فهرست مطالب

طب اورژانس ایران - سال ششم شماره 1 (تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 1 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدیه نژادشفیعی*، کامبیز بهاء الدینی، محمود نکویی مقدم صفحه 1
  مقدمه
  در دو دهه گذشته میلیون ها نفر در سراسر دنیا در اثر حوادث و بلایا جان خود را از دست داده و یا دچار مصدومیت های شدید شده اند و در این گستره پزشکی از راه دور یکی از آخرین تحولات در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است، تحولی که می تواند به عنوان وسیله ای کارآمد در ارائه مراقبت های بهداشتی با کیفیت به افراد به خصوص در مواقع بحرانی که استفاده بهینه از زمان حرف اول را می زند به کار رود. لذا این مطالعه با هدف بررسی فناوری پزشکی از راه دور در حوادث در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان انجام شد. 
  روش کار
  مطالعه حاضر به روش مقطعی در سال 1397 انجام شد. جامعه پژوهش را ریاست، پزشکان طب اورژانس و کارکنان فناوری اطلاعات بیمارستان های منتخب آموزشی شهر کرمان تشکیل می دادند و حجم نمونه با حجم جامعه برابر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تایید شد. از نرم افزار 21 SPSS برای تحلیل یافته ها استفاده شد. 
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که مراکز مورد بررسی از زیر ساخت مناسب جهت ارائه خدمات پزشکی از راه دور در حوادث برخوردار بودند. تمامی روسای مراکز از این برنامه حمایت می کردند اما در تدوین برنامه استراتژیک جایی برای پزشکی از راه دور در نظر گرفته نشده بود. از دیدگاه اکثر شرکت کنندگان در این مطالعه موانع پیاده سازی پزشکی از راه دور مانند کمبود کادر فنی، مشکلات بیمه و باز پرداخت از اهمیت جزیی برخوردار می باشند. تیجه گیری: استفاده از پزشکی از راه دور در مدیریت بلایا نقش حیاتی برای حفظ و نجات زندگی مصدومان دارد. با تکیه بر یافته های منتج از این مطالعه، لزوم مجهز شدن مراکز درمانی به زیر ساخت های فنی پزشکی از راه دور در حوادث و نیز آشنایی با روش های پیاده سازی و ارئه این خدمات اهمیت پیدا می کند.
  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، حوادث، بلایا
 • شهرام پایدار*، علی طاهری اکردی، زهرا شایان، لیلا شایان، فاطمه موسوی، حسین علی خلیلی صفحه 2
  مقدمه
  تروما از آسیب هایی است که با شیوع بالای درد و درمان کم آن همراه است. درد می تواند موجب تغییر علایم حیاتی و به ویژه تاکی کاردی ناشی از فعالیت سمپاتیک گردد. این امر می تواند ارزیابی ما را از شوک بیمار مختل کند، لذا مطالعه ی حاضر تاثیر تجویز مسکن بر علایم حیاتی و هیدراسیون در بیماران ترومایی دچار شکستگی اندام و یا لگن را بررسی می کند.
  روش کار
  325 بیمار ترومایی بالای 16 سال دچار شکستگی اندام و یا لگن با معیار کمای گلاسکو 14 و 15 در دو گروه با و بدون دریافت مسکن از نظر تغییرات علایم حیاتی و دریافت کریستالویید ارزیابی شدند.
  نتایج
  325 بیمار در دو گروه با (263 نفر) و بدون (62 نفر) دریافت مسکن تقسیم شدند. 80.9 درصد بیماران مسکن دریافت کردند. ضربان قلب در گروهی که مسکن گرفتند به طور میانگین از 103 به 95 کاهش یافت (P <0.001). البته این کار تاثیری بر فشار خون نداشت و وضعیت تنفسی دو گروه نیز با و یا بدون دریافت مسکن اختلاف معنادار داشت. گروه با دریافت مسکن، میزان بیشتری از کریستالویید دریافت کردند.
  نتیجه گیری
  کنترل درد در تروما موجب بهبود تاکی کاردی و احتمالا برداشت بهتر ما از وجود یا عدم وجود شوک در بیمار می شود. از این رو پیشنهاد می شود که بررسی و درمان درد حاد تروما از ارزیابی ثانویه (Secondary Survey) در تروما به مرحلهD  از ارزیابی اولیه (Primary Survey) منتقل شود.
  کلیدواژگان: ترومای متعدد، کنترل درد، مسکن، علایم حیاتی
 • محمد منوچهری فر، پروین کاشانی، نسرین شاهی قره داغلو* صفحه 3
  زمینه و هدف
   امروزه وقوع تروما علی الخصوص آسیب های گردنی یکی از مشکلات اساسی تهدیدکننده سلامت جامعه است. در زمینه پیشگیری از آسیب های بیشتر، مطالعات نتایج مختلفی را در ارتباط با استفاده از کلار گردنی بیان کرده اند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثرگذاری کلار گردنی در پایداری ستون فقرات گردنی پس از تروما می باشد.
  مواد و روش ها
   این مطالعه به صورت توصیفی آینده نگر، در مرکز آموزشی درمانی لقمان-ایران و بر روی تمامی بیماران با آسیب در ناحیه ستون فقرات گردنی طی سال های 17-2016 مراجعه کننده به این مرکز انجام شد. بیماران به دو دسته استفاده و عدم استفاده کلار تقسیم بندی شدند. چک لیستی برای هر بیمار تهیه و اطلاعات بیماران وارد آن گردید. بیمار از نظر عوارض عصبی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه تمامی داده های حاصل از مصاحبه و معاینه بیماران وارد برنامه آنالیز آماری SPSS v18 شده و با استفاده از تست های آماری مرتبط با اهداف مطالعه به تحلیل داده ها پرداختیم.
  نتایج
   در این مطالعه که بر روی 1000 بیمار با ترومای گردن انجام شد اکثریت بیماران (3/75 درصد) مرد بوده و اکثریت نیز در بازه سنی 40-20 سالگی (6/49) بودند. شایع ترین مکانیسم منجر به ترومای سر و گردن سقوط از ارتفاع در 5/24 درصد بیماران بود. در میان موارد شکستگی، شایع ترین شکستگی در این بیماران شکستگی مهره 7 در 4/7 درصد بیماران بود. همچنین مشاهده شد که 79 درصد بیماران پیش از تروما از کلار استفاده کرده بودند. نتایج نشان داد که کلار در زنان بیشتر از مردان مورد استفاده واقع شده بود. فراوانی افرادی که دچار اختلال هوشیاری شدند در نتیجه استفاده از کلار گردنی بیشتر بود و نیز در افرادی که کلار گردنی استفاده کرده بودند درصد فوتی نسبت به افرادی که کلار گردنی استفاده نکرده بودند بیشتر بود.
  نتیجه گیری
   نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از کلار نتوانسته بود میزان بروز ضایعات عصبی را کاهش معنی داری دهد.

  کلیدواژگان: آسیب های گردنی، کلار گردنی، اورژانس
 • غلامرضا معصومی*، میثم اشرفی، آرزو دهقانی، امیر نویانی صفحه 4
  مقدمه
  رشته تخصص طب اورژانس در سال 1380 در ایران به دلیل نیاز به ایجاد یک رشته تخصصی برای پاسخ به نیازهای حیاتی بیماران به وجود آمد.  با توجه به عمر کم این رشته و چالش های به وجود آمده از زمان ایجاد آن تا کنون، در این مطالعه به بررسی اهمیت، نیازها و چالش های وجود طب اورژانس در یک بیمارستان آموزشی پرداختیم.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است. در این مطالعه نمونه گیری به صورت هدفمند از بین متخصصین با سابقه رشته طب اورژانس و بنیان گذاران این رشته و مسئولین نظام سلامت صورت گرفت. مصاحبه با گروه های فوق به صورت نیمه ساختارمند و ملاک حجم نمونه اشباع در اطلاعات قرار گرفت و در نهایت کدهای مهم به صورت گروه و زیر گروه انتخاب شده و تحت آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه پس از مصاحبه با 12 فرد صاحب نظر در رشته طب اورژانس، اشباع اطلاعات حاصل شد. از مهم ترین نیازهای ایجاد رشته طب اورژانس نیاز به یک متخصص با دید جامع برای درمان بیماران بحرانی و یک مدیریت جامع برای اورژانس دیده شد و بزرگ ترین چالش ها تداخل مالی با سایر رشته ها و تداخل در حوزه کاری مشترک بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به مطالعه حاضر و بررسی های موجود و ورودی ماهانه بیش از 2 میلیون بیمار و مصدوم به بخش اورژانس، وجود متخصص اورژانس در بیمارستان های آموزشی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: طب اورژانس، بیمارستان آموزشی، اوژانس
 • محدثه مظفری*، سید ابوالقاسم مهری نژاد، مهر انگیز پیوسته گر، مسعود ثقفی نیا، سیامک سلطانی صفحه 5
  مقدمه
  تحقیقات پیشین نتایج متناقضی در مورد تداوم آثار تخریب شناختی ناشی از آسیب های مغزی تروماتیک خفیف(MTBI)، ارائه داده اند. این تحقیق با هدف مقایسه وضعیت شناختی از دو حیطه عملکرد اجرایی و قدرت توجه در افراد سالم و بیماران دچار MTBI یک سال پس از تروما طراحی و اجرا شده است.
  روش کار
  در این مطالعه موردی - شاهدی،که در فاصله زمانی بهمن 1396 تا مهر 1397 انجام گرفت.48 بیمار مرد دچار MTBI با دامنه سنی 30 تا 55 سال که طی یکسال گذشته در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانهای شهدای هفتم تیر شهر ری و بقیه الله تهران بستری بودند، به عنوان گروه مورد و 64 مرد سالم با دامنه سنی همتا به عنوان گروه کنترل بصورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان با استفاده از آزمونهای ویسکانسین و استروپ پیچیده مورد ارزیابی از نظر حیطه های عملکرد شناختی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد میانگین و انحراف معیار سن بیماران MTBI به ترتیب عبارت از 17/41 و 250/8 و میانگین و انحراف معیار سن افراد سالم به ترتیب عبارت از81/41 و 609/8 است. تفاوت میان دو گروه در حیطه عملکرد اجرایی در سطوح طبقات، درجاماندگی، پاسخ های درست، پاسخ های نادرست، تعداد کوششها جهت تکمیل الگوی اول و پاسخ های سطح مفهومی در سطح خطای 1 درصد از نظر آماری معناداراست (01/0>p). در آزمون قدرت توجه نیز، تفاوت میان دو گروه در نمره تداخل در سطح خطای 5 درصد از نظر آماری معناداراست(05/0>p). لکن، دو گروه در نمره زمان تداخل تفاوت معنا داری نشان ندادند(05/0<p). گروه MTBI در کلیه آزمونها از گروه سالم عملکرد ضعیفتری داشتند.
  نتیجه گیری
  آسیب مغزی تروماتیک خفیف پس از گذشت یکسال می تواند، در کارکرد عملکرد های اجرایی لوب پیشانی مغز ایجاد اختلال نماید.بنابراین، پیشنهاد می گردد این موضوع در ارزیابی های بالینی و قانونی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آسیب مغزی، تروماتیک خفیف، کارکردهای اجرایی، توجه
 • راما بزرگمهر*، سید مجتبی نکوقدم، علیرضا فاطمی، الهام کیخا صفحه 7
  مقدمه
  شناخت بهترین شیوه های تشخیص پاراکلینیک نقش مهمی در تشخیص افتراقی مبتلایان به سپسیس و بهبود پیش آگهی نهایی بیماران ایفا می نماید. لذا این مطالعه به منظور بررسی یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مشاهده ای که به صورت مقطعی انجام گردید، تعداد 348 بیمار مشکوک به سپسیس بستری در اورژانس بیمارستان شهدای تجریش در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند و یافته های لام خون محیطی در آنها تعیین شده و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران مورد بررسی 3/62 سال با انحراف معیار 7/17 سال بود. همچنین 2/53 درصد از بیماران مورد بررسی مذکر و 8/46 درصد مونث بودند. شایعترین تشخیص های نهایی شامل پنومونی (29 درصد) و عفونت ادراری (1/18 درصد) بودند. در مورد یافته های لام خون محیطی ارتباط آماری معناداری با تشخیص نهایی بیماران در مورد یافته های ترومبوسیتوپنی (000/0 = p)، ترومبوسیتوز (032/0 = p)، مورفولوژی غیرطبیعی (049/0 = p) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  در مجموع چنین استنباط می شود که تعداد پلاکتها و مورفولوژی غیرطبیعی می توانند کارآیی تشخیصی خوبی در مورد بیماران مشکوک به سپسیس داشته باشند.
  کلیدواژگان: تشخیص، بخش اورژانس، سپسیس، لام خون محیطی
 • سجاد احمدی*، غلامرضا فریداعلایی، رضا پیوندی، مهری علویانی صفحه 8
  مقدمه
  خشونت در محل کار یک مشکل جهانی با شیوع رو به افزایش میباشد. تمام پرسنل درمانی در معرض خشونت قرار دارند اما با توجه به شرایط خاص اورژانس پیش بیمارستانی ، این افراد، در معرض خشونت محل کار بیشتری نسبت به کارکنان سایر بخشهای درمانی قرار دارند.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی و جامعه مورد مطالعه کارکنان بخش فوریت پزشکی استان آذربایجان شرقی بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت.
  نتایج
  در مجموع از تعداد 77 نفر شرکت کننده، تمام افراد از جنس مرد بودند. متوسط سن شرکت کنندگان 5/7 ± 4/34 سال و متوسط سابقه کار 7/5 ± 6/9 سال بود. بیش از نیمی از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی طی یکسال گذشته، دو یا بیش از 2 بار در هفته مورد آزار بیمار قرار گرفته بودند و در 5/32 درصد موارد پرسنل تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی توسط همراه بیمار مورد آزار قرار گرفته بودند.
  نتیجه گیری
  میزان خشونت علیه تکنسین های عملیاتی فوریت پزشکی بالاست.
  کلیدواژگان: خشونت، تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی، اورژانس، پرخاشگری
 • فاطمه رسولی، آرش صفایی، عاطفه عبدالهی* صفحات 159-161
  ترومای نافذ قفسه سینه از علل مرگ قابل اجتناب در بیماران ترومایی می باشد. در برخورد اولیه با این بیماران، بررسی راه هوایی، وضعیت تنفسی و گردش خون در الویت است. بیماران با شرایط ناپایدار و صدمات تهدید کننده حیات نیاز به مداخله فوری دارند ولی در بیماران پایدار باید بررسی های بیشتر با روش های مختلف تصویربرداری انجام شود. در صورت باقی ماندن جسم خارجی در قفسه سینه در بیمار با شرایط پایدار، خارج سازی آن پس از ارزیابی های کامل تصویربرداری شامل سی اسکن بدون ماده حاجب، اکوکاردیوگرافی و سی تی آنژیوگرافی و در اتاق عمل انجام می شود. در این مقاله به معرفی یک بیمار با ترومای نافذ قفسه سینه وعلائم حیاتی پایدار همراه با باقی ماندن جسم خارجی در قفسه سینه پرداخته و به اهمیت نحوه مدیریت این بیمار پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: مدیریت بیمار، اجسام خارجی، آسیب قفسه سینه، ترومای نافذ
|
 • Mahdieh Nejadshafiei*, Kambiz Bahaeddini, Mahmoud Nekoui Moghaddam Page 1
  Introduction
  In the last 2 decades millions of people all over the world have lost their lives or encountered severe disabilities due to accidents and disasters. In this regard, telemedicine is one of the most recent advances in information technology andcommunication, a change that be useful in providing quality healthcare for people, especially in times of crisis, when optimum use of time is very important. Therefore, this study was performed with the aim of assessing telemedicine technology in accidents in teaching hospitals of Kerman.
  Methods
  The present study was a cross-sectional one performed in 2018. The participants consisted of the chairmen, emergency medicine physicians, and information technology staff of selected teaching hospitals in Kerman and census method was used for their inclusion. The tool used for data gathering was a questionnaire designed by the researcher, validity and reliability of which was approved. SPSS version 21 was used for data analysis.
  Results
  The results of the presentstudy showed that the studied centers had proper infrastructures for providing telemedicine services in accidents. All the chairmen of the centers supported this program but in the planned strategic program no plans were made regarding telemedicine. From the viewpoint of most participants in this study, the obstacles to execution of telemedicine such as insufficient technical staff, repayment and insurance problems were only of trivial importance.
  Conclusion
  Applying telemedicine in management of disasters plays a vital role in preserving and saving patients’ lives. Based on the findings of the present study, the importance of healthcare centers becoming equipped with technical infrastructure of telemedicine in accidents and familiarized with methods of carrying out and providing these services is emphasized.
  Keywords: Telemedicine, Accidents, Disasters
 • Shahram Paydar*, Ali Taheri Akordi, Zahra Shayan, Leila Shayan, Fatemeh Mousavi, Hosein Ali Khalili Page 2
  Introduction
  Trauma is among the injuries associated with a high prevalence of pain and little treatment for it. Pain can change vital signs and especially cause tachycardia due to sympathetic activity. This can distort our assessment of the patient’s shock; therefore, the present study evaluates the effect of prescribing analgesics on vital signs and hydration in trauma patients with extremity or pelvic fractures.
  Methods
  325 trauma patients over the age of 16 with extremity or pelvic fractures and GCS score of 14 or 15 were evaluated regarding changes in vital signs and receiving crystalloid in 2 groups of with and without analgesic administration.
  Results
  325 patients were divided into 2 groups of with (263 patients) and without (62 patients) analgesic administration. 80.9% of the patients received analgesics. In the group receiving analgesics, on average heart rate decreased from 103 to 95 (p < 0.001). However, it did not affect blood pressure and the respiratory status of the 2 groups receiving analgesics or not showed a significant difference. The group receiving analgesics received more crystalloids.
  Conclusion
  Pain management in trauma leads to improvement in tachycardia and probably our better understanding of presence or absence of shock in the patient. Therefore, it is recommended to move the evaluation and treatment of acute trauma pain from the secondary survey in trauma to the D phase of the primary survey.
  Keywords: Multiple trauma, pain management, analgesic, vital signs
 • Mohammad Manouchehrifar, Parvin Kashani, Nasrin Shahi Garadaghlu* Page 3
  Relative neck fixation using neck collar for all trauma patients is among the pre-hospital measures emphasized by many of the existing protocols in dealing with these patients. As emergency medicine specialists, in many cases, at the time of trauma patients’ handover from pre-hospital staff we have seen that neck collar has not been used during the transfer of patients to the emergency department. Therefore, the authors of this letter decided to study the rate of neck collar use and its consequences on these patients in the emergency department of Loghman Hakim Hospital for 1 year to document this experience. The present study was performed on 1000 patients with multiple trauma (75.3% male, 50% aged 20-40 years). The most common mechanism of trauma was falling with 245 (24.5%) patients, and level of consciousness was 13 or higher (based on Glasgow coma scale) in 715 (71.5%) cases. 466 (46.6%) cases had midline neck tenderness at the time of admission. Neck radiography findings showed that 329 (32.9%) patients had at least one fracture in their cervical vertebrae or spinous process. Among the patients with fractures in the cervical vertebra, fracture had most commonly occurred in the 7th cervical vertebrae (4.7%). Evaluation of patients in terms of neck collar usage rate showed that only 790 (79%) patients had a neck collar when entering the emergency department and 210 (21%) patients did not. The results of imaging showed cervical vertebrae or spinous process fracture in 67 (32%) of the patients who had been transferred to the hospital without a collar. Also, 262 (33.2%) of those who had a collar upon arrival, had cervical vertebrae fractures.Out of the 210 patients who had been transferred to the hospital without a collar, 72 (34.3%) developed neurological deficits or whiplash injury, 2 (1%) died, and 136 (64.8%) were discharged from the hospital without any special complications. The results of this study confirm the assertion that all patients with multiple trauma in pre-hospital conditions will benefit from wearing neck collar during their transfer to emergency department.
  Keywords: Scorpion stings, pulmonary edema, dyspnea, emergency service, hospital
 • Gholamreza Masoumi*, Maysam Ashrafi, Arezoo Dehghani, Amir Noyani Page 4
  Introduction
  Emergency medicine specialty has been established in Iran since 2001 due to the need to create a specialized field for responding to patients' vital needs. Since this is a young field and challenges have arisen since the creation of this field, we have studied the importance, needs and challenges of emergency medicine specialists being available in a teaching hospital.
  Methods
  This study was a qualitative one. In this study, purposeful sampling was performed among experienced experts in the field of emergency medicine, the founders of this field, and authorities of the healthcare system. The mentioned groups were interviewed in a semi-structured manner and the sample size was determined via data saturation. Finally, the important codes were selected in groups and subgroups and then analyzed.
  Results
  In this study, after interviewing 12 experts in the field of emergency medicine, information saturation was reached. One of the most important needs for establishing emergency medicine specialty was found to be the need for an expert with a comprehensive view for treatment of critical patients and a comprehensive management for emergency department; and the greatest challenges were financial interference with other disciplines and interference in the area of joint work.
  Conclusion
  Considering the evaluations of the present study and more than 2 million patients and injured people presenting to the emergency department each month, the presence of an emergency medicine specialist in educational hospitals is recommended.
  Keywords: Emergency medicine, hospitals, teaching, emergency service, hospital
 • Mohaddeseh Mozafari *, Seyyed Abolghasem Mehri Nejad, Mehrangiz Peyvstegar, Masoud Saghafinia, Siamak Soltani Page 5
  Introduction
  Previous researches have yield contradictory results in the studies of cognitive dysfunction following Mild Traumatic Brain Injury (MTBI ). This research was also designed and conducted to compare the cognitive condition of two areas of attention strength and executive functions in healthy people and patients with MTBI  one year after trauma.
  Methods
  In this Case- control study, which was conducted from February 2017 to October 2018, 48  male Patien with MTBI   aged between 30 to 55 years old who were admitted to the intensive care unit of Shohadaye Haftome Tir and Baqiyatallah Hospitals in Theran were randomly selected as case group and 64 healthy men subjects with similar age range as control group. Participants were evaluated using Stroop. and Wisconsin tests in terms of cognitive function.  
  Results
  The results of the study showed that the mean and standard deviation of the age of MTBI patients were 41.17 and 8.25, respectively, and the mean and standard deviation of healthy subjects were 41.81 and 8.609, respectively. The two group had significantly difference (p<0/01), in the areas executive functions at the levels of Categories, Perseverative, correct and error responses, number of trials to complete first category and conceptual level responses. The two group had significantly difference (p<0/05), In the attention test at the level of score of interference but the two groups had not significantly difference for interference time (p>0/05). Patients with MTBI  had overall poorer results for all the tests than healthy people.
  Conclusion
  According to the findings of this research, mild traumatic brain injury can disturb executive functions of the brain's prefrontal lobes after one year. Hence, it is suggested that in clinical and legal evaluations of the patients, this issue to be considered and both psychological and medical interventions.
  Keywords: Mild brain injury, Executive function, Attention
 • Rama Bozorgmehr*, Seyyed Mojtaba Nekooghadam, Alireza Fatemi, Elham Keykha Page 7
  Introduction
  Determination of good diagnostic tools is an issue of importance specially to differentiate between sepsis etiologies and improvement of prognosis. Hence our purpose was to determine the finding of the peripheral blood smear(PBS)in patients with suspected of sepsis and its association with the final diagnosis in the year 1396.
  Methods
  In this cross-sectional comparative survey, 348 consecutive patients with suspected ofsepsis admitted in emergency department of Shohaday-e-Tajrish Hospital were enrolled and the association of finding of the peripheral blood smear in patients with the final diagnosis in the year 1396 were determined.
  Results
  The results in this study demonstrated that pneumonia and urinary tract infectionwere seen in 29% and 18.1%. Thrombocytopenia (p=0.000), thrombocytosis (p=0.032), and abnormal morphology (p=0.049) were related to final diagnosis.
  Conclusion
  Totally, according to the obtained resultsit may be concluded that platelet count and PBS morphology are important related factors for sepsis
  Keywords: Diagnosis, Emergency Service, Hospital, Sepsis, Peripheral blood smear
 • Sajjad Ahmadi*, Gholamreza Faridaalaee, Reza Peivandi, Mehry Alavian Page 8
  Introduction
  Workplace violence is a global problem the prevalence of which is increasing. All healthcare personnel are subject to violence, but considering the special conditions of pre-hospital emergency, its personnel are exposed to a higher rate of workplace violence compared to other healthcare workers.
  Methods
  This was a cross-sectionalstudy and the study population consisted of pre-hospital emergency personnel of East-Azerbaijanprovince, Iran. The sampling method was simple random sampling.
  Results
  A total of 77 participants were included all of whom were male. The average age of the participants was 34.4 ± 7.5 years and their average work experience was 9.58± 5.7 years. More than half of the pre-hospital emergency personnel had faced violence by patients twice a week or more throughout the previous year. In 32.5% of the cases, pre-hospital emergency medical technicians had experienced violence by a patient’s friend or relative.
  Conclusion
  The rate of violence against pre-hospital emergency medical technicians is high.
  Keywords: Violence, Emergency medical services, Emergency medical technicians, Emergencies
 • Fateme Rasooli, Arash Safaie, Atefeh Abdollahi* Pages 159-161
  Penetrating chest trauma is an avoidable cause of death in traumatic patients. In initial managementofthese patients,evaluationofairway, respiratory status and circulation are prioritized. Patients with unstable conditions and life-threatening injuries require immediate intervention, but patients with stablevital signsshould be investigatedwith further imaging. In the presence of a foreign body in the chest in a patient with stable conditions, removal should be performed in the operating room aftercomplete imaging assessments including computed tomography(CT) scanwithout contrast agent, echocardiography and CT angiography. This article introduces a patient with penetrating chest trauma and stablevital signs with the presence of a foreign body and discuss about the importance of managing suchpatients.
  Keywords: CaseManagement, ForeignBodies, Thoracic Injuries, Wounds, Penetrating