فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 529 (هفته اول مرداد 1398)
 • پیاپی 529 (هفته اول مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/04
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سید حمیدرضا ابطحی، زهرا ابراهیمی، مهسا سپهرنژاد، محمدحسین نیلفروش صفحات 587-592
  مقدمه
  تشخیص عوامل موثر بر کم شنوایی حسی- عصبی، از جهت پیش گیری و درمان این بیماری دارای اهمیت می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین ازدواج فامیلی و کم شنوایی متوسط تا عمیق بود.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، از بهار 1396 تا بهار 1397، تعداد 680 بیمار مبتلا به کم شنوایی حسی- عصبی شدید تا عمیق مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوایی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، مشخصات دموگرافیک بیماران و نیز نسبت فامیلی والدین کودک با استفاده از چک لیست طراحی شده، از نمونه های در دسترس در مرکز فوق جمع آوری گردید. واکاوی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  در بیماران حاصل ازدواج فامیلی، 184 نفر (1/44 درصد) کاهش شنوایی عمیق، 116 نفر (8/27 درصد) کاهش شنوایی شدید تا عمیق، 40 نفر (6/9 درصد) کاهش شنوایی شدید، 68 نفر (3/16 درصد) کاهش شنوایی متوسط تا شدید و 9 نفر (2/2 درصد)کاهش شنوایی متوسط داشتند که این مقادیر برای بیماران حاصل ازدواج غیر فامیلی به ترتیب شامل 108 نفر (1/41 درصد)، 100 نفر (1/38 درصد)، 19 نفر (2/7 درصد)، 33 نفر (5/12 درصد) و 3 نفر (1/1 درصد) بود (13/0 = P). همچنین، تفاوت معنی داری بین انواع نسبت های فامیلی از نظر شدت کم شنوایی یافت نشد (61/0 = P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، ازدواج فامیلی در بین کودکان مبتلا به کم شنوایی حسی- عصبی، از فراوانی بالایی برخوردار می باشد، اما ارتباط معنی داری بین انواع ازدواج فامیلی با شدت ناشنوایی در کودکان با کم شنوایی های منجر به کاشت حلزون وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کم شنوایی حسی - عصبی، ازدواج فامیلی، کاشت حلزون شنوایی
 • محمد گلپرور، فرشته رئوفی * صفحات 593-600
  مقدمه
  پنومونی ناشی از ونتیلاتور (Ventilator associated pneumonia یا VAP)، یک عفونت بیمارستانی مهم است. در کنار درمان های آنتی بیوتیکی، درمان های حمایتی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند. ثابت شده است که پروبیوتیک ها، در جلوگیری از عفونت های مختلفی نقش دارند. در این مطالعه، تاثیر استفاده از پروبیوتیک ها در میزان پیش گیری از VAP در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (Intensive care unit یا ICU) بررسی گردید.
  روش ها
  این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی دو سو کور بود که بر روی 126 بیمار بستری در ICU در بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان انجام شد. بیماران به دو گروه مورد (تحت درمان با پروبیوتیک) و شاهد (دارونما) تقسیم شدند. داده های مرتبط با بروز VAP استخراج و تحت تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان بروز VAP در بیمارانی که از Lactocare به عنوان پروبیوتیک استفاده کرده بودند، کمتر از گروه شاهد بود. همچنین، عواملی که در ایجاد و پیش آگهی VAP دخیل هستند، نظیر pH خون، Partial pressure of carbon dioxide (PCO2)، میزان White blood cell (WBC) و نوتروفیل های بیماران، در گروهی که پروبیوتیک مصرف کرده بودند، به طور معنی داری بهتر از بیمارانی بود که مصرف پروبیوتیک نداشتند.
  نتیجه گیری
  استفاده از پروبیوتیک ها در کاهش ابتلا به VAP و بهبود عواملی نظیر pH خون، PCO2، میزان WBC و نوتروفیل ها در بیماران بستری در ICU نقش مفید و موثری بازی می کند. از این رو، پیشنهاد می شود که استفاده از پروبیوتیک ها در بخش های ICU و در بیمارانی که در معرض خطر ابتلا به VAP هستند، مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: پنومونی، ونتیلاتور، پروبیوتیک
 • کیا بهرام نژاد*محمدحسین راضی جلالی، علیرضا البرزی، محمدرضا تابنده صفحات 601-607
  مقدمه
  Fasciolosis یک بیماری انگلی است که توسط گونه های Fasciola hepatica، Fasciola gigantica و Fasciola حد واسط ایجاد می گردد. این بیماری، در طیف گسترده ای از گونه های پستانداران نظیر انسان در سراسر جهان شیوع یافته است. روش Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)، یکی از بهترین روش های تشخیص گونه های Fasciola در نقاطی است که دو گونه ی Fasciola hepatica و Fasciola gigantica در دام های اهلی وجود دارند.
  روش ها
  در این مطالعه، کرم های Fasciola از کشتارگاه های چهار استان غرب کشور ایران جمع آوری گردید. گونه های انگلی، با استفاده از روش های ریخت شناسی و مولکولی شناسایی شدند. از 715 راس دام (گاو و گوسفند) مورد بررسی، 92 راس کبد آلوده به کرم بالغ Fasciola داشتند. 18 کرم بالغ از نظر ریخت سنجی بررسی شدند و از تخم این کرم ها، استخراج DNA صورت گرفت. قطعه ای از ژنوم نواحی ITS1,5.8S,ITS2 تکثیر و با استفاده از آنزیم TasI، آزمون PCR-RFLP روی قطعات تکثیر یافته انجام شد.
  یافته ها
  در مجموع، 178 کرم بالغ Fasciola از کبدهای آلوده ی گاو و گوسفند جداسازی گردید. طی بررسی که در فصل بهار سال 1396 انجام شد، بیشترین و کمترین آلودگی به ترتیب مربوط به استان ایلام (گاو 57/28 درصد) و استان خوزستان (گوسفند 26/8 درصد) گزارش گردید. آنزیم TasI در Fasciola hepatica سه قطعه ی به طور تقریبی 427، 360 و 117 جفت باز و Fasciola gigantica، سه قطعه ی به طور تقریبی 360، 220 و 117 جفت باز بر روی ژل آگارز 5/1 درصد ایجاد کرد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، اندازه گیری های میکروسکوپی می تواند برای توصیف میکروسکوپیک گونه های Fasciola کافی باشد، اما استفاده از روش PCR-RFLP با استفاده از آنزیم TasI ساده تر، سریع تر و دقیق تر می باشد. استفاده از روش PCR-RFLP و نشانگر ژنتیک ITS، جهت شناسایی گونه های Fasciola بسیار مناسب است.
  کلیدواژگان: Fasciola hepatica، Fasciola gigantica، Polymerase chain reaction Restriction fragment length polymorphism
 • سمیرا گلعذار، فهیمه رمضانی تهرانی، عباس عبادی، زهره کشاورز*، فرید زایری صفحات 608-616
  مقدمه
  نارسایی اولیه ی تخمدان، به عنوان یائسگی قبل از 40 سالگی تعریف می شود. زنان مبتلا، علاوه بر عوارض جسمانی، با مشکلات روانی- اجتماعی بسیاری مواجه هستند که می تواند کیفیت زندگی آن ها را کاهش دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی چگونگی مقابله ی زنان ایرانی با نارسایی اولیه ی تخمدان بود.
  روش ها
  این مطالعه ی کیفی با استفاده از مصاحبه ی عمیق نیمه ساختار یافته بر روی 16 نفر از زنان دارای نارسایی اولیه ی تخمدان انجام شد که به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند. مصاحبه با شرکت کنندگان، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  چگونگی مقابله ی زنان با نارسایی اولیه ی تخمدان در چهار طبقه ی اصلی تاب آوری (تطابق با زندگی، معنویت، رشد پس از سانحه و کسب اطلاعات)؛ نگرش نسبت به بیماری (باورهای غلط و مثبت اندیشی)؛ تلاش برای مدیریت سلامتی (اصلاح شیوه ی زندگی،کاستن خطر، راه کارهای پیش گیرانه و مادری غیر ژنتیکی) و جستجوی حمایت (همسر، خانواده، دوستان، تیم درمانی و دولت) دسته بندی شد.
  نتیجه گیری
  نیاز مبرمی به ارتباط موثر و حمایتی، ارایه ی اطلاعات دقیق و خدمات مشاوره ای به این دسته از زنان از سوی درمانگران احساس می شود. همچنین، ایجاد پایگاه های اینترنتی جهت ارایه ی اطلاعات صحیح و تشکیل گروه های حمایتی مجازی به تطابق این افراد کمک می کند. در کنار این عوامل، دولت می تواند با پوشش بیمه ای خدمات سلامت باروری، راه سازگاری را بر آنان هموار سازد.
  کلیدواژگان: مقابله، نارسایی اولیه ی تخمدان، مطالعه ی کیفی
 • ندا مستوفی زاده*، عطیه رشیدی، الهام هاشمی دهکردی، مهین هاشمی پور، آرزو عتاری، مهریار مهرکش، یحیی مدیحی صفحات 617-623
  مقدمه
  دیابت ملیتوس، یک بیماری مزمن متابولیک است که به علت مختل شدن ترشح انسولین ایجاد می شود. این مطالعه، با هدف تعیین توزیع فراوانی نفروپاتی دیابتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 در شهر اصفهان انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی که در سال های 97-1396 در درمانگاه غدد کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد، 301 بیمار زیر 18 سال مبتلا به دیابت نوع 1 انتخاب شدند. با اندازه گیری میزان میکروآلبومین به کراتینین تصادفی (Random) ادرار، ابتلای این کودکان به نفروپاتی دیابتی تعیین شد و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک، سوابق بالینی، Hemoglobin A1c (HbA1c) و فشار خون بررسی گردید.
  یافته ها
  از بین 301 بیمار مورد مطالعه، 12 نفر (4 درصد) مبتلا به نفروپاتی دیابتی بودند. از بین متغیرهای بررسی شده، کنترل قند خون (020/0 = P)، میانگین HbA1c (001/0 > P) و میانگین فشار خون سیستول (001/0 > P) با بروز نفروپاتی ارتباط معنی داری داشت. نتیجه گیری: بنا بر یافته های این مطالعه، میزان فراوانی نفروپاتی دیابتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 در شهر اصفهان 4 درصد می باشد و عواملی همچون کنترل مناسب قند خون، فشار خون سیستول و سطح HbA1c با آن ارتباط معنی داری دارد. از این رو، لازم است بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 از نظر عوامل خطر نفروپاتی تحت بررسی و مراقبت قرار گیرند.
  کلیدواژگان: نفروپاتی دیابتی، دیابت نوع 1، نوجوان
|
 • Seyed Hamidreza Abtahi, Zahra Ebrahimi, Mahsa Sepehrnejad, Mohammad Hossein Nilforoush Pages 587-592
  Background
  The distinction of sensorineural hearing loss (SNHL) causes is important for the prevention and treatment. In this study, we aimed to investigate the relationship between consanguineous marriage and hearing loss resulting cochlear implant.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study from April 2017 to April 2018, 680 patients with severe to profound SNHL referring to Isfahan Cochlear Implantation Center, Isfahan, Iran, were investigated. A checklist was designed to collect available patients' records information including demographic characteristics of the cases and the consanguineous marriage of their parents. Statistical analysis was performed using SPSS software.
  Findings
  In patients resulting from consanguineous marriage, 184 cases (44.1%) had profound hearing loss, 116 (27.8%) severe to profound hearing loss, 40 (9.6%) severe hearing loss, 68 (16.3%) moderate to severe hearing loss, and 9 (2.2%) moderate hearing loss; these values for patients of non-consanguineous marriage were 108 (41.1%), 100 (38.1%), 19 (7.2%), 33 (12.5%), and 3 (1.1%) cases, respectively (P = 0.13). Furthermore, there was no significant difference between the types of consanguineous marriage in terms of severity of hearing loss (P = 0.61).
  Conclusion
  In according to results, consanguineous marriage has high prevalence among children with SNHL, but there is no significant association between the types of consanguineous marriage with severity of hearing loss in children with SNHL resulting in cochlear implantation.
  Keywords: Sensorineural hearing loss, Consanguineous marriage, Cochlear implant
 • Mohammad Golparvar, Fereshteh Raoufi * Pages 593-600
  Background
  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is an important hospital infection. Supportive treatments along with antibiotic therapies play a pivotal role in VAP treatments. Studies have showed that probiotics are efficient in preventing different infections. In this study, we aimed to have a survey on possible role of probiotics in prevention of VAP in intensive care unit (ICU).
  Methods
  This was a double-blinded clinical trial study on 126 patients admitted in ICU in Kashani hospital, Isfahan, Iran. Patients were divided into two groups and treated with probiotics and placebo. Data related to VAP incidence were collected and analyzed.
  Findings
  Incidence of VAP was significantly lower in patients who used lactocare as probiotics than in placebo group. Other factors that played roles in VAP such as blood pH, partial pressure of carbon dioxide (PCO2), white blood cell (WBC) count, and neutrophils percent were significantly in better range in patients under probiotic treatments.
  Conclusion
  Generally, we indicated that probiotic usage is associated with decreased VAP and better results for blood pH, PCO2, WBC count, and neutrophils percent in ICU patients. We suggest that physicians pay much attention to probiotic usage in ICU patients and those in danger of VAP.
  Keywords: Pneumonia, Ventilator-associated pneumonia, Probiotics
 • Kia Bahramnejad*, Mohammad Hossein Razi Jalali, Alireza Alborzi, Mohammad Reza Tabandeh Pages 601-607
  Background
  Fascioliasis is a parasitic disease caused by Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, and intermediate Fasciola, which is present in a wide variety of mammalian species, including humans, throughout the world. The polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method is one of the best methods for detecting Fasciola species in places where there are two types of Fasciola hepatica and Fasciola gigantica in domestic livestock.
  Methods
  In this study, Fasciola worms were collected from slaughterhouses in five western provinces of Iran. Parasitic species were identified using morphological and molecular methods. A total of 756 livestocks (cattle and sheep) were studied, with 89 livers infected with adult Fasciola worms. 18 worms were morphometrically examined, and DNA from the eggs of these worms were extracted. A fragment of genome containing the ITS1,5.8S, ITS2 gene was amplified and utilized by TasI enzyme, and PCR-RFLP was performed on amplified parts.
  Findings
  A total of 178 adult Fasciola worm were isolated from infected cattle and sheep livers. During the spring 2017, the highest and the lowest levels of contamination were reported in Ilam Province (sheep, 28.53%) and Kermanshah Province (sheep, 7.9%), Respectively. In Fasciola hepatica, TasI enzyme produced three fragments of 427, 360 and 117 base pair (bp), and for Fasciola gigantica, it produced three fragments of 360, 220, and 117 bp on 1.5% agarose gel.
  Conclusion
  According to the study, microscopic measurements can be sufficient for microscopic characterization of Fasciola species, but the PCR-RFLP method using TasI enzyme is simpler, faster, and more accurate. The use of PCR-RFLP method and ITS genetic marker is very suitable for identification of Fasciola species.
  Keywords: Fasciola, Fasciola hepatica, Polymerase chain reaction, Restriction fragment length polymorphism
 • Samira Golezar, Fahimeh Ramezani Tehrani, Abbas Ebadi, Zohreh Keshavarz*, Farid Zayeri Pages 608-616
  Background
  Primary ovarian insufficiency is known as menopause before the age of 40 years. The afflicted women face both physical complications and various psychosocial problems capable of reducing their quality of life. The present study aimed to investigate the way Iranian women coped with the disease.
  Methods
  This was a qualitative study using in-depth semi-structured interviews with 16 women with primary ovarian insufficiency selected via purposive sampling method. The data from interviews were then analyzed using content analysis method.
  Findings
  Four main categories emerged for the way Iranian women with primary ovarian insufficiency confronted the disease: resilience (adaptation to life, spirituality, posttraumatic growth, and obtaining information), attitude towards the disease (wrong beliefs vs. positivism), attempts to manage health (life style modification, risk reduction, preventive measures, and non-genetic motherhood), and seeking support (from spouse, family, friends, healthcare team, and the government).
  Conclusion
  There is a strong need to provide these women with effective and supportive relationships, as well as accurate information and consultation services. Moreover, creating websites for accurate information provision and forming virtual support groups helps them get adapted. Besides, the government can facilitate their adaptation with the disease through fertility insurance coverage.
  Keywords: Coping skills, Primary ovarian insufficiency, Qualitative evaluation
 • Neda Mostofizadeh*, Atiyeh Rashidi, Elham Hashemi Dehkordi, Mahin Hashemipour, Arezoo Attari, Mehryar Mehrkesh, Yahya Madihi Pages 617-623
  Background
  Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder caused by insulin secretion disorder. The aim of this study was to determine the distribution of diabetic nephropathy in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus in Isfahan City, Iran.
  Methods
  In this cross-sectional study conducted in 2018, in the Pediatric Endocrinology Clinic of Isfahan University of Medical Sciences, 301 patients under the age of 18 years with type 1 diabetes mellitus were selected Then, the ratio of microalbumin to random urinary creatinine, as a method for diagnosis of diabetic nephropathy, was measured, and its relationship with demographic characteristics, clinical history, hemoglobin A1c (HbA1c), and blood pressure was investigated.
  Findings
  Of 301 patients, 12 (4%) had diabetic nephropathy. Among the studied variables, there was a significant relationship between nephropathy with blood glucose control (P = 0.020), mean HbA1c (P < 0.001), and mean systolic blood pressure (P < 0.001).
  Conclusion
  The results of this study showed that the prevalence of diabetic nephropathy in children with type 1 diabetes mellitus in Isfahan was 4%, and some of risk factors such as proper control of blood glucose, systolic blood pressure, and HBA1C levels were significantly associated with it. Therefore, patients with type 1 diabetes mellitus should be monitored for risk factors of nephropathy.
  Keywords: Diabetic nephropathy_Type 1 diabetes_Adolescent