فهرست مطالب

مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری - پیاپی 6 (تابستان 1398)
 • پیاپی 6 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاضل محمدی نوده، سعید شهریاری* صفحات 7-20
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی بر محدودیت های تامین مالی و کارایی شرکت ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی موضوع حاضر، تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال در بازه زمانی 1392 الی 1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی (550 سال شرکت) مورد بررسی - قرار گرفت. نتایج آزمون معنی داری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده نشان داد مالکیت خانوادگی بر محدودیت های تامین مالی شرکت ها، اثر مثبت و معنی داری دارد و از طرفی مالکیت خانوادگی با کارایی شرکت ها ارتباط منفی و معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: مالکیت خانوادگی، ساختار مالکیت، محدودیت های مالی، حساسیت سرمایه گذاری
 • توحید اصغری*، مصعب عبدالهی آرانی، عبدالعلی منصف صفحات 21-33
  به دلیل پیچیدگی شرایط نوین اقتصادی و وابستگی گسترده متغیرهای اقتصادی به یکدیگر، یکی از چالش های کلیدی در حوزه سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، افزایش تولید و کنترل تورم است. فرض اساسی تعادل همزمان این سه متغیر و سیاست گذاری های مختص به آنها این است که علیرغم وجود نداشتن یک رابطه ثابت و معین بین سه متغیر نرخ ارز، تورم و تولید، این متغیرها با یکدیگر رابطه نزدیک و تنگاتنگی داشته اند. جهت و شدت رابطه بین این متغیرها نسبت به شرایط هر کشوری می تواند با توجه به ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی آنها به طور - مجزا تغییر نماید. این مطالعه رابطه نرخ ارز، تورم و تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1353-1393) ، با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان بررسی می کند و نتایج حاصل از برآورد مدل های اصلی نشان می دهد که در تورم های بالا، رابطه منفی و مخربی میان تورم و تولید داخلی مشاهده شده است. از طرفی میان متغیرهای تورم و نرخ ارز موثر در اقتصاد ایران، رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین میان متغیرهای نرخ ارز و تولید داخلی (بدون نفت)، رابطه مثبت وجود دارد.
  کلیدواژگان: GDP، تورم، نرخ ارز، معادلات همزمان
 • امین سالم قهفرخی*، ساهره علیخواه، محسن رستمی، سید رضارضایی صفحات 34-46
  انتخاب و تصمیم گیری یکی از مهم ترین روندهای جاری در نظریه علم اقتصاد است. اقتصاد مبتنی بر اعصاب زیرمجموعه ای از اقتصاد رفتاری است که برای الهام بخشیدن به نظریه های جدید اقتصادی از شواهد تجربی مانند محدودیت محاسبات، نیروی اراده و طمع استفاده می نماید. همچنین این علم به مطالعه و بررسی بخش های مختلف مغز که اطلاعات مربوط به تصمیم گیری و پاداش را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند نیز می پردازد. هدف پژوهش پیشرو این است که از طریق مرور ادبیات و روش استدلال و استقرا، نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصاد مبتنی بر اعصاب ترسیم نماید.
  کلیدواژگان: اقتصاد مبتنی بر اعصاب، علوم میان رشته ای، تصمیم گیری، رفتار مصرف کننده
 • عاطفه صفاجو، هدی همتی* صفحات 47-62
  هدف این پژوهش بررسی تطبیقی مدل های منتخب پیش بینی ورشکستگی شرکت های بیمه می باشد. جامعه آماری، شامل کلیه شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی 1391 الی 1395 و نمونه مورد بررسی شامل 16 شرکت بیمه است. در این پژوهش خطر ورشکستگی بر اساس شاخص توانگری مالی محاسبه شده توسط بیمه مرکزی ایران در نظر گرفته شده و بر مبنای مدل های آلتمن، فالمر، زیمسکی و اسپرینگیت، ورشکستگی شرکت ها پیش بینی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که بین احتمال خطر ورشکستگی مبتنی بر مدلهای آلتمن، فالمر، زیمسکی و اسپرینگیت با خطر ورشکستگی شرکت های بیمه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و می توان از این مدل ها برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های بیمه استفاده نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که بین پیش بینی مدل های مختلف پیش بینی خطر ورشکستگی، اختلاف معناداری وجود ندارد و نمی توان گفت کدام مدل نسبت به سایر مدل ها ارجح می باشد.
  کلیدواژگان: خطر ورشکستگی، آلتمن، فالمر، زیمسکی، اسپرینگیت
 • فهیمه کمالی *، مجیدجامی، بهنام مرادخانی ملال صفحات 63-78
  امروزه یکی از موضوعات مهم که مدیران همیشه با آن روبرو هستند، تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری است. مدیران تلاش می کنند، بهترین شیوه های تامین مالی و سرمایه گذاری را برای سازمان خود انتخاب کنند که در شرایط زمانی و مکانی مناسب، کمترین ریسک و هزینه سرمایه گذاری را در سازمان داشته باشد و در نوع خود، بهترین شیوه سرمایه گذاری با بیشترین بازده باشد. این مطالعه کمی در سال 1397 بر روی 234 نفر از افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی زاهدان انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده های کمی، آزمون تحلیلی و توصیفی، رگرسیون های خطی ساده و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS 22 بکار گرفته شد. نتایج فرضیه نشان داد متغیر بهبود فضای کسب و کار 0/832 درصد تغییرات متغیر مشارکت کارفرمایان در ایفای تعهدات بیمه ای را تبیین میکند. با توجه به همبستگی متغیرها در این فرضیه می توان نتیجه گرفت در صورت بهبود فضای کسب و کار، مشارکت کارفرمایان نیز به طور چشمگیری افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تامین مالی، شیوه های سرمایه گذاری، سازمان تامین اجتماعی
 • مهناز آهنگری *، مهدی اسدی زرمهری صفحات 79-96
 • ماشاالله سالارپور ، هما نارویی * صفحات 97-112

  پدیده جهانی شدن فرآیندی است که در دهه های اخیر مورد بحث سیاستگذاران و برنامه ریزان بوده است. جهانی شدن در هم آمیختن و ادغام اقتصادهای ملی با اقتصاد جهانی است که آثار آن را میتوان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانی شدن تولید و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. امروزه توسعه صادرات غیر نفتی یک ضرورت است، زیرا درآمدهای ارزی را افزایش میدهد و در نتیجه، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی را که متضمن هزینه های ارزی است، ممکن می سازد. از لحاظ نظری هرچند آزادسازی تجاری، رشد واردات و صادرات را افزایش میدهد اما به اثرات نسبی رشد صادرات و واردات و همچنین به تغییرات قیمت های نسبی بستگی دارد. آشکار است که جهانی سازی باعث رشد سریع تجارت در جهان و کاهش هزینه اطلاعات و ارتباطات می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و نیز ضرورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و آزادسازی تجاری، هدف این تحقیق بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات محصولات منتخب کشاورزی در ایران می باشد. بدین منظور لازم است الگوهای واردات و صادرات برآورد گردد. در این مطالعه تابع عرضه صادرات و تابع تقاضای واردات محصولات کشاورزی منتخب محاسبه، ایستا بودن متغیرها بررسی و اثرات آزادسازی بر آنها با استفاده از روش ARDL و الگوی نرلاو بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد با آزادسازی تجاری، میزان عرضه صادرات و تقاضای واردات افزایش می یابد. به عبارت دیگر این دو متغیر با روند تجاری شدن رابطه مثبت دارند.

  کلیدواژگان: آزادسازی تجاری، عرضه صادرات، تقاضای واردات، محصولات کشاورزی
 • علی اکبر امین بیدختی ، سمیه دوست محمدی * صفحات 113-127

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند هتل بر نگرش به برند و تمایل به استفاده مجدد از خدمات رفاهی با نقش تعدیل گری عملکرد برند در میان مشتریان هتل های شهر سمنان میباشد. برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیه های مربوطه، پرسشنامه ای در بین 384 نفر اعضای نمونه مطالعاتی از طریق نمونه گیری در دسترس، توزیع شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها توسط نرم افزارهای اس پی اس اس(آزمون های آلفای کرونباخ جهت پایایی سوال های پرسشنامه ها و آزمون کلموکروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده) و نرم افزار پی ال اس (آزمون - تحلیل عاملی تاییدی برای روایی سوال های پرسشنامه ها و ضرایب بتا و ضرایب معناداری برای تایید یا عدم تایید فرضیه- ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد ارزش ویژه برند، یعنی (کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، تصویر برند و وفاداری به برند) به ترتیب با ضرایب اثر 0/706 - 0/623 - 0/308 - و 0/504 بر نگرش به برند و با ضرایب اثر 0/829 - 0/896 - و 0/545 بر تمایل به استفاده مجدد تاثیر میگذارند. ضمن اینکه نتایج نشان داد که عملکرد برند در ارتباط بین نگرش برند و تمایل به استفاده مجدد نقش تعدیل گری دارد.

  کلیدواژگان: نگرش برند، تمایل به استفاده، ارزش ویژه برند، عملکرد برند