فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه همتی، علی اصغر احمدی شکوه، روح الله ترکی صفحات 11-39
  ادبیات کنونی تدریس گروهی را این چنین تعریف می کند: «یک تدریس راهبردی که دانش اساتید مختلف و مهارت های تدریس را به سمت تقویت یادگیری سوق می دهد.» بطور ساده تدریس گروهی یعنی آموزش به یک کلاس یا گروهی از شاگردان توسط چند استاد. بعبارت دیگر، تدریس گروهی دو یا چند استاد را درگیر آموزش به گروهی از یادگیرندگان می کند البته با یک طرح درس یکسان و یک مواد آموزشی. اساتید این نوع روش تدریس می توانند در یک زمان مشترک یا مختلف نسبت به تقسیم مسئولیت های خود اقدام کنند. این مقاله، تدریس گروهی به عنوان ابزار تقویت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان ایرانی انگلیسی با اهداف ویژه را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور، تعداد 50 نفر یادگیرنده انگلیسی با اهداف ویژه در دو گروه در این مطالعه شرکت کردند. تدریس گروهی یا تدریس مشترک برای گروه آزمایشی و برای گروه شاهد نیز از روش تدریس غیرمشترک یا انفرادی استفاده گردیده است. پس از ارائه داده های جمع آوری شده به نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS، روش تجزیه و تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می داد که در مقایسه با تدریس انفرادی یا غیرگروهی، روش تدریس گروهی یا مشترک، تاثیراتی بهتر و مثبت تر بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب یادگیرندگان انگلیسی با اهداف ویژه ایرانی داشته است. همچنین این نتیجه نیز عاید شد که کلاس چندسطحی تاثیری مثبت بر یادگیری مهارت های زبانی دارد.
  کلیدواژگان: تدریس گروهی، تدریس غیرمشترک، یادگیرندگان انگلیسی با اهداف ویژه
 • عمران شعبانعلی، محمد سهرابی، لطفعلی بختیاری، مهدی مقیمی صفحات 39-53
  تحقیق حاضر، به منظور بررسی ضرورت های آموزش ضابطین دادگستری در تحصیل ادله اثبات جرم در فرایند تحقیقات پلیسی، با نگرش به تحولات تقنینی به ویژه قانون جدیدد آئین دادرسی کیفری انجام گرفته و پرسش اصلی تحقیق این است که آموزش ضابطان دادگستری چه تاثیری بر اعتبار بخشی و مشروعیت ادله تحصیلی توسط ضابطان دادگستری دارد. رویکرد کلی این پژوهش کیفی و از نظر روش تحقیق توصیفی که از طریق بررسی قوانین و آیین نامه ها و مستندات علمی انجام شده است.یافته های این تحقیق بیانگر این حقیقت است که چنانچه آموزش های حقوقی ضابطان دادگستری از قابلیت ایجاد مهارت در ضابطان عام دادگستری برخوردار باشد، اقدامات و ادله تحصیلی ناشی از تحقیقات پلیسی، در نتیجه گیری هرچه مطلوب دادرسان تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. همچنین با توجه به تحولات سیاست تقنینی و اعتبار بخشی به گزارش ضابطان دادگستری در حد اماره قانونی، در صورتی که گزارش بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی (از جمله رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل) تنظیم شده باشد ادله تحصیلی برای مقام قضایی معتبر خواهد بود و در صورت عدم پذیرش، بایستی دلیل عدم استناد و جهات رد ادله تحصیلی توسط ضابطان، با ذکر مستندات قید شود.
  کلیدواژگان: ادله کیفری، آموزش ضابطان، تحصیل دلیل، اثبات جرم، اماره
 • پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی و تاب آوری: نقش میانجی ناگویی هیجانی
  صفحات 71-90
  هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی ساختاری سبک های دلبستگی و تاب آوری با پیشرفت تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای ناگویی هیجانی بود.پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه شامل 470 دانشجو بود که به روش نمونه گیری خوشه ای از جامعه دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 96- 95 انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری روان شناختی (CD-RISC)، ناگویی هیجانی تورنتو- 20 (TAS-20) و مقیاس دلبستگی کولینز و رید (RAAS) و معدل نیمسال اول دانشجویان استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS-20 و LISREL 8.54  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبک دلبستگی ایمن و تاب آوری از طریق نقش واسطه ای ناگویی هیجانی اثر غیر مستقیم مثبت و معنا دار و در مقابل سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا از طریق نقش واسطه ای ناگویی هیجانی اثر غیر مستقیم،منفی و معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد. و همچنین ناگویی هیجانی اثر مستقیم، منفی و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.عواملی مانند ناگویی هیجانی، سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا نقشی اثر گذار در افت تحصیلی افراد داشته و پیشرفت تحصیلی را با چالش و وقفه روبرو می سازند اما از طرفی عواملی همچون سبک دلبستگی ایمن و نیز تاب آوری دارای اثرات مثبت بر کاهش افت تحصیلی بوده و موجبات پیشرفت تحصیلی را فراهم می سازند.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، تاب آوری، سبک های دلبستگی، ناگویی هیجانی
 • فرامرز محمدی پویا*، سهراب محمدی پویا، سجاد قارلقی صفحات 83-110
  در دنیای امروز یادگیری فراگیران به مثابه ی عنصری اساسی در ارتقاء سطح دانش دانشگاه مطرح شده است. از این رو جهت عملکرد هر چه بهتر در این مسیر، شناخت سبک یادگیری دانشجویان و همچنین عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت خواهد بود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه ی بین هوش اجتماعی و ابعاد سبک های یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. بدین منظور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به عنوان جامعه مورد پژوهش انتخاب گردیدند. روش پژوهش کاربردی و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی به ویژه بر پایه مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات متشکل از پرسشنامه های هوش اجتماعی (سیلور، یوسن و داهل، 2001)، سیاهه سبک های یادگیری (کلب، 1985) و باورهای خودکارآمدی (زاژکوا و همکاران، 2005) بودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده ازنظر متخصصان تایید شد و پایایی پرسشنامه ها نیز به ترتیب 88/0، 84/0 و 82/0 به دست آمد. در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS v20 در دو شاخص آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج اطلاعات به دست آمده از تحلیل نتایج نشان داد که بین هوش اجتماعی با باورهای خودکارآمدی (45/0r=) و سبک های یادگیری (41/0r=) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین باورهای خودکارآمدی و سبک های یادگیری (33/0r=) نیز دارای رابطه مثبت و معنی داری بودند. همچنین نتایج ضرایب مسیر مستقیم استاندارد شده حاکی از آن بود که هوش اجتماعی 80/0 از تغییرات باورهای خودکارآمدی و 64/0 از تغییرات سبک های یادگیری را تبیین می نماید و باورهای خودکارآمدی نیز 37/0 از تغییرات سبک های یادگیری را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، سبک های یادگیری، باورهای خودکارآمدی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • کورش پارسا معین، ملیحه یزدانی صفحات 112-130
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ناجا در شهر تهران می باشد که حجم آنها طبق آخرین آمار در سال مذکور مجموعا 485 نفر می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسش نامه آموزش ضمن خدمت، کارایی و اثربخشی کارکنان می باشد. روایی هر سه پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسش نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برای پرسشنامه آموزش ضمن خدمت (81/0)، کارایی کارکنان (85/0)، اثربخشی کارکنان (86/0) برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان آموزش ضمن خدمت با کارایی و اثربخشی کارکنان ناجا در شهر تهران رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که میزان آموزش ضمن خدمت با ابعاد کارایی (تساوی، سرعت در کار، همسویی، استفاده از تجهیزات و امکانات) و ابعاد اثربخشی کارکنان (انگیزش، مسئولیت پذیری، مشارکت در تعیین اهداف، پذیرفتن تغییر، تعهد سازمانی، خلاقیت و نوآوری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، کارایی کارکنان، اثربخشی کارکنان
 • فرجام وهابی*، امیرحسین یاوری، نرگس حسن مرادی، علیرضا نجفی صفحات 131-152
  آموزش مهم ترین وجه توسعه و تعالی سازمان های انتظامی است. بنابراین عبور از آموزش های سنتی و کم کارآمد و ارائه آموزش های پلیسی به صورت تخصصی، حرفه ای و به روز، طراحی یک الگوی جامع برای بهبود مستمر کیفیت آموزش ها از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. این تحقیق با بررسی مفاهیمی چون نظام جامع آموزش، آموزش حین خدمت، پلیس حرفه ای، قانون استخدامی ناجا، ضرورت ها و تعالیم دینی، اسناد بالادستی، قانون اساسی ج.ا. ایران و سند چشم انداز 20 ساله کشور، در تلاش است مدلی جامع را برای آموزش های پلیسی پیشنهاد دهد.تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و توسعه ای و با استفاده از روش آمیخته می باشد. ابزار گردآوری داده ها  پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش به تعداد 6528 نفر  و بخش کیفی را 375 نفر از خبرگان ستادی و صف ناجا  تشکیل می دهند. اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار اس پی اس[1] و  آزمون t مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن یک رویکرد سیستمی که لزوما برونداد هر مرحله را درونداد مرحله بعدی لحاظ نماید، به همراه مهندسی فرایند اثربخش آموزش های ناجا زمینه ساز طرحی با عنوان «الگوی جامع نظام آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای بر اساس قانون استخدامی ناجا در نظم و امنیت انتظامی » شود. با توجه به هدف پژوهش ، تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی وتاییدی وتحلیل مسیر انجام شد. نتایج به دست آمده از تحلیل های استنباطی فوق، تدوین و بر پایه شواهد علمی وپژوهشی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه به گونه کلی نشان داد که در تمامی عناصر سطوح مختلف پلیس حرفه ای براساس قانون استخدامی ناجا فاصله (شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب) وجود دارد. [1] spss
  کلیدواژگان: ناجا، الگوی جامع آموزش، آموزش حین خدمت، پلیس حرفه ای، قانون استخدامی ناجا
|
 • omran shabanali, mohammad sohrabi, lotfali bakhtiari, mehdi moghimi Pages 39-53
  The purpose of this study was to investigate the necessity of training forensic officers in studying the evidence of crime in the process of police investigation, with a view to the legislative developments, especially the new law of criminal procedure. There is academic evidence by the court clerk. The overall approach of this research is qualitative and in terms of a descriptive research method conducted through review of laws, bylaws and scientific documentation. The findings of this research indicate that if legal education of law enforcement officers is capable of proficiency in general law enforcement, The measures and educational evidence of police investigations will have a significant impact on the prosecutors' desired outcome. Also, in light of developments in legal policy and accreditation of the report of the bailiff of the judiciary at the level of the statute, if the report is not contrary to the circumstance and is regulated by observance of legal rules and regulations (including observance of the principle of legitimacy of reasoning). The academic evidence will be valid for the judiciary and if it is not accepted, the reason for the refusal and the refusal of the academic evidence should be stated with the documentation.b
  Keywords: criminal evidence, Officer Training, Reason Education, Crime Proof, Statistics
 • Predicting Academic Achievement Based on Attachment and Resilience Styles: The Mediating Role of Emotional Consciousness
  Pages 71-90
  The purpose of the present study was to investigate the structural pattern of attachment styles and academic resilience with regard to the mediating role of emotional caring. The present study is descriptive and correlational. The sample consisted of 470 students who were selected by cluster sampling from the student community of Urmia University in the academic year 95-96. Data were collected using the Psychological Resilience Questionnaire (CD-RISC), Toronto Emotional Recognition Scale (TAS-20), and the Collins and Reed Attachment Scale (RAAS) and the students' first semester grade point average. The data were analyzed using SPSS-20 and LISREL 8.54 software. Path analysis results showed that secure attachment style and resilience through mediating role of emotional distress had a positive and significant indirect effect on In contrast, avoidant and ambivalent attachment style through the mediating role of emotional coaching has an indirect, negative and significant effect on students' academic achievement. Emotional coaching also has a direct, negative, and significant effect on students' academic achievement. Factors such as emotional coaching, avoidant attachment, and ambivalence play a role in people's academic decline and challenge academic progress, but also factors such as style. Safe attachment as well as resilience have positive effects on reducing academic drop-outs and promote academic achievement.
 • kourosh parsa moein* Pages 112-130
  The purpose of this study was to investigate the relationship between in-service training with efficiency and effectiveness of Najah staff in Tehran. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the present study includes all Najwa staff in Tehran city which according to the latest statistics in this year is 485 people. Based on stratified random sampling, 214 individuals were selected. Data collection tools included three in-service training, efficiency and effectiveness questionnaires. The validity of all three questionnaires was confirmed by experts and the reliability of the questionnaires was estimated based on Cronbach's alpha coefficient for in-service training (0.81), staff efficiency (0.85), and staff effectiveness (0.86). Descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation) were used for analysis. The findings showed that there is a positive and significant relationship between the level of in-service training with the efficiency and effectiveness of the Naja staff in Tehran. The results also showed that in-service training with efficiency dimensions (equality, speed at work, alignment, use of equipment and facilities) and staff effectiveness dimensions (motivation, responsibility, participation in setting goals, acceptance of change, organizational commitment, creativity and innovation). There is a positive and significant relationship.
  Keywords: in-service training, Staff Efficiency, Staff Effectiveness
 • farjam vahabi* Pages 131-152
  Education is the most important aspect of the development and excellence of law enforcement agencies. Therefore, passing on traditional and inefficient training and providing specialized, professional and up-to-date police training, designing a comprehensive model for continuous improvement of the quality of training is of paramount importance. This research examines concepts such as comprehensive education system, in-service training, professional police, NLA employment law, religious necessities and teachings, upstream documents, the RA Constitution. Iran and its 20-year vision document are attempting to propose a comprehensive model for police training. The present study is based on purpose, application, and development, using a mixed method. Questionnaire and interview were used for data collection. The statistical population consisted of 6528 persons in the quantitative section and 375 in the qualitative section of the Najafi staff and queue. Data were analyzed by SPSS software and t-test. The research findings show that taking into account a systematic approach that necessarily encompasses the output of each step to the next, along with the effective process training of the NSA trainers, a groundbreaking project entitled "A comprehensive model of the in-service training system based on NSA employment law" In police order and security. " According to the purpose of the study, data analysis was performed on the basis of exploratory and confirmatory factor analysis and path analysis. The results of the above inferential analyzes were formulated and tested on the basis of scientific and research evidence. The results of this study generally showed that there is a gap (gap between the status quo and the desirable status quo) under all elements of professional police at all levels of employment law.
  Keywords: Naja, comprehensive training model, in-service training, professional police, NAJA employment law