فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 12، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا صدیقی، امیرمنصور طهرانچیان*، محمد تقی گیلک صفحات 9-25
  دامنه وسیع اثرگذاری و تاثیرپذیری، رشد اقتصادی را به یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی در نظریه های اقتصاد کلان تبدیل نموده است. در این پژوهش، با توجه به فرضیه گریلی و فرتی (1995)، تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته  و در حال توسعه منتخب، مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که تاثیر ادغام مالی (خالص دارایی های خارجی به عنوان معیاری از ادغام مالی) بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای مورد بررسی، مشابه یکدیگر نیست. براساس نتایج حاصل از پژوهش فوق، ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اثر مثبت و در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، تاثیر منفی می گذارد. بنابراین، به نظر می رسد که سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی و درجه همگن بودن این بازارها بین کشورها، نقش تعیین کننده ای را در تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: ادغام مالی، رشد اقتصادی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، خاور میانه و شمال آفریقا، روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • امید خداویردی*، محسن مهرآرا، مجید رضایی، سید ضیا الدین کیاالحسینی صفحات 27-55
  هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی می باشد. برای ارزیابی کارایی این روش، داده های روزانه قیمتهای نقدی و اتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی گردید: حالت اول زمانی است که دسترسی به قرارداد آتی وجود دارد وحالت دوم زمانی است که دسترسی به قرارداد آتی امکان ندارد. در حالت اول به کمک روش مارکوف سوئیچینگ-گارچ، نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت و سویا در رژیمهای متفاوت برآورد گردید. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت بترتیب برابر با 849/0 و 9065/0و کارائی پوشش ریسک بترتیب 82 و 78 درصد بدست آمده است.
  کلیدواژگان: نرخ بهینه پوشش ریسک، نرخ نقدی ارز، بازار آتی، مدل مارکوف سوییچینگ، گارچ
 • حسین باستان زاد، پدرام داودی* صفحات 57-91
  هدف ثبات مالی در فرآیند سیاست پولی پس از بحران مالی 2007 اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، سیاست گذاری پولی نوین مبتنی بر اهداف سه گانه ثبات قیمتی، رشد پایدار و نیز ثبات مالی در قالب قاعده بهینه سیاستگذاری طی سنوات گذشته مورد توصیه جدی قرار گرفته است. گرچه به دلیل محدودیت در تصریح روابط ساختار اقتصاد کلان برخی سیاست گذاران همچنان در عمل علاقه بیشتری به استفاده از روش های سنتی مبتنی بر سیاست صلاحدیدی نشان می دهند. بر این اساس و برای فائق آمدن به مشکل تصریح الگو، رویکرد جایگزین PVAR پیشنهاد شده است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد مذکور، تابع واکنش بهینه سیاست پولی با توجه به ثبات مالی استخراج شد. نتایج آزمون الگو دلالت بر تاثیر معنادار تابع واکنش سیاستی بر اهداف سه گانه داشته، بطوریکه واکنش سیاستگذار منجر به سطوح پایین تری از بی ثباتی مالی و قیمت شده و همچنین رشد اقتصادی ثبات بیشتری خواهد یافت.
  کلیدواژگان: رویکرد PVAR، سیاست پولی بهینه، ثبات مالی، تابع واکنش
 • حبیب انصاری *، حدیث حیدرپور صفحات 93-119
  هدف این پژوهش، مطالعه اثر متقابل ریسک مالی بین بازارهای مالی کشورهای منتخب شریک بازار مالی ایران شامل کشورهای چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات است، برای این هدف از مدل VAR استفاده شده است. داده های ریسک کشوری مالی به صورت سالانه (از سال 1984 تا 2017) جمعآوری شده است. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و دوسویهای میان نوسانات ریسک مالی بین ایران و چین، امارات و ایتالیا و امارات و چین در دوره مورد بررسی وجود داشته است. علاوه بر این سرایت ریسک مالی بطور یک طرفه از ایران به ایتالیا و از امارات به فرانسه و از چین به امارات مشاهده شد. همچنین سرایت ریسک مالی از آلمان به کشورهای چین، ایران، ایتالیا و امارات به طور یکطرفه رویت شد و در بقیه موارد سرایتی وجود نداشت. نهایتا می توان گفت که آلمان تنها کشوری بود که ریسک سایر کشورها بر آن بی تاثیر بود.
  کلیدواژگان: سرریز نوسان، مدل خودرگرسیون برداری، ریسک مالی
 • ناهید اشرفی*، فاطمه حسینی، امید کریمی صفحات 121-144
  گاهی در اقتصادسنجی مشاهدات مورد مطالعه مستقل نیستند و وابستگی آن ها ناشی از موقعیت قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است. برای تحلیل این نوع از داده ها از مدل های رگرسیونی فضایی استفاده می شود. به دلیل وجود تعداد زیاد پارامتر در این مدل ها، برای به دست آوردن برآوردهای ماکسیمم درستنمایی از الگوریتم های تکرار شونده استفاده می شود که با مشکل پیچیدگی محاسبات مواجه است. علاوه بر این در مطالعات اقتصادی تعداد داده ها زیاد است که استفاده از رهیافت بیزی مفید به نظر می رسد. هدف استفاده از رهیافت های بیزی و ماکسیمم درستنمایی برای برآورد پارامترهای سه مدل معروف اقتصادسنجی فضایی و مقایسه عملکرد این دو رهیافت و مقایسه کارایی سه مدل و در نهایت پیاده سازی مدل ها و روش ها برروی دو مجموعه داده است. در هر دو مجموعه داده مشاهده می شود که نتایج رهیافت بیزی نسبت به رهیافت درستنمایی از دقت بهتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: اقتصادسنجی فضایی، رهیافت ماکسیمم درستنمایی، رهیافت بیزی
 • شهرام فتاحی، سمیه اعظمی، شیدا عباسی * صفحات 145-172
  با گسترش وابستگی متقابل بازارهای مالی در سراسر دنیا و انتقال اثرات از بازاری به بازار دیگر در سال های اخیر، بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه به یکدیگر وابسته شده اند. این شرایط باعث شده است سرمایه گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی های خود در بازارهای سهام کشورهای دیگر دارند به وابستگی بازارهای سهام توجه خاص نمایند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب در حال توسعه ازجمله ایران است. کشورهای مورد مطالعه ایران، کویت، امارات، اندونزی، عربستان و عمان می باشند که بازه زمانی مورد استفاده در این تحقیق از سال 2001 تا 2017 می باشد. برای تحلیل داده ها، از الگوی پانل جاذبه استفاده شد و نتایج نشان می دهد اندازه بازار و یکپارچگی مالی با وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای مورد مطالعه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حالیکه رابطه بین ظرفیت اطلاعات و وابستگی متقابل بازارهای سهام منفی است. همچنین نااطمینانی قیمت نفت تاثیر منفی و معناداری بر وابستگی متقابل بازارهای سهام کشورهای منتخب داشته است.
  کلیدواژگان: بازار سهام، وابستگی متقابل، الگوی پانل جاذبه، نااطمینانی قیمت نفت، کشورهای در حال توسعه
|
 • Zahra Sadighi, Amir Mansour Tehranchian *, Mohammad Taghi Gilak Pages 9-25
  The wide range of impact has transformed economic growth into one the most important key variables in macroeconomic theories. In this survey, according to the hypothesis and empirical results of Grilli & Feretti (1995), the effect of financial integration on the growth of selected developed and developing countries during (2000-2010) has been examined.For this aim, panel data based on generalized method of moments (GMM) is used to examine the model. This survey showed that the effect of financial integration (net foreign assets as a measure of financial integration) on economic growth in two groups of surveyed countries is not the same. Based on the results of this survey, the financial integration in the selected countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has a positive effect and in the selected countries of the Middle East and North Africa has a negative effect on economic growth. Therefore, it seems that the level of financial market development and the degree of homogeneity of these markets between countries play a decisive role in the impact of financial integration on economic growth.
  Keywords: Financial Integration, economic growth, Organization for Economic Cooperation, Development, Middle East, North Africa, Generalized Method of Moment
 • Omid Khodaverdi *, Mohsen Mehrara, Majid Rezaee, Seyed Ziaediin Kiaalhoseini Pages 27-55
  The present study aims to provide a model for covering price risks in Iranian importers of agricultural commodities. In order to assess the efficiency of the model, daily spot and futures prices of soybeans and corn were collected from the Chicago Mercantile Exchange (CME) during the period 05/01/2010 to 06/08/2018. The data were analyzed for two situations as follows: 1- Futures contracts can be traded. 2- Futures contracts cannot be traded. One of such methods in the dynamic state is Markov switching GARCH model. The application of the Markov switching GARCH model produced a high volatility and a low volatility regime. In case the quasi futures contracts are used, the optimal risk coverage ratio for the soybean and corn products would respectively be equal with 0.849 and 0.9065; while the efficiency of the risk coverage would be respectively equal to 82 and 78 percent for these two products.
  Keywords: The optimal hedge ratio, Spot exchange rate, futures market, Markov switching model, Garch
 • Hossein Bastanzad, Pedram Davoudi * Pages 57-91
  Financial stability is firmly considred as a supplementary goal in the monetary policy environment post 2007 financial crisis. New monetary policy that contains monetary thriple goals -price stability, sustainable growth and financial stability- in the context of optimum policy rule is highly recommended post crisis although some policymakers are still interested in utilizing the convetional approach based on discretionary measures given the restrictions in macroeconomic structural spcification. In this regard, a Vector Auto Regression under Policy (PVAR) approach is technically applied as an alternative approach to resolve the specification challenge. The PVAR approach is also utilized to estimate monetary policy optimum reaction function given the financial stability. The model output indicate that the policy reaction function significantly affcets the triple goals so policymaker reaction function reduces price and financial instability along with more sustabible growth.
  Keywords: PVAR Approach, Optimal Monetary Policy, Financial stability, Reaction Function
 • Hadis Heydarpoor, Habib Ansari * Pages 93-119
  The purpose of this study is to study the financial interactions between financial markets of selected financial partner of Iran, including China, France, Germany, Italy and the UAE. For this purpose, the VAR model has been used. Financial risk data is collected annually (from 1984 to 2017). The results indicated that there was a positive and two-side relationship between the financial risk fluctuations between Iran and China, the UAE and Italy, the United Arab Emirates and China during the period under review. In addition, financial risk aversion was observed one- side from Iran to Italy and the UAE to France and China to the UAE. Also, financial risk aversion from Germany to China, Iran, Italy, and the United Arab Emirates was seen one-side, in other cases, there was not Fluctuation overflow. Ultimately, it could be said that Germany was only country affected by risk of the other countries.
  Keywords: Fluctuation overflow, Vector Auto regression model, financial risk
 • Nahid Ashrafi *, Fatemeh Hoseini, Omid Karimi Pages 121-144
  Sometimes, in econometrics problems the observations are not independent, so that their dependence is due to the location of observations in the studied space. To analyze these data are used the spatial regression models. Due to the large number of parameters in these models are used the iteration algorithms to obtain the maximum likelihood estimations, so that it encounters problems such as the complexity of the calculation. In addition in economic studies, the number of observation is large and it seems useful to use the Bayesian approach. The main purpose is using the Bayesian and the Likelihood approaches to estimate the parameters of the three spatial econometric models. Then, comparing the performance of these two approaches, as well as comparing the performance of these three spatial regression models and finally the three models are implemented on two real data. It is observed that the results of the Bayesian approach are more credible than the likelihood approach in these type of econometric models.
  Keywords: Spatial Econometrics, Maximum Likelihood Approach, Bayesian approach
 • Shahram Fattahi, Somayeh Azami, Sheida Abbasi * Pages 145-172
  With the expansion of mutual dependence of financial markets around the world and the transfer of effects from market to market, in recent years financial markets of developing countries have been interdependent. These conditions have led investors who are trying to diversify their assets in other countries equity markets to pay particular attention to stock markets. The aim of this research is to study the stock markets interdependence of selected developing countries Including Iran. Countries studied are Iran, Kuwait, UAE, Indonesia, Saudi Arabia and Oman for the period 2001-2017. The panel gravity model was used for data analysis. Our findings showed there is a positive relationship between market size, financial integration and interdependence of the stock markets. Also, Oil price uncertainty and information capacity had the negative effects on stock markets interdependence.
  Keywords: Stock Markets Interdependence, Gravity Panel Model, Oil Price Uncertainty, Developing Countries