فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال دوم شماره 11 (تابستان 1398)
 • سال دوم شماره 11 (تابستان 1398)
 • جلد چهارم
 • تاریخ انتشار: 1398/05/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا حسین پور سنبلی، رضا فطانت خواه* صفحات 1-17
  هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه تبریز بوده که تعداد آن ها حدود 828 نفر و نمونه برآورد شده 263 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. برای گردآوری داده ها از دو فقره پرسشنامه فرهنگ سازمانی و رضایتمندی کارکنان و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان داد که فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز، تاثیر مثبت و معنی داری دارد ضریب Beta برابر 53/0 و شاخصt برابر 14/10 بوده که از نظر آماری در سطح 01/0 معنی دار می باشد. همچنین تحلیل فرضیه های فرعی نشان داد که ابعاد خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، توجه به جزئیات، توجه به ره آورد، توجه به اعضای سازمان، نقش تصمیمات بر کارکنان، جاه طلبی کارکنان، توجه به تیم تاثیر و پایداری، در رضایتمندی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارند. ضریب Beta به ترتیب برابر 35/0 ، 34/0 24/0 ، 37 ، 25/0 ،29/0 ، 0،33/0 ، 51 /0 و 19/0 بوده که همگی از نظر آماری، معنی دار می باشند.t بدست آمده برای تمام فرضیه ها معنی دار بوده و تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز را مورد تایید قرار می دهند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، رضایتمندی کارکنان، دانشگاه تبریز
 • سیدحسن افضل نیا* صفحات 18-29
  مالیات یکی از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن هم در متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و هم در تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر مطلوبی می گذارد. افزایش سهم مالیات در تامین مخارج دولت ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی جامعه می شود. به همین دلیل موضوع مالیات از دیرباز موردتوجه صاحب نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته و قوانین مالیاتی نیز سیر تکاملی خود را طی نموده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 129 شرکت برای دوره زمانی سال های 1389 تا 1396 می باشد و همچنین برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم افزارهای Eviews از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شد و درنهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده شد. نتایج تحقیق نشان داد که طبق فرضیه تحقیق انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت ها تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: فرصت رشد، مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی، اجتناب مالیاتی
 • مجید مرادی*، فرزین خوشکار، مرتضی حسینی صفحات 30-45
  با توجه به اینکه شرکت های خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهد، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 106 شرکت در طی دوره زمانی 1395- 1390 از طریق روش هدفمند(سیستماتیک) بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی رابطه uشکل معکوس وجود دارد و بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانودگی رابطه u - شکل معکوس وجود ندارد و رابطه مستقیم مطرح است.
  کلیدواژگان: تمرکز مالکیت، کنترل خانوادگی، اهرم مالی
 • علیرضا زینالی* صفحات 46-60
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد با تاکید بردرماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 130 شرکت برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی مانا بودن توزیع داده ها از آزمون جارک برا و جهت تشخیص مانا بودن داده ها از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. همچنین برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم افزارهای Eviews از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شد و در نهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد یک رابطه معکوس وجود دارد و همچنین درماندگی مالی تاثیر منفی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
  کلیدواژگان: استقلال هیئت مدیره، حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد، درماندگی مالی
 • مسعود فقیه دینوری*، ناصر چمن گرد صفحات 61-75
  رضایتمندی از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانها و همچنین میزان هزینه های درمانی در دنیای امروز دارای جایگاه ویژه ای است. اما این موضوع در رابطه با بیماران اهمیت دوچندانی می یابد. زیرا رعایت نکات و اصول صحیح و استاندارد علمی ارائه خدمات به بیماران می تواند نقش بسزایی در سلامت جسم و روان بیماران و حتی رضایت خانواده های آنان داشته باشد. در این تحقیق به بررسی اثر بهای تمام شده خدمات بیمارستانی بر کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل سروکوال پرداخته شد. مورد مطالعه، بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شد و 270 نفر از بیمارانی که برای درمان به آن مراجعه نمودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال شامل پنج مولفه : قابلیت اطمینان، ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، و همدلی استخراج شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادند که بین کیفیت خدمات و میزان تعرفه و هزینه های درمانی ابعاد فوق با رضایت کلی بیماران رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج سنجش رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده بوسیله آزمون دبلیو کندال نشان داد ، که رضایت بیماران از ابعاد پاسخگویی و اطمینان به ترتیب بیشترین و رضایت آنها از بعد اعتماد کمترین است.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، تعرفه های درمانی، رضایت بیمار، اعتماد ، پاسخگویی
 • سمیه خواجه نصیری*، محمد صادق جعفرزاده بی شک صفحات 76-92
  هدف از این تحقیق تعیین رابطه کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کمیته حسابرسی از سه ویژگی آن یعنی استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه گیری کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای این منظور 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهران در بازه زمانی 7 ساله (1389-1395) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، علاوه بر این اندازه کیمته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، انحراف در گزارشگری مالی، تقلب
 • حسین مختاری* صفحات 93-107
  از هیئت مدیره شرکت ها به عنوان سازوکاری اثربخش برای کاهش مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران از طریق پایش و نظم دهی به فعالیت مدیران، یاد کرده اند. هدف این تحقیق، بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1389 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Eviews نسخه 9 و اکسل 2010 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و همچنین استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: استقلال هیئت مدیره، جریان نقد آزاد، کارایی سرمایه گذاری
|
 • Alireza Hoseinpor Sonboli, Reza Fatanatkhah * Pages 1-17
  The general objective of this research is to investigate the effect of organizational culture on employee satisfaction at Tabriz University. The statistical population includes the staff of Tabriz University, whose number is 828 and the sample is equal to 263 people. Using stratified random sampling of society Has been taken away. For collecting data, two parts of the organizational culture questionnaire and employee satisfaction have been used. For data analysis and hypothesis testing, linear regression has been used. The results of analysis of hypotheses showed that organizational culture has a positive and significant effect on employee satisfaction at Tabriz University. Beta coefficient is equal to 53.0 and t index is 10.41 which is statistically significant at 0.01 level. Be Also, analysis of hypotheses showed that the dimensions of creativity and innovation, riskiness, attention to detail, attention to the attention, attention of the members of the organization, the role of decisions on employees, the ambition of employees, attention to the team of influence and sustainability, in the satisfaction of staff has a positive and significant impact You have The Beta coefficient was 0.35, 0.24, 0.34, 37.0, 0.25, 29.0, 0.33, 0.051 and 0.190 respectively, all of which are statistically significant. t obtained for all hypotheses is significant and confirm the impact of dimensions of organizational culture on the satisfaction of staff at Tabriz University.
  Keywords: Organizational Culture, Staff Satisfaction, Tabriz University
 • Seyed Hasan Afzalnia * Pages 18-29
  Taxation is one of the variables that the government uses to influence macroeconomic variables such as economic growth, inflation and unemployment as well as resource allocation and income distribution. Increasing the share of taxes in government spending reduces undesirable economic effects on society. For this reason, the subject of taxation has long been a subject of interest to economics and public finance experts, and tax laws have evolved. The purpose of this research is to investigate the effect of matching tax and diagnostic tax on growth opportunities of listed companies in Tehran Stock Exchange. The statistical sample of the present study consisted of 129 companies for the period of 2010-2010, and also specialized software for processing, classification and preparation of variables and entry into Eviews software and finally to estimate the model to refute or accept the research hypothesis. Eviews were used. The results of the study showed that according to the research hypothesis, the compliance of express tax and diagnostic tax has a direct and significant impact on corporate growth opportunity.
  Keywords: Opportunity for growth, taxation, diagnostic taxation, Tax Avoidance
 • Majid Moradi *, Farzin Khoskar, Morteza Hoseini Pages 30-45
  Considering the fact that family firms account for a significant percentage of Tehran Stock Exchange, in this research, it has been tried to reveal the nature of these units to investors in order to enable them to decide on their investments, Make more reasonable decisionsThe purpose of this study was to investigate the nonlinear relationship between ownership concentration and financial leverage with the role of mediation of family controlling stock in companies admitted to Tehran Stock Exchange. For this purpose, 106 companies were selected through a targeted (systematic) method during the period of 2016-2010 as the sample size of the research. To estimate the regression model with panel data and to analyze multiple regressions using panel-data method, the results of this research show that there is a reverse relationship between ownership control and financial leverage and between controlling ownership concentration and The financial leverage does not exist with the role of mediator of family control, u-inverse relationship and direct relationship.
  Keywords: ownership concentration, family control, Financial Leverage
 • Alireza Zeinali * Pages 46-60
  The purpose of this study is to investigate the relationship between board independence and cash investment sensitivity with emphasis on the financial soundness of listed companies in Tehran Stock Exchange. The statistical sample of this study consists of 130 companies for the period of 2011-2011 and multivariate regression was used to test the research hypotheses. Also, Jark test was used for data mana and the Levine, Lin and Chu test were used for detecting data mana. Also, specialized Excel software was used to process, categorize and prepare variables and enter into Eviews software. Finally, Eviews software was used to estimate the model to refute or accept the research hypothesis. The results showed that there is an inverse relationship between board independence and cash investment sensitivity and financial distress had a negative effect on the relationship between board independence and investment sensitivity with the companies listed in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Board Independence, cash investment sensitivity, financial helplessness
 • Masoud Fagih Dinvari *, Naser Chamangard Pages 61-75
  Satisfaction with the quality of services provided in hospitals, as well as the cost of treatment in the world today, has a special place. But this is about doubling the importance of patients. Because observance of the correct scientific standards and principles of providing services to patients can play a significant role in the physical and mental health of patients and even the satisfaction of their families. In this study, the effect of cost of hospital services on the quality of services and stakeholders' satisfaction in hospitals of Tabriz University of Medical Sciences was studied based on the SERVQUAL model. The case was selected by specialized and specialized hospitals in Tabriz University of Medical Sciences. 270 patients were referred for treatment. The dimensions of service quality based on the SERVQUAL model were extracted from five components: reliability, tangibility, trust, accountability, and empathy. The results of Pearson correlation test showed that there is a significant positive correlation between the quality of services and the tariff and treatment costs of the above dimensions with overall patient satisfaction. Also, the results of patient satisfaction assessment of the quality of services provided by the Kandal test showed that satisfaction of patients was the highest in terms of accountability and reliability, respectively, and their satisfaction was less than trust.
  Keywords: Quality of service , Therapeutic Tariffs, Patient Satisfaction , Trust, Accountability
 • Somayyeh Khajenasiri *, Mohammad Sadeg Jafarzade Bishak Pages 76-92
  The purpose o this research is to determine the relationship between Audit Committee and freaudulent in financial reporting. Three attrinutes is used to measuring the Audit Committee: Audit Committee members independency, proficiency of Audit Committee member and the extent of Audit Committee. For this purpse, 240 accepted company have studied in Tehran Stock Exchange in 7 years timespan (1389-1395). In this research used from Eviews software 8 for examination of the research hypotheses and investigation the relationship between dependent and independent variables o regression analysis. The results showed that there is a negative significant relationship between the Audit Committee and fraudulent in financial reporting also, there is a positive and significant relationship between Audit Committee members independency and proficiency of Audit Committee members. Furthermor, the extent of Audit Committee has a negative and significant relationship with fraugulent in financial reporting.
  Keywords: Audit Committee, Deviation in financial reporting, Fraud
 • Hosein Mokhtari * Pages 93-107
  Corporate governance is described as an effective mechanism for reducing agency problems among shareholders and managers by monitoring and regulating the activities of managers. The purpose of this study is to examine the moderating role of board independence on the relationship between free cash flow and investment efficiency of listed companies in Tehran Stock Exchange. To this end, information from 119companies listed on Tehran Stock Exchange during the period 1389-1396 has been reviewed. The research models were estimated based on the type of estimation method specified by F-Lemer and Hausman tests. And the estimated results were analyzed for each model And ordinary least squares method and multivariate regression were used to process the research model. Also, Eviews version 9 and Excel 2010 software have been used to perform the calculations. The results of the research hypotheses indicate that there is a significant relationship between free cash flow and investment efficiency of listed companies in Tehran Stock Exchange. Board independence also has a significant effect on the relationship between free cash flow and investment efficiency of listed companies in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Board Independence, Free Cash Flow, investment efficiency