فهرست مطالب

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات - سال سی‌ام شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال سی‌ام شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرزانه قنادی نژاد*، غلام رضا حیدری صفحات 1-17
  هدف
  نشان دادن طرحی کلی از طبقه بندی های دانشمندان دوره اسلامی و رویکرد و جهان بینی این دانشمندان درخصوص تقسیم بندی هایی که ارائه کرده اند.
  روش شناسی
    در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ابراز گردآوری داده ها، اسناد و مدارک فارسی (کتاب ها، مقالات، و پایان نامه ها) است که به مسئله طبقه بندی علوم در دوره اسلامی از دیدگاه دانشمندان این حوزه پرداخته اند.
  یافته ها
  از اواسط قرن دوم تاکنون، طبقه بندی های مختلفی از علوم ارائه شده است. نخستین تلاش جدی مسلمانان برای طبقه بندی علوم، از قرن سوم با کار کندی آغاز شد. طرح فارابی، گامی اساسی در زمینه طبقه بندی علم در دوره اسلامی به شمار می رود. به دنبال وی سایر دانشمندان این دوره نیز در تکمیل طبقه بندی علوم اهتمام ورزیدند. همین روند به رشد و توسعه علوم انجامید.
  نتیجه گیری
  بیشتراندیشمندان دوره اسلامی، شیوه های پیشینیان را مبنای رده بندی خود قرار دادند؛ و هم راستا با آن نیز، علوم جدیدی را شناسایی کردند و به آنها افزودند. بیشتر طبقه بندی های انجام شده از علوم در این دوره، از عام به خاص انجام شده است و بیشتر دانشمندان مسلمان، مابعدالطبیعه (علوم الهی) را ارجح علوم می دانستند.
  کلیدواژگان: طبقه بندی علم، دوره اسلامی، سازماندهی علم، رده بندی علم، توسعه علم
 • طاهره ریگی*، محمدحسین دیانی، رحمت الله فتاحی صفحات 18-38
  هدف
  معرفی و ارائه روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری به عنوان چهارچوبی مفهومی برای انجام پژوهش های قلمرو بازیابی اطلاعات و ارائه بازتاب ویژگی های این روش برای دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به روش های پژوهش کیفی.
  روش شناسی
  این مقاله با رویکردی مروری/ تحلیلی از نوع مفهومی، روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری ذیل پارادایم تفسیری را معرفی کرده است و با بررسی مطالعات پژوهشگرانی چون بروس، لیمبرگ، ادواردز، فورستر، و دیگران تلاش دارد تغییر پارادایمیک روش شناسی پژوهش (از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم تفسیری) در قلمرو بازیابی اطلاعات را به تصویر بکشد.
  یافته ها
  توجه به ضرورت تغییر پارادایم در پژوهش های قلمرو بازیابی اطلاعات از دهه 1980 در میان پژوهشگران این قلمرو آغاز شد. روش پژوهش کیفی پدیدارنگاری، روشی است که تنوع در روش های تجربه های افراد از یک پدیده را بررسی می کند. در این روش، افراد از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب و داده ها در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری می شوند و از طریق کدگذاری نظری تحلیل و نتایح در قالب دسته های توصیفی به شکل فضای نتیجه ارائه خواهند شد.
  نتیجه گیری
  این روش پژوهش می تواند با شمارش و درک پدیده ها ازنظر گروه های خاصی از کاربران، درک روشن تری نسبت به بسیاری از پرسش های مطرح در عرصه پژوهش های رفتار اطلاع یابی ارائه دهد و ضمن توصیف برداشت کاربران از تجربه آنها در جستجو و بازیابی اطلاعات، نگرشی جدید به قلمرو مطالعات کاربران نهایی ایجاد و دست اندرکاران این قلمرو را با رویکردی جدید، نسبت به موضوع آشنا کند و زمینه دقیق تری برای خدمات و عمل آنها به وجود آورد.
  کلیدواژگان: قلمرو بازیابی اطلاعات، پارادایم تفسیری، روش کیفی، پدیدارنگاری
 • راضیه کاظمی، لیلی سیفی* صفحات 39-57
  هدف
  کارآفرینی در کتابخانه های عمومی و دانشگاهی می تواند فرصت های جدیدی را برای کتابداران فراهم کند تا از مزایای ناشی از آن برای توسعه خدمات و رشد همه جانبه کتابخانه ها بهره مند شوند. هدف از این پژوهش، مروری نظام مند بر پژوهش های کارآفرینی به منظور شناسایی نقش کتابخانه های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی و پی بردن به خلا پژوهشی موجود برای انجام پژوهش های آتی است.
  روش
  روش پژوهش مرور نظام مند است. بدین منظور، پژوهش های مرتبط در 10 پایگاه ملی و بین المللی در بازه زمانی 1987 تا 2018 جستجو و شناسایی شد. تعداد 63 مورد از مرتبط ترین آنها برای پژوهش حاضر استفاده شد.
  یافته ه
  ا پژوهش های ملی بررسی شده در این مرور نظام مند با رویکرد کمی (31/74) با استفاده از پرسشنامه و پژوهش های بین المللی با رویکرد کیفی (50/79) و ترکیبی (17/43) با استفاده از مصاحبه و نظرسنجی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که کتابخانه ها در تقویت و توسعه خدمات و محصولات، آموزش کارآفرینی، شبکه سازی و حمایت از نیازهای کارآفرینان، راه اندازی بنگاه های کسب وکار، جذب سرمایه و بودجه و ایجاد فرهنگ کارآفرینی با استفاده از نوآوری و خلاقیت به ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی پرداختند.
  نتیجه گیری
  مطالعه نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه کارآفرینی نشان می دهد این حوزه نیازمند انجام پژوهش های کاربردی بیشتر در کتابخانه هاست؛ به طوری که محصول نهایی این پژوهش ها می تواند ارتقای کیفی خدمات ارزش آفرینی و به تبع آن کسب سود و منافع تجاری و اقتصادی را در کتابخانه ها دربرداشته باشد.
  کلیدواژگان: خدمات کارآفرینی، اشاعه، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، مرور نظام مند
 • فاطمه آهنگری، سهیلا کرباسی*، مهدی یعقوبی صفحات 58-80
  هدف
  ارائه الگوی خلاصه سازی استاندارد متون فارسی با رویکرد تبدیل مسئله خلاصه سازی به مسئله بهینه سازی توسط الگوریتم های فرااکتشافی سازگار.
  روش شناسی
  در این پژوهش از اسناد استاندارد پیکره چندسندی «پاسخ» که شامل 50 موضوع مختلف از انواع گونه های خبری از خبرگزاری های پرببینده ایران، برای ارزیابی استفاده شده است. هر موضوع حاوی 20 سند و همچنین 5 خلاصه چکیده ای و 5 خلاصه استخراجی است. ابتدا عملیات پیش پردازش روی متون ورودی انجام و خلاصه های اولیه تولید شدند. این کار به کمک معیار TF-ISF، معیارهای خوانایی و انسجام جملات، ویژگی شباهت با عنوان، ویژگی موقعیت جمله در متن، و ویژگی طول جمله انجام شد. با توجه به هر یک از این معیارها، وزنی به هر یک از جملات خلاصه اختصاص داده و ماتریس شباهت ایجاد شد. سپس، خروجی سیستم استخراج توسط دو الگوریتم فرااکتشافی ژنتیک و جستجوی فاخته برای رسیدن به خلاصه نهایی پردازش شد. درنهایت، خروجی به دست آمده از مرحله قبل به کمک ابزار ارزیابی Rouge و مقایسه با خلاصه های انسانی تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین همه مقادیر به دست آمده از ابزار ارزیابی Rouge در محاسبه میزان هم پوشانی نمونه های مشترک خلاصه های انسانی و خلاصه ماشینی توسط الگوریتم جستجوی فاخته بیشتر از مقادیر به دست آمده توسط الگوریتم ژنتیک و همچنین سامانه خلاصه ساز برخط ایجاز بودند. از میان هشت معیار موجود در این ابزار، دو معیار ارزیابی طولانی ترین زیررشته مشترک با مقدار 0.33 و تعداد لغات مشابه در متن با مقدار 0.40 نتایج بهتری نسبت به بقیه معیارها داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مقایسه دو الگوریتم به کاررفته، حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم جستجوی فاخته در هر یک از معیارهای ابزار Rouge است. از طرفی مقایسه زمانی نتایج نشان می دهد که میانگین زمانی محاسبه شده برای خلاصه سازی توسط سیستم پیشنهادی با الگوریتم جستجوی فاخته کمتر است.
  کلیدواژگان: خلاصه سازی خودکار متن، خلاصه استخراجی، الگوریتم های فرااکتشافی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستجوی فاخته، ابزار ارزیابی Rouge
 • سمیه سادات هاشمی*، رضا شهرابی صفحات 81-95
  هدف
  استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات مرجع به کاربران کتابخانه ملی و بررسی میزان استقبال از این ابزار و پوشش آن و نیز دامنه موضوعی پرسش ها.
  روش شناسی
  جامعه پژوهش، تمامی سوالات مطرح شده از طریق درگاه تلگرام مرجع مجازی کتابخانه ملی در بازه زمانی دو ساله (مهر 1395- مهر 1397) است که شامل 2719 پرسش است.
  یافته ها
  بیشترین و کمترین سوالات مطرح شده براساس تقسیم بندی ویلیام کتس مربوط به سوالات تجسس ویژه با 38/76% و پژوهشی با 25/11% است. بیشترین رویکرد موضوعی سوالات پژوهشی و تجسس ویژه براساس رشته تحصیلی مربوط به گروه علوم انسانی با 67/35% و کمترین آن مربوط به گروه علوم پزشکی با 1/39% است. پرسش درباره اداره عضویت (26/41%) و امکانات کتابخانه برای افراد خاص و پیشنهاد برای خرید کتاب (هر دو با 0/76%) در بخش سوالات راهنما و ارجاع آماده بیشترین و کمترین موضوعات مورد نیاز و علاقه کاربران بوده اند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، به نظر می رسد که در حال حاضر تلگرام می تواند یکی از کار آمدترین و سریع ترین ابزارها برای پرسش مرجع از کتابداران باشد و در مقایسه با سایر روش های ارتباطی مرجع مجازی، استقبال از این روش بسیار بالاتر است. استفاده از کتابداران با تخصص های موضوعی برای پاسخ گویی به سوالات کاربران نیز ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پرسش مرجع، مرجع مجازی، پیام رسان تلگرام، کتابخانه ملی ایران
 • ندا عباسی، مظفر چشمه * صفحات 96-111
  هدف
  ارزیابی فازی و کلاسیک عملکرد موتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات فارسی و تعیین میزان ریزش کاذب و بهترین موتور جستجو با بازیابی کمترین رکوردهای تکراری.
  روش شناسی
  پژوهش کاربردی حاضر به لحاظ روش انجام کار نیمه تجربی، تطبیقی، و ارزیابانه است. طبق نمونه گیری هدفمند و براساس محبوبیت موتورهای جستجو ، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی پژوهشگرساخته با 20 پرسش بود.
  یافته ها
  در دو ارزیابی فازی و کلاسیک، گوگل عملکرد بهتری نسبت به بینگ و یاهو داشت. به علاوه، مشخص شد میزان دقت ارزیابی فازی موتورهای جستجو از میزان دقت ارزیابی کلاسیک آنها بیشتر است. همچنین یافته ها در هر دو ارزیابی نشان داد گوگل، بینگ، و یاهو به ترتیب کمترین میزان ریزش کاذب را داشتند. علاوه بر این، میزان ریزش کاذب موتورهای جستجو در ارزیابی فازی کمتر از این میزان در ارزیابی کلاسیک به دست آمد. در این بررسی مشخص شد گوگل کمترین و یاهو بیشترین میزان رکوردهای تکراری را بازیابی کرد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد ارزیابی فازی باعث افزایش میزان دقت و کاهش میزان ریزش کاذب در موتورهای جستجو می شود. با توجه به اینکه ارزیابی فازی با طیف بندی میزان ارتباط رکوردهای بازیابی شده، میزان مانعیت و ریزش کاذب دقیق تر و واقعی تری را ارائه می دهد، به پژوهشگران پیشنهاد می شود برای بررسی عملکرد موتورهای جستجو از ارزیابی فازی استفاده کنند. به طورکلی، یافته های پژوهش نشان داد موتور جستجوی گوگل براساس سه معیار اندازه گرفته شده، عملکرد بهتری نسبت به بینگ و یاهو از خود نشان داد. از این رو، به کاربران پیشنهاد می شود هنگام جستجوی اطلاعات فارسی در وب برای صرفه جویی در وقت و هزینه خود از این موتور جستجو استفاده کنند.
  کلیدواژگان: بازیابی اطلاعات، موتورهای جستجو، دقت، ریزش کاذب، رکوردهای تکراری، ارزیابی فازی، ارزیابی کلاسیک
 • اعظم نجف قلی نژاد*، فرناز محمدی صفحات 112-128
  هدف
  شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد میزهای خدمت رسانی و میزان مطابقت میزهای خدمت کتابخانه ملی ایران با این شاخص ها.
  روش شناسی
  پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد. مرحله اول، استخراج شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد میزهای خدمت به روش کتابخانه ای و مرحله دوم، به روش پیمایشی با بهره گیری از پرسشنامه انجام شد.
  یافته ها
  شاخص های استخراج شده، طی مرحله اول پژوهش عبارت بودند از: دسترس پذیری و رویت پذیری، متمایز و مشخص بودن بخش های مرجع و اطلاع رسانی (قابلیت تشخیص برای کاربر و متمایزبودن کارکنان آن)، جایگاه مناسب میزهای اطلاع رسانی، مانوس بودن نام بخش های اطلاع رسانی با ادبیات رایج کاربران (توجه به تفاوت واژه شناسی کتابداران با کاربران)، دستیابی زودهنگام کاربران به اهداف خود (روزآمدی اطلاعات، تازگی محیط، علایم و نشانه های دقیق هدایت کننده، و ابزارهای خودگردان)، علاقه مندی کتابداران و اشتیاق به رجوع مراجعان، فضای راحت و دلپذیر (کارآزمودگی کارکنان و محیط دلپذیر و پذیرا)، کمک در نقطه نیاز (ارائه خدمات مرجع سیار)، و بازاریابی خدمات و برندسازی.
  نتیجه گیری
  با استناد به مقدار آزمون تی (0/437) و معنا داری آن (0/66)، بین میانگین واقعی و میانگین مورد انتظار با این شاخص ها تفاوت معناداری وجود نداشت. به عبارتی، شرایط فعلی میزهای خدمت با شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد میزهای مرجع و اطلاع رسانی مطابقت دارد. ازنظر اولویت بندی شاخص ها، با استناد به مقدار آزمون فریدمن (41/71) و معنا داری آن (0/01)، بین شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد میزهای مرجع و اطلاع رسانی تفاوت معناداری گزارش شد. شاخص «متمایز و مشخص بودن میز خدمات رسانی» (با میانگین 6/71) بالاترین و «علائم و نشانه های دقیق هدایت کننده مراجعه کننده به سمت میز» (با میانگین 3/324) کمترین میانگین را به خود اختصاص داد.
  کلیدواژگان: شاخص طراحی، میز مرجع، میز اطلاع رسانی، کتابدار مرجع، میز خدمت، کتابخانه ملی ایران
 • توران باقری، یعقوب نوروزی*، علی رضا اسفندیاری مقدم، عاطفه زارعی صفحات 129-151
  هدف
  ارائه الگوی مفهومی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات کتابخانه های دیجیتالی.
  روش شناسی 
  پژوهش حاضر کاربردی و ابزارگردآوری داده ها سیاهه وارسی بود که براساس نظر متخصصان و با روش دلفی در 3 بخش معماری فناوری معنایی، ابزارهای فناوری معنایی، و فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری واریانس محور و مدل سازی کمینه مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. درادامه، از ترکیب دیدگاه اعضای پنل دلفی و متخصصان، نرم افزار الگوی نهایی پژوهش تدوین شد. برای تایید نهایی الگو و اعتبارسنجی آن از مصاحبه نیمه ساختاریافته و آمار توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  برازش هر دو بخش الگوریتم داده ها و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده مطلوبیت و مقبولیت ساختار مکنون در سطح شاخص ها و مولفه هاست. مقدار نیکویی برازش مدل از دیدگاه اعضای پنل دلفی برابر با 0/589 و مقدار نیکویی برازش مدل از دیدگاه متخصصان نرم افزار برابر با 0/387 به دست آمد که این عدد با توجه به سه مقدار 0/01، 0/25، و 0/36 به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط، و قوی برای  GOFنشان از برازش کلی قوی مدل دارد. بنابراین، می توان از آن به عنوان الگویی مناسب برای به کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات کتابخانه های دیجیتالی بهره گرفت.
  کلیدواژگان: الگوی فناوری معنایی، مدل سازی معادلات ساختاری، بازیابی اطلاعات، ابزارهای معنایی، کتابخانه های دیجیتالی
|
 • F. Ghanadinezhad *, G. Heidari Pages 1-17
  Purpose
  The optimal use of science is dependent on organizing it in a logical and regular structure. In fact, various sciences in society can be developed when they are precisely categorized. Considering the importance of considering the classification of sciences, the present study seeks to show a general outline of the classifications of Islamic scholars and the approach and worldview of these scientists regarding the divisions that they have presented.
  Methodology
  In this research, the library method is used and the data collection is a Persian documentary (books, articles and theses) that deals with the issue of classification of sciences in the Islamic period from the point of view of the scientists of this field. They are
  Findings
  Since the middle of the second century, various categories of sciences have been presented. The first serious Muslim effort to classify science began in the third century with Kennedy's work. Farabi's plan is a major step in classifying science in the Islamic era. Following him, other scholars of this period also contributed to the completion of the classification of sciences. The same trend led to the development of science.
  Conclusion
  Most scholars of the Islamic period have based their methods on the basis of their predecessors; they also identify new sciences and add them to them. Most of the classifications of science in this period were from general to special, and most Muslim scholars considered metaphysics as the supreme sciences.
  Keywords: Classification of science, Islamic period, Science organization, Science classification, Science development
 • T. Rigi *, M. H. Dayyani, R. Fattahi Pages 18-38
  Purpose
  The purpose of this paper is to introduce and presents a qualitative phenomenographical research methodology as a conceptual framework to do information retrieval area studies and, while the aim of reflecting on the features of this method for students and researchers interested in qualitative research methods.
  Methodology
  This article is a conceptual paper that introduces a phenomenographical qualitative research methodology based on an interpretive paradigm with a review/ analytical approach. Reviewing papers written by researchers such as Bruce, Limberg, Edwards, Forester and others. This paper tries to show the paradigm shift in the methodology of research (from positivism to interpretative paradigm) in the information retrieval area.
  Findings
  Since the 1980s, the paradigm shifts in information retrieval area studies among information retrieval researchers. Phenomenography, as an interpretative approach, is a method, which makes researchers able to consider the vraitey of the ways of experiencing a phenomenon in the world. In this method, participants are selected through purposive sampling, data are collected in semi-structured interviews and analyzed through theoretical coding, and the results will be presented in the form of descriptive categories as an outcome space.
  Conclusion
  In fact, counting and understanding phenomena from the perspective of certain user groups can provide a deeper, clearer, and more complete understanding of many of the questions raised in the field of information behavior researchs in information retrieval area, especially in user studies. This research method, while describing users' perceptions of their experience in information retrieval and search, offers a new territory to the end user studies. In addition, it get adquainted the practitioners of this area with a new approach to the topic and, providing a more precise context for their services and practices.
  Keywords: Information retrieval area, Interpretative paradigm, Qualitative method, Phenomenography
 • R. Kazemi, L. Seifi * Pages 39-57
  Purpose
  The entrepreneurship in public and academic libraries could provide new opportunities for librarians to take advantage of it for the development and overall extension. The purpose of this research is a systematic review of entrepreneurship researches in order to identify the role of public and academic libraries in promoting and dissemination of entrepreneurship services.
  Methodology
  The method is a systematic review. So that related researches at 10 national and international databases during the period of 1987 to 2018 searched. 248 researches were retrieved which after the control and review of studies, 63 most relevant ones were used for this research.
  Findings
  The findings showed that national studies were used quantities approach(31/74) and international research were used qualitative approach(68/22). The findings of research also revealed that “developing services and products”, “Entrepreneurship education”, “Networking and support the needs of entrepreneurs”,  “Outreach of campus services for users”, “Start- up institution and business enterprises”, “Setting up business enterprises”, “Fundraising and Budget”, “Creating an Entrepreneurial Culture using Innovation and Creativity” were most important factor in dissemination and promoting of entrepreneurship services in libraries.
  Conclusion
  Generally, systematic review of the status of researches done in the field of entrepreneurship in libraries showed that, this area requires more research in libraries. So that the final product of these studies can be improve service quality in libraries and, consequently libraries would be profit commercial and economic benefits.
  Keywords: Entrepreneurship services, Dissemination, Academic libraries, Public libraries, Systematic review
 • Fatemeh Ahangari, Soheila Karbasi *, Mehdi Yaghoubi Pages 58-80
  Purpose
  The main objective of this study is to present a pattern for standard summarization of Persian texts with the approach of converting the problem to optimization problem by compatible meta-heuristic algorithms.
  Methodology
  In this research, standard multi-text "Pasokh" collection, which contains 50 different types of news from the most popular news agencies in Iran, each containing 20 documents, as well as 5 summaries of abstractive and 5 extractive, used for evaluation. First, the preprocessing performed on the input texts and the initial summary generated with TF-ISF benchmark, readability and consistency criteria of the sentences, similarity to the title, position of the sentence in the text, and the length of the sentence. With respect to each of these criteria, weighting function assigned to extracted sentences and a similarity matrix created. Then, output of the extraction system processed by Genetic algorithm and Cuckoo search algorithm for the final summary. Eventually, the output obtained from the previous step analyzed using the Rouge evaluation tools and the comparison with the human abstracts.
  Findings
  The average of all values obtained in Rouge evaluation tools for calculation the overlapping of common samples of human summaries and machine summaries by Cuckoo search algorithm were higher than the values obtained by Genetic algorithm as well as Ijaz online summarizer system. Meanwhile, among the eight criteria, the longest common sub-sentence with a value of 0.33 and the number of common words in the text with 0.40 were better than the rest.
  Conclusion
  The results of the comparison of two algorithms indicate that the Cuckoo search algorithm is better in the entire criteria. On the other hand, comparing the results suggests that the average time calculated for summarizing by the proposed system is also less.
  Keywords: Automatic text summarization, Extractive summarization, Meta-Heuristic algorithms, Genetic algorithm, Cuckoo search algorithm, Rouge evaluation tools
 • S. S. Hashemi *, R. Shahrabi Pages 81-95
  Purpose
  Using new applications for reference services in national library of Iran, and Studying the subject scope of the questions are the research goals.
  Methodology
  The research community has all the questions raised through telegram application in the two-year period (September 2016 - September 2018), which contains 2719 questions.
  Findings
  The most and the least questions are related to special research with 38.76% and research with 11.25%. The most relevant thematic approach is the research and special research questions based on the field of study of the humanities group with 67.35% and the lowest of the medical sciences group with 1.39%. Questions about the membership office (26.41%) and library facilities for specific people and the offer to buy books (both with 0.76%) are the most and the least needed and sought after by users.
  Conclusion
  Based on research findings, it seems that telegram application can now be one of the most efficient and fastest tools for asking reference questions. The use of librarians with subject-specific expertise is also necessary to answer user’s questions.
  Keywords: Reference question, Virtual reference, Telegram messenger, National library of Iran
 • M. Cheshmeh *, Neda Abbasi Pages 96-111
  Purpose
  Evaluating the Fuzzy and classical search engines' performance in Persian information retrieval to determine the false drop rate and select the best in retrieving the lowest duplicate records.
  Methodology
  In this applied research, the semi-experimental, evaluative and comparative methods are adopted. Research samples are selected according to purposeful sampling, based on the popularity of search engines. The data collection tool is a researcher-devised checklist with 20 questions.
  Findings
  It is revealed that Google out performs Yahoo and Bing in both the fuzzy and classical evaluations. The obtained precision ratio of the fuzzy evaluation of search engines is greater than of the classical evaluation. In both evaluations, Google, Yahoo and Bing have the lowest rate of false drop, respectively. In the fuzzy evaluation, this false drop ratio is less than of the classical evaluation. Google has the lowest and Yahoo has the highest duplicate records' count.
  Conclusion
  The obtained findings from the fuzzy and classical evaluation reveal that Fuzzy evaluation increases the precision rate and reduces false drop in search engines. Moreover the Fuzzy evaluation provides a more accurate and realistic precision and false drop rate by introducing a spectrum of relevance rate of retrieved records. It is recommended that researchers apply fuzzy evaluation when evaluating the search engines' performance. In general, Google has better performance than Bing and Yahoo based on three measured criteria. Consequently, users are advised to apply this search engine when searching for Persian information on the web to save time and money.
  Keywords: Information Retrieval, Search engines, Performance, Fuzzy evaluation, Classical evaluation
 • A. Najafqolinejad *, F. Mohammadi Pages 112-128
  Purpose
  The purpose of this research was to identifying indicators affecting the performance of service desks and the rate of matching the National Library of Iran (NLAI) service desks with these indicators.
  Methodology
  The present study was conducted in two phases. The first phase of the study was extraction of design indicators for service desks with library method, and the second phase of the study were surveyed by a questionnaire.
  Findings
  The extracted indices were: accessibility and visibility, the distinction of information sections (the ability to identify for the user and the distinction of its employees), the proper place of desks, familiarity of users with the names of sections and adaptation of these names to user's literature (attention to the differences of linguistic terminology of the users with librarians), getting the user fast to the goal (updated information, novelty of environment, precise guidance and signs, and automated tools), the interest of librarians and the enthusiasm of users' return (skills of staff and pleasant and comfortable environment), help at the point of need (mobile reference services) and services marketing and branding.
  Results
  Based on T test (0/437) and its significance (0/66), there was no significant difference between the real mean and the expected mean. In other words, the current status of service desks is consistent with effective indicators of the performance of reference and information desks. Regarding the prioritization of indices, based on the Friedman test (41/71) and its significance (0/01), there was a significant difference between the indicators affecting the performance of reference and information desks. "The distinction of service desks" indicator (with a mean of 6/71) had the highest average, and the indicator of "the exact signs and guides of desks" (with a mean of 3/24) was the lowest.
  Keywords: Design Indicator, Reference Desk, Information Desk, Reference Librarian, Service Desk, National library of Iran
 • T. Bagheri, Y. Norouzi *, A. Isfandiari, A. Zarei Pages 129-151
  Purpose
  The research aimed to proposing a conceptual model for application of semantic technology in information retrieval in the digital libraries.
  Methodology
  This investigation is a practical sort. The tool which is used for gathering the data is the checklist that is used in the field of meaningful technological practical in marketing information in digital library softwares, this is under the observation of experts, in addition, the method of Delphi is used in this investigation in 3 fields which are meaningful technological architecture, Data were analyzed using structural equation analysis of variance-axis, partial least squares modeling (PLS -SEM) was used. A combination of two views of the final model of research was developed. The semi-structured interview and Descriptive Statistics was used to validate the final model and validate it.
  Findings
  The fitting of both parts of the data algorithm and the results of the confirmatory factor analysis shows the desirability and acceptability of the structure at the level of the indicators and components. The goodness of fitting the model from the viewpoint of the members of the Delphi Panel is 0.589 and the goodness of the fitting of the model from the viewpoint of software professionals is 0.387, which amounts to 0.01, 0.25, and 0.36, respectively, as weak, moderate and strong values for The GOF demonstrates the overall robust fit of the model. Therefore, it can be used as a suitable template for the use of technology meanings in restoring digital information.
  Keywords: Patterns of Semantic Technology, Structural Equation, Information Retrieval, Semantic Tools, Digital Libraries