فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی شمسایی، سید پژمان حسینی *، سینا جلیلی، سید هادی سیدالحسینی صفحات 1-13
  مطالعه حاضر به بررسی سطوح مختلف پروبیوآنزیم (واجد4 سویه پروبیوتیکی باسیلوس لایکنیفورمسباسیلوس سوبتیلیسانتروکوکوس فاسیوم و لاکتوباسیلوس اسیدیفیلوس به همراه5 نوع آنزیم بتا-گلوکاناز، بتا-گزایلاناز، آلفا-آمیلاز، پروتئاز و سلولاز) بر برخی پارامترهای رشد، شاخص های خونی و کیفیت لاشه بچه ماهیان کپور علفخوار می‌پردازد.تعداد 120 عدد بچه ماهی (میانگین وزنی g0/5 ±7) تهیه و به‌صورت تصادفی در 12 مخزن فایبرگلاس تقسیم شد. بچه ماهیان با سطوح g/kg feed0 (گروه شاهد)، 1، 2 و 3 پروبیوآنزیم به مدت 45 روز در دمای ºC2/1 ±23/59تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش، فاکتورهای خونی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوآنزیم باعث افزایش معنی‌دار پارامترهای رشد و کارایی تغذیه در مقایسه با تیمار شاهد شد (0/05p). بالاترین مقدار افزایش وزن (g0/22 ±10/02)، نرخ رشد ویژه (0/08±0/96 درصد/روز)، نرخ کارایی پروتئین (g/g0/03 ±24/50) و فاکتور وضعیت (0/13 ±1/28 درصد) و پایین ترین ضریب تبدیل غذایی (0/11±1/20) در تیمار حاوی g/kg feed3 پروبیوآنزیم ثبت شد. بررسی شاخص های خون‌شناسی اختلاف معنی‌داری در تعداد گلبول‌های سفید، درصد مونوسیت و لنفوسیت‌ها بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد (05/0p>)؛ اما تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت و غلظت هموگلوبین در تیمار تغذیه‌شده با g/kg feed3 پروبیوآنزیم در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی افزایش معنی‌داری داشت (0/05p). میزان چربی و خاکستر لاشه اختلاف معنی داری در بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد (0/05>p). اما بالاترین درصد پروتئین (0/29 ±14/33) در تیمار حاوی g/kg feed3 پروبیوآنزیم و کمترین درصد رطوبت (0/38 ±83/82) در تیمار حاوی g/kg feed2 پروبیوآنزیم ثبت شد (0/05p). نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی g/kg feed3 پروبیوآنزیم باعث بهبود عملکرد رشد و برخی شاخص‌های خون شناسی و کیفیت لاشه در بچه ماهیان کپور علفخوار می گردد.
  کلیدواژگان: پروبیوآنزیم، خون، رشد، کپور علفخوار، کیفیت لاشه
 • سلاله نجفی، سید محمدحسن مرتضوی *، حسین معتمدی صفحات 14-27
  خلاصه مقاله : با توجه به اثرات سوء نگهدارنده‌های شیمیایی در مواد غذایی تازه، استفاده از ترکیبات ضد میکروبی بی‌خطر از جمله اسانس‌های گیاهی امری ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ده اسانس گیاهی بر عوامل فساد باکتریایی و مخمر میوه خرما بود. به این منظور ابتدا اثر ضد میکروبی ده اسانس مختلف شامل لیموترش، اسطوخدوس، مرزه، میخک، نعناع‌فلفلی، زیره، آویشن، ترخون، رزماری و اکالیپتوس بر عوامل فساد جداسازی شده از میوه خرما شامل باکتری‌های میکروکوکوس اس پ. سویهN1[1]باسیلوس اس پ. سویهN2[2]باسیلوس اس پ. سویهN3[3]و باسیلوس سرئوس[4]، و مخمر زایگوساکارومایسسروکسی[5] با روش انشار دیسک بررسی گردید. سپس پنج اسانس برتر برای تعیین کمترین غلظت بازدارندگی و کشندگی برای باکتری و کمترین غلظت بازدارندگی برای مخمر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اسانس آویشن بیشترین اثر ضد میکروبی را بر باکتری‌ها و مخمر داشت (به ترتیب قطر هاله عدم رشد برابر mm49-30 و mm92). سپس به ترتیب مرزه، میخک، نعناع فلفلی و زیره برای باکتری و مرزه، زیره، میخک و ترخون برای مخمر بیشترین اثر ضد میکروبی را نشان دادند. در این میان رزماری و اسطوخدوس کم‌اثرترین اسانس‌ها بودند. کمترین غلظت بازدارنده رشد در باکتری‌ها و مخمر متعلق به دو اسانس مرزه و آویشن بود. به طوریکه در باکتری‌ها با غلظت µl/ml0/125 و در مخمر با غلظت µl/ml0/5 سبب مهار رشد گردیدند. کمترین غلظت باکتری‌کشی نیز متعلق به دو اسانس مرزه و آویشن در غلظت µl/ml0/5 در باکتری‌های میکروکوکوس اس پ. سویهN1و باسیلوس اس پ. سویهN3بود. اسانس آویشن در غلظت µl/ml8 در باکتری‌های باسیلوس اس پ. سویهN2و باسیلوس سرئوس سبب مرگ سلول‌های باکتریایی شد.
  کلیدواژگان: اسانس، عوامل باکتریایی، فعالیت ضد میکروبی، مخمر، میوه خرما
 • فاطمه عوایدی، بهین امیدی *، فاطمه داوودی صفحات 28-40
  خلاصه مقاله : اسید سیتریک در در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و سایر صنایع مورد استفاده قرار دارد. کاربرد وسیع آن باعث شده که منابع طبیعی مانند مرکبات جوابگوی نیاز جوامع بشری نباشد بنابراین از روش‏های میکروبی جهت تولید اسید سیتریک استفاده شده است که در این میان از آسپرژیلوس نایجر بیشتر استفاده شده است. در این تحقیق جهت تولید اسید سیتریک از مخمریارویا لیپولیتیکا با کدDSM 70562 به روش تخمیر در بستر جامد، بر منبع کاه گندم به عنوان سوبسترا استفاده شده است. در این تحقیقدر ابتدا محیط کشت با منبع کربن گلوکز تهیه شد و مخمر به آن تلقیح گردید و میزان تولید اسید سیتریک توسط اسپکتروفتومتر در طول موجnm 420 اندازهگیری شد. سپس به جای گلوکز از کاه تیمار شده استفاده گردید و میزان اسید تولیدی اندازهگیری شد و در نهایت برای بهینهسازی از روش چند عاملی تاگوچی برای طراحی آزمایش استفاده شد و طی عملیات تخمیر، تاثیر پارامترهای اسیدیته، دما، میزان دور شیکر و هوادهی و منبع کربنی گلوکز و یا کاه گندم بررسی شدند. نتایج نشان داد که یارویا لیپولیتیکا توانایی بیوسنتز اسید سیتریک در محیط با منبع کربن گلوکز و هم محیط با منبع کربن کاه را دارد. در طی عملیات بهینه‌سازی، بیشترین میزان تولید اسید سیتریک برای منبع کربن گلوکز در دمای C30، 25/5=pH، میزان هوادهی با rpm 175، میزان g/L819/0 ثبت شد و برای منبع کربن کاه، در دمای C32، 5/4 =pH، میزان هوادهی rpm200 ،g/L959/0 بدست آمد. در راستای اهداف بیوتکنولوژی و کاهش ضایعات کشاورزی، تاثیر محیط کشت با منبع کاه راهکار مناسبی به نظر می‎رسد. این موارد نشان دهنده این است که پسماند‌های صنعتی و کشاورزی گزینه مناسبی برای تولید اسید سیتریک میباشند تا بتوان ارزش پسماندهای تولید شده در کشور را به چند برابر رساند و نیازهای بخش های مختلف را تامین نمود.
  کلیدواژگان: اسید سیتریک، تخمیر در بستر جامد، روش تاگوچی، کاه گندم، مخمر یارویا لیپولیتیکا
 • فرشته فلاح، سیدعلی مرتضوی *، فریده طباطبایی صفحات 41-53
   امروزه افزایش بیماری های و پیدایش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک محققان را برآن داشته تا با روش های جدید و به کارگیری میکروارگانیسم های مفید از جمله پروبیوتیک ها بهذاشت غذایی جامعه را افزایش دهند. بنابراین جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های مفید با خصوصیات پروبیوتیکی برای افزایش سلامت در انسان اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. از مهمترین باکتری های پروبیوتیک، جنس لاکتوباسیلوس[1] ها هستند. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس[2]سویهPML1 می باشد. زنده مانی در شرایط شبیه سازی شده معده و روده، مقاومت به نمک های صفراوی، مقاومت بهآنتی بیوتیک،بررسی خاصیت ضدمیکروبی و همچنین پتانسیل آب گریزی سویه مورد نظربررسی شد. سپسدرآزمایشتکمیلی،قابلیتچسبندگیبه سلولهای سرطانی و شبیه سازی شده روده انسان، Caco-2، موردارزیابیقرارگرفت. نتایج نشان داد سویه مورد نظر پتانسیل بالایی برای زنده مانی در شرایط اسیدی معده، روده و همچنین نمک صفراوی برخوردار است.بیشترین اثر بازدارندگی سویه روی پاتوژن سالمونلا تایفیموریوم[3] بوده که عامل مسمومیت های غذایی می باشد. درصد آب گریزی سویه لاکتوباسیلوس برویس 18/33درصد بود. درصد چسبندگی به سلول های Caco-2نیز 7/8 درصد محاسبه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده باکتریلاکتوباسیلوس برویس سویهPML1از پتانسیل پروبیوتیکی مطلوبی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، بعد از انجام تست های تاییدی بیشتر از این سویه به عنوان مکمل پروبیوتیکی در کشت های تخمیری و یا به عنوان کشت همراه در فرایند تخمیر مواد غذایی مختلف استفاده گردد.
  کلیدواژگان: پتانسیل پروبیوتیکی، چسبندگی، لاکتوباسیلوس برویسCaco-2
 • فرشته فرهودی، جلال محمد زاده *، الهام اسدپور، سید سهیل امیری صفحات 54-66
  خلاصه مقاله : شیر بادام و سویا به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع، فیتوسترول‌ها و ترکیبات آنتی اکسیدانی اهمیت ویژه ای در میان نوشینی های فراسودمند دارند. تخمیر این محصولات با استفاده از میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک نیز می تواند سبب افزایش خواص فراسودمندی آن ها شود. لذا دراین تحقیق، به بررسی خصوصیات فیزیکو ‌شیمیایی(اسیدیته، قدرت آنتی اکسیدانی و ویسکوزیته)، میکروبی(تعداد باکتری های اسید لاکتیک و مخمر ها) و حسی نوشیدنی تخمیری شیربادام-سویا با استفاده از آغازگر کفیر پرداخته شد. برای این منظور شرایط مختلف فرایند تخمیر از جمله غلظت قند (5-1 درصد)، مقدار مایه تلقیح (0/1-0/04 درصد) و دمای فرایند تخمیر (°C30-20) با استفاده از روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی ارزیابی شد. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت قند و مایه تلقیح، قدرت آنتی اکسیدانیو اسیدیته افزایش یافت. اثر غلظت قند، مایه تلقیح و زمان تخمیر برتعداد باکتری‌های لاکتیکی و مخمرها نیز معنی دار بود (0/01>p). همچنین نتایج ارزیابی حسی حاکی از آن بود با افزایش درصد مایه تلقیح، مطلوبیت کلی محصول افزایش یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده شرایط بهینه تهیه نوشیدنی تخمیری شیر بادام-سویا، استفاده از غلظت قند 51/3 درصد، مایه تلقیح 1/0 درصد و دمای تخمیر°C 5/23 بود. در این شرایط مقدار بیشینه قدرت آنتی اکسیدانی، تعداد باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمرها و ویسکوزیته به‌ ترتیب برابر 47/19درصد، cfu/ml106×48 و cfu/ml106×28 و CP165/17با بیشینه امتیاز کلی ارزیابی حسی بود.
  کلیدواژگان: آغازگر کفیر، بهینه سازی شرایط تخمیر، خواص کیفی، نوشیدنی تخمیری شیر بادام - سویا
 • نازیلا قربان، محمدحسین مدرسی، سیدناصر موسوی، مریم تاج آبادی * صفحات 67-81
  در صنعت پرورش ماکیان از افزودنی‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها به‌منظور افزایش عملکرد و کاهش تلفات استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر پروبیوتیک ها به خاطر اثرات مفیدتر بر ویژگی های تولیدی و ماندگاری کم‌تر در لاشه، جایگاه ویژه‌ای را در تغذیه طیور به خود اختصاص داده است. در صنعت طیور از گونه های باسیلوس پروبیوتیک برای کمک به افزایش جذب مواد مغذی و کاهش ابتلا به عفونت های سالمونلایی استفاده می شود. هدف از این مطالعه جداسازی سویه های باسیلوس پروبیوتیک بومی با توانایی های بیان شده می باشد . در این پژوهش25نمونه ازفضولات تازه از7مرغداریو 16 نمونه از 3 منطقه حاصلخیز شهرستان گلستان جمع آوری شد.بعد از خالص سازی گونه های باسیلوس در محیط نوترینت آگار، ویژگی های پروبیوتیکی سویه ها شامل توانایی تولید آنزیم، مقاومت به نمک صفراوی، مقاومت به اسید، پپسین و تریپسین، مقاومت آنتی بیوتیکی، توانایی اتصال و مقابله با سالمونلا انتریکا سرووار تایفی موریوم در سلول های اپی تلیال روده بررسی شدند. سویه منتخب توسط توالی یابی 16S rDNAشناسایی شد. سویه برتربه عنوان باسیلوس تکوئی لنسیس شناسایی شدکه بیشترین اتصال به سلول های اپی تلیال روده را نشان داد و توانست از اتصال سالمونلا انتریکا سرووار تایفی موریوم جلوگیری کند. این سویه می تواند در جیره غذایی طیور، کیفیت تولید را بهبود دهد و بروز عفونت سالمونلایی را در جوجه ها و انسان کاهش دهد که در صورت تحقق این موضوع، گام مفیدی در جهت سلامت مصرف‌کنندگان برداشته خواهد شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش می‌توان امیدوار به تولید پروبیوتیکی بر پایه بومی برای پیشگیری از عفونت سالمونلوزیس در ایران بود.
  کلیدواژگان: باسیلوس، پروبیوتیک، سالمونلا انتریکا سرووار تایفی موریوم، فلور طیور
|
 • Mehdi Shamsaei, Seyed Pejman Hosseini *, Sina Jalili, Seyed Hadi Seyedalhosseini Pages 1-13
  This study evaluated the effects of different levels of probioenzyme™ (including four probiotic strains; Bacillus Lichenformis, B. subtilis, Entrococcus faecium, and Lactobacillus acidophilus with five enzymes α-glucanase, β-glucanase, α-xylanase, α-amilase, protease, and cellulase) on some growth performance, hematological indices and carcass proximate composition of grass carp fry. 120 fish (average weight of 7±0.5 g) were randomly divided into 12 fiberglass tanks. The fish were fed with three concentrations of probioenzyme including: 0 (control group), 1, 2 and 3 g/kg of feed for 45 days at 23.59±1.2 ºC. At the end of the trial, the hematological parameters were measured. The results showed that the use of probioenzyme increased the growth parameters and feed efficiency between treared groups compared to control one (p<0.05). The highest level of weight gain (10.02±0.22 g), specific growth rate (0.96±0.8 %/day), protein efficiency ratio (24.50±0.03) and condition factor (1.28±0.13 %) and the lowest level of feed conversation ratio (1.20±0.11) was observed in of 3 g of probioenzyme. Also, the level of WBC, monocyte and lymphocytes was not significantly difference between experimental treatments (p>0.05). However, the level of RBC, Ht and Hb were significantly increased in 3g probioenzyme compared with others (p<0.05). Also, the level of lipid and ash contents of the fish fleh showed not any significant differences between experimental treatment (p>0.05). While, the highest content of protein (14.33±29%) was observed in 3 g probioenzyme and the highest level of moisture (83.82±0.38%) was observed in 2 g probioenzyme per kg of feed (p<0.05). In conclusion, oral admistration of 3 g probioenzyme per kg of feed had a positive effect on growth performance, hematological indices and carcass quality of grass carp fry.
  Keywords: Carcass quality, Grass carp, Growth, Hematology, Probioenzyme
 • Solaleh Najafi, Seyed Mohammad Hassan Mortazavi*, Hossein Motamedi Pages 14-27
  In this study, the chemical compositions, total phenolic content, antioxidant power and the antimicrobial effect of Heracleum lasiopetalum essential oil on Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria innocua and Candida albicans were determined. The essential oil was extracted by hydrodistillation. Its chemical composition was determined through gas chromatography-mass spectrometry in comparison with standard mass spectra. Total phenolic content and antioxidant activity were measured using the Folin-Ciocalteu and DPPH scavenging methods. The essential oil antimicrobial activity was quantified by disk diffusion, well diffusion agar, minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal/fungicidal concentration methods. Eucalyptol was the major constituent of the essential oil with a percentage of 30.75. The total phenolic content and antioxidant power of the essential oil were 35/44±0.95 mg GAE/g and 24.20±1.60 mg/ml respectively. The antimicrobial activity based on disk diffusion and agar well showed that Candida albicans was the most sensitive species to the essential oil. The minimum inhibitory concentration of the essential oil was equal to 16, 16, 4, 8 and 4 mg/ml for Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Listeria innocua and Candida albicans respectively. The results of the bactericidal and fungicidal concentrations were totally equal to or higher than those of the minimum inhibitory concentration. The results revealed that Heracleum Lasiopetalum essential oil has appropriate antioxidant power and is able to control the growth of foodborne pathogens and can be utilized as a natural preservative in food industry.
  Keywords: HeracleumLasiopetalum, Gram-positive, Gram-negative bacteria, Minimum inhibitory concentration, Minimum fungicidal, bactericidal concentration, Gas chromatography
 • Fatemeh Avayedi, Behin Omidi*, Fatemeh Davodi Pages 28-40
  Citric acid is the most important organic acid that used in food industry and pharmaceutical industry. Todays, microbial methods are used to produce citric acid. It is mostly produced by microbial fermentation using Aspergillus niger. In this study we used Yarrowia lipolytica to biosynthesis of citric acid by solid state fermentation from different sources of carbohydrates, such as glucose and straw. At first the culture with different source of carbon were Prepared and yeasts were inoculated and incubated at 250c, 180 rpm for 5 days then concentration of citric acid were measured by spectrophotometer 420 nm. For optimized of conditions such as pH, temperature and, rpm we used Taguchi method. Result that shown that Yarrowia lipolytica could to biosynthesis of citric acid in glucose and straw. In glucose culture the best condition was 300c, pH=5.25, 180 rpm and the amount of citric acid produced was 0.819 g/L. In straw culture the best condition was 320c, pH=4.5, 200 rpm and the amount of citric acid produced was 0/959 g/L. Referring to the results Yarrowia lipolytica had a good potential to biosynthesis of citric acid, in other hands One of the aim of biotechnology, which is the use of agricultural waste and scrap material as a source of food for microorganisms, in this study provided.
  Keywords: Citric acid, Solid state fermentation, Yarrowia lipolytica, Straw, Taguchi method
 • Ali Mortezavi* Pages 41-53
  Nowadays, the increase in diseases and the appearance of antibiotic-resistant bacteria has urged researchers to increase the nutritional health of society by applying new methods and benefiting from useful microorganisms, including probiotics. Therefore, the isolation and identification of beneficial microorganisms with probiotic properties has been important for increasing health among people. The most important probiotic bacteria are the genus Lactobacillus. In this study, Lactobacillus brevis strain PML1's probiotic properties have been evaluated. The tolerance of bile salts, antibiotic resistance, the ability to control pathogens, and the hydrophobicity properties of the strain have been studied. Then, in the complementary assay, the adhesion ability to Caco-2 cells, the survival in gastrointestinal simulated conditions are evaluated. The results show that the strain has a high potential for survival in bile salts of the intestine. The percentage of hydrophobicity of strain was 18/33%. Adhesion rates for Caco-2 cells were 13.8%, also L. brevis strain PML1 showed a high ability to prevent the pathogenicity of adhesion (35.5%). According to the results of the L. brevis strain PML1 has a relatively suitable probiotic potential. Therefore, it is recommended to use this strain as a probiotic supplement in fermentative cultivations or as a co-cultivation in the fermentation process of various foods.
  Keywords: Adhesion, Caco-2, Lactobacillus brevis, Probiotic potential, Tarkhineh
 • Fereshteh Farhoodi, Jalal Mohammadzadeh*, Elham Assadpour, Soheil Amiri Pages 54-66
  Almond and soy milk, due to unsaturated fatty acids phytosterols and antioxidant Compounds are important among functional Drinks. Fermentation of these products using probiotic microorganisms of kefir grains increases the functional properties. Therefore, in this study, we investigated the physicochemical properties (acidity, antioxidant and viscosity), microbial (number of bacteria of lactic acid and yeast) and sensory of fermented almond / soybean milk using kefir starter. For this purpose, different conditions of fermentation processes including different concentrations of sugar (1-5%), and inoculum (0/04-0/1%), and fermentation temperature (20-30 °C) were investigated using response surface methodology (RSM) in Central Composite Design (CCD). The results showed by increasing the sugar concentration and inoculum, the acidity and antioxidant activity of the samples were increased. Effect of sugar concentration, inoculation and fermentation time had a significant effect on the number of lactic bacteria and yeasts (p<0.01). Sensory evaluation results of the samples showed that with increasing the percentage of inoculum, overall acceptance of samples were increased. Based on the results of the optimization of the conditions of the beverage production process, it can be stated that for the production of beverages with appropriate physico-chemical and organoleptic properties was 3.51% sugar concentration, 0.1% inoculation and 23.50 °C. fermentation temperature. In this condition, maximum antioxidation powerful, number of probiotics (acid lactic bacteria and yeasts), apparent viscosity was 47.19%, 48×106 cfu/ml and 28×106 cfu/ml, 165.17CP respectively with a maximum score for sensory assessments.
  Keywords: Almond-soymilk beverage, Kefir starter, Optimization of fermentation conditions, Qualitative properties
 • Nazila Ghorban, Mohammad Hossein Modarressi, Seyed Naser Mousavi, Maryam Tajabadi * Pages 67-81
  In the poultry industry, additives such as antibiotics are used to increase performance and reduce mortality. In recent years, probiotics are used in poultry nutrition due to their beneficial effects on production and absence in carcasses. In the poultry industry, Bacillus spp. probiotics are used to help increase feed intake and reduce the risk of salmonella infection. The purpose of this study was to isolate native probiotic strains with these abilities. In this research, 25 samples from freshly feces from 7 poultry and 16 samples from 3 rice field regions of Golestan province were collected. After isolation of Bacillus spp. on nutrient agar, their probiotic characteristics such as enzyme production, bile salt, acid, pepsin, trypsin and antibiotic resistance, and the ability of attachment to intestinal epithelial cells and inhibit Salmonella enterica serovar Typhimurium invasion were evaluated. The selected strain was identified by polymerase chain reaction (PCR) and 16S rDNA sequence. Top strain was identified as Bacillus tequilensis, which showed the highest binding to epithelial cells of the intestine and prevented the binding of Salmonella spp. This strain can improve the quality of poultry as a chicken diet and reduce the incidence of salmonellosis in chickens and humans, which, if this is achieved, will be a step towards consumer health. Considering the results obtained in this project, it is hoped to produce native probiotic for the prevention of Salmonella infection in Iran.
  Keywords: Bacillus, Poultry flora, Probiotic, Salmonella enterica serovar Typhimurium