فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 12 (پاییز 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/06/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مجید مرادی*، مریم صفر پور، سوگل نیک طره منفرد صفحات 1-16
  هدف اصلی تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396» می باشد که در این راستا سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 102 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی با سیاست تقسیم سود ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و اندازه شرکت با سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: سیاست تقسیم سود، کیفیت سود، حق الزحمه حسابرسی، اندازه شرکت، اهرم مالی
 • شادی نجفقلی زاده صیام*، عادل شاه ولی زاده، داود پناهی صفحات 17-31
  وجه نقد دارایی است که موسسات اقتصادی درصد شایان توجهی از داراییها را به آن اختصاص میدهند؛ منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارند؛ در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.هدف اینن تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجهنقد در شنرکت هنای پذیرفتنه شنده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جهت آزمون فرضیه ها نمونهای متشکل از 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتنه شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1811 1831 انتخاب گردید. داده های منورد نیناز جهنت محاسن ه ی - متغیرهای تحقیق، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. نتایج فرضیه اول نشان میدهد که رقابت بنازار محصول بر ارزش نهایی وجهنقد تاثیر مستقیم و معنیداری دارد. بنه ع نارت دیگنر، در صنورت افنرایب رقابنت بنازار محصول ارزش نهایی وجهنقد نیر افرایب مییابد. نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که تضاد نمایندگی بنر ارزش نهنایی وجهنقد تاثیر ندارد. به ع ارت دیگر رابطه تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجهنقد چیری مشاهده نشد. . در همین راسنتا به سرمایه گذاران و تدوینکنندگان استانداردها و سیاستگذاران پیشنهاد میشنود بنه منظنور به نود عملکنرد منالی در شرکتهای دارای رقابت و تضاد نمایندگی، استانداردها و قوانینی تدوین کنند که ارزش نهایی وجهنقد افرایب یابد.
  کلیدواژگان: ارزش نهایی وجه نقد، تضاد نمایندگی، رقابت بازار محصول
 • سیدحسن افضل نیا* صفحات 32-44
  اعتباردهندگان به عنوان یکی از تامین کنندگان منابع مالی نیازمند اطلاعات جامع و درستی در مورد شرکت می باشند و هدف اولیه حسابداری ارائه اطلاعاتی است که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را در این امر یاری می نماید. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، اطلاعات 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرارگرفته شده است. برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Eviews نسخه 9 و اکسل 2010 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین معنا که با افزایش ضعف کنترل داخلی، هزینه بدهی نیز افزایش می یابد و در نهایت کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، ضعف کنترل داخلی، هزینه بدهی
 • علیرضا زینالی* صفحات 45-60
  سرمایه فکری شرکت یک منبع مهم از مزیت رقابتی و محرکی برای ارزش شرکت می باشد از طرفی دیدگاه رایج این است که مالکیت مدیریتی بالا برای سهامداران به عنوان یک مکانیزم با ارزش تلقی می شود، از این رو در این تحقیق به دنبال، تعیین رابطه بین ساختار مالکیت و درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم. بدین منظور، از اطلاعات 127 شرکت مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1396 (دوره 9 ساله) استفاده شد. در این پژوهش از روش معادلات هم زمان حداقل مربعات سه مرحله ای، داده های ترکیبی و نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت یک رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین مالکیت مدیریتی تاثیر معکوس و معناداری بر رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت دارد.
  کلیدواژگان: مالکیت مدیریتی، ارزش شرکت، عملکرد سرمایه فکری
 • افروز نجفی*، علی بیات صفحات 61-76
  در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها خصوصا سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. توجه به مقوله سرمایه فکری در زمینه های متعدد علم اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک سریعا رشد یافته است . در این پژوهش به بررسی مقالات چاپ شده در زمینه سرمایه فکری پرداخته و 276 مقاله منتشر شده در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها 105 مقاله چاپ شده از سال 1392 تا 1398 به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب گردید. مقالاتی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند که دارای ویژگی های مشترکی نظیر جامعه آماری مشخص، روش های جمع آوری داده ها، مدل های آماری و رابطه بدست آمده از تاثیر متغیرها بودند. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه فکری در مدارس، دانشگاه ها، شرکت های بورسی و شرکت های دانش بنیان است. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فکری سبب رشد مالی سازمان های مورد بررسی شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، مدل معادلات ساختاری، مزیت رقابتی، پرسشنامه بونتیس
|
 • Majid Moradi *, Maryam Safarpour, Sogol Monfared Pages 1-16
  The main purpose is the relation between earnings quality and audit fees with the dividend policy of listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1396 ". Dividend policy as the dependent variable and earnings quality and audit fees are as independent variables. Firm size, financial leverage, the ratio of accruals is as the variables are controlled. Samples are including 102 companies. In general, the statistical method used in this research is correlation and regression.
  The results showed that there is a direct and significant correlation between earnings quality and audit fees with dividend policy. Results of control variables showed that there is significant adverse relationship between financial leverage and accruals have with dividend policy. and dividend policy of the company's direct and significant impact. Company size has a direct and significant effect on dividend policy.
  Keywords: Dividend Policy, Earnings Quality, Audit fees, Firm Size, leverage
 • Shady Najafgholizadeh Siam *, Adel Shahvalizadeh, Davoud Pabahi Pages 17-31
  Cash is an asset that economic entities allocate a significant percentage of assets; The competitiveness of the product market is that different companies compete in the production and sale of goods Their goods are not superior to the other; in the relations of representing the aim of the owners is the maximization of wealth, and Therefore, in order to achieve this goal, the agent monitors the work of the agent and evaluates his performance. The purpose of this Investigating the impact of product market competition and the conflict of representation on final and global value in a Shender's Tehran Stock Exchange. To test the hypotheses, a sample of 111 companies is among the accepted companies It was selected on the Tehran Stock Exchange during the period 1811 1831. Data of Ninase Dignity - Research variables have been extracted from the new research database. The results of the first hypothesis show that the competition is benazar The product has a direct and significant impact on the final value of the product. Bennet Nedner, in the company of Benazar Competitor The product values ​​the final value and the value of the product. The results of the second hypothesis show that the contradiction between the representation of the banner value and the nullity It does not affect the situation. Another aspect of the relationship between the conflict of value and final value was not found.
  Keywords: Final cash value, Representation conflict, product market competition
 • Seyed Hasan Afzalnia * Pages 32-44
  The creditors, as one of the sources of finance, need comprehensive and accurate information about the company, and the primary objective of accounting is to provide information that investors and creditors can help in this. The purpose of this study was to examine the effect of audit quality on the relationship between the weakness of internal control and the cost of debt of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, information from 121 companies listed in Tehran Stock Exchange has been reviewed during the period from 1390 to 1396. For processing the research model, ordinary least squares and multivariate regression have been used. Also, Eviews software version 9 and Excel 2010 have been used for computing The results of the research hypothesis test indicate that there is a positive and significant relationship between the weakness of internal control and the cost of debt of listed companies in Tehran Stock Exchange This means that with the increasing weakness of internal control, debt costs also increase Finally, the quality of audit has a positive and significant effect on the weakness of internal control and debt costs of companies accepted in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Audit Quality, internal control weakness, debt expense
 • Alireza Zeinali * Pages 45-60
  The company's intellectual capital is an important source of competitive advantage and incentive for the company's value. On the other hand, the common view is that high management ownership is considered to be a valuable mechanism for shareholders, hence the pursuit of this research, the determination of the relationship between ownership structure and Financial distress in the listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 127 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 1388 to 1396 (9 year period) were used. In this research, three-stage least squares equation, combined data and Eviews software were used to test the research hypotheses. Results showed that there is a direct relationship between intellectual capital performance and company value, and also, management ownership has a reverse and significant effect on The relationship between intellectual capital performance and company value.
  Keywords: Management Ownership, company value, Intellectual capital performance
 • Afrooz Najafi *, Ali Bayat Pages 61-76
  In the present day, with the growth of knowledge-based or knowledge-based economies, the intangible assets of companies and their intellectual capital are key to achieving a competitive advantage. And so, attention has grown rapidly on intangible items in a variety of areas, including economics, accounting, and strategic management. Knowledge is a competitive advantage that is taken into consideration in the business strategy of organizations. So that the creation of knowledge for continuous innovation and continuous innovation will lead to a competitive advantage, which requires strengthening and paying attention to the potential and capabilities of human resources so that organizations can achieve competitive advantage through performance and continuous improvement. , To react quickly to changes in the business environment and economic conditions. In this book, he has collected intellectual capital articles and studied about 276 articles in this regard. To analyze the data, we selected 105 articles from 2012 to 2019 as a sample of the community. Many of the articles were overview on intellectual capital. Articles have been analyzed that have common characteristics such as: a specific statistical population, data collection methods, statistical models, and the relationship obtained from the impact of variables. The results show the positive and significant impact of intellectual capital in schools, universities, bourgeois companies, knowledge-based companies, and every area that is chosen as a community.
  Keywords: intellectual capital, Structural Equation Model, Competitive advantage, Bontis Questionnaire