فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال دوم شماره 12 (پاییز 1398)
 • سال دوم شماره 12 (پاییز 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجید مرادی*، مریم صفر پور، سوگل نیک طره منفرد صفحات 1-16
  هدف اصلی تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396» می باشد که در این راستا سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 102 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که بین اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی با سیاست تقسیم سود ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و اندازه شرکت با سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: سیاست تقسیم سود، کیفیت سود، حق الزحمه حسابرسی، اندازه شرکت، اهرم مالی
 • شادی نجفقلی زاده صیام*، عادل شاه ولی زاده، داود پناهی صفحات 17-31
  وجه نقد دارایی است که موسسات اقتصادی درصد شایان توجهی از دارایی ها را به آن اختصاص میدهند؛ منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارند؛ در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.هدف اینن تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجهنقد در شنرکت هنای پذیرفتنه شنده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جهت آزمون فرضیه ها نمونهای متشکل از 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتنه شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1811 1831 انتخاب گردید. داده های منورد نیناز جهنت محاسن ه ی - متغیرهای تحقیق، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. نتایج فرضیه اول نشان میدهد که رقابت بنازار محصول بر ارزش نهایی وجهنقد تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. بنه ع نارت دیگنر، در صنورت افنرایب رقابنت بنازار محصول ارزش نهایی وجهنقد نیر افرایب می یابد. نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که تضاد نمایندگی بنر ارزش نهنایی وجهنقد تاثیر ندارد. به ع ارت دیگر رابطه تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجهنقد چیری مشاهده نشد. . در همین راسنتا به سرمایه گذاران و تدوینکنندگان استانداردها و سیاستگذاران پیشنهاد میشنود بنه منظنور به نود عملکنرد منالی در شرکتهای دارای رقابت و تضاد نمایندگی، استانداردها و قوانینی تدوین کنند که ارزش نهایی وجهنقد افرایب یابد.
  کلیدواژگان: ارزش نهایی وجه نقد، تضاد نمایندگی، رقابت بازار محصول
 • سید حسن افضل نیا* صفحات 32-44
  اعتباردهندگان به عنوان یکی از تامین کنندگان منابع مالی نیازمند اطلاعات جامع و درستی در مورد شرکت می باشند و هدف اولیه حسابداری ارائه اطلاعاتی است که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را در این امر یاری می نماید. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، اطلاعات 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرارگرفته شده است. برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Eviews نسخه 9 و اکسل 2010 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین معنا که با افزایش ضعف کنترل داخلی، هزینه بدهی نیز افزایش می یابد و در نهایت کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، ضعف کنترل داخلی، هزینه بدهی
 • علیرضا زینالی* صفحات 45-60
  سرمایه فکری شرکت یک منبع مهم از مزیت رقابتی و محرکی برای ارزش شرکت می باشد از طرفی دیدگاه رایج این است که مالکیت مدیریتی بالا برای سهامداران به عنوان یک مکانیزم با ارزش تلقی می شود، از این رو در این تحقیق به دنبال، تعیین رابطه بین ساختار مالکیت و درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم. بدین منظور، از اطلاعات 127 شرکت مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1396 (دوره 9 ساله) استفاده شد. در این پژوهش از روش معادلات هم زمان حداقل مربعات سه مرحله ای، داده های ترکیبی و نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت یک رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین مالکیت مدیریتی تاثیر معکوس و معناداری بر رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و ارزش شرکت دارد.
  کلیدواژگان: مالکیت مدیریتی، ارزش شرکت، عملکرد سرمایه فکری
 • افروز نجفی*، علی بیات صفحات 61-76
  در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها خصوصا سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. توجه به مقوله سرمایه فکری در زمینه های متعدد علم اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک سریعا رشد یافته است . در این پژوهش به بررسی مقالات چاپ شده در زمینه سرمایه فکری پرداخته و 276 مقاله منتشر شده در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها 105 مقاله چاپ شده از سال 1392 تا 1398 به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب گردید. مقالاتی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند که دارای ویژگی های مشترکی نظیر جامعه آماری مشخص، روش های جمع آوری داده ها، مدل های آماری و رابطه بدست آمده از تاثیر متغیرها بودند. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه فکری در مدارس، دانشگاه ها، شرکت های بورسی و شرکت های دانش بنیان است. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فکری سبب رشد مالی سازمان های مورد بررسی شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، مدل معادلات ساختاری، مزیت رقابتی، پرسشنامه بونتیس
 • زهرا شادابی*، مینا شیخی گرجان، داود پناهی صفحات 77-90

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر فشار کاری حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر دوره تصدی حسابرس می باشد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای متشکل از 110 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید،براساس فرضیه اول انتظار می رود که فشار کاری حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری داشته باشد. نتایج نشان می دهد که فشار کاری حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معکوس و معناداری دارد. به عبارت دیگر با افزایش فشار کاری حسابرس کیفیت گزارشگری مالی کاهش می یابد، براساس فرضیه ی دوم انتظار می رود که دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین فشار کاری حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری داشته باشد. نتایج نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین فشار کاری حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری نداشته است. در نهایت در این پژوهش اثبات شد که هرچه فشار کاری حسابرس مستقل زیاد باشد کیفیت گزارشگری مالی کاهش می یابد و همچنین دوره تصدی این رابطه تحت تاثیر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: فشار کاری حسابرس، کیفیت گزارشگری مالی، دوره تصدی حسابرسی
 • امیر شهبازبگیان* صفحات 91-107

  مسئله ی انتخاب سبد سهام یکی از مهمترین مسائل مالی است که همواره از اهمیت بالایی بر خوردار است. هرسال سرمایه گذاری بیشتری در صندوق های مشارکتی و شرکت های سرمایه گذاری انجام می شود و مدیران سبد سهام همواره به دنبال راه حل های کاراتر و با ریسک کمتر در این رویه هستند. در این تحقیق نسبت به ارائه ی یک مدل مبتنی بر ارزش در معرض ریسک به منظور تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس اقدام شده و کارکرد این رویکرد را در تعیین سبد بهینه مورد سنجش قرار گرفت. در این راستا مدلی مبتنی بر قیمت گذاری دارایی سرمایه استفاده شد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، ارتباط بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار یک دارایی را توضیح می دهد. به منظور سنجش کارآیی رویکرد مورد استفاده، مطالعه ی موردی در شرکت سرمایه گذاری غدیر بررسی شد. در این راستا از داده های مربوط به فروردین 1391 تا اسفند 1395 شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. در راستای انجام محاسبات نیز از نرم افزار متلب و در کد نویسی از معادله همیلتونی استفاده شد. با بهره گیری از مدل مورد استفاده و آزمون های آماری، مشخص شد که برای سبد سرمایه گذاری غدیر در 4 بخش تفاوت بین سهام فعلی و بهینه معنادار می باشد و برای 15 بخش، تفاوت معناداری بین سهام فعلی و سهام بهینه ملاحظه نمی گردد.

  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک، پورتفولیوی بهینه، سهام، معادله همیلتونی، شرکت سرمایه گذاری غدیر
 • مجید جامی، محمود کریمی*، فرزاد همت جوی صفحات 108-118

  خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی شامل افزایش کارایی بنگاه ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت، تامین منافع مصرف کنندگان از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی است، در این پژوهش سعی شده است تاثیر خصوصی سازی برسود تقسیمی و عملکرد مالی شرکت ها در ایران مورد بررسی قرار گیرد. پس از اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی هفت ساله 1390 تا 1396 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که نمونه آماری مشتمل بر 62 شرکت می باشد که 31 شرکت، بیشتر از 50% سهام آنها خصوصی سازی شده و تعداد 31 شرکت، کمتر از 50% سهام آنها خصوصی سازی شده است، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش آزمون t زوجی استفاده شده است. آنچه در جمع بندی ونتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق میتوان عنوان کرد، این است که میانگین عملکرد مالی و سود تقسیمی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین عملکرد مالی و سود تقسیمی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: عملکرد مالی، خصوصی سازی، سود تقسیمی، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
 • احمد عظیمی*، مرضیه قلیزاده صفحات 119-130

  یکی از مهمترین تصمیم های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاستهای سرمایه گذاری توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. یکی از عوامل موثر بر میزان سرمایه گذاری های یک شرکت، بیش اعتمادی مدیران است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارو) در بازه ی زمانی 1392-1396 می-پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که بیش اعتمادی مدیران دارای رابطه ی مستقیم و معناداری با بیش سرمایه گذاری است که این رابطه توسط نظارت بیرونی تعدیل(کاهش) می یابد. به این معنا که وجود نظارت های بیرونی صحیح بر تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری به وسیله ی مدیران واحدهای تجاری که بر اساس منافع شخصی آن ها صورت می گیرد تاثیر می گذارد و سرمایه گذاری های زیان آور به حداقل می رساند.

  کلیدواژگان: بیش اعتمادی مدیران، بیش سرمایه گذاری، نظارت بیرونی
 • حسین مختاری* صفحات 131-144

  مسئولیت هیئت مدیره، نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران و ذی نفعان است و همچنین هدف اصلی یک شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد .تصمیمات مالی مدیران نقش مهمی دررسیدن به این هدف دارد ، بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. قلمرو تحقیق حاضر که ازنظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1389 تا 1396 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد و در اختیار بودن اطلاعات شرکت های بیمه 15 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های Fلیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق بیانگر این است که، فرضیه اول تحقیق یعنی استقلال هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمستقیم معناداری دارد. همچنین فرضیه دوم تحقیق یعنی، اندازه هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، سودآوری آتی
|
 • Majid Moradi *, Maryam Safarpour, Sogol Monfared Pages 1-16
  The main purpose is the relation between earnings quality and audit fees with the dividend policy of listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1396 ". Dividend policy as the dependent variable and earnings quality and audit fees are as independent variables. Firm size, financial leverage, the ratio of accruals is as the variables are controlled. Samples are including 102 companies. In general, the statistical method used in this research is correlation and regression.
  The results showed that there is a direct and significant correlation between earnings quality and audit fees with dividend policy. Results of control variables showed that there is significant adverse relationship between financial leverage and accruals have with dividend policy. and dividend policy of the company's direct and significant impact. Company size has a direct and significant effect on dividend policy.
  Keywords: Dividend Policy, Earnings Quality, Audit fees, Firm Size, leverage
 • Shady Najafgholizadeh Siam *, Adel Shahvalizadeh, Davoud Pabahi Pages 17-31
  Cash is an asset that economic entities allocate a significant percentage of assets; The competitiveness of the product market is that different companies compete in the production and sale of goods Their goods are not superior to the other; in the relations of representing the aim of the owners is the maximization of wealth, and Therefore, in order to achieve this goal, the agent monitors the work of the agent and evaluates his performance. The purpose of this Investigating the impact of product market competition and the conflict of representation on final and global value in a Shender's Tehran Stock Exchange. To test the hypotheses, a sample of 111 companies is among the accepted companies It was selected on the Tehran Stock Exchange during the period 1811 1831. Data of Ninase Dignity - Research variables have been extracted from the new research database. The results of the first hypothesis show that the competition is benazar The product has a direct and significant impact on the final value of the product. Bennet Nedner, in the company of Benazar Competitor The product values ​​the final value and the value of the product. The results of the second hypothesis show that the contradiction between the representation of the banner value and the nullity It does not affect the situation. Another aspect of the relationship between the conflict of value and final value was not found.
  Keywords: Final cash value, Representation conflict, product market competition
 • Seyed Hasan Afzalnia * Pages 32-44
  The creditors, as one of the sources of finance, need comprehensive and accurate information about the company, and the primary objective of accounting is to provide information that investors and creditors can help in this. The purpose of this study was to examine the effect of audit quality on the relationship between the weakness of internal control and the cost of debt of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, information from 121 companies listed in Tehran Stock Exchange has been reviewed during the period from 1390 to 1396. For processing the research model, ordinary least squares and multivariate regression have been used. Also, Eviews software version 9 and Excel 2010 have been used for computing The results of the research hypothesis test indicate that there is a positive and significant relationship between the weakness of internal control and the cost of debt of listed companies in Tehran Stock Exchange This means that with the increasing weakness of internal control, debt costs also increase Finally, the quality of audit has a positive and significant effect on the weakness of internal control and debt costs of companies accepted in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Audit Quality, internal control weakness, debt expense
 • Alireza Zeinali * Pages 45-60
  The company's intellectual capital is an important source of competitive advantage and incentive for the company's value. On the other hand, the common view is that high management ownership is considered to be a valuable mechanism for shareholders, hence the pursuit of this research, the determination of the relationship between ownership structure and Financial distress in the listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 127 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 1388 to 1396 (9 year period) were used. In this research, three-stage least squares equation, combined data and Eviews software were used to test the research hypotheses. Results showed that there is a direct relationship between intellectual capital performance and company value, and also, management ownership has a reverse and significant effect on The relationship between intellectual capital performance and company value.
  Keywords: Management Ownership, company value, Intellectual capital performance
 • Afrooz Najafi *, Ali Bayat Pages 61-76
  In the present day, with the growth of knowledge-based or knowledge-based economies, the intangible assets of companies and their intellectual capital are key to achieving a competitive advantage. And so, attention has grown rapidly on intangible items in a variety of areas, including economics, accounting, and strategic management. Knowledge is a competitive advantage that is taken into consideration in the business strategy of organizations. So that the creation of knowledge for continuous innovation and continuous innovation will lead to a competitive advantage, which requires strengthening and paying attention to the potential and capabilities of human resources so that organizations can achieve competitive advantage through performance and continuous improvement. , To react quickly to changes in the business environment and economic conditions. In this book, he has collected intellectual capital articles and studied about 276 articles in this regard. To analyze the data, we selected 105 articles from 2012 to 2019 as a sample of the community. Many of the articles were overview on intellectual capital. Articles have been analyzed that have common characteristics such as: a specific statistical population, data collection methods, statistical models, and the relationship obtained from the impact of variables. The results show the positive and significant impact of intellectual capital in schools, universities, bourgeois companies, knowledge-based companies, and every area that is chosen as a community.
  Keywords: intellectual capital, Structural Equation Model, Competitive advantage, Bontis Questionnaire
 • zahra shadabi *, mina sheikhy garjan, davoud pabahi Pages 77-90

  The purpose of this research is toinvestigate the effect of auditer work stress on financial reporting quality with emphasis on audior tenure. To test the research hypotheses, a sample of 110 companies was selected among the listed companies in the Tehran Stock Exchange during the period of 2011 to 2015. According to the first hypothesis, it is expected that the auditor's work pressure will have a significant effect on the financial reporting quality.. In this regard, it is suggested to investors, analysts and other stakeholders in the capital market to consider the workload of the auditor and the quality of financial reporting when making investment decisions and consider it as an effective factor in their making decision models. Based on the second hypothesis, it is expected that the auditor's tenure will have a significant effect on the relationship between auditor's work pressure and financial reporting quality. The results show that the auditor's tenure did not have a significant effect on the relationship between auditor's workload and financial reporting quality.Finally, this study demonstrated that the higher the auditor's workload, the lower the quality of financial reporting and it also affects the tenure of this relationship.

  Keywords: auditer work stress, on financial reporting quality, audior tenure
 • Amir Shahbazbegian* Pages 91-107

  The issue of choosing a basket of stocks is one of the most important financial issues that is always of great importance. Every year, more investment is being made in cooperative funds and investment companies, and portfolio managers are always looking for more efficient and riskier solutions. In this research, a risk-based value-based model was proposed to form an optimal stock basket in the stock market and its performance was determined in determining the optimal basket. In this regard, a model based on asset pricing was used. The capital asset pricing model explains the relationship between risk and expected return on an asset. In order to measure the effectiveness of the approach used, a case study was conducted at Ghadir Investment Company. In this regard, data were collected from March 13 to March 13, 2009 by Tehran Stock Exchange companies. The mathematical software was used to perform computations and the Hamiltonian equation was used in coding. Using the model and statistical tests, it was found that for Ghadir Investment portfolio in 4 sectors, the difference between current and optimal stocks is significant and for 15 sectors there is no significant difference between current stocks and optimal stocks.

  Keywords: Value at Risk, Optimal Portfolio, Shares, Hamilton Equation, Ghadir Investment Company
 • Majid Jami, Mahmod Karimi*, Farzad Hematjoy Pages 108-118

  Privatization is an executive, financial, and legal process that governments in many countries carry out to reform the economy and the administrative system of the country. According to the privatization literature, the objective of privatization in three areas of financial, economic and social politics include increasing the efficiency of enterprises, proper distribution of income, small-scale government, private sector empowerment, the expansion of capital markets, increased competition, the protection of consumer interests through the transfer of ownership and Management of state-owned enterprises to the non-state sector. In this research, we tried to examine the effect of dividend privatization and financial performance of companies in Iran. After trading information in the seven-year period of 2011-2017 was collected from the Stock Exchange. In this research, systematic elimination method has been used. The statistical sample consists of 62 companies, 31 companies, more than 50% of their shares were privatized, and 31 companies, less than 50% of their shares were privatized, also for Data analysis was done using SPSS software and paired t-test. What is summarized in the overall conclusion of the research hypothesis test is that there is a significant difference between the average financial performance and dividend income of companies before privatization with the average financial performance and dividend profits of companies after privatization.

  Keywords: Financial Performance, Privatization, Dividend, Listed Companies in Tehran Stock Exchange
 • ahmad azimi*, marzieh golizadeh Pages 119-130

  One of the most important decisions for business unit managers to make is investment decisions. Investment is an essential component of any business unit's operations. Adoption of investment policies by managers has a significant role to play in risk and wealth creation for shareholders. One of the factors affecting the amount of investment a company has is the trust of managers. In this regard, the present study investigates the impact of external monitoring on the relationship between managers' overconfidence and over-investment of listed companies in Tehran Stock Exchange (pharmaceutical industry) over the period 2013-2016. For this purpose, using field survey and document analysis, the extracted data were tested and analyzed using descriptive statistics and logistic regression model. The results indicate that managers' overconfidence has a direct and significant relationship with overinvestment, which is moderated (reduced) by external supervision. That is, the existence of sound external oversight affects the decision making of investment opportunities by business managers based on their personal interests and minimizes harmful investments. .

  Keywords: Managers trust, investments, outsourcing
 • hosein mokhtari* Pages 131-144

  Board responsibility is independent oversight of executives' performance and the need for managers to be accountable to shareholders and stakeholders, and is also the primary purpose of a company to maximize shareholder wealth. The effect of board composition on the future profitability of insurance companies listed in Tehran Stock Exchange was investigated. The scope of the present study was limited to the Tehran Stock Exchange and the time domain from 2010 to 1986. According to the systematic method of eliminating the number and availability of information of 15 insurance companies, the sample was selected. Finally, regression models were used to investigate each hypothesis. The research models were estimated based on the type of estimation method identified by F-Lemer and Hausman tests and the estimation results were analyzed for each model. The results of testing the main research hypotheses indicate that the first research hypothesis, namely board independence, has a significant direct effect on the future profitability of the companies listed in the Tehran Stock Exchange. Also, the second hypothesis of the study, namely, that the size of the board of directors has no significant effect on the future profitability of the company.

  Keywords: Board Independence, Board Size, Future Profitabilit