فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 3 (پیاپی 79، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بتول فخراسلام صفحه 3
  سرود مدرسه با مطلع ما همه کودکان ایرانیم از اشعار کودکانه‌ی معاصر است که محمدتقی بهار در بیست و یک بیت سروده و به نظر می‌رسد نخستین شعر معاصر باشد که به اصول هویت ملی به زبان ساده پرداخته است. بهار اشعار دیگری دارد که مخاطب آن کودک و نوجوان است و نموداری از نگرش بهار را به مخاطب کودک نشان می‌دهد. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی نقش‌های شش‎گانه‌ی زبانی یاکوبسن را در «سرود مدرسه» و ویژگی شاعرانگی زبان نویسنده را معیار قرار دهد و دلایل تاثیرگذاری این شعر را افزون بر دلالت‌های اخلاقی تعلیمی در پیوند با نظریه‌ی «ارتباط کلامی» یاکوبسن بیان کند. در این نظریه، شش کارکرد ترغیبی، عاطفی، همدلی، ادبی، فرا زبانی و ارجاعی مطرح است که در ابیات شعر منتخب، کارکردهای ترغیبی و همدلی به فراخور موضوع و مخاطب باهم آمیختگی یافته‌اند. محوریت کارکردهای اخلاقی و مولفه‌های تعلیمی مهم‌ترین انگیزه در دو کارکرد ترغیبی و ارجاعی است. در نهایت در کودکانه‌‌گویی بهار، سطوح سه‌گانه‌ی شعری هر یک متناسب با نوع مخاطب توانسته است با حفظ تناسب موضوع، از نقش‎های زبانی بهره گیرد و از میان سه سطح زبانی، ادبی و فکری، سطح فکری بیش از همه، کارکردهای زبانی را در خود گنجانیده است.
  کلیدواژگان: یاکوبسن، نقش های شش گانه زبانی، بهار، هویت ملی
 • علی پرنوره صفحه 17
  بعد دینی هویت ملی از عوامل مبنایی موثر در ثبات نظام‌های سیاسی و اجتماعی است، بنابراین یکی از اهداف و حوزه‌های اصلی جامعه‌پذیری سیاسی احصاء و تقویت و بازتولید شاخص‌های این مقوله است. این مقاله می‌کوشد با استفاده از روش نخبگی، مطالعات راهبردی و محیط ‌شناسی مبتنی بر تکنیک SWOT راهبردهای تقویت بعد دینی هویت ملی احصاء و اولویت‌بندی شوند. براساس نتایج حاصله،راهبردهای اولیه بر حفظ کیان خانواده، تقویت و تصحیح کارکردهای مدارس و دانشگاه‌ها، ابزار هنری و علمی، فعال‌سازی مراجع اجتماعی، یکپارچه‌سازی نهادهای رسمی و اجرای درست قانون تاکید دارند و راهبردهای ثانویه مواردی همچون ترویج خودباوری، اشاعه روحیه‌ی جهادی، صیانت و ترویج مدل مردم‌سالاری دینی، افزایش کارآمدی نظام، مشارکت شایستگان اقوام، وحدت مسلمانان و تعامل فعال با جهان اسلام را برجسته می‌سازد.
  کلیدواژگان: هویت، هویت ملی، هویت دینی، SWOT
 • محسن امین، علیرضا بابایی سارویی صفحه 33
  در عصر حاضر، رسانه‌ها ضمن تصویرسازی‎، بازنمایی‌و برجسته‌سازی‌ها برای مخاطبان خود، نقش مهمی در تکوین هویت افراد و جامعه دارند. مصرف این رسانه‌ها بسیاری از شاخص‌ها و اصول هویت مدرن را در خود جای داده است و امر انتقال و ساخت هویتی آنها را براساس اصول مدرن برای سایر جوامع و انسان‌ها محقق می‌کند. مساله هویت ملی خصوصا در شهرهای مرزی ایران به سبب فرضیه‌ی وجود، محرومیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، ضرورت و اهمیت ویژه‌ای یافته است. مطالعه‌ی نسبت میان وضعیت رشد و توسعه این هویت در میان شهروندان مرزنشین با داده‌های موجود از کم و کیف مصرف رسانه‌ای آنان که عمدتا در زمینه‌ای مدرن با تکنولوژی و هم‌چنین برخاسته از اصول و هنجارهای مدرن سامان یافته، اصلی این پژوهش است.
  لذا به دنبال کشف پاسخی برای سوال چگونگی رابطه‌ی مصرف رسانه‌ای و هویت مدرن در شهرهای مرزی کشور و با تکیه بر در داده‌های پیمایشی که در سال 1395 توسط موسسه مطالعات ملی انجام گرفته، با اتخاذ روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این داده‌ها می‌پردازیم. نتایج بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که: اولا شهروندان شهرهای مرزی کشور، به‌طور ویژه از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. ثانیا گرچه تا حد قابل توجهی هویت مدرن آنان از کم و کیف مصرف رسانه‌ای‌شان ناشی می‌شود، همچنان هویت دینی یا بومی که مجموعا هویت سنتی آنان را سامان می‌دهد، نقش محوری دارد.
  کلیدواژگان: هویت جمعی ایرانیان، مصرف رسانه ای، هویت مدرن، شهرهای مرزی
 • سمیرا میرزاپور، افسانه زمانی مقدم، پریوش جعفری صفحه 53
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارکرد آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان است. جامعه آماری معلمان، مدیران و معاونان مدارس متوسطه عادی دولتی شهر تهران به تعداد 25149 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 378 نفر تعیین شد. برای نمونه‌گیری، شهر تهران به 5 منطقه جغرافیایی تقسیم شده و در هر منطقه نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای صورت گرفت. بدین ترتیب 400 پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری شد. ابزار پژوهش عبارت است از دو پرسشنامه محقق ساخته که نخستین، برای تثبیت ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها تنظیم شده و 30 نفر از خبرگان به آن پاسخ گفتند و دومین، مبتنی بر چارچوب نظری مستخرج از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان تدوین شده است. این ابزار 31 گویه دارد که جمعا سه بعد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هویت ملی را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب ابزار به روش روایی محتوایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 84/0، سوالات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری T، تحلیل عاملی و تحلیل شبکه ای با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و سوپر دیسیژن تحلیل شدند. آزمون تحلیل عاملی و بارهای عاملی محاسبه شده، نشاندهنده‌ی کارکرد بالای آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی هویت ملی دانش‌آموزان در ابعاد مورد مطالعه هستند. نتایج 2 مولفه در بعد فرهنگی، 2 مولفه در بعد تاریخی و 2 مولفه در بعد اجتماعی هویت ملی را معرفی کردند. که به ترتیب عبارتند از: «نمادها» و «نگرش و رفتار» در بعد فرهنگی، «روند تاریخی» و «آثار تاریخی» در بعد تاریخی و نیز «اندیشه و رفتار مدنی» و «احساسات مدنی» در بعد اجتماعی. هم‌چنین به ترتیب ابعاد «فرهنگی»، «اجتماعی» و «تاریخی» اولویت دارند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، آموزش و پرورش، مقطع متوسطه، تهران، ایران
 • رضا التیامی نیا، بهنام رشیدی زاده صفحه 75
  هویت ملی و مذهبی شکلی از آگاهی به خود، ارزش‌ها و باورها، جامعه، فرهنگ، تاریخ و آینده را القا می‌کند و در پاسخ به این‌که من یا ما چه کسی هستیم و چه کسی می‌خواهیم باشیم مطرح می‌شود. جهانی‌شدن پدیده‌ای است که نیاز به هویت و معنا را تشدید کرده است و جوانب گوناگون زندگی فرهنگی، اعم از نگرش جنسیتی، آموزش رسمی، هویت و سبک زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سوال این است که هویت‌یابی جدید ایرانی‌ها به‌ویژه جوانان دانشجو چه تاثیرات و پیامدهایی برای هویت ملی کشور دارد. یافته تحقیق نشان داد که علاقه و اهتمام عملی دانشجویان دانشگاه یاسوج به ارتقای سلامت انسانی، هویت خانوادگی، هویت دینی، هویت اجتماعی یا ملی، تعالی علم و هویت فرهنگی بسیار مطلوب و جدی است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز منابع کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه است.
  کلیدواژگان: هویت ملی، جهانی شدن، دانشجویان یاسوج، هویت دینی
 • ناصر پورحسن، روح الله باقرآبادی صفحه 93
  با توجه به تنوع فرهنگی در ایران و وجود گروه‌های قومی، موضوع هویت ملی که تقویت آن موجب افزایش همبستگی ملی و انسجام اجتماعی می‌شود؛ قابل بررسی است. پرسش این است که «چگونه درکرمانشاه به‌عنوان شهری که بیشترین جمعیت کرد را در میان شهرهای کردنشین ایران دارد، تاکنون جنبش ناسیونالیستی قومی به وقوع نپیوسته است؟ چارچوب نظری مقاله نمادپردازی قومی تاریخی آنتونی دی اسمیت است که قائل به نقش‌آفرینی نخبگان در بازتفسیر و بازکشف نمادهای هویت ملی در قالب تحلیل دراز مدت تاریخی است. روش استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و در جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نخبگان کرمانشاهی با نمادسازی عناصر هویت ملی موجب بازسازی هویت ملی در کرمانشاه شده و یکی از دلایل شکل نگرفتن جنبش‌های قومی در کرمانشاه بوده‌اند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، نخبگان کرمانشاه، نمادپردازی قومی تاریخی، هویت ایرانی
 • مجید زارعی، سیده نسیم نجفی تروجنی صفحه 115
  این پژوهش با هدف دستیابی به اصول هویت بخش به بافت مرکزی شهرها، پس از بررسی مبانی نظری مربوط به موضوع پژوهش که مفاهیم کلی هویت و مرکز شهری را شامل می‌شود، وضع موجود محدوده‌ی مرکزی شهر بهشهر را، به کمک منابع کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی (شامل پرسشنامه، مصاحبه سازمان‌یافته و مشاهده فردی)، بررسی کرده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک سوات انجام گرفته است. براین اساس روش انجام پژوهش توصیفی مطالعه موردی است.
  منطبق با نتایج به‌دست آمده، به منظور طراحی هویت‌ساز در بافت مرکزی شهر ضروری است، ضمن شناسایی بافت در ابعاد کالبدی، عملکردی و ادراکی اجتماعی، آشنایی با نظرات مردم در سه گروه ساکنان، شاغلان و استفاده‌کنندگان فضا، دو مولفه‌ی تشخص فضا و این همانی مخاطب با فضا، به‌عنوان اهداف کلان طراحی انتخاب شده و راهکار و گزینه‌های طراحی به منظور دستیابی به این دو هدف کلی و منطبق با ویژگی‌های اصلی یک مرکز شهری ارائه شود.
  کلیدواژگان: بافت مرکزی شهر، هویت، بحران هویت، هویت بخشی، مرکز شهر بهشهر
 • منصور کلاه کج صفحه 139
  یکی کارکردهای اصلی گرافیک هویت‌نمایی است، این هویت‌نمایی اغلب متمرکز بر هویت سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص است و غالبا با اهداف حقوقی یا تجاری صورت می‌گیرد. با توجه به ابعاد مختلف هویت، بعد دیگر آن در گرافیک، بازنمایی هویت‌ملی یا به عبارتی، هویت بصری ایرانی است که با ارجاع به عناصر بصری ملی یا بازنمایی سبک ویژه در گرافیک ملی تجلی می‌یابد. پرسش بنیادین پژوهش حاضر این است که در دوره مورد بررسی این پژوهش، چه تغییری در بازنمایی هویت‌ ملی در گرافیک ایران حاصل شده و عناصر این هویت‌نمایی غالبا برآمده از کدام منبع بصری ایرانی بوده است؟ هدف این پژوهش آگاهی طراحان گرافیک ایرانی از فرآیند چند دهه بازنمایی هویت ملی ایرانی در آثار گرافیک به‌منظور جست‌وجوی ابعاد نامکشوف عناصر بصری ایرانی است. روش این پژوهش توصیفی است که به تحلیل محتوی آثار گرافیک معاصر ایران می‌پردازد. داده‌های این مقاله برآمده از منابع کتابخانه‌ای، پایگاه‌های‌‌ اطلاعات علمی و نیز تحلیل محتوی آثار تصویری است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که طراحان ایرانی برای هویت‌نمایی در گرافیک ابتدا با بهره‌‌گیری مستقیم از نقوش دوگانه فرهنگ خود ‌هویت‌نمایی می‌کردند؛ اما امروزه با توجه به جزئیات و بهره‌گیری از عناصرمتنوع و در قالب‌های جدید‌تری در این راستا اقدام می‌کنند. عناصر غالب و ویژه هویت‌نمایی در گرافیک ایران، عناصر تصویری، خوشنویسی ایرانی، رنگ‌های خاص ایرانی، عناصر معماری، قالی و گلیم ایرانی و نیز عناصر خاطرات جمعی است.
  کلیدواژگان: هویت نمایی، ملی، گرافیک، معاصر، ایران
|
 • Batul Fakhreslam Page 3
  School hymn "We are aware of all Iranian children" is one of the contemporary childish poetry that Mohammad Taqi Bahar has written in twenty-one beats and seems to be the first contemporary poem that addresses the principles of national identity in plain language. In addition, the poetry has some other poems that focus on children and adolescents, and a graphic representation of the attitude of the spring to the child's audience. This research is based on the descriptive-analytical method of measuring the six-language linguistic roles in the "school anthem" on the one hand and the poetic feature of the author's language on two axes of coexistence and succession on the other hand, and to explain the reasons for this poem's influence in addition to the ethical-educational implications associated with Jacobson's "verbal communication" theory. In this theory, there are six sympathetic, emotional, sympathy, literary, phrasal and referential functions that have been combined in the context of the selected poetry, encouragement and sympathetic functions according to the subject and the audience, and this continuity in the mind of the child, in addition to the frequency of these two roles Language also depends on specific poetry themes. The focus of ethical functions and educational components is the most important motivation in both inductive and referential functions. Finally, in childishness of Bahar, the three levels of poetry each, in proportion to the type of audience, have been able to use linguistic roles to maintain the relevance of the subject, and, from the three levels of linguistic, literary and intellectual, the intellectual level, most of all, incorporated linguistic functions.
  Keywords: Jakobson, Six-linguistic Roles, Bahar, National Identity
 • Ali Pornooreh, Hamid Houshangi Page 17
   
  The religious dimension of national identity is an effective factor in the stability of political and social systems therefore, one of the main goals and spheres of political socialization is to enumerate, strengthen and reproduce the indicators of this category. In this paper has been tried to identify and prioritize strategies for strengthening the religious dimension of national identity using the elite method, strategic and environmental studies based on SWOT technique.
  Based on the results, the initial strategies (mild conservative) emphasize the preservation of the family, the strengthening and correction of the functions of schools and universities, the artistic and scientific tools, the activation of social references, the integration of formal institutions and the proper implementation of the law and secondary strategies (mild offensive) highlight issues such as promoting self esteem, spreading jihadist spirit, protecting and promoting the religious democracy model, increasing the efficiency of the system, the participation of ethnic worthy, the unity of Muslims, and active engagement with the Islamic world.
  Keywords: Identity, National Identity, Religious Identity, SWOT
 • Mohsen Amin, Alireza Babaie Sarooyi Page 33
  In the present age, the media play an important role in shaping the identities of individuals and communities, in addition to the visualizations, representations and highlights they generate for their audiences. The use of these media incorporates many of the indicators and principles of modern identity and makes it possible to transmit and construct their identities based on modern principles to other societies and humans. The issue of national identity, especially in the border towns of Iran, is of particular importance due to the hypothesis that there is a greater tendency towards ethnic and religious identities, cultural, political and economic deprivation as well as the identity gap of the citizens of these areas with the center. The main issue of this article is the study of the relationship between the development status of this identity among border townspeople with low data and their media consumption, mainly organized in a modern context of technology as well as emerging from modern principles and norms.
  Therefore, following the discovery of an answer to the question of the relationship between media consumption and modern identity in the border cities of the country and based on the survey data carried out by the National Research Institute in 2017, a descriptive-analytical method is investigated. The results of this study show that: First, the citizens of border towns use social media in particular, and this consumption is partly related to their lifestyle, sense of belonging and, of course, their ethnic identity. Secondly, and on the other hand, their modern identity, although largely derived from their low media consumption, still plays a pivotal role in this regard, as well as the religious or indigenous identity that altogether organizes their traditional identity. Thirdly, given the inclusion of some modern identity indices among this group of borderline settlers, the future of their national and ethnic identities can be explored along with their globalization, as the data reviewed make this highly probable.
  Keywords: Iranian Collective Identity, Media Usage, Modern Identity, Border Towns
 • Samira Mirzapour, Afsaneh Zamani Moghadam Page 53
  The purpose of this study is to assessing the Cultural, Historical and Social dimensions of National identity. The statistical Society is whole of 25149 teachers, headmasters and deputies of Tehran premier high schools. The statistical Simple is 378 by Cochran Formula. For the sampling, the city was devised to the 5 geographical zones in which, the sampling wad done by the clustered method. Then, 400 questionnaire was distributed.
  The tool of research was 2 researcher made questionnaire. The premier wad made for stablishing the dimensions, components, and indicators of National identity and was answered by 30 persons of elites.
  The 2em was made by theoretical framework that was extracted from literature. This tool have 31 question which assesse cultural, historical and social dimensions.
   After making sure of content reliability, and validity by Cronbach alpha (0.84), the questions of research was analyzed by t test, factor analysis, network analysis and SPSS and super decision application. The factor analysis shows the high function of education system on the National identity. The results shows2 factors in 3 dimensions of research. Also "Cultural" is on the top and "Social" and Historical dimensions are on the last row of the prioritized list.
  Keywords: National Identity, Education System, High School, Tehran, Iran
 • Reza Eltiaminia, Behnam Rashidizadeh Page 75
  National identity inducing a form of consciousness about self, values, culture, history and the future. It is raised to answer the question about who we are, who we would like to be. Globalization is phenomenon that intensifies the need of identity and the meaning. It affected various aspects of cultural life including gender view, official education, identity and lifestyle of the people. In this research we are going to answer this question that what effects and consequences the new seeking identity of students has on Iranian national identity and security. Findings of this study showed that interest and practical attention of students of yasouj university to family identity, Islamic identity, national and cultural identity and sublimity of science is very suitable and serious and there is positive relationship between enhance of national and religious identity to national security. The method of research is survey method and the data collected by library sources and questionnaires.
  Keywords: National Identity, Globalization, Yasouj Students, Religious identity
 • Naser Pourhassan, Rohollah Bagherabadi Page 93
   
  Due to ethnic diversity in Iran and the growth of ethnic nationalist movements, the issue of national identity, which reinforces national solidarity and social consistency, is worth paying attention to. The present research addresses the question of how Kermanshah as the most populous city with Kurdish ethnic identity, among the Kurdish cities of Iran, has not witnessed the formation of a nationalist ethnic movement? The theoretical framework used is Anthony de Smith’s historical ethnic symbolization that believes in the elite’s role in reinterpretation and redefining national identity symbols in the form of long-term historical analysis. The method used in this research is descriptive-analytic and the library method has been used to collect information. The finding of the research indicate that elites of Kermanshah by symbolizing elements of national identity, have rebuilt national identity in Kermanshah and it is one of the reasons for not forming ethnic movements in Kermanshah.
  Keywords: National identity, The Elites of Kermanshah, Historical Ethnic Symbolization, Iranian identity
 • Majid Zarei, Seyedeh Nasim Najafi Terojeny Page 115
  This research, aiming at achieving general principles of giving identity to the central context of cities, through examining the theoretical basis for the research subject, in general, including two concepts of identity and city’s central context, In order to achieve the research objectives, the Behshahr central part was studied by questionnaire and organized interviews with people, observations and fieldwork, recourse related institutions and studying existing plan and studying library resources. And the present status of the area was analyzed by SWOT table. Based on this fact the researcher applied descriptive approach - Case study.
  Based on the results of the study, in order to identifying design the central context of city; it is necessary to identify the central context of city in physical, functional and social - perceptual dimensions and to get acquainted with the people in the three groups of residents, practitioners and users, two main factors including space individuation and identity of respondent with space, has been selected as major objectives, and strategies and design alternatives have been proposed in order to achieve the two general purposes in accordance with the main characteristics of an urban center.
  Keywords: The City’s Central Part, Identity, Identity Crisis, Identity Creation, Central Part of Behshahr
 • Mansour Kolahkaj Page 139
  One of the major functions of graphics is representation of Identity. This mainly focuses on identity of organizations, firms and persons to meet commercial or legal purposes. In this study, however, those ways have been addressed by which Iranian Identity has been represented graphically through applying visual elements rooted in Iranian culture. The present research tried to determine the extent to which graphic representation of Iranian Identity has been undergone changes during the years 1961-2011. Also it addressed the major visual elements used in representing Iranian Identity. The research aimed at raising the Iranian graphics designers’ awareness of the evolution of representation of Iranian Identity graphically in order to discover those visual Iranian elements remained undiscovered so far. The methodology is descriptive. Also, the data were collected based on library sources, data bases as well as on analysis of graphic works. The results indicated that Iranian graphics designers used to apply dual themes in their culture in order to represent Iranian Identity. Today, however, the do the same by taking advantage of various visual elements shown in different forms. The dominant visual elements used to represent national Identity by the Iranian graphics designers include visual elements, Iranian calligraphy, Iranian colors, architectural elements, Iranian rugs and kelims as well as elements of collective memory.
  Keywords: Representation of Identity, National, Graphics, Contemporary, Iran