فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری تجربی - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سراج بیتا*، مهرزاد مصباح، علی شهریاری، مسعود قربانپور نجف آبادی صفحات 11-18
  در این تحقیق به منظور بررسی خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتزشده از عصاره جلبک دریایی سارگاسوم که به روش بیولوژیکی خارج سلولی تولید شد، بار باکتریایی مزوفیل، انتروباکتریاسه، باکتری های لاکتیک اسید و سرمادوست پوست ماهی کپور معمولی در مواجهه با سه غلظت از نانوذره مذکور شامل mg/L AgNP 11/0، mg/L AgNP 13/1 و mg/L AgNP 67/5 به مدت 14 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره بار باکتریایی مزوفیل و انتروباکتریاسه به طوری معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت (05/0 p). کمترین شمارش باکتریایی نیز مربوط به انتروباکترها (01/0± 00/1log cfu/cm2) و در مواجهه با غلظت  mg/L AgNP13/1 بوده است. باکتری های لاکتیک اسید در تمام تیمارها و نیز در تیمار شاهد تا آخرین روز مواجهه هیچ گونه رشدی نداشتند.
  کلیدواژگان: عصاره جلبک سارگاسوم، فلور باکتریایی، کپور معمولی، نانوذرات نقره
 • سهیل ایگدری*، فاطمه مشیدی، منوچهر نصری صفحات 19-27
  تاثیر مثبت سیر بر دیابت و کاهش عوارض آن شناخته شده است. عنصر روی نیز تاثیرات درمانی سودمندی در حیوانات دیابتی و انسان دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر درمانی ترکیب عصاره گل سیر و سولفات روی بر مقدار هماتوکریت در دیابت القاشده با استرپتوزوتوسین (STZ) در موش های صحرایی نر بود. تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم شدند (7n=). گروه شاهد (شم)، که در طول 45 روز از آب و غذای معمولی استفاده کردند و در آغاز دوره به آنها نرمال سالین تزریق شد، کنترل مثبت (دیابتی شده به وسیله STZ با دوز mg/kg40 در شروع دوره) و گروه درمانی عصاره گل سیر + سولفات روی، این گروه بلافاصله بعد از این که STZ دریافت کردند و از دیابتی شدن آنها اطمینان حاصل شد تحت درمان با عصاره گل سیر با غلظت mg/Lit 360 و سولفات روی با غلظت mg/Lit 36 در آب آشامیدنی تا پایان دوره (45) قرارگرفتند. هماتوکریت خون با استفاده از دستگاه Diatron مدل ABACUS-c (ساخت اتریش) به صورت خودکار اندازه گیری شد. هماتوکریت در گروه تحت تیمار که عصاره هیدروالکلی گل سیر و سولفات روی را به صورت ترکیب دریافت کرده بودند نسبت به کنترل افزایش معناداری را نشان داد (001/0>p). نتایج به دست آمده بیان گر آن است که ترکیب عصاره گل سیر و سولفات روی در آب آشامیدنی باعث افزایش میزان هماتوکریت در موش صحرایی با دیابت القایی می گردد.
  کلیدواژگان: سولفات روی، گل سیر، موش دیابتی شده، هماتوکریت
 • فرحناز مولوی*، حامد دهقان، امیر جعفر علیزاده، سید مصطفی حسینی فاطمی صفحات 29-38
   رودخانه کشف رود بزرگ ترین رودخانه شمال شرق کشور بوده و در طول مسیر آن، هشت کال از سطح شهرستان مشهد گذشته و به این رودخانه وارد می شوند فاضلاب های مناطق رجایی، گلشهر، مهرآباد، التیمور، سیمان شهر، خواجه ربیع و اسماعیل آباد توسط این کال ها وارد رودخانه می شود. اطمینان از سلامت آب این رودخانه در بهداشت عمومی منطقه و سلامت مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل تحقیق جامع و گسترده زیر در راستای برآورد آلودگی انگلی این رودخانه انجام شد. به این منظور از بهمن 1392 تا بهار سال 1395 و در طی یازده نوبت از 12 ایستگاه نمونه برداری صورت گرفت، این ایستگاه ها طوری انتخاب شده اند که سرشاخه ورودی رودخانه، ورودی کال ها و محدوده های قبل و بعد از تصفیه خانه ها پوشش داده شود. آنالیز انگلی جهت شناسایی کیست و تخم انگل ها مطابق روش جدید بیلنجر با لام شمارش مک مستر (با حجم حفره ای 3/0 میلی متر) انجام گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کل انگل ها در طول تحقیق 09/0 ± 75/0 عدد در هر صد لیتر می باشد، نمونه ها بعد از عکس برداری توسط کلیدهای رایج شناسایی شدند. نتایج نشان داد که فراوان ترین انگل ها: Giardia lamblia، Trichomonas vaginali، Criptosporidium sp.، Entamoeba histolytica بوده و نمونه های Balantidium coli، Dieantomeba fragilis،Endolimax nana، Normarsk sp.، Iodamoeba butschlii و Chilomastix mesnili با نرخ فراوانی کمتر مشاهده شده اند. به طورکلی محدوده تصفیه خانه اولنگ دارای بیش ترین نرخ آلودگی در منطقه می باشد. آلوده ترین ماه های سال مربوط به ماه های فروردین، اردیبهشت و شهریورماه بوده و کمترین آلودگی در ماه های مرداد، مهر و آبان گزارش شده است. به طور کلی کاربری تصفیه خانه ها برای حجم آبی این رودخانه کافی نیست و خصوصا در ماه هایی که شهر مشهد پذیرای حضور فراوان زائران است آلودگی این آب بسیار زیاد شده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی شهر به شمار می رود و لذا لزوم بهبود وضعیت آب و کیفیت عملکرد تصفیه خانه ها به شدت احساس می گردد.
  کلیدواژگان: ایران، پروتوزوئر، خراسان رضوی، کشف رود
 • غلامرضا مهدیه نجف آبادی*، محمد فضیلتی، علی اصغر پیله وریان، حبیباللهناظم صفحات 39-50
  فشار خون بالا (Hypertension) خطر بیماری های قلبی عروقی را دو برابر می کند. علاوه بر داروهای شیمیایی، پپتیدهایی با منشا بیولوژیک به دست آمده اند که خاصیت ضد فشار خون بالا دارند و پپتید Ile-Gln-Pro از جمله این پپتیدها است. اسپیرولینا (Spirulina) نوعی جلبک سبز-آبی از شاخه سیانوباکترها است که امروزه بیش تر به عنوان مکمل غذایی در صنعت داروسازی استفاده می شود. پپتید Ile-Gln-Pro از جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از آنزیم آلکالاز و طی مراحل کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و RP-HPLC استخراج شده و تاثیر مهار کنندگی آن روی آنزیم ACE بررسی شد. آنزیم ACE توسط پپتید Ile-Gln-Pro به روش مهار غیر رقابتی با Ki=5.8 µM و IC50 = 0.65 µM مهار شد. با توجه به اطلاعات موجود از تری پپتیدهای مهارکننده ACE در BIOPEP database بررسی مقایسه ای در مورد محل قرار گیری اسیدهای آمینه در تری پپتیدهای مهارکننده ACE و تاثیر آن در قدرت مهارکنندگی تری پپتید انجام شد. بر اساس بررسی های آماری با نرم افزار SPSS بر روی 196 تری پپتید مهارکننده ACE، قرار گرفتن اسیدهای آمینه Lys، Gly، Thr و Pro در انتهای C و اسیدهای آمینه His، Ala و Met در انتهای N و همچنین اسیدهای آمینه Phe، Ala و His در وسط پپتید با مقدار EC50 و قدرت مهار کنندگی تری پپتید ارتباط دارند.
  کلیدواژگان: آنزیم مبدل آنژیوتانسین، اسپیرولینا، تری پپتید Ile-Gln-Pro، فشار خون بالا
 • حسن قهاری* صفحات 51-65
  تغییرات فصلی جمعیت زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton) در سه منطقه گرمسار (استان سمنان)، اسلام شهر (استان تهران) و ساوجبلاغ (استان البرز) مطالعه گردید. نه گونه پارازیتوئید شاملTrissolcus basalis (Wollaston, 1858)، T. djadetshkoi Rjachovsky, 1959، T. festivae (Viktorov, 1964)،T. grandis Thomson, 1861، T. rufiventris Mayr, 1908، T. semistriatus Nees, 1834، T. simoni Mayr, 1879، T. vassilievi Mayr, 1903 از خانواده Scelionidae و Ooencyrtus telenomicida (Vassiliev, 1904) از خانواده Encyrtidae از مناطق مذکور جمع آوری شدند. بر اساس نمونه برداری ها، در منطقه گرمسار سه گونه T. semistriatus، T. grandis و T. rufiventris جمع آوری شدند که حداکثر درصد پارازیتیسم دو گونه غالب T. semistriatus و T. grandis به ترتیب 32/28 و 78/39 در تاریخ 15/2/1393 بود. در منطقه اسلام شهر، پنج گونه شامل T. grandis، T. vassilievi، T. basalis، T. simoni و O. telenomicida به عنوان پارازیتوئیدهای تخم سن گندم جمع آوری گردیدند که از این میان، گونه T. grandis پارازیتوئید غالب تخم سن گندم در این منطقه بود. همچنین بالاترین درصد پارازیتیسم برای گونه مزبور به میزان 72/49 درصد در تاریخ 19/1/1393 تعیین گردید. در منطقه ساوجبلاغ چهار گونه T. vassilievi، T. rufiventris، T. djadetshkoi و T. festivae به عنوان پارازیتوئیدهای تخم سن گندم جمع آوری شدند که از این میان دو گونه T. vassilievi و T. festivae به ترتیب با حداکثر پارازیتیسم 56/24 و 37/18 درصد به عنوان پارازیتوئیدهای غالب تخم سن گندم بودند. در رابطه با نسبت جنسی پارازیتوئیدهای فوق، میانگین درصد ماده های تولید شده در تمام مناطق نمونه برداری بیشتر از نرها بود.
  کلیدواژگان: درصد پارازیتیسم، نسبت جنسی، Encyrtidae، Scelionidae، Trissolcus
 • علیرضا گلچین منشادی*، احسان کیامرثی، محمد ترحمی صفحات 67-75
  در این مطالعه به منظور شناسایی و بررسی ماهیان رودخانه بشار واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، نمونه گیری از ماهیان در فصل های تابستان و زمستان سال 1394 انجام گرفت. ماهیان به وسیله تور ثابت صید گردیده و به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون منتقل و پس از بیومتری به وسیله کلید شناسایی مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد 13 گونه ماهی متعلق به چهار خانواده در رودخانه بشار زیست می نمایند که عبارتند از ماهی گل چراغ (Garra rufa)، بوتک (Cyprinion macrostomum)، ماهی برزم (Barbus barbulus)، سیاه ماهی یا سارده (Capoeta damascina). ماهی دشت ارژنی (C. barroisi)، توئینی (C. trutta)، سیاه ماهی یا تیل خوس (C. Capoeta)، شاه کولی جنوبی (Alburnus atropatenae)، حیف نان یا نازک (Chondrostoma regium) از خانواده کپورماهیان، قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از خانواده آزاد ماهیان، گربه ماهی (Glyptothorax silviae) از خانواده گربه ماهیان، دو گونه سگ ماهی (Turcinoemacheilus kosswigi) و Paracobitis malapterura) از خانواده سگ ماهیان. بررسی درصد فراوانی ماهی ها نشان داد که ماهی گل چراغ بالاترین درصد فراوانی (49/23) و سگ ماهی پایین ترین درصد فراوانی (13/0) را دوره نمونه گیری به خود اختصاص دادند. خانواده کپور ماهیان نیز با 9 گونه و 99/96 درصد فراوانی، بالاترین درصد فراوانی ماهیان صیدشده را دارا بود. بین میزان فراوانی ماهیان با فصل نمونه گیری رابطه معنی داری مشاهده نگردید (05/0p>). نتیجه این که در تمام آب های شیرین کشور جمعیت غالب ماهیان متعلق به کپورماهیان می باشد.
  کلیدواژگان: رودخانه بشار، فراوانی، کهکیلویه و بویر احمد، ماهی
 • مرتضی کمالی*، سعید علی نژادمعلم، نسترن پوراحمدی صفحات 77-88
  دی 2-اتیل هگزیل فتالات، به دلیل خواص مناسب و هزینه کم آن به طور گسترده ای در تولید محصولات PVC کاربرد دارد. در اثر رهاسازی این مواد با خواص شبه استروژنی و تاثیرات آن بر بقای اکوسیستم ها، سلامت و جمعیت آبزیان و انسان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه حاضر، اثر سمیت دو غلظت مختلف DEHP بر برخی شاخص های موکوسی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)  بررسی شد. 108 عدد بچه ماهی کپور معمولی  به وزن 22/2±60/17 گرم از مراکز پرورش ماهیان گرمابی تهیه و پس از انتقال به تانک های 100 لیتری قرار داده شدند. آزمایش شامل سه تیمار و سه تکرار طراحی شد. در انتهای دوره الگوی پروتئینی و پروفیل اسیدآمینه موکوس پوست ماهی کپور ارزیابی شد. نتایج آزمایشات جهت مقایسه الگوی پروتئینی موکوس کپورماهی معمولی در معرض DEHP با دو غلظت مختلف قرار گرفته با نمونه شاهد (بدون مواجهه با DEHP) نشان داد که تفاوت قابل توجهی در تراکم باندها بین الگوی پروتئنی دو نمونه مشهود می باشد. اسیدهای آمینه موکوس پوست ماهی در چهار رده تقسیم بندی شدند که میانگین درصد اسیدآمینه ها در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری در سطح 95% داشتند. با توجه به حساسیت موکوس پوست ماهی نسبت به آلاینده ها و سموم می تواند نشانگر زیستی مناسبی برای نشان دادن آلاینده ها و سموم باشد و مصرف بالای مواد پلاستیکی می تواند هشداردهنده برای سلامتی آبزیان و انسان ها باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی، زیست نشانگر، فتالات استر، ماهی کپور
 • سید یوسف پیغمبری*، اسماعیل قجرجزی، رضا عباسپور نادری صفحات 89-98
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی ترکیب و تعیین صید به ازای واحد تلاش بی مهر گان در تور ترال میگو در فصل صید سال 1394 بود که در آب های ساحلی استان هرمزگان در دو منطقه (سواحل بندرعباس و جزیره هرمز) و در اعماق کمتر از 10 متر، 20-10 متر و بیشتر از 20 متر انجام شد. تعداد تورکشی ها 40 مرتبه و مدت زمان هر تورکشی تقریبا 2 الی 5/2 ساعت بود. صید به دست آمده به میزان 7623 کیلوگرم در کل نمونه برداری شامل 1068 کیلوگرم میگوی تجارتی و 6555 کیلوگرم صید ضمنی شامل بی مهر گان (8/2386 کیلوگرم) و ماهیان (2/4168 کیلوگرم) بود. ترکیب صید شامل میگو 14%، بی مهر گان31% و ماهیان 55% بود. نتایج نشان داد، اثر تغییرات منطقه و اعماق مختلف و همچنین اثر متقابل منطقه و عمق بر صید به ازای واحد تلاش در کل صید، صید هدف (میگو)، میگوی مانتیس (Oratosquilla oratoria)، خرچنگ آبی (Portunus pelagicus)، خرچنگ ریز (Crustacea)، ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis)، مرجان (Anthozoa)، اسفنج دریایی(Demospongiae)، عروس دریایی (Rhizostomatidae)، ستاره دریایی (Asteroidea) و هشت پا (Octopoda) اختلاف معنی دار بوده است. در مجموع 40 مرتبه تورکشی در هر دو منطقه، میگوی مانتیس، عروس دریایی و ماهی مرکب بیشترین و اسفنج کمترین درصد وقوع صید را نشان دادند.
  کلیدواژگان: بی مهر گان، ترال میگو، درصد وقوع، صید به ازای واحد تلاش، صید ضمنی
 • فاطمه فخارزاده*، فروغ صیدی اوندی صفحات 99-109
  وزغ متغیر (Bufotes variabilis) از اعضای کمپلکس وزغ سبز (Bufotes viridis) است و در خانواده Bufonidae قرار دارد. با وجود این که این گونه در نیمه غربی ایران پراکنش وسیع دارد، اما مطالعات اندکی بر روی جمعیت های مختلف این گونه در کشور و به ویژه در استان خوزستان صورت گرفته است. نمونه برداری ها در تیرماه 1395 آغاز و در شهریور ماه 1396 به پایان رسید. در مجموع 59 وزغ از مناطق مختلف بهبهان، مسجدسلیمان و دهدز جمع آوری شد و مورد مطالعه کروموزمی و ریخت سنجی قرار گرفتند. آزمون آنالیز واریانس (Anova) جدایی بین جمعیت ها را در 11 صفت تایید می کند. نتایج آزمون t-test نشان داد که دی مورفیسم جنسی در جمعیت های مورد مطالعه وجود ندارد. نتایج تحلیل ممیزی منجر به استخراج دو تابع معنی دار شد. طبق نمودار پراکنش افراد و مرکز گروه ها، بر اساس تابع اول نمونه های بهبهان تا حدودی از نمونه های دو منطقه دیگر جدا می شود و بر اساس تابع دوم نمونه های مسجد سلیمان تا حدود زیادی از نمونه های دو منطقه دیگر جدا می شود. در مجموع 8/89 درصد نمونه ها در گروه خود قرار گرفتند. در مطالعه کاریولوژی، همه نمونه ها دیپلوئید و 2n=22 بودند. در همه وزغ های مورد مطالعه کروموزوم ها در دو گروه قرار می گیرند. گروه اول شامل 6 جفت کروموزوم بزرگ و گروه دوم شامل 5 جفت کروموزوم کوچک می باشند. در همه نمونه های سه منطقه یادشده 8 جفت از کروموزوم ها، متاسانتریک و 3 جفت ساب متاسانتریک هستند. چنین الگوی کاریوتایپی در بسیاری از گونه های جنس Bufotes گزارش شده است.
  کلیدواژگان: استان خوزستان، کاریوتایپ، کمپلکس وزغ سبز، مورفومتری، وزغ متغیر
 • نصیر نیامیمندی*، تورج ولی نسب، رضا دهقانی، غلامرضا دریانبرد صفحات 111-122

  شاخص های تنوع زیستی و فراوانی آبزیان با استفاده از نمونه برداری تور ترال کف با شناور تحقیقاتی فردوس 1 در زمستان 1392 در آبهای هرمزگان (با مشخصات جغرافیایی ´00 °53 شرقی و ´00 °57 شرقی) در اعماق 10 تا 50 متر مورد مطالعه قرار گرفت. از 89 ایستگاه در اعماق 20-10 متر، 30-20 متر و 50-30 متر نمونه برداری، و فراوانی و شاخص های مختلف تنوع گونه ای آبزیان در اعماق مختلف  اندازه گیری شد. در این تحقیق 99 گونه یا گروه گونه ای متعلق به 74 جنس و 54 خانواده آبزی شامل 86 گونه مختلف ماهی و 13 گونه دیگر از آبزیان شامل خرچنگ ها، میگو، خیار دریایی، مار دریایی، عروس دریایی و مرجان ها بودند. نتایج شاخص های تنوع گونه ای محاسبه شده در منطقه مورد بررسی (اعماق 50-10 متر) برای شاخص شانون (H) برابر با 21/3، سیمپسون (D) 06/0، پیلو (J) 69/0، مارگالف (R) 55/7 و منهنیک (IMen) برابر با 16/0 بود. اندازه شاخص های محاسبه شده در اعماق مختلف 20-10 متر، 30-20 متر و 50-30 متر مشابه و نزدیک به هم بود. بر اساس شاخص های تنوع گونه ای شانون و سیمپسون منطقه مورد بررسی از نظر اندازه جمعیتی تعداد گونه ها وضعیت مطلوبی دارد ولی بر اساس شاخص های غنای گونه ای، یک منطقه فقیر می باشد و به دلیل شوری و درجه حرارت بالای آب، به شدت تحت استرس است.

  کلیدواژگان: آبزیان، آب های هرمزگان، ترال کف، تنوع زیستی
 • منصور کردی*، نادر شعبانی پور صفحات 123-132
  مطالعات بافت شناختی بر اندام های حسی مار دریایی منقاردار اندک بوده و ازآنجایی که این جانور دریایی هوازی عموما شکارگر بوده و خود همواره مورد حمله شکارچیانی فعال از قبیل عقاب دریایی و کوسه قرار دارد بررسی ساختار چشم آن  از هر دو جنبه حائز اهمیت می باشد. در مطالعه حاضر برای بررسی دقیق لایه های سلولی در کنار مقاطع بافتی از میکروسکوپ الکترونی نگاره نیز استفاده شد. نمونه برداری از سطح آب در خلیج چابهار انجام گرفت. چشم ها به ترتیب در محلول بوئن و فرمالین 10 درصد تثبیت شدند. در جلوی قرنیه لایه ای شفاف به نام عینک وجود دارد که ساختاری سه لایه در آن یافت شده است. چشم مار دریایی منقاردار دارای صلبیه و قرنیه ای ضخیم است که جهت مقاومت در مقابل فشار و برخورد آب سازش یافته است. مشیمیه ساختاری سست داشته و لایه شبکیه تنها واجد گیرنده های نوری از نوع مخروطی با تراکم پایین می باشد که نشان از ضعف قدرت بینایی در این خزنده موفق دریایی دارد. شمارش سلول های مخروطی در شبکیه جانور نیز مشخص نمود که تراکم این سلول ها در ربع های شکمی و پشتی شبکیه نسبت به ربع های گیجگاهی و بینی بیشتر است. همچنین تراکم در ربع شکمی بیشتر از ربع پشتی است. با در نظر گرفتن رفتار جانور در محیط زندگی احتمال می رود ناحیه شکمی (با تراکم بیشتر) برای فرار از شکارچیان هوایی (عقاب دریایی) و ناحیه پشتی (با تراکم کمتر) تا حد بسیار اندکی در تغذیه آن از ماهیان بستر نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: چشم، شبکیه، عینک، مار دریایی منقاردار، میکروسکوپ الکترونی نگاره
 • تیمور تنها* صفحات 133-141
  آزمایشی به منظور بررسی تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین سه نوع پودر آب پنیر با نام های تجاری شیذر محصول شرکت صنایع غذایی گلشاد مشهد (WP1)، پودر آب پنیر با نام تجاری نصر دالیا (WP2) و پودر آب پنیر محصول شرکت پگاه خراسان (WP3) با دو راس گوساله نر هلشتاین دارای فیستولای شکمبه ای انجام شد. ابتدا ویژگی های شیمیایی نمونه ها شامل: رطوبت، خاکسترخام، چربی، لاکتوز و پروتئین خام اندازه گیری شدند. بعدا با استفاده از بافر تریس اقدام به استخراج پروتئین های نمونه ها شد. سپس با روش الکتروفورز پروتئین های استخراجی تعیین شدند. برای تکنیک کیسه های نایلونی، مقدار پنج گرم از نمونه های پودر آب پنیر در داخل کیسه ها قرار داده شد. زمان های انکوباسیون صفر،دو، چهار، هشت، 16، 24، 48 و 72 ساعت بود. ژل الکتروفور نشان داد که پروتئین های عمده پودر آب پنیر عبارت بودند از: β- لاکتوگلوبولین، α- لاکتالبومین، سرم آلبومین گاوی و ایمونوگلوبولین. این پروتئین ها به ترتیب 50، 20، 10 و 10 درصد از کل پروتئین های موجود در پودر آب پنیر را تشکیل می دهند. نتایج کیسه های نایلونی نشان داد که در زمان های صفر،دو، چهار، هشت و 48 ساعت انکوباسیون، نمونه WP1 و WP2 و در زمان 72 ساعت انکوباسیون، نمونه WP2 دارای بیشترین مقدار تجزیه پذیری پروتئین بودند (05/0p<). هم چنین WP1 دارای بیشترین مقدار پروتئین محلول و نمونه WP2 دارای بیشترین پروتئین قابل تجزیه در شکمبه بود (05/0p<). علاوه بر این نمونه های WP1 و WP2دارای بیشترین نرخ تجزیه در 20/0 در ساعت بودند (05/0p<). این آزمایش نشان داد که بالاترین میزان تجزیه پذیری شکمبه ای موثر پروتئین پودر آب پنیر به ترتیب مربوط به نمونه های WP2، WP1 بودند.
  کلیدواژگان: آب پنیر خشک شده، الکتروفورز، تکنیک حیوان آزمایشگاه، پروتئین، نرخ تجزیه
|
 • Seraj Bita *, Mehrzad Mesbah, Ali Shahryari, Masood Ghorbaanpoor Najafabad Pages 11-18
   In this study, in order to investigate the antibacterial properties of silver nanoparticles that were synthesized using Sargassum seaweed extract by biological extracellular method, Mesophile Enterobacteriaceae, lactic acid bacteria and psychrophilic bacteria skin of common carp exposed to three concentration (0.11, 1.13, 5.67 mg/L AgNP) of this silver nanoparticles were studied for 14 days. The results showed that with increasing concentration of silver nanoparticles, the load of Enterobacteriaceae and Mesophile significantly reduced compared with control (p0.05). The lowest bacterial count was related to enterobacteria (log cfu/cm2 1.00±0.01), when exposed to concentration 1.13 mg/L AgNP. Lactic acid bacteria in all treatments and in control, did not grow until the last day of exposure.
  Keywords: Bacterial flora, common carp, sargassum saeweed extract, silver nanoparticles
 • Soheil Eagderi*, Fatemeh Moshaiedi, Manoochehr Nasri Pages 19-27
  The positive effects of garlic on diabetes and its complications are known. Zinc also has beneficial therapeutic effects on diabetes in diabetic animals and humans. The aim of this study was to evaluate the therapeutic effect of combination of garlic flower extract and zinc sulfate on hematocrit in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. Twenty-one adult male Wistar rats were divided into 3 groups (n=7). Which include: Sham group that received usual water and food for 45 days and were injected normal saline on first day of beginning of this time period Positive control group (diabetic) which they received usual food and water during 45 days and they were injected streptozotocin (STZ) at a dose 40mg/kg (intraperitoneal injection) on first day of beginning of this time period. The treated group with garlic flower extract + zinc sulfate, immediately after receiving STZ and ensuring of their diabetes they were treated with garlic extract of 360 mg/Lit and zinc sulfate at a concentration of 36 mg/Lit in drinking water during 45-day period. The hematocrits were measured automatically, using Diatron device, model ABACUS-c (Austria). Hematocrit in the treated group, which received the hydroalcoholic extract of garlic flower and zinc sulfate in combination, showed a significant increase compared to control (p<0.001). The results indicated that the combination of garlic flower extract and zinc sulfate in drinkable water were could increase hematocrit in rats with induced diabetes.
  Keywords: Diabetic rats, Garlic flowers, Hematocrit, Zinc sulphate
 • Farahnaz Molavi *, Hamed Dehgan, Amir Jafar Alizadeh, Seed Mostafa Hossieni Fatemi Pages 29-38
  Kashafrood River is the largest river in the North East of the country that originates from the mountains of Hezarmasjed and Binalud. Kashfrood River is 290 km in length, eight Cal from the city of Mashhad past and come to the river. The eight-Cal are: Cal Cyas, Parkandabad Cal, Cal cis-Abad, Cal Altymvr, Cal Knvgrd, Cal Iqbal, Cal Torog and Cal Mohammadabad that wastewater Rajai areas, Golshahr, Mehrabad, Altymvr, Cumanshahr, Khwaja Rabi and Ismail Abad com in Kashafrood. In order to purify the water, four water treatment Olang, Arab Khin, Altymvr and Torog are employed along the way. Around of this river is 1,700 hectares of agricultural land. Therefore, ensure the health of the river in the area of public health and food safety is very important. During eleven times this year and took samples from 12 stations, these stations have been chosen so that the branches of the rivers, Cal input and ranges before and after the treatment is covered. The results showed that the most abundant parasites: Giardia lamblia, Trichomonas vaginali, Criptosporidium sp, Entamoeba histolytica and Balantidium coli, Dieantomeba fragilis, Endolimax nana, Normarsk sp, Iodamoeba butschlii and Chylvmastks mesnili with less frequency rates have been observed.
  Keywords: Iran, Kashafrud, Khorasan Razavi, Protozoa
 • Gholamreza Mahdieh Najafabady *, Mohammad Fazilati, Aliasghar Pilehvarian, Habib Olah Nazem Pages 39-50
   High blood pressure doubles the risk of cardiovascular disease. In addition to chemical drugs, biodegradable peptides have antihypertensive properties and the Ile-Gln-Pro peptide is one of these peptides. Spirulina is a green-blue algae of the cyanobacteria branch, which is now used as a supplement to the pharmaceutical industry. The Ile-Gln-Pro peptide was extracted from Spirulina platensis algae using an alkalase enzyme and was analyzed by filtration gel chromatography and RP-HPLC and its inhibitory effect on the ACE enzyme was investigated. ACE enzyme was inhibited by Ile-Gln-Pro peptide by non-competitive inhibition method with Ki = 5.8 μM and IC50 = 0.65 μM . According to the available information from the ACE inhibitor peptide in the BIOPEP database, a comparative study was performed on the location of amino acids in the ACE inhibitor peptide and its effect on the potency of tri-peptide inhibition. Based on SPSS software, on the 196 ACE inhibitor peptide, the presence of Lys, Gly, Thr and Pro amino acids at the end of C and His, Ala, and Met amino acids at the end of N, as well as Phe, Ala, His And His in the middle of peptide have relationship with EC50 and peptide-inhibiting potency.
  Keywords: Angiotensin converting enzyme (ACE), hypertension, Ile-Gln-Pro, Spirulina
 • Hassan Ghahari * Pages 51-65
   Population fluctuation of sunn pests’ parasitoids was studied in 3 different regions Garmsar (Semnan province), Islam-Shahr (Tehran province) and Savojbelagh (Alborz province). Totally nine parasitoid species including, Trissolcus basalis (Wollaston, 1858), T. djadetshkoi Rjachovsky, 1959, T. grandis Thomson, 1861, T. rufiventris Mayr, 1908, T. semistriatus Nees, 1834, T. simoni Mayr, 1879, T. vassilievi Mayr, 1903, T. festivae (Viktorov, 1964) (Scelionidae) and Ooencyrtus telenomicida (Vassiliev, 1904) (Encyrtidae) were collected and identified. Upon the samplings in Garmsar 3 species T. semistriatus, T. grandis and T. rufiventris were collected which the percent parasitism of the two dominant species T. semistriatus and T. grandis were obtained 28.32% and 39.78%, respectively in 5th May. In Islam-Shahr 5 species T. grandis, T. vassilievi, T. basalis, T. simoni and O. telenomicida were collected which of these, T. grandis was determined as the dominant species with 49.72% parasitism in 8th April. In Savojbelagh 4 species T. vassilievi, T. rufiventris, T. djadetshkoi and T. festivae were collected which 2 of them T. vassilievi and T. chloropus with 24.56% and 18.37% parasitism respectively, were the dominant species. About the sex ratio of the mentioned parasitoids, the mean percent producing of females was higher than males in all the sampled regions.
  Keywords: Encyrtidae, Percent parasitism, Scelionidae, Sex ratio, Trissolcus
 • Alireza Golchin Manshadi *, Ehsan Kiamarsi, Mohammad Tarahomi Pages 67-75
   In this study, in order to identify the fish fauna of Beshar River located in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, sampling was performed in summer and winter seasons during 2014. Fishes were captured by fixed fishing net and transferred to laboratory of veterinary medicine of Islamic Azad University, Kazerun Branch and identified by key identification after biometry. The results showed that 13 species belonging to four families existing in the Beshar River which including: Garra rufa, Cyprinion macrostomum, Barbus barbulus, Capoeta damascina, Capoeta barroisi, Capoeta trutta, Capoeta capoeta, Alburnus atropatenae, and Chondrostoma regium from cyprinidae, Oncorhynchus mykiss from salmonidae, Glyptothorax  silviae from sisoridae and two species Turcinoemacheilus kosswigi and Paracobitis malapterura from nemacheilidae. The frequency of fishes showed that G. rufa had highest percentage of frequency (23.49) and T. kosswigi and P. malapterura had lowest percentage of frequency (0.13). Cyprinidae including 9 species and 96.99 frequencies had highest percentage of frequency among the captured fish. There was no significant relationship between fish frequency and season sampling (p>0.05). The result is that in all fresh waters of the country, the predominant population of fish belonging to cyprinid fish.
 • Morteza Kamali *, Saeid Alinejad Moaelem, Nastaran Pour Ahmadi Pages 77-88
   Due to its suitable properties and the low cost; Di 2-Ethyl Hexyl phthalate (DEHP) is widely used as a plasticizer in manufacturing of articles made of PVC. This substance is of paramount importance with the estrogen-like properties and its effects on the survival and health of ecosystems and the aquatic and human populations. In present study; effects of toxicity of DEHP on protein band model and amino acid profile of mucus common carp (Cyprinus carpio) was studied. 108 common carp (17.60±2.22gr) is gathered from warm water fish center and they were allocated into 9 tanks (12 Fish per tank). Fish adapted to new condition for a week.   During this time; they were feed twice a day with same diets. Fishes were exposed at 3 concentration treatments containing 0; 0.1 and 1 mg/L DEHP under laboratory condition (25±0.5°C; pH: 7.4-8) for a period of 96 hours.    We assessed skin mucus protein profiles by sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and we were studied amino acid profile by HPLC. The results of the experiments to compare the protein pattern of carp’s mucus (exposed to DEHP with two different concentrations) with the control sample (without exposure to DEHP) showed that there is a significant difference in the bands density between the two protein patterns. These results indicated that concentrations of DEHP beneficially affects Amino Acid profiles of skin mucus in carp and they were categorized in 4 branches. There were Significant differences between exposed and control groups.  Therefore; fish skin mucus can be a biomarker for showing contaminants and toxins. And the high consumption of plastic materials can be a warning to the health of aquatic animals and humans.
  Keywords: Biomarkers, common carp, pollution, phthalate esters
 • Seyed Yosef Paighambari *, Esmaeil Ghajarjazi, Reza Abbaspoor Naderi Pages 89-98
  The aim of this study was to investigate catch composition and catch per unit effort of invertebrates in shrimp trawl in different areas and depths. This research was carried out in Hormozgan coastal waters (Bandar Abbas and Hormuz Island) at depths of less than 10 meters, 10-20 meters and over 20 meters in shrimp fishing season in 2015. 40 hauls that duration of each one was approximately 2 to 2.5 hours with a total catch of 7623 kg were done. The catch composition included 1068 kg of commercial shrimp and 6555 kg of by-catch that included invertebrates and fish which were 2386.8 and 4168.2 kg, respectively. The results showed that the catch composition consisted of 14% shrimp (1068 kg), 31% by-catch invertebrates (6555 kg) and 55% by-catch fish (4168.2 kg). There were significant differences among the CPUE in the different areas and depths as well as the interaction of area and depth on CPUE of the total catch, target species (Shrimp), Oratosquilla oratoria, Portunus pelagicus, Crustacea (Small crab), Sepia pharaonis, Anthozoa, Demospongiae, Rhizostomatidae (Jelly fish), Asteroidea and Octopoda (POratosquilla oratoria, Rhizostomatidae and Sepia pharaonis and the Demospongiae was at the least.
  Keywords: ByCatch, CPUE, shrimp, invertebrates, shrimp trawler
 • Fatemeh Fakharzadeh *, Forough Seydi Avandi Pages 99-109
  Variable toad (Bufotes variabilis) is a member of   the Bufotes viridis complex in Bufonidae family. Although this species broadly spreads in the western part of Iran, few studies have been carried out on different populations of this species in Iran, especially in Khuzestan province. Totally 59 specimens were collected from Behbahan, Masjed Soleyman and Dehdez from June 2016 to September 2017.  Analysis of variance (Anova) confirmed the separation of populations in 11 characters. The results of t-test showed no sexual dimorphism in the studied populations. The results of the discriminant analysis showed that both functions are significant.  Scatter plot of canonical functions shows that according to the first function, the specimens of Behbahan are partially separated from specimens of two other regions and according to the second function, specimens of the Masjed Soleyman are clearly separated from specimens of two other regions. Overall, 89.8% of the toads were placed in their expected groups. Karyological studies demonstrate that all samples are diploid and have 2n=22. These chromosomes are classified into two groups. The first group consists of 6 pairs of large chromosomes and the second group contains 5 pairs of small chromosomes.  In all samples of the three mentioned areas, 8 pairs of chromosomes are metacentric and 3 pairs of chromosomes are sub metacentric. Such karyotype pattern has been reported in many species of the genus Bufotes.
  Keywords: Bufotes variabilis, B. viridis complex, Karyotype, Khuzestan province, Morphometry
 • Nassir Niamaimandi *, Tooraj Valinassab, Reza Dehghani, Reza Daryanabard Pages 111-122

   Biodiversity indices and abundance of demersal resources in Hormozgan waters (53 00E to 57 00E) was studied by bottom trawl survey during winter season, 2013. Sampling was done by R/V Ferdos 1. In this study, 89 stations within the 10-20 m, 20-30 m and 30-50 m depth layers were sampled and abundance and species diversity of demersal fish communities at different depths were evaluated using various indices. In this study 99 taxa communities were identified including 88 fish species and 13 species or species groups that belonged to the other marine organisms such as crabs, sea cucumbers, sea snakes, jelly fish and corals. The value for the Shannon (H́) index for the entire investigated area (10-50 m depths) were 3.21, Simpson (D), 0.06, Pielou (J), 0.69, Margalef (R), 7.55 and Menhinick (IMen), were 0.16. The value indices in different depths of 10-20 m, 20-30 m and 30-50 m were identical. Based on the results of Shannon and Simpson indices, this area has a fair quality of population in number of species, however species richness indices indicated low species richness and due to high water temperature and salinity degree, this area is under stress.

  Keywords: Bottom trawl, Hormozgan waters, Species diversity, marine organisms
 • Mansoor Kordi *, Nader Shabanipou Pages 123-132
  Study of eye structure in Enhydrina schistosa is an important subject and yet not enough as it is an active hunter that lives in shallow waters and some active predators like sea eagles and sharks are feeding at it. In this study Scanning Electron Microscope (SEM) was used for observing cellular layers in details. Specimens were collected from water surface in Chabahar Bay. The eyes were fixed in Bouin’s fluid and 10% formalin. There is a transparent layer (Spectacle) in front of the cornea (with protective role) with a three-layered structure. The sclera and cornea are quite thick with protective role against water pressure and mechanical stresses. The choroid consists of a loose tissue. The retina is composed of only a few cones and rods are absent that is evidence of the low visual capability in this successful marine reptile. Cone cells density in Ventral (V) and Dorsal (D) quadrants is higher than Temporal (T) and Nasal (N) quadrants and also Cone cells density in Ventral quadrant is higher than Dorsal quadrant. It seems Ventral quadrant (with highest cone cells density) might have a role in detecting aerial predators (sea eagles) and Dorsal quadrant (with lower cone cells density than Ventral quadrant) might have been engaged (not so important) in feeding on demersal fishes.
  Keywords: Beaked Sea snake, Enhydrina schistosa, Eye, Retina, Spectacle, SEM
 • Teymour Tanha * Pages 133-141
  This experiment was conducted to study three types of Ruminal degradability of protein whey powder brands with product Shyzr Gloshad Mashhad Food Industries (WP1), whey powder brand Nasr Dalia (WP2) and whey powder product Khorasan Pegah (WP3 ) with 2 Holstein male calves with Ruminal fistula .first, The chemical properties include: moisture, ash, fat, lactose and protein were measured. Later, using Tris buffer samples were extracted proteins and the extracted proteins were determined electrophoresis. For nylon bag technique, the amounts of 5 gram of whey powder samples were placed inside the bag. Incubation times were: 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 and 72 hours. Gel electrophoresis showed that the major protein in whey powder consisted of β- lactoglobulin .lactalbumin, bovine serum albumin and immunoglobulin. These proteins are respectively 50, 20, 10 and 10 percent of total whey proteins in powder form nylon bag  Results showed that at 0, 2, 4 and 48 hours incubation, WP1 and WP2 and 72 hours incubation, WP2 highest amount of protein degradability (p<0.05). At the same time, results also showed that WP1 the highest of soluble protein amount and WP2 highest of protein effective degradability in rumen (p<0.05). It is also, WP1 and WP2 samples had the highest rate of degradability in 0.20 per hour (p<0.05). This study showed the highest effective Ruminal degradability of protein whey powder samples related to WP2, WP1, respectively.
  Keywords: Degradability rate E, electrophoresis, in situ, protein, whey dried