فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال دهم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1398)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1398)
 • ویژه نامه 98
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نصرت الله همتی، حسین تفضلی*، محمدعلی خسروی، حمید پیشگاه هادیان صفحات 1-10
  در سال های گذشته نظام سلامت کشور با مشکلات گوناگون همراه بوده است که سبب بروز نارضایتی مردم و بخش های مختلف نظام سلامت شده  بود . پس از روی کار آمدن  دولت یازدهم ، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،طرح تحول نظام سلامت را تدوین نمود. این طرح که به دنبال محافظت مالی مردم در قبال هزینه های سلامت ،ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی است ، از 15 اردیبهشت سال 1393 در بیمارستان های دولتی سراسر کشور به اجرا در آمده است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - مقطعی یا استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. حامعه آماری  شامل ذینفعان طرح تحول نظام سلامت (پزشکان، مردم، پرستاران) می باشند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در  نرم افزار SPSS نشان داد که میزان مناسب بودن سنجش آگاهی پزشکان از طرح تحول نظام سلامت در ایران در رتبه اول با میانگین رتبه ای 98/2  قرار داشت. همچنین میزان مناسب بودن عملکرد سازمان های بیمه سلامت در همکاری بین بخشی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای اثر بخش طرح تحول نظام سلامت در رتبه چهلم با میانگین رتبه ای 50/1 ا قرار داشت.در واقع میزان مناسب بودن عملکرد سازمان های بیمه سلامت در همکاری بین بخشی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای اثر بخش طرح تحول نظام سلامت کمترین اهمیت را داشته است.
  کلیدواژگان: نظام سلامت، ایران، دولت یازدهم، طرح تحول
 • غزل احمدی، کیومرث نیاز آذری*، محمد صالحی صفحات 11-22
  هدف کلی پژوهش، تاثیر سرمایه روان شناختی بر سکوت و آوای سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران جهت ارائه مدل می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی اساتید با مرتبه ی دانشیار به بالا دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 764 نفر تشکیل دادندروایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید استاد راهنما و مشاور رسید و روایی سازه آن ها با بار عاملی بیش تر از 5/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. و پایایی آنها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ سرمایه روان شناختی دارای 20 مولفه «معنویت گرایی و هوش معنوی، واقع گرایی، حق شناسی و قدرشناسی، تفکر انتقادی، هوش عاطفی، احساسات مثبت، خود آگاهی و آگاهی ذهنی، تلاش و کوشش، معنا بخشی به کار، انعطاف پذیری، بخشندگی، اطمینان و اعتماد، روابط فردی و بین فردی، تعیین هدف و هدف گرایی، رضایت شغلی و زندگی، خلاقیت، فعالیت ها و حمایت اجتماعی، سلامت روانی و جسمی، ارزیابی شناختی و تجربیات موفق» است. نتایج آزمون معادلات ساختاری نیز نشان داد که؛ سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی تاثیر منفی و معنادار و بر آوای سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، سکوت، آوای سازمانی، ارائه مدل
 • حسینعلی اسلامی هرندی، رشید ذوالفقاری زعفرانی*، رضا جعفری هرندی صفحات 23-43
  مدیریت دانش و استقرار آن در مدارس از جانب مدیران موجب پویایی و ارتقای سطح کیفیت عملکرد آن ها می شود. از اینرو توانمندسازی روانشناختی مدیران مدارس برای این منظور ضروری است. برای تدوین مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش از روش تحقیق کیفی و کمی (آمیخته) استفاده بعمل آمده است. برای جمع آوری اطلاعات در دو بخش کیفی بصورت هدفمند و با صاحبنظران، خبرگان و اساتید فن رشته های مدیریت آموزشی مصاحبه صورت پذیرفته است و در بخش کمی با توزیع پرسشنامه بین مدیران دوره دوم متوسطه شهر تهران نظرخواهی انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد، مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش شامل ابعاد هشتگانه (یادگیری سازمانی، انگیزه سازمانی، مشارکت سازمانی، خودراهبری سازمانی، خلاقیت سازمانی، مهارتهای ارتباطی، حافظه سازمانی و مسولیت پذیری سازمانی) بوده است. برازش مدل مورد مطالعه مطلوب بوده است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، مدیریت دانش، مدیران دوره دوم متوسطه
 • حمید حمادی*، علیرضا فقیهی، محمد سیفی، فائزه ناطقی صفحات 44-53
  هدف پژوهش حاضر بررسی استراتژی های دوزبانگی و تعیین مدل مناسب آموزش دوزبانگی در نظام تعلیم و تربیت ایران است. است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از نوع متوالی-اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو جامعه است. جامعه اول تحقیق منابع (مکتوب) و جامعه دوم تحقیق شامل دو زیرجامعه اساتید دانشگاه می باشند. ابزارهای مورد استفاده فیش برداری و پرسشنامه هستند. یافته های پژوهش نشان داد که استراتژی های دوزبانه شدن، تابع سه مدل الف: زبان آموزی طبیعی ب: زیان آموزی هدایت شده و ج: کسب خودبخودی است. مشاهده رتبه مدل های آموزش دوزبانه از دیدگاه اساتید دانشگاه نشان می دهد که روش آموزش زبان مبتنی بر محتوا بالاترین رتبه را کسب کرده و بعد از آن روش رشدی قرار دارد و در رتبه سوم روش چند زبانه قرارگرفته است. رتبه بندی روش های بعدی به ترتیب عبارتند از روش دوسویه ، روش نگهداشت ، روش پرستیژ ، روش غوطه ورسازی ، روش انتقالی و در پایان روش تجدید حیات قرار گرفته است. در این میان مقایسه دیدگاه اساتید دانشگاه به تفکیک رشته تحصیلی نشان می دهد اساتید رشته علوم تربیتی در مقایسه با سایر اساتید اعتقاد بیشتری به کاربرد روش دوسویه دارند.
  کلیدواژگان: دوزبانگی، آموزش دوزبانه، استراتژی های دوزبانگی
 • محمدعلی قره، مرتضی رضایی صوفی، ناصر زردی* صفحات 54-66
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرالگوی برنامه ریزی شده رفتارتمرینی جهت پایبندی به فعالیت ورزش همگانی به منظورافزایش سلامت دانشجویان بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی  94-95  بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 384 نفر بود که به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس اصلاح شده رفتار برنامه ریزی شده بود. روایی  صوری و محتویی آن مورد تایید و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی 95/0  به دست آمد. به منظور تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از نرم افزار Amos  و spss نسخه 18 استفاده شده است. نتایج مدل رگرسیون گام به گام  نشان داد که ، 46 درصد از کل تغییرات سطح مشارکت در ورزش همگانی به سه متغیر نگرش، کنترل رفتار و ورزش همگانی مربوط می شود. شاخص های نیکویی برازش مدل پژوهش  نشان داد که، مدل ارائه شده برازش خوبی دارد به این معنی که تئوری الگوی رفتار برنامه ریزی شده قابلیت تببین  مشارکت  دانشجویان در ورزش همگانی را دارد. . بنابراین پیشنهاد می شود که دستگاه های متولی امر ورزش  دردانشگاه جهت افزایش سلامت دانشجویان نسبت به لحاظ کردن تمهیداتی در راستای تقویت نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار مشارکت در فعالیت های ورزشی همگانی از جمله فرآهم سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، دسترسی، مسائل مالی و... اهتمام ورزیده تا ورزش همگانی در دانشجویان نهادینه و مستدام گردد.
  کلیدواژگان: تئوری برنامه ریزی شده رفتار تمرینی، کنترل رفتار ادراک شده، نگرش، هنجار ذهنی، سلامت
 • احمد بیاتی، علیرضا قاسمی زاد*، عبدالمحمد طاهری صفحات 67-78
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد است. با وجود آن که درباره اهمیت شناسایی عوامل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در نهاد آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازمان های مهم و حیاتی در جامعه، توافق کلی وجود دارد، اما الگویی که به صورت یکپارچه به این موانع بپردازد؛ ارائه نگردیده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است با عنایت به نقش محوری آموزش و پرورش در جامعه، پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 35 نفر از خبرگان آشنا به مباحث آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی، مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش راحی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده استخراج بالغ بر 125  کد باز یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء 35 مفهوم و 5 مقوله است که در قالب مدل عوامل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز ادارات آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مدیریت غیرمتمرکز، آموزش و پرورش، کدگذاری، نظریه داده بنیاد
 • سیده مهسا موسوی*، فاطمه نارنجی ثانی، سید محمد میرکمالی صفحات 79-89
  آموزش مداوم و توسعه حرفه ای عملکرد نیروی انسانی را ارتقا و پویایی سازمان را در پی خواهد داشت. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش های بالندگی حرفه ای و عملکرد شغلی بر اساس الگوی سیپ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای هیات علمی، مدیران و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان به تعداد 143 نفر در سال تحصیلی 97-96 بود. بدین منظور تعداد 103 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی است. آزمودنی ها به دو پرسش نامه ارزشیابی اثربخشی استافل بیم (2007) و عملکرد شغلی واتسون (1995) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی آزمون مدل های اندازه گیری انعکاسی (آلفا کرونباخ، روایی واگرا و همگرا، بار عاملی)، مدل های ساختاری (ضرایب معناداری z / t-values و معیار R Squares یا R2) با استفاده از نرم افزار Smart-PLS و SPSS 24 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد آموزش بالندگی حرفه ای در چهار مولفه ارزشیابی زمینه، درون داد، فرایند و برون داد با ضریب مسیر 065/58 و ضریب تعیین 83/0 بر عملکرد شغلی اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان اثربخش است. رابطه اثربخشی آموزش بالندگی با عملکرد شغلی با بار عاملی، میانگین واریانس استخراجی و روایی همگرا بالای (4/0)، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای (7/0)، ضرایب معناداری z بالای (96/1)، با ضریب تعیین (R2) و نیکویی برازش (GoF) مناسب (605/0) مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اثربخشی، آموزش بالندگی، عملکرد شغلی، دانشگاه فرهنگیان
 • کریم سواری*، فاطمه فرزادی صفحات 90-101
  در تحقیق حاضر، مدل اثرات علی مدیریت آموزشی و رفتاری کلاسی استادان دانشگاه بر کاهش رفتارهای مخرب کلاسی دانشجویان بواسطه خودکارآمدی طراحی و آزمون شد. کلیه استادان دانشگاه پیام نور اهواز، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند که از بین آنها 156 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه مدیریت آموزشی، رفتاری و رفتارهای مخرب کلاسی محقق ساخته (2017) و مقیاس خودکارآمدی نظامی، شوارتزر و جروسلم(1996) استفاده گردید. تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Spss و Amos صورت گرفت. تحلیل داده ها از برازندگی مدل پیشنهادی خبر می دهد. نتایج تحلیل همچنین نشان داد مدیریت آموزش و مدیریت رفتار کلاسی استادان دانشگاه، در کاهش رفتارهای مخرب کلاسی دانشجویان اثر علی منفی و همین متغیرها(مدیریت آموزش و مدیریت رفتار کلاسی) در افزایش خودکارآمدی استادان دانشگاه اثر علی مثبت و خودکارآمدی استادان دانشگاه، در کاهش رفتارهای مخرب کلاسی دانشجویان اثر علی منفی دارد. تحقیق حاضر، پیشنهاد می دهد برای کاهش رفتارهای مخرب کلاسی دانشجویان، به ارتقاء و تقویت مدیریت آموزش، مدیریت رفتار و خودکارآمدی استادان دانشگاه اهتمام نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت آموزشی، مدیریت رفتاری، استادان دانشگاه، خودکارآمدی، رفتارهای مخرب کلاسی
 • ابراهیم دهقان زاده، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 102-113
  هدف پژوهش، پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر اساس راهبردهای یادگیری و ویژگی های شخصیتی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر بجنورد به تعداد 536 نفر بود که 224 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. داده ها توسط سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو کاستا و مک کری (1985)، راهبردهای یادگیری کرمی (1381) و خلاقیت صمدآقایی (1382)  جمع آوری شد که روایی آنها از نوع صوری و محتوایی بود و پایایی  از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)، (80/0) و (82/0) برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss21 استفاده شد. یافته ها نشان داد ویژگی های باز بودن، سازگاری و سبک هویت سردرگم اجتنابی به میزان 27 درصد قادر به پیش بینی خلاقیت بودند. مقدار ضرایب بتا برای راهبردهای یادگیری برابر با (0.40=β)، برای باز بودن نسبت به تجارب جدید برابر با  (0.32=β) و برای برون گرایی برابر با  (0.21=β) است که به صورت معنادار قادر به پیش بینی خلاقیت می باشد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری، خلاقیت، دانش آموزان
 • سمانه واررث وزیریان*، منصور نعمان اف صفحات 114-124
  پژوهش حاضر باهدف تعیین کیفیت زمینه استفاده از رایانه، میزان اثربخشی وهمچنین  موانع استفاده ازآن در فرایندیاددهی یادگیری ازدیدگاه معلمان انجام شد.این مطالعه غیرآزمایشی ،ازنوع توصیفی بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهرتهران  منطقه 3 در سال تحصیلی 1391-1390 است حجم گروه نمونه 90 نفر بودکه باروش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بامقیاس لیکرت و اعتبار 85/. استفاده گردید. همچنین داده ها با استفاده ازآزمونهای پارامتریک t تک گروهی، t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه ،توکی و همبستگی پیرسون به وسیله  نرم افزار15 spssتحلیل شدند. نتایج نشان داد  که از نظر معلمان زمینه وبستر مناسبی جهت استفاده بهینه از رایانه در مدارس وجود ندارد، ولی در صورت مهیا شدن شرایط مطلوب،  میزان اثر بخشی آموزش با استفاده از رایانه در حد بالایی خواهد بود. معلمان موانع استفاده از رایانه را در حد بالایی گزارش نموده اند. بین نظر معلمان زن و مرد در مورد زمینه استفاده از رایانه، میزان اثربخشی رایانه  به عنوان واسطه آموزش و همچنین موانع موجود در استفاده از رایانه  به عنوان واسطه آموزش، تفاوت معنی داری  دیده نشد. معلمانی که سابقه تدریس بیشتر ی داشته اند موانع موجود در بکارگیری رایانه  را به عنوان رسانه آموزشی به طور معناداری بیشتر از معلمان با سوابق تدریس کمتر ارزیابی نموده اند. معلمانی که دارای مدرک دکتری هستند زمینه استفاده از رایانه  در مدارس را در سطح مطلوب تری ارزیابی نموده اند، همچنین ایشان میزان اثربخشی رایانه را به عنوان واسطه آموزش، نسبت به سایر معلمان در حد بالاتری ارزیابی نموده اند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، رایانه، آموزش، دانش آموزان، معلمان
 • فریده همتی*، هوشنگ جدیدی، یحیی یاراحمدی، مریم اکبری صفحات 125-140
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل اشتیاق تحصیلی برمبنای راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با میانجیگری باورهای انگیزشی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه سه کرمانشاه بود. روش پژوهش، همبستگی(معادلات ساختاری) و جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان دختر ناحیه سه کرمانشاه بود. از بین دانش آموزان  375 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و روش نمونه گیری روش طبقه ای نسبتی بود.  ابزار پژوهش پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (پنتریج و همکاران،1991)، پرسشنامه آگاهی فراشناختی (مختاری و ریچارد،2002)، پرسشنامه راهبردهای یادگیری (فلاول مایر- وین اشتاین ،1988) و پرسشنامه باورهای انگیزشی (پنتریچ و دی گروت،1990) بود. داده های به دست آمده، به روش رگرسیون چندگانه و الگویابی معادله ساختاری آزمون شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد راهبردهای یادگیری به صورت مستقیم قدرت پیش اشتیاق تحصیلی را دارند. اما آگاهی فراشناختی به صورت مستقیم قدرت پیش بینی اشتیاق تحصیلی را ندارند. همچنین  باورهای انگیزشی به طور سهمی نقش واسطه ای بین راهبردهای یادگیری و آگاهی فرا شناختی با اشتیاق تحصیلی را دارد. مدل مفهومی پژوهش با داده های گرد آوری شده برازش مناسبی دارد و در سطح5 0/0 معنادار و مورد تایید می باشد بنابراین محیط های آموزشی باید به دنبال پرورش سازه های مرتبط با اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان  باشد.   
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، آگاهی فرا شناختی، باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری
|
 • Nosratollah Hemati, Hosein Tafazoli *, Mohammadali Khosravi, Hamid Pishgahhadian Pages 1-10
  In recent years, the health system of the country has been accompanied by various problems that caused dissatisfaction among the people and the various sectors of the health system. After the eleventh government emerged, the Ministry of Health and Medical Education developed a Health System Evolution Plan. The plan, which seeks to protect peoples’ financial against health costs, improving quality and access to health care, it was implemented in govermental hospitals across the country in April 2014. The current research was applied in terms of descriptive-cross-sectional method and using the questionnaire tool. Hence, the statistical population included citizen stakeholders in the development of the health system (doctors, people, and nurses). Based on the results of the data analysis in SPSS software, study showed that the appropriateness of assessing the Iranian physicians' knowledge of the Health System Evolution Plan was in the first rank with the average score of 2.98.  Moreover, the performance adequacy of the health insurance organizations in intergovernmental cooperation with the Ministry of Health and Medical Education in the implementation of the effectiveness of the Health System Evolution Plan was at 40th rank with an average of 1.50 points. In fact, it was indicatd that appropriatness of health insurance  organizations’ performances in Inter-departmental collaboration with the Ministry of Health and Medical Education was  considered as less importance for the implementation of the Health System Evolution Plan .
  Keywords: health system, Iran, Eleventh government, Evaluation plan
 • Ghazal Ahmadi, Kiumars Azeri *, Mohammad Salehi Pages 11-22
  The main purpose of the research was to envestigate the effect of psychological capital on silence and organizational soundness in Mazandaran Islamic Azad University in order to provide the model. Hence, this research was based on applied purpose and also the method was a descriptive survey with a mixed of both qualitative and quantitative approach. The statistical population  was consisted of 20 faculty members in the qualitative section of faculty members with an associate degree at Islamic Azad University in Mazandaran province along with  all 764 faculty members in Mazandaran branch at the Islamic Azad University. The reliability and validity of content and the instruments were approved by the professor and supervisor of the research, with validity and reliability of more than 0.5 and0.7, respectively.  Then, structural equations were used to analyze the data. Consequently, the findings showed that psychological capital had 20 components: spiritualization and spiritual intelligence, realism, gratitude and  appriciation, critical thinking, emotional intelligence, positive emotions, self awareness and mental awareness, attempt and effort, giving meaning of work, flexibility, generosity, confidence and trust, personal and interpersonal relationships, goal setting and goal-oriented, job and life satisfaction, creativity, activities and social support, mental and physical health, cognitive assessment and successful experiences.  In addition,  results of the structural equations test illustrated that psychological capital had a negative and significant effect on organizational silence; although, it had a positive and significant effect on organizational voices. Moreover, the proposed model also had suitable fitting.
  Keywords: psychological capital, silence, organizational vocation, model presentation
 • Hossein Ali Eslami Harandi, Rashid Zolfaghari Zaferani *, Reza Jafari Harandi Pages 23-43
  Knowledge management and its deployment in schools by managers lead to a dynamic and improve the quality of their performance. Therefore, psychological empowerment of school principals is essential for this purpose. To develop a cognitive model of psychological empowerment with the KM approach, quantitative and qualitative research was carried out. In order to collect information in two qualitative sections, the interviews were conducted with the experts, specialists and professors in the field of educational management. In the quantitative section, a questionnaire was distributed among the secondary managers of second school in Tehran. Then, data analysis was done in two sections: descriptive statistics and inferential statistics. In general, the results of this study showed that the perceptual model of psychological empowerment with the knowledge management approach included eight dimensions (organizational learning, organizational motivation, organizational partnership, organizational self-referral, organizational creativity, communication skills, organizational memory and organizational responsibility). Consequently, the fitting of the model was desirable.
  Keywords: Psychological empowerment, Knowledge Management, Secondary school administrators
 • Hamid Hamadi *, Alireza Faghihi, Mohammad Seifi, Faezeh Nateghi Pages 44-53
  The purpose of this study was to investigate bilingual strategies and determine the appropriate model for teaching bilingual students in Iran's educational system. The research method was a combined sequential-exploration type. The statistical population of the study consisted of two societies; first community of research resources (written) and the second community of two subsectors of university professors. In addition, the snippets and questionnaires were utulized.  Afterwards, the findings indicated that bilingual strategies were subordinated to three models: a) natural language learning (B); guided language learning; and (c) automaticaly acquisition. Observation of the rank of bilingual education models from the viewpoint of university’ professors showed that the content-based language teaching method, the growth method, and the multilingual approach had the highest rank, respectively. Accordingly, the following methods were ranked as   two-way method, maintenance method, prestige method, dipping method, transitional method and, finally the revitalization method. . Moreover, in comparison of the viewpoints from all the professors with considering their field of study, it was indicated that faculty members in the field of Science Education prefered two-way method.
  Keywords: Bilingualism, Bilingual education, bilingual strategies
 • Mohammad Ali Gharah, Mortza Rezaee Sofi, Naser Zardi * Pages 54-66
  The goal of this research was to investigate the influence of planned training beavior to take the notice into activity in public sport to sake the increase the  students’ healh. Hence, the research was descriptive study in a survey method. The statistical population consisted of students of Payame Noor University in the academic year2014-2015. Then, statistical sample according to Morgan table was 384 people those were selected upon multi-stage clustering method. In addition, the measurement tool included a modified behavioral scale of planned behavior. The validty & reliability of the questionnaire were comfirmed. For inferential analysis of collected data Amos software and spss software version 18 were used.  The results of stepwise regression model showed that 46% of total changes in the level of participation in sport for all were dependent on three variables; Attitude, behavior control and general sport. Good fit indicators of Research model showed that the proposed model would be well suited that means that the theory of the pattern of planned behavior can explaine student participation in General sport. Therefore, it was suggested that university sports administrators should be prepared well to increase the students’s healh, strive about doing tricks in order to strengthen the attitude , mental norms and perceived behavior controlling , along with other influential factors of Participation in general sport,  including the provision of hardware and software infrastructure , access , financial issues , etc . To institutionalized sport for all students.
  Keywords: Planned theory of practical behavior, perceived behavior Controlling, Attitude, mental norms, Health
 • Ahmad Bayati, Alireza Ghasemizad *, Abdol Mohammad Taheri Pages 67-78
  The purpose of this research was to identify the factors obstructing the implementation of decentralized management in educational institutions of the western cities of Isfahan province with the approach of the data theory of the foundation. Although there was a general agreement on the importance of identifying barriers to the implementation of decentralized management in the education institution as one of the most important and vital organizations in society, a model that integrates these barriers and theoretical explanation have not been presented. Due to the pertinent litrature and central role of education in society, the present study was carried out within the framework of qualitative approach and using the research methodology of the Foundation. Hence, data collection tools were semi-structured interviews. In order to collect information, an interview was conducted using a targeted sampling method with 35 experts familiar with the issues of education and training. Data analysis was performed in three stages: open coding, axial coding and selective coding. Based on this, the qualitative research model was rationalized. Accordingly, the results of this study indicated that 125 open source or initial concepts from interviews were extracted, and also 35 concepts and 5 categories were identified by the factors impeding the implementation of decentralized management of education departments in the western cities of Isfahan province.
  Keywords: decentralized management, Education, Coding, foundation theory data
 • Seyedeh Mahsa Mousavi *, Fatemeh Narenji Sani, Seyyed Mohammad Mirkamali Pages 79-89
  Continuing education and professional development will enhance the human resource performance and the dynamics of the organization. The purpose of this study was to survey the effectiveness of professional development trainings on job performance on the CIPP model. The present research method was descriptive-correlational and the statistical population of the study was all managers, professors and employees of the Farhangian University of Zanjan during year of 2018-2019. 103 people were selected through random sampling. Then, the contributors responded to Stufflebeam effectiveness questionnaire (2007) and Watson's job performance (1995). For analyzing the data, partial least squares method was used to test the reflective measurement models (Cronbach's alpha, divergent and convergent validity, factor load), structural models using Smart-PLS. after data analysis, the findings of this study showed that participation in the upcoming periods was effective in four components of field, internal, process, and outsourcing evaluation with a path coefficient of 56.55 and a coefficient of 0.83 on the job performance of the managers and staff of the University of Cultural Sciences. in addition, the relationship between the effectiveness of high education with job performance with factor load, extraction mean variance and high convergent validity (0.4), Cronbach's alpha coefficient and high probability (0.7), high z high coefficients (1.96), and coefficient of determination (R2) and Good Fit (GoF) (0.605) were approved, respectively. The results of the research, therefore, indicated that the training program was effective in developing the competencies and abilities of managers and employees. Measuring the effectiveness of advanced courses in improving and also its implementation can be useful.
  Keywords: Effectiveness, Development Trainings, job performance, Farhangian University
 • Karim Sevari *, Fatemeh Farzadi Pages 90-101
  In the present study, the causal-effects model of teaching and behavioral management of university professors on the reduction of students' destructive behaviors through self-efficacy were designed and tested. All professors at Payame Noor University of Ahwaz were included in statistical society that 156 members were voluntarily selected. To collect data, a researcher-made teaching, behavioral and destructive behavior questionnaire (2017) and self-efficacy scale of Nezami, Schwarzer & Jeroaslem (1996) were used. Then, data analysis was performed by using SPSS and Amos software and it indicated the appropriateness of the proposed model. In addition, the results of the analysis showed that teaching and behavioral management of university professors in reducing students' classroom malicious behaviors had a negative casual effect, although the same variables (teaching management and classroom behavior management) had positive casual effect on increasing the self-efficacy of university professors whereas self-efficacy of university professors in reducing destructive behaviors of students' had a negative effect. According to the present study, the more improvement of teaching, behavior management and self-efficacy of university professors, the less students' classroom behaviors.
  Keywords: Teaching, behavioral management, University professors, self-efficacy, Classroom destructive behaviors
 • Ebrahim Dehghanzadeh, Behrang Esmailishad * Pages 102-113
  The purpose of this study was to predict students' creativity based on learning strategies and personality traits. Considering the aspect of goals, the research was an applied study and in terms of the method was descriptive-correlation one. The statistical population of this study included all second-graders students in Bojnourd city that 224 of 536 people were selected according to Cochran's formula and by random sampling method. Then, data were collected by Costa and McCarey personality traits (1985), Karami learning strategies (2002) and Samad Aghaee's creativity (2003) questionaries. Their validity was of formal and content type, and reliability was determined through Cronbach's alpha (0.87), (0.80) and (0.82), respectively. SPSS 21 was also used to analyze the data. Accordingly, research findings showed the openness, adaptability, and style of avoiding confusion identity were 27% which was able to predict creativity. The beta coefficients for learning strategies were roughly equal  to (β = 0.40), open to new experiences (β = 0.32) and for extraversion equal to (β = 0.21)that indicated to be meaningfully predictable of creativity.
  Keywords: personality traits, learning strategies, creativity, Students
 • Samaneh Varesvazirian *, Mansoor Nomanof Pages 114-124
  The purpose of this study was to determine the quality of the field of using the computer, its effectiveness as well as the barriers to using it in learning processes from the viewpoints of teachers. This non-experimental study was descriptive that the statistical population consisted of all secondary school teachers in Tehran, district 3 in the academic year 2012-2013. And finally, the sample size was 90 people selected by random sampling. For collecting data, a researcher-made questionnaire with a Likert scale and validity of 85/0 was used. Then data were analyzed by one-way t-test, independent t-test, one-way variance analysis, Tukey and Pearson correlation using SPSS software. The results showed the teachers believed that there is no appropriate contex and field to use computers in schools, but if the desired conditions are set, the effectiveness of training with computers would be high; and also teachers reported high barriers to using computers. In addition, there was no significant difference between the viewpoints of male and female teachers about the use of computers, the effectiveness of computer as an intermediary in training, and the barriers to using computer as a training medium. Moreover, teachers who had more experience claimed considerably the barriers of using computer as educational media than teachers with less than teaching backgrounds. From teachers’ viewpoints with Ph.D. degree, the contex of computers’ usage in schools and the effectiveness of computer as an intermediary in training had been evaluated at a more desirable level.
  Keywords: Information technology, computer, Education, Students, Teachers
 • Farideh Hemati *, Hoshang Jadidi, Yahya Yarahmadi, Maryam Akbari Pages 125-140
  The aim of the present study was to develop  an academic engagement model based on learning strategies and and meta-cognitive awareness with regard to the mediator role of Motivational Beliefs within high schools in Kermanshah-3- distrinct, Iran. The research method was correlation (structural equation modeling). Moreover, the statistical population imcluded all female students in district 3 of Kermanshah during 1396-97 academic years, and 375 of whom were selected through stratified random sampling. Then, data was collected by academic engagement of Pentrej et al questionnaire (1991), Mokhtari and Richard Metacognitive Awareness Questionnaire (2002), Flavel Meyer-Wayne of learning strategies Inventory (1988) andPentrich & De Groot Motivational Beliefs Questionnaire (1990). Multiple Regression and Structural Equation Modeling were used to evaluate the obtained findingsindings. The results showed that learning strategies had directly the power of academic pre-engagement. Although, metacognitive awareness were not capable to directly predict academic engagement. Also, motivational beliefs had an intermediate role among learning strategies and meta-cognitive awareness with academic engagement. Finally, the result showed that the research conceptual model has a proper relationship with the collected data and the coefficient between variables was significant at a level of 0.05. Therefore, educational environments should seek to foster academic structures regarding to students’ academic enthusiastic achivements.
  Keywords: academic engagement, meta-cognitive awareness, Motivational Beliefs, learning strategies