فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید هادی موسوی نژاد*، حجت وحدتی، محمد حکاک، امیرهوشنگ نظرپوری صفحات 15-38
  هدف
  امروزه انحراف خلاق تنها عاملی است که می تواند منجر به خلاقیت و نوآوری های جدید در سازمان ها گردد. هدف غایی از انجام این پژوهش، ارائه مدل انحراف خلاق به‌عنوان یک رفتار ناسازگار فردی با استفاده از یک رویکرد کیفی است.
  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد
   جهت شناسایی مقوله ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با طرح پرسش هایی باز و با روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده های کیفی این پژوهش بر اساس دستورالعمل استراوس و کوربین شامل سه مرحله اصلی کدگذاری اطلاعات انجام گردید.
  یافته‌های پژوهش
  طبق نتایج، مولفه مدیریتی و سازمانی (شرایط علی)، فشار ساختاری (پدیده اصلی)، انحراف خلاق (راهبرد کنش/واکنش)، ویژگی های کنشگران (زمینه)، شرایط مدیریتی و بیوگرافیک (شرایط مداخله ای) و پیامدهای مثبت و منفی در سطح فردی و سازمانی (پیامدها) استخراج و مدل انحراف خلاق توسعه یافت.
  محدودیت‌ها و پیامدها
   در میان بدیل های مختلف واکنش کارکنان به دستورات مدیر، یکی از آن‌ها سرپیچی بوده است که در این پژوهش مورد رصد واقع شد. درحالی که سایر بدیل ها همچون بوتلینگ که شباهت بسیاری به انحراف خلاق دارد در پژوهش های آتی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  پیامدهای عملی
  خروجی این پژوهش می تواند گامی در جهت چگونگی تکامل ایده های خلاق کارکنان باشد.
  ابتکار یا ارزش مقاله
  پژوهش حاضر با در نظر داشتن اشتراکات بین دو پدیده انحراف و خلاقیت، پیش فرض های قبلی در خصوص تقسیم بندی مثبت و منفی این پدیده را درهم‌شکسته و انحراف خلاق را به‌عنوان پدیده ای خنثی معرفی می کند.
  کلیدواژگان: طراحی مدل، انحراف خلاق، شرکت نفت، گراندد تئوری
 • مصطفی آشنا، حامد دهقانان، عباس عباس پور*، مهدی حقیقی صفحات 39-58
  اگر رفتاری در سازمان ناقض هنجارهای سازمانی باشد، آن رفتار،"رفتار سوء یا منحرف" تلقی می گردد. عدول از هنجارهای سازمانی پدیده ای ناآشنا برای مدیران و سازمانها نیست و هزینه های این قبیل رفتار ها همچنان بر دوش سازمانها سنگینی می کند. لذا، به منظور شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و پیش بینی سازوکارهای کاهش آنها بویژه در دستگاه های نظارتی، این مقاله به روش کیو سورتینگ[1]انجام شد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هرچند هر دو عامل فردی و سازمانی بر رفتارهای انحراف سازمانی تاثیر دارند، لکن عوامل فردی نسبت به عوامل سازمانی تاثیر بیشتری دارد. از این نظر، ضروری است مدیران و حرفه ای های منابع انسانی در طراحی و پیاده سازی استراتژی های جذب افراد دقت بیشتری بعمل آورند و با توجه به سازوکار پیشنهادی این تحقیق، عوامل فردی و سازمانی موثر بر رفتار انحرافی سازمانی کارکنان را کاهش دهند
  کلیدواژگان: رفتار انحرافی سازمانی، کیو سورت، سازمان نظارتی
 • اسدالله گنج علی* صفحات 59-94
  در نظریه‌پردازی متعارف، عملکرد به عنوان یک پدیده‌ خرد یا کلان مورد مطالعه قرار گرفته است در حالیکه عملکرد ماهیتا پدیده‌ای چندسطحی می‌باشد و رویکرد متعارف قادر نیست به‌درستی آن را تحلیل نماید چرا که با تمرکز بر یک سطح از تحلیل، دچار ساده‌انگاری شده و تاثیر و تاثر پدیده در سطوح مختلف تحلیل، نادیده گرفته می‌شود. رویکرد نظریه‌پردازی چندسطحی می‌تواند پدیده‌های چندسطحی را به‌درستی تحلیل نموده و شکاف میان سطح خرد- کلان را در تئوری‌ و عمل کم یا حذف نماید. علیرغم اهمیت فراوان مدیریت عملکرد در سازمان‌ها، مدل جامعی وجود ندارد که بتواند مفهوم عملکرد و متغیرهای شکل دهنده آن و همچنین روابط میان آنها را در سطوح سه‌گانه به صورت یکپارچه نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عملکرد سازمان با استفاده از روش شناسی نظریه‌پردازی چندسطحی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه‌ای به شمار می‌رود که با استراتژی اکتشافی و به روش کیفی انجام پذیرفته است. پس از مطالعه بیش از هزار متن علمی اعم از کتاب و مقاله، ابتدا مدل‌های عملکردی تک‌سطحی در سطح فردی، تیمی و سازمانی طراحی شده است. سپس مدل‌های میان‌سطحی و در پایان مدل جامع عملکرد سازمان با رویکرد چندسطحی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: نظریه پردازی چندسطحی، عملکرد فردی، عملکرد تیمی، عملکرد سازمانی، عملکرد جامع
 • سید نجم الدین موسوی، معصومه مومنی، مهناز مهرابی صفحات 95-114
  حسادت سازمانی احساس منفی است که در تمامی سطوح سازمانی به چشم می خورد. پیامدهایی همچون تضعیف روابط بین فردی، از بین بردن پیوندهای دوستی و آسیب رساندن به تبادل دانش را برای سازمان به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر حسادت سازمانی در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این تحقیق از نظر روش ترکیبی و از نظر نوع پژوهش تحقیقی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران عالی و میانی سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 27 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از ترکیب روش کمی و کیفی، ابتدا با استفاده از داده های کیفی بدست آمده از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و انجام مصاحبه های اکتشافی عوامل موثر بر حسادت سازمانی مشخص گردیدسپس با استخراج عوامل، از طریق تحقیق زمینه یابی این عوامل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است، که در بخش اول مجموعه ای از عوامل موثر بر حسادت سازمانی شناسایی و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این عوامل مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که اشاعه فرهنگ بی عدالتی، ضعف شخصیتی، تبعیض در محیط کار، تخریب اجتماعی، قیاس فرد با دیگران، عدم توجه به مهارت ها و قابلیت های فرد، ارتقاء یافتن همکاران و تبادل پایین رهبر عضو مهمترین عوامل موثر بر حسادت سازمانی هستند.
  کلیدواژگان: حسادت، حسادت سازمانی، سازمان های دولتی، رویکرد دلفی فازی
 • فائزه موسوی زاده *، محمد شکیبازاد صفحات 115-140
  این پژوهش، باهدف بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (KM) در شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از تکنیک ISM-DEMATEL صورت گرفته است. از طریق بررسی ادبیات در میان بسیاری از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش ، نه عامل به عنوان عوامل اصلی انتخاب شد. پس از تایید شاخص های مربوط توسط کارشناسان صنعت، دو پرسشنامه در میان کارشناسان برای رتبه بندی و تعیین رابطه بین اجزاء مربوطه توزیع شد. با استفاده از رویکرد DEMATEL یک مدل ساختاری شکل گرفت و سپس روابط علی میان عوامل بوسیله دیاگرام اثر-ارتباط ترسیم شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که در میان عوامل مورد مطالعه، استراتژی ها و اهداف بیشترین تاثیر را در موفقیت اجرای مدیریت دانش در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران داشته و حمابت مدیریت ارشد، کار تیمی و فرهنگ سازمان دیگر عوامل کلیدی موفقیت می باشند. در نهایت، مدل پیشنهادی نویسنده برای اجرای KM بر اساس نتایج مطالعه ی وضعیت فعلی جامعه مورد مطالعه ارائه شده است. این تحقیق اولین ارائه یک دیدگاه یکپارچه از عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای مدیریت دانش در صنعت آب و فاضلاب است.
  کلیدواژگان: عوامل کلیدی موفقیت، مدیریت دانش، شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران
 • حاجیه رجبی *، آسیه عزب صفحات 141-170
  مطالعه حاضر با هدف تبیین تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی رفتار سیاسی در اداره مالیات شمال تهران انجام شد. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره مالیات شمال تهران به تعداد 276 نفر بوده است که از طریق فرمول کوکران 161 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد شده حکمرانی خوب، سلامت سازمانی و رفتار سیاسی بوده است. پس از گردآوری داده ها، روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی و سازه ای و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سلامت سازمانی برابر با 0/954 ، برای پرسشنامه حکمرانی خوب برابر با 0/947، برای پرسشنامه رفتار سیاسی برابر با 0/889 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری، نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه شماره 2 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد رفتار سیاسی در رابطه بین حکمرانی خوب و سلامت سازمانی نقش میانجی را به خوبی ایفا می کند و نیز متغیرهای حکمرانی خوب و سلامت سازمانی بر رفتار سیاسی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، حکمرانی خوب، رفتار سیاسی، اداره مالیات
 • امین زارع، علی رمضانی *، پیام فرهادی صفحات 171-187
  سبک رهبری خودکامه از سبک های منفی و غیراخلاقی رهبری است و از سبک های لبه تاریک رهبری محسوب می شود. با توجه به اثرات و تبعات منفی این سبک رهبری، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب با در نظر گرفتن نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه بود. این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی یکی از نهادهای انتظامی شهر تهران بود که تعداد نمونه آماری 89 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. بر مبنای نتایج پژوهش مشخص گردید رهبری خودکامه دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفتارهای کاری مخرب و معضلات درک شدن اشتباه است. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین رهبری خودکامه با سکوت کارکنان و معضلات درک شدن اشتباه با رفتارهای کاری مخرب وجود ندارد. همچنین نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و سکوت تایید شد ولی نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و رفتارهای کاری مخرب تایید نگردید.
  کلیدواژگان: رهبری خودکامه، سکوت، رفتارهای کاری مخرب، معضلات درک شدن اشتباه
|
 • Hojjat Vahdati, Seyed Hadi Mousavi Nejad*, Mohammad Hakkak, Amir Hooshang Nazarpoori Pages 15-38
  Purpose
  Nowadays, creative deviance is the only factor that can lead to new creativity and innovations in organizations. The ultimate purpose of this research is to present a model of creative deviance as an individual maladaptive behavior using a qualitative approach.
  Design/Methodology/Approach
   In order to identify the categories, deep interviews with experts were conducted using open questionnaires and theoretical sampling method. The qualitative data analysis of this study was based on the Strauss and Corbin guidelines, which included three main stages of data coding.
  Research
  Findings
  According to the results, management and organizational component (causal conditions), structural strain (phenomenon), creative deviance (action/reaction strategy) characteristics of actors (context), managerial and biographical conditions (intervening conditions) and positive and negative consequences on the individual and organizational levels (consequences) were extracted and so creative deviance model has been developed.
  Limitations & Consequences
  Among the various alternatives of the employees responded to the manager orders, one of them was the disobedience that was investigate in this research; While other alternatives, such as bootlegging, which are very similar to creative deviance should be considered in future research.
  Practical Consequences
  The output of this research can be a step towards how the employee’s creative ideas evolve.
  Innovation or Value of the Article
   The present study, considering the commonalities between the two phenomena include deviance and creativity, has broken down the previous assumptions about the positive and negative of this phenomenon and introduces creative deviance as a neutral phenomenon.
  Keywords: Creative Deviance, Structural Strain, Qualitative Approach, Grounded Theory
 • Mostafa Ashena, Abbas Abaspour*, Hamed Dehghanan Pages 39-58
  Purpose
  Identifying the organizational deviant behaviors of employees and predicting their reduction mechanisms, especially in supervisory organizations.
  Methodology
  this article was performed by Q Sorting method. The method of this research was applied in terms of its purpose and in terms of data collection method it was descriptive and for data collection, library study and interviewing have been used.
  Research
  Findings
  The results of the research showed that although both individual and organizational factors affect organizational deviant behaviors, individual factors are more effective than organizational factors.
  Limitations & Consequences
   Research findings cannot be attributed to non-supervisory organizations.
  Practical Consequences: Considering the heavy costs of organizational deviations of employees on the organization and society, identifying these behaviors, especially in regulatory organizations that have a significant psychological and financial impact on society, can be useful.
  Originality/Value of Paper
  Given the quantitative and qualitative approach of the present research, new indicators in the field of financial and regulatory have been extracted and presented.
  Keywords: organizational deviant behavior, Q Sorting, supervisory organization
 • Asadollah Ganjali* Pages 59-94
  Purpose
  The importance of performance management is obvious; however, there is not a comprehensive model that describes the concept of performance and variables and the relation between these variables in individual, team and organizational level. This study aims at developing a comprehensive model of organizational performance using multilevel approach.
  Design/Methodology/Approach
   This is a developmental study based on research objective and was conducted using exploratory strategy and qualitative method. After studying more than one thousand scientific documents including articles and books, the comprehensive model of performance were developed.
  Research
  Findings
  Based on multilevel approach, the single-level model of individual, team and organizational performance were developed. Then, the cross-level models were developed. Finally, the comprehensive model of organizational performance using multilevel approach was developed.
  Practical Consequences: Identifying performance variables and explaining the relationships between them in a comprehensive way helps organizations to consider the impact of these variables on different levels of individual, group and organizational performance management system, and increase its effectiveness.
  Limitaions & Consequences
  Performance is a multilevel phenomena and conventional theorizing approach, which studies performance in micro or macro level, can not analyzes this phenomena since it can not consider top-down and bottom-up effect of interested phenomena. As a result, errors accurse due to simplification of organizational phenomena. Multilevel approach enables the researchers and managers to see organizational phenomena as a multilevel subject and to analyze the effect of phenomenon in the higher level and also the influence of higher level factors at the phenomenon. Therefor, it can decrees or alleviate the gap between theory and practice.
  Innovation or Value of the Article
  The paper, while pointing out how to use multilevel theory, helps to develop existing performance models of management knowledge at three levels: individual, group, and organizational, and with the approach of the single-level, cross-level, and multilevel approaches.
  Keywords: Multilevel Theorizing, Individual Performance, Team Performance, Organizational Performance, Comprehensive Performance
 • Seyed Najmeddin Mousavi, Masoome Momeni*, Mahnaz Mehrabi Pages 95-114
  Target
  Organizational envy's a negative feeling at all levels of the organization. Consequences like Weakening interpersonal relationships, eliminating friendships and harming the exchange of knowledge for the organization Has a companion.
  Methodology
  This research is combines methods and the type of research is the study of deductive and inductive.The statistical population of the research is top managers and middle managers of governmental organizations in Khorramabad city. Sampling method was used to select 27 of them as sample members. In this study, using a combination of qualitative and quantitative methods, first with use of qualitative data obtained from exploratory studies included exploratory literature review and interviews exploring the causes of Organizational envyhave been identified. Second by extracting their agents through research survey data are evaluated.
  Findings
  The results are includingtwo parts, first a series of organizational inertia causes are identified and second the importance and priority of these factors are determined.
  Consequences
   The results indicate that the dissemination of culture of injustice, Personality weakness, workplace discrimination, social degradation, personality disagreement with others Lack of attention to individual skills and abilities, promotion of colleagues and low exchange of member leaders. The most important factors affecting on organizational envy.
  Practical consequences:Because envy in the workplace leads to negative attitudes and destructive behaviors in the workplace. Therefore, the envy phenomenon in the corporate environment is to increase productivity and improve the performance of individuals.
  Initiative or value of the article
   The present study adds to the management's research by identifying and prioritizing factors affecting organizational envy.
  Keywords: Envy, Organizational envy, Government Organizations, Delphi Fuzzy Approach
 • Faeze Mousavizade *, Mohammad Shakibazad Pages 115-140
  Purpose
  To investigate the key factors of knowledge management success (KM) in urban water and sewage companies using the ISM-DEMATEL technique.
  Design / Methodology / Approach
   Through the review of literature, nine factors were selected as the main factors, and after confirmation of relevant indicators by the experts, two questionnaires were distributed among the experts for ranking and determining the relationship between the relevant components. Using the ISM-DEMATEL approach, a structural model was formed, and then causal relationships between the factors were mapped out by the interaction-effect diagram.
  Findings
  Among the factors studied, strategies and goals have had the greatest impact on the success of implementing knowledge management in Iranian water and wastewater companies.
  Constraints and implications
   A set of key success factors can serve as guidance for organizations to ensure that key factors are covered during KM implementation.
  Practical implications: Provides a model for effective development of knowledge management step by step.
  Initiative or value of the paper
  This research is probably the first to present an integrated view of key success factors for implementation of knowledge management in the water and wastewater industry.
  Keywords: Key Success Factors, Knowledge Management, Urban Water, Wastewater Companies of Iran
 • Assie Azab, Hajieh Rajabi ** Pages 141-170
  Purpose
  purpose of this study was to determine the effect of good governance on organizational health with the mediating role of political behavior in the tax organization of north and east of Tehran.
  Design / Methodology / Approach
  The study is applied one in terms of goal, and descriptive-survey in terms of data collection. Statistical universe of the study consisted of all the employees of the Tax Office of North and East of Tehran (276 persons) which selected through Qokran formula 161 person by the method of random-classified sampling. Data collected tools were through standardized questionnaires of good governance, organizational health and political behavior. After collecting the data, validity of the questionnaires through content and structural validity and their reliability through Cronbach's alpha for organizational health questionnaire were equal to 0.945, for good governance questionnaire 0.947, for political behavior questionnaire 0.889. To analyzing the data, structural equation modeling, Smart P.L.C software version 2 was used.
  Research
  Findings
  The findings of the study showed that political behavior plays a mediating role in the relationship between good governance and organizational health and also the variables of good governance and organizational health have a positive and significant effect on political behavior.
  Limitaions & Consequences
  Due to the multiplicity of research variables and due to the specific complexity of the research, for future research ,other components of the variables must be identified carefully and transparently both in the present statistical population and other organizations until other meaningful relationships be identified more and comprehensively.
  Practical Consequences
   it must be cleared that the governance and management are using the positive or negative aspects of policy in managing the organization, because applying any kind of policy can have different impact on the behavior of the staff and reflections of them.
  Innovation or Value of the Article: this article adds to researches about policy making by examining the impact of good governance on organizational health with regard to the mediating role of political behavior.
  Keywords: organizational health, good governance, political behavior, Tax organization
 • Amin Zare, Ali Ramezani *, Payam Farhadi Pages 171-187
   
  Purpose
  The authoritarian leadership style is one of the negative and unethical styles of leadership and is guided by the dark side styles of leadership. Regarding the negative effects and consequences of this leadership style, the purpose of this study was to investigate the effect of authoritarian leadership on silence and counterproductive work behaviors, taking into account the mediator's role of representational predicament.
  Design/Methodology/Approach
   The research is descriptive – correlation. The statistical population of the study consisted of employees of one of the law enforcement agencies of Tehran. The sample size was 89 with regard to the rules for determining the sample size in the PLS method. The sampling method was randomly available.The instruments for collecting data were questionnaire. To analyze the collected data, Vertical Factor Analysis and Structural Equation Modeling and Smart PLS software were used.
  Research
  Findings
  Based on the research results, the authoritarian leadership has a positive and significant impact on counterproductive work behaviors and representational predicament. The results showed that there is no significant relationship between authoritarian leadership with employees silence and the representational predicament with counterproductive work behaviors. Also, the mediator's role of representational predicament in the relationship between autocratic leadership and silence was confirmed but the mediator's role of representational predicament was not confirmed in the relationship between authoritarian leadership and counterproductive work behaviors.
  Practical Consequences I
  ndividuals are reluctant for a variety of reasons to express their true opinion about their leader and its characteristics and organizational conditions. Raising their awareness and ensuring that no negative consequences are made if they are genuinely honest can increase the level of confidence in the results.
  Limitaions & Consequences
   Excessive and complex bureaucracies and the existence of some protective and information restrictions in the organization under study were the most important limitations of this study. Such restrictions reduce the amount of data to be analyzed. Future research in organizations with no limitations on data collection can increase the level of confidence and confidence in the results.
  Innovation or Value of the Article
   The article adds to managerial research, and particularly in the field of organizational leadership and the dark side of leadership, by examining the impact of authoritarian leadership on silent and counterproductive work behaviors given the mediating role of representational predicament.
  Keywords: Authoritarian Leadership, Silence, Counterproductive Work Behaviors, Representational Predicament