فهرست مطالب

 • Volume:12 Issue:4, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فتح اله تاری، تیمور محمدی، عباس شاکری، محسن فدوی* صفحات 369-388

  خصوصی سازی به واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی اشاره داشته و یکی از عوامل اصلی شکوفایی اقتصادی تلقی می شود. در این مقاله، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوص سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک  طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است که با توجه به زمان انجام عمده خصوصی سازی ها (سال 1388) و اعمال محدودیت نظام بانکی کشور در قالب تحریم، در این بررسی از دو متغیر مجازی به منظور تفکیک تاثیرات آن دو استفاده گردیده است. برای این منظور، از سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک استفاده شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور برررسی اثرات خصوصی سازی بر سودآوری کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه سودآوری داشته است. در گام نخست، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده با خصوصی و دولتی در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی و در گام بعدی، با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. درقدم سوم مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوی صورت پذیرفت نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده تنها در مقایسه با بانک های دولتی ارتقا یافته و با بانک های خصوصی تقریبا مشابه بوده اند.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی، سودآوری، داده های پانل
 • اعظم احمدیان صفحات 389-418

  باتوجه به اهمیت نقش شبکه بانکی در اقتصاد ایران وارتباط آن با بخش های مختلف اقتصادی نظیر خانو ارها، بنگاه ها و نقشی که در انتقال شوک های مختلف به بخش های مختلف اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی دارد، مدل سازی شبکه بانکی دارای اهمیت است. عملکرد بخش بانکی متاثر از مقررات است. در این میان، بخش مقرراتی نقش بسیار مهمی در تعین ثبات و سلامت بانک ها دارد. از آنجا که مدل DSGE، می تواند به خوبی ارتباط بین نهادها، ارتباط بین بخش مقرراتی و بانک مرکزی و سایر نهادها نظیر خانوارها و بنگاه ها را بخوبی نشان دهد، در این مقاله مقررات بال، در چارچوب DSGE قابل بررسی است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری داده های اقتصاد کلان و بانکی در دوره 1979-2016، برای ایران، کفایت سرمایه به عنوان یک مقررات مهم در DSGEمدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد، مقررات بال اثرات ادواری دارد. اگر کشش احتمال بازپرداخت موزون به نسبت سرمایه به تسهیلات برابر صفر باشد، بال دو اثرات سیکلی بیشتری از بال یک دارد. اگر کشش احتمال بازپرداخت موزون به نسبت سرمایه به تسهیلات برابر 0.5 باشد، بال دو اثرات ادواری کمتری نسبت به بال یک دارد.

  کلیدواژگان: مقررات بال، کفایت سرمایه، مدل DSGE، شبکه بانکی ایران
 • ارشد هدایتی*، حسین رحمان سرشت صفحات 419-442

  امروزه روابط در هم تنیده بین سازمانها و صنایع در سطح ملی و بین المللی موجب میشود که لغزش و بحران در یک حوزه عملکرد سایر بخشها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از این صنعتهای حساس و تاثیرپذیر، صنعت بانکداری است که با تحولات و بحرانهای مختلف اقتصادی و سیاسی شاهد تحولات و تغییرات اساسی در این صنعت به ویژه در دهه اخیر بودیم. تحولاتی مانند نوسانات نرخ ارز، ورشکستگی موسسات غیرمتشکل، تحریم های اقتصادی و بانکی این صنعت را دچار بحرانی کرده است که نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی به سازمانهای بانکی هم از نظر سپرده گذاری و هم از نظر سرمایه گذاری در سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار است. این مطالعه که برای اولین بار در کشور انجام گرفته است، با کمک روش پیمایشی به ارائه راه کارهایی برای بازسازی و تقویت اعتماد به صنعت بانکداری می پردازد. برای ارزیابی فرضیه ها، نظرسنجی دقیقی در بهمن ماه 1396 از 455 نفر از مشتریان صنعت بانکداری ایران که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت. با توجه به نتایج کسب شده، اعتماد به مالکیت دولتی می تواند در بازسازی اعتماد به بانکهای دولتی نقش موثری داشته باشد. از طرف دیگر اعتماد به نقش نظارتی و تنظیمی دولت تاثیر بسیاری در بازسازی اعتماد عمومی به سپرده گذاری در بانکهای خصوصی دارد. مهمتر اینکه اعتماد به دولت نقش موثری در افزایش اعتماد به صنعت بانکداری و نقشهای مالکیتی و تنظیم کننده دولت در ایران دارد.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، مشارکت در بازار سپرده ها، موسسات مالی غیر متشکل(غیرمجاز) درصنعت بانکداری ایران
 • نسیبه صدیقی، امیرحسین محمدداودی*، مسعود قربان حسینی، زین العابدین امینی صفحات 443-464

  مقاله حاضر با هدف ارائه مدل شایستگی اخلاقی در صنعت بانکداری الکترونیکی صورت پذیرفت. در این پژوهش از توصیفی- پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی اساتید و صاحب نظران در حوزه بانکداری الکترونیک و مدیران ارشد شاغل در بانک تجارت است، که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در تعداد 11 نفر جمع آوری داده به اشباع رسید. جامعه آماری در بخش کمی کارشناسان فعال در حوزه بازاریابی و خدمات نوین بانکداری الکترونیک بانک تجارت (435 نفر) است. نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده و براساس جدول کرجسی و مورگان، برابر با 205 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه نیم ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مدل شایستگی اخلاقی در صنعت بانکداری الکترونیکی دارای 3 بعد اصلی (ذینفعان، مسئولیت اجتماعی و فناوری اطلاعات)، 9 مولفه اصلی (کارکنان، سهامداران، مشتریان، رقبا، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اختیاری و داوطلبانه، مسئولیت حقوقی و فناوری اطلاعات) و 56 ریزمولفه است.

  کلیدواژگان: اخلاق، بانکداری الکترونیکی، شایستگی اخلاقی، مدل شایستگی اخلاقی
 • حسین راغفر، میرحسین موسوی، سونیا سبزعلی زاد * صفحات 465-489

  هدف از این مطالعه تحلیل اثرات اقتصاد کلان ناشی از اصلاحات پارامتریک در سیستم بازنشستگی ایران است که با استفاده از مدل تعدیل شده اوئرباخ-کوتلیکف اصلاحاتی از جمله کاهش نرخ جایگزینی و نرخ حق بیمه در سیستم بازنشستگی ایران را بررسی می کند. بخش اول این مطالعه تمرکز بر اثرات اقتصاد کلان اصلاحات یاد شده است.نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ حق بیمه و نرخ جایگزینی ذخیره سرمایه را افزایش داده و نرخ بهره را کاهش می دهدو اقتصاد را به قاعده طلایی نزدیک می کند. بر اساس نتایج بدست آمده تحت این اصلاحات پارامتریک در دراز مدت اقتصاد شاهد افزایش در ذخیره سرمایه ، دستمزدها، عرضه نیروی کار، مصرف و درآمد نسل های آتی خواهد بود.سپس با محاسبه اثرات رفاهی در میان نسل های مختلف با استفاده از مفهوم (LSRA) کارایی کل ناشی از اصلاحات یاد شده در اقتصاد اندازه گیری می شود. محاسبات نشان می دهد کارایی کل اقتصاد با کاهش نرخ جایگزینی به میزان 32.14 درصد و کاهش نرخ حق بیمه به میزان 4.04 درصد افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: مدل نسل های همپوشان، اصلاحات بازنشستگی، رفاه
 • لیلا آرغا، محمد مولایی*، محسن خضری، ابوالفضل شاه آبادی صفحات 491-511

  یکی از ویژگی های بازار مالی بخصوص بازار سهام تاثیرپذیری آن از سایر بازارهای مالی و غیرمالی است. از سوی دیگر، سرمایه گذاران همواره بدنبال تشکیل سبد دارایی هستند که با حفظ سطح بازده مورد انتظار دارای حداقل ریسک باشد. در نتیجه درک ارتباط بازده سهام با بازده سایر بازارها می تواند در تشکیل سبد بهینه دارایی ها برای سرمایه گذاران مفید واقع شود. مطالعه حاضر به بررسی همبستگی پویا در داده های ماهانه بین بازده بازارهای منتخب داخلی (بازار سهام صنعت و نرخ ارز) و خارجی (نفت و فلزات اساسی (شاخص قیمت کل فلزات، مس و فولاد)) با بازده شاخص ‏قیمت سهام در ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با رویکرد روش همبستگی شرطی پویای هم انباشتگی دو متغیره کسری توانی غیرمتقارن DCC-FIAPARCH)) پرداخته است. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی پویای شرطی بازده فلزات، تولیدات صنعتی و مس با بازده سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است، در نتیجه نمی توان با هدف پوشش ریسک هر یک از این دارایی ها را با سهام در یک سبد به صورت یک موقعیت همسان (خرید یا فروش) قرار داد، بلکه به دلیل ضریب مثبت، همواره سهام با این دارایی ها باید در موقعیت های مخالف قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: سهام، قیمت نفت، نرخ ارز، مس، فولاد، همبستگی شرطی پویا و DCC-FIAPARCH
|
 • Fathollah Tari, Teymour Mohammadi, Abbas Shakeri, Mohsen Fadavi* Pages 369-388

  Privatization which refers to the transition of ownership and management of state-owned enterprises to the private sector, is one of the main drivers of economic prosperity. In this paper, the performance of the state, private, and privatized banks have been compared through examining the effects of privatization in the banking system on its performance. The data from 11 banks during the 13-years period (2005-2017) has been used in this research. Due to the time of major privatization (2009) and the imposition of restrictions on the banking system in the form of sanctions, two dummy variables are used to distinguish their effects. To this purpose, panel regression, parametric and non-parametric tests have been used that have all the same results. The results of panel regression model which is used to examine the effects of privatization on the profitability of the entire banking system showed that privatization has had a positive and significant effect on the performance of banks in terms of profitability. In the first step, parametric and non-parametric tests have been used with the aim of comparing the performance of privatized banks with that of private and state banks in the period before and after privatization; then, these tests were used with the aim of comparing the performance of privatized banks in the period before and after the privatization. The results showed that there were significant differences in these two periods. In the third step, the performance of privatized banks in the period before and after privatization with state and private banks were compared. The results showed that the performance of privatized banks was only improved compared with state banks and was almost the same as private banks.

  Keywords: Privatization, Profitability, Panel Data
 • Maryam Khoshnevis, Azam Ahmadyan* Pages 389-418

  In this paper Basel regulation is modeled in Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) framework. For this purpose, using data from 1981-2017 for Iran, capital adequacy as an importance regulation is modeled. Results show Basel regulation has procyclical effect. According to the results of the model and according to the realities of economy and banking system of Iran, in recession, lending and credit risk increase and repayment probability decrease. Despite these conditions, capital adequacy does not increase. This confirms that risks are less relevant in determining capital. If elasticity of repayment probability with respect to capital loan ratio is zero, Basel II is more procyclical than Basel I. If elasticity of repayment probability with respect to capital loan ratio is 0.5, Basel II is less procyclical than Basel I.

  Keywords: Basel Regulation, Capital Adequacy, DSGE Model, Banking in Iran
 • Arshad Hedayati*, Hossein Rahman Sersht Pages 419-442

  Nowadays, the widespread connections among national and international organizations and industries make crisis in one area distress other organizations. One of the sensitive industries is banking industry, which has faced fundamental changes due to the various economic and political crisis in the last decade. Alterations such as exchange rates fluctuations, bankruptcy of unorganized institutions, economic sanctions and sanctions on banks cause crisis, which in turn result in the decrease in the public trust in banks, from both views of the depositors and stock investors. The present study, which is the first attempt in Iran, demonstrates approaches to the recreation and improvement of the trust in banking industry. To evaluate the hypothesis, a precise survey involving 455 banks customers, selected by random sampling method, was carried out in February 2018. According to the results, the trust in the government ownership have an important role in recreating of the trust in public sector banks. Besides, the role of state oversight and regulation extremely influences the recreation of the public trust in depositing in private sector banks. Most importantly, the trust in the government is significant on the increment of the trust in banking industry and the government ownership and regulation.

  Keywords: Organizational Trust, Participation on Deposit Market, Deposit Market
 • Nasibeh Sedighi, Amir Hosain Mohammad Davoodi*, Masoud Ghorbanhosseini, Zienalabedin Amini Pages 443-464

  The purpose of this research is to present a structural equation model for ethical competence in electronic banking. The research is descriptive and conducted through a survey. In the qualitative phase, the statistical population includes professors and experts in the field of electronic banking and also senior managers working in Tejarat Bank. They have been chosen using purposeful sampling technique and the data collection reached saturation after 11 interviews. In the quantitative phase, based on krejcie and Morgan table, among 435 experts in charge of marketing and modern services in Tejart Bank, 205 are chosen by simple random sampling method. The data collection instruments in qualitative phase are the two semi-structured interview and document review approaches. In quantitative phase, samples fill out made-questionnaires. Results suggest that the ethical competence model in electronic banking consists of 3 dimensions (beneficiaries, social responsibility and information technology), 9 major components (employees, shareholders, clients, rivals, ethical responsibility, economical responsibility, voluntary responsibility, legal responsibility and information technology) and 56 minor components.

  Keywords: Ethics, Moral Banking, Moral Competence, Ethical Competence Model
 • Hossein Raghfar, Mirhossein Mousavi, Sonia Sabzalizad * Pages 465-489

  The aim of this paper is to analyze the macroeconomic effects of parametric reforms. An adjusted Auerbach-Kotlikoff model is used to study the effects of decreasing replacement and contribution rates of the pension system. The first part concentrates on the macroeconomic effect of reforms. Our results indicate that reducing the replacement and contribution rates increase the capital stock and decrease the interest rates so the economy moves closer towards the golden rule. Under these parametric reforms, there is a long-run increase in capital stock, wages, labor supply, consumption and income of the future generations. We then measure the welfare effects of different generations and finally show how to use a Lump-Sum Redistribution Authority to calculate an aggregate efficiency measure of policy reforms. Our findings suggest an aggregate efficiency gain of 32.14 % (for replacement rate) and 4.04 % (for contribution rate) compared to the initial equilibrium.

  Keywords: : Stochastic OLG Model, Pension Reforms, Welfare
 • Leila Argha, Mohammad Mowlaei*, Mohsen Khezri, Abolfazl Shahabadi Pages 491-511

  One of the features of a financial market, the stock market, in particular, is the market sentiment which is the overall attitude of investors toward a particular security or financial market. Investors always seek to create a portfolio with minimum risk while maintaining the expected return level. Therefore, perceiving the relationship between the stock returns and markets returns can be helpful for investors to create an optimal portfolio. On this basis, the present study aims at investigating the Dynamic Conditional Correlation (DCC) between the returns on the domestic markets (industry stock market and exchange rate) and foreign markets using monthly data of oil and base metals including total metals, copper, steel and returns on the stock price index in Iran during March 2001 to April 2017 using the Dynamic Conditional Correlation Fractionally Integrated Asymmetric Power ARCH (DCC-FIAPARCH) approach. The obtained results indicate a statistically significant and positive DCC coefficient between metals, industrial products, and copper returns with the stocks returns. Consequently, it is not possible to put each of these assets with the stocks in an identical situation (purchase or sale), but instead they should be always situations for risk control. However, in connection with other markets, DCC is not significant; accordingly, assets can be placed in the investment portfolio together with the stocks.

  Keywords: Stocks, Oil Price, Exchange Rate, Copper, Steel, Dynamic Conditional Correlation, DCC-FIAPARCH