فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی عربیان، ابوالفضل ذاکریان* صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  استفاده از تکنولوژی های جدید، به ویژه گوشی همراه، روزبه روز در حال گسترش است. تعیین کاربردپذیری گوشی های همراه برای گروه های سنی مختلف به گسترش متوازن این تکنولوژی منجر خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی و مقایسه کاربردپذیری گوشی های لمسی و دکمه ای در کاربران سالمند ایرانی در دو حوزه عملکرد عینی و کاربردپذیری ادراک شده است.
  روش کار
  در این پژوهش مقطعی 20 سالمند (50 درصد زن) با میانگین (انحراف معیار) سنی (3/62) 65/25 به روش تصادفی ساده برای سنجش کاربردپذیری گوشی های لمسی و دکمه ای انتخاب شدند. سپس از آزمون های سرعت تایپ، تعداد اشتباهات تایپی، گرفتن عکس، ایجاد مخاطب جدید و ارسال پیامک برای سنجش عملکرد عینی سالمندان استفاده شد. کاربردپذیری ادراک شده با استفاده از پرسشنامه کاربردپذیری گوشی همراه به دست آمد. فشار عضلانی و بارکار ذهنی به ترتیب با استفاده از پرسشنامه های Borg CR10 و NASA-TLX سنجش و داده ها با آزمون های آنالیز آماری تی تست و من ویتنی در نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سرعت تایپ و تعداد اشتباهات تایپی در گوشی لمسی بیشتر از گوشی دکمه ای و متوسط کاربردپذیری ادراک شده در گوشی لمسی (5/8) بالاتر از گوشی دکمه ای (4/3) است. ضریب همبستگی پیرسون رابطه ای معکوس (0/3-) بین کاربردپذیری ادراک شده و بارکار ذهنی را در دو نوع گوشی نشان داد. همچنین بیشترین فشار عضلانی درک شده هنگام استفاده از گوشی های همراه در ناحیه گردن احساس شد.
  نتیجه گیری
  به سالمندانی که بیشتر از عملکرد تایپ گوشی استفاده می کنند گوشی دکمه ای و سالمندانی که بیشتر از عملکرد فهرست گوشی (دوربین، تماس، اینترنت) استفاده می کنند گوشی لمسی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سالمند، گوشی همراه، کاربردپذیری
 • رحم خدا جوادی*، محسن رسولی، جعفر حسنی صفحات 10-19
  زمینه و هدف
  کیفیت زندگی کاری از عوامل موثر ارتقا و حفظ معلمان در شغلشان است. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان است.
  روش کار
  در این پژوهش از رویکرد اکتشافی متوالی (مدل تدوین ابزار) استفاده و در مرحله کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار شاخص های کیفیت زندگی کاری معلمان شهرستان کرج در سال تحصیلی 95-94 شناسایی شدند. 12 معلم (9 مرد و 3 زن) به روش نمونه گیری هدفمند در مصاحبه نیمه ساختار شرکت کردند. داده های به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش با استفاده از فنون اشتراوس و کربین کدگذاری شده و بر اساس این درون مایه ها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان طراحی و در مرحله کمی رواسازی شد. 
  یافته ها
  روایی صوری با استفاده از نظر پنج متخصص و روایی محتوا با استفاده از شاخص روایی محتوا تایید شد. سپس 760 معلم (387 زن) در نواحی چهارگانه شهر کرج به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های محقق ساخته کیفیت زندگی کاری معلمان و کیفیت زندگی کاری والتون پاسخ دادند. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه، این نمونه به دو زیرنمونه مساوی، تقسیم و روی یکی از این نمونه ها، به تصادف، تحلیل عاملی اکتشافی انجام و هشت عامل استخراج شد که در تحلیل عاملی تاییدی بر نمونه دوم با شاخص های برازش مطلوب تایید شد. روایی همگرای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان با محاسبه همبستگی آن با پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (0/01>P) و پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/74 تا 0/88) تایید شد.
  نتیجه گیری
  پرسشنامه ساخته شده، با توجه به طراحی آن در بافت شغلی معلمان ایرانی، با 54 گویه ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت زندگی کاری آنهاست.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، معلمان، تدوین ابزار
 • عادل مظلومی، لیلا حاجی زاده*، وفا فیضی صفحات 20-27
  زمینه و هدف
  امروزه سالمندی پدیده ای مهم در جهان است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی به افراد با سن 60 سال و بالاتر سالمند گفته می شود. به موازات افزایش سن سالمندان توانایی افراد کاهش یافته و محدودیت های آنان افزایش می یابد. در نتیجه توجه به محیط زندگی و متناسب سازی آن برای افراد بسیار مهم است. بنابراین هدف این پژوهش طراحی و اعتبار بخشی سیاهه ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در منازل سالمندان و سیاهه ارزیابی توانایی عملکردی سالمندان است. 
  روش کار
  این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که در سال 1397 بین 20 نفر از سالمندان شهرستان لار انجام گرفت. در این مرحله با استناد بر مقالات و سیاهه های موجود، مشاهده و مصاحبه با سالمندان سیاهه اولیه طراحی و روایی و پایایی آنها انجام شد. ابزار ارائه شده در این پژوهش از لحاظ روایی و پایایی در سطح بالا و مناسبی قرار دارد.
  یافته ها
   ارتفاع آینه روشویی، ارتفاع روشویی، وسیع بودن ابعاد حیاط و ابعاد نامتناسب در منزل در سیاهه ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و گشودن در با استفاده از زنگ معمولی در سیاهه ارزیابی توانایی عملکردی امتیاز روایی کمتر از 0/78 را کسب کرده و از سیاهه ها حذف شدند.
  نتیجه گیری
   همچنین با توجه به نتایج به دست آمده توجه به نیازهای سالمندان، طراحی محیط و ابزار متناسب با محدودیت ها و توانایی های آنان در حل مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی افراد بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: ارگونومی سالمندان، توانایی عملکردی، ریسک فاکتور
 • فاطمه چهاراقران*، شهناز طباطبایی صفحات 28-36
  زمینه و هدف
  با توجه به این که اختلالات اسکلتی عضلانی و تنیدگی شغلی از مهم ترین دلایل از کارافتادگی، بروز مشکلات جسمانی و روانی در کارکنان است بررسی دلایل ایجاد کنند‏ه آنها اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح ریسک ارگونومیکی و تنیدگی شغلی در کارکنان یک کارخانه تولید مواد غذایی است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی با نمونه ای 200 نفری از کارکنان تولید و بسته بندی یک کارخانه تولید مواد غذایی است که در سال 1397 انجام پذیرفت. برای تعیین سطح ریسک ارگونومیکی از روش QEC، برای سنجش میزان تنیدگی شغلی از پرسشنامه اسیپو و برای تحلیل داده ها آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های t و F) استفاده شد. 
  یافته ها
  میزان سطح ریسک ارگونومیکی در نواحی گردن، شانه و مچ دست وضعیت نامطلوبی دارد. ایستگاهای کاری مستلزم اصلاح در آیند‏ه نزدیک هستند. بین سطح ریسک ارگونومیکی و متغیرهای دموگرافیک جنسیت و تحصیلات با تنیدگی شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  وضعیت ارگونومیکی نامطلوب ایستگاه های کاری در کارخانه مواد غذایی استرس شغلی کارکنان را در بخش های تولید و بسته بندی افزایش داده است. بنابراین طراحی مناسب ایستگاه های کاری و رعایت اصول ارگونومیکی در بهبود سلامت جسمانی و روانی کارکنان موثر است.
  کلیدواژگان: وضعیت کاری، تنیدگی شغلی، صنایع غذایی
 • کیمیا میرکمالی، آرمان احمدی زاد، سعید کاظم زاده، مریم ورمقانی* صفحات 37-44
  زمینه و هدف
  پیشرفت و پسرفت سازمان ها به میزان بهره وری آنان بستگی دارد. عوامل بسیاری بر بهره وری سازمان تاثیرگذار است. با شناسایی این عوامل می توان از پسرفت سازمان جلوگیری کرد. در این پژوهش رابطه فرسودگی شغلی با بهره وری کارکنان بررسی شده است.
  روش کار
  این پژوهش کاربردی و جامعه آماری 1265 نفر از کارکنان بیمارستان های شریعتی و غرضی اصفهان هستند. 294 نفر از این کارکنان، با توجه به فرمول کوکران، به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده های آماری از طریق پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی Maslach و پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی Hersey و Goldsmith انجام و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. 
  یافته ها
   نتایج نشان می دهد که فرسودگی شغلی، خستگی احساسی، مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی بهترتیب با همبستگی: 0/82-، 0/86-، 0/83- و 0/85- با بهره وری کارکنان بیمارستان های شریعتی و غرضی اصفهان رابطه معکوس و معناداری دارند. 
  نتیجه گیری
   لازم است که سازمان ها تدابیری برای کاهش احساس فرسودگی شغلی در کارکنان اعمال کنند. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های دیگر مطابقت دارد. در پایان بر اساس نتایج پژوهش چند پیشنهاد پژوهشی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: بهره وری، خستگی احساسی، فرسودگی شغلی، کاهش احساس کفایت شخصی، مسخ شخصیت
 • ایرج علی محمدی، رضا پوربابکی، کاظم رحمانی، مهرداد سوری، فخرالدین احمدی * صفحات 45-53
  زمینه و هدف
  پژوهش ها تاثیر سیگار بر عملکردهای ذهنی و شناختی افراد را نشان می دهد که نیازمند توجه و تمرکز است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سیگار بر عملکرد شناختی کارگران صنعت خودروسازی است.
  روش کار
  در این پژوهش مورد شاهدی که در سال 1397 در کارخانه خودروسازی انجام شد، 280 نفر از کارگران به صورت تصادفی ساده در دو گروه مورد (100 نفر سیگاری) و شاهد (180 نفر غیر سیگاری) وارد پژوهش شدند. همه افراد از محیط هایی با صدای تراز 82 تا 88 دسی بل انتخاب شدند. عملکرد شناختی کارگران نیز از طریق آزمون های عملکرد پیوسته، استروپ و آزمون برج لندن سنجش شد.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه مورد (3/7) 36/02 سال و گروه شاهد (3/65) 36/25 سال بود. نتایج نشان می دهد که آزمون برج لندن در افراد گروه سیگاری امتیاز پایین تری از افراد غیر سیگاری دارد (0/01>OR =0/903  ،P) و سایر مولفه های آزمون برج لندن ارتباط معنی داری با وضعیت سیگاری بودن افراد ندارد (0/05<P). همچنین آزمون استروپ و عملکرد پیوسته نیز در خصوص مولفه های تعداد پاسخ صحیح و زمان پاسخ و تداخل ارتباط معنی داری با وضعیت سیگاری بودن افراد دارد (0/01>P) و سایر مولفه ها ارتباطی با وضعیت سیگاری بودن افراد ندارد (0/05<P).
  نتیجه گیری
  مصرف سیگار و مواد نیکوتین دار به نحو محسوسی عملکردهای ذهنی و فکری کارگران را کاهش می دهد و افراد سیگاری از تداخل تمرکز، سرعت پردازش مغزی پایین در تصمیم گیری و دقت کاری ضعیف رنج می برند.
  کلیدواژگان: سیگار کشیدن، ارگونومی شناختی، اختلالات شناختی، آزمون استروپ، بهداشت شغلی
 • فخرالدین احمدی، ایرج علی محمدی*، جمیله ابوالقاسمی، کاظم رحمانی صفحات 54-62
  زمینه و هدف
  آلودگی صدا یکی از مهم ترین عوامل فیزیکی زیان آور در محیط های کاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود که اثرات مشهودی بر کیفیت زندگی کارگران می گذارد. هدف این پژوهش بررسی اثرات روانی و فیزیولوژیکی ناشی از مواجهه مزمن با صدا است.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی است که بر 250 نفر از کارگران صنعت خودرو سازی در سال 1397 به صورت تصادفی انجام شد. برای بررسی میزان پرخاشگری و آزردگی افراد در پژوهش از پرسشنامه باس و پری و آزردگی استفاده شد. همچنین فشار خون با استفاده از فشار سنج جیوه ای ALPK2 اندازه گیری شد. 
  یافته ها
  اختلاف معنی داری در میزان فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و آزردگی صوتی در گروه های با تراز فشار صوت کمتر و بیشتر از 85 دسی بل وجود دارد (0/001>P). نتایج رگرسیون چند متغیره به خوبی نشان می دهد که بین میزان آزردگی و تراز فشار صوتی با فشار خون کارگران ارتباط معنی داری وجود دارد(0/01>P). همچنین بین مولفه های پرخاشگری با تراز فشار صوت نیز همبستگی معنی داری مشاهده شد (0/01>P).
  نتیجه گیری
  مواجهه مزمن با صدا در محیط های کار با تغییرات روان شناختی‏ و فیزیولوژیک، مانند فشار خون و سطح پرخاشگری، افراد همراه است و اجرای برنامه های پیشگیرانه در کاهش بروز این اختلالات روانی و فیزیولوژیک موثر است.
  کلیدواژگان: بهداشت حرفه ای، پرخاشگری، فشارخون، سلامت ذهنی، ارگونومی
 • مهدی شبانی آرانی، شهناز طباطبایی*، نبی الله منصوری صفحات 63-72
  زمینه و هدف
  یکی از مهم‌ترین علل حوادث صنعتی، که 90درصد آن مرتبط با عامل انسانی است، نپذیرفتن خطاها به دلیل نگرانی از سرزنش و پنهان کردن آنهاست. در این پژوهش ارتباط بین دو متغیر تعیین و سپس پیش‌بینی فرهنگ ایمنی بر اساس ابعاد فرهنگ خطا‌پذیری در کارکنان یک واحد صنعتی در شهر تهران بررسی شد.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی انجام شد. از جامعه آماری 320 نفری نمونه‌ای 181 نفری متشکل از کارکنان عملیاتی و ستادی به شیوه در‌دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های اطلاعات فردی و شغلی، فرهنگ خطاپذیری و فرهنگ ایمنی بود. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌متغیره با نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته‌ها
  ارتباط بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی و خطاپذیری 0/84 (0/001>P) و توان پیش‌بینی فرهنگ ایمنی بر اساس ابعاد مختلف فرهنگ خطاپذیری 0/70(0/05>P) است. بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی، سطح تبادل اطلاعات، آموزش و تعهد مدیریت به‌ترتیب بیشترین ارتباط را با میانگین فرهنگ خطاپذیری دارند. همچنین سطح تبادل اطلاعات بیشترین و اولویت به ایمنی کمترین ارتباط را با فرهنگ خطاپذیری نشان داد. بنابراین تبادل اطلاعات می‌تواند به بهبود مستمر فرهنگ خطاپذیری منجر شود.
  نتیجه‌گیری
  به روش ارزیابی فرهنگ خطاپذیری می‌توان فرهنگ ایمنی کارکنان سازمان را با سطح اطمینان بالایی پیش‌بینی کرد که رابطه مستقیم فرهنگ خطاپذیری و فرهنگ ایمنی را نشان می‌دهد. افزایش فرهنگ خطاپذیری به‌طور مستقیم باعث می‌شود فرهنگ ایمنی رشد کند.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، فرهنگ خطاپذیری، گزارش خطا
|
 • Ali Arabian, Abolfazl Zakerian* Pages 1-9
  Background and Objectives
  The use of new technologies, particularly mobile phones, is drastically growing on a daily basis. The usability of mobile phones can be determined for different age groups in order to reach a balanced development plan with respect to this technology. The present study aimed to investigate and compare the usability of touch-screen and button cell phones among Iranian elderly users, with respect to objective performance and perceived usability.  
  Methods
  In this cross-sectional study, 20 elders (50% female) with an average age of  were selected by simple random sampling method to measure the usability of touch-screen and button cell phones. In order to assess the objective performance of how elders work with cell phones, tests were conducted including items like typing speed, number of typing errors, taking photo, creating new contacts, and sending text messages. Perceived usability was obtained using a questionnaire of cell phone usability. Furthermore, muscle pressure and mental work load during cell phone use were evaluated by Borg CR10 and NASA-TLX questionnaires, respectively. Data were analyzed conducting statistical analysis tests of T-test and Mann-Whitney by SPSS24 software.
  Results
  Results revealed that the average typing speed and typing errors in touch-screen cell phones are larger than that in button cell phones. Moreover, the average of perceived usability in touch-screen cell phones (5.8) is higher than that in button cell phones (4.3). Pearson correlation coefficient showed an inverse relationship (-0.3) between perceived usability and mental work load obtained in both types of the cell phones. Findings showed that the maximum perceived muscle pressure when working with a cell phone is felt in the neck area. 
  Conclusion
  According to the obtained results, touch-screen cellphones are suggested for those elders who type more and button cell phones are recommended for those who use the cell phone menu more frequently, namely taking photo, calling, internet, and so forth.
  Keywords: Elderly, Cellphone, Usability
 • Rahmkhoda Javadi*, Mohsen Rasouli, Jafar Hasani Pages 10-19
  Background and Objectives
  Quality of work life is one of the most important factors in promotion of teachers and having them continue their jobs. This study aimed at designing and evaluating a questionnaire for teachers’ work life quality. 
  Methods
   In this research, a sequential exploratory approach (instrument editing model) was used and in the qualitative stage, a semi-structured interview method was used to determine the quality of life of teachers. In the qualitative stage, indices of work life quality were identified using semi-structured interviews with 12 teachers (9 men and 3 women) of Karaj city (2014-2015 educational year) selected through purposive sampling method. The qualitative data was analyzed using Straus and Corbin method. Subsequently, a questionnaire of teachers’ working life quality was constructed based on these indices and was validiated in the quantitative stage.
  Results
  Content validity was confirmed by five experts using content validity index. A sample of 760 (387women) teachers selected through multistage cluster sampling were handed out two questionnaires including a researcher-made questionnaire of teachers quality of working life and Walton (1973) quality of work life questionnaire. Construct validity of the research-made questionnaire was examined using exploratory factor analysis. Eight factors were extracted and confirmed through confirmatory factor analysis. Fit indices of model indicate compliance. Convergent validity was confirmed by its correlation with the quality of work life questionnaire (P<0.01). Reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha coefficient (0/74-0/88).
  Conclusion
  The results of the study indicated that the researcher-made questionnaire with regard to its design in the job context of Iranian teachers, with 54 items, is an appropriate tool for assessing the quality of their working life.
  Keywords: Quality of work life, Teacher, Instrument design
 • Adel Mazlomi, Leila Hajizadeh*, Vafa Feyzi Pages 20-27
  Background and Objectives
  These days, due to increasing of old people’s population, elderly is a world widely issue. According to World Health Organization (WHO) people older than 60 years old are called elderly. Becoming old leads to decline in physical ability and increase in physical limitations and therefore there is a need for matching the environment with elderly users. The aim of this study is to develop and valid of check lists for screening the environment risk factor and assessing of elderly functional ability for environment and tools designing.  
  Methods
  Present study is an analytical and descriptive study, which was performed in 20 houses for old people in Lar city. Data collection was done on existing articles and checklists, and also interview and observation with elderly. Existing checklist was evaluated in validity and reliability with high acceptable level.  
  Results
  Based on findings of this study, height of mirror of wash-stand, height of wash-stand, dimension of yard and doorway was considered in ergonomics risk factors checklist. Items like opening door personally was involved in Functional Ability checklist. Validity score was lower than 0.78. 
  Conclusion
  According to findings, it’s necessary to consider elderly limitations and ability in designing environment and tools in order to resolve their problems and increase their quality of life.
  Keywords: Elderly ergonomic, Functional ability, Risk factor
 • Fatemeh Chahraghran*, Shahnaz Tabatabaei Pages 28-36
  Background and Objectives
  Considering that musculoskeletal disorders and occupational stress are one of the most important reasons for disability, physical and mental problems in the staff, the study of their causes is of great importance. Therefore, this study was conducted to investigate the relationship between ergonomic risk level and job stress in employees of a food production plant. 
  Methods
  This was a descriptive-analytic research. It was carried out for a sample of 200 employees in the production and packaging of a food production plant in 2018. The QEC method was used to determine the ergonomic risk level and the OSPU questionnaire was used to measure occupational stress. Descriptive and inferential statistics (T and F tests) were used to analyze the data. 
  Results
  The findings showed that the level of ergonomic risk in the neck, shoulders and wrists is in the unfavorable situation. Workstations will need to be repaired in the near future. There is a significant relationship between the level of ergonomic risk and the demographic variables of gender and education with job stress.  
  Conclusion
  Unfavorable ergonomic status of workstations in the food factory has increased the worker’s stress in the manufacturing and packaging sectors. Therefore, proper design of workstations and consideration of ergonomic principles are effective in improving the physical and mental health of employees.
  Keywords: Work posture, Job stress, Food industry
 • Kimia Mirkamali, Arman Ahmadizad, Saeed Kazemzadeh, Maryam Varmaghani* Pages 37-44
  Background and Objectives
  The progress and rebound of organizations depends on their productivity. Many factors affect the organization’s productivity; identifying these factors the organization’s deterrence can be prevented. In this study, the relationship between job burnout and employee productivity has been investigated.  
  Methods
  This research is applied and its statistical population is 1265 people in Shariati and Kharazi hospitals. 294 of these employees were selected by Convenience sampling method considering the Cochran formula. Data was collected using the Maslach Burnout Standard Questionnaire and Hersey and Goldsmith Human Resources productivity Standard Questionnaire. Pearson correlation test and SPSS18 was used to analyze the data.
  Results
  The results of data analysis showed that burnout, emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment with -0.82, -0.86, -0.83 and -0.85 correlation values, respectively, have a reverse and meaningful relationship with employee productivity of Shariati and kharazmi Hospitals employees.
  Conclusion
  Since the results showed that burnout and its dimensions have a significant relationship with productivity of Shariati and Kharazmi Hospitals in Isfahan, it is necessary for organizations to apply measures to reduce the feeling of burnout in the staff. The results of this study are consistent with the results of other studies. At the end of the study, were presented several research proposals based on the results of the study.
  Keywords: Burnout, Depersonalization, Emotional Exhaustion, Productivity, Reduced personal accomplishment
 • Iraj Alimohammad, Reza Pourbabaki, Kazem Rahmani, Mehrdad Souri, Fakhradin Ahmadi * Pages 45-53
  Background and Objectives
  Studies have shown the effect of smoking on mental and cognitive performance of the individuals who need to concentrate on their work. The present study aimed to investigate the effect of smoking on cognitive performance of the automotive industry workers. 
  Methods
  In this case-control study conducted in 2018, 280 automotive industry workers were selected through the simple random sampling and then assigned to  two groups of smokers (100 cases) and non-smokers (180 controls). All the subjects were selected from the environments with the sound levels of 82 to 88 dB. The workers’ cognitive performance was also tested using the CPT, Stroop and Tower of London tests.
  Results
  The mean age of the case group was 36/02 (3/7) and that of the control group was 36/25 (3/65) years. The results showed that the scores of the TOL test in the case group (smokers) were lower than those of the non-smokers (OR=0/903, P<0.01), and other items of the TOL test had no significant relationship with the individuals’ smoking status (P>0/05). The Stroop and continuous performance tests also had a significant relationship with the individuals’ smoking status in terms of the number of correct responses and the response time as well as interference (P<0.01). Other items had no relationship with the individuals’ smoking status (P>0/05).
  Conclusion
  The results of this study showed that the use of cigarettes and nicotine substances significantly decreased the workers’ mental and intellectual performance, and smokers were more likely to suffer from concentration interference, low brain processing speed in decision-making, and low precision at work, compared to non-smokers.
  Keywords: Smoking, Cognitive ergonomics, Cognitive dysfunction, Stroop test, Occupational health
 • Iraj Alimohammad*, Jamileh Abolaghasemi, Kazem Rahmani, Fakhradin Ahmadi Pages 54-62
  Background and Objectives
  Noise pollution is one of the most harmful physical factors in working environments in developed and developing countries, which has significant impacts on the workers’ quality of life. The aim of this study was to investigate mental and physiological effects of chronic exposure to noise.
  Methods
  This is a cross-sectional study carried out randomly in 2018 on 250 workers in the automotive Industry. To measure the subjects’ aggression and annoyance levels, the Buss and Perry’s Aggression Questionnaire was used as well as an annoyance questionnaire. In this study, blood pressure measurement was also done using ALPK2 mercuric pressure gauge.
  Results
  The results showed that there was a significant difference in the systolic and diastolic blood pressure and noise annoyance in the groups with a lower-than-85 and higher-than-85 dB sound pressure levels (P<0.001). Besides, the results of multivariate regression showed that the annoyance level and sound pressure level had a significant relationship with the workers’ blood pressure (P<0.01). Also, there was a significant correlation between aggression components and sound pressure level (P<0.01).
  Conclusion
  The results of this study clearly showed that chronic exposure to noise in work environments was associated with psychological and physiological changes, such as increased blood pressure and aggression levels. Hence, implementation of preventive programs can help reduce the incidence of the psychological and physiological disorders.
  Keywords: Occupational health, Aggression, Blood pressure, Mental health, Ergonomics
 • Mehdi Shabani Arani, Shahnaz Tabatabaei *, Nabiolah Mansouri Pages 63-72
  Background and Objectives
  One of the most important causes of industrial incidents, of which 90% is related to human factors, is to refuse to accept errors because of fear of blaming and concealing them. In the present study, the relationship between just culture and safety culture was investigated in one of the industrial sections of Tehran.
  Methods
  The research was descriptive-analytic and conducted as a cross-sectional study. Out of 320 a sample of 181 staff who worked at the operational and administrative sections were selected in an accessible manner. The research instruments consisted of questionnaires of personal and occupational information, just culture and safety culture. Data was analyzed using, Pearson correlation coefficient and multivariate regression by SPSS22 software.
  Results
  The relationship between different dimensions of safety culture and just culture is 0.84 (P<0.001). The power prediction of safety culture is based on different dimensions of the just culture 0.70 (P<0.05). Between different dimensions of safety culture, the level of information exchange, education and management commitment are most closely related to mean of just culture. Also, the level of information exchange is the highest and safety priority shows the least link with the just culture. Therefore, the exchange of information can lead to a continuous improvement of the just culture.
  Conclusion
  Evaluating the just culture, the safety culture of the employees of the organization can be predicted with a high level of certainty, which shows the direct relationship between the just culture and the safety culture. So, increasing the just culture directly contributes to the development of the safety culture.
  Keywords: Safety culture, Just culture, Failure reporting