فهرست مطالب

علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • 94 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جواد بشیری* صفحات 1-10
  هدف
  در این پژوهش میزان همکاری گروهی نویسندگان مقاله های منتشر شده در مجله آفات و بیماری های گیاهی از سال 1380 تا سال 1394، بررسی شده است.
  روش پژوهش
  این پژوهش از نوع کاربردی علم سنجی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای و تحلیل هم تالیفی نویسندگان انجام شده است و جامعه آماری آن شامل 354 عنوان مقاله منتشر شده از 1380 تا 1394 است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع 354 عنوان مقاله، 94 درصد به زبان فارسی و 6 درصد به زبان انگلیسی است و 6/82 درصد نویسندگان مقاله ها مرد و 4/17 درصد زن هستند. از میان کشورهای مشارکت کننده در انتشار مقاله ها، 96 درصد نویسندگان از ایران و 4 درصد از سایر کشورها بوده اند که آلمان، روسیه، فرانسه و فنلاند بیشترین همکاری را داشته اند. از میان موسسات و مراکز علمی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی با 301 مقاله (3/27 درصد) بیشترین مشارکت را در تولید مقالات دارد و پس از آن دانشگاه تربیت مدرس با 135 و دانشگاه آزاد اسلامی با 111 مقاله قرار دارند.
  نتیجه گیری
  گرایش اغلب نویسندگان به انجام کار گروهی و تولید آثار علمی مشترک یا هم تالیفی است به نحوی که 89 درصد مقاله ها به صورت هم تالیفی نگارش شده است. بیشترین فراوانی مقاله های هم تالیفی 95 عنوان (8/26 درصد) به مقالات دارای دو نویسنده تعلق دارد. در این پژوهش ضریب همکاری گروهی نویسندگان محاسبه و میانگین آن عدد 588% حاصل شد که بیانگر بالا بودن روحیه همکاری گروهی نویسندگان است.
  کلیدواژگان: هم تالیفی، علم سنجی، همکاری گروهی، تولید علم، مجله آفات و بیماری های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
 • طیبه شهمیرزادی* صفحات 11-28
  هدف
  هدف کلی این پژوهش، شناسایی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس با استفاده از شاخص های علم سنجی است.
  روش پژوهش
  روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و علم سنجی است. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، تعداد 6361 مدرک از تولیدات علمی پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس است.
  یافته ها
  از سال 1961 تا سال 2015 درمجموع 6361 مدرک از پژوهشگران یادشده منتشرشده است. میزان استناد به این مقالات 39416 مورد بوده که گویای میانگین 19/6 استناد به ازای هر مدرک است. به لحاظ موضوعی، بیشترین مقالات درزمینه کشاورزی و علوم زیستی با 4298 مدرک (57/67 درصد) بوده است. ازنظر تنوع مدارک، بیشترین مدارک منتشرشده از نوع مقالات پژوهشی با 5720 مورد (92/89 درصد) بوده است. دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت در تالیف 1676 مقاله (35/26 درصد)، و پس ازآن دانشگاه های تهران و تربیت مدرس بیشترین میزان همکاری را با پژوهشگران سازمان داشته اند. این پژوهشگران همچنین با همتایان خود به ترتیب از کشورهای مالزی، آمریکا و آلمان بیشترین همکاری را در تولیدات علمی داشته اند.
  نتیجه گیری
  انتشار مقالات به ویژه از سال 2005 تا 2011 روندی افزایشی داشته و از سال 2011 به بعد روند کاهشی را طی کرده است. موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع با به دست آوردن شاخص هرش 40 بالاترین شاخص هرش را در سازمان داشته است.
  کلیدواژگان: تولیدات علمی، علم‏ سنجی، پژوهشگران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پایگاه استنادی اسکوپوس
 • فاطمه عسکری بزایه*، زهرا یوسفی صفحات 29-43
  هدف
  معرفی اصطلاح "اطلاعاتی شدن کشاورزی" و اهمیت و کاربرد آن در توسعه کشاورزی با تمرکز بر کشور چین می باشد.
  روش شناسی پژوهش
  این مقاله با رویکرد مروری تلاش می نماید چشم اندازی از مقوله اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و مدل های ارائه خدمات اطلاعات کشاورزی، همراه با تغییر وتحولات به وجود آمده در این حوزه رادر کشور چین ارائه نماید.
  یافته ها
  در کشور چین سه نوع سازوکار از اطلاع رسانی کشاورزی وجود دارد که بر اقدامات دولتی، جریانات بازار و ابتکارات جوامع محلی متکی می باشد.تحلیل آمار مربوط به صاحبان دارای حق تکثیر بسته های نرم افزاری اطلاعات کشاورزی نشان می دهد که موسسات تحقیقاتی کشاورزی و دانشگاه ها توسعه دهندگان اصلی نرم افزارهای کشاورزی هستند و نقش رهبری را در تحقیق و توسعه آنها ایفا می نمایند.
  نتیجه گیری
  تکنیک های کشاورزی دانش محور دقیق و اطلاعات بر، عوامل اصلی تولید پایدار کشاورزی هستند که سهم بالقوه آنها در کشاورزی می تواند از طریق کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و بهبود بهره وری مورد توجه قرار گیرد. تغییرات سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث توسعه و انتشار خدمات الکترونیکی در بخش کشاورزی می شود. بنابراین، تدوین استراتژی های ملی برای پیاده سازی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی می بایست در دستور کار دولت ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اطلاعاتی شدن کشاورزی، انتشار اطلاعات کشاورزی، فن آوری اطلاعات کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات کشاورزی
 • حسن علیپور*، ندا علیزاده، شهرام مقدس، آصف کریمی صفحات 45-55
  هدف
  هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده ی آموزشگران دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فن آوری اطلاعات در فرآیند یاددهی و یادگیری و ارائه ی راهکارهایی برای بهبود آن است.
  روش شناسی پژوهش
  روش پیمایشی از نوع توصیفی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل 177نفر از آموزشگران در مراکز آموزشی فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران می باشند که 80 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که آموزشگران علمی کاربردی نگرش مثبتی نسبت به استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس دارند. اکثر آموزشگران، دوره مهارتی اینترنتی را گذرانده بودند. دسترسی به رایانه و اینترنت در طول هفته در بین آموزشگران در حد متوسط بوده است. همچنین آموزشگران بیان نمودند که بیشتر از موتورهای جستجوگر گوگل و یاهو برای جستجوی مطالب استفاده می کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  تقویت تسهیلات مورد نیاز مدرسان جهت بهره برداری و استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در امر تدریس، می تواند در گسترش این شیوه تدریس بسیار مناسب باشد. همچنین ارائه آموزش های مستمر جهت روزآمدسازی دانش و اطلاعات مربیان در خصوص فن آوری های نوین اطلاعاتی بسیار موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش علمی کاربردی، مدرسان، فناوری ارتباطات
 • محمد رضا باجلانی*، فرامرز سهیلی، علی اکبر خاصه صفحات 57-67
  هدف
  از این پژوهش تعیین نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح های پژوهشی در مراکز تحقیقات کشاورزی غرب کشوراست.
  روش 
  روش این پژوهش کاربردی ماهیت آن پیمایشی-تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بوده، جامعه آماری شامل200 نفر از اعضای هیئت علمی پنج مرکز تحقیقات و آموزش در غرب کشور است، برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تک جمله ایی و در تعدادی از سوالات که نرمال بودن از آزمون توصیفی استفاده گردید.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که سرعت دستیابی و پشتیبانی از طرح ها دلایل استفاده پژوهشگران از امکانات کتابخانه دیجیتال کشاورزی و جلوگیری از تکراری بودن و روزآمدی در رابطه با برآورد نیاز اطلاعاتی و نیز در خصوص راه های دستیابی پورتال و موتورهای کاوش و بیشترین خدمات رسانی به منظور تکمیل مقاله و رساله اعلام شده و برخلاف انتظار کمتر در کارایی و اثرگذاری طرح های پژوهشی موثر بوده است. پژوهشگران در این پژوهش سرعت پائین ارتباطی و عدم سرویس خارج از مجموعه را از مهم ترین عوامل بر سر راه کتابخانه دیجیتال کشاورزی اعلام کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر آن است که جامعه هدف تعامل خوبی با محمل اطلاعاتی برقرار نکرده و باوجود صرف هزینه نگهداری و تولید محتوا از عملکرد و کارایی لازم در سطح فعلی برخوردار نبوده.
  کلیدواژگان: کتابخانه دیجیتال کشاورزی بهبود، خدمات کتابخانه دیجیتال کشاورزی، توسعه کتابخانه دیجیتال
 • سیدمهدی عامری، جواد بشیری* صفحات 69-81
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر آشنایی و بهره گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان تهران و البرز از خدمات کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی انجام شده است.
  روش شناسی پژوهشی
  این پژوهش از پژوهش های کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است و جامعه پژوهشی را تعداد 319 نفر از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی مراکز آموزشی تشکیل می دهند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه در حد متوسط است به گونه ای که 50 درصد از دانشجویان کمتر از دوهفته یکبار به کتابخانه مراجعه می کنند. 95 درصد از دانشجویان، کتب و نشریات فارسی را به عنوان مهم ترین منبع اطلاعاتی ذکر کرده اند. منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه های مورد مطالعه، در حد متوسط توانایی رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان را دارند. دانشجویان از رفتار و نحوه برخورد کتابداران رضایت کامل دارند اما از راهنمایی و مشاوره کتابداران در بازیابی اطلاعات رضایت ندارند.
  نتیجه گیری
  با استناد به یافته های پژوهش، میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه شرایط مناسبی ندارد. برگزاری دوره ها یا برنامه های "آموزش شیوه استفاده از کتابخانه" و "بهره گیری از کتابدار متخصص" می تواند موثرترین عامل در میزان استفاده از کتابخانه باشد.
  کلیدواژگان: مراکز آموزش عالی علمی کاربردی، جهاد کشاورزی، خدمات کتابخانه ای، کتابخانه دانشگاهی، کتابخانه تخصصی، نیاز اطلاعاتی، استفاده از کتابخانه
 • مژگان تقی خانی*، عباس گیلوری، فهمیه باب الحوائجی صفحات 83-94
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش سنجش آمادگی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی موسسات و مراکز پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای ایجاد سازمان دانش محور است. 
  روش شناسی پژوهش
  روش انجام این پژوهش پیمایش تحلیلی است. 112 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی موسسات و مراکز پژوهشی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جامعه پژوهش را شکل داده اند. با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته داده های موردنیاز پژوهش گردآوری شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.  
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که میانگین مولفه های آمادگی سازمانی در جامعه پژوهش 73 درصد و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در بین مولفه های شش گانه آمادگی سازمانی، مولفه «آمادگی فرهنگی» با فراوانی 77 (86/24 درصد) بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که میزان دانش محور بودن کتابخانه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 67/7 درصد است.  
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج برگرفته از این پژوهش، در جامعه موردبررسی، بین مولفه های سنجش آمادگی سازمانی و مولفه های سازمان دانش محور رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است.   کلیدوا‍ژه ها: آمادگی سازمانی، سازمان دانش محور، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، مدیریت دانش
  کلیدواژگان: آمادگی سازمانی، سازمان دانش محور، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، مدیریت دانش
|
 • Javad Bashiri * Pages 1-10
  Purpose
  The aim of this study was to investigate the extent of collaboration between the authors of the articles published in the Journal of Pests and Plant diseases from 2001 to 2015.
  Methodology
  This research is an applied research methodology that is carried out using library methods and co-authorship analysis. The statistical population consists of 354 articles published in the years 2001 to 2015.
  Results
  The results of the research show that out of a total of 354 articles, 94% are in Persian and 6% in English, and 82.6% of the authors are male and 17.4% are female. Among the contributing countries in the publication of articles, 96% of authors were from Iran and 4% from other countries, with Germany, Russia, France and Finland, with the largest number of authors. Among the institutes and scientific centers, the Plant Protection Research Institute with 301 articles (27.3%), and Tarbiat Modares University with 135 and Islamic Azad University with 111 articles has the largest participation in the production of articles.
  Conclusion
  Most writers tend to perform group work and produce scientific or collaborative scientific works, in which 89% of the articles were written as co-authorship. The highest frequency of co-authorship articles is 95 titles (26.8%) to articles with two authors. In this study, the co-authorship coefficient of the authors was calculated and the mean of that was 588%, which indicates the high degree of co-operation between the authors of the authors.
  Keywords: Collaborative, Scientometrics, Scientific research, Group collaboration, Science production, Journal of pests, plant diseases, Plant Protection Research Institute
 • Tayebeh Shahmirzadi * Pages 11-28
  Purpose
  The main purpose of the study was analyzing of scientific outputs of researchers in AREEO affiliated institutes in Scopus database using scientometrics indices.
  Methodology
  Survey and scientometic analysis methods are used to conduct the research. 6361 scientific research reports which are published by AREEO scientists in Scopus database are examined.
  Findings
  The findings show that 6361 records have been totally published by AREEO researchers from 1961 to 2015. Totally, 39416 citations have been done to these documents representing an average of 6.19 citations per document. After deduction of self-citations, the figure reaches to 31868 citations. In terms of subject categories, most articles are in the field of agriculture and life sciences with 4298 cases (67.57 percent). In addition, most of documents are research paper with 5720 cases (89.92 percent). Findings also show that most of the researchers’ papers (4.84 percent) have been published in the journal of Acta Horticulturae. The survey of co-authorship pattern also revealed that Islamic Azad University has been main co-author institution by collaboration in writing 1676 articles (26.35 percent).
  Conclusion
  Based on the results, the rate of paper publication has been increased from 2005 onwards and then has been decreased from 2011. According to the H-Index, Fatemeh Sefidkon from Research Institute of Forests and Rangelands with H-Index number of 25 has placed higher than other researchers. Based on the same index, Research Institute of Forests and Rangelands has been the most active institute by H index of 40 in scientific productions.
  Keywords: Agricultural Research Centers, Scientific productions, Research Papers, Scientometrics, Researchers
 • Fatemeh Askari Bozayeh *, Zahra Yousefi Pages 29-43
  Goal
  The purpose of this article is to introduce the term "Agricultural Informatization " and its importance and application in agricultural development, focusing on China.Metodology: It, with a review approach, seeks to provide an overview of agricultural informatization and agricultural information dissemination models along with the changes that have been made in this area in China.
  Findings
  The results revealed that there are three mechanisms of agricultural information services that rely on government actions, market flows, and local community initiatives. The analysis of statistics on the owners of the right to reproduce the agricultural software packages indicates that agricultural research institutes and universities are the main developers of agricultural software and play a leading role in their research and development.
  Conclusion
  Accurate and informative knowledge-based agricultural techniques are the main drivers of sustainable agricultural production, whose potential contribution to agriculture can be addressed through lower costs, increased efficiency and improved productivity. Rapid changes in the field of information and communication technology have led to the development and diffusion of electronic services in the agricultural sector. Therefore, the development of national strategies for the implementation and use of information and communication technology in agriculture should be on the agenda of governments.
  Keywords: Agricultural Informatization, Agricultural Information Dissemination, Agricultural Information Technology, Information, Communications Technology
 • Hassan Alipour *, Neda Alizadeh, Shahram Moghadas, Asef Karimi Pages 45-55
  Purpose
  The main purpose of this research is to investigate the factors affecting the use of applied science and technology courses by instructors from information and communication technologies in the teaching and learning process and providing solutions for its improvement.
  Methodology
  This research is descriptive. The data collection tool was a questionnaire. The statistical population of the study includes 177 educators in Fars, Isfahan, West Azarbaijan, Hamedan and Mazandaran educational centers. 80 subjects were selected through stratified random sampling.
  Results
  The results of the research showed that applied academic teachers had a positive attitude toward teaching information technology and communication technology. Most educators had completed online courses. Access to computers and the Internet has been modest among educators throughout the week. Also, educators said they used Google search engines and Yahoo search engines to search the content.Discussion and
  Conclusion
  Strengthening the facilities needed by instructors to exploit and optimize the use of information technology in teaching can be very useful in developing this teaching method. It is also very effective to provide continuous training for updating the knowledge and information of trainers about modern information and communication technologies.
  Keywords: Applied Science Education, Teachers, Information Technology
 • Mohammadreza Bajelani *, Faramarz Soheili, Ali Akbar Khase Pages 57-67
  Purpose
  The purpose of this research is to determine the role of digital agricultural library on improving research projects in agricultural research centers of the west of the country.
  Method
  The method of this research is applied to the nature of this survey-analytical. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The population consisted of 200 faculty members in five research and education centers in the west of the country. For analyzing the data, one-way test was used and a number of questions were used as a descriptive test for normalization. 
  Findings
  Data analysis showed that the speed of access and support of the designs indicated the reasons why researchers could use the digital library's facilities and prevented them from repeating and updating regarding the estimation of information needs, as well as about the ways of accessing the portal and search engines and the most services to complete. The article and the thesis have been announced and, contrary to lower expectations, have been effective in the effectiveness and effectiveness of research projects. In this study, the researchers announced the slow down of communication and non-service outsourcing as one of the most important factors in the digital library of agriculture.
  Conclusion
  The results indicate that the target community did not have a good interaction with the information system and, despite the cost of maintaining it, the production of the content did not have the required performance and efficiency at the current leve
  Keywords: Digitally Improved Agricultural Library, Digital Library Services, Digital Library Development
 • S. Mahdi Ameri, Javad Bashiri * Pages 69-81
  Purpose
  The purpose of this study was to identify the factors affecting of the use of the students in the Jihad agriculture scientific and practical higher education institutions of Tehran province and Alborz from specialized and academic libraries.Research
  Methodology
  This research is an applied research and has been conducted through a survey method. A researcher-made questionnaire was used to collect information. The research community consists of 319 students of undergraduate and undergraduate educational centers.
  Results
  The results show that the rate of referrals to the library is moderate so that 50% of students return to the library less than two weeks ago. 95% of the students mentioned Persian books and publications as the most important source of information. The information sources in the studied libraries have a moderate ability to meet the students' information needs. Students have complete satisfaction with the behavior and behavior of librarians, but lenders are not content with the advice and advice of retrieving information.
  Conclusion
  According to the findings of the research, the rate of referral to the library is not favorable. Organizing courses or "learning how to use a library" and "using expert librarians" can be the most influential factor in library use.
  Keywords: Applied, Scientific Higher Education Centers, Agricultural Jihad, Library Services, Academic Library, Special Library, Information Needs, Library Usage
 • Mojgan Taghikhani *, Abbas Gilvari, Fahimeh Babolhavaeji Pages 83-94
  Purpose
  The purpose of this research is to measure the readiness of libraries and information centers of research institutes and centers affiliated to the Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO) to establish a knowledge-based organization.  
  Methodology
  The method of this research is an analytical survey. 112 librarians working in libraries and information centers affiliated to institutes and research centers of the AREEO consists the Society of Research population. Data were collected by two researcher-made questionnaires. To assess the validity of the questionnaire, formal validity and reliability of Cronbach's alpha test were used.  
  Findings
  The findings of this study showed that the average of components of organizational readiness in the research community is 73% and is in a favorable situation. Among the six components of organizational readiness, the component of "cultural readiness" with the abundance of 77 (86.24%) has the highest rank. Also, the findings of this study showed that the knowledge based level of the AREEO libraries were 67.7%.  
  Results
  According to the results of this study, the components of organizational readiness assessment and components of Knowledge-based organization have a positive and significant relationship in the research population.   Keywords: Organizational readiness, Knowledge-based organization, Libraries and Information Centers, its manager
  Keywords: Organizational Readiness, Knowledge-Based Organization, Libraries, Information Science Centers, Knowledge Management