فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/12
 • تعداد عناوین: 5
|
 • عباس افلاطونی* صفحات 9-31
  در نظریه توازن بیان می‌شود شرکت‌ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت حداکثر مقدار خود را داراست و هرگونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می‌گردد. در این پژوهش، با پیروی از ادبیات موجود، متغیرهای تبیین‌کننده ساختار سرمایه انتخاب شده، با استفاده از آن‌ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت‌ها از ساختار هدف آن‌ها سنجیده شده و سپس تاثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت بررسی گردیده است. بدین‌منظور از داده‌های 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386، رویکرد داده‌های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال‌ها و صنایع، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می‌یابد. نتایج تحلیل‌های تکمیلی در شرکت‌هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل‌های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین‌کننده ساختار سرمایه جهت سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته‌های اصلی پژوهش همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه هدف، انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت، نظریه توازن
 • علی محمدی، عباس عباسی، سعید اخلاق پور*، علی نقی مصلح صفحات 33-68
  هدف پژوهش حاضر، سناریوسازی در حیطه عوامل موثر بر ارزش بازار سرمایه، با رویکرد توسعه نسبی بورس اوراق بهادار در مقام مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است. در راستای ایجاد یک مدل توسعه‌یافته و پویا به منظور شبیه‌سازی اثر تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوب متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه، فرهنگ و دانش سرمایه‌گذاری و مداخلات بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویایی‌شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پژوهش با نرم‌افزار Vensim DSS شبیه‌سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون‌های آماری و سیستمی سنجیده شده است. نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. نتایج نشان می‌دهد که تغییرات %3+ و %3- در نرخ رشد اقتصادی سالانه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه به ترتیب به میزان %6/13+ و %2/12- در افق 1404 می‌شود؛ همچنین افزایش و کاهش %10 در نرخ بهره به ترتیب موجب کاهش %27 و افزایش %44 در مقدار ارزش بازار سرمایه می‌شود. نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان می‌دهد که تغییرات مطلوب متغیرهای درون‌زای بازار سرمایه به میزان سالانه %10، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان %80 نسبت به شبیه‌سازی پایه می‌شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیت به‌مراتب بیشتری از خود نشان می‌دهد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار، پویایی شناسی سیستم، توسعه بازار سرمایه، ارزش بازار
 • مصطفی هاشمی، جواد نیک کار* صفحات 69-96
  هدف این پژوهش، بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست هم‌زمان روندهای بلندمدت و کوتاه‎مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی (سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‎های تعدیل‌شده هر سهم برحسب تورم) و سود نقدی است. مطابق این هدف، با توجه به نظریه های متفاوت مالی، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 301 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال‎های 1371 تا 1395 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و استفاده از آزمون های مقایسه ای ضرایب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای فرضیه اصلی اول و دوم، به‌استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی های هر سهم (معیار ترازنامه‏ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار بر اساس شکست الگوهای بلندمدت و کوتاه‎مدت افزایشی و کاهشی، برای خبر بد بیشتر از خبر خوب است؛ علاوه بر این، برای چهار فرضیه اصلی سوم تا ششم نتایج موید آن است که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار، برای مقایسه الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت شکست معیارهای عملکردی و سود نقدی از رفتار معقولانه و نظری پیروی نمی کند و نتایج متناقضی را نشان می‎دهد؛ درنتیجه، این چهار فرضیه رد شد.
  کلیدواژگان: رفتار منطقی بورس، واکنش منطقی بازار سهام، محتوای اطلاعاتی گزارشگری سود سهام، شکست در الگوهای بلندمدت معیارهای عملکردی و سودتقسیمی، شکست در الگوهای کوتاه مدت معیارهای عملکردی و سودتقسیمی
 • ایمان سلیمانی، مهدی عرب * صفحات 97-119
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکتی پیش‌بینی کننده بازده سهام بر نوسانات غیرسیستماتیک بازده آتی سهام است. به این منظور نمونه‌ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته‌شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازده زمانی 1389 تا 1396 با استفاده از رویکرد سهام انفرادی بررسی‌شده ‌است. رویکرد تحلیل پرتفوی ده‌گانه به منظور مشخص کردن ویژگی‌های شرکتی پیش‌بینی کننده بازده سهام استفاده‌شده است؛ همچنین مدل سری زمانی CAPM و مدل EGARCH برای استخراج نوسانات غیر سیستماتیک سالانه غیرشرطی و شرطی بازده سهام انفرادی و نیز رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی برای بررسی کیفیت ارتباط بین ویژگی‌های شرکتی پیش‌بینی کننده بازده سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام در چارچوب غیرشرطی و شرطی به‌کاررفته است. نتایج تحلیل پرتفوی نشان می‌دهد که تغییرات مقطعی بازده آتی سهام به ویژگی‌های شرکتی مانند اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، نقد شوندگی، مومنتوم و نسبت جریان نقد به قیمت، وابسته است. نتایج پژوهش همچنین بر تاثیر معکوس و معنا‌دار اندازه شرکت و نسبت جریان نقد به قیمت و نیز تاثیر مستقیم و معنا‌دار نسبت ارزش دفتری به بازار و نقد شوندگی بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام دلالت دارد.
  کلیدواژگان: نوسان پذیری غیرسیستماتیک شرطی، نوسان پذیری غیرسیستماتیک غیرشرطی، ویژگی‎ های خاص شرکت
 • امید آخوندی، حمیدرضا مهرآور، روح الله فرهادی* صفحات 121-145
  مالی رفتاری، پارادایم جدیدی در بازارهای مالی است که به‌تازگی و در پاسخ به مشکلاتی که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده، در پی توضیح و تشریح پدیده های غیرعادی مشاهده شده در حوزه مالی است. وجود بی‌قاعدگی‌های قیمت‌گذاری در مدل‌های متعارف قیمت‌گذاری به وفور در مبانی نظری موضوعی قیمت‌گذاری دارایی مالی و همچنین در حوزه مبانی نظری مالی رفتاری گزارش‌شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل رفتاری مهم دیگری نظیر رفتار جمعی و مومنتوم در سطح هر صنعت حاضر در بورس تهران و فرا بورس ایران است. با به کارگیریروش‌شناسی پرتفوی پژوهی در سطح هر صنعت و استفاده از داده‌های قیمتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران در طول دوره 17/09/1387 تا 22/08/1397، عوامل رفتار جمعی و مومنتوم برای 24 صنعت که لااقل دارای 5 شرکت بوده‌اند، محاسبه شد. در مرحله نخست، بررسی و تحلیل مقادیر این عوامل به‌طور مقدماتی حاکی از وجود رفتار جمعی و مومنتوم بود. در مرحله دوم، بررسی و تحلیل رگرسیون تلفیقی نشان داد که بازدهی آتی کوتاه‌مدت (1ماهه)، میان‌مدت (2ماهه) و نسبتا بلندمدت (3ماهه)، رابطه معناداری با عوامل رفتار جمعی و عامل مومنتوم دارد. در مرحله سوم، با به کارگیری روش‌شناسی پرتفوی پژوهی در سطح صنایع، صرف بازدهی‌ مبتنی بر عوامل محاسبه و مشاهده شد که پرتفوی‌ دارای رفتار جمعی و مومنتوم، بازدهی بالاتری در مقایسه با پرتفوی بدون رفتار جمعی و بدون مومنتوم دارد و عامل رفتار جمعی موجب کسب بازدهی مومنتومی بالاتر در آینده می‌شود.
  کلیدواژگان: بی قاعدگی های قیمت گذاری، مالی رفتاری، رفتار جمعی، مومنتوم، روش شناسی پرتفوی پژوهی
|
 • Abbas Aflatooni* Pages 9-31
  The Trade-off theory states that firms have a target (or an optimal) capital structure that maximizes the firm’s value and any deviation can decrease the firm’s value. Following the existing literature, this paper selects the capital structure determinants and using them calculates the deviation of firms’ actual capital structure from their target level, and finanlly investigates the effect of deviation from target capital structure on firms’ value. To this end, this papes uses data from 148 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2007-2017 and also applies panel data approach and the approach to control the industry and year effects. The results indicate that an increase in deviation from the target capital structure decreases the firm’s value. The results of complementary analyses in over and under levered firms and also, the results of complementary analyses using an alternative set of capital structure determinant to calculate the capital structure deviation are consistent with the research primary results. The research results are consistent with the notions presented in Trade-off theory
  Keywords: Target Capital Structure, Capital Structure Deviation, Firm’s Value, Trade Off Theory
 • Abbas Abbasi, Saeed Akhlaghpour*, Ali Mohammadi, Alinaghi Mosleh Pages 33-68
  One of the economic development challenges in recent years is financing problems. In the present circumstance, where banks and financing institutions face many problems in financing businesses and projects, investigating the stock market development factors seems to be necessary. Present research aims at simulating scenarios in the context of factors affecting stock market development in the comparison with banking system. The system dynamics approach has been used in order to develop a dynamic model to simulate the effect of GDP growth rate and interest rate on market capitalization (quantitative scenarios), and also investigate the effect of market efficiency, investing culture and knowledge, and market manipulation (structural scenarios). Using Vensim DSS to simulate the scenarios, the validity of the model has been tested under systemic and statistical tests. The results show that increasing GDP growth rate, increase the market capitalization over research time horizon, while increasing interest rate results in the decrease of stock market capitalization. +3% and -3% change in GDP growth rate results in +13.6% and -12.2% change in market capitalization. +10% and -10% change in interest rate results in -27% and +44% in market capitalization. Changing the endogenous variables by 10% in the demanded way will 80% increase the market capitalization in the comparison with base run simulation values. The results of sensitivity analysis shows that market capitalization is more sensitive to changes of endogenous variables than macroeconomic variables.
  Keywords: Securities Exchange System Dynamics, Capital Market Development, Market Capitalization
 • Javad Nikkar*, Mostafa Hashemi Pages 69-96
   The purpose of this study is to investigate the Logical Behavior of the Tehran stock exchange Based on the simultaneous failure of increasing and decreasing Long-term and short-term trends of performance criteria (including earnings per share, operating profit per share, operating cash flows of each share and Net growth of assets of per share adjusted by inflation( and Corporate Dividend. for this purpose, According to different financial theories, Six hypotheses are developed and data on 301 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period between the years 1993 to 2017 are analyzed. The research method using Panel data method with fixed effects approach and using comparative tests reviewed and tested. The results showed that for the main hypothesis of the first and second, with the exception of the functional criterion, the net changes in the assets of each share, the information content of future performance and market reaction on the basis of the failure of long-term and short-term trends are increasing and decreasing for bad news is more than good news. In addition, for four main thirty to sixth hypotheses, the results show that the information content of future performance and market reaction do not follow reasonable and theoretical behavior to compare long-run and short-term patterns of failure of the performance criteria and Dividend, and Displays conflicting results. As a result, these four main hypotheses have been rejected
  Keywords: Logical Behavior of Stock Exchange, Stock MarketLogical Reaction, Dividend Reporting Information Content, Failure in the Patterns of Performance Criteria, Dividen
 • Iman Soleimani, Mehdi Arab* Pages 97-119
  This study aims to investigate the effect of firm-specific characteristics predicting stock return on future idiosyncratic volatility. The sample of the study comprises of 100 listed firms on Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2017. The decile portfolio analysis approach has been used to determine the specific characteristics of stock return predictors. Also, the time series of the CAPM model and the EGARCH model are applied to extract conditional and unconditional idiosyncratic volatility on individual securities. In addition, a multivariate regression with a combination of data was used to examine the quality of the relationship between the firm-specific characteristics predicting stock return and the future idiosyncratic volatility of individual securities in the conditional and unconditional framework. The results of the portfolio analysis show that cross-sectional return variations of firms are associated with firms-specific characteristics such as firm size, book-to-market ratio, liquidity, momentum, and cash flow-to-price ratio. Also, the results show that the reverse and significant impact of the firm size and the cash flow-to-price ratio as well as the direct and significant impact of the book-to-market ratio and liquidity on the future idiosyncratic volatility.
  Keywords: Conditional Idiosyncratic Volatility, Unconditional Idiosyncratic Volatility, Firm-Specific Characteristics
 • Roohollah Farhadi*, Omid Akhoundi, Hamidreza Mehr Avar Pages 121-145
   Behavioral Finance is a new paradigm in financial markets that recently and in response to problems, that modern financial paradigm is facing, try to explain anomalies events in financial area. Pricing anomalies in pricing models are reported in asset pricing literature as well as in behavioral finance literature. The purpose of this research is examining some other behavioral factors like herding and momentum returns at the industry-level at Tehran Stock Exchange and Iran Fara bourse. By using portfolio methodology at industry-level, and price data of listed companies at Tehran Stock Exchange and Iran Fara bourse during 12/07/2008 to 11/13/2018, herding and momentum returns are calculated for 24 industries that had at least five companies. At the first stage, preliminary results show the existence herding and momentum returns. At the second stage, pooled regression analysis shows that short-term subsequent return (1 month), medium-term  subsequent return (2 month) and long-term subsequent return (3 month), have a significant relationship with herding and momentum returns. At last, Portfolio Study Methodology is used for making stock portfolio based on herding and then momentum and premium subsequent returns of portfolios is calculated. Again, the findings indicate that portfolio with herding and momentum factors has higher return in comparison with the portfolio without mentioned factors, and herding factor result to higher return or momentum portfolios
  Keywords: Pricing Anomalies, Behavioral Finance, HerdingBehavior, Momentum, Portfolio Study Methodology