فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفیه مهری نژاد، عزیز رضاپور، وحید علی پور*، نرگس حکیمی، رضا جهانگیری، شیما نیک جو، ارسلان غلامی صفحات 219-232
  مقدمه
  تحلیل هزینه ها و درآمدها ابزار مهمی برای برنامه ریزی، کنترل، نظارت و ارزشیابی بیمارستان است که جهت کاهش هزینه های غیرعادی انجام می گیرند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل حاشیه سود واحدهای عملیاتی در یک بیمارستان آموزشی منتخب انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال 1397 در یک بیمارستان آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. اطلاعات هزینه ای از طریق چک لیست محقق ساخته جمع آوری شد. ابتدا هزینه های مستقیم به تفکیک مراکز هزینه محاسبه گردید و سپس با روش جذبی به واحدهای عملیاتی سرشکن شد. درآمد واحدهای عملیاتی با مطالعه تعداد 65817 پرونده بیماران سرپایی و بستری در مرکز در سال مورد مطالعه استخراج و نهایتا حاشیه سود عملیاتی واحدها مشخص گردید. محاسبات با نرم افزار Excel  نسخه 2017 انجام شد.
  یافته ها
   هزینه های مستقیم 66 درصد و هزینه های غیرمستقیم 34 درصد کل هزینه های عملیاتی مرتبط با واحدهای عملیاتی را تشکیل دادند. جمع درآمد حاصل از ارائه خدمات در واحدهای مورد مطالعه 226 میلیارد ریال و هزینه کرد این واحدها 471 میلیارد ریال برآورد گردید. به غیر واحدهای فوق تخصصی زنان و کودکان و فوق تخصصی جراحی ترمیمی که دارای حاشیه سود عملیاتی به میزان 39 درصد و 36 درصد بودند، بقیه واحدها زیان عملیاتی چشمگیری داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  اصلاح فرآیندهای تامین لوازم مصرفی و خدمات مورد نیاز، توجه به مدیریت منابع انسانی و نیروی کار، افزایش کمی و کیفی خدمات ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بیمارستان آموزشی، هزینه، درآمد، حاشیه سود عملیاتی، بیماران سرپایی، بیماران بستری
 • راحیل قربانی نیا*، عاطفه مرسل پور صفحات 233-244
  مقدمه
  یک نظام بهداشتی کارا فقط از طریق ارائه خدمات مطلوب می تواند به رسالت خود یعنی تامین سلامت افراد جامعه اقدام نماید که این امر از طریق خدمات مراکز بهداشتی و درمانی امکان پذیر است. مطالعه حاضر جهت بررسی کیفیت خدمات بهداشتی در مراکز بهداشتی و درمانی شهری بم انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر روی 447 نفر که به مراکز بهداشتی و درمانی شهری بم که از ابتدای اردیبهشت 1394 تا پایان خرداد 1395جهت دریافت خدمات سرپایی مراجعه کرده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه 26 سوالی رضایت مندی مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی شهری بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی تست و کروسکال- والیس انجام شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 وارد شدند.
  یافته ها
   اکثریت افراد مورد مطالعه زن، دارای تحصیلات دانشگاهی، با دفعات مراجعه بیش از 2 بار بودند. در تمامی ابعاد افراد میزان بالایی از رضایت را اعلام داشتند. ارتباط معناداری به غیر از سن بین متغیرهای تحصیلات، تعداد دفعات مراجعه، علت مراجعه و شغل با میزان رضایت مراجعه کنندگان وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
   به نظر می رسد عملکرد مراکز در مجموع موفق بوده است و با ارتقاء برخی از فرآیندها، می توان سطح بالاتری از رضایت مندی را به دست آورد. همچنین با توجه به اصل بهبود مداوم لازم است با برنامه ریزی مناسب در جهت حفظ، ارتقاء و بهبود شرایط موجود باید گام برداشت.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، مراکز بهداشتی و درمانی شهری، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات سرپایی، مراجعین
 • مهناز مایل افشار*، مهدی معمارپور صفحات 245-259
  مقدمه
  دارو رایج ترین کالای درمانی مصرفی در واحدهای ارائه کننده خدمات سلامت است. اجرای صحیح دستورات دارویی، بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت بوده که جزء اصلی عملکرد پرستاران و کادر درمان می باشد و  بروز اشتباهات دارویی می تواند باعث بروز مشکلات جدی در سلامت شده و تهدیدی برای ایمنی بیماران محسوب گردد. این پژوهش با هدف بررسی علل خطاهای دارویی و عدم گزارش دهی از دید پرستاران انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی با استفاده از گزارش های خطاهای دارویی که به واحد اعتباربخشی بیمارستان منتخب در بازه زمانی 1390-1396 ارسال شده بودند و نیز تکمیل پرسشنامه توسط 102 پرستار که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده بودند، در یک بیمارستان تخصصی قلب در شهر تهران انجام شد. از آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال - والیس استفاده شد.
  یافته ها
   مهم ترین علل موانع گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران به ترتیب اهمیت، شلوغی و ازدحام بیماران بخش (296%) ترس از تنبیه انضباطی (7/27%) بود. در ایجاد خطاهای دارویی نیز خستگی زیاد ناشی از کار اضافی پرستار (2/40%)، تراکم زیاد کار و کمبود تعداد پرستار نسبت به بیمار در بخش (38/2%) از مهم ترین دلایل عنوان شدند.
  بحث و نتیجه گیری
   به کارگیری یک برنامه آموزشی مناسب توسط مدیران حوزه سلامت جهت توجه به فرهنگ ایمنی بیمار و همچنین  توانمندسازی پرستاران می تواند در کاهش میزان خطا موثر باشد.
  کلیدواژگان: خطاهای دارویی، ایمنی دارو، موانع گزارش دهی، بیمارستان تخصصی، بیمارستان آموزشی، پرستاران
 • سمیه معلمی، زهرا مشکانی، سید مسعود موسوی نژاد، ندا ولی پور * صفحات 261-272
  مقدمه
  بیماری های دهان و دندان در ایجاد بیماری هایی همچون بیماری های تنفسی، قلبی -عروقی و دیابت نقش بسزایی دارند بنابراین پیشگیری از این بیماری ها باید یکی از اولویت های نظام سلامت باشد. از سوی دیگر توزیع عادلانه دندانپزشکان به منظور پوشش همگانی در سطح کشور مناسب نیست. در این مطالعه به بررسی توزیع دندانپزشکان و همچنین تراکم آن ها در استان فارس پرداخته شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی بود. آمارهای جمعیتی استان فارس و همچنین تعداد دندانپزشک فعال در بخش های دولتی در این استان به تفکیک هر شهرستان به ترتیب از مرکز آمار ایران و معاونت درمان استان فارس در سال های 1394 و 1395 اخذ شد و توزیع دندانپزشکان با استفاده از شاخص های جینی و رابین هود بررسی شد.
  یافته ها
  شاخص جینی برای دندانپزشکان استان فارس در سال های 1394 و 1395 به ترتیب 0/32 و 0/27 به دست آمد و جهت رسیدن به برابری کامل در سال های مذکور به ترتیب باید تعداد 503 و 485 دندانپزشک در استان فارس باز توزیع می شدند. بدین جهت می بایست از تعداد دندانپزشکان شهرستان شیراز کاسته و به سایر شهرستان ها بازتوزیع می شد.
  بحث و نتیجه گیری
   سیاست گذاران بخش سلامت می بایست در توزیع دندانپزشکان به نقاط مختلف کشور به میزان نیاز آن ها و بر اساس میزان محرومیت مناطق، میزان موفقیت مداخلات گذشته در نگهداشت نیروهای انسانی و همچنین روند افزایشی یا کاهشی شاخص پوسیدگی دندان در سال های گذشته توجه نموده و توزیع آنان را انجام دهند.
  کلیدواژگان: دندانپزشکان، توزیع عادلانه، میزان بازتوزیع، بهره مندی از خدمات، شاخص جینی، شاخص رابین هود
 • عزیز رضاپور، زهرا مشکانی، هیرو فارابی*، نرگس حکیمی، علیرضا مزدکی، وحید علی پور صفحات 273-287
  مقدمه
  خدمات بیمارستانی علاوه بر تعدد زیاد، به دلیل وابستگی بین مراکز و بخش های ارائه دهنده با پیچیدگی در محاسبه هزینه ها به ویژه هزینه های تخصیص یافته روبه رو است. با در نظر گرفتن روابط متقابل بین تمام بخش ها در بیمارستان، تحلیل هزینه تنها با رویکرد تسهیم متقابل امکان پذیر است که می تواند جهت تصمیم گیری در روش بررسی هزینه ها، اطلاعات دقیق تری برای محققین و مدیران فراهم آورد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود که در سال 1396 در بیمارستان آموزشی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و مدارک و صورت های مالی بود. پس از شناسایی مراکز فعالیت و محرک هزینه مناسب، هزینه تمام شده خدمات شاخص بخش های نهایی با استفاده از دو رویکرد تسهیم یک طرفه و همچنین تسهیم متقابل از طریق معادلات هم زمان محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مقایسه دو رویکرد تسهیم یکطرفه و متقابل نشان داد که کلیه هزینه های سربار و میانی و هزینه کل دارای انحراف بودند. بیشترین انحراف بین دو رویکرد مربوط به بخش زایمان و چشم پزشکی به ترتیب مربوط به عمل سزارین با 16 میلیون ریال و سونداژ مجرای اشکی با 13 میلیون ریال بودند.
  بحث و نتیجه گیری
   درصورتی که بیمارستان ها هزینه خدمات خود را با روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت با رویکرد تسهیم متقابل محاسبه نمایند، می توانند از منافع گزارش گیری های صحیح هزینه ای بهره برده و با داشتن تصویر روشنی از هزینه ها تصمیمات مدیریتی مناسبی اتخاذ نمایند.
  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تسهیم یکطرفه، تسهیم متقابل، بیمارستان آموزشی
 • رستم صابری فر* صفحات 289-300
  مقدمه
  تامین فضاهای شهری مناسب، به خصوص فضاهای باز و طبیعی، تاثیر غیرقابل انکاری بر دستیابی به شهرهای سلامت محور و به خصوص تامین سلامت روان سالمندان دارد. به همین منظور، این بررسی با هدف ارزیابی این فضاها در شهر مشهد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی به صورت مقطعی در تابستان سال 1397 در 13 منطقه شهرداری شهر مشهد و بر روی 480 نفر از شهروندان که به روش تصادفی طبقه بندی شده، انتخاب شده بودند، به انجام رسید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه محقق ساخته برای عملکرد پارک ها بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، تی تست و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. از نرم افزار آماری SPSS نسخه 2019 جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
   بین عملکردهای نیروبخشی، جلوگیری از استرس و نگرانی، تامین هوای پارک ها، متغیرهای قومیت، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، درآمد و تحصیلات با سلامت روانی سالمندان رابطه آماری معناداری وجود داشت اما بین عملکردهای تامین ارزشمندی و سرگرمی و همچنین متغیرهای سن، پوشش بیمه ای، جنسیت، محل تولد و تعداد فرزندان با سلامت روان سالمندان رابطه آماری معناداری دیده نشد. 
  بحث و نتیجه گیری
   با توجه به نقش غیرقابل انکار پارک ها در تغییر روحیه و سلامت سالمندان، لازم است سیاست گذاران بخش سلامت و برنامه ریزان شهری در طراحی این گونه فضاها به نیازهای خاص این گروه از جمله حذف پستی و بلندی های مسیرها، طراحی فضاهای خاص برای انجام ورزش های سبک، طراحی نرده در کنار مسیرهای شیب دار و طراحی مکان های تجمع برای بحث و گفتگو در خارج از مسیرهای تردد، اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: شهر سلامت محور، فضاهای سبز، سلامت روان، پارک های شهری، سالمندان
 • نسرین شعرباف چی زاده، عسل سادات نیا*، عاطفه نجفی شاه کوهی، بهروز مداحیان صفحات 301-315
  مقدمه
  گردشگری پزشکی یکی از اشکال صادرات خدمات سلامت است که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این صنعت دارای پیامدهای مثبتی از جمله افزایش درآمد حاصل از صادرات خدمات سلامت، افزایش درآمد ارزی کشور، پیشگیری از فرار مغزها و افزایش اشتغال کارکنان بخش سلامت و کاهش خروج بیماران از کشور می باشد. هدف از این پژوهش بررسی میزان آمادگی بیمارستان های تک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای جذب گردشگر پزشکی بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی بود که به صورت مقطعی در سال 1396 بر روی دو بیمارستان تک تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. از چک لیست تدوین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای گردآوری داده ها استفاده شد. این چک لیست مجموعا دارای 80 سوال و دارای پنج بعد نیروی انسانی، هتلینگ، فرآیندی، شرایط عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. داده ها در نرم افزار Excel نسخه 2013 وارد شدند.
  یافته ها
   هر دو بیمارستان از نظر انطباق با استاندارهای وزارت بهداشت در شرایط غیرقابل قبول بودند. از نظر نیروی انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو بیمارستان در سطح غیرقابل قبول قرار داشتند. هر دو بیمارستان از نظر شاخص هتلینگ و شرایط عمومی در سطح متوسط و از نظر شاخص های فرآیندی در سطح متوسط و غیرقابل قبول بودند.
  بحث و نتیجه گیری
   رعایت ضوابط ملی تدوین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه ریزی جهت تامین منابع مورد نیاز برای مسئولان بیمارستان هایی که قصد ورود به صنعت گردشگری پزشکی را دارند، ضروری است.
  کلیدواژگان: میزان آمادگی، بیمارستان تک تخصصی، بیمار بین الملل، گردشگری پزشکی
 • علی محمد مصدق راد*، امین ابن شهیدی، نازنین عبدالمحمدی صفحات 317-334
  مقدمه
  استفاده کارآمد از منابع محدود بیمارستان ها برای تامین نیازهای نامحدود مردم ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی بیمارستان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت اقدام پژوهی مشارکتی در یک بیمارستان خصوصی شهر اصفهان در بازه زمانی 1391 تا 1393 انجام شد. برنامه استراتژیک بیمارستان تدوین و در آن اهدافی برای افزایش بهره وری و کارایی بیمارستان نوشته شد. میزان تاثیر برنامه استراتژیک بر کارایی بیمارستان، قبل و بعد از اجرای آن با استفاده از شاخص های متوسط اقامت بیماران، میزان اشغال تخت بیمارستان، گردش تخت و فاصله گردش تخت بیمارستان سنجیده شد. داده ها با نسخه 22 نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  در سال 1393 میزان اشغال تخت و گردش تخت بیمارستان به ترتیب 16/7 و 25 درصد افزایش و متوسط اقامت بیمار و فاصله گردش تخت بیمارستان به ترتیب 7/5 و 57 درصد کاهش نسبت به سال 1391 داشت. میزان اشغال تخت و گردش تخت بیمارستان مورد مطالعه در سال 1393 به ترتیب حدود 3/2 و 79/8 درصد بیشتر از میانگین میزان اشغال تخت و گردش تخت بیمارستان های عمومی کشور بود. متوسط اقامت بیماران و فاصله گردش تخت بیمارستان مذکور در سال 1393 به ترتیب 57 و 54 درصد میانگین اقامت بیماران و فاصله گردش تخت بیمارستان های عمومی کشور بود.
  بحث و نتیجه گیری
   تدوین و اجرای درست برنامه استراتژیک مناسب منجر به بهبود کارایی بیمارستان می شود. بومی سازی و استفاده صحیح از مدل های مدیریتی توسعه یافته در صنعت منجر به بهبود عملکرد بیمارستان ها می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، کارایی، بیمارستان خصوصی، اقدام پژوهی مشارکتی
|
 • Safieh Mehrinezhad, Aziz Rezapour, Vahid Alipour*, Narges Hakimi, Shima Nikjoo, Reza Jahangiri, Arsalan Gholami Pages 219-232
  Background & Objectives
  The analysis of costs and incomes is an important tool for planning, controlling, monitoring and evaluating hospitals to reduce abnormal costs. The purpose of this study was to analyze the profit margins of operating units in a selected educational hospital.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out in a selected educational hospital affiliated to Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran in 2019. Cost information was collected through a researcher-made checklist. At first, direct costs were calculated separately from cost centers and then absorbed into operational units by the absorption method. The income of operating units was extracted by studying the files of 65,817 outpatient cases and hospitalized patients in the study year and finally, the operating margin of the units was calculated. Calculations were done through Excel 2017 software.
  Results
  Direct and indirect costs accounted for 66% and 34% of the total operating costs of operational units. Total revenue from providing services in the studied units was 1674074 $ and the cost of these units was estimated about 3488888 $. Other than the sub-specialty units of Gynecology and Pediatrics, Reconstructive Surgery Which had operating margins of 39% and 36% respectively, the rest of hospital units had significant operational losses. 
  Conclusion
  Improving the processes of supplying the required facilities and services, paying attention to the human resources management and labor force and increasing the quantity and quality of services seem to be necessary.
  Keywords: Educational Hospital, Cost, Income, Operating Margin, Outpatient Patient, Hospitalized Patients
 • Rahil Ghorbani Nia*, Atefe Morsalpor Pages 233-244
  Background & Objectives
  An effective health system can only fulfill its mission, which is providing community health, through providing desirable services; this is possible through the services of health centers. The aim of this study was to find the satisfaction rate of people referred to urban health centers of Bam/ Iran.
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted on 447 clients referred to Bam urban health centers from May 2015 to June 2016 for receiving outpatient services. Data collection tool was a 26-item questionnaire for the satisfaction of clients of urban health centers. Data were analyzed through SPSS20 and using t-test and Kruskal-Wallis statistical tests.
  Results
  The majority of the study subjects were female, had a university degree, with more than 2 visits. In all aspects, the subjects expressed a high degree of satisfaction. The satisfaction rate showed significant relationship with the variables of education, number of visits, the reason for referral, occupation, but not with age. 
  Conclusion
  Overall, the performance of the centers seems to have been successful and by upgrading some of the processes, they can get a higher level of satisfaction. Also, given the principle of continuous improvement, it is necessary to plan appropriately to maintain and improve the existing conditions.
  Keywords: Satisfaction, Urban Healthcare Services Centers, Healthcare Services, Ambulatory Care, Patients
 • Mahnaz Mayelafshar*, Mehdi Memarpour Pages 245-259
  Background & Objectives
  Medication is the most commonly used therapeutic product in health care centers.The correct administration of medication orders is an important part of the treatment and care process, which is the major part of responsibility of nurses and medical staff. The occurrence of medication errors can cause serious health problems and threaten the safety of patients. This study was done to investigate the factors associated with nurses' medication errors and their refusal to error reporting in points of views of nurses.
  Methods
  The present study was a descriptive-analytic study that was done cross-sectionally using error reports sent to the accreditation unit of a specialty cardiac hospital in Tehran during 2012-2018. Moreover, 102 nurses selected through randomized multistage sampling method were asked to complete a questionnaire. Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical tests were used for data analysis.
  Results
  According to the nurses’ point of views, the most important barriers of error reporting were respectively crowded wards (29.6%) and fear of punishment (27.7%) and causes of medication errors were respectively high fatigue due to the nurses’ overworking (40.2%), high workload and shortage of nurses in comparison to the number of patients (38.2%).
  Conclusion
  Use of an appropriate training program to estabilish the culture of paying attention to the patients’ safety as well as empowering the medical staff in this regard can be effective in reducing medication errors rate.
  Keywords: Medication errors, Medication safety, Reporting barriers, Specialty hospital, Educational hospital, Nurses
 • Somayeh Moalemi, Zahra Meshkani, Seyed Masood Moosavi Nejad, Neds Valipour * Pages 261-272
  Background & Objectives
  Oral and dental disorders have a significant role in the development of diseases such as respiratory and cardiovascular diseases and diabetes. So prevention of oral and dental problems should be one of the most important health system priorities. On the other hand, the fair distribution of dentists for a full coverage of the whole country is not suitable. In this study, the distribution of dentists and their density in Fars province were investigated.
  Methods
  In this descriptive study, population statistics of Fars Province,  as well as the number of active dentists in the public sector in each county in 2015 And 2016 were obtained from the Iranian Statistics Center and the Deputy of Health of Fars province. Finally, using the Gini and Robin Hood indices, the distribution of dentists was studied.
  Results
  Gini index for dentists in 2015 and 2016 was calculated as 0.32 and 0.27, respectively, and 503 and 485 dentists had to be redistributed in order to achieve a complete equality. Accordingly, the number of dentists in the city of Shiraz should be reduced in order to be redistributed in other cities. 
  Conclusion
  Health care policy makers should distribute dentists in different parts of the country according to their needs and based on the extent of deprivation of the areas, the success rate of past interventions in maintaining human resources, and the increasing or decreasing trend of the Decay-missing-filled teeth index in recent years.
  Keywords: Dentists, Equal distribution, Redistribution, Service benefits, Gini index, Robin Hood index
 • Vahid Alipour, Aziz Rezapour, Zahra Meshkani, Hiro Farabi*, Alireza Mazdaki, Narges Hakimi Pages 273-287
  Background & Objectives
  Calculation of hospital services costs, especially the allocated costs, is a complicated process due to the great number of hospital services, as well as the interdependence between different centers. Considering the interrelationships between all departments in the hospital, cost analysis is possible only through the mutul sharing approach, which can provide more accurate information for researchers and managers in order to decide on a costs analysis.
  Methods
  The present study was a descriptive study that was conducted in 2017 in a selected educational hospital affiliated to Iran University of Medical Sciences. Data collection was done through observation, interview and investigating financial documents.  After identifying the active centers and the appropriate cost drivers, the cost of important services in final sectors was calculated by using two methods of one-way sharing and mutual sharing through simultaneous equations.
  Results
  In comparison of one-way and mutaul sharing approach, all overhead, intermediate and total costs showed deviation. The greatest deviation between these two approaches was found in the parturition and ophthalmology departments and related to the cesarean with 16 million rials and the lacrimal duct cathetering with 13 million rials, respectively. 
  Conclusion
  The findings of this study showed that if hospitals managers calculate their services costs by activity-based cost and through mutual cost sharing approach, they can benefit from the correct costreportings and by having a clear image can make management decisions appropriately.
  Keywords: Activity-based costing, One-way sharing, Mutual sharing, Teaching hospital
 • Rostam Saberifar* Pages 289-300
  Background & Objectives
  Providing suitable urban spaces, especially open and natural spaces has an undeniable effect on reaching health-based cities and especially providing mental health for the elderly. To this end, the present study was conducted with the aim of assessing these spaces in Mashhad.
  Methods
  This descriptive-analytic cross- sectional study was conducted on 480 elderly citizens selected through random stratified sampling from 13 districts of Mashhad/ Iran in summer 2018. Data collection tools included Goldberg’s General Health Questionnaire and a researcher-made questionnaire for functions of parks. Data analysis was done through SPSS 2019 software and using one-way analysis of variance, t- test as well as Pearson correlation test. 
  Results
  Mental health of subjects showed significant statistical relationship with functions of empowerment, preventing stress and anxiety, and air supply for parks and also with variables of ethnicity, employment status, marital status, income, and education. However, mental health of subjects did not show significant relationship with the functions of providing value and entertainment in parks as well as their age, insurance coverage, gender, place of birth, and the number of children. 
  Conclusion
  Regarding the undeniable role of parks in mental and physical health of the elderly, policymakers in the health sector and urban planning should consider the specific needs of this group in designing these spaces, including the removal of up and downs of the paths and the design of special spaces for doing light exercises, fences alongside sloping paths and meeting places for discussion outside of traffic routes.
  Keywords: Health-based city, Green spaces, Mental health, Urban parks, Elderly
 • Nasrin Shaarbafchi Zadeh, Asal Sadat Niaraees Zavare*, Atefeh Najafi Shahkoohi, Behrooz Madahian Pages 301-315
  Background & Objectives
  Medical Tourism is one form of health services export that has attracted much attention. This industry has positive outcomes, including increased health services exports, increased foreign exchange earnings, brain drain prevention, increased employment of health workers, and reduced outflow of patients from the country. The purpose of this study was to investigate the readiness of single-specialty hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences to attract medical tourists.
  Methods
  This is a descriptive cross-sectional study that was conducted in two single-specialty hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2017. Data were collected using a checklist developed by the Ministry of Health. This checklist consisted a total of 80 questions and 5 dimensions such as human resources, hoteling, process, general conditions, and information and communication technology. Data were imported into Excel 2013 software.
  Results
  Both hospitals were unacceptable in terms of compliance with the Ministry of Health standards. In terms of human resources and information and communication technology, both hospitals were at an unacceptable level. In terms of hoteling indicator and general conditions, both hospitals were moderate, and in terms of process indicators, one hospital was at medium level and another was at unacceptable level.
  Conclusion
  Compliance with national standards developed by the Ministry of Health, and planning to provide resources for hospitals authorities seeking to enter the medical tourism industry seem essential.
  Keywords: Readiness, Single-specialty hospital, International patient, Medical tourism
 • Ali Mohammad Mosadeghrad*, Amin Ebneshahidi, Nazanin Abdolmohammadi Pages 317-334
  Background & Objectives
  It is necessary to utilize hospital scare resources to meet patients’ unlimited needs. Hospital managers should pay more attention to efficiency. This study aimed to examine the impact of strategic planning on hospital efficiency in 2012-2014.
  Methods
  A participatory action research was used in this study. The hospital strategic plan was formulated and implemented. There was a goal and objectives for increasing hospital productivity and efficiency in the strategic plan. Hospital efficiency was measured before and after implementing the strategic plan using bed occupancy (BO), patients’ average length of stay (LOS) in the hospital, bed turnover (BT) and bed turnover interval (BTI) indicators. Data was analyzed using the SPSS software.
  Results
  The hospital BO and BT rates were increased by 16.7% and 25% respectively in 2014 compared to 2011. The average LOS and BTI rates swere reduced by 7.5% and 57% respectively during the same period. The case hospital’s BO and BT rates were respectively 3.2% and 79.8% higher than the average of all Iranian general hospitals’ BO and BT rates. Patient LOS and hospital BTI rate in the case hospital were 57% and 54% lower than the average of these indicators among the country’s general hospitals.
  Conclusion
  Developing an appropriate strategic plan and implementing it properly help to improve hospital efficiency. Adopting and adapting industrial management theories and models could enhance hospitals’ performance. Hospital managers should be trained properly in strategic planning formulation and implementation.
  Keywords: Strategic planning, Efficiency, Private hospital, Participative action research