فهرست مطالب

دانش حسابداری مالی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 21، تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 21، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جعفر باباجانی، قاسم بولو، شهرام ابراهیم پور* صفحات 1-28
  هدف
  تعداد زیادی از کشورها در حال پیاده سازی استانداردهای حسابداری بر مبنای تعهدی در نهادهای بخش عمومی خود هستند. به منظور پیاده سازی موفق باید با نگاهی واقع بینانه به ظرفیت ها و وضعیت موجود توجه شود. هدف این پژوهش بررسی وضعیت پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران و تعیین شکاف بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می باشد.
  روش
  در این پژوهش، عامل های اثرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان و صاحب نظران شاغل در نهادهای بخش عمومی کشور قرار گرفته است. در پرسشنامه طراحی شده، از خبرگان خواسته شده است وضعیت موجود عامل های موثر در پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی کشور را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این عامل ها، ارزیابی کنند. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی  و استفاده از آزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش بیانگر این است که طبق اجماع نظر موافق خبرگان، عامل های اثر گذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در تمامی موارد بین وضعیت موجود (آنچه هست) با وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) تفاوت معنا دار وجود دارد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، نهادهای بخش عمومی کشور می توانند با برنامه ریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در مسیر کاهش شکاف وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب و پیاده سازی موفق این استانداردها حرکت کنند.
  دانش افزایی
  یافته های این پژوهش می تواند به کسب شناخت نقاط ضعف و قدرت پیاده سازی استانداردهای حسابداری و مشخص کردن نیازهای نهادهای بخش عمومی کشور برای تدوین برنامه و اجرای موفق فرایند گذار به نظام حسابداری جدید کمک کند.
  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی، وضعیت پیاده سازی
 • افسانه دلشاد*، رضا تهرانی صفحات 29-59
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تاکید بر روش های داده کاوی می باشد.
  روش
  پس از استخراج اطلاعات مالی 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1396، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده‎های ترکیبی و از روش های داده کاوی به عنوان روش آماری تکمیلی استفاده شده است.
  یافته ها
  ویژگی های مدیریت تاثیری معنادار بر ارزش معاملات سهام شرکت های بررسی شده داشته اما تاثیر این ویژگی ها بر حجم معاملات در اکثر موارد به صورت بی معنا مشاهده شده است. صرفا دقت پیش بینی مدیریت دارای تاثیر معنادار بر ارزش معاملات بوده و خوش بینی و کوته-بینی مدیریت تاثیری معنادار بر حجم معاملات سهام خواهند گذاشت. بیشترین تاثیرگذاری بر ارزش معاملات مربوط به متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بوده و بیشترین تاثیرگذاری بر حجم معاملات مربوط به متغیرهای نسبت قیمت به سود و نرخ بازده دارایی-های شرکت می باشد.
  نتیجه گیری
  تعداد اندکی از ویژگی های مدیریت تاثیری معنادار بر ارزش و حجم معاملات سهام داشته است و بازار سرمایه از طریق ارزش معاملات سهام انجام شده نسبت به ویژگی های مختلف مدیریت واکنش معنادار نشان داده است. همچنین صرفا کوته بینی مدیریت تاثیری معنادار برارزش معاملات داشته و کوته بینی، خوش بینی و استقلال هیات مدیره دارای تاثیری معنادار بر حجم معاملات بوده و سایر ویژگی های مدیریت جزء متغیرهای تاثیرگذار بر ارزش و حجم معاملات نبوده اند.
  دانش افزایی
  برای نخستین بار با استفاده از روش های داده کاوی به بررسی و شناسایی تاثیرگذارترین ویژگی های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام پرداخته شده است. در ادامه پیشنهاد می شود تا در پژوهش های آتی، تاثیر ویژگی های مدیریت بر سایر متغیر های مالی از جمله بازده خاص سهام، بازده غیرعادی سهام، ریسک ریزش قیمت سهام و... مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزش معاملات سهام، حجم معاملات سهام، روش های داده کاوی، سوگیری، ویژگی های مدیریت
 • مهدی وکیلیان آغویی، مهدی مرادی*، مهدی صالحی، مهدی جباری نوقابی صفحات 61-89
  هدف
  این پژوهش در پی تعیین تاثیر کنترل های داخلی کوزو(2013) بر کیفیت گزارشگری مالی و بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی است. همچنین با توجه به مسئولیت مدیریت در طراحی و استقرار کنترل های داخلی، دیدگاه این متخصصین در رابطه با کنترل های داخلی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی با دیدگاه سایر متخصصین کنترل های داخلی مورد مقایسه قرار گرفته است.
  روش
  این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی بوده و به این منظور پرسشنامه ای با طیف لیکرت حاوی 77 سوال مرتبط با پنج جزء کنترل داخلی و اصول هفده گانه آن طراحی و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی بین 431 نفر شامل 101 نفر متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی و 330 نفر سایر متخصصین کنترل های داخلی توزیع شده و پاسخ های واصل شده بر اساس مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان می دهد که کلیه کنترل های داخلی کوزو (2013) بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تاثیر داشته و دیدگاه متخصصین مسئول با اقلام تعهدی اختیاری و قابلیت پیش بینی سود به عنوان معیار های کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مقایسه دیدگاه متخصصین مسئول با دیدگاه سایر متخصصین کنترل داخلی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد.
  نتیجه گیری
  بکارگیری کنترل های داخلی کوزو (2013) در بازار سرمایه ایران و دیدگاه مثبت متخصصین مسئول در این خصوص، موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود. دانش افزایی: نتایج پژوهش دیدگاه جدیدی در رابطه با قابلیت بکارگیری کنترل های داخلی کوزو(2013) در بازار سرمایه ایران ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: دیدگاه مدیریت، کنترل های داخلی، کوزو، کیفیت گزارشگری مالی
 • مریم صفرپور، رویا دارابی*، محسن حمیدیان صفحات 91-111
  هدف
  بررسی تاثیر تغییرات اقلام تعهدی بر باور ناهمگن سرمایه گذار و افزایش دانش سرمایه گذاران و مدیران جهت تصمیم گیری درامر خرید و فروش سهام می باشد.
  روش
  برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان می دهد که تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور ناهمگن سرمایه گذار تاثیر مثبت دارد و تاثیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برباور ناهمگن سرمایه گذار در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین و در شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگ ، بیشتر است.
  نتیجه گیری
  نوسان در تغییرات اقلام تعهدی باعث افزایش عدم اطمینان در باور سرمایه گذاران می شود و واکنش نادرستی دربرابراطلاعات دریافت شده، از خود نشان می دهند که سبب افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت سهام می شود. عامل رشد و اندازه شرکت ها به عنوان یکی از متغیرهای با اهمیت در امرتحلیل و تصمیم گیری استفاده کنندگان ،شناخته می شود.دانش افزایی: انتظار بر این است که دست آوردهای پژوهش بتواند برای پژوهشگران آتی مفید واقع شود و در نهایت بر کیفیت پژوهش ، سطح دانش وتصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران تاثیر مطلوبی داشته باشد .
  کلیدواژگان: تغییرات اقلام تعهدی، باور ناهمگن سرمایه گذار، رشد، اندازه
 • عباسعلی دریایی*، یاسین فتاحی صفحات 113-133
  هدف
  چسبندگی انتظارات مدیران، ناشی از انتظارات و رفتارهای فرصت طلبانه آن ها برای رسیدن به این انتظارات است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود با درنظر گرفتن نقش تعدیلی مدیران غیرموظف است.
  روش
  برای نیل به هدف پژوهش، داده های 131 شرکت در بازه زمانی 1390-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود است. همچنین، متغیر تعدیل گر مدیران غیرموظف، رابطه بین چسبندگی انتظارات مدیران و مدیریت سود را تعدیل می کنند.
  نتیجه گیری
  مدیران برای رسیدن به اهداف مورد انتظار خود، اقدام به مدیریت سود می کنند. مدیران غیرموظف که بر اساس تئوری نمایندگی به عنوان یکی از سازوکارهای مهم برای کنترل و نظارت در شرکت به شمار می روند، یک راهکار عملی برای تعدیل (کاهش) اثر افزایشی چسبندگی انتظارات بر مدیریت سود است.
  دانش افزایی
  پژوهش حاضر با بکارگیری تئوری نمایندگی سعی در پر کردن شکاف نظری بین ادبیات ساختار هیات مدیره و مدیریت سود داشته است. به این صورت که باتوجه به تضادهای احتمالی بین مدیران و سایر ذی نفعان می توان انتظار داشت که تقویت بعد نظارت گرایانه مدیران با افزایش تعداد مدیران غیرموظف، می تواند مدیریت سود را تعدیل کند.
  کلیدواژگان: تئوری نمایندگی، چسبندگی انتظارات مدیران، مدیران غیرموظف و مدیریت سود
 • الهام الیاسی*، مجتبی ابراهیمی رومنجان صفحات 135-160
  هدف
  همگام با تکامل روابط اجتماعی و آغاز مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی، هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از نیازهای حسابداری و بازار سرمایه می باشد؛ از آنجا که سرمایه گذاران رکن اصلی بازار سرمایه می باشند، لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و اساتید دانشگاهی می باشد.
  روش
  برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق، ابتدا با توجه به مبانی نظری موجود، شش عامل اصلی و بالقوه شناسایی شد و سپس متغیرهای این عوامل از طریق مطالعه متون مرتبط و نظرخواهی از صاحبنظران استخراج و پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 82% و روایی ساختاری تایید شده به کمک روش تحلیل عاملی، تنظیم و بین نمونه آماری توزیع گردید.
  یافته ها
  نتیجه حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده بیانگر آن است که دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و اساتید دانشگاهی در مورد مهمترین مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی متفاوت می باشد.
  نتیجه گیری
  عدم آشنایی کافی حسابداران برای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و فقدان نظام ارزشیابی مناسب در ایران برای پیاده سازی ارزش منصفانه و وجود تناقضات متعدد بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان سه مشکل مهم سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از دیدگاه جامعه مورد مطالعه خواهد بود.
  دانش افزایی
  در این پژوهش به بررسی مشکلات سرمایه گذاران به عنوان گروهی از استفاده کنندگان استانداردها بعد از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران پرداخته می شود و راهکارهایی برای مرتفع کردن این مشکلات ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: اساتید دانشگاهی، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، سرمایه گذاران بورس
 • پرویز پیری، علی آشتاب*، معصومه رسولی صفحات 161-183
  هدف
  یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهامداران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت ها تاثیر می گذارند که انتخاب روش تامین مالی مناسب یکی از این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه بین هزینه تامین مالی و بازده مازاد است.
  روش
  جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های 91 شرکت طی سال های 1388 تا 1396 با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون قرارگرفته است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش بیانگر این است که هزینه تامین مالی رابطه مثبت و معناداری با بازده مازاد دارد و فرصت های سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری با بازده مازاد دارد. همچنین نقش تعدیل کنندگی فرصت های سرمایه گذاری در رابطه بین هزینه تامین مالی و بازده مازاد، منفی و معنادار است.
  نتیجه گیری
  فرصت های سرمایه گذاری به عنوان یک متغیر تعدیل گر، رابطه بین هزینه های تامین مالی و بازده مازاد سهام را به صورت معنادار تضعیف می کند.دانش افزایی: تبیین ارتباط هزینه تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری با بازده مازاد سهام می تواند درک عمیق تری از ارتباط ساختار سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری با ارزش شرکت فراهم سازد.
  کلیدواژگان: فرصت های سرمایه گذاری، بازده مازاد، هزینه تامین مالی
 • ایمان داداشی*، زهرا امیری لولاکی صفحات 185-213
  هدف
  مقوله ورشکستگی تنها در انتظار شرکت های کوچک و متوسط نبوده و شرکت‏های بزرگ که اغلب شرکت های متنوعی نیز هستند، از خطر ورشکستگی مصون نمی باشند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی با تاکید بر راهبرد های تمایز و رهبری هزینه است.
  روش
  داده های مرتبط با 97 شرکت از 5 صنعت در بازه زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه-گیری تنوع شرکتی از معیار آنتروپی استفاده شد و ریسک ورشکستگی نیز براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و مدلBcc با رویکرد VRS محاسبه شد. برای تعیین ضرائب اهمیت نسبت‏های موجود در راهبرد های تمایز و رهبری هزینه پورتر، از روش تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل‏های رگرسیونی لاجیت و روش پانل مقاوم استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که برخلاف مباحث تئوریکی، تنوع شرکتی اثر معناداری بر ریسک ورشکستگی شرکت ها ندارد. همچنین هیچگونه تاثیر معناداری از سوی راهبرد تمایز و رهبری هزینه بر رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر این اساس می توان بیان نمود که حرکت به سمت تنوع‏پذیری در بازه زمانی بلندمدت، بر میزان ریسک ورشکستگی شرکت‏ها تاثیری نداشته و بکارگیری راهبرد های رقابتی پورتر نیز موثر واقع نخواهد شد.
  دانش افزایی
  پژوهش حاضر می تواند به پژوهشگران حوزه حسابداری، مالی و بازاریابی برای انجام پژوهش های آتی و مدیران شرکت ها، سهامداران و فعالان بازار سرمایه در به کارگیری راهبردهای رقابتی تنوع شرکتی، تمایز و رهبری هزینه برای افزایش سود و ارزش شرکت همچنین کسب سهم بازار بیشتر و جلوگیری از ورشکستگی، کمک شایانی کند. جنبه نوآوری این پژوهش نیز بررسی تاثیر راهبردهای رقابتی بر رابطه بین تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  کلیدواژگان: ریسک ورشکستگی، تنوع شرکتی، راهبرد، تحلیل پوششی داده ها، آنتروپی، تحلیل سلسله مراتبی
 • حسین بستانی* صفحات 215-234
  هدف
  بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیانگر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار چیست. پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تاثیر گذار است، می تواند راهبرد تنوع بخشی باشد. لذا هدف از این مقاله این است که بررسی کند آیا راهبرد تنوع بخشی محیط مطلوبی برای مدیریت سود فراهم می کند یا اینکه این پدیده را کاهش می دهد.
  روش
  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از نمونه آماری شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهی 1387 تا 1395 و با ایجاد تمایز صریح بین تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی ، برای بررسی تاثیر راهبرد تنوع بخشی بر مدیریت سود، مدل رگرسیون چند متغیره براساس داده های تابلویی تحلیل شده است. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان می دهد که تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی به تنهایی تاثیر معناداری بر مدیریت سود ندارند اما ترکیبی از تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی این پدیده را کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش شواهدی را در حمایت از تئوری کاهش ریسک و تئوری پرتفولیو نشان می دهد زیرا این تئوری ها ارتباطی منفی بین مدیریت سود و راهبرد تنوع بخشی استدلال می کنند.دانش افزایی: از آنجا که برای بررسی ارتباط بین راهبرد تنوع بخشی و مدیریت سود تمایز صریح بین تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی و همچنین ترکیبی از تنوع تجاری و تنوع جغرافیایی در نظر گرفته شده است، نوآوری این پژوهش می باشد.
  کلیدواژگان: اقلام تعهدی اختیاری، تنوع تجاری، تنوع جغرافیایی، مدیریت سود
|
 • Jafar Babajani, Ghasem Blue, Shahram Ebrahimpour * Pages 1-28
  Objective
  Many countries are implementing accrual based accounting standards in their public organizations. Current status and capacities should be considered realistically in order to succeed in implementation of these standards.this research aims to study status of implementation of Audit Organization’s accounting standards in the public sector institutions of Islamic Republic of Iran and to determine the gap between status quo and desired situation.
  Method
  In this research, factors affecting implementation of accounting standards of public sectors were identified and expert opinion about them was asked through questionnaires given to experts working in public sector institutions. In the designed questionnaire experts were asked to assess current status of factors affecting implementation of Audit Organization’s accounting standards in the public sector institutions of our country by considering their importance. Received responses were analyzed using Fuzzy Delphi research method and appropriate statistical tests.
  Results
  Research findings indicate that, according to consensus of experts, factors of affect on implementation of accounting standards of public sector in Iran are not implemented appropriately and in all cases there is a meaningful difference between status quo (what there is currently) and desired condition (what should be).
  Conclusion
  According to the research findings, public sector organizations can help to close the gap between current situation and desired situation and successful implementation of these standards by accurate planning and fixing weak points in implementation of accounting standards. Contribution: findings of this research can help to identify weakness points and strength points in implementation of accounting standards and to determine needs of public sector institutions for successful planning and implementation of a transition process to new accounting system
  Keywords: Accrual Based, Implementation Status, Public Sector Accounting Standards
 • Afsaneh Delshad *, Reza Tehrani Pages 29-59
  Objective
  The purpose of this study is investigating the impact of management characteristics on value and volume of stock transactions;with an emphasis on data mining methods.
  Methods
  after extracting the financial information of 165 firms listed in TSE for the period of 2007to2017,the method to test the hypothesis was a multiple regression model and using a combined data model and data mining methods has been used as complementary statistical methods.
  Results
  management characteristics had a significant effect on value of the stock trades of the companies under study,but effect of them on the volume of trading in most of the cases was not significant. management forecast accuracy has a significant effect on value of trades and the optimism and myopia management had a significant effect on the volume of stock trading.greatest effect on stock transaction value is also related to size of the company and the ratio of market value to book value and the greatest effect on volume of trading is related to ratio of price to profit and return on assets of the company.
  Conclusion
  Small number of management attributes had a significant effect on the value and volume of trades and the capital market through the value of stock trades had a significant reaction to different management characteristics.Also only the myopia management had a significant effect on value of trades and myopia,optimism and independence of board had significant effects on volume of trades and other management features were not significant variables on value and volume of transactions.Contribution:for the first time by using data mining methods the most influential management characteristics on value and volume of stock trading are investigated and identified.It is suggested that in future researches,the impact of management characteristics on other financial variables such as specific stock returns on company,abnormal stock returns,stock price crash risk and…to be studied.
  Keywords: Stock Transaction Value, Stock Trade Volumes, Data mining methods, Bias, Management Characteristic
 • Mahdi Vakilian Aghouei, Mahdi Moradi *, Mahdi Mahdi Salehi, Mehdi Jabbari Noghabi Pages 61-89
  Objective
  The present paper aims to investigate the impact of internal controls COSO (2013) on the quality of financial reporting with concentration of the relationship between prespectives of experts responsible for designing and deploying internal control with financial reporting quality criteria. In addition, as with the management responsibility regarding the design and deployment of internal controls, the views of these experts on the internal controls affecting the financial reporting is compared with the views of other internal control specialists.
  Method
  The study was an applied descriptive survey employing a Likert-scale questionnaire designed and validated by the researcher. The questionnaire included 77 questions on the five internal control elements and their seventeen principles. It was distributed among a randomly selected sample of 431 subjects including 101 specialists in charge of the design and deployment of internal control and 330 other internal control specialists. The gathered data was analyzed using structural equation modelling and confirmatory factor analysis.
  Results
  The results indicate that all internal controls of COSO (2013) have affected the financial reporting quality of listed companies on the Tehran Stock Exchange, and the views of the responsible professionals has a positive and significant relationship with voluntary accruals and the ability to predict profits as the criteria for financial reporting quality. Also, the views of the two above-mentioned specialists do not have a significant difference.
  Conclusion
  The employ of the internal controls of COSO (2013) in the Iranian capital market and the positive views of the practitioners in charge in this regard will improve the quality of financial reporting. Contribution: The research results provide a new insight on the capability of the use of the internal controls of COSO (2013) in the Iranian capital market. .
  Keywords: Management Perspective, Internal Controls, COSO, Financial Reporting Quality
 • MARYAM SAFARPOOR, Roya Darabi*, Null Null Pages 91-111
  Objective
  Investigating the effect of changes in accruals on the investor's heterogeneous belief and increasing the knowledge of investors and managers to decide on the purchase and sale of shares.
  Method
  Regression analysis was used to test the research hypotheses using combined data.
  Results
  The results of this study show that the variability of accrual items has a positive effect on the investor's heterogeneous belief and the effect of the variability of accruals on the investor's heterogeneous components in high growth companies compared to low growth companies and in small firms compared to Big companies are bigger.
  Conclusion
  The fluctuation in accruals changes increases the uncertainty in investors' beliefs, and the false response to the information received indicates that they increase or decrease the stock price. The factor of growth and size of companies is known as one of the most important variables in the user's decision making. Contribution: It is expected that the results of research can be useful for future researchers and ultimately affect the quality of research, knowledge and decision making of managers and investors.
  Keywords: Changes in Accruals, Heterogeneous Investor Belief, Grow, Size
 • ABBAS ALI DARYAEI *, Yasin Fattahi Pages 113-133
  Objective
  The managers’ sticky expectations is due to opportunistic behaviors. Thus, the purpose of this paper is to explore relationship between managers’ sticky expectations and earning management with regard to non-executive managers.
  Methods
  The analysis is based on pooling data and multiple regression from 131 firms in duration 2012-2018.
  Results
  show that there is a significant relationship between the managers’ sticky expectations and earnings management. Also, non-executive managers effect on relationship between managers’ sticky expectations and earnings management.
  Conclusion
  Managers employed the earnings management owing to their expected goals. Based on agency theory, non-executive managers have considered as a controlling and monitoring mechanism. This role can leads to modifying of relationship between managers’ sticky expectations and earnings management.Contribution: This study tries to fill the theoretical gap between board structure and earnings management literature in Iranian companies. In this regard, due to the potential conflicts between managers and other stakeholders, it is expected that the next enhancement of managers’ monitoring role by increasing the number of non-executive managers may moderate the earnings management.
 • Elham Eliasi *, Mojtaba Ebrahimi Romenjan Pages 135-160
  Objective
  Along with the evolution of social relations and the commencement of economic, commercial and commercial exchanges, the harmonization of international financial reporting standards are the needs of accounting and capital markets; since investors are the main pillar Therefore, the purpose of this study is to identify and rank the problems of investors following the implementation of International Financial Reporting Standards from the perspective of professional investors and academic professors.
  Method
  In order to realize the research objectives, first six theoretical and potential factors were identified based on theoretical foundations. Then, the variables of these factors were extracted through the study of related texts and opinion polls and the researcher-made questionnaire with a reliability of 82% and verified structural validity The data were analyzed using a factor analysis method and distributed among the statistical sample.
  Results
  The result of the analysis of collected data indicates that the views of professional investors and university professors about the most important problems of investors after the implementation of IFRS are different.
  Conclusion
  The lack of adequate knowledge of accountants for the implementation of international financial reporting standards and the lack of proper valuation system in Iran for implementing fair value and the existence of many contradictions between direct tax laws and international financial reporting standards as three major issues Investors will follow the international community's viewpoints on the implementation of international financial reporting standards.
  Contribution: This research addresses the problems of investors that use the implementation of international financial reporting standards in Iran. Then some solutions are presented in order to solve these problems.
  Keywords: Academic Professors, International Financial Reporting Standards, Stock Investors
 • Parviz Piri, Ali Ashtab *, Masoumeh Rasouli Pages 161-183
  Objective
  One of the main objectives of the management of the enterprise is to increase the shareholder's wealth as well as increase the value and stock return. Many factors affect the stock return of companies, which one of these factors is choosing the right financing method. The main object of this research is to review the relationship between cost of debt and surplus return with the moderating effect of investment opportunities.
  Method
  The data of 91 listed companies at Tehran stock exchange during 2009-2017 analyzed with multiple regression and panel data approach.
  Results
  The results showed that financing costs have a positive and significant relationship with the surplus return. Also, investment opportunities have a significant and positive relation with surplus return and the moderating effect of an investment opportunity on this relation is negative and significant.
  Conclusion
  Investment opportunities as a moderator variable decrease the relation between cost of debt and surplus return.
  Contribution: The explanation of the relationship between the cost of debt and investment opportunities with the surplus stock returns can provide a deeper understanding of the relationship between capital structure and valuable investment opportunities of the company.
  Keywords: cost of debt, Investment Opportunity, Surplus return
 • Iman Dadashi *, Zahra Amiri Lolaki Pages 185-213
  Objective
  The issue of bankruptcy is not just waiting for small and medium enterprises, and large corporations, which are often diverse companies, are not safe from bankruptcy. The purpose of this research is to investigate relationship between corporate diversity and bankruptcy risk, with emphasis on differentiation strategies and cost leadership.
  Method
  related data with 97 companies were investigated from 5 industries during the years 1385 to 1396. To measure corporate variation of entropy criteria was used and bankruptcy risk was calculated according to data envelopment analysis technique and Bcc model with the VRS approach. Analytic hierarchy process and expert opinion were used to determine the importance coefficients of the ratios in differentiation strategies and Porter's leadership. To test the research hypotheses were used the logit regression models and resistant panel method.
  Results
  the results show that unlike theoretical issues, corporate diversity does not have a significant effect on corporate bankruptcy risk. Also, there was no significant difference in the cost differentiation strategy and the relationship between corporate diversity and bankruptcy risk.
  Conclusion
  Accordingly, it can be argued that moving toward diversification in the long run does not affect the risk of corporate bankruptcy and the use of Porter's competitive strategies will not be effective. Contribution: The present research can help researchers in the field of Accounting, financial and marketing to carry out future researches and managers of companies, shareholders and capital market participants in the application of competitive strategies of corporate diversification, differentiation and cost leadership to increase company profits and value, as well as gaining more market share and preventing Bankruptcy will help. The innovation aspect of this research is to investigate the effect of competition strategies on the relationship between corporate diversity and bankruptcy risk of accepted companies in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Bankruptcy Risk, Corporate Diversity, strategy, data envelopment analysis, Entropy, Analytic Hierarchy Process
 • Hosein Bostani * Pages 215-234
  Objective
  the earning management literature attempts to understand why managers manipulate earnings, how they do so and the consequences of this treatment. These questions are the focus on a significant area of inquiry within financial reporting research. one of the important factors affecting earning management can be diversification strategy. Therefore the purpose of this paper is to investigate whether diversification strategy, by making an explicit distinction between business and geographic diversification, provides a favorable environment for earnings management or whether it mitigates this phenomenon.
  Method
  the research in terms of objectives is practical and nature of method investigating variables is correlation. the research based on a sample of 97 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange over the period 2009–2017 and making an explicit distinction between industrial and geographic diversification, multivariate regression model based on panel data are used to test whether diversification strategy has an impact on earnings management. the study makes use of discretionary accruals as a proxy for earnings management and the modified Jones model is used to measure discretionary accruals.
  Results
  the findings of the study reveal that business and geographic diversification by itself haven’t any significant impact on earnings management but a combination of business and geographic diversification mitigates this phenomenon.
  Conclusion
  the results of the study revealed the evidence in support of the portfolio theory and risk-reducing theory, because the theories argue negative relationship among earnings management and diversification strategy.
  Contribution: since to examine the relationship between diversification strategy and earning management an explicit distinction has considered between industrial and geographic diversification and also combination of industrial and geographic diversification is the innovation of this research.
  Keywords: business diversification, discretionary accruals, Earning management, Geographic diversification