فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 103، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعیده شادمهری، محمد شرافتی مقدم، فرهاد دریانوش*، ندا آقایی صفحات 92-103
  زمینه
  مسیر نشانه پردازی mTORC1 از مسیرهای مهم تنظیم میزان رونویسی و یکی از مهم ترین مسیرهای درگیر در سنتز پروتئین در عضله اسکلتی است.
  هدف
  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تمرین های استقامتی بر مسیر نشانه پردازی mTORC1 در عضله نعلی موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 16 موش صحرایی نر نژاد اسپراگ داولی (با میانگین و انحراف معیار وزن 20±270 گرم) انتخاب و پس از دیابتی شدن از طریق محلول استرپتوزوتوسین به روش تصادفی به 2 گروه مداخله استقامتی (به عنوان گروه تجربی) و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی 4 روز در هفته و به مدت 8 هفته به فعالیت ورزشی پرداختند؛ در حالی که گروه شاهد هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. پروتئین های تحقیق حاضر از طریق روش وسترن بلات اندازه گیری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  تغییر معنی داری در محتوای تام پروتئین های AKT1، P70S6K1، 4EBP1 و محتوای فرم فسفریله پروتئین P70S6K1 در گروه تمرین استقامتی نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد؛ اما محتوای تام پروتئین mTOR و فرم فسفریله پروتئین های AKT1، mTOR و 4EBP1 در گروه تمرین استقامتی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
   8 هفته تمرین ورزشی استقامتی توانست مسیر AKT1/mTOR/4E-BP1 را در mTORC1 فعال کند؛ بنابراین با توجه به تحلیل عضلانی در بیماران دیابتی نوع 2، فعالیت ورزشی استقامتی می تواند مسیر نشانه پردازی mTORC1 را برای تنظیم رونویسی ژن ها و متعاقبا بیان پروتئین ها فعال کند.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، عضله اسکلتی نعلی، مسیر mTORC1، دیابت نوع 2
 • لیلی یکه فلاح، فرزانه طالبی*، اعظم قربانی، مریم مافی صفحات 104-115
  زمینه
  دیابت عوارض گوناگونی دارد که ترس از هیپوگلیسمی یکی از آن است که با علائم شدیدی مانند اضطراب، مشکلات روانی اجتماعی و کنترل ضعیف متابولیکی همراه است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ترس از هیپوگلیسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.
  مواد و روش ها
   مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر روی 360 بیمار دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان ولایت قزوین در سال 1396 انجام گرفت. نمونه های واجد شرایط به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه 18سوالی ترس از هیپوگلیسمی بود. برای سنجش ترس از هپوگلیسمی، از مقیاس Hypoglycemia Fear Survey-II استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های توصیفی و تی، تحلیل واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.
  یافته ها
   میانگین±انحراف معیار سنی بیماران 14/3±58/5 سال و اکثرشان زن (65/3 درصد) بودند. میانگین نمره ترس از هیپوگلیسمی 8/6±22/07 بود. میانگین نمره ترس از هیپوگلیسمی در سطوح متغیرهای جنسیت (P=0/002)، نوع درمان (P<0/001)، وضعیت اشتغال (P=0/05) و وضعیت تحصیل (P=0/05) معنادار بود. همچنین، در تحلیل رگرسیونی تک متغیره، متغیرهای نوع درمان(P<0/001)، عوارض بلندمدت (P=0/002) و جنسیت (P=0/002) و در مدل رگرسیونی چندمتغیره، نوع درمان با ترس از هیپوگلیسمی در ارتباط بود (P<0/001).
  نتیجه گیری
   نتایج این مطالعه نشان داد موثرین عامل در ترس از هیپوگلیسمی روش درمان است. استفاده از انسولین برای درمان دیابت به طور قوی بر ترس از هیپوگلیسمی تاثیر داشت که شاید آموزش های مناسب پیرامون نحوه ترزیق و پایش انسولین بتواند ترس از هیپوگلیسمی بیماران را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: هیپوگلیسمی، دیابت ملیتوس، ترس، قند خون
 • زهرا مهری*، فرنوش معافی، مریم مافی، محمد حبیبی، فاطمه رنج کش صفحات 116-127
  زمینه
  زایمان طولانی مدت باعث افزایش سزارین، افت ضربان قلب جنین و همچنین عوارض مادری و نوزادی می شود.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر طب فشاری در نقاط هوگو، سانینجیائو، شن من و Neimadian طول مدت و پیامد زایمان بر زنان نخست زا انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1396 و 1397 روی 130 مادر بستری در بخش زایمان بیمارستان رازی قزوین انجام شد. نمونه ها با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. گروه مداخله تحریک نقاط فشاری هوگو، سانینجیائو، شن من و Neimadian در اندام فوقانی و تحتانی یک طرفه را با دستگاه تنس طی مراحل مختلف زایمان و گروه شاهد مراقبت معمول اتاق زایمان را دریافت کردند. طول مدت مرحله اول و دوم زایمان با استفاده از ساعت دیجیتالی اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین ± انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 4± 24/48 سال بود. مداخله طب فشاری، تفاوت آماری معناداری را در میانگین طول مدت مرحله اول و دوم زایمان در گروه مداخله   نسبت به شاهد نشان نداد p<0/05
  نتیجه گیری
  استفاده از تحریک الکتریکی عضلانی پوستی روی نقاط طب فشاری تاثیری در طول مدت زایمان، مراحل زایمان و همچنین پیامد زایمان ندارد. انجام مطالعات بیشتر در این باره توصیه می شود.
  کلیدواژگان: طب فشاری، مراحل زایمان، پیامد زایمان، نخست زا
 • نسیم کریمی، جواد فردمال، سید رسول ذکوی، قدرت الله روشنایی*، آزاده نادری صفحات 128-139
  زمینه
  سرطان تیروئید یکی از شایع ترین سرطان های غدد درون ریز و از انواع نادر سرطان هاست. با وجود میزان مرگ ومیر کم، شیوع بیماری بالاست. عوامل متعددی در بروز عود و مرگ در سرطان تیروئید موثر هستند. 
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر در عود بیماری و مرگ در بیماران مبتلاست.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه کوهورت گذشته نگر مقطعی، اطلاعات 631 نفر از بیماران مبتلا به سرطان تیروئید با پاتولوژی پاپیلری و فولیکولار و مراجعه کننده به بیمارستان های قائم، امام رضا (ع) و سینا در استان خراسان رضوی ارزیابی شدند و اثر عوامل بالینی و جمعیت شناختی بر بقای بیماران با استفاده از مدل های پارامتری و نیمه پارامتری با دو پیشامد مرگ و عود در این داده ها بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و R تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
   472 نفر (8/74 درصد) از بیماران زن بودند. انحراف معیار و میانگین سن تشخیص بیماری 15/7±39/74 سال بود. 17 نفر (2/7 درصد) فوت شدند و 140 بیمار (22/2 درصد) عود داشتند. در تحلیل چندمتغیره برای پیشامد عود، متغیرهای سن تشخیص و اندازه تومور در مدل نیمه پارامتری و متغیرهای سن تشخیص، اندازه تومور و متاستاز دوردست در مدل پارامتری در سطح 0/05 معنی دار شدند. در تحلیل چندمتغیره با پیشامد مرگ، متغیرهای سن تشخیص و وزن در مدل نیمه پارامتری و در مدل پارامتری متغیرهای سن تشخیص و جنسیت معنی دار شدند (0/05>P). 
  نتیجه گیری
  عوامل بالینی نظیر: جنسیت، سن تشخیص، اندازه تومور، وزن و متاستاز دوردست در عود بیماری و مرگ افراد موثر هستند. بنابراین در درمان افراد توجه به این عوامل لازم است.
  کلیدواژگان: سرطان پاپیلری تیروئید، سرطان فولیکولار تیروئید، بقا، عود، مرگ
 • حسین درگاهی*، مبارکه علی پناه، پدرام نوری زاده صفحات 140-151
  زمینه
  تعارض کار خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که به دلیل فشارهای ناسازگارانه نقش های خانوادگی و شغلی در میان کارکنان سازمان ها به وجود می آید. 
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین میزان تعارض کار خانواده در بین کارکنان گروه های پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
   پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در طول سال های 1395 تا 1396 به اجرا درآمد. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 366 نفر، شامل 183 نفر در گروه پزشکی و 183 نفر در گروه غیرپزشکی، به طور مساوی تعیین شد و درنهایت 150 نفر در هر گروه محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها؛ پرسش نامه تعارض کار خانواده کارلسون و همکاران بود. از آزمون های تی دو نمونه مستقل، تی مستقل، آنوا و اسپیرمن و آزمون تعقیبی شفه در تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
   میانگین و انحراف معیار نمره تعارض کار خانواده در کارکنان گروه پزشکی 0/58±2/72 و در کارکنان گروه غیرپزشکی 0/61±2/74 به دست آمد که در وضعیت متوسط قرار داشت و اختلاف معنی داری میان کارکنان دو گروه مشاهده نشد. همچنین مشخص شد در گروه های شغلی مذکور، تعارض کار خانواده تنها با عامل سن ارتباط معنی داری را نشان می دهد (0/001=P).
  نتیجه گیری
   سیاست گذاران نظام سلامت باید علاوه بر کارکنان گروه پزشکی، توجه ویژه ای نیز به کارکنان گروه غیرپزشکی بیمارستان ها معطوف دارند تا کیفیت زندگی کاری این گروه از کارکنان نیز در بیمارستان ارتقا یابد و بین کارکنان این دو گروه شغلی، از نظر جبران خدمت، شکاف زیادی وجود نداشته باشد.
  کلیدواژگان: تعارض خانواده، کارکنان پزشکی بیمارستان، تعارض
 • احمد پورشریفی*، اصغر جعفری صفحات 152-163
  زمینه
  حساسیت اضطرابی ترس از اضطراب و نشانه های آن است که هم بر سبک زندگی تاثیر بگذارد و هم به آسیب های جسمانی و روان شناختی منجر شود.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی حساسیت اضطرابی بر اساس مولفه های سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، همه دانشجویان کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی قزوین (2260 نفر) در نیم سال دوم سال تحصیلی 1395 تا 96 بودند که با توجه به جدول مورگان 350 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسش نامه حساسیت اضطرابی با مقیاس های ریس و پرسش نامه سبک زندگی با مقیاس های آدلری جمع آوری و با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 233 نفر دختر و 117 نفر پسر بودند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین مولفه های سبک زندگی (تعلق علاقه اجتماعی، کنارآمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به تایید، محتاط بودن، حمایت طلبی) و حساسیت اضطرابی رابطه معنی داری وجود دارد (0/01>P). همچنین سبک زندگی، حساسیت اضطرابی را پیش بینی می کند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد سبک زندگی و مولفه های آن، (تعلق علاقه اجتماعی، کنارآمدن، مسئولیت پذیری، نیاز به تایید، محتاط بودن و حمایت طلبی)، حساسیت اضطرابی را به طور مثبت پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج پیشنهاد می کند تغییرات حساسیت اضطرابی بر اساس مولفه های سبک زندگی به طور جزئی پیش بینی پذیر است. لذا به منظور پیشگیری و کاهش سطح حساسیت اضطرابی دانشجویان، پیشنهاد می شود زمینه ارتقا و مطلوب سازی مولفه های سبک زندگی فراهم شود.
  کلیدواژگان: اضطراب، سبک زندگی، اجتماعی
 • سارا سلطانیان* صفحات 164-181
  سلول های بنیادی سرطانی، جمعیت نادری از سلول های سرطانی با توانایی خودتجدیدی و تمایز هستند. علاوه بر این سلول های بنیادی سرطانی به دلیل داشتن سطح بالایی از آنزیم های سم زدا، پتانسیل بالای ترمیم DNA و توانایی بالا در خروج دارو، مقاومت زیادی به شیمی درمانی و پرتودرمانی دارند. بنابراین سلول های بنیادی سرطانی مسئول رشد و پیشرفت مجدد تومور و مقاومت به درمان هستند. درنتیجه، توسعه روش های درمانی و کشف داروهایی که سلول های بنیادی سرطانی را هدف قرار می دهند یک روش امیدبخش در بهبود بیماران سرطانی و حتی درمان سرطان است. مطالب این مقاله مروری از تعداد 100 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی با جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، اسکوپوس و پابمد و با کلیدواژه های: سلول های بنیادی سرطانی، ترکیبات فیتوشیمیایی، درمان سرطان، مقاومت به شیمی درمانی و رادیوتراپی گرفته شده است. این مقاله مروری، یک بررسی اجمالی روی ویژگی های سلول های بنیادی سرطانی و نقش مکانیسم های مولکولی و مسیرهای سیگنالی در مقاومت آن ها به شیمی درمانی و پرتودرمانی است که به معرفی برخی از ترکیبات مهم فیتوشیمیایی و مکانیسم عملشان در هدف قراردادن سلول های بنیادی سرطانی می پردازد. بر اساس بسیاری از تحقیقات انجام شده، استفاده از ترکیبات گیاهی در درمان سرطان می تواند اثر هم افزایی را روی داروهای شیمی درمانی داشته باشد. ترکیبات گیاهی اثرات جانبی کمتری دارند و با هدف قراردادن سلول های بنیادی سرطانی می توانند احتمال عود مجدد بیماری سرطان را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی سرطانی، مقاومت به شیمی درمانی، مقاومت به پرتودرمانی، مواد فیتوشیمیایی، ترکیبات مشتق گیاهی
 • فهیمه بالو، حمیده پاک نیت*، فرحناز محمدخانی ها، مرضیه کشاورز صفحات 182-189
  ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک یک بیماری التهابی با علت ناشناخته است. این بیماری از نظر کلینیکی و نمای ماموگرافی، می تواند سرطان پستان را تقلید کند. مطالعه حاضر یک مورد ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک در یک خانم باردار را گزارش می کند. خانم 26ساله با سن حاملگی 24 هفته، هنگام مراقبت های دوران بارداری متوجه توده ای در پستان سمت چپ شده بود. بیوپسی انجام شد و در پاتولوژی ماستیت گرانولوماتوز بدون شواهدی از بدخیمی گزارش شد. درمان با آمپول هیدروکورتیزون تزریقی و قرص پردنیزولون خوراکی و در طول بارداری انجام شد و بارداری تحت مراقبت های معمول بدون مشکل خاتمه یافت.
  کلیدواژگان: ماستیت گرانولوماتوز، ایدیوپاتیک، بارداری
|
 • Saeedeh Shadmehri, Mohammad Sherafati Moghadam, Farhad Daryanoosh*, Neda Aghaei Pages 92-103
  Background
  mTORC1 marker pathway is one of the crucial pathways for the regulation of transcription level and an essential route involved in protein synthesis in skeletal muscles.
  Objective
  This study aimed to investigate the effect of endurance training on mTORC1 marker pathway in soleus muscle of type 2 diabetic rats.
  Methods
  In this experimental study, 16 Sprague-Dawley male rats (Mean±SD weight: 270±20g) were obtained. After induction of diabetes (by streptozotocin administration), the rats were randomly assigned into two groups: endurance training and control. The exercise training was administered to the experimental group performed 4 days a week for 8 weeks, while the control group did not receive any training program. The study proteins were measured using western blot method. The Independent t-test analyzed the obtained data.
  Findings
  A significant change was not observed in the total content of Akt1 proteins, P70S6K1, 4E-BP1, and P70S6K1 phosphorylation content in the experimental group compared to the control group, but the total protein content of mTOR, the phosphorylation form of Akt1 proteins, and 4E-BP1 was significantly higher in the experimental group compared to the control group.
  Conclusion
  Eight weeks of endurance training can activate the Akt1/mTOR/4E-BP1 pathway in the mTORC1. Therefore, with regard to muscle atrophy in type 2 diabetic patients, endurance training can activate the mTORC1 marker pathway to regulate the transcription genes and subsequently, the expression of proteins.
  Keywords: Endurance training, mTORC1 pathway, Soleus muscle, Type 2 diabetes
 • Leili Yeke Fallah, Farzaneh Talebi*, Azam Ghorbani, Maryam Mafi Pages 104-115
  Background
  Diabetes mellitus has many complications; hypoglycemia is one of them that is associated with severe signs and symptoms such as anxiety, psychosocial problems, and poor metabolic control.
  Objective
  This study aimed to investigate the factors affecting hypoglycemia fear in patients with type 2 diabetes.
  Methods
  The present descriptive-analytic study was conducted on 360 patients with type 2 diabetes referred to Velayat Hospital in Qazvin City, Iran, in 2017. The eligible samples were recruited through a convenience sampling method. The data collection instruments were a demographic checklist and the Hypoglycemia Fear Survey-II scale. The collected data were analyzed using descriptive tests, t-test, one-way ANOVA, the Pearson correlation, and regression analysis.
  Findings
  The Mean±SD age of the patients was 58.5±14.3 years, and the majority of them were women (65.3%). The Mean±SD score of hypoglycemia fear was 22.07±8.6 which was significant in terms of gender (P=0.002), type of treatment (P<0.001), employment (P=0.05), and educational status (P=0.05). The results of single-variable regression showed that the type of treatment (P<0.001), long-term complications (P=0.002), and gender (P=0.002) were associated with hypoglycemia fear. Also, the results of simultaneous regression showed that the type of treatment was associated with hypoglycemia fear (P<0.001).
  Conclusion
  The results of this study showed that the type of treatment was the most effective factor in hypoglycemia fear. Using insulin to treat diabetes strongly affect the hypoglycemia fear; therefore, it is possible to reduce the hypoglycemia fear by appropriate patients’ instructions on how to inject and monitor insulin.
  Keywords: Hypoglycemia, Diabetes mellitus, Fear, Blood glucose
 • Zahra Mehri*, Farnosh Moafi, Maryam Mafi, Mohammd Habibi, Fatemeh Ranjkesh Pages 116-127
  Background
  labor increases the chances of cesarean section delivery and creates maternal and neonatal complications (like fetal heart rate drop). 
  Objective
  This study aimed to investigate the effect of acupressure on sp6, He-7, LI4, and NEIMA points on the duration and outcome of delivery in nulliparous women.
  Methods
  This randomized clinical trial was performed on 130 mothers admitted to the Maternity Ward of Razi Hospital in Qazvin City, Iran. The samples were randomly assigned to the intervention (n=64) and control groups (n=66). The intervention group received Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on four acupressure points (SP6, LI4, He-7, and NEIMA) in the unilateral upper and lower extremities during the delivery stages and the control group was received routine labor care. Durations of the first and second stages of delivery were measured using a digital clock. The obtained data were analyzed by the Chi-square, t-test, and Mann-Whitney tests.
  Findings
  The Mean±SD age of the participants was 24.48±4 years. Acupressure intervention did not produce a significant effect on the mean duration of the first and second stages of delivery in the intervention group compared to the control group (P>0.05). Also, the outcome of delivery in the two groups did not show a significant difference (P>0.05).
  Conclusion
  The application of TENS on specific acupuncture points could not reduce the length of labor stages and the outcome of childbirth. Further studies are recommended in this regard.
  Keywords: Acupressure, Labor stage, FirstLabor stage, Second nulliparity
 • Nasim Karimi, Javad Faradmal, Seied Reza Zakavi, Ghodratollah Roshanaei*, Azadeh Naderi Pages 128-139
  Background
  Thyroid cancer is one of the most common tumors of the endocrine system. Despite its low death rate, its prevalence is high. Different factors affect the incidence, recurrence, and mortality in patients with thyroid cancer. 
  Objective
  This study aimed to determine the effective factors in the relapse and mortality rates of thyroid cancer.
  Methods
  In this retrospective with a cross-sectional design, 631 cases of thyroid cancer with papillary and follicular pathology were assessed. They were referred to Imam Reza, Ghaem, and Sina hospitals. The effects of various demographic and clinical factors on the survival and relapse of patients were evaluated using parametric and semi-parametric model analysis. The obtained data were analyzed in R and SPSS.
  Findings
  Most of the patients were female (74.8%). Their mean±SD age of the diagnosis was 39.74±15.7 years. Seventeen (2.7%) patients died, and 140(22.2%) patients had a recurrence. In multivariate analysis with the recurrence event, age of diagnosis, and tumor size were significant factors in the semi-parametric model, and the age of diagnosis, tumor size, and distant metastases were significant factors in the parametric model. In multivariate analysis with the death event, age of diagnosis, and weight were significant factors in the semi-parametric model, but the age of diagnosis and gender were significant factors in the parametric model (P<0.05).
  Conclusions
  Clinical factors such as gender, age of diagnosis, tumor size, weight, and distant metastasis are effective factors in cancer recurrence and death. Therefore, it is necessary to pay attention to these factors in the treatment of patients.
  Keywords: Follicular thyroid carcinoma, Papillary thyroid carcinoma, survive, Death, Relapse
 • Hossein Dargahi*, Mobarake Alipanah, Pedram Nourizadeh Pages 140-151
  Background
  Work-family conflict is a kind of role conflict created by incompatible pressures from family and work roles. 
  Objective
  This study aimed to determine work-family conflict between medical and non-medical staffs in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  This research was a descriptive-analytical study with a cross-sectional design conducted during 2016-2017. Using Krejcie and Morgan table, 366 hospital staff were selected, and out of them, 150 medical staff and 150 non-medical staff were assigned as research samples. The research tool was Carlson’s work-family conflict. The obtained data were analyzed by the Independent t-test, two-sample t-test, ANOVA test, Spearman test, and Shaffe technic.
  Findings
  The Mean±SD score of work-family conflict was 2.72±0.58 among medical staff and 2.74±0.61 in non-medical staff expressed medium range. Only a significant correlation was found between age and work-family conflict (P=0.001).
  Conclusion
  We suggest that policymakers of Iranian health care system pay more attention to the non-medical staff of the hospitals (besides the medical staff) by the improvement of their quality of work-life until no huge gap remains between these two groups.
  Keywords: Family conflict, Hospital medical staff, Conflict
 • Ahmad Poursharifi*, Asghar Jafari Pages 152-163
  Background
  Anxiety sensitivity is the fear of anxiety and anxiety-related symptoms that may not only affect lifestyle but also result in physical and psychological damages.
  Objective
  The present study aimed to predict anxiety sensitivity based on the components of lifestyle in the students of Qazvin University of Medical Sciences.
  Methods
  This study used a descriptive correlational design. The study population consisted of all students (2260 numbers) of undergraduate, postgraduate, and medical students of Qazvin University of Medical Sciences in the second half of the academic year 2016-2017. According to the Morgan Table, 350 samples were selected by simple random sampling method. The study data were collected by questionnaires of anxiety sensitivity and lifestyle and were analyzed by the Pearson coefficient and multiple regression. 
  Findings
  In this study, 233 students were female, and 117 were male. Based on the results, there was a significant relationship between the components of lifestyle (belonging-social interest, coping, responsibility, need to approval, cautiousness, supportive) and anxiety sensitivity (P<0.01). Also, lifestyle predicts anxiety sensitivity. The results of multiple regression showed that lifestyle and its components (belonging-social interest, coping, responsibility, need for confirmation, cautiousness, and supportive) positively predict anxiety sensitivity.
  Conclusion
  According to the study results, the anxiety sensitivity is partially predictable based on the components of lifestyle. Therefore, to prevent and decrease the level of anxiety sensitivity in students, we suggested to promote and optimize the components of their lifestyle.
  Keywords: Anxiety, Lifestyle, Social
 • Sara Soltanian* Pages 164-181
  Cancer stem cells (CSCs) are a small subpopulation of cancer cells with self-renewal and differentiation ability. Furthermore, CSCs are resistant to chemoradiotherapy due to their high level of detoxifying enzymes, strong DNA repair abilities, and high drug efflux capacity. Therefore, CSCs are supposed to account for cancer initiation, progression, metastasis, recurrence, and therapeutic resistance. In this regard, the development of CSC targeting therapies and discoveries of drugs that can target and eradicate the CSCs has been recognized as a promising approach to improve cancer survival rate or even to cure patients with cancers. The content of this article is a review of 100 articles published in prestigious international journals. Search in Google Scholar, PubMed, Scopus, and Science Direct were conducted using keyword combinations of “cancer stem cell”, “phytochemical”, “cancer therapy”, “chemotherapy”, and “radiotherapy”. This review aims to provide an overview of CSCs properties, their molecular mechanisms, and related signaling pathways involved in their chemoradiotherapy resistance. Also, we are going to discuss some important phytochemicals and their mechanism for targeting CSCs. According to many research studies, using plant-derived compounds in the treatment of cancer can have synergistic effects on chemo-medications.  Plant-derived compounds have fewer side effects and can reduce the relapse rate of cancers by targeting cancer stem cells.
  Keywords: Cancer stem cells, Chemotherapy resistance, Radiotherapy resistance, Phytochemicals, Plant-derived compounds
 • Fahimeh Baloo, Hamideh Pakniat*, Farahnaz Mohammadkhaniha, Marzieh Keshavarz Pages 182-189
  Idiopathic granulomatous mastitis is an inflammatory disease with unknown etiology. The clinical signs and mammograms of the disease can mimic breast cancer. The present study reports a case of idiopathic granulomatous mastitis in a pregnant woman. A 26-year-old woman, who was 24 weeks pregnant, felt a mass on her left breast. Biopsy of the mass revealed no evidence of malignancy. For treatment, intravenous and oral prednisolone tablets were prescribed during the pregnancy, which was terminated without a problem under normal care.
  Keywords: Granulomatous mastitis, Case report, Pregnancy