فهرست مطالب

نقشه و اطلاعات مکانی گیلان - سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1397)
 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 9، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پیشگفتار
 • رضا اسلامی صفحه 5
 • مقالات تخصصی و پژوهشی
 • سیدمحسن حسینی سالکده، کاوه حریری اصلی*، ارسلان قربانی واجارگاه، سعید بازیار، افشین رستگار، احمد حضوری علی پور صفحات 7-17
  تحقیق حاضر طرح اصلاح و بهینه سازی سیستم انتقال و توزیع آب برای شهر املش را در قالب مدل مکان مبنا و مدیریت هوشمند زون های فشاری موردبررسی قرار داد. به منظور کالیبراسیون شبکه توزیع از اطلاعات مربوط به فلومترهای التراسونیک و فشارسنج های لاگردار قرائت از راه دور، استفاده گردید. لذا نتایج تحقیق بر مجزا سازی شبکه توزیع در قالب نواحی مستقل اندازه گیری منطبق بر سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت اصلاح و توسعه تاسیسات تاکید دارد. نتایج فعالیت های اجرایی متاثر از تحقیق حاضر در سال 1397 منجر به صرفه جویی در تولید و افزایش درآمد ناشی از فروش آب شهر املش گردید.
  کلیدواژگان: هوشمندسازی تاسیسات، نواحی مستقل اندازهگیری، زون فشاری، کالیبراسیون
 • شهرزاد پارسی نژاد *، پانته آگیاهچی، محمدرضا انصاری صفحات 18-27
  محدوده مورد مطالعه بخشی از رشته کوه های البرز و جزء بخش غربی زون البرز مرکزی به شمار می رود. در این مقاله از پردازش و الگوریتم ترکیبی نسبت های باندی و ترکیب رنگی دروغین با روش عملگرهای منطقی و Aster تصاویر ماهوارهای سنجنده تعیین حد آستانه استفاده شده است. با به کارگیری روش نسبت باندی، میتوان نواحی دگرسان شده را از هم تفکیک کرد. در این مطالعه به الگوریتم اپراتورهای منطقی نقشه برداری به تفکیک دگرسانی پروپلیتیک بین کانی کلسیت و کانی های اپیدوت – کلریت پرداختیم، که بر اساس این نتایج دگرسانی در منطقه تایید شده است. همچنین در بخشی دگرسانی های گرمابی (آرژلیک و فیلیک) بارز شده با این روش در مناطق منطبق با محدوده باباولی با توجه به نتایج نمونه برداری و مشاهدات صحرایی انجام شده را شرح می دهد.
  کلیدواژگان: دگرسانی، عملگر منطقی، حد آستانه، سنجش ازدور، باباولی
 • میلاد جانعلی پور*، نادیا عباس زاده طهرانی، فرزانه شامی صفحات 28-35
  محیط های آبی و دریایی از مهم ترین و درعین حال حساس ترین زیستگاه ها جانداران کره زمین محسوب می شوند. نشت لکه های نفتی حاصل از فعالیت های انسانی در محیط های دریایی، موجب وارد آمدن آسیب های جدی و جبرانناپذیر به موجودات آبزی و درنهایت خسارت های قابل توجه محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی به جوامع انسانی میشود. مطالعات مختلف نشان داده است که شناسایی سریع و دقیق لکه های نفتی در پهنه های وسیع دریایی توسط داده های هوایی و فضایی سنجش ازدور امکان پذیر است. در این پژوهش، به بررسی قابلیت انواع داده ها و سنجنده های سنجش از دور ازجمله تصاویر مرئی، مادون قرمز نزدیک و دور و مایکروویو در پایش و شناسایی لکه های نفتی پرداخته شده است. علاوه بر این با تحلیل ویژگی های مناسب قابل استخراج از داده ها که در تحقیقات پیشین ارائه شده اند، نهایتا مدل های مفهومی مناسب و جامع جهت پایش لکه های نفتی از تصاویر اپتیک و رادار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سنجش ازدور، لکه های نفتی، تصاویر اپتیک، تصاویر رادار، مدل مفهومی، داده های هوافضایی
 • مطالب کاربردی مرتبط
|
 • Seyed Mohsen Hosseini Salekdeh, Kaveh Hariri Asli *, Arsalan Ghorbani, Sayed Bazyar, Afshin Rastgar, Ahmad Hozori Pages 7-17
  The present work investigated the modification and optimization project for the water transmission and distribution system, based on the Georefereced and smart management of pressure zones in Amlash city. In order to calibrate the distribution network, data was obtained by remote sesing and data loger of ultrasonic flowmeters and pressure gauge. Therefore, the results of the research emphasize the separation of the distribution network in the area of independent measurement based on Geospatial Information System (GIS) for the improvement of the facility. The results of the executive activities affected by the current research in 1397 resulted in a decrease of production and increase of of the city's water income
  Keywords: Smart urban, Independent measuring zones, Pressure zone, calibration
 • Shahrzad Parsinezhad*, Panthea Giahchi, Mohammad Ansari Pages 18-27
  The study area is part of the Alborz Mountains and the western part of the Central Alborz Zone Aster image processing have been used for mapping hydrothermal alteration zones in studied area. We have combinated hybrid algorithm of banding and false color with logical operators and thereshold setting that have been based on field, Laboratory and experimental studies. In this paper we present algorithm of logical operators mapping that was distinguished by propylation alteration of Calcite and Epidote– Chlorite minerals which was confirmed by the results of alterations. Separate altered zones by using the bandeag ratio method. Detect hydrothermal alteration (Argilic and Flick) according to the sampling and field observations results.
  Keywords: Alteration, Logical Operator, Limit, Remote Sensing, Babaval
 • Milad Janalipour*, Nadia Abbaszadeh Tehrani, Farzaneh Shami Pages 28-35
  Aquatic and marine environments are one of the most important and, at the same time, the most sensitive habitats for the living organism on Earth. The spread of oil spills resulting from human activities in marine environments, causing serious and irreparable damage to aquatic organisms and ultimately significant environmental and socio-economic impacts to human societies. Various studies have shown that quick and accurate identification of oil spills in large marine areas is possible by aerial and spatial remote sensing data. In this research, the ability of different types of data and remote sensing sensors such as visible, near and far infrared, and microwave in monitoring and identifying oil spots was investigated. In addition, by analyzing the appropriate features extracted from the data presented in the previous research, finally, suitable and comprehensive conceptual models for observing oil spots from optical and radar images are presented.
  Keywords: Remote sensing, Oil spills, Optic images, Radar images, Conceptual Framework, Aerospace data