فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 36 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نادره سهرابی، مجید برزگر، فرزاد پورغلامی، سلطان علی کاظمی* صفحات 1-23
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگر یادگیری خودتنظیمی و اهداف پیشرفت در رابطه بین باورهای معرفت شناسی و فرسودگی تحصیلی بر روی نمونه ای 384 نفره از دانشجویان بالاتر از ترم 4 دانشگاه پیام نور شیراز انجام گرفت. اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شده و پس از جمع آوری داده ها، ارزیابی الگوی پیشنهادی با روش تحلیل مسیر و استفاده از برنامه AMOS، انجام گرفت و یافته های حاصل از تحلیل الگویابی معادلات ساختاری برازش خوب الگوی نظری اولیه را با داده ها مورد تایید قرار داد و پس از اصلاح مدل مفهومی، برازندگی بسیارخوب الگوی نهایی با داده ها حاصل گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که باورهای معرفت شناختی دانشجویان در شکل گیری نگرش آنها نسبت به فلسفه آموزش و تحصیل نقش تعیین کننده ای دارد و این نگرش ها و باورها به واسطه یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری انگیزشی دانشجویان از طریق انتخاب اهداف پیشرفت می تواند از یک طرف پیشرفت و موفقیت و از طرف دیگر استرس و فرسودگی تحصیلی را در بلندمدت برای دانشجویان به ارمغان داشته باشد. در نتیجه آگاهی دانشجو از فرآیندهای شناختی خود، هم در انتخاب اهداف پیشرفت و هم در انتخاب مسیر صحیح یادگیری(خودتنظیمی شناختی) نقش تعیین کننده ای دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری خودتنظیمی، اهداف پیشرفت، باورهای معرفت شناسی، فرسودگی تحصیلی
 • سید اسماعیل هاشمی* صفحات 25-48
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی هر دو سازه اخلاق کار اسلامی و اخلاق کار پروتستانی در دانشجویان بود. بدین منظور تعداد 715 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهید چمران اهواز، آزاد اسلامی، خلیج فارس، اصفهان، لرستان، بجنورد، الوند همدان و گنجنامه همدان در تحقیق شرکت کرده و پرسشنامه های آن را تکمیل کردند. تحلیل عامل اکتشافی مولفه های اصلی با چرخش واریماکس روی ماده های پرسشنامه اخلاق کار پروتستانی و تحلیل عوامل اکتشافی از نوع عامل سازی محور اصلی با چرخش پروماکس روی ماده های اخلاق کار اسلامی به ترتیب راه حل پنج عاملی و راه حل شش عاملی را تایید کردند. تحلیل عاملی روی 65 ماده اخلاق کار پروتستانی نشان داد که راه حل پنج عاملی حدود 45 درصد از واریانس داده ها را تبیین می کند و با توجه به محتوای ماده های هر عامل، عوامل به ترتیب به صورت زیر نامگذاری شدند: سختکوشی، محوریت کار، اوقات فراغت، اتکاء به نفس و اخلاقیات. تحلیل عاملی روی 43 ماده اخلاق کار اسلامی نشان داد که راه حل شش عاملی حدود 44 درصد از واریانس داده ها را تبیین می کند و با توجه به محتوای ماده هایی که روی هر عامل بارگذاری کرده بودند، عوامل به صورت محوریت کار/ سختکوشی، کار و اجتماع/ عدالت، همکاری و مشورت، اهمیت کار، اهمیت تولید و فعالیت های اقتصادی و پرهیز از اتلاف وقت نامگذاری شدند. ضرایب همبستگی میان ابعاد به دست آمده استقلال نسبی عوامل را تایید کرد. افزون بر این ماده های هر دو پرسشنامه اخلاق کار اسلامی و پروتستانی از همسانی درونی بالایی برخوردار بودند. در مجموع نتایج نشان داد که اخلاق کار اسلامی و اخلاق کار پروتستانی سازه های چند بعدی هستند. در پایان نتایج بر اساس مبانی زیربنایی اخلاق کار اسلامی و پروتستانی تبیین شده اند.
  کلیدواژگان: اخلاق کار اسلامی، اخلاق کار پروتستانی، ساختار عاملی
 • رقیه زراعتی * صفحات 49-66
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی سطح سوم پاسخ به مداخله (TIRE3) بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضی بوده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح      پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان ابتدایی دختر با اختلال یادگیری ریاضی شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بود که بین آنها از طریق نمونه گیری در دسترس دانش آموزان با اختلال ریاضی مدارس ابتدایی دخترانه منطقه یک تهران انتخاب گردیده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(5 نفر) و کنترل(5 نفر) گماشته شدند. گروه آزمایش طی 25 جلسه 45 دقیقه ای تحت سطح سوم پاسخ به مداخله (TIRE3) قرار گرفتند. در حالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس هوش وکسلر کودکان و آزمون ریاضی ایرانی کی مث بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس(آنکوا) استفاده گردید. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت سطح سوم پاسخ به مداخله (TIRE3) بر بهبود عملکرد ریاضی کودکان با اختلال ریاضی بوده است (P<0.05). بنابراین به نظر می رسد که سطح سوم پاسخ به مداخله (TIRE3) می تواند بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضی را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان با اختلال ریاضی، سطح سوم پاسخ به مداخله (TIRE3)، عملکرد ریاضی
 • سحر احمدی* صفحات 67-85
  هدف از انجام این مطالعه اثربخشی روایت درمانی بر طرح واره های ناسازگار اولیه، افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز بود. روش پژوهش تجربی (آزمایشی) و کاربردی بود. 30 زوج در آستانه طلاق با روش تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری داده ها از پروتکل روایت درمانی، مقیاس پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه، پرسشنامه کیفیت زندگی و مقیاس رضایت زناشویی انریچ استفاده گردید. یافته ها نشان داد با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مشاهده می شود که شاخص Fبرای ابعاد رهاشدگی، بی اعتمادی بد رفتاری، وابستگی بی کفایتی، آسیب پذیری، نقص شرم، ایثار، خودانضباطی ناکامی، بیگانگی اجتماعی و گرفتاری در سطح 0/001 معنادار شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روایت درمانی تاثیر معناداری بر طرح واره های ناسازگار، کیفیت زندگی اولیه، رضایت زناشویی در زوجین متقاضی طلاق در شهر شیراز داشته است.
  کلیدواژگان: روایت درمانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی
 • موسی جاودان* صفحات 87-112
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه علی سلامت روان، سبک زندگی و مهارت های زندگی و کیفیت زندگی زناشویی با میانجی گری باورهای ارتباطی، بخشودگی و انتظارات قبل از ازدواج در کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهر بندرعباس بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی، جامعه آماری را تمامی کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان هرمزگان تشکیل می دادند که به روش تصادفی 297 نفر زن و مرد از بین این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه سلامت روان(GHQ)، پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)، پرسشنامه مهارت های زندگی، فرم کوتاه 40 ماده ای(LSI-FFI)، باورهای ارتباطی(RBQ)، پرسشنامه بخشودگی(FFS)، انتظارات قبل از ازدواج(MES) و فرم تجدید نظر شده مقیاس کیفیت زندگی زناشویی(RADS)  بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان داد انتظارات ازدواج، باورهای ارتباطی و بخشودگی را پیش بینی می کند. ضریب استاندارد مسیر انتظارات ازدواج بر باورهای ارتباطی 0/2 و ضریب استاندارد مسیر انتظارات ازدواج بر بخشودگی 0/26 است. بنابراین انتظارات ازدواج علاوه بر تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی زناشویی، از طریق باورهای ارتباطی و بخشودگی به صورت غیر مستقیم کیفیت زندگی زناشویی را پیش بینی می کند. متغیرهای پژوهش در مجموع 53 درصد از واریانس کیفیت زندگی زناشویی را تبیین می کنند. علاوه براین متغیرهای سلامت، سبک زندگی، مهارت های زندگی و انتظارات ازدواج 42 درصد از واریانس بخشودگی و 59 درصد از واریانس باورهای ارتباطی را تبیین می کنند. متغیرهای سلامت، سبک زندگی و مهارت های زندگی 36 درصد از واریانس انتظارات ازدواج را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، سبک زندگی، مهارتهای زندگی، باورهای ارتباطی، بخشودگی، انتظارات قبل از ازدواج، کیفیت زندگی زناشویی و کارکنان دانشگاه
 • مهدی محمدی*، راضیه کریمی، جعفر ترک زاده، قاسم سلیمی، بابک شمشیری صفحات 113-131
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین شایستگی ‏های رهبری اخلاقی پایدار و پیامدهای توسعه پایدار با نقش واسطه‏ ای کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار بود. روش پژوهش آن توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل روسای دانشکده‏های دانشگاه‏ شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز و آزمودنی‏ های پژوهش اعضای هیات علمی این دانشکده ها بودند. 334 نفر از اعضای هیات علمی با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای ساده انتخاب شدند. برای جمع ‏آوری اطلاعات از مقیاس محقق ‏ساخته شایستگی رهبری اخلاقی پایدار مدیران استفاده شد. روایی این ابزار با روش ‏های تحلیل‏ گویه و تحلیل‏ عامل و پایایی آن با ضریب‏ آلفای‏ کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده‏ ها با ضریب همبستگی و مدل معادله ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 و Amos 23 انجام شد. نتایج نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار بود. شایستگی‏ های رهبری اخلاقی پایدار پیش‏ بینی کننده کارکردها بود، اما به طور مستقیم پیامدها را پیش ‏بینی نکرد؛ کارکردهای رهبری اخلاقی پایدار در این رابطه نقش واسطه‏ گری معنی‏داری را ایفا کرد.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، توسعه پایدار، آموزش عالی، رهبری اخلاقی پایدار
 • غلام رضا میرزایی، سیروس سروقد*، حسین بقولی، مریم کورش نیا صفحات 131-144
  این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر کاهش تعارضات زناشویی در کارکنان متاهل بیمارستان شهید بهشتی شیراز تدوین یافته و از میان بخش های مختلف بیمارستان از 200 نفر از کارکنان متاهلی که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند، پرسشنامه تعارضات زناشویی اجرا گردید و 40 نفر از افرادی که نمره بالایی در تعارض زناشویی کسب نمودند در دو گروه 20 نفری، کنترل و آزمایش قرار گرفتند، سپس در گروه آزمایش آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گراس در هشت جلسه یک ونیم ساعته انجام گرفت و بعد از آن از دو گروه آزمایش و کنترل، پس آزمون گرفته شد و نتایج بررسی گردید، برای تجزیه و تحلیل دادها، علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش آماری تحلیل کوواریانس (مانکوا) استفاده شد و نتایج نشان دادکه آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان باعث کاهش تعارضات زناشویی در ابعاد مختلف آن، گردید.
  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، ابعاد تعارضات زناشویی، کارکنان بیمارستان
 • شیما مهرابی * صفحات 145-164
  پژوهش حاضر با موضوع تاثیر فعالیت های بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، بر کاهش نشانگان این اختلال مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه ای شامل 50 نفر و دربرگیرنده یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل، به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای، از بین تمامی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-فزون کنشی شهر تهران انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه SNAP-IV و سیاهه رفتاری کودک(CBCL) برای سنین 18-6 سال، جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) ، همراه با آزمون پیش فرض همگنی ضرایب رگرسیون در مفروضه های مورد بررسی، آزمون پیش فرض همگنی واریانس درون گروهی در مولفه های مورد بررسی با استفاده از آزمون لوین و آزمون شاپیرو- ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت بدنی ناهماهنگ با نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی -(پیلاتس)-، بر علائم این اختلال تاثیر مثبت دارد. بررسی پایداری اثرات مداخله در مرحله پیگیری نیز نشان دهنده ماندگاری کاهش نشانگان اختلال می باشد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که تاثیر فعالیت بدنی ناهماهنگ با نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی -(پیلاتس)-، بر علائم این اختلال، پس از گذشت مدت زمان معلوم، ماندگار بوده است.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی، فعالیت بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه، (پیلاتس)
 • معصومه کرامتی*، مریم رحمانی، ابراهیم علی زاده صفحات 165-176
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و روحیه ی معلمان زن شهرستان مشهد بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه معلمان زن شهر مشهد بودند که در سال تحصیلی 2016-2015 در این شهرستان مشغول به کار بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 معلم زن شهر مشهد بودند که به شیوه ی تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی (1982) Sherer et al. و روحیه معلم (1998)mirkamali بود. در پژوهش حاضر پس از مشخص شدن دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هر جلسه 2 ساعت بصورت گروهی آموزش ذهن آگاهی را دیدند سپس بعد از اتمام آموزش گروهی پس آزمونی از هر دو گروه به عمل آمد. اطلاعات پژوهش حاضر با استفاده از روش تجزیه و و تحلیل کواریانس چند متغیر تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که پس از انجام مداخلات بین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهای خودکارآمدی و روحیه ی معلم تفاوت معناداری وجود دارد. پژوهش حاضر گویای اثربخشی آموزش ذهن-آگاهی بر خودکارآمدی و روحیه ی معلمان می باشد. پیشنهاد می شود که این روش از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به مشاوران و معلمان آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، خودکارآمدی، روحیه ی
 • محمدرضا یابنده، حسین بقولی*، سیروس سروقد، مریم کورش نیا صفحات 177-196
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری ودرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر کاهش میزان علایم اضطراب اجتماعی در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. این مطالعه یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 45  دانشجوی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که با روش نمونه گیری در دسترس[1]  انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند و به  پرسشنامه اضطراب اجتماعی[2] به منظور ارزیابی میزان اضطراب اجتماعی قبل از شروع مداخله و پس از آن پاسخ دادند. نتایج پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون کواریانس نشان داد که تفاوت معناداری میان گروه کنترل و دو گروه آزمایش وجود داشت و هر دو درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میزان علایم اضطراب اجتماعی در دانشجویان اثربخش بودند و اگرچه میزان اثربخشی رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بیش از درمان شناختی رفتاری بود، اما این میزان تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. یافته های پژوهش نشان می دهند که دو شیوه درمانی در کاهش علایم اضطراب اجتماعی اثربخش هستند و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند جایگزین مناسبی برای درمان شناختی رفتاری در درمان اختلال اضطراب اجتماعی باشد.

  [1]- Convenience Sampling

  [2]- SPIN
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، درمان شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • خدیجه بزرگی نژاد، رضا زارعی* صفحات 197-214
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی مدل های فرهنگ سازمانی «دنیسون» و «کوئین و کامرون» و شناسایی انواع فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب آموزش و پرورش انجام شد. روش انجام این پژوهش، تلفیقی از مطالعه تطبیقی و روش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 415 نفر از معلمان رسمی شهرستان فیروزآباد بود که در سال تحصیلی 96 - 95 در پست های دبیری، مدیریتی مدارس متوسطه و کارشناس اداره مشغول به کار بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان تعداد 201 نفر انتخاب شدند. به منظور مطالعه تطبیقی گونه شناسی های «دنیسون» و «کوئین و کامرون» از روش کتابخانه ای و جهت جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی کوئین و کامرون (2006) استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ غالب در وضع موجود، مراتب گرا و فرهنگ مطلوب از نظر معلمان تیم گرا(طایفه ای) است. همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در مورد فرهنگ موجود تیم گرا و فرهنگ موجود و مطلوب نتیجه گرا تفاوت معنادار مشاهده شد. ولی در فرهنگ های مراتب گرا و توسعه گرا تفاوت معناداری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، معلمان، مدل دنیسون، مدل کوئین و کامرون
|
 • Soltanali Kazemi *, Nadereh Sohrabi, Majid Barzegar, Farzad Poorgholamy Pages 1-23
  Test of conceptual model of mediating role of self-regulation learning and achievement goals in the relationship between Epistemological Beliefs and educational burnout Farzad Pourgholam Abstract The aim of this study was investigating the relationship between epistemological beliefs and educational burnout, by respect of the mediating role of self-regulation learning and achievement goals. 384 students of Shiraz Payame-Noor University were randomly selected through multistage cluster sampling. They then, answered to a questionnaire composed of self-regulation learning, epistemological beliefs, achievement goals and educational burnout scales. Conceptual model was analysed by AMOS. The results showed that achievement goals and self-regulation learning have a mediating role between the Epistemological Beliefs and educational burnout at level p Keywords: self-regulation learning, achievement goals, Epistemological Beliefs, educational burnout
  Keywords: self-regulation learning, achievement goals, Epistemological Beliefs, educational burnout
 • Seyed Esmaeil Hashemi * Pages 25-48
  The purpose of this study was to investigate the factor structure of work ethics in students. To this end, 715 students from universities of Shahid Chamran University of Ahvaz, Islamic Azad, Persian Gulf, Isfahan, Lorestan, Bojnourd, Hamedan Alvand and Hamedan Ganjnameh participated in the research and completed the research questionnaires. The principal components exploratory factor analysis with varimax rotation on Protestant work ethic items and principal axis factoring exploratory factors analysis with promax rotation on Islamic work ethic items confirmed the five-factor and the six-factor solutions, respectively. The factor analysis on the 65 items of protestant work ethic revealed that the five-factor solution explained about 45% of the variance of data, and based on the content of items loaded on each factor, the factors were labeled as follow: hard work, work centrality, leisure time, self-reliance, and morality. Factor analysis on 43 Islamic work ethic items found that the six-factor solution explains about 44% of the variance of data, and according to the content of the items loaded on each factor, the factors were labeled as: centrality of work / Hard work, work and community / justice, cooperation and consultation, importance of work, importance of production and economic activities, and avoiding waste of time. The correlation coefficients between the obtained dimensions confirmed the relative independence of the factors. In addition, both Islamic and Protestant work ethics questionnaires had a high degree of internal consistency. Overall, the results showed that Islamic work ethic and protestant work ethics are multi-dimensional structures.
  Keywords: Islamic work ethic, Protestant work ethic, Factor structure
 • Roghayeh Zeraatee * Pages 49-66
  Objective
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of the third level of response to intervention (TIRE3) to improve the math performance of students with Dyscalculia.
  Materials and Methods
  The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population included all elementary school students with Dyscalculia in Tehran, which among them through available sampling students with math disorder in elementary schools in Tehran district 1 were selected. And randomly assigned to two experimental groups (5 people) and control (5 people). The experimental group underwent 25 sessions- Each 45 minutes-of the third level of response to intervention (TIRE3). The tools used in this study included the Wechsler Intelligence Scale of Children and the Iranian Key Math Test.
  Results
  The results of covariance analysis reflects the impact of the third level of response to intervention (TIRE3) to improve mathematics achievement of children with Dyscalculia (P<0.05( . In other words, the mean scores of the students in the experimental group in the post test were significantly higher than the mean scores of the control group.
  Conclusion
  It seems that the third level of response to intervention (TIRE3) can improve the mathematical performance of students with Dyscalculia. Keyword : Students with Dyscalculia , the third level of response to intervention (TIRE3), mathematical functions.
  Keywords: Students with Dyscalculia, the third level of response to intervention (TIRE3), mathematical functions
 • Sahar Ahmadi * Pages 67-85
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of narrative therapy on early maladaptive schemas, increase of quality of life and marital satisfaction in couples applying for divorce in Shiraz.The research method was experimental (applied) and applied. 30 couples on the verge of divorce participated in a simple random sampling method.For data collection, the narrative therapy protocol, the scale of the initial maladaptive schemas, the quality of life questionnaire, and Enrich's marital satisfaction scale were used.The findings showed that according to the results of the analysis of covariance, it can be seen that the F index for the dimensions of emancipation, mistrust, inability, insecurity, vulnerability, shame, self-sacrifice, self-discipline, failure, social alienation and occupation at the level of 0/001 is meaningful.The results of the research show that narrative therapy has a significant effect on early maladaptive schemas in couples applying for divorce in Shiraz. Keywords:Therapeutic narratives,early maladaptive schemas, quality of life, marital satisfaction.
  Keywords: Therapeutic narratives, early maladaptive schemas, quality of life, marital satisfaction
 • Moosa Javdan * Pages 87-112
  this study aimed to determine investigating the causal relationship between mental health, lifestyle, life skills and quality of marital life with mediation of communication beliefs, forgiveness and premarital expectations among university staff and higher education centers in Bandar Abbas. In this descriptive-correlational study, the statistical population was all the staff of universities and higher education centers of Hormozgan province. 297 male and female subjects from the universities of Hormozgan province were selected as the sample. The instruments used in this study were GHQ, Life Style Questionnaire (LSQ), Life Skills Questionnaire, LSI-FFI Short Form, Communication Beliefs (RBQ), Forgiveness Questionnaire (FFS), Previous Expectations The Marriage (MES) was the revised version of the Marriage Quality of Life Scale (RADS). The proposed model evaluation was performed using path analysis. The results indicate that marital expectations predict communication beliefs and forgiveness. The standard coefficient of the marriage expectations pathway on communication beliefs is 0.2 and the standard coefficient of the marriage expectation path for forgiveness is 0.26. Therefore, marital expectations, in addition to direct impact on quality of marital life, indirectly predict the quality of marital life through communication beliefs and forgiveness. Research variables explain 53% of variance in marital quality of life. In addition, health, life style, life skills and marital expectations variables account for 42 percent of the variance of forgiveness and 59 percent of variance in communication beliefs. Health, life style and life skills explains 36 percent of the variance of marital expectations.
  Keywords: Mental Health, Life Skills, Communication Beliefs, Forgiveness, Quality of Marital Life
 • Mehdi Mohammadi *, Razieh Karimi, Jafar Turkzadeh, Ghasem Salimi, Babak Shamshiri Pages 113-131
  The purpose of this research is the survey of relation between sustainable ethical leadership competencies and sustainable development outcomes with the mediator role of sustainable ethical leadership functions. The method was descriptive-correlation and the population was head of the faculties of Shiraz University and Shiraz university of Technology and the participants were faculty members of these universities. 334 faculty members were selected through stratified sampling. For collecting the data the researcher-made sustainable ethical leadership scale was used. The construct and content validity is confirmed by case analysis and factor analysis and the reliability by Cronbach's Alpha. In analysis of data, the correlation coefficient and structural equation modeling were used with Amos 23 & SPSS 23. The result showed that the model had goodness-of-fit. The sustainable ethical leadership competencies were the predictors of the functions, it didn't predict the outcomes directly; Sustainable ethical leadership had significant mediator role in that relation.
  Keywords: ethical leadership, sustainable development, higher education, sustainable ethical leadership
 • Golam Reza Merzaye, Seroos Sarvghad *, Hossin Bagholy, Maryam Koroshnia Pages 131-144
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive emotion regulation strategies on dimension of marital conflict reduction of Shahid Beheshti Hospital staff in Shiraz. From among different sections of the hospital, 200 marital workers with the conditions of participation in the research, conflict tests Marriage was performed and 40 people who had high score in marital conflict was divided into two groups of 20, control and experiment. Then, in the experimental group, training the emotional grasses cognitive strategies were performed in eight sessions one and a half hours And then The experimental and control groups were subjected to post-test and the results were analyzed. For analyzing the data, in addition to descriptive statistics methods such as mean and standard deviation, the covariance analysis (MANCOVA) method was used and the results showed that training strategies for cognitive emotion regulation It reduced marital conflicts in different dimensions.
  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Dimensions of Marital Conflict, Hospital Staff
 • Shima Mehrabi * Pages 145-164
  The present survey attempts to investigate The effectiveness of physical activity that is inconsistent with Attention deficit – hyperactivity disorder(ADHD) to improve it. Therefore, a sample of 50 people including two sub-groups were randomly selected, using cluster sampling method among students suffering from decreasing attention deficit in Tehran: : an examining group including 25 people were put into Pilates physical activity and a control group including that had no physical activity. The required information were gathered by the means of SNAP-IV and CBCL questionnaires for students aged 6 to 18. In order to analyze the obtained information, in addition to descriptive statistics, we also used deductive statistics including the analysis of multiple variable covariance (MANCOVA), alongside examining the congruity of the presumed regression coefficients as well as examining the congruity of the presumed in-group variance, using Levin and Shapiro-Willck tests to study the normality of the distributed data. The results show that physical activity that is inconsistent with Attention deficit – hyperactivity disorder (Pilates), have a positive effect on decreasing Attention deficit – hyperactivity disorder syndroms.
  Keywords: Attention deficit, hyperactivity disorder, (ADHD), Pilates physical activity
 • Mohammad Reza Yabandeh, Hossein Bagholi *, Siros Sarvghad, Maryam Kouroshnia Pages 177-196
  The purpose of present study was to compare the effectiveness of cognitive behavioral group therapy and acceptance and commitment group therapy on reducing of social anxiety symptoms in university students with social anxiety disorder. In this research, a semi-experimental interventional method was used using two groups of experimental and one control group. A sample of 45 students with social anxiety disorder was selected by convenience sampling method and then randomly assigned to two experimental and one control groups. Participants responded to the Social Phobia Inventory (SPIN) before and after interventions. The pre-test and post-test scores were analyzed using covariance test. The results showed that, both treatment groups outperformed control group, with no differences observed between CBT group and ACT group. Although ACT group slightly outperformed CBT group but the difference was not statistically significance. Findings shows that the two therapeutic approaches are equally effective in reducing the symptoms of social anxiety, and ACT can be a good alternative CBT in the treatment of social anxiety disorder.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, cognitive-behavioral therapy, social anxiety
 • Khadijeh Bozorginezhad, Reza Zarei * Pages 197-214
  This study has been done with the aim of a comparative study of the organizational culture models of “Denison” and “Queen & Kameron” and to identify different available organizational cultures, suitable for the education. The method of this study was a combination of comparative study and descriptive survey method. The statistical population included in this research was a group of 415 official teachers in this city who have worked as teachers, principals in high schools and some experts of Firouzabad’s educational department in 95-96. Through stratified random sampling method, 201 teachers were selected. For the comparative study of “Denison” and “Queen & Kameron” typology, someQueen & Kameron’s (2006) organizational culture questionnaires have been used. The findings have shown that the dominant culture of the current condition is hierarchical and the desirable culture based on the teachers’ ideas is clan oriented. Also, there was a meaningful difference between the men and the women’s ideas about the current clan oriented culture and the current appropriate market oriented culture. But there wasn’t meaningful difference in hierarchical oriented culture and adhocracy oriented culture.
  Keywords: organizational culture, teachers, Denison model, Queenand Kameron Model