فهرست مطالب

توسعه تکنولوژی صنعتی - پیاپی 36 (تابستان 1398)
 • پیاپی 36 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عظیم زارعی*، هوشمند باقری قره بلاغ صفحات 5-16
  تئوری سرمایه اجتماعی در چند دهه گذشته اهمیت فزاینده ای را کسب کرده است و نشان دهنده مزایای حاصل از موقعیت شرکت در یک شبکه اجتماعی است. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی شرکت، بهره برداری از فرصت های نوآورانه را تسهیل می کند، امکان کشف فرصت های جدید را فراهم می آورد که در نتیجه، می تواند بر گرایش کارآفرینانه تاثیر مثبت داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش؛ مدیران و معاونان شرکت های دانش بنیان هستند که برای این منظور نمونه ای به تعداد 208 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های میدانی از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری تاثیر منفی بر گرایش کارآفرینانه دارد. همچنین بین گرایش کارآفرینانه و توسعه محصول جدید تاثیر مثبت و معناداری یافت شد. سرانجام، گرایش بازار بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد توسعه محصول جدید تاثیر منفی می گذارد. با توجه به نتایج بدست آمده از یافته های تحقیق حاضر می-توان نتیجه گرفت که اگر مدیران شرکت های دانش بنیان بتوانند فضای کاری توام با صمیمیت و اعتماد را ایجاد نمایند و از این طریق سرمایه اجتماعی را بهبود دهند، طبعا می توانند زمینه ساز گرایش کارآفرینانه در کارکنان و درنهایت در شرکت باشند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، گرایش کارآفرینانه، توسعه محصول جدید، شرکت های دانش بنیان
 • مهدی عظیم زاده، حسن خادمی*، محمود ارشادی صفحات 17-30
  همواره یکی از چالش های پروژه های تحقیق و توسعه که با معرفی و یا انتقال تکنولوژی به یک کسب و کار سر و کار دارند، هزینه های ناشی از زودکرد و دیرکرد می باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات قبلی کمتر به ارائه یک الگوی منسجم در زمانبندی این دسته از پروژه ها با در نظر گرفتن کاهش هزینه های زودکرد و دیرکرد پرداخته شده، هدف مقاله حاضر معرفی یک روش مبتنی بر ارزش کسب شده به گونه ای است که از کارایی بیشتری در حداقل نمودن مجموع هزینه های مذکور در پروژه های تحقیق و توسعه برخوردار باشد. در این راستا، یک مدل ریاضی زمانبندی پروژه با محدودیت منابع ارائه شد و به منظور ارزیابی کارآیی آن نسبت به الگوریتم های قبلی، اطلاعات 500 پروژه تحقیق و توسعه از تعدادی از شرکت های دانش بنیان جمع آوری شد و سرعت و عملکرد الگوریتم ها با معیار درصد مجموع زمان دیرکرد و زودکرد به زمان سیکل پروژه (شاخص TTR) به طور مقایسه ای تحلیل گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که استفاده از رویکرد ارزش کسب شده در زمانبندی پروژه ضمن ایجاد تعادل در زمان و هزینه، منجر به بهبود میزان تسطیح منابع در پروژه های تحقیق و توسعه مورد مطالعه شده است. همچنین به عنوان نتیجه اصلی این مقاله، زمانبندی پروژه های تحقیق و توسعه با استفاده از رویکرد ارزش کسب شده به نسبت مدل های ارائه شده در تحقیقات قبلی از لحاظ سرعت و عملکرد محاسبات کارایی بیشتری در حل مسئله کاهش مجموع هزینه های زودکرد و دیرکرد دارد.
  کلیدواژگان: پروژه تحقیق و توسعه، زمانبندی پروژه، روش ارزش کسب شده
 • مهناز مهرعلی*، سید حبیباللهمیرغفوری صفحات 31-48
  یکی از عوامل مهم نابودی سازمان ها، نبود خلاقیت و نوآوری در سازمان است. فرایند نوآوری در گذشته وابسته به منابع فکری درون سازمانی و تلاش برای توسعه و تجاری سازی آنها در درون سازمان بوده است. اما امروزه پارادایم نوآوری باز از ایده ها و فناوری های بیرونی استفاده کرده و به دیگر شرکت ها نیز اجازه می دهند از ایده های نوآورانه آنها بهره مند شوند. بنابراین در این پژوهش در راستای ایجاد نوآوری باز در صنعت کنجدی استان یزد عوامل موثر بر نوآوری باز شناسایی و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی تاثیر این عوامل بر روی یکدیگر مشخص شد. سپس با استفاده از تکنیک پویایی سیستم سناریوهایی جهت افزایش نوآوری باز در این صنعت ارائه گردید. در نهایت مشخص گردید که افزایش واسطه های نوآوری و افزایش یکپارچه سازی و افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه می تواند نوآوری باز را افزایش دهد. از عوامل دیگر می توان میزان استفاده از کسب و کاربسته را در سازمان نام برد که بر روی نوآوی باز تاثیر دارد و سازمان ها برای افزایش نوآوری باز باید سعی کنند که استفاده از کسب و کار بسته را کاهش و ارتباط خود را با مشتریان و رقبا و سایر سازمان ها افزایش دهند.
  کلیدواژگان: نوآوری باز، صنعت کنجدی استان یزد، دیمتل فازی، پویایی سیستم
 • مهدی نصراللهی، محمدرضا فتحی*، محمد کیابخشی صفحات 49-58
  امروزه توسعه شبکه های اجتماعی بسیاری از ابعاد زندگی را مورد تاثیر قرار داده است بنابراین مطالعه در مورد شبکه های اجتماعی می تواند در بسیاری از موارد به کسب و کارها کمک کند. از طرفی تحقیق و توسعه امر مهمی در شرکت ها و بویژه شرکت مورد مطالعه می باشد. این پژوهش با توجه به اهمیت دو موضوع شبکه های اجتماعی و تحقیق و توسعه به بررسی ارتباط شبکه های اجتماعی، روابط فن آوری و کارآمدی محافظ اطلاعات با عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه در شرکت توسعه یک مپنا پرداخته است. بدین منظور پرسش نامه ای بالغ بر 19 سوال بین 196 نفر از کارمندان این شرکت توزیع شد و نتایج بدست آمده با نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بوده اند که شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحقیق و توسعه و روابط فن آوری اطلاعات اثر مثبت دارد و همچنین کارآمدی محافظ اطلاعات و روابط فن آوری نیز می توانند اثر مثبتی بر عملکرد تحقیق و توسعه داشته باشند.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، روابط فن آوری، کارآمدی محافظت اطلاعات، عملکرد تحقیق و توسعه
 • مهدی حمیدی، رضا سلامی* صفحات 59-73
  پس از اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی، که به ترتیب زمین و منابع طبیعی، منابع کلیدی بودند؛ نوبت به اقتصاد دانش بنیان رسیده است که در آن دانش منبع کلیدی است. در راستای توسعه و به کارگیری دانش به منظور توسعه یک کشور، همواره عوامل متعددی می بایست موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش بعد فناورانه توسعه دانش بنیان یک اقتصاد تحلیل، و برخی از ابعاد کلیدی موثر بر آن شامل حقوق مالکیت فکری، نوآوری، انتقال فناوری به عنوان شاخص های کلیدی انتخاب و سعی شده است رفتار این شاخص ها در بستر یک اقتصاد دانش بنیان در 40 کشور با سطوح توسعه یافتگی بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم بررسی و مدلی مفهومی آن ارائه شود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و در راستای جمع آوری ادبیات این حوزه از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. روش مورداستفاده در این پژوهش برای بررسی مدل مفهومی، مطالعات دسته دوم یا desktop research است. از 7 فرضیه مطرح در این پژوهش 5 فرضیه به طور کامل تایید و دو فرضیه رد شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، توسعه یافتگی، نوآوری، انتقال فناوری، حقوق مالکیت فکری بندی
 • محمد کریمی زارچی، محمدرضا فتحی، سمانه رئیسی نافچی صفحات 73-82

  صنایع کوچک و متوسط، محل اصلی رشد و توسعه، کارآفرینی، اشتغال، نوآوری و ریسک پذیری هستند. یکی از راهکارهای اساسی به منظور ارتقای قدرت رقابت پذیری این صنایع، تلاش در جهت بهبود وضعیت نوآوری تکنولوژیک می باشد. بنابراین، با توجه به ویژگی های خاص این صنایع، به منظور موفقیت در بهبود نوآوری تکنولوژیک، شناسایی و ارتقای وضعیت توانمندسازها می تواند بسیار اثربخش و راهگشا باشد. از این رو، هدف از انجام تحقیق، ارائه مدل ساختاری توانمندسازهای نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط می باشد. در این پژوهش، پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، 8 بعد و 32 مولفه مرتبط با آن به عنوان توانمندسازهای نوآوری تکنولوژیک شناسایی شدند. در گام بعدی، با بکارگیری مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین ابعاد توانمندساز نوآوری تکنولوژیک تعیین شده و با سطح بندی این ابعاد، مدل تحقیق ترسیم شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بعد "عوامل فناوری" و پس از آن "مدیریت دانش" و "پیوندهای بیرونی"، بالاترین اولویت را در دستیابی به نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط دارند. مدل ارائه شده در این تحقیق، ضمن ارائه ابعاد و مولفه های توانمندساز نوآوری تکنولوژیک و اولویت آن ها، می تواند به عنوان یک الگوی بومی سیستماتیک و یکپارچه در جهت ارتقای بلندمدت سطح نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نوآوری تکنولوژیک، صنایع کوچک و متوسط، توانمندسازها، مدل سازی ساختاری- تفسیری
|
 • Azim Zarei *, Hooshmand Bagheri Garbollagh Pages 5-16
  Social Capital (SC) theory has gained increasing importance over the last few decades, showing the benefits derived from the firm's position in social network. Moreover, a firm's Social Capital facilitates the exploitation of innovative opportunities, enabling the discovery of new opportunities that As a result; it can have a positive impact on entrepreneurial orientation (EO). The present study seeks to examine the dimensions of social capital on the development of a new product, emphasizing the role of mediating entrepreneurial orientation in knowledge-based companies. This is an applied and descriptive study and has been performed by survey method. The statistical population of the research is the managers and assistants of the knowledge-based companies. For this purpose, 208 randomly selected individuals were selected. The questionnaire based on Likert spectrum was used in order to collect information and structural equation modeling was used to analyze the data. The results show that, from the dimensions of social capital, structural dimension has a negative effect on entrepreneurial orientation. Also, there was a positive and significant effect between the entrepreneurial orientation and new product development (NPD). Finally; Market orientation (MO) negatively affects the relationship between entrepreneurial orientation and NPD performance. According to the results obtained from the findings of this research, it can be concluded that if managers of knowledge-based companies can create a workplace with intimacy and trust and thus improve social capital, they can naturally lead to entrepreneurial tendencies in the staff and eventually in the company.
  Keywords: Social Capital (SC), entrepreneurial orientation (EO), new product development (NPD), knowledge-based companies
 • Mehdi Azimzade, Hassan Khademi Zare *, Mahmoud Ershadi Pages 17-30
  The costs of earliness and tardiness are considered as the major challenge of research and development projects. These projects need a more effective method for scheduling and control. Such methods help executives to properly detect the deviations of strategic projects from performance baseline and to adopt appropriate decisions about project activities. In this regard, the Earned Value Method (EVM) can be applied effectively. In this study, a scheduling algorithm is introduced to have high efficiency in minimizing the total earliness and tardiness costs. Practitioners can precisely predict the total time and cost of the project and also adopt appropriate decisions to prevent strategic projects from further financial losses using this technique. The execution of the proposed approach in real cases revealed that it lessens the total costs of earliness and tardiness. Furthermore, the efficiency of the proposed technique in solving the problem was compared to scheduling algorithms in previous studies. In this regard, the TTR index was used that represents the total earliness and tardiness time divided by the project time. The results showed that the proposed algorithm has higher efficiency in minimizing the total costs of earliness and tardiness in research and development projects.
  Keywords: Research, development projects, Project scheduling, earned value approach
 • Mahnaz Mehrali *, Seyed Habibollah Mirghafoori Pages 31-48
  One of the important factors in the destruction of organizations is the lack of creativity and innovation in the organization. The process of innovation in the past has been dependent on intellectual resources within the organization and the efforts to develop and commercialize them within the organization. But today, the open innovation paradigm uses external ideas and technologies, and allows other companies to take advantage of their innovative ideas. Therefore, in this paper, the factors affecting innovation were identified in order to create open innovation in the sesame industry of Yazd province and the effect of these factors on each other was identified using the fuzzy dematel technique. Then, with the system dynamics technique, scenarios for increasing open innovation in this industry were presented. Finally, it was discovered that increasing the intermediaries of innovation and increasing integration and increasing the link between industry and university could increase open innovation. Other factors include the using close business business in the organization that affects Open innovation , and organizations should try to reduce the use of closed businesses and increase their Relation to customers and competitors and other organizations.
  Keywords: open innovation, system dynamics, fuzzy dematel, sesame industry of yazd province
 • Mahdi Nasrollahi, Mohammad Reza Fathi *, Mohammad Kiabakhshi Pages 49-58
  Today, the development of social networks has affected many aspects of life, so studying social networks can help businesses in many cases. On the other hand, research and development is important in companies and especially in the company being studied. This research, considering the importance of the two issues of social networks and R & D, explores the relationship between social networks, technology relations and information security efficiency with the performance of research and development projects at the Development Company of MAPNA. For this purpose, a questionnaire of 19 questions was distributed among 196 employees of the company and the results were analyzed using PPS software. Research results have shown that social networks have a positive impact on R & D performance and information technology relations, as well as the protection of information and technology relationships can also have a positive effect on the performance of research and development.
  Keywords: Social Networking, technology relations, data protection efficiency, R & D performance
 • Mahdi Hamidi, Reza Salami * Pages 59-73
  After the agricultural and industrial economy, which were land and natural key resources respectively, now it is the turn of knowledge-based economy whose key resource is knowledge. To develop and apply knowledge in order to develop the country, many factors should always be considered. In this research, technological dimension of knowledge-based development is analyzed, and some of the key dimensions affecting it including intellectual property rights, innovation, technology transfer as key indices are selected, and attempts have been made to study the behavior of these indices in the context of knowledge-based economy in 40 countries with extremely high, high, medium, and low development levels, and a conceptual model is presented. This research is descriptive type, and library studies have been used for collecting data. To examine the mentioned model, the second-class studies or desktop research method is used. Out of seven hypotheses in this study, five ones were completely confirmed and the rest rejected.
  Keywords: Knowledge based-economy, development, Innovation, technology transfer, Intellectual Property Rights
 • M. Karimi Zarchi, M. R. Fathi, S. Raeisi Naphchi Pages 73-82

  Small and medium enterprises are the main place of growth, entrepreneurship, employment, innovation, and risk taking. One of the basic ways to upgrade the competitiveness of these industries is to improve the status of technological innovation. Therefore, in view of the specific characteristics of these industries, identifying and upgrading the status of enablers can be very effective and promising in order to succeed in improving technological innovation. Thus, the purpose of this research is to present a structural model of the technological innovation enablers in the small and medium industries. In this research, after studying theoretical foundations of research and experts’ views, 8 dimensions and 32 related components were identified as technological innovation enablers. In the next step, using structural-interpretive modeling, relations between dimensions of the enablers of technological innovation were determined, and by leveling them the research model was drawn. The results showed that the dimensions of "technological factors", "knowledge management", and "external links" respectively have the highest priority in achieving technological innovation in the small and medium enterprises. The presented model in this research, while offering the dimensions and components of the technological innovation enablers and their priorities, can be used as a systematic and integrated native model for long-term promotion of the technological innovation level in the small and medium enterprises.

  Keywords: Technological innovation, small, medium enterprises, enablers, structural-interpretive modeling