فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 6 (پیاپی 290، شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • دنیا فرخ، سیدعلی علمداران، علی فیضی، حامد سلیمانی* صفحات 1-6
  مقدمه
  اولتراسوند یک روش تشخیصی تصویر برداری ارزشمند برای بررسی کلینیکی توده های پستانی می باشد. طبقه بندی BIRADS در سونوگرافی، یک روش مهم و قابل اعتماد برای ارزیابی و تخمین ریسک بدخیمی در ضایعات پستانی به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف بررسی دقت نتایج طبقه بندی BIRADS (درجه سه و چهار) با استفاده از سونوگرافی در ارزیابی میزان بدخیمی توده های پستان و مقایسه آن با نتایج پاتولوژی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به روش بررسی بیماران در فاصله سال های 95-1393 بر روی 139 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، بیمارستان انکولوژی امید و برخی کلینیک های خصوصی و دارای توده قابل لمس پستان که برای بررسی بیشتر ماهیت توده کاندید سونوگرافی بودند، انجام گرفت. سونوگرافی پستان آگزیلا به وسیله دو رادیولوژیست انجام شد. بر اساس تقسیم بندی انجمن رادیولوژی آمریکا و سیستم BIRADS، درجات مختلف بدخیمی توده مشخص شد، سپس بیماران برای نمونه برداری ارجاع شدند. نتایج پاتولوژی با گزارشات سونوگرافی مقایسه و با کمک تست های آماری، همخوانی نتایج و دقت سونوگرافی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام گرفت.
  یافته ها
  از 37 بیوپسی از ضایعات با نمای BIRADS سه در سونوگرافی، 2 مورد (4/5%) از ضایعات نتیجه پاتولوژی بدخیم داشتند. از 102 بیوپسی از ضایعات با نمای BIRADS چهار در سونوگرافی، 65 مورد (64%) نتیجه پاتولوژی خوش خیم داشتند که موید عدم تطابق نتایج پاتولوژی با سونوگرافی در این موارد بود. میزان حساسیت سیستم BIRADS سه برای تشخیص توده های خوش خیم پستان 94% و اختصاصیت آن 64% و میزان حساسیت سیستم BIRADS چهار برای تشخیص توده های بدخیم پستان 75% و اختصاصیت آن 79% بود.
  نتیجه گیری
  بین نتایج به دست آمده از طبقه بندی به روش BIRADS و پاتولوژی همخوانی خوبی وجود داشت، لذا با توجه به دقت نسبتا بالای این روش، می توان از تطابق رادیولوژی-پاتولوژی برای تعیین چگونگی پیگیری بیماران و انتخاب روش درمانی مناسب استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سونوگرافی، BIRADS
 • فرناز صحاف، طاهره علی زاده* صفحات 7-13
  مقدمه
  علل زایمان طول کشیده به طور وسیع مورد بررسی قرار گرفته است. پیشتر ثابت شده که گلوکز منبع انرژی اصلی رحم باردار است. پیش فرض است که دکستروز وریدی می تواند طول مدت زایمان را کاهش دهد، با این وجود شواهد کافی در این زمینه وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه طول مدت زایمان و پیامدهای کوتاه مدت مادری- نوزادی در زنان نولی پار با زایمان واژینال دریافت کننده داخل وریدی نرمال سالین یا دکستروز انجام شد.
  روش کار
   دراین کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1392، 300 زن باردار نولی پار، تک قلو و در مرحله فعال واژینال در مرکز آموزشی الزهراء تبریز مورد مطالعه قرار گرفتند. این زنان به طور تصادفی ساده به سه گروه مشابه، دریافت کننده وریدی نرمال سالین 125 میلی لیتر در ساعت، دریافت کننده وریدی دکستروز 5%، 125 میلی لیتر در ساعت و شاهد تقسیم شدند. داده ها با پرسشنامه مشخصات مادری- بارداری (بر اساس معاینه و پرونده مادر) و پرسشنامه نتایج جنینی- نوزادی (بر اساس معاینه و پرونده نوزاد) گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های واریانس یک طرفه، تعقیبی توکی، کای دو یا دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
   متوسط مدت مرحله اول زایمان در سه گروه مشابه بود (0/69=p)، با این حال، متوسط طول مرحله دوم (0/001>p)، سوم (0/001>p) و طول مدت کلی زایمان (0/001>p) در گروه دکستروز به طور معنی داری کوتاه تر بود. زایمان طول کشیده (بالای 12 ساعت) در گروه شاهد (39%) به طور معنی داری شایع تر از گروه دکستروز (5%) و نرمال سالین (10%) بود (0/001>p) و نتایج کوتاه مدت مادری و نوزادی بین سه گروه تفاوت معنی داری نداشت (0/05<p).
  نتیجه گیری
   طول کلی زایمان در زنان نولی پار ترم با زایمان فعال واژینال با تجویز دکستروز 5% وریدی 125 میلی لیتر در ساعت کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: تزریق وریدی، کارآزمایی لیبر، نولی پار
 • پروین یدالهی*، مریم قراچه، نسرین شادمان صفحات 14-19
  مقدمه
  وزن جفت از جمله شاخص های تعیین کننده سلامت و کفایت آن است که تحت تاثیر برخی ویژگی های باروری و بیوشیمیایی مادر قرار می گیرد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های باروری و برخی مارکرهای خونی مادر با وزن جفت انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی - تحلیلی در سال 1396 بر روی 365 زن زائو مراجعه کننده به زایشگاه والیعصر کازرون انجام گرفت. اطلاعات فردی و باروری مادران واجد شرایط (سن مادر، سن بارداری، وزن مادر در ابتدای بارداری، قد مادر، تعداد زایمان، میزان هموگلوبین، میزان هماتوکریت و وزن جفت) از طریق پرسشنامه محقق ساخته تکمیل گردید و جفت های مورد نظر از طریق ترازوی استاندارد شده، وزن شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های آماری ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفت. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین وزن جفت ها 127/9±583 گرم، میانگین شاخص توده بدنی آنان 5/03±25/25کیلوگرم بر متر مربع، میانگین میزان هموگلوبین 0/94±12/75میلی گرم در دسی لیتر و میزان هماتوکریت 2/92±28/23 درصد بود. بین وزن جفت با شاخص توده بدنی مادر و سن بارداری ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت (0/05>P). همچنین بر اساس نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه، دو متغیر شاخص توده بدنی و سن بارداری پیش بینی کننده مثبت وزن جفت بودند به ترتیب(P < 0.001, β= 0.24, and β= 0.20, respectively) و در مجموع 10% واریانس وزن جفت را تبیین می نمودند، اما توزیع وزن جفت با دفعات بارداری، سن مادر، HB و HCT مادر ارتباط معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  بین وزن جفت با شاخص توده بدنی مادر و سن بارداری ارتباط معنی داری وجود دارد، لذا توصیه می گردد به منظور حفظ عملکرد مناسب جفت، مراقبت های صحیح در ایجاد توده بدنی مناسب و وزن گیری صحیح و احتیاط در زمان ختم بارداری انتخابی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، عوامل دموگرافیک، وزن جفت، HB، Hct
 • شهرام خزانی، فریده خلج آبادی * صفحات 20-38
  مقدمه
  در پاسخ به روند سریع کاهش باروری در ایران در دهه های اخیر، سیاست های مشوق باروری در اردیبهشت ماه سال 1393 ابلاغ گردید و تغییرات مهمی در محدود کردن برنامه های تنظیم خانواده در کشور رخ داده است، در حالی که مشخص نیست این سیاست ها چه تاثیری در الگوی استفاده از روش های پیشگیری از بارداری داشته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش سیاست های مشوق باروری در الگوی استفاده از روش های پیشگیری از بارداری و همچنین نگرش زنان در خصوص تغییر در دسترسی، کیفیت، هزینه و ترویج روش های پیشگیری از بارداری پس از معرفی سیاست های فوق انجام شد.
  روش کار
   این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای، یک پیمایش مبتنی بر جمعیت است که در تابستان 1395 در بین 454 زن 49-15 ساله همسردار در شهرستان سنندج انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. آخرین روش پیشگیری در پیمایش سنندج (نمونه: 454 زن) با داده های متناظر در پیمایش جمعیت و سلامت استان کردستان (نمونه: 260 زن) در سال 1389 مقایسه گردید. همچنین نگرش زنان سنندج در خصوص تغییرات در عرضه، کیفیت و هزینه روش های پیشگیری از بارداری بررسی شده و عوامل مرتبط با نگرش زنان با استفاده از آزمون های تی تست و کای دو مورد تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که در دوره 95-1389، شیوع روش های مدرن از 81/2% به 64/7% کاهش یافته بود، درحالی که شیوع روش منقطع از 19% به 36% افزایش و برعکس لوله بستن زنان از 24/4% به 4% کاهش یافته بود. همچنین استفاده از IUD و کاندوم افزایش واضحی را نشان می داد (به ترتیب از 19% به 3/26% و از 11% به 1/15%). در پیمایش 1395، دسترسی، کیفیت و ترویج و اطلاع رسانی روش های پیشگیری کاهش یافته و هزینه تهیه روش های پیشگیری از نگاه زنان سنین باروری نسبت به 2 سال قبل، افزایش یافته بود. زنان از طبقات اجتماعی اقتصادی پایین تر، نگرانی بیشتری از افزایش هزینه و کاهش کیفیت روش های پیشگیری داشتند.
  نتیجه گیری
  الگوی روش های پیشگیری از بارداری از روش های مطمئن به روش های غیرمطمئن تغییر کرده است. عواقب بهداشتی نامطلوب محدودیت تنظیم خانواده متعاقب سیاست های جدید بر اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر خواهد بود که نیازمند توجه سیاست گذاران سلامت و مداخلات مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: ایران، روش های پیشگیری از بارداری، زنان، سنندج، سیاست مشوق جمعیتی
 • سعید خرم نیا، رضا نژادحسن، فاطمه رجایی پور، زهرا اسداللهی* صفحات 39-45
  مقدمه
  سردرد، یکی از عوارض بیهوشی نخاعی در جراحی است. این نوع بیهوشی نقش عمده ای در عمل سزارین دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته بر سردرد بعد از بیهوشی نخاعی در زنان تحت جراحی سزارین الکتیو انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مداخله ای در سال 1397 بر روی 110 زن باردار تحت جراحی سزارین در بیمارستان نیک نفس رفسنجان انجام شد، افراد در زمان ریکاوری در دو گروه با پوزیشن سر 30 درجه و پوزیشن سر خوابیده (flat) قرار گرفتند. بروز و شدت سردرد با استفاده از مقیاس دیداری درد، در روزهای اول، دوم و سوم پس از جراحی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های تی مستقل، کای دو و تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری مکرر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین شدت سردرد در گروه افراد با پوزیشن سر  صاف در روزهای اول، دوم و سوم به ترتیب 41/2±98/0، 16/2±87/0 و 92/1±78/0 و در گروه با پوزیشن 30 درجه سر 89/2±41/1، 70/2±30/1 و 33/2±12/1 بود. شدت درد در هر دو گروه در روزهای مختلف اندازه گیری کاهش معناداری (0001/0>p) داشت، هرچند این تفاوت بین دو گروه معنادار نبود (379/0=p).
  نتیجه گیری
  قرار دادن سر در وضعیت خوابیده در هنگام ریکاوری از بیهوشی نخاعی در زنان تحت جراحی سزارین الکتیو، باعث کاهش شدت سردرد پس از جراحی در مقایسه با وضعیت سر در پوزیشن 30 درجه شد، هرچند این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
  کلیدواژگان: پوزیشن، ریکاوری، سردرد، سزارین
 • مهدی خان بابایی، فروغ رضوانی، زهرا قوامی، نوشین مبارکی * صفحات 46-53
  مقدمه
  درد نوروپاتیک می تواند یکی از دلایل اصلی موثر بر کاهش کیفیت خواب باشد و کیفیت خواب پایین و نامطلوب بر عواملی همچون کیفیت زندگی و ادامه درمان تاثیرات نامطلوبی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی درد نوروپاتیک و تاثیر آن بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- همبستگی از اول فروردین 1396 تا اول اسفند 1397 بر روی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت رادیوتراپی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. ابزار مورد استفاده شامل مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه درد VAS و پرسشنامه اختلال خواب پیترزبورگ بود که درد نوروپاتیک و وضعیت خواب را می سنجیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون رگرسیون چندمتغیری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین شدت درد در بیماران شرکت کننده در مطالعه 1/03±6/55 و میانگین نمره خواب بیماران 3/20±12/29بود. بر اساس نتایج رگرسیون، متغیرهای سن (0/012=p)، شدت درد (0/001=p)، ماستکتومی (0/001=p)، برداشتن غدد لنفاوی (0/035=p)، تعداد جلسات رادیوتراپی (0/003=p)، سابقه شیمی درمانی (0/002=p) و مرحله بیماری (0/01=p) به صورت معناداری اختلال خواب را پیش بینی کرد.
  نتیجه گیری
   شیوع درد نوروپاتیک پس از رادیوتراپی در زنان مبتلا به سرطان پستان در مطالعه حاضر بالا بود و این درد به عنوان عامل پیش بینی کننده اختلال خواب در این زنان بود.
  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، رادیوتراپی، سرطان پستان، کیفیت خواب
 • فاطمه اسدالهی، راحله بابازاده*، حمید عبدی، حبیب الله اسماعیلی صفحات 54-64
  مقدمه
  تهوع و استفراغ، جزء شایع ترین شکایات گوارشی زنان در اوایل بارداری محسوب می شود که می تواند مشکلات فراوانی در زتدگی فردی و احتماعی زنان باردار بگذارد و با توجه به اینکه تحقیقی در مورد تاثیر رفلکسولوژی شبکه خورشیدی کف پا بر تهوع و استفراغ حاملگی در سطح ایران و جهان یافت نشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر رفلکسولوژی شبکه خورشیدی کف پا بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1397 بر روی 73 زن باردار در هفته 20-8 بارداری که به یکی از سه مرکز جامع سلامت مشهد شامل نجفی، امیرالمومنین (ع) و وحدت مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه رفلکسولوژی (36 نفر) و کنترل (37 نفر) تقسیم شدند. این مطالعه به مدت 10 روز و در 3 مرحله انجام شد و نمرات تهوع و استفراغ توسط شاخص رودز اندازه گیری شد. در روزهای 3-1 هیچ مداخله ای انجام نشد. در روزهای 7-4 در گروه مورد روزانه یک جلسه رفلکسولوژی کف پا با تاکید به نقطه شبکه خورشیدی به مدت 20 دقیقه توسط پژوهشگر انجام شد و گروه کنترل تنها مراقبت های معمول را دریافت کردند. در روزهای 10-8 هیچ مداخله ای استفاده نشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون های آنالیز واریانس، کای اسکوئر و تی تست مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تغییرات میانگین نمرات تهوع، استفراغ و اق زدن بعد از مداخله در گروه رفلکسولوژی نسبت به گروه کنترل، به ترتیب 0/36 واحد (0/04=p)، 0/77 واحد (0/001>p) و 46/0 واحد (0/004=p) کاهش معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  رفلکسولوژی شبکه خورشیدی کف پا در کاهش تهوع و استفراغ و اق زدن تاثیر مثبتی دارد. با توجه به شایع بودن تهوع و استفراغ بارداری و موثر و بی خطر بودن رفلکسولوژی، استفاده از این تکنیک در بارداری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تهوع و استفراغ، حاملگی، رفلکسولوژی، شبکه خورشیدی
 • مهدی رجایی، یوسف ویسانی، رضا نجفی، علی دل پیشه* صفحات 65-74
  مقدمه
  شاخص وزن کم هنگام تولد، شاخص بسیار حساس و مفید برای سلامت کودک است، لذا بررسی عوامل خطر مربوط به آن بسیار مورد توجه است، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل خطر بیماری های قلبی - عروقی مادری و خطر کم وزنی هنگام تولد در نوزادان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به روش مورد- شاهدی بر روی 250 نفراز نوزادان تازه متولد شده در سال 1397 انجام گرفت که از این تعداد 125 نفر از نوزادان با وزن کم هنگام تولد به عنوان مورد و 125 نفر از نوزادان با وزن طبیعی به عنوان شاهد از بین افراد واجد شرایط به صورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در گروه های مورد و شاهد با استفاده از آزمون های آماری جدول متقاطع، تی تست، کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، برخی عوامل خطر بیماری های قلبی - عروقی در مادران شامل: عدم فعالیت فیزیکی (0/007=p)، مواجهه با دود سیگار و دخانیات (0/005=p)، تری گلیسیرید (0/008=p)، کلسترول (0/028=p)، مصرف نمک سر سفره (0/004=p)، مصرف میوه ناکافی (0/05=p)، مصرف سبزیجات ناکافی (0/03=p) و مصرف فست فود و نوشابه (0/01=p) با کم وزنی نوزاد در هنگام تولد ارتباط معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  برخی عوامل خطر مادری بیماری های قلبی - عروقی نظیر مواجهه با دود سیگار و دخانیات، مصرف نمک، مصرف فست فود و نوشابه، عدم مصرف میوه و سبزیجات، عدم تحرک و بالا بودن تری گلیسیرید خون می توانند به عنوان عوامل خطر زمینه ساز کم وزنی هنگام تولد در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی - عروقی، عوامل خطر، نوزاد، وزن کم هنگام تولد
 • مریم بهمن، مژگان تن ساز* صفحات 75-84
  مقدمه
  سندرم تخمدان پلی‫کیستیک، یکی از شایع ترین اختلالات اندوکرین در زنان سنین باروری است. طب مکمل با دید جامع و کل‫نگر خود در درمان بیماری‫ها‫‫ در بسیاری از کشورها مورد استقبال عمومی قرار گرفته است. زالودرمانی از روش‫ها‫‫ی درمانی در طب سنتی ایرانی است که از زمان‫ها‫‫ی قدیم تاکنون در درمان بسیاری از بیماری‫ها‫‫ به کار می‫‫رفته است. مطالعه حاضر با هدف مروری بر آرای طب سنتی ایرانی در خصوص درمان سندرم تخمدان پلی‫کیستیک با زالو انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مروری مباحث مربوط به سندرم تخمدان پلی‫کیستیک و زالودرمانی از منابع طب سنتی ایران مانند قانون، خلاصه‫الحکمه، اکسیر اعظم و مفرح‫القلوب مورد بررسی قرار گرفت. سپس مقالات موجود در بانک‫ها‫‫ی اطلاعاتی از جمله PubMed، Google Scholar، Scopus، SID و magiran با کلیدواژه‫های leech، leech theapy، Hirudo medicinalis، Hirudins و Hirudins به همراهpolysystic ovary syndrome، uterus،oligoamenorrhea و نیز زالو به همراه آمنوره، الیگومنوره، رحم، سندرم تخمدان پلی‫کیستیک در مقالات مروری و بالینی به زبان فارسی و انگلیسی و بدون محدودیت زمانی مورد جستجو قرار گرفت و مطالب مرتبط با موضوع استخراج شده، بررسی و دسته‫بندی شدند.
  یافته ها
   علائم سندرم تخمدان پلی‫کیستیک مانند بزرگی و سفتی تخمدان‫ها‫‫، قطع و کاهش خونریزی قاعدگی در منابع طب سنتی ایرانی تحت عنوان احتباس طمث بیان شده است. زالو‫درمانی با برقراری قاعدگی، خارج کردن مواد زائد از بدن و نیز اثرات آنتی‫اکسیدان و ضد التهابی در این بیماران مفید است.
  نتیجه‫ گیری
   زالودرمانی می‫‫تواند به عنوان درمان مکمل و کمکی در درمان بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‫کیستیک مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: احتباس طمث، زالو، سندرم تخمدان پلی‫کیستیک، طب سنتی ایرانی، هیرودو مدیسینالیس، هیرودین
 • سیده فاطمه نصرتی، ملیحه امیریان، مروارید ایرانی* صفحات 85-96
  مقدمه
  با توجه به پیشرفت های اخیر درمان ناباروری و استفاده روزافزون از گامت اهدایی ، افزایش آگاهی ارائه دهندگان خدمات سلامت از مسائل شرعی و قانونی تخمک و اسپرم اهدایی جهت یک مشاوره کارآمد ضروری است، لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات صورت گرفته پیرامون بررسی جنبه های مشاوره ای قانونی و فقهی گامت اهدایی در ایران انجام شد.
  روش کار
  مطالعه مروری حاضر حاصل مرور شواهد منتشر شده پیرامون جنبه های مذکور گامت اهدایی توسط نویسندگان ایرانی در فاصله سال های 2018-2006 در پایگاه های فارسیSID ، Iran Medex و انگلیسی PubMed،Google Scholar  و CINAHL می باشد. برای جمع آوری اطلاعات ابتدا مقالاتی که در عنوان و یا متن دارای یکی از کلمات "تخمک اهدایی"، "اسپرم اهدایی"، "گامت اهدایی"، "مشاوره"، "قانون" و "مذهب" بودند، به تنهایی یا در ترکیب با هم به صورت فارسی و معادل انگلیسی جستجو شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه مروری 27 مقاله استخراج شده از 304 مطالعه در ارتباط با مسائل قانونی و فقهی گامت اهدایی مورد بررسی قرار گرفت. جنبه های مختلف تخمک و اسپرم اهدایی در قانون ایران مشخص نیست. در زمینه پذیرش گامت اهدایی، اختلاف نظر بین علمای شیعه وجود دارد و همچنین دریافت گامت اهدایی مورد پذیرش اکثر علمای اهل سنت نیست. وجود مسائل قانونی مانند ارث و ابهام نسبی بر ضرورت مشاوره جامع و مستمر تاکید می نماید.
  نتیجه گیری
  در رابطه با اهدای گامت، قانون ایران سکوت را اختیار کرده است و فقها نیز در مشروعیت این موضوع، اختلاف نظر دارند، لذا تدوین یک راهنمای مشاوره ای جامع و در دسترس جهت پاسخ دادن به سوالات قانونی و فقهی زوجین نیازمند گامت اهدایی، توسط سیستم قانونی و درمانی کشور ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اسپرم اهدایی، تخمک اهدایی، قانون، گامت اهدایی، مذهب، مشاوره
 • عطیه منصوری، نجمه سمیعی، معصومه جاودان مهر، مصطفی صادقی* صفحات 97-102
  مقدمه
  نارسایی سرویکس، یکی از علل ایجاد زایمان های زودرس و مرگ نوزادان در سه ماهه دوم و اوایل سه ماهه سوم بارداری می باشد. اکثر زنان مبتلا به نارسایی سرویکس می توانند به طور موثری توسط سرکلاژ دهانه رحم تحت درمان قرار گیرند. سرکلاژ ترانس ابدومینال، روشی موثر و کارآمد در بیماران با سرویکس کوتاه، دارای سابقه زایمان های زودرس و دارای سابقه سرکلاژ ترانس واژینال ناموفق می باشد. در این مطالعه یک مورد نادر از سرکلاژ ترانس ابدومینال گزارش می شود.
  معرفی بیمار
  بیمار خانمی 43 ساله دارای سابقه جراحی های سزارین، کورتاژ و یک مرتبه سرکلاژ ترانس واژینال ناموفق بود. بیمار در هفته 12 بارداری به دلیل احتمال زایمان زودرس، کوتاهی طول سرویکس و موفق نبودن سرکلاژ ترانس واژینال، تحت جراحی سرکلاژ ترانس ابدومینال به روش لاپاروسکوپی قرار گرفت. بیمار در هفته 34 بارداری  به دلیل شروع انقباضات رحمی تحت سزارین قرار گرفت و نوزاد کاملا سالم به دنیا آمد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که سرکلاژ ترانس ابدومینال نتایج فوق العاده ای در رابطه با بیماران دارای سابقه زایمان های زودرس دارد و رضایت بیماران از این روش بیمار بسیار بالا تخمین زده شده است، این روش جراحی به شدت مورد حمایت است.
  کلیدواژگان: سرکلاژ، سرکلاژ ترانس ابدومینال، سرکلاژ ترانس واژینال، نارسایی سرویکس
|
 • Donya Farrokh, Seyyed Ali Alamdaran, Ali Feizy, Hamed Soleimany * Pages 1-6
  Introduction
  Ultrasound is a valuable diagnostic imaging modality in the clinical evaluation of breast masses. BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) classification in ultrasound is an important and reliable method for assessment and estimation of the risk of malignancy in breast lesions. This study was performed with aim to evaluate the accuracy of the results of BIRADS classification (Grade 3 and 4) using sonography in evaluating the level of malignancy of breast masses and comparing it with pathology results.
  Methods
  This study was performed on 139 patients referred to Imam Reza hospital, Omid Oncology hospital and some private clinics in Mashhad and evaluated the patients with palpable breast mass who were ultrasound candidates for further examination of the nature of mass in 2014-2016. Axilla breast ultrasound was performed by two radiology professors. Based on the classification of the American Radiology Society and BIRADS system, various degrees of breast masses malignancy were identified, and then the patients were referred for biopsy. The pathologic results were compared with ultrasound reports, and consistency of the results and accuracy of ultrasound were examined with statistical tests. Data were analyzed by SPSS software (version 16).
  Results
  Out of 37 biopsies of lesions with BIRADS-3 in ultrasound, two (5.4%) of the lesions resulted in malignant pathology. Out of 102 biopsies of lesions with BIRADS-4 in ultrasound, 65 (64%) resulted in benign pathology which indicates no consistency of pathology results with sonography in these cases. The sensitivity of the BIRADS-3 system for diagnosis of benign breast masses was 94% and its specificity was 64%. The sensitivity of the BIRADS-4 system for diagnosis of malignant breast cancers was 75% and its specificity was 79%.
  Conclusion
  There was consistency between the results obtained from the classification by the BIRADS method and pathology; so regarding the relatively high accuracy of this method, radiologic-pathologic consistency can be used to determine how to follow the patients and choose the appropriate treatment method.
  Keywords: BIRADS, Breast Cancer, Ultrasound
 • Farnaz Sahhaf, Tahereh Alizadeh * Pages 7-13
  Introduction
  Causes of prolonged labor have been extensively studied. It has been previously proved that glucose is the main energy substrate for pregnant uterus. It is assumed that intravenous dextrose may shorten the length of labor; however there is no enough evidence in this regard. This study was performed with aim to compare labor duration and maternal-neonatal short-term outcomes in nulliparous women with vaginal delivery receiving intravenous normal saline or dextrose.
  Methods
  In this double-blind randomized clinical trial, 300 nulliparous, singleton women in active phase of vaginal delivery were studied in Tabriz Alzahra educational center in 2013. The women were simple randomly divided into three similar groups: receiving intravenous normal saline 125 ml/h, receiving intravenous dextrose 5% 125 ml/h and control. Data were collected by maternal- pregnancy characteristics questionnaire (based on examination and mother's file) and fetal-neonatal outcomes questionnaire (based on examination and neonate's file). Data were analyzed using SPSS software (version 15), and one way ANOVA, Tukey post hoc test, Chi-square or Fisher exact test. P<0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Mean duration of first stage of labor was similar in three groups (p = 0.69); however, mean duration of second stage (p<0.001), third stage (p<0.001) and total length of labor (p<0.001) were significantly lower in dextrose group. Prolonged labor (>12h) was significantly more common in control group (39%) than in dextrose group (5%) and normal saline group (10%) (p<0.001). Maternal and neonatal short-term outcomes were not significantly different between three groups (P>0.05).
  Conclusion
  Total duration of labor in nulliparous term women with active vaginal labor is reduced by intravenous injection of 125 ml/h dextrose 5%.
  Keywords: Intravenous Injections, Nulliparous, Trial of labor
 • Parvin Yadollahi *, Maryam Gharache, Nasrin Shadman Pages 14-19
  Introduction
  Placental weight is one of the key determinants of its health and adequacy which is affected by some maternal fertility and biochemical properties. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the relationship between maternal fertility characteristics and some blood markers with placental weight.
  Methods
  This cross-sectional analytic study was conducted on 365 parturient women referred to Kazeroon Vali-E-Asr maternity in 2017. The individual and fertility characteristics of qualified women (maternal age, gestational age, maternal weight in early pregnancy, maternal height, parity, Hb & HCT level and placental weight) were collected via a researcher-made questionnaire, and the placentas were weighted by standard scale. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and person correlation coefficient and multiple regression analysis. PResults The mean placental weight was 583±1.3 g, mean BMI was 25.1± 5.3 kg/m2, mean hemoglobin level was 12.75±.0.94 mg/dl and mean hematocrit level was 28.23± 2.92%. There was significant and positive relationship between maternal BMI, gestational age (P< 0.05), and placental weight. In addition, the multiple regression coefficients indicated that BMI and gestational age are positive predictors of placental weight (P < 0.001, β= 0.24, and β= 0.20, respectively) and explained an overall 10% of the variance in placental weight. However, the distribution of placental weight had no significant relationship with parity, maternal age, Hb and HCT levels.
  Conclusion
  There was a significant relationship between placental weight with maternal BMI and gestational age. Therefore, in order to protect the proper function of the placenta, proper cares for favorable maternal BMI and proper weight gain and taking caution about pregnancy termination is recommended.
  Keywords: Body mass index, Demographic factors, HB, Hct, Placental weight
 • Shahram Khazani, Farideh Khalajabadi * Pages 20-38
  Introduction
  In response to rapid fertility reduction over the recent decades in Iran, pronatalist policies was introduced in 2014 and significant changes has occurred in the family planning programs in the country, while it is not clear enough what influences these policies have had on pattern of using contraceptive methods. This study was performed with aim to determine the role of pronatalist policies in the pattern of using contraceptive methods, as well as the attitudes of women towards changes in the access, quality, cost and advocacy of contraceptive methods after introduction of these polices.
  Methods
  This descriptive-analytic and comparison study is a population-based survey which was conducted among 454 married women aged 15-49 years in Sanandaj in 2016. Data collection was performed using a researcher-made questionnaire. Last contraception used (n=454) was compared to corresponding method used in the Demographic Health Survey of Kordestan (n=260) in 2010. The women’s attitude towards changes in the provision, quality and cost of contraceptive methods were evaluated and the factors associated to the women’s attitude were also assessed using t-test and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Over the period of 2010-2016, the prevalence of modern methods was reduced from 81.2% to 64.7%, while the prevalence of withdrawal method increased from 19% to 36%. A reduction was shown in the prevalence of women's tubal ligation (from 24.4% to 4%). The prevalence of using IUD and condom was clearly increased from 19% to 26.3% and from 11% to 15.1%, respectively. In 2016 survey, a reduction was reported in the access, quality, and advocacy and informing of contraceptive methods and the cost of providing contraceptive methods had increased compared to two years ago from the viewpoints of women at reproductive age. Women from lower socio-economic status were more concerned of rising cost and reduced quality of contraceptive methods.
  Conclusion
  The pattern of contraceptive methods has been changed from safe to unsafe methods. Adverse health consequences of restriction of family planning due to new population policies will be greater for vulnerable groups of the society that needs more attention by health policymakers and appropriate interventions.
  Keywords: Contraceptive methods, Iran, Pronatalist population policies, Sanandaj, Women
 • Saeed Khorramnia, Reza Nejadhasan, Fateme Rajaeipoor, Zahra Asadollahi * Pages 39-45
  Introduction
  Headache is one of the complications of spinal anesthesia in various surgeries. Spinal anesthesia has a major role in cesarean section. This study was performed with aim to investigate the effect of semi-sitting position on headache after spinal anesthesia in women undergoing elective Cesarean Section.
  Methods
  This interventional study was performed on 110 pregnant women with cesarean section at Rafsanjan Nikanfas Hospital in 2018. In recovery time, the subjects were placed into two groups: head position in 30 degree and flat position. The incidence and intensity of headache was assessed using the pain Visual Analogue Scale in the first, second and third days after the surgery. Data were analyzed by SPSS software (version 18) and independent t-test, Chi-square test and Two-way Repeated Measures ANOVA. P
  Results
  Mean of headache severity in the group with flat head position in the first, second and third days was 0.98 ± 2.41, 0.87 ± 2.16 and 0.78 ± 1.92, respectively, and in the group of 30 degrees head position was 1.41 ± 2.89, 1.30 ± 2.70 and 1.12 ± 2.33, respectively. The severity of pain in both groups was significantly decreased on different days (p <0.0001), although there was no significant difference between the two groups (p =.379).
  Conclusion
  Flat head positioning during recovery of spinal anesthesia in women undergoing elective cesarean section decreased the severity of postoperative headache compared with head position at 30 degrees, although this difference was not statistically significant.
  Keywords: Caesarean section, Headache, Position, Recovery
 • Mehdi Khanbabaei, Forough Rezvani, Zahra Ghavami, Noushin Mobaraki* Pages 46-53
  Introduction
  Neuropathic pain can be one of the main causes of decreased sleep quality, and undesirable sleep quality has negative effects on quality of life and treatment continuation. This study was performed with aim to evaluate neuropathic pain and factors affecting sleep quality in women with breast cancer after radiotherapy.
  Methods
  This descriptive-correlational study was performed from 21March 2017 to 20February 2019 on women with breast cancer undergoing radiotherapy in Imam Reza Educational Center, Tabriz University of Medical Sciences. The tools included demographic characteristics, VAS pain questionnaire, and Pittsburgh Sleep Disorders Questionnaire which measured neuropathic pain and sleep status. Data was analyzed by SPSS software (version 20) and multivariate regression test. P <0.05 was considered statistically significant.
  Results
  Mean of pain severity in patients participating in the study was 06.55±1.03 and mean score of sleep was 12.29±3.20. According to regression results, the variables of age (P=0.012), pain intensity (P=0.001), mastectomy (P=0.011), lymph nodes removal (P=0.03), number of radiotherapy sessions (P=0.003), history of chemotherapy (P=0.002) and stage of disease (P=0.01) significantly predicted sleep disorder.
  Conclusion
  Prevalence of neuropathic pain after radiotherapy in women with breast cancer was high in this study, and this pain was the predictor of sleep disorder in these women.
  Keywords: Breast Cancer, Neuropathic pain, Radiotherapy, Sleep Quality
 • Fatemeh Asadollahi, Raheleh Babazadeh *, Hamid Abdi, Habibollah Esmaeily Pages 54-64
  Introduction
  Nausea and vomiting are among the most common gastrointestinal complaints of women at beginning of pregnancy that can cause many social and individual problems. Since no study was found on the effect offoot solar plexus reflexology on nausea and vomiting of pregnancy in Iran, this study was performed with aim to evaluate the effect of solar plexus reflexology on severity of nausea and vomiting at first half of pregnancy.
  Methods
  This randomized clinical trial was conducted on 73 pregnant women at 8-20 weeks of pregnancy who referred to one of the health care centers of Najafi, Amiralmomenin and Vahdat, Mashhad in 2018. The subjects were randomly divided into two groups of reflexology (n=36) and control (n=37). This study was conducted for 10 days in three steps; the scores of nausea and vomiting were measured by Rhodes Index. No intervention was done on days 1 to 3. On days 4 to 7, intervention group received one session of foot reflexology daily for 20 minutes with emphasis on solar plexus point, and the control group received only routine care. On days 8 to10, no intervention was performed. Data were analyzed by SPSS software (version 25) and variance analysis, Chi-square and independent t-test. P<0.05 was considered statistically significant.
  Results
  The changes in mean score of nausea, vomiting and retching after the intervention had significant decrease in the intervention group compared to control group as 0.36 unit ( p = 0.04 ), 0.77 unit ( p< 0.001) and 0.46 unit ( p= 0.004), respectively.
  Conclusion
  Foot solar plexus reflexology has positive effect on gestational nausea, vomiting and retching. Since gestational nausea and vomiting is common and reflexology is safe, the use of this technique is recommended in pregnancy.
  Keywords: nausea, vomiting, pregnancy, Reflexology, Solar plexus
 • Mehdi Rajaei, Yousef Vaisani, Reza Najafi, Ali Delpisheh * Pages 65-74
  Introduction
  Low birth weight (LBW) is a very sensitive and useful index for child's health. Therefore, evaluation of the related risk factors is very noticeable. So, this study was performed with aim to determine the relationship between maternal cardiovascular diseases risk factors and low birth weight risk in neonates.
  Methods
  This case-control study was conducted in 2018 on 250 newborn infants, of which 125 with low birth weight were considered as case group and 125 with normal weight as control group. They were randomly selected from eligible individuals. Data were analyzed by statistical tests including crosstab, t-test, Chi-square and logistic regression with regard to error less than α = 0.05.
  Results
  Some risk factors of maternal cardiovascular diseases including physical inactivity (P = 0.007), exposure to smoke and tobacco (P = 0.005), triglyceride (P = 0.008), cholesterol (P = 0.028), salt intake (P = 0.004), inadequate consumption of fruit (P = 0.05), inadequate consumption of vegetables (P = 0.03), and consumption of fast food and drinks (P = 0.01) had significant relationship with LBW in neonates.
  Conclusion
  According to the results of this study, some maternal risk factors of cardiovascular diseases such as exposure to tobacco smoke and smoking, salt intake, fast food and drinks, lack of fruits and vegetables consumption, lack of activity and high levels of triglyceride can be considered as risk factors for LBW.
  Keywords: Cardiovascular diseases, Infant, Low birth weight, Risk factors
 • Maryam Bahman, Mojgan Tansaz * Pages 75-84
  Introduction
  Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders in women of reproductive age. Complementary medicine with a comprehensive and holistic approach in treating the diseases has become more popular in many countries. Since ancient times, leech therapy has been used to treat many diseases in Iranian traditional medicine. The present study was conducted with aim to review Iranian traditional medicine about leech therapy in polycystic ovary syndrome.
  Methods
  In this review study, the issues related to polycystic ovary syndrome and leech therapy were studied in Iranian traditional medicine sources such as Qanun, kholasat al-hekmeh, Exir-e-aazam and Mofarrah al-gholub. Then, searching was performed in databases of PubMed, Google Scholar, Scopus, SID, and Magiran using the keywords such as “leech”, “leech therapy”, “Hirudo medicinalis”, “Hirudins” with “polycystic ovary syndrome”, “uterus”, and “oligoamenorrhea”. The review papers and clinical trial studies were searched in Persian and English languages without any time limitation, and the related materials were extracted and categorized.
  Results
  The symptoms of PCOS such as the enlargement and stiffness of the ovaries and oligoamenorrhea were reported in ITM references entitled as “Ehtebas tams”. Leech therapy is useful in treatment of these patients by reducing the ovarian swelling, causing menstruation, eliminating waste material, as well as antioxidant and anti-inflammatory effects.
  Conclusion
  Leech therapy can be used as a complementary treatment in patients with polycystic ovarian syndrome.
  Keywords: Ehtebas tams, Hirudins, Hirudo medicinalis, Iranian Traditional Medicine, Leech, Polycystic ovary syndrome
 • Seyedeh Fatemeh Nosrati, Malihe Amirian, Morvarid Irani * Pages 85-96
  Introduction
  Regarding recent advances in infertility treatment and extended use of gamete donation, it is necessary to increase the awareness of health care providers about legal and religious aspects of oocyte and sperm donation in order to have an effective consultation. Therefore, this review article was done with aim to evaluate the studies performed on the legal and religious counseling aspects of gamete donation in Iran.
  Methods
  This review study is the result of reviewing the published evidences regarding different aspects of gamete donation in Iran from 2006 to 2018 in Persian databases of SID, Iran Medex, and English databases of Pub Med, CINAHL, and Google Scholar. For data collection, searching was done on the articles which had the key words of "oocyte donation", "gamete donation", "sperm donation", "counseling", "law ", and "religion" alone or in combination in the title or text as Persian and English.
  Results
  In this review study, 27 studies which were extracted from 304 studies related to legal and religious aspects of gamete donation were reviewed. In Iranian law, various aspects of oocyte and sperm donation are not clear. There is disagreement between Shia scholars regarding gamete donation and is not accepted by the majority Sunni scholars. Due to legal issues such as inheritance and Relative ambiguity, the need for continuous and comprehensive counseling is emphasized
  Conclusion
  The law of Iran has been silent regarding gamete donation, and jurisprudents also disagree on the legitimacy of this issue. Therefore, formulation of a comprehensive and accessible guide consultancy to answer the law and jurisprudence question of couples who need donated gametes is necessary by the legal and treatment system of the country.
  Keywords: Counseling, Gamete Donation, Law, Oocyte Donation, Religion, sperm donation
 • Atiyeh Mansouri, Najme Samiei, Masoumeh Javdanmehr, Mostafa Sadeghi * Pages 97-102
  Introduction
  Cervical failure is one of the causes of early childbirth and neonatal death in the second and third trimesters of pregnancy. Most women with cervical failure can be effectively treated with cervical cerclage. Trans-abdominal cerclage is an effective and efficient method in patients with short cervix, history of preterm labor and history of unsuccessful transvaginal cerclage. In this study, a rare case of successful trans-abdominal cerclage is reported.
  Case presentation
  The patient was a 43-year-old woman with history of cesarean section, curettage and one unsuccessful transvaginal cerclage. The patient underwent laparoscopic trans-abdominal cerclage surgery at 12th week of pregnancy due to the probability of preterm delivery, short cervical length and failure of transvaginal cerclage. The patient was subjected to cesarean section at 34th weeks of gestation due to uterine contractions and a healthy baby was born.
  Conclusion
  Since trans-abdominal cerclage has a tremendous effect on patients with a history of preterm labor, and the patients' satisfaction with this method is very high, this surgical technique is strongly supported.
  Keywords: Cerclage, Cervical insufficiency, Trans-Abdominal cerclage, Transvaginal Cerclage