فهرست مطالب

تحقیقات سلامت در جامعه - سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا ساداتی، حسین هراتی پور*، مریم فرجامفر صفحات 1-14
  مقدمه و هدف
  مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها در جامعه موجب نگرانی بیش از پیش جهانی در مورد افزایش مقاومت میکروبیال شده است. عوامل متعددی با مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها در ارتباط هستند. در این مطالعه سطوح آگاهی، نگرش و عملکرد والدین در مورد مصرف آنتی بیوتیک در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود بررسی شده و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن ها تعیین گردید.
  روش کار
  در مطالعه کمی- توصیفی و مقطعی حاضر، 97 نفر از والدین کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود در سال 1396 شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد آگاهی، نگرش و عملکرد والدین در مورد مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 12 سال بود. شایان ذکر است که اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 با سطح معناداری آماری (0/05>P)آنالیز گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که سطح آگاهی 11 نفر از والدین (11/3 درصد) در حد ضعیف، 23 نفر (23/7 درصد) در حد متوسط و 63 نفر (64/9 درصد) در حد خوب بوده است و میانگین نمرات آگاهی والدین به طور کلی معادل 2/66± 8/7 می باشد. علاوه براین، سطح نگرش 27 نفر از والدین (27/8 درصد) در حد متوسط و برای 70 نفر (72/2 درصد) در حد خوب بود. میانگین کلی سطح نگرش والدین نیز معادل 1/35±7/97 به دست آمد. از سوی دیگر، سطح عملکرد هشت نفر از والدین (8/2 درصد) در حد ضعیف، 30 نفر (30/9 درصد) در حد متوسط و 59 نفر (60/8 درصد) در حد خوب ارزیابی شد و میانگین سطح عملکرد کلی والدین معادل 2/07±5/8 ارزیابی گردید. باید خاطرنشان ساخت که والدین با تحصیلات بالاتر و سابقه قبلی بیماری های عفونی در خانواده از سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بهتری برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  افزایش سطح آگاهی و دانش والدین در مورد مصرف آنتی بیوتیک سبب افزایش سطح نگرش، کاهش تقاضای آنتی بیوتیک، بهبود عملکرد والدین و کاهش مصرف آنتی بیوتیک می شود؛ در نتیجه شاهد کاهش رشد مقاومت آنتی بیوتیک در جامعه خواهیم بود.
  کلیدواژگان: آگاهی، آنتی بیوتیک، عملکرد، نگرش، والدین
 • احمد جنیدی، نیلوفر بهاری*، علی اکبر نوروزی صفحات 15-26
  مقدمه و هدف
  شناخت دقیق مقدار و نوع پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی- درمانی به منظور مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی مهم می باشد. مهم ترین اصل در برنامه ریزی و مدیریت پسماندهای بیمارستانی، برآورد مقدار تولید پسماند می باشد. شایان ذکر است که به دلیل پتانسیل آسیب زایی پسماندهای پزشکی، استفاده از روش های نوین دفع ضروری می باشد.
  روش کار
  در پژوهش حاضر 62 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی گردیدند. در این مطالعه تمامی اطلاعات از طریق فرم های خوداظهاری پسماند، نتایج آزمون های بیولوژیکی و شیمیایی و کالیبراسیون تجهیزات بی خطرساز پسماند بیمارستانی به دست آمدند. شایان ذکر است که در راستای انجام این مطالعه، بیمارستان ها به منظور سهولت بررسی به سه گروه بیمارستان دولتی، خصوصی و سایر بیمارستان ها (وابسته به سایر ارگان ها) تقسیم شدند و داده های به دست آمده مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  سرانه تولید پسماند در بیمارستان های خصوصی معادل 4/09، در بیمارستان های دولتی برابر با 12/4 و در سایر بیمارستان ها معادل 4/9 کیلوگرم به ازای هر تخت در روز می باشد. بر مبنای نتایج، تمام بیمارستان ها به جز چهار بیمارستان روان پزشکی، مجهز به تجهیزات بی خطرساز پسماند (اتوکلاو، هیدروکلاو، کمی کلاو و حرارت خشک) بودند. همچنین بیمارستان های دولتی، سایر بیمارستان ها و 98 درصد از بیمارستان های خصوصی از اندیکاتور بیولوژیکی استفاه می کردند. علاوه براین تمام بیمارستان های خصوصی، سایر بیمارستان ها و 91/6 درصد از بیمارستان های دولتی از اندیکاتور شیمیایی استفاده می نمودند. پایش بیولوژیکی 86/4 درصد از بیمارستان های خصوصی ، 76/4 درصد از بیمارستان های دولتی و 56/2 درصد از سایر بیمارستان ها، هیچ گونه رشد میکروبی را نشان نداد که این امر همان نتیجه مطلوب و مورد انتظار می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و مطالعات مشابه، فرایند تولید و تفکیک پسماند و عملکرد تجهیزات بی خطرساز، نیازمند بهینه سازی می باشد.
  کلیدواژگان: اندیکاتور شیمیایی و بیولوژیکی، پسماند عفونی تجهیزات بی خطرساز پسماند عفونی، سرانه تولید پسماند بیمارستانی
 • جمشید بهمئی*، ریتا رضایی، محمد خواصی، رعنا حامدپور صفحات 27-37
  مقدمه و هدف
  سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در سازمان ها می باشد. مسئولیت پذیری اجتماعی به معنای اقداماتی برای بهبود رفاه جامعه، فراتر از منافع سازمان و الزامات قانونی است. پژوهشگران رفتار اخلاقی در سازمان را عمل نمودن مطابق با ارزش های اخلاقی موجود در سازمان می دانند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سرمایه فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی می باشد. داده های مورد نیاز در این پژوهش به روش سرشماری از 78 نفر تهیه شدند. بدین منظور، اطلاعات توسط پژوهشگران و با استفاده از پرسشنامه های سرمایه فکری، مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار اخلاقی جمع آوری گردیدند. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و آزمون های ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین سرمایه فکری و تمامی خرده مقیاس های آن با رفتار اخلاقی اعضای هیات علمی، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (0/05P<). بر مبنای نتایج، تمامی مولفه های سرمایه فکری قادر به پیش بینی رفتار اخلاقی بودند. همچنین بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تمامی خرده مقیاس های آن با رفتار اخلاقی اعضای هیات علمی، رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید و تمامی مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی قادر به پیش بینی رفتار اخلاقی بودند.
  نتیجه گیری
  اعضای هیات علمی با سرمایه فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی بالا، رفتار اخلاقی مناسب تری را در فعالیت های آموزشی و پژوهشی از خود نشان داده و متعاقبا منجر به ارتقای سطح دانشگاه و جامعه علمی کشور خواهند شد.
  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، سرمایه فکری، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • شهین احمدی* صفحات 38-48
  مقدمه و هدف
  آنتی بیوتیک ها گروه بزر گی از مواد دارویی هستند که در محیط پایدار می باشند و در صورت عدم حذف در تصفیه فاضلاب، به آب های پذیرنده وارد شده و باعث آلودگی محیط زیست می شوند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی منعقد کننده های آلوم و پلی آلومینیوم کلراید در حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محلول های آبی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه آزمایشات به صورت ناپیوسته و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شدند. ابتدا طی فرایند انعقاد در فاضلاب سنتتیک، شرایط بهینه پارامترهای pH، زمان اختلاط آرام، غلظت اولیه سیپروفلوکساسین، غلظت آلوم، غلظت پلی آلومینیوم کلراید و کدورت با استفاده از آزمون جار به دست آمد.  
  یافته ها
  حداکثر حذف سیپروفلوکساسین برای هر دو منعقدکننده در 6=pH، غلظت منعقدکننده 20 میلی گرم بر لیتر و غلظت سیپروفلوکساسین 25 میلی گرم بر لیتر مشاهده شد و برای منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید و آلوم به ترتیب معادل 65 و 64 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج به دست آمده می توان گفت که پلی آلومینیوم کلراید نسبت به آلوم کارایی بیشتری دارد؛ بنابراین، فرایند انعقاد می تواند به عنوان یک روش موثر برای حذف آنتی بیوتیک ها از محلول های آبی به کار برده شود.
  کلیدواژگان: آلوم، آنتیبیوتیک، انعقاد، پلی آلومینیوم کلراید، سیپروفلوکساسین
 • فتح الله غلامی بروجنی*، عاطفه زاهدی، معصومه شیخی صفحات 49-59
  مقدمه و هدف
   پساب تصفیه خانه های فاضلاب پس از رسیدن به استانداردهای لازم به عنوان آب مصرفی در کشاورزی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مشاهده می شوند. پیش از استفاده از فاضلاب برای کشاورزی بهتر است اثرات فیتوتوکسیک آن بر محصولات ارزیابی گردد.
  در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر فاضلاب خام و تصفیه شده بیمارستانی بر جوانه زنی بذر و پارامترهای رشد گونه های سبزیجات انتخابی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه اثرات سمی غلظت های مختلف (0،10،30،50،70،100 درصد حجمی/حجمی) فاضلاب های خام و تصفیه شده بیمارستان بر جوانه زنی، رشد ریشه، ساقه و برگ سه سبزی گشنیز، شوید و شاهی در قالب کشت پتری دیش با سه مرتبه تکرار به صورت کاملا تصادفی بررسی گردید. پس از 10 روز پارامترهای مربوط به درصد جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی و پارامترهای رشد (طول ریشه، ساقه و برگ) محاسبه گردیدند. علاوه براین BOD5 (Biochemical Oxygen Demand)، COD (Chemical Oxygen Demand)، TSS (Toxic Shock Syndrome)، pH، TDS (Total Dissolved Solids)، EC (Electrical Conductivity)، کلر باقی مانده آزاد و کیفیت میکروبی فاضلاب نیز مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که هیچ گونه رابطه معناداری بین نمونه های شاهد و فاضلاب خام و تصفیه شده در ظرفیت جوانه زنی بذر وجود ندارد. بر مبنای یافته ها با افزایش غلظت فاضلاب، طول ریشه، ساقه و برگ افزایش یافت؛ بنابراین می توان گفت که پساب های بیمارستان، اثر منفی بر قدرت جوانه زنی بذر گیاهان نداشته است.
  نتیجه گیری
  فاضلاب های بیمارستانی می توانند مواد خطرناکی از قبیل باقی مانده های دارویی، مواد خطرناک شیمیایی، پاتوژن ها و رادیوایزوتوپ ها را شامل شوند. در این راستا، استفاده مجدد از پساب بیمارستانی در مصارف کشاورزی نیاز به بررسی پارامترهای کیفی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: استفاده مجدد، بذر گیاهان، جوانه زنی، فاضلاب بیمارستانی
 • زهرا جلیلی*، فریبا اعتضادی، علیرضا قائمی صفحات 60-70
  مقدمه و هدف
  تغذیه مناسب طی دوران بارداری برای حفظ سلامت مادر و جنین ضروری است. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB: Planned Behavior Theory) بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر آمل در سال 1397 انجام شد.
  روش کار
  پژوهش مداخله ای نیمه تجربی حاضر در ارتباط با 72 زن باردار که در سه ماهه اول بارداری قرار داشتند و به طور تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، انجام شد. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای بود که پس از تعیین روایی و پاپایی آن، پس از یک ماه مداخله جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و به کارگیری آزمون t مستقل،  tزوجی، Mann-Whitney و ویلکاکسون انجام شد. شایان ذکر است که (0/05 P<) از نظر آماری معنا دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تفاوت معنا داری در میانگین نمرات آگاهی، نگرش، هنجار انتزاعی، کنترل رفتار درک شده، قصد رفتار و رفتار گروه مداخله پس از انجام مداخله آموزشی نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید  (0/100 P<) . در رابطه با گروه های غذایی (لبنیات، پروتئین، غلات سبوس دار، میوه جات و سبزیجات) نیز اختلاف معناداری بین مصرف آن ها در گروه مداخله نسبت به رفتار تغذیه ای سالم، قبل و بعد از مداخله آموزشی وجود داشت (0/05 P<).
  نتیجه گیری
  مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقای رفتارهای تغذیه ای زنان باردار موثر است و می تواند به عنوان چارچوب نظری مناسبی برای طراحی و اجرای مداخلات در ارتقای رفتارهای تغذیه ای زنان باردار مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: رفتارهای تغذیه ای، زنان باردار، مراکز جامع سلامت، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
 • تقی میرمحمدی، هادی محمودی شرفه*، نورالدین موسوی نسب، عبدالطیف رئوفی نیا صفحات 71-78
  مقدمه و هدف
  روش های مشاهده ای، رایج ترین روش های ارزیابی پوسچر هستند که در پی آن ها بهترین استراتژی یعنی مداخله برای پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی صورت می گیرد؛ از این رو مهم ترین نکته در فاز اول، انتخاب روش ارزیابی می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج دو روش NERPA (Novel Ergonomic Postural Assessment) و RULA (Rapid Upper Limb Assessment) به لحاظ تعیین روش مناسب، همبستگی و توافق بین آن ها انجام شد.
  روش کار
  در پژوهش حاضر 41 پوسچر پس از حذف پوسچرهای مشابه بررسی گردیدند. به منظور انجام این مطالعه، از پوسچرها عکس تهیه شد و مطابق با دستورالعمل روش های NERPA و RULA، توسط یک ارزیاب ارزیابی گردیدند. نمره هرکدام از اندام ها و سطح ریسک نهایی هر دو روش برای سمت راست و چپ با استفاده از روش ویلکاکسون بررسی گردیدند و براساس آزمون همبستگی Spearman و ضریب توافق کاپا با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  NERPA امتیازات بیشتری را در سطح ریسک یک و دو به دست آورد؛ درحالی که امتیازRULA  برای سطح سه و چهار بیشتر بود. لازم به ذکر است که این اختلاف برای سمت راست معنادار بود. در امتیازات اعضای بدن نیز مچ اختلاف معناداری داشت. بر مبنای نتایج، میزان همبستگی سمت راست و چپ در روش های NERPA و RULA به ترتیب 0/605 و 0/697بود. ضریب توافق کاپا نیز به ترتیب معادل 0/206 و 0/401 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بر مبنای نتایج، NERPA ریسک های پایین را بهتر شناسایی کرد. با توجه به دخیل نمودن درجه آزادی اعضای بدن در ناحیه خنثی در این روش و اختلاف معنادار آن با روش RULA، استفاده از آن توصیه می شود. از سوی دیگر، با وجود اینکه این دو روش توافق خوبی با یکدیگر نداشتند؛ اما از همبستگی خوبی بر مبنای نتایج برخوردار بودند، می توان هر دو روش را در صنایع مشابه به کار برد.
  کلیدواژگان: ارزیابی پوسچر، اختلالات اسکلتی- عضلانی، NERPA، RULA
 • محمدرضا خانی، یوسف دادبان شهامت، زینب شهیدی*، نرگس صادقی مقدم، یوسف کر صفحات 79-94
  مقدمه و هدف
    در مطالعات اپیدمیولوژیک پیشین، رابطه نزدیک ذرات معلق و شیوع مشکلات تنفسی، قلبی- عروقی، انواع سرطان و مرگ و میر مشخص شده و گزارش گردیده است که فضای شهر حاوی آلاینده های منابع ساکن و متحرک می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین غلظت و وضعیت انتشار ذرات PM10 و PM2.5  در هوای شهر گرگان در سال 1396 و ارائه راه کارهای موثر برای آن انجام شده است.
  روش کار
  در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات پایشی توصیفی- مقطعی می باشد، غلظت آلاینده های هوای شهر گرگان در هشت ایستگاه پراکنده در نقاط مختلف شهر طی یک سال از تیر ماه 1395 تا خرداد 1396 اندازه گیری شد. سپس، نتایج سنجش ماهانه PM2.5 و PM10 با استفاده از دستگاه پرتابل پس از محاسبه شاخص کیفیت و برآورد میزان اثر آن ها بر سلامتی توسط نرم افزار AQI Calculator (Air Quality Index Calculator) در سیستم GIS (Geographic Information System) پهنه بندی گردید و با مقادیر استاندارد ایران و جهان مقایسه شد و در ادامه نسبت به ارائه راهکارهای کاهشی برای آن اقدام گردید.
  یافته ها
  بیشترین مقدار  PM2.5و  PM10در آذر ماه (116 و 76 میکروگرم بر متر مکعب) و کمترین میزان آن در فروردین ماه (34 و 40 میکروگرم بر متر مکعب) ثبت گردیده بود. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نیز نشان از وجود اختلاف معنا دار میانگین غلظت های ذرات مورد بررسی در ماه های داشت. بر مبنای نتایج، وارونگی هوا در فصول سرد بر غلظت این آلاینده ها تاثیر داشت. در این پژوهش میانگین سالانه PM10 معادل 41 میکروگرم بر متر مکعب و برای PM2.5 برابر با 30 میکروگرم بر متر مکعب محاسبه گردید که به ترتیب از استاندارد EPA (Enviromental Protection Agency)، کمتر (50 میکروگرم بر متر مکعب) و بیشتر (12 میکروگرم بر متر مکعب) بودند.
  نتیجه گیری
  بر مبنای نتایج، بیشترین شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index :AQI) مربوط به PM2.5 بوده و بیشتر در مناطق مرکزی شهر، میدان شهرداری و میدان مازندران اتفاق افتاده است. بیشترین آلودگی PM10 نیز مربوط به بخش مرکزی و جنوب شهر بوده است که علت آن می تواند تراکم خودروها که مهم ترین عامل تولید ذرات در شهرها هستند، باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ذرات غبار، شاخص کیفیت هوا، گرگان
|
 • Zahra Sadati, Hossein Haratipoor*, Maryam Farjamfar Pages 1-14
  Introduction and purpose
   Over-consumption of antibiotics in the community has caused more concern worldwide about increasing microbial resistance. Several factors are associated with excessive consumption of antibiotics. This study investigated the level of parental knowledge, attitudes, and practices regarding antibiotic use and the factors influencing it in children under the age of 12 years who referred to Khatam-al-Anbia Hospital in Shahrood, Iran.
  Methods
  Totally, 97 parents of children who were under 12 years of age were enrolled in this descriptive cross-sectional study during 2017. The data were collected using parental knowledge, attitudes, and practices of antibiotic use questionnaire in children younger than 12 years of age. Moreover, the data were analyzed using SPSS software (version 20). P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  According to the results, the parental levels of knowledge were poor (n=11, 11.3%),  moderate (n=23, 23.7%), and good (n=63, 64.9%). Moreover, the mean score of parental knowledge level was obtained at 8.7±2.66. In addition, the attitude levels were moderate and good in 27 (27.8%) and 70 parents (72.2%), respectively. The mean score of parental attitude level was estimated at 7.97±1.35. Furthermore, regarding the parental practice domain, 8 (8.2%), 30 (30.9%), and 59 (60.8%) parents were considered poor, moderate, and good, respectively. The mean score of parental practice level was determined at 5.8±2.07. It should be noted that parents with higher levels of education and previous history of infectious diseases in the family showed higher levels regarding knowledge, attitudes, and practices in terms of antibiotic use.
  Conclusion
  The improvement of parental awareness and knowledge levels about antibiotic use will increase the level of attitude, decrease the demand for antibiotics, improve the practices of parents, and reduce the use of antibiotics, thereby decreasing the growth of antibiotic resistance in the community.
  Keywords: Antibiotic, Attitude, Awareness, Parents, Practice
 • Ahmad Jonidi, Niloufar Bahari*, Ali Akbar Nowroozi Pages 15-26
  Introduction and purpose
  The efficient hospital waste management requires a detailed  knowledge of  the quantity and type of medical centers generated waste. The most important factor in planning and management of hospital waste is the estimation of the generated waste. It is worth mentioning here that modern methods of waste disposal are necessary, due to the harmful potential of medical waste.
  Methods
  A total of 62 hospital under the supervision of Iran University of Medical Science were studied. The data were obtained from waste self-reporting form, the results of biological and chemical tests, and calibration result of medical waste sterilization equipment. It should be noted that the hospitals were divided into three groups of state (H1), private(H2), and the other hospitals (H3) to facilitate the process of study. Thereafter, the obtained data were analyzed in Excel 2013.
  Results
  waste generation rate (kg/bed. Day) is 4.09, 4.12, and 4.9, in state, private, and the other hospitals, respectively.  Based on the results, all hospitals except the four  psychiatry hospitals were equipped with the medical waste sterilization equipment (e.g., autoclave, hydroclave, chemiclave, and dry heat). In addition, all H1, H3, and 98% of  H2  used biological indicators. Furthermore , all H2, H3 and 91.6% of  H1, used chemical indicators. Biological supervision of the hospitals showed the positive and desired results with indicating no microbial growth in 76.4%, 86.4%, and 56.2% of H1, H2, and H3, respectively.
  Conclusion
  According to the results of the research and other similar studies, the process of waste generation and separation, as well as the performance of the waste sterilization equipment need further optimization.
  Keywords: Chemical, biological indicators, Hospital waste generation per capita, Infectious waste, Infectious waste sterilizer equipment
 • Jamshid Bahmaei*, Rita Rezaee, Mohammad Khavasi, Rana Hamedpour Pages 27-37
  Introduction and purpose
  Intellectual capital is the key factor in value creation for organizations. Social responsibility means taking some measures for the improvement of  the community welfare beyond the interests of the organization and legal requirements. To researchers, ethical behavior in the organization means acting in ways consistent with the ethical values of the organization. In this regard, this study was conducted to determine the relationship between intellectual capital and social responsibility and its relationship with the professional ethics of faculty members of the Faculty of Medical Sciences of Abadan, Iran.
  Methods
  This research was descriptive-correlational. The required data were collected from 78 people using census method. To this end, information was collected by researchers using intellectual capital, social responsibility, and ethical behavior questionnaires. Finally, the data were analyzed using SPSS software, Pearson correlation coefficient, and regression tests.
  Results
  There was a positive and significant relationship between intellectual capital and all its subscales with the ethical behavior of the faculty members (P<0/05). According to the results, all components of intellectual capital were able to predict ethical behavior. Furthermore, a positive and significant relationship was found between social responsibility and all its subscales with the ethical behavior of faculty members and all components of social responsibility were able to predict ethical behavior.
  Conclusion
  The faculty members with high intellectual capital and social responsibility will show more ethical behavior in educational and research activities. Therefore, they will improve the level of the university and the scientific community of the country.
  Keywords: Ethical behavior, Intellectual capital, Social responsibility
 • Shahin Ahmadi* Pages 38-48
  Introduction and purpose
  Antibiotics are a large group of pharmaceutical compounds which are stable in the environment. When they are not being removed during refinery wastewater treatment, they enter receiving water bodies which lead to environmental pollution. This study aimed to investigate the efficiency of alum and poly aluminum chloride coagulants in the removal of ciprofloxacin antibiotic from aqueous solutions.
  Methods
  The batch experiments were conducted in this laboratory study. Optimum conditions of pH parameters, slow mixing time, initial concentration of ciprofloxacin, alum concentration, poly aluminum chloride concentration, and turbidity were determined during the process of coagulation on synthetic wastewater using the jar test.
  Results
  Maximum removal efficiency of ciprofloxacin for both coagulants with pH=6 were determined at coagulant concentration of 20 mg/l and ciprofloxacin concentration of 25 mg/L. Moreover, it was estimated at 65% and 64% for poly aluminum chloride and alum, respectively.
  Conclusion
  As the findings indicated, poly aluminum chloride was more efficient than alum for ciprofloxacin removal. Therefore, the coagulation process can be used as an efficient method to remove antibiotics from aqueous solutions.
  Keywords: Alum, Antibiotics, Ciprofloxacin, Coagulation, Poly aluminum chloride
 • Fathollah Gholami*, Atefeh Zahedi, Masumeh Sheikhi Pages 49-59
  Introduction and purpose
  Effluent of wastewater treatment plant after reaching to the standards is commonly used as the source of irrigation in agriculture in many developing and developed countries. Before using wastewater in agriculture, it is better to evaluate the phytotoxic effects of wastewater on crops. Therefore, the main objective of this study was to evaluate the impacts of raw and treated hospital wastewater on seed germination and growth parameters of selected vegetable species.
  Methods
  In this study, the toxicity effects of different concentrations (i.e., 0%, 10%, 30%, 50%, 70%, and 10% v/v) of raw and treated hospital wastewater on seed germination, root growth, as well as stems and leaves of three vegetables, namely Coriandrum sativum, Anethum graveolens, and Lepidium sativum, using Petri dish cultivation method were studied through three replications in a completely randomized design. The parameters, such as germination percentage, germination rate index, and growth parameters (i.e., the length of the root, shoot, and leaf), were calculated after 0-10 days. In addition, Biochemical Oxygen Demand, COD (Chemical Oxygen Demand), Toxic Shock Syndrome, pH, Total Dissolved Solids, EC (Electrical Conductivity), free chlorine residual, and microbial quality of wastewater were analyzed in the present study.
  Results
  Obtained results showed that no significant relationship was observed between the control, as well as raw and treated wastewater samples, in seed germination capacity. According to the finding, the length of the root, shoot, and leaf increased with an increase in the concentration of wastewater. Therefore, hospital wastewater had no negative effect on the seed germination of the plants.
  Conclusion
  Hospital wastewater can contain hazardous substances, such as pharmaceutical residues, chemical hazardous substances, pathogens, and radioisotopes. In this regard, it is required to investigate more qualitative parameters regarding the reuse of hospital wastewater in agriculture.
  Keywords: Hospital wastewater, Reuse, Seed germination, Vegetable seeds
 • Zahra Jalili*, Fariba Etezadi, Alireza Ghaemi Pages 60-70
  Introduction and purpose
  Proper nutrition during pregnancy is of utmost importance in the maintenance of maternal and fetal health. This study aimed to determine the effect of educational intervention based on the theory of planned behavior in the promotion and  nutritional behaviors of pregnant women referring to comprehensive health centers in Amol, Iran in 1397.
  Methods
  This semi-experimental interventional research was performed on 72 pregnant women in the first trimester of pregnancy who were randomly assigned to intervention and control groups. The instrument utilized in this study was a questionnaire developed by the researcher and used after the validity and reliability confirmation. The P-value <0.05 was considered statistically significant.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the mean scores of knowledge, attitude, abstract norm, perceived behavior control, behavioral intention, and the behavior of the experimental group after the intervention in educational intervention group (P <0.001).
  Conclusion
  Based on the results of this study, educational intervention based on planned behavioral theory was effective in the promotion of nutritional behaviors of pregnant women. Educational intervention of this theory could be a appropriate theoretical framework for the design and implementation of interventions to promote nutritional behavior of pregnant women.
  Keywords: Comprehensive health centers, Nutritional behaviors, Planned behavioral theory, Pregnant women
 • Taghi Mirmohammadi, Hadi Mahmoodi Sharafe*, Nouraddin Mousavi Nasab, Abdollatif Raufi Nia Pages 71-78
  Introduction and purpose
  The observational methods are the most common techniques for postural assessment. Afterwards, preventive interventions for musculoskeletal disorders are performed as the best strategy. Therefore, the most important point in the first phase is the selection of suitable assessment method. With this background in mind, this study was conducted to evaluate the correlation and agreement between the results of Novel Ergonomic Postural Assessment (NERPA) and Rapid Upper Limb Assessment (RULA) methods to determine the appropriate technique.
  Methods
  In the current study, 41 postures were investigated following the exclusion of similar postures. Photos of postures were prepared and assessed according to the instructions of NERPA and RULA methods by an assessor. The score of each organ and the final risk level of both methods for right and left sides were evaluated by the Wilcoxon method. Moreover, the results were compared using the Spearman correlation coefficient and the Kappa coefficient.
  Results
  Our findings indicated that higher scores for risk levels 1 and 2 were obtained by  NERPA method, while the RULA score was higher for levels 3 and 4. It should be noted that the mentioned difference was significant for the right side. In terms of the scores of body organs, there was a significant difference in the wrist score. The results of analyses demonstrated that the correlation coefficient of NERPA and RULA methods for left and right sides was 0.605 and 0.697, respectively. Furthermore, the Kappa agreement coefficient was revealed as 0.206 and 0.401 for left and right sides, respectively.
  Conclusion
  According to the results of the present study, NERPA method identified the low risks better than RULA technique. As a result, considering the involvement of the freedom degree of body organs in neutral zone in NERPA method and the significant difference between the two techniques, NERPA application is recommended. On the other side, although the two methods did not have a good agreement, the results showed that they were correlated. Therefore, both methods can be used in industries similar to the current investigation.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, NERPA, Postural assessment, RULA
 • Mohammad Reza Khani, Yousef Dadban Shahamat, Zeynab Shahidi*, Narges Sadeghi Moghaddam, Yousef Kor Pages 79-94
  Introduction and purpose
  Previous epidemiological studies suggested a close correlation between suspended particles and the prevalence of respiratory diseases, cardiovascular problems, cancer, and mortality. Moreover, it was reported that the city space contains pollutions of motionless and moving sources. Therefore, the aim of this study was to determine the concentration and release status of PM10 and PM2.5 particles in the air of Gorgan, Iran in 2016-2017 and to provide effective solutions.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the concentration of air pollutants in Gorgan was measured at eight stations in different parts of the city for one year during July 2016-June 2017. Afterwards, the results of monthly PM2.5 and PM10 measurements by the portable device were modeled following the calculation of the quality index and estimation of their effect on health in the Geographic Information System using the Air Quality Index (AQI) Calculator software. In addition, the measurements were compared with national and international standard values. Furthermore, solutions were provided for reducing pollution.
  Results
  Our findings demonstrated that the highest amount of PM2.5 and PM10 were recorded in December (116 and 76 μg/m3) and the lowest was in April (40 and 34 μg/m3). The results of one-way analysis of variance revealed a significant difference in the mean concentrations of the two particles between months. According to the results of this study, air inversion in cold seasons was effective in the concentration of these pollutants. The annual mean of PM10 and PM2.5 was reported as 41 and 30 μg/m3, respectively. The latter means were lower and higher than the EPA standards of 50 and 12 μg/m3, respectively.
  Conclusion
  The results of the current investigation showed that the highest AQI was related to PM2.5 in the central regions of the city, Municipality Square, and Mazandaran Square. In addition, the highest PM10 pollution was measured in the central and southern parts of the city. This could be attributed to the high density of cars, which is the most important factor in the production of particles in cities.
  Keywords: Air pollution, Air quality index, Dust particles, Gorgan