فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیدمهدی الوانی* صفحات 1-14
  دانش مرزشکنانه برایند گونه ای از دانش است که در آن، نوآوری نه به شکل جزئی و تدریجی؛ بلکه در اثر اندیشه های جدید و افکار نو شکل می گیرد. دانش مرزشکن ویژگی هایی دارد که فراتر از پارادایم های سنتی و کهنه است و به دنبال ویژگی هایی غیر از نظم و عینیت گرایی، قطعیت، ثبات و پیش بینی پذیری دقیق مطرح در پارادایم های سنتی است. دانش مرزشکن ممکن است برایند خصوصیاتی نظیر آشفتگی و بی نظمی، گسستگی و انقطاع، بی ثباتی، روابط احتمالی، برآورد و تخمین و اشراق در دانش باشد. این دانش، دانشی است که با صرف نیرویی اندک، تاثیری شگرف و فراگیر در عالم ایجاد می کند. خلق این دانش، نیازمند افرادی مخاطره جو، کارآفرین، خلاق و نوآور است و معیارهای اصالت چندی دارد. این پژوهش درصدد تبیین معیارها و مختصات دانش مرزشکنانه، در تلاش برای تنویر بستر و شرایط تولید، رشد و بالندگی آن است.
  کلیدواژگان: دانش مرزشکنانه، اثر پروانه ای، خودمانایی، سازگاری پویا، جاذبه های غریب
 • حسن دانایی فرد* صفحات 15-33
  برخی از اندیشمندان و اندیشه ورزان مدیریت دولتی در حوزه ی عمل و نظر بر این باورند که مدیریت در بخش دولتی متفاوت از مدیریت در بخش خصوصی است. سیاست به صبغه ، شکل و محتوای اداره، رنگ و لعابی خاص می دهد. بر این اساس،  می بایست چیدمان مفهومی و آرایش عملی نحوه اعمال مدیریت در سازمان های دولتی با محوریت ارزش های سیاسی معماری شود. این رویکرد در ادبیات مدیریت دولتی با عنوان «رویکرد سیاسی» به مدیریت در بخش دولتی مشهور است. رویکردی که با ظهور اداره امور عمومی جدید در بسیاری از کشورها متداول شد و تلاش کرد تا سیاست را در تار و پود اداره دخالت دهد. در عصر فعلی نفوذ سیاست در اداره را سیاست زدگی بوروکراسی می نامند. پدیده ای که هم تبعات منفی و هم تبعات مثبت در پی دارد. هدف غایی این پژوهش، فهم مبانی نظری سیاست زدگی، انواع و اشکال آن ، سازوکارهای های عملیاتی کردن آن در بخش دولتی و همین طور تحلیل پیامدهای چنین رویکردی است.
  کلیدواژگان: رویکرد سیاسی، مدیریت دولتی، سیاست زدگی بوروکراسی، بخش دولتی، سازمان های دولتی
 • نورمحمد یعقوبی، الهام هاشمی منفرد* صفحات 35-57
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش سرشماری اینترنتی است. در این مقاله جهت سنجش قصد استفاده از سرشماری اینترنتی از مدل نظریه تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده (DTBP) استفاده شده است که با اضافه کردن متغیر امنیت درک شده و اعتماد درک شده ، مدل توسعه یافته است. در مدل توسعه یافته چهار متغیر اعتماد درک شده، امنیت درک شده، نگرش، کنترل رفتاری درک شده و هنجار ذهنی به عنوان عوامل موثر بر قصد استفاده در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود و با توجه به ماهیت روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از نظر روش از نوع پژوهش های همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان موضوع در مرکز آمار ایران و کارشناسان فناوری اطلاعات به تعداد 300 نفر تشکیل می دهند که همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت پس از خارج کردن پرسشنامه های ناقص، تعداد 160 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد درک شده، نگرش به استفاده، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و امنیت درک شده به صورت مستقیم با قصد رفتاری استفاده از سرشماری اینترنتی رابطه معناداری وجود دارد که در میان این 5 متغیر، تاثیر نگرش در اولویت قرار دارد و به ترتیب هنجار ذهنی، اعتماد درک شده، کنترل رفتاری درک شده و امنیت درک شده رتبه های بعد را دارند.
  کلیدواژگان: سرشماری نفوس و مسکن، سرشماری اینترنتی، مدل رفتار برنامه ریزی شده، مرکز آمار ایران
 • حبیب الله رعنایی کردشولی، مسلم علی محمدلو، سیدهادی میرقادری، محمود امینی* صفحات 59-85
  یکی از مهمترین مراحل فرایند برون سپاری، ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران است. شکست در اجرای صحیح این مرحله می تواند به ناکامی در برآوردن انتظارات از برون سپاری بینجامد. از آنجا که سازمان ها دارای ویژگی ها و شرایط متفاوتی هستند، بنابراین مقتضی است که هر سازمانی متناسب با این تفاوت ها، نسبت به طراحی چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران اقدام نماید. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شیراز انجام گرفته است. در این مطالعه، ابتدا معیارهای موثر در ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران با بررسی پیشینه پژوهش استخراج و سپس با بهره گیری از نظر خبرگان سازمان متبوع، معیارهای موثر در ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران پروژه های ایجاد و نگهداری فضای سبز شناسایی شده و در ادامه اولویت بندی معیارها بر پایه اهمیت و با استفاده از روش غربالگری فازی انجام پذیرفته و در نهایت مدل نهایی با بکارگیری روش تحلیل خوشه ایتوافقی ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازمان مذکور برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران خود می بایست 41 معیار را مد نظر قرار دهد و همچنین «داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده به کار، کافی و در دسترس» بیشترین اهمیت را در فرایند ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران ایجاد و نگهداری فضای سبز دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از انجام روش تحلیل خوشه ایتوافقی، 41 معیار شناسایی شده، خوشه بندی شده و در قالب 4 بعد و 8 مولفه قرار گرفته اند و مدل مورد نظر ایجاد گردید.
  کلیدواژگان: سرشماری نفوس و مسکن، سرشماری اینترنتی، مدل رفتار برنامه ریزی شده، شهرداری شیراز
 • طیبه عباسی*، محمد ابویی اردکان، زهرا دستی گردی صفحات 87-105
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی و تسهیم دانش بر ظرفیت نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شده‍ است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش‍شناسی، توصیفی-همبستگی می‍باشد. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بوده که با استفاده از روش نمونه‍گیری تصادفی ساده انتخاب شده‍اند. برای جمع‍آوری داده های مورد نیاز پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده ‍است. تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام شده‍ است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین عدالت سازمانی و تسهیم دانش، و عدالت سازمانی و ظرفیت نوآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. با وجود این، یافته های پژوهش بر ارتباط بین تسهیم دانش بر ظرفیت نوآوری تاکید نمی‍کند. همچنین، از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت مراوده‍ای و روی های تاثیر مثبت و عدالت توزیعی اثر نسبتا کمی بر تسهیم دانش (بعد دریافت و ارائه دانش) دارد.
  کلیدواژگان: تسهیم دانش، ظرفیت نوآوری، عدالت سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • میرعلی سیدنقوی*، فروزان صفری صفحات 107-126
  تقریبا در تمام کشورها عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی را پرستاران تشکیل می دهند. یکی از مسائل مطرح شده در مشاغل پرستاری، پایین بودن یا نبودن رضایت شغلی پرستاران است، این امر می تواند به کاهش کیفیت مراقبت، ترک خدمت پرستاران و غیبت از کار منجر شود. کمبود پرستار و خروج بالای پرستاران از این حرفه یک معضل جهانی است. بنابراین، در پژوهش حاضر رابطه بین خود مدیریتی روزمره با منابع   شغلی و درگیری شغلی پرستاران بیمارستان های ساسان و فیروز گر استان تهران بررسی شده است. این پژوهش روی نمونه‍ای 202 نفری از پرستاران این دو بیمارستان استان تهران صورت گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هاتون و نک، به منظور بررسی خود مدیریتی روزمره، پرسشنامه جکسون و روتمن، برای بررسی منابع شغلی، هاکمن و اولدهام و پرسشنامه شاوفلی و بکر به منظور بررسی درگیری شغلی استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی روایی و تایید مدل و پایایی تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی (CAF) و آلفای کرونباخ استفاده شده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری (SCM) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین ابعاد خود مدیریتی روزمره و درگیری شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. وجود رابطه مثبت و معنادار بین خود مدیریتی روزمره و منابع   شغلی نیز تایید می شود، همچنین، رابطه مثبت و معناداری بین منابع شغلی و درگیری کارکنان وجود دارد.
  کلیدواژگان: خود مدیریتی روزمره، منابع شغلی، درگیری شغلی، بیمارستان ساسان، بیمارستان فیروزگر
|
 • Seyed Mehdi Alvani * Pages 1-14
  Breakthrough Knowledge stems from a type of knowledge in which innovation is formed through novel thoughts and beliefs and not in gradual and incremental growth. Breakthrough Knowledge has some characteristics that go beyond traditional and old paradigms, it pursues qualities excluding order/discipline and objectivity, certainty, stability and accurate predictability that were proposed/discussed in traditional paradigms. Breakthrough Knowledge may be the result of features such as complexity and chaos, discontinuity and disruption, instability, probable relations, estimation and illumination (intuition) in knowledge. This type of knowledge could bring about dramatic and profound effects in the world, by using partial force and modicum resources. Adventurers, entrepreneurs, innovative and creative people are required for creating such knowledge, with its particular criteria for genuineness and originality. Through explaining these criteria and also attributes of Breakthrough Knowledge, this research attempts to illustrate the context and conditions of its creation, growth and development.
  Keywords: breakthrough knowledge, butterfly effect, self-similarity, dynamic adaptation, strange attractors
 • Hassan Danaee Fard * Pages 15-33
  Some scholars and thinkers in the field of theory and practice of public administration, believe that there is difference between administration in the public sector compared to private sector management. Politics, bestows a special tone, form and content of administration to public organization. Therefore, conceptual arrangement and practical layout of administration in public sector organization should be biased on political values. This approach to public administration has been called in literature as "political approach" to administration in the public sector; an approach that emerged with the advent of the new public administration and became prevalent in many countries, with aim to engage politics in the fabric of administration. In the current era, the influence of politics in the administration is called the politicization of bureaucracy; a phenomenon which entails negative consequences and positive implications. Understanding of the theoretical principles and forms of politicization of the mechanisms operating in the public sector, as well as the analysis of the consequences of such an approach is the ultimate goal of this article.
  Keywords: Political Approach, Public Administration, Politicization Of Bureaucracy, Public Sector, Public Organizations
 • Noor Mohammad Yaghoobi, Elham Hashemi Monfared * Pages 35-57
  One of the methods to execute the census or enumeration via Web Platform is web technique used in many countries in recent years.  In this study we have tried to identify and prioritize the factors affecting the adoption of Internet censuses. To this end, we resort to decomposed theory of planned behavior (DTPB); we developed our model by adding variables of perceived trust, perceived security, attitude, perceived behavioral control and subjective norm as the determining factors. As for questionnaires, the target population of 300 experts includes experts from the Statistical Center of Iran and a number of experts in IT, the 160 questionnaires have been analyzed after omitting incomplete ones. The collected data are analyzed by using simple linear regression method via SPSS software. The results showed that the proposed model is capable of predicting intent to adopt Internet census; it is also demonstrated that the attitude has the greatest positive direct impact on the adoption of Internet census, while security is perceived as having the least impact.
  Keywords: Decomposed Theory of Planned Behavior, Internet Census, Census, Statistical Center of Iran
 • Habibollah Ranaei Koroshlooei, Moslem Alimohammadloo, Seyed Hadi Mirghaderi, Mahmoud Amini * Pages 59-85
  One of the most important stages of the outsourcing process, is assessment and selection of contractors. Failure of proper implementing this step can lead to failure to meet the expectations of outsourcing. Since organizations have different features and circumstances, it is advisable for each organization, according to its particular differences, to design a framework for evaluating the competence of contractors’ act. Therefore, this study aimed to provide a framework for evaluating qualification and selecting contractors for Shiraz Municipality parks & green spaces organization. Firstly, the criteria for contractors’ qualification evaluation and selection are extracted through a literature review. Secondly, by implementing experts’ views, the criteria for creation and maintenance of green spaces contractors’ evaluation qualification and selection are identified, then, the criteria based on the importance of using fuzzy screening method, is prioritized. Finally, by using consensus cluster analysis technique, a model has been proposed. The results show that Shiraz Municipality parks & green spaces organization has to consider 41 criteria for contractors’ qualification evaluation. Furthermore, "having a standby equipment and machinery, adequate and accessible," is of the most importance in this process. According to the results of consensus cluster analysis, the 41 criteria are identified, clustered in 4 and 8 components, and the model is formed accordingly.
  Keywords: Contractors’ Qualification Evaluation, Selection, Creation, Maintenance of Green Spaces Projects, Fuzzy Screening Method, Consensus Cluster Analysis Method, Shiraz Municipality
 • Tayyebeh Abbasi *, Mohammad Abooyee Ardakan, ‌Zahra Dastigerdi Pages 87-105
  This study is conducted to investigate the effects of different aspects of organizational justice and sharing knowledge on innovative capacity in Birjand University of Medical Sciences. This is a practical study which is conducted by descriptive and correlational methods. The target population include the personnel of Birjand University of Medical Sciences selected by simple random sampling. Questionnaires were used to collect data and data analysis and hypothesis testing were conducted through structural equation modeling and LISREL software. The research findings suggest that there is a direct and significant relationship between organizational justice and sharing knowledge, and also between organizational justice and innovation capacity. However, the findings do not represent the existence of any relationship between sharing knowledge and innovative capacity. Moreover, as for different aspects of organizational justice, interactional and procedural justice have positive effects and distributive justice has relatively little effect on sharing knowledge (receiving and imparting knowledge).
  Keywords: Sharing Knowledge, Innovative Capacity, Organizational Justice, Birjand University of Medical Sciences
 • Mir Ali Seyyednagavi *, Forouzan Safari Pages 107-126
  Nursing personnel comprise the largest proportion of medical system in almost every country. One of the main issues in nursing is low job satisfaction, which can lead to decreasing quality of care, turnover of nurses, and increase in absenteeism. Nursing staff shortage is a global problem. Thus, in this study the relationship between daily self-management, job resources and job engagement for nurses of Sasan hospital and Firoozgar in Tehran was investigated. This study was conducted for a sample of 202 people from these two hospitals. As for data collection, Hatton and Neck standard questionnaire was used to evaluate self-management, Jackson and Rothman questionnaire was used to study the job resources; Hackman and Oldham questionnaire and also Schaufeli and Bakker questionnaire were applied to investigate job engagement. In order to check for the validity and reliability of the research, confirmatory factor analysis (CAF) and Cronbach's alpha were used, also structural equation modeling (SEM) was employed for testing research hypotheses. Data analysis indicates a significant positive correlation between dimensions of daily self-management and job engagement; also a significant positive relationship is confirmed between daily self-management and job resources, and so is between job resources and employee engagement.
  Keywords: Daily Self-Management, Job Resources, Job Engagement, Sasan Hospital, Firouzgar Hospital