فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 7 (پیاپی 90، مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حدیث رستمی معتمد، مهرداد شریعتی، رحیم احمدی*، سعید خاتم ساز، مختار مختاری صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  تحقیقات نشان داده اند پروژسترون بر زنده مانی سلول های سرطان پستان تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات پروژسترون بر زنده مانی رده سلولیMCF-7 و ارزیابی بیان ژن های P53،BAX  و  BCL-2انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، سلول هایMCF-7 پس از تهیه از بانک انستیتو پاستور، به دو گروه کنترل و گروه دریافت کننده پروژسترون در غلظت های 001/0، 01/0، 1/0، 1، 10 میلی گرم برمیلی لیتر تقسیم بندی شدند. زنده مانی سلول ها با استفاده از تست MTT اندازه گیری شد. سطح نسبی بیان ژن های P53، Bax و Bcl-2 با روش Real time PCR موردبررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و تی تست مستقل آنالیز شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، مواجهه با غلظت 10 میلی گرم برمیلی لیتر پروژسترون سبب کاهش زنده مانی سلول هایMCF-7 در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0p˂). اما مواجهه با غلظت های 001/0، 01/0، 1/0، 1، 10 میلی گرم برمیلی لیتر پروژسترون، در زنده مانی سلول های MCF-7 در مقایسه با گروه کنترل، تغییر معنی داری ایجاد نکرد. بیان ژن های P53، Bax در سلول های  MCF-7 در مواجهه با غلظت 5/2 میلی گرم برمیلی لیتر پروژسترون نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی داری داشت (به ترتیب 05/0 p˂،001/0p˂)، اما بیان ژن  Bcl-2 در مقایسه با گروه کنترل، دچار کاهش معنی داری شد (001/0p˂).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد پروژسترون در غلظت بالا سبب کاهش زنده مانی سلول هایMCF-7 می شود و اثر سیتوتوکسیک پروژسترون بر سلول های MCF-7 از طریق القای آپوپتوز وابسته به Bax و افزایش بیان ژن ضد توموری P53 اعمال می گردد. براین اساس هورمون پروژسترون در درمان سرطان پستان، حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: پروژسترون، سلول های MCF-7، آپوپتوز
 • سمیرا ملک زاده، محمد امین عدالت منش*، داوود مهربانی، مهرداد شریعتی صفحات 10-21
  زمینه و هدف
  بیماری آلزایمر، بیماری تحلیل برنده عصبی و شایع ترین علت دمانس است. از خصیصه های این بیماری می توان به فراموشی، اختلالات شناختی و کلامی، نقص حافظه، پارانویا، افسردگی و اضطراب اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تغییرات رفتاری - شناختی و سنجش سطح فاکتور هسته ای کاپا B متعاقب پیوند زنوژنیک سلول های بنیادی پالپ دندان انسان در مدل حیوانی بیماری آلزایمر پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، از 18 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (با وزن 20±220 گرم) استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به سه گروه (6=n) شامل: کنترل (بدون هیچ نوع تیماری)، شم (TMT+PBS) و تجربی (TMT+DPSCs) تقسیم شدند. گروه های شم و تجربی، تری متیل تین (TMT) را به صورت درون صفاقی (به میزان 8 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن) دریافت کردند. سپس با استفاده از آزمون ماز صلیبی مرتفع و ماز Y؛ میزان اضطراب، حافظه فضایی و کاری موردسنجش قرار گرفت. سطح فاکتور هسته ای کاپا B نیز با روش ELISA بررسی شد.
  یافته ها
  تجویز درون صفاقی TMT باعث افزایش معنی داری (05/0p<) مدت زمان باقی ماندن در بازوی بسته ماز صلیبی، کاهش رفتار تناوبی و حافظه فضایی در گروه شم نسبت به گروه کنترل شد. از طرفی، متعاقب پیوند سلول های بنیادی، در سطح اضطراب، بهبود حافظه فضایی و کاری در گروه تجربی نسبت به گروه شم، کاهش معنی داری دیده شد. همچنین میزان فاکتور هسته ای کاپا B در گروه شم در مقایسه با گروه کنترل و تجربی افزایش معنی داری یافت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  پیوند زنوژنیک سلول های بنیادی پالپ دندان انسان، اثرات بهبودبخشی در علائم بیماری آلزایمر دارد؛ بنابراین پیوند این رده سلولی، نویدبخش درمان بیماری های شناختی و روانی است.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، بیماری آلزایمر، اضطراب
 • اثر سایتوتوکسیک عصاره زوفا بر روی رده سلولی سرطانی سینه
  فرانک فلاحیان، نفسیه مهدوی، محمدرضا حائری* صفحات 22-28
  زمینه و هدف
  با توجه به شیب صعودی شیوع سرطان سینه در ایران طی دو دهه گذشته و میزان مرگ ومیر بالای مبتلایان، همچنین با در نظر گرفتن مصرف خوراکی، ارزان بودن و دسترسی آسان عموم به گیاه زوفا (Hyssopus officinalis)، در این مطالعه به بررسی اثربخشی این فرآورده گیاهی بر روی سلول سرطان سینه رده MCF-7 پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، سلول های MCF-7 در محیط RPMI1640 همراه با FBS 10%، CO2 5% و دمای 37 درجه سانتیگراد، در مجاورت با غلظت های 1000-10 میکروگرم برمیلی لیتر از عصاره گیاه زوفا کشت داده شدند. برای ارزیابی اثر سایتوتوکسیک عصاره بر روی سلول ها، از روش رنگ سنجی MTT استفاده شد و میزان زنده مانی سلول ها تعیین گردید. نتایج با استفاده از تی تست آنالیز شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه با استفاده از روش رنگ سنجی MTT، عصاره متانولی گل زوفا توانست پس از 72 ساعت در غلظت 50 میلی گرم برمیلی لیتر به بالا، شانس زنده ماندن سلول های MCF-7 را از 100% به 60% کاهش دهد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد عصاره متانولی گل زوفا بر روی سلول های MCF-7 اثر سیتوتوکسیکی قابل توجهی دارد؛ بنابراین می توان در آینده با تحقیقات بیشتر بر روی مواد موثر موجود در این گیاه، از آن در درمان سرطان بهره جست.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سرطان، فایتوتراپی، زوفا
 • تاثیر پنتوکسی فیلین بر تغییرات بافت بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز در موش های تیمارشده با دگزامتازون
  نسرین خردمند، ملک سلیمانی مهرنجانی، منیره محمودی* صفحات 29-41
  زمینه و هدف
  دگزامتازون، یکی از داروهای متداول است که در آلرژی های شدید در انسان استفاده می شود و می تواند با تولید استرس اکسیداتیو سبب نقص در سیستم تولیدمثلی گردد. در این مطالعه تاثیر پنتوکسی فیلین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی بر تغییرات بافت بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز در موش تیمارشده با دگزامتازون بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر بالغ نژاد NMRI) Naval Medical Research Institute) با میانگین وزنی 2±35 گرم به صورت تصادفی در چهار گروه (6n= به ازای هرگروه) شامل: گروه کنترل، دگزامتازون (7 میلی گرم برکیلوگرم در روز)، دگزامتازون+پنتوکسی فیلین و پنتوکسی فیلین (200میلی گرم برکیلوگرم در روز) تقسیم شدند. پس از 7 روز تیمار به صورت تزریق درون صفاقی، موش ها تشریح و بیضه های راست آن ها به منظور ارزیابی های استریولوژیک و تخمین شاخص های اسپرماتوژنز خارج گردید. سپس سطح تستوسترون سرم خون اندازه گیری شد. داد ه ها با کمک واریانس یک طرفه و تست توکی در سطح معنی داری، 05/0p< آنالیز شدند.
  یافته ها
  میانگین حجم کل بیضه، حجم لوله های منی ساز، تعداد سلول های اسپرماتوسیت، اسپرماتید گرد و دراز (001/0p<)، سلول های لیدیگ 01/0(p<، همچنین شاخص های اسپرماتوژنز، سطح تستوسترون سرم خون (001/0p<) و وزن بدن (01/0p<) در گروه دگزامتازون نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری یافت. همچنین افزایش معنی داری در حجم بافت بینابینی، در گروه دگزامتازون نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید (001/0p<). پارامترهای فوق در گروه دریافت کننده تیمار پنتوکسی فیلین با دگزامتازون به طور همزمان در مقایسه با گروه کنترل، تفاوت معنی داری نشان ندادند (05/0p>).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد تیمار همزمان پنتوکسی فیلین و دگزامتازون می تواند مانع از اثرات مضر دگزامتازون بر بیضه و شاخص های اسپرماتوژنز گردد.
  کلیدواژگان: پنتوکسی فیلین، دگزامتازون، بیضه، اسپرماتوزوآ، موش
 • روشنک منتظری هدشی، فاطمه صادقی*، علیرضا حیدری صفحات 42-52
  زمینه و هدف
  ارتقای سلامت دهان و دندان کودکان، زمینه ساز افزایش سطح سلامت جامعه و هدف دندانپزشکی کودکان است که بدون ارائه خدمات دندانپزشکی مطلوب محقق نمی گردد. دسترسی و رضایتمندی بیمار، خدمات سلامت دهان و دندان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه موانع دسترسی به خدمات سلامت دهان و دندان کودکان و رضایتمندی از این خدمات از دیدگاه والدین مراجعه کننده به مراکز دندانپزشکی شهر تهران بررسی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی (توصیفی - تحلیلی) بر روی 262 نفر از والدین کودکان مراجعه کننده به مراکز دندانپزشکی تهران انجام شد. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه ای حاوی بخش های اطلاعات دموگرافیک، وضعیت کنونی مراقبت های بهداشت، موانع دسترسی به خدمات دندانپزشکی و رضایتمندی از این خدمات بود. داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  94% والدین حداقل یک مانع برای دسترسی به خدمات دندانپزشکی را ذکر کردند. شایع ترین موانع به ترتیب: عدم پوشش هزینه های دندانپزشکی توسط بیمه، اتلاف وقت زیاد در اتاق انتظار و هزینه بالای درمان گزارش شد. 5/91% کودکان در سال گذشته، به دندانپزشکی مراجعه کرده بودند و دلیل آخرین مراجعه دندانپزشکی 6/50% کودکان، درد دندان و 9/37% معاینه بود. 38/45% کودکان نیز خدمات دندانپزشکی پیشگیری را دریافت کرده بودند. همچنین رضایتمندی والدین از خدمات دندانپزشکی کودکان، 76/50% گزارش شد.
  نتیجه گیری
  براساس ارزیابی بسیاری از والدین برای دسترسی به خدمات دندانپزشکی کودکان در مراکز درمانی شهر تهران، موانعی وجود دارد. پوشش ناکافی خدمات بیمه، اتلاف وقت زیاد در اتاق انتظار و هزینه بالای درمان، از شایع ترین این موانع است. طبق نتایج، نیمی از والدین نیز از خدمات دریافت شده توسط فرزندشان رضایت داشته اند.
  کلیدواژگان: خدمات سلامت، بهداشت دهان، رضایت بیمار
 • صبا صفدرپور، اکرم عیدی*، پژمان مرتضوی صفحات 53-61
  زمینه و هدف
  بربرین، آلکالوئید زرد گیاهی است که در ریشه، ریزوم، پوست و ساقه بسیاری از گیاهان؛ ازجمله زرشک، زردچوبه و خشخاش وجود دارد. از تاثیرات بربرین می توان به ضدالتهاب، ضد باکتری و ضدویروسی بودن آن اشاره کرد. در مطالعه حاضر اثر محافظتی بربرین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک القایی به وسیله لتروزول در موش های ماده صحرایی بالغ نژاد ویستار بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی به طور تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند: گروه کنترل سالم؛ تجربی سالم (بربرین با دوز 25، 50 و 100 میلی گرم برکیلوگرم به صورت گاواژ روزانه)؛ موش های کنترل PCOS (لتروزول با دوز 1 میلی گرم برکیلوگرم به صورت گاواژ روزانه)؛ تجربی PCOS (بربرین با دوز 25، 50 و 100 میلی گرم به صورت گاواژ روزانه همراه با لتروزول). تیمار بربرین 30 دقیقه قبل از اولین دوز لتروزول، آغاز و تا 28 روز ادامه داشت. حیوانات 24 ساعت پس از آخرین دوز درمان بیهوش شدند. نمونه خون از قلب جمع آوری و سرم تهیه شده جهت تعیین میزان هورمون های استروژن، پروژسترون، تستوسترون، LH و FSH بررسی گردید. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک عاملی تحلیل شدند.
  یافته ها
  تیمار لتروزول به تنهایی موجب کاهش معنی داری میزان هورمون های سرمی FSH، پروژسترون و افزایش معنی دار میزان LH، استروژن و تستوسترون گردید. تیمار بربرین باعث افزایش معنی دار سطوح هورمونی FSH، پروژسترون و کاهش معنی دار میزان LH، استروژن و تستوسترون شد. بربرین توانست میزان هورمون های جنسی در موش های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک القایی ناشی از لتروزول را تنظیم کند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بربرین احتمالا در درمان PCOS ناشی از لتروزول در موش صحرایی مفید است.
  کلیدواژگان: بربرین، سندرم تخمدان پلی کیستیک، لتروزول
 • محدثه شکاری*، ساره گرجی، مریم رحیمی تسیه، فرهاد ولی زادگان، شهربانو عریان صفحات 62-71
  زمینه و هدف
  امروزه، با توجه به عوارض بسیار زیاد ناشی از مصرف داروهای شیمیایی، استفاده از داروهای گیاهی رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ضد درد و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه اسفرزه انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، از 144 سر موش نر نژاد ویستار استفاده شد. به منظور بررسی اثرات ضد درد و ضدالتهابی هر عصاره با استفاده از تست فرمالین یا گزیلن، حیوانات به گروه های 6 تایی تقسیم شدند. گروه ها عصاره هیدروالکلی مخروط ماده ارس (با دوزهای 50، 100، 150 و 200 میلی گرم برکیلوگرم) و عصاره هیدروالکلی دانه اسفرزه (با دوزهای 100،50،10 و 150 میلی گرم برکیلوگرم) را به صورت گاواژ خوراکی به مدت 28 روز دریافت کردند. گروه های شاهد (دریافت کننده نرمال سالین) و کنترل مثبت (دریافت کننده مورفین با دوز 10 میلی گرم برکیلوگرم) در گروه درد و یا دگزامتازون (با دوز 15 میلی گرم برکیلوگرم) در گروه التهاب برای هر عصاره درنظر گرفته شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی (جهت تعیین تفاوت میان گروه ها) تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، عصاره هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس و دانه گیاه اسفرزه، باعث کاهش معنی داری درد در دو فاز حاد (05/0≥p) و مزمن (05/0≥p) گردید. نتایج حاصل از تست گزیلن، اثرات کاهشی را بر التهاب نشان داد (05/0≥p).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، عصاره هیدروالکلی مخروط ماده ارس و دانه گیاه اسفرزه، خواص ضد درد و ضدالتهابی دارند.
  کلیدواژگان: ارس، اسفرزه، درد حاد، درد مزمن، فرمالدئید، گزیلن
 • مهدیه جمشیدیان، ابوذر اسمعیلی ساری، نازیلا نجاری دیزجی*، زهرا جعفری ندوشن، سعید میناییان صفحات 72-78
  زمینه و هدف
  روکش کردن دندان با تاج تخریب شده، از ترمیم های بسیار متداول است که کاربرد فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روکش های ساخته شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت مقطعی - توصیفی گذشته نگر بر روی 62 بیمار دریافت کننده روکش انجام شد. اطلاعات بیماران با مراجعه به پرونده های آن ها در بخش، تهیه و از آنان برای انجام معاینات بالینی دعوت به عمل آمد. پس از معاینه بالینی، اطلاعات در چک لیست های مربوطه ثبت گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، 62 نفر (26 مرد، 36 زن) از بیماران دریافت کننده روکش در بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم موردبررسی قرار گرفتند. اکثر بیماران (%98) از درمان های روکش خود رضایت داشتند و در 100% موارد، اکلوژن مناسب برای بیماران فراهم شده بود. همچنین در هیچ یک از روکش های موردبررسی، شکستگی در جزء سرامیکی مشاهده نشد. تنها در یک مورد، حرکت و لقی روکش وجود داشت (2%)، که به دلیل باقی ماندن سمان موقت و عدم سمان دائم روکش بود.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد استفاده از روکش های ساخته شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، ازنظر بالینی موفق بوده و توانسته رضایت بیماران را نیز فراهم کند.
  کلیدواژگان: پروتزها و ایمپلنت ها، پروتزهای دندان، روکش ها، روکش ها- کاربرد درمانی
|
 • Hadis Rostami Motamed, Mehrdad Shariati, Rahim Ahmadi*, Saeed Khatamsaz, Mokhtar Mokhtari Pages 1-9
  Background and Objectives
  Researches have shown that progesterone influences the viability of breast cancer cells. The purpose of this study was to investigate the effect of progesterone on the viability of MCF-7 cell line and evaluation of Expression level of P53, Bax, and Bcl-2 Genes.
  Methods
  In this laboratory-experimental study, MCF-7 cells were purchased from Pasture institute and divided into control group and the group received progesterone in the concentrations of 0.001, 0.01, 0.1, 1, and 10mg/mL. The viability of the cells was assessed using MTT assay. The relative expression level of P53, Bax, and Bcl-2 genes was investigated by Real Time PCR technique. Data analysis was performed using one-way ANOVA and independent samples t-test.
  Results
  Exposure to 10mg/ml of progesterone resulted in decreased viability of MCF-7 cells compared to the control group (p<0.001). However, exposure to 0.001, 0.01, 0.1, and 1mg/ml of progesterone did not significantly alter the viability of the MCF-7 cells, as compared to the control group. The expression level of P53 and Bax genes significantly increased in MCF-7 cells exposed to the concentration 2.5mg/ml of progesterone compared to the control group (p<0.05 and p<0.001, respectively), but, the expression level of Bcl-2 gene significantly decreased compared to the control group (p<0.001).
   Conclusion
  The results of this study revealed that high concentration of progesterone reduces the viability of MCF-7 cells and the cytotoxic effect of progesterone on MCF-7 cells is performed by induction of Bax dependent apoptosis and increased expression level of P53 tumor suppressor gene. Accordingly, progesterone is important in the treatment of breast cancer.
  Keywords: Progesterone, Apoptosis, MCF-7 cell
 • Samira Malekzadeh, Mohammad Amin Edalatmanesh*, Davood Mehrabani, Mehrdad Shariati Pages 10-21
  Background and Objectives
  Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease and the most common cause of dementia. The characteristics of this disease are amnesia, cognitive and verbal disorders, memory deficit, paranoia, depression, and anxiety. In this study, the alterations of cognitive-behavioral and nuclear factor kappa (NF-κ) factor, were investigated following the xenogenic transplantation of human dental pulp of stem cells on the AD animal model.
   
  Methods
  In this experimental study, 18 male Wistar rats (weighing 200±20g), were used. The animals were randomly divided into three groups of 6 each: control (without any treatment), sham (TMT+PBS), and experimental (TMT+DPSCs). The experimental and sham groups received trimethyltin (TMT) intraperitoneally (dose, 8mg/kg bw). Then, the anxiety level, working and spatial memory, were assessed with Elevated Plus and Y Maze tests. Also, the level of NF-κ was assessed using ELISA method.
   
  Results
  Intraperitoneal administration of TMT caused a significant increase (p<0.05) in the time spent in closed arm of the elevated plus maze and a significant decrease in the alteration behavior and spatial memory in the sham group compared to the control group. On the other hand, following stem cell transplantation, a significant decrease was observed in the anxiety level and working and spatial memory in the experimental group compared to the sham group. Also, the NF-κ level significantly increased in the sham group in comparison with the control and experimental groups (p<0.05).
   
  Conclusion
  Xenogenic transplantation of the human dental pulp stem cells has an improvement effect on the symptoms of AD. Thus, transplantation of this stem cells line is promising for the treatment of cognitive and psychological diseases.
  Keywords: Stem Cells, Alzheimer disease, Anxiety
 • The Cytotoxic Effect of Hyssop Extract on Breast Cancer Cell Line
  Faranak Fallahian, Nafiseh Mahdavi, Mohammadreza Haeri* Pages 22-28
  Background and Objectives
   Given the rising prevalence of breast cancer in Iran over the past two decades and also high mortality rate of the patients, and on the other hand, according to oral administration, low cost, and easy public access to hyssop (Hyssopus officinalis), in this study, the effectiveness of this herbal product, was investigated on MCF-7 breast cancer cell line.
   
  Methods
   In this experimental study, MCF-7 cells were cultured in RPMI 1640 medium containing 10% fetal bovine serum (FBS) and 5% CO2 at 37°C with concentrations of 10-1000µg/mL of the hyssop extract. To evaluate the cytotoxic effect of the extract on the cells, colorimetric method MTT, was used and the viability rate of the cells was determined. The results were analyzed by t-test.
   
  Results
   In this study, using colorimetric method MTT, after 72 hours, the methanol extract of hyssop flower in the concentration of more than 500µg/mL, could reduce the chances of viability of MCF-7 cells from 100% to 60%, while the ethanol extract of hyssop leaves has little effect on death of MCF-7 cancer cells.
   
  Conclusion
   According to the results of this study, it seems that methanol extract of hyssop flower has a significant cytotoxic effect on MCF-7 cell. Therefore, with further research on active substancesof this plant, it can be used in the treatment of cancer in the future.
  Keywords: Breast neoplasms, phytotherapy, Hyssopus officinalis
 • The Effect of Pentoxiphylin on Histological Changes of Testis and Spermatogenesis Indexes in Mouse Treated With Dexamethasone
  Nasrin Kheradmand, Malek Soleimani Mehranjani, Monireh Mahmoodi* Pages 29-41
  Background and Objectives
  Dexamethasone is one of the common drugs, which is used in the human severe allergies and can cause defect in the reproductive system by inducing oxidative stress. In this study, the effect of pentoxifylline as a potent antioxidant, was investigated on changes in testicular tissue and spermatogenesis indices in mice treated with dexamethasone.
   
  Methods
  In this experimental study, 24 adult male Naval Medical Research Institute (NMRI) mice weighing 35±2g, were randomly divided into 4 groups (n=6 each group): control, dexamethasone (7mg/kg/day), dexamethasone+pentoxifylline, and pentoxifylline (200mg/kg/day). After 7 days of intraperitoneal injections, the mice were dissected and their right testis, were removed for stereological assessments and estimation of spermatogenesis indices. Then, serum level of testosterone, was measured. Data were analyzed using one way ANOVA and Tukey’s test at the significance level of p<0.05.
   
  Results
  The mean total volume of testis, volume of seminiferous tubules, the mean number of spermatocytes, round and long spermatids (p<0.001), leydig cells (p<0.01), also spermatogenesis indices, serum testosterone level (p<0.001), and the body weight (p<0.01) significantly decreased in the dexamethasone group compared to the control group. Also, a significant increase was observed in the volume of interstitial tissue in the dexamethasone group compared to the control group (p<0.001). The above parameters did not show any significant differences in dexamethasone and pentoxifylline co-treated group compared to the control group (p>0.05).
   
  Conclusion
  The result of this study revealed that simultaneous treatment with pentoxifylline and dexamethasone can prevent the adverse effects of dexamethasone on testis and spermatogenesis indices.
  Keywords: Pentoxifylline, Dexamethasone, Testis, Spermatozoa, Mouse
 • Roshanak Montazeri, Fatemeh Sadeghi*, Alireza Heidari Pages 42-52
  Background and Objectives
  Promotion of oral and dental health in children is an underlying factor for increased level of community health, which is not achieved without providing desirable dental services. Accessibility and patient satisfaction are two factors affecting oral and dental health services. The aim of this study was to investigate the barriers to access to oral and dental care services in children and satisfaction with these services from the viewpoint of parents referring to dental care centers in Tehran city.
   
  Methods
  This descriptive cross-sectional study, was performed on 262 parents of children referred to dental care centers in Tehran city. Data collection tool was a questionnaire containing demographic information, current status of health care, barriers to access to dental care services, and satisfaction with these services. Data were analyzed using regression test.
   
  Results
  Ninety-four percent of the parents reported at least one barrier to access to dental care services. The most common barriers, were insufficient dental insurance coverage, wasting a lot of time in the waiting room, and high costs of dental treatment; 91.5% of the children had dental visit during the last year. The reason for the last dental visits in 50.6% of the children, was toothache and in 37.9%, was dental checkups; 45.38% of the children had received preventive dental care. Also, parental satisfaction with dental services for children, was reported to be 50.76%.
   
  Conclusion
  Based on the evaluation of many parents, there were barriers to access to children's dental services in Tehran's health care centers. The insufficient dental insurance coverage, high waste of time in waiting room, and high cost of treatment, are the most common mentioned barriers. According to the results, half of the parents, were satisfied with the services received by their children.
  Keywords: Health services, Oral hygiene, Patient satisfaction
 • Saba Safdarpour, Akram Eidi*, Pejman Mortazavi Pages 53-61
  Background and Objectives
  Berberine is a yellow alkaloid, which is found in root, rhizome, skin, and stem of many plants, including barberry, turmeric, and poppy. Berberine has anti-inflammatory, anti-bacterial, and anti-viral properties. In the present study, the protective effect of berberine on letrozole-induced Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), was investigated in adult female Wistar rats.
   
  Methods
  In this experimental study, the rats were randomly divided into 8 groups: normal control, berberine (25, 50, and 100mg/kg intragastrically, daily) alone, PCOS control rats (letrozole, 1 mg/kg, intragastrically, daily), and rats treated with berberine (25, 50, and 100 mg/kg intragastrically, daily) together with letrozole. The administration of berberine was started 30 min before the first dose of letrozole and continued up to 28 days. The Animals were anesthetized 24 hours after the last dose of treatment. Blood sample was collected by cardiac puncture and the separated serum was evaluated to determine the levels of estrogen, progesterone, LH, FSH, and testosterone. Data were analyzed by one-way ANOVA.
   
  Results
  letrozole treatment alone significantly decreased the serum levels of FSH and progesterone, while significantly increased the serum levels of LH, estrogen, and testosterone. Also, our results showed that the administration of berberine caused a significant rise in FSH, and progesterone levels and a significant decrease in the levels of LH, estrogen, and testosterone. Our results showed that treatment with berberine regulates the level of sex hormones in the letrozole-induced PCOS rats.
   
  Conclusion
  The results of the present study indicated that berberine is probably useful in the treatment of letrozole-induced PCOS in rats.
  Keywords: Berberine, Letrozole, Polycystic ovarian syndrome
 • Mohadese Shekari*, Sareh Gorgi, Maryam Rahimi Tesiye, Farhad Valizadegan, Shahrbanoo Oryan Pages 62-71
  Background and Objectives
  Today, given the numerous complications caused by use of chemical drugs, attention has been paid to the use of herbal medicines. The purpose of this study was to investigate the antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of female cones of Juniper and Plantago ovata in male Wistar rats.
   
  Methods
  In this study, 144 male Wistar rats were used. To investigate the analgesic and anti-inflammatory effects of each extract using formalin and xylene test, the animals were divided into 6 groups. The groups received hydroalcoholic extract of female cones of Juniper (at doses of 50, 100, 150, and 200mg/kg) and hydroalcoholic extract of Plantago ovata (at doses 10, 50,100, and 150mg/kg) orally by gavage for 28 days. The control groups (normal saline recipients) and positive control (receiving morphine at dose of 10mg/kg in the pain group or dexamethasone at dose of 15mg/kg in the inflammatory group), were considered for each extract. One-way ANOVA and Tukey's post hoc test were used to determine the difference between the groups.
   
  Results
  In this study, the hydroalcoholic extract of the female cone of Juniper and Plantago ovata significantly decreased the pain in two acute (p≤0.05) and chronic (p≥0.05) phases. Also, the results of the test of xylene showed the reducing effect of both extracts on inflammation (p≤0.05).  
   
  Conclusion
  According to the results of this study, the hydroalcoholic extract of the female cone of Juniper and Plantago ovata has antinociceptive and anti-inflammatory properties.
  Keywords: Juniperus, Plantago, Chronic Pain, Acute Pain, Formaldehyde, Xylenes
 • Mahdieh Jamshidian, Abozar Esmaeeli Sari, Nazila Najjari Dizaji*, Zahra Jafary Nodoushan, Saeed Mminaeian Pages 72-78
  Background and Objectives
  One of the most commonly used restorations for teeth with severe crown destruction is restoration with fixed prosthesis. The present research was conducted to evaluate dental crowns made in the School of Dentistry of Qom University of Medical Sciences.
   
  Methods
  This cross-sectional retrospective descriptive study was performed on 62 patients who received crowns. Patients' information was collected by referring to their records in the department and they were invited for clinical examinations. After the clinical examination, their information was recorded in the relevant checklists.
   
  Results
  In this study, 62 patients (26 males, 36 females) receiving fixed prosthesis, were evaluated in the department of prosthetic dentistry of Qom University of Medical Sciences. Most of the patients (98%), were satisfied with their treatment with fixed prosthesis, and in 100% of the cases, appropriate occlusion, had been provided for patients. Also, fracture was not observed in any of the ceramic component of the studied crowns and in one case, movement and veneer lining (2%), was covered due to the presence of temporary cement and absence of permanent cement.
   
  Conclusion
  The results of the present research showed that use of crowns made at the School of dentistry of the Qom University of Medical Sciences, have been clinically successful and have been able to satisfy the patients.
  Keywords: Prostheses, implants, Dental prosthesis, Crowns, Crowns - therapeutic use