فهرست مطالب

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری - پیاپی 35 (شهریور 1398)
 • پیاپی 35 (شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/20
 • تعداد عناوین: 4
|
 • ناهید محمودی*، نازنین هنر پروران صفحات 1-16
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی زنان شهر شیراز بودند که از میان آن ها 140 نفر، (70 نفر زنان شاغل) و (70 نفر زنان خانه دار) با روش پژوهش از و روش نمونه گیری به صورت خوشه ایچندمرحله ای از نواحی آموزش پرورش انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی اسنل، فیشر و والترز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چندگانه و نرم افزار 22-SPSS استفاده شد. نتایج حاصله بر اساس آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که همچنین بین مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به این ترتیب که حرمت جنسی، آگاهی جنسی، انگیزه جنسی، رضایت جنسی و اشتغال ذهن جنسی در زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل؛ همچنین کنترل جنسی درونی، اضطراب جنسی، افسردگی جنسی، کنترل بیرونی جنسی، نظارت جنسی، قاطعیت جنسی و ترس از رابطه جنسی در زنان شاغل بیشتر از زنان خانه دار بود.
  کلیدواژگان: مسائل جنسی، زنان شاغل و خانه دار
 • پریسا حیدری شرف، رقیه نصرتی، اسرا الروماحی، راهله سیاه کمری، منظر عباسی، فاطمه رضایی* صفحات 17-38
  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی با دل زدگی زناشویی در معلمان زن شهر کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه شامل 269 نفر از جامعه مذکور بود که با استفاده از جدول مورگان و به روش خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی، تاب آوری کانر ودیویدسون و بخشندگی (FS) و مقیاس دل زدگی زناشویی پاینز و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی با دل زدگی زناشویی رابطه منفی وجود دارد و کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی توانستند دل زدگی زناشویی را پیش بینی کنند. با توجه به اینکه کیفیت زندگی، تاب آوری و بخشندگی پیش بینی کننده های معناداری برای دل زدگی زناشویی هستند می توان با ایجاد چنین ظرفیت هایی دل زدگی زناشویی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، تاب آوری، بخشندگی، دل زدگی زناشویی، معلمان
 • نسرین رحیمی کازرونی، علی کرمی* صفحات 39-55
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روان شناسی مثبت نگر بر صمیمیت زناشویی و سرزندگی ذهنی در زنان دارای تعارض با همسر مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز در نیمه اول سال 1398 بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس چندمتغیره بود. جامعه ی پژوهش حاضر شامل تمامی زنان دارای تعارض با همسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز است که از این میان، نمونه موردنظر از بین مراجعین به 5 مرکز مشاوره شهر شیراز که به دلیل تعارض با همسر مراجعه کرده و داوطلب شرکت در پژوهش بودند 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند- داوطلب انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان یا کنترل تخصیص یافتند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس صمیمیت زناشویی و پرسشنامه سرزندگی ذهنی دسی و رایان هستند. برای گروه آزمایش، 8 جلسه ی 90 دقیقه ای هفتگی برنامه ی مداخله روان شناسی مثبت نگر اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 25-SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که مداخله ی به کاررفته باعث بالا رفتن صمیمیت زناشویی و افزایش سرزندگی ذهنی در زنان دارای تعارض با همسر می شود. به طورکلی، می توان گفت که مداخله ی روانشناسی مثبت نگر برای کمک به زنان دارای تعارض با همسر اثربخش است و توصیه می شود.
  کلیدواژگان: روان شناسی مثبت نگر، صمیمیت زناشویی، سرزندگی ذهنی
 • اسماعیل عرب پور محمدآباد* صفحات 56-73
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه بر نگرش به زندگی در دانش آموزان بود. نوع تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه موردپژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان خواف در سال تحصیلی 1394-1395 بود که در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند که تعداد 5000 نفر بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 357 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‏ های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (1998) و نگرش به زندگی باتیستا (1998) استفاده شد. روش تجزیه تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود. نتایج نشان داد که بین طرح واره های ناسازگار اولیه با نگرش به زندگی در دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین طرح واره های ناسازگار اولیه و نگرش به زندگی در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی نگرش به زندگی دانش آموزان موثر هستند. آموزش طرح واره درمانی در برنامه های آموزش دانش آموزان به منظور بهبود روابط و تحکیم خانواده ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: طرح واره های ناسازگار اولیه، نگرش به زندگی، دانش آموزان
|
 • Pages 1-16
  The purpose of this study was to compare the sex issues in employed and housewives. The statistical population in this study included all women in Shiraz. A sample of 140 people (70 employed women) and (70 housewives) were selected using a causal-comparative study and a multistage cluster sampling from educational areas. The data gathering tool in this study was sexually transmitted sexually-oriented questionnaires of Snell, Fisher and Walters. Data collected from the questionnaires were analyzed by SPSS software version 22. The results of multivariate analysis of variance analysis showed that There is a significant difference between the effects of, sexual dignity, sexual awareness, sexual motivation, sexual satisfaction and sexual activity in housewives are more than employed women;dimension in working women is higher than that of housewives, and the cultural-moral dimension in employed women is more than housewives. There is also a significant difference between sexual issues in working women and housewives; Internal sexual control, sexual anxiety, sexual depression, exterior sexual control, sexual orientation, sexual assertiveness, and fear of having sex in working women were more than housewives.
  Keywords: Sexual issues, social networks, working women, housewives
 • Pages 17-38
  The purpose of this study was to determine the relationship between quality of life, resiliency and forgiveness with marital distress in female teachers in Kermanshah. This is a descriptive-correlational study and the sample consisted of 269 people who were selected using a Morgan table and multi-stage cluster sampling. Data were collected by questionnaires on quality of life, resiliency of Canner and Davidson and Forgiveness (FS), and Paints marital rate. The Pearson correlation coefficient and multiple regression were used to analyze the data. The results of the analysis showed that there is a negative relationship between quality of life, resiliency and forgiveness with marital bellowing, and quality of life, resilience and forgiveness can predict marital distress. Considering that quality of life, resiliency and forgiveness are significant predictors of marital maladjustment, it can be reduced by creating such capacity for marital distress.
  Keywords: quality of life, resilience, forgiveness, marital distress, teachers