فهرست مطالب

پژوهش های آسیب شناسی زیستی - سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 62، تابستان 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 62، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سارا نجاتی، رعنا ایمانی*، علی محمد شریفی صفحات 113-120
  اهداف

   استفاده از داروها در القای استخوان‌زایی به‌همراه داربست‌های مهندسی بافت، به‌عنوان رویکردی نوین در ترمیم استخوان آسیب‌دیده بسیار مورد توجه است. اخیرا در میان انواع داروهای حوزه ترمیم استخوان، استاتین‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، به‌منظور دست‌یابی به رهایش کنترل‌شده برای داروی آتورواستاتین، دو سامانه پیوسته‌ رهایش شامل نانونیوزوم‌ها و میکروکرات ژلاتین ساخته و مقایسه شدند.

  مواد و روش‌ها

  نانونیوزوم‌ها به روش هیدراسیون فیلم نازک و میکروکرات ژلاتین با روش تشکیل امولسیون سنتز شدند.

  یافته‌ها

  مورفولوژی، اندازه و توزیع ابعاد، بازدهی تهیه حامل‌ها، بازده و درصد بارگذاری دارو و درنهایت پروفیل رهایش دارو از آنها در طول یک هفته ارزیابی شد. نتایج حاکی از تشکیل نیوزوم‌های نسبتا کروی با میانگین ابعاد 653/52نانومتر و بازده بارگذاری 81/34% و تشکیل میکروکرات ژلاتین با میانگین ابعاد 37/5میکرومتر و بازده بارگذاری 78/93% بود.

  نتیجه‌گیری

  پروفیل رهایش دارو از حامل‌ها نشان داد که سامانه ژلاتینی رهایش انفجاری کمتری نسبت به نیوزوم دارد و نیوزم‌ها از پایان روز اول رهایش آهسته‌تری نسبت به ژلاتین فراهم نموده است. اگرچه انتخاب یکی از دو سامانه به‌عنوان سامانه بهینه، نیازمند مطالعات سلولی روی آنها بوده و انتخاب بر مبنای پروفیل رهایش متناسب با شدت آسیب و سرعت ترمیم است.

  کلیدواژگان: آتورواستاتین، سامانه انتقال دارو، استخوان سازی، نیوزوم، میکروکرات ژلاتین
 • مریم دهقان، مژده صالح نیا*، شیرین شهبازی صفحات 121-128
  اهداف

  هدف مطالعه حاضر بررسی میزان تکوین فولیکول‌های تخمدانی و میزان وقوع مرگ سلولی در تخمدان‌های پیوندی موش نابالغ کپسوله‌شده با سدیم‌آلژینیت در مقایسه با تخمدان‌های کپسوله‌نشده و نیز پیوندنشده موش بود.

  مواد و روش‌ها

  تعداد 50 راس موش ماده انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. در گروه الف تخمدان راست خارج و در سدیم‌آلژینیت کپسوله شد و سپس به زیرکپسول کلیه پیوند شد و در گروه ب تخمدان راست خارج و بدون کپسوله‌کردن در زیرکپسول کلیه راست پیوند شد. در هر دو گروه پیوندی تخمدان چپ دست‌نخورده بودند در گروه ج گروه کنترل، هر دو تخمدان موش دست‌نخورده بودند. بعد از پیوند در اولین و چهارمین سیکل استروس با استفاده از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، مورفولوژی تخمدان‌های پیوندشده و نیز درصد فولیکول‌های نرمال و مرگ سلولی آپوپتوز با رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی ضد BAX مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته‌ها

  در اولین و چهارمین سیکل استروس درصد بالایی از فولیکول‌ها مورفولوژی نرمال داشتند و تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد. سرعت تکوین فولیکولی در دو گروه پیوندی به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود و در عین حال در گروه کپسوله‌شده در مقایسه با کپسوله‌نشده این روند تکوین بیشتر بود (0/05>p). با وجود مشاهده سلول‌های BAX مثبت در فولیکول‌های بزرگ پره‌آنترال و آنترال اما واکنش مثبتی برای آنتی‌بادی BAX در فولیکول‌ها پرایمری و پریموردیال در گروه‌های مورد مطالعه مشاهده نشد.

  نتیجه‌گیری

  با وجود تکوین سریع و تخلیه زودرس ذخایر تخمدانی در گروه‌های پیوندی که می‌تواند بر طول عمر بافت تخمدان پیوندشده تاثیر داشته باشد اما سدیم‌آلژینیت تاثیر مثبت در تکوین فولیکول تخمدان‌های پیوندی دارد.

  کلیدواژگان: بافت تخمدان، پیوند، آلژینیت سدیم، تکوین فولیکولی، مرگ سلولی
 • محمدرضا اسد*، مهین قدیری، علی برزگری صفحات 129-134
  اهداف

   نسفاتین-1 آدیپوکاینی است که در تنظیم اشتها و هموستاز انرژی نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح نسفاتین-1 و برخی شاخص‌های خطر متابولیکی در زنان دارای اضافه بود.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه نیمه‌تجربی، 30 زن دارای اضافه وزن (با دامنه سنی 3/17±28 سال و شاخص توده بدنی >25کیلوگرم بر مترمربع) پس از ارزیابی‌های اولیه و داشتن شرایط شرکت در تحقیق به‌طور تصادفی به 3 گروه تمرین استقامتی- قدرتی (S+E؛ 10 نفر)، تمرین قدرتی- استقامتی (S+E؛ 10 نفر) و کنترل دارای اضافه وزن (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه‌های تجربی به‌مدت 8 هفته، هفته‌ای 3 جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرینات ترکیبی استقامتی و قدرتی انجام دادند. سطوح نشانگرهای نسفاتین-1، انسولین، گلوکز و مقاومت به انسولین قبل از اجرای پروتکل و 48ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین به روش الایزا اندازه‌گیری شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آنالیزواریانس یک سویه استفاده شد.

  یافته‌ها

  نتایج نشان داد که در مقایسه بین گروهی، تمرینات ترکیبی استقامتی و قدرتی سبب افزایش معنی‌دار سطوح نسفاتین-1 (0/009=p) و کاهش معنی‌دار سطوح گلوکز (0/009=p) ، مقاومت به انسولین (0/001=p) و انسولین (0/001=p) شد.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به نتایج، تمرینات ترکیبی قدرتی و استقامتی می‌تواند بر سطوح شاخص‌های متابولیکی و نسفاتین-1 موثر باشد و منجر به کاهش شاخص‌های خطر متابولیکی شود. به نظر می‌رسد ترتیب تمرین قدرتی- استقامتی فواید بیشتری بر بهبود شاخص‌های متابولیکی دارد.

  کلیدواژگان: نسفاتین-1، انسولین، مقاومت بر انسولین، ترتیب تمرین
 • بهاره رستمی، شیوا ایرانی، اعظم بوالحسنی*، رضا آهنگری کهن صفحات 135-140
  اهداف

   پروتئین Nef به‌عنوان هدف جذاب برای توسعه واکسن‌درمانی HIV-1 در نظر گرفته شده است. به‌علاوه، خواص ایمنی‌زایی قوی پروتئین‌های شوک حرارتی (HSPs) منجر به استفاده از آنها به‌عنوان ایمونومدولاتور و حامل آنتی‌ژنی برای طراحی واکسن‌های ساب‌یونیتی شد. در مطالعه اخیر، بیان پروتئین فیوژن Hsp20-Nef در سیستم بیانی اشرشیا کلی (E. coli) انجام شد و بررسی ایمنوژنیسیتی آن در موش‌های بالب/سی صورت گرفت.

  مواد و روش‌ها

  در ابتدا، بیان پروتئین نوترکیب Hsp20-Nef در سویه‌های باکتری اشرشیا کلی BL21 و Rosetta توسط SDS-PAGE و وسترن‌بلات با استفاده از آنتی‌بادی منوکلونال ضد Nef بررسی شد. سپس، تخلیص پروتئین نوترکیب توسط تکنیک رنگ‌آمیزی معکوس انجام شد. درنهایت، توانایی آن برای القای پاسخ آنتی‌بادی در مقابل آنتی‌ژن HIV-1 Nef با استفاده از ELISA غیرمستقیم ارزیابی شد.

  یافته‌ها

  نتایج ما باند واضح حدود 1230جفت‌باز مرتبط با فیوژن Hsp20-Nef روی ژل آگارز نشان داد که نشانگر کلونینگ صحیح ژن در وکتور pET28a بود. بیان پروتئین Hsp20-Nef به‌صورت باند واضح حدود 47کیلودالتون در SDS-PAGE و وسترن‌بلات تایید شد. در سنجش ایمنولوژیکی، پروتئین Hsp20-Nef و نیز پروتئین Nef امولسیفیه‌شده با ادجوانت فروند به‌طور مهمی سطح IgG تام را در مقایسه با گروه‌های دیگر افزایش دادند. به‌علاوه، ایمنوژنیسیتی Hsp20-Nef بالاتر از Freund’s adjuvant/Nef در رژیم‌های پروتئینی بود (0.05>p).

  نتیجه‌گیری

  پروتئین فیوژن Hsp20-Nef به‌طور موثری در سیستم پروکاریوتی E. coli بیان شد و به‌طور مهمی پاسخ آنتی‌بادی را در مقابل آنتی‌ژن HIV-1 Nef القا کرد.

  کلیدواژگان: ویروس HIV، Nef، Hsp20، سیستم پروکاریوتی، ایمنوژنیسیتی
 • نفیسه بحیرایی*، علی عادلی مهر، حسین عینی صفحات 141-147
  اهداف

   مطالعات زیادی نشان‌دهنده این مطلب است که متریال‌های حاوی شیشه‌های زیست‌فعال (BG) خواص امیدوارکننده‌ای در ترمیم بافت استخوان دارند، همچنین شیشه‌های زیست‌فعال جایگزین شده با استرانسیوم می‌توانند تشکیل استخوان را بهبود بخشیده و در عین حال از بازجذب استخوان توسط استئوکلاسست‌ها جلوگیری کنند.

  مواد و روش‏ها

  در این مطالعه، اثر جایگزینی استرانسیوم در ساختار شیشه زیست‌فعال (BG/Sr)، به‌کارگرفته‌شده به‌همراه ژلاتین، بر بهبود استخوان‌سازی در ضایعه بحرانی ایجادشده در جمجمه خرگوش بررسی شد. در جمجمه هر حیوان سه ضایعه بحرانی (قطر 8میلی‌متر) ایجاد شد و ضایعات با داربست‌های حاوی Gel-BG و Gel-BG/Sr پر شدند. یک ضایعه نیز به‌عنوان کنترل بدون داربست بررسی شد. بازسازی استخوان و فرآیند مینرالیزاسیون با انجام رنگ‌آمیزی‌های هماتوکسیلین/ائوزین، مسون‌تری‌کروم و آلیزارین‌رد 4 و 8 هفته پس از کارگذاری داربست‌ها بررسی شد.

  یافته‌ها

  براساس یافته‌های بافت‌شناسی، میزان استخوان جدید تشکیل‌شده در داربست‌های حاوی BG/Sr بیشتر از داربست‌های فاقد Sr بعد از 8 هفته بود.

  نتیجه‌گیری

  نتایج این مطالعه تاییدکننده آن است که داربست‌های حاوی شیشه‌های زیست‌فعال دارای استرانسیوم می‌توانند اثرات بهتری در بازسازی استخوان نسبت به نمونه مشابه فاقد استرانسیوم داشته و بنابراین می‌توانند جایگزین مناسبی در مهندسی بافت استخوان باشند.

  کلیدواژگان: مهندسی بافت، زیست فعال، استرانسیوم، استخوان سازی
 • فاطمه عابدی قهی، روح الله فتحی*، نعیمه السادات ابطحی، فریده عیوض خانی، خدیجه بهره بر، الهام عابدحیدری، سمیه توانا، لیلا راشکی قلعه نو، حسین ایمانی، لیلا منتظری صفحات 149-157
  هدف

  نارسایی زودرس تخمدان عارضه‌ای است که منجر به آمنوره، ناباروری و افزایش سطح گنادوتروپین قبل از سن 40 سالگی می‌شود. به‌کارگیری داروهای شیمی‌درمانی می‌تواند یکی از عوامل ایجاد این اختلال باشد. هدف از این مطالعه بررسی حضور سلول‌های زایا در موش‌های مدل نارسایی زودرس تخمدان به دنبال استفاده از داروهای شیمی‌درمانی بود.

  مواد و روش‌ها

   در این مطالعه از 24 سر موش ماده بالغ برای ایجاد مدل نارسایی زودرس تخمدان و از مقادیر مختلف سیکلوفسفامید و بیوسولفان (گروه‌های آزمایشی یک تا پنج) استفاده شد. تغییرات وزن بدن، اسمیر واژن، تغییرات ساختاری بافت تخمدان در همه گروه‌های آزمایشی و گروه کنترل (بدون دریافت دارو) بررسی و بهترین مدل، تحت ارزیابی‌های هورمونی (FSH و استرادیول) و بیان عامل‌های سلول زایا (Oct-4 و Dazl) قرار گرفت.

  یافته‌ها

  از آنجایی که در گروه دوم اختلال در چرخه استروس و کاهش معنی‌دار در متغیرهای وزن و ذخیره تخمدانی (˂0/05p) نسبت به گروه کنترل مشاهده شد، بنابراین این گروه به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد. افزایش سطح FSH و کاهش سطح استرادیول در گروه دوم نسبت به گروه کنترل (˂0/05p) نیز تاییدی بر ایجاد مدل POF بود. همچنین بیان ژن‌های Oct-4 و Dazl در گروه دوم نسبت به گروه کنترل افزایش (˂0/05p) نشان داد.

  نتیجه‌گیری

  حضور عوامل سلول‌های زایا در مدل نارسایی زودرس تخمدان موش به دنبال استفاده از داروهای شیمی‌درمانی می‌تواند امید تازه‌ای در درمان ناباروری بیماران مبتلا به سرطان پس از شیمی‌درمانی باشد.

  کلیدواژگان: نارسایی زودرس تخمدان، ذخیره تخمدان، فولیکولوژنز، شیمی درمانی، رده زایا
 • فرهاد فقیهی، فربد خرمی نیا، رعنا ایمانی* صفحات 159-172

  یکی از مهم‌ترین کاربردهای مهندسی بافت، کمک به بازسازی بافت‌های آسیب‌‎دیده است. روش‌های متفاوتی برای کنترل فرآیند ترمیم و جهت‌دهی آن به سمت بازسازی کامل بافت استفاده می‌شود. با توجه به پیشرفت‌های بسیار زیاد در درک جنبه‌های مختلف فرآیند ترمیم، مشخص شده است که سیستم ایمنی و فاکتورهای ترشح‌شده از سلول‌های آن، نقشی اساسی و بسیار گسترده در این فرآیند دارند و بازسازی بدون حضور سلول‌های سیستم ایمنی با مشکل مواجه می‌شود. در حال حاضر، جهت‌گیری بسیاری از تحقیقات، به سمت استفاده از تکنیک‌های مهندسی بافت برای تنظیم و کنترل فعالیت سلول‌های ایمنی در محیط آسیب است. در این رویکرد از کاشت مواد زیستی و داربست‌ها در بدن، برای تحریک سلول‌های ایمنی و ترشح سایتوکین‌های مختلف که باعث ارتقا فرآیند ترمیم می‌شوند، استفاده می‌شود. رویکردهای مهندسی زیست‌مواد با استفاده از تغییر خواص سطحی (مانند توپوگرافی، زبری، تخلخل و اتصالات عرضی)، تغییر شکل و هندسه، تغییر اندازه، تغییر شیمی سطح، رهایش سایتوکین‌های موثر و استفاده از سلول‌درمانی، سعی در کنترل و بهبود تاثیر سیستم ایمنی بر فرآیند ترمیم دارد. هدف از این مقاله، مروری بر جنبه‌های مختلف تاثیر سیستم ایمنی بر ترمیم بافت‌های مختلف و سپس بیان روش‌های مهندسی بافت، برای کنترل و تنظیم فعالیت و رفتار سلول‌های ایمنی شرکت‌کننده در فرآیند است.

  کلیدواژگان: ایمنی درمانی، مهندسی بافت، مواد زیست سازگار، سیستم ایمنی، سامانه رهایش دارو
|
 • S. Nejati, R. Imani*, A.M. Sharifi Pages 113-120
  Aims

   Using osteoinductive agents in combination with tissue engineering scaffolds is considered as a new approach to bone repair. Recently, statins have attracted great attention among a variety of drugs used in bone repair. In order to achieve a sustained release of Atorvastatin from bone scaffolds, two systems, including nanoniosomes and gelatin microspheres, were synthesized and compared.

  Materials and Methods

   Nanoniosomes and gelatin microspheres were prepared by thin-film hydration and single emulsion technique, respectively.

  Findings

   The prepared systems were characterized for morphology, size, carriers’ preparation efficiency, encapsulation efficiency, and drug loading. Also, release profiles of them were evaluated over a period of one week. The results indicated the formation of relatively spherical niosomes with the diameter of about 653.52nm and encapsulation efficiency of 81.34%, and formation of gelatin microspheres with the diameter of about 37.5μm and the encapsulation efficiency of 78.93%.

  Conclusion

   The results showed that gelatin microspheres had a lower burst release than niosomes, and niosomes had more sustained release than gelatin microspheres after 24hr to 1 week. Albeit, selection of the optimal system requires cellular studies and also the selection must occur according to the severity of the damage and the rate of repair.

  Keywords: Atorvastatin, Drug Delivery System, Osteogenesis, Niosome, Gelatin Microsphere
 • M. Dehghan, M. Salehnia*, Sh. Shahbazi Pages 121-128
  Aims

   The present study aimed to evaluate the developmental rate of ovarian follicles and the incidence of cell death in grafted immature mouse ovarian tissue encapsulated and non-capsulated in sodium alginate.

  Materials and Methods

   Female (NMRI) mice (n=50) were divided into 3 groups as follows: Group A; the right ovary was removed and encapsulated in sodium alginate then transplanted under kidney capsule, Group B; the right ovary was removed and without encapsulation transplanted under kidney capsule, in both transplanted groups the left ovary was intact. Group C; control group, both ovaries were intact. After transplantation, in the first and fourth estrous cycles at proestrus phase. The morphology of the grafted ovaries, and the percentage of normal follicles were evaluated using hematoxylin and eosin staining. The incidence of apoptosis cell death was evaluated by anti-BAX immunohistochemical staining.

  Findings

   At first and fourth estrous cycle, almost 99.5% of follicles had normal morphology and no significant difference was observed between the groups. The follicular development and growth rate in the two grafted groups, was significantly higher than the control group, moreover, these rates were higher in the capsulated group than non-capsulated once (p<0.05). In spite of the presence of some BAX positive cells in the preantral and antral follicles, there was no remarkable reaction for BAX antibody in the primordial and primary follicles in studied groups.

  Conclusion

   Despite the high developmental rat and premature ovarian reserve depletion in grafted groups that can affect the longevity of transplanted tissue, while sodium alginate has a positive effect on the follicular development in grafted tissue.

  Keywords: Ovarian tissue, Transplantation, Sodium alginate, Follicular development, Cell death
 • M.R. Asad*, M. Ghadiri, A. Barzegari Pages 129-134
  Aims

   Nesfatin-1 is an adipokine that plays an important role in regulating appetite and energy homeostasis. The purpose of this study was to investigate the effect of sequence order of combined strength and endurance training on the levels of nesfatin-1 and some metabolic risk factors of overweight women.

  Materials and Methods

   In this quasi-experimental study, 30 overweight women (With a mean age of 28.00±3.17 years and BMI>25kg/m2), after initial evaluations and having the conditions for participation in the research, were randomly divided into 3 endurance-strength training groups (E+S; 10), strength-endurance training (S+E; 10) and overweight control (10). Experimental groups performed endurance and strength training for 8 weeks, 3 sessions each week and each session for 1 hour. Levels of nesfatin-1, insulin, glucose, and Insulin resistance before running the protocol and 48 hours after the last training session was measured by ELISA. To analyze the data, One-way ANOVA were used at a significance level of p≤0.05.

  Findings

   The results showed that in the comparison between the group, the combination of strength and resistance training increased the levels of nesfatin-1 significantly (p=0.009) and a significant reduction in glucose levels (p=0.009), insulin resistance (p=0.001) and insulin (p=0.001) was also observed.

  Conclusion

   According to the results, strength and endurance combined exercises can be effective on levels of metabolic indexes and leads to a decrease in metabolic risk indicators. Strength-endurance training seems to have more beneficial effects on the improvement of metabolic indexes.

  Keywords: Nesfatin-1, Insulin, Insulin Resistance, Training
 • B. Rostami, Sh. Irani, A. Bolhassani*, R. Ahangari Cohan Pages 135-140
  Aims

  Nef protein has been considered as an attractive target for the development of therapeutic HIV-1 vaccine. Furthermore, strong immunological properties of heat shock proteins (HSPs) led to their use as an immunomodulator or antigen carrier for subunit vaccine candidates. In the current study, the generation of Hsp20-Nef fusion protein was performed in E. coli expression system, and its immunogenicity was evaluated in BALB/c mice.

  Materials and Methods

  At first, expression of Hsp20-Nef recombinant protein was studied in E. coli BL21 and Rosetta strains by SDS-PAGE and western blotting using anti-Nef monoclonal antibody. Then, the recombinant protein was purified by a reverse staining method. Finally, its potency was evaluated to elicit antibody response against HIV-1 Nef antigen using indirect ELISA in mice.

  Findings

  Our data showed a clear band of ~1230bp related to Hsp20-Nef fusion on agarose gel indicating the correct gene cloning in pET28a vector. The expression of Hsp20-Nef protein was confirmed as a clear band of ~47 kDa in SDS-PAGE and western blotting. In the immunological assay, the Hsp20-Nef protein and also the Nef protein emulsified with Freund’s adjuvant significantly enhanced the level of total IgG as compared to other groups. Moreover, the immunogenicity of Hsp20-Nef was higher than Freund’s adjuvant/Nef in protein regimens (p<0.05).

  Conclusion

  The Hsp20-Nef fusion protein was effectively expressed in E. coli prokaryotic system and significantly induced antibody response against HIV-1 Nef antigen.

  Keywords: HIV, Nef, Hsp20, Bacterial expression system, Immunogenicity
 • N. Baheiraei*, A. Adeli Mehr, H. Eyni Pages 141-147
  Aims

   Growing experiments show that biomaterials that have a bioactive glass (BG) indicate encouraging effects on bone tissue repair. Strontium-substituted BGs (BG/Sr) have been confirmed to improve bone formation while preventing bone resorption by osteoclasts.

  Materials and Methods

   This study aimed to evaluate the potential of strontium substitution on bioglass/gelatin (Gel) osteogenesis in critically sized rabbit calvarial defects. Defects were treated with Gel-BG or Gel-BG/Sr scaffolds and one defect was left unfilled as a control. Bone regeneration and mineralization process were evaluated by hematoxylin and eosin, Masson’s trichrome and Alizarin Red staining after 4 and 8 weeks post-implantation.

  Findings

   Based on the histological findings, newly formed bone area in scaffolds containing BG/Sr was greater than that without Sr after 8 weeks.

  Conclusion

   Our results specified that BG/Sr containing scaffolds could better increase bone regeneration than those without Sr and could be considered as a bone graft in bone tissue engineering.

  Keywords: Tissue Engineering, Bioactive, Strontium, Osteogenesis
 • F. Abedy Ghehi, R. Fathi *, N.S. Abtahi, F. Eivazkhani, Kh. Bahrehbar, E. Abed Heidari, S. Tavana, L. Rashki Ghaleno, H. Imani, L. Montazeri Pages 149-157
  Aims

  Premature ovarian failure is a syndrome causing amenorrhea, infertility, and increases gonadotropin levels before age 40. The use of chemotherapy drugs can be one of the reasons that lead to this disorder. The purpose of this study was to evaluate the presence of germ cells markers in mice model of premature ovarian failure following chemotherapy drugs.

  Materials and Methods

  In this study, 24 mature female mice were used to create a premature ovarian failure model, different amount of cyclophosphamide and busulfan were applied (experimental groups 1 to 5). Bodyweight change, vaginal smear, morphological alternation of ovarian tissue in both experimental and control (without treatment) groups were evaluated and for the best model, hormonal evaluation (FSH, E2), and expression of germline markers (Oct4, Dazl) were examined.

  Findings

  Since, in the second group estrus cycle disorder, the significant decrease in weight and ovarian reserve (p˂0.05) were observed, compared to the control group, so this group was chosen as the best model. An increase in FSH level and reduction in estradiol level in the second group, compared with the control group (p˂0.05), confirmed creation of the POF model. Also, genes expression of Oct-4 and Dazl showed an increase (p˂0.05) in the second group compared with the control one.

  Conclusion

  The presence of germ cells markers in a mouse model of premature ovarian failure following the use of chemotherapy drugs can be a new hope in the treatment of infertility in cancer patients after chemotherapy.

  Keywords: Premature ovarian failure, Ovarian reserve, Folliculogenesis, Chemotherapy, Germ line
 • F. Faghihi, F. Khoraminia, R. Imani* Pages 159-172

  One of the most important applications of tissue engineering is aiding in the healing and regeneration of damaged tissues. There are many methods, which can be used to control the healing process and direct it to complete regeneration of the damaged tissue. Considering advances in the understanding of different aspects of the healing process, it is obvious that the immune system and inflammatory factors which are excreted by immune cells play an important role in complete regeneration. Actually, without the presence of the immune system, the healing process would not progress properly. Recently, the direction of researches in immunotherapy is toward using tissue engineering techniques for control and manipulation of the activity of immune cells. In this approach, implantation of biomaterials and scaffolds could be utilized for the stimulation of immune cells and secretion of different cytokines in order to improve the healing process. Biomaterial engineering approaches can manipulate and improve the effectiveness of the immune cells on tissue regeneration process via changing scaffolds surface properties (e.g. topography, roughness, crosslinking, and porosity), shape and geometry, size and surface chemistry and also providing sustainable release of cytokines and cell therapy. In this review, we focus on different aspects of the immune system effects on tissue regeneration. We also overview the tissue engineering methods for control and manipulation of the immune cells, which are participating in the healing process.

  Keywords: Immunotherapy, Tissue Engineering, Biocompatible Materials, Immune System, Drug Delivery System