فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • داود رفیعی*، پیمان اخوان، علیرضا جهانی صفحات 11-24
  هدف
  مسئله مهم قبل از استقرار نظام مدیریت دانش، شناسایی و تعیین اولویت عوامل موثر در میزان آمادگی سازمان ها برای اجرای این پروژه است. منظور از پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی، شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی سطح آمادگی سازمان های ایرانی به منظور استقرار نظام یکپارچه مدیریت دانش.
  روش شناسی
  این مقاله شامل دو بخش است. بخش اول پژوهش که ترکیبی از روش های کمی و کیفی است. در بخش دوم پس از مطالعات اکتشافی، به مصاحبه با خبرگان مدیریت دانش پرداخته شد. داده های به دست آمده کدگذاری شد. درنهایت مدل اولیه پژوهش که شامل 8 مولفه اصلی و 43 زیر مولفه است، به دست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته با 55 سوال بوده است که روایی آن با استفاده از روش محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/970، محاسبه شد.
  یافته ها
  داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تجزیه و تحلیل شد. برازش مدل (ضرایب R2) با مقدار بالای 0/67 و شاخص GOF نیز جهت سنجش برازش مدل و سنجش دو مدل ساختاری و اندازه گیری را به صورت یک جا مورد آزمون قرار داده و با مقدار 0/87، برازش بسیار مناسب مدل کلی را تایید می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه این پژوهش تایید مدل نهایی با 8 بعد محتوایی و تاثیر مولفه های مدیریت دانش در پیاده سازی آن در سازمان های ایرانی بود. مولفه ها عبارت اند از: فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری، رهبری، نیروی انسانی، وضعیت رقابتی، شرایط اجتماعی.
  کلیدواژگان: ارائه مدل پذیرش مدیریت دانش، مزیت رقابتی، آمادگی سازمانی، مدیریت دانش و سازمان، مولفه های مدیریت دانش
 • حسن درویش*، نرگس خاکی صفحات 25-34
  هدف
  مقاله حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تدوین و مولفه های نیازسنجی شامل دانش اطلاعات، مهارت ها و توانایی های شغلی به منظور تعیین سطح دانش اطلاعاتی موردنیاز با توجه به شرح شغل در نظرگرفته شده است.
  روش شناسی
  روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حدود 500 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور است که از این تعداد 60 عدد پرسشنامه معتبر گردآوری شده است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق در خصوص آموزش های موردنیاز مهارت های شغلی، بیشترین درصد کارکنان (35 درصد) آموزش های کاربردی شغلی را ازجمله آموزش های موردنیاز مهارت های شغلی پیشنهاد کرده اند. 15 درصد کارکنان آموزش های مطابق دانش اطلاعاتی روز، 40 درصد نیز آموزش های علمی، آموزش های عقیدتی، مهارت های هفتگانه یارانه و آموزش های پایه (هرکدام 10 درصد) را لازم دانسته اند و از نظر 80 درصد کارکنان، آموزش های ضمن خدمت به میزان زیادی در جهت رشد و افزایش دانش اطلاعاتی و آگاهی کارکنان مفید بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که، آموزش های ضمن خدمت به میزان زیادی در جهت رشد و افزایش دانش اطلاعاتی و آگاهی کارکنان مفید است.
  کلیدواژگان: کارکنان اداری، دانشگاه پیام نور، دانش اطلاعاتی، نیازسنجی آموزشی
 • محمد خالدیان*، احسان اسمعیل پور صفحات 35-46
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی، اخلاق حرفه ای و مدیریت تعارض کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران انجام شد.
  روش شناسی
  جامعه پژوهش شامل کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران هستند که در سال 96 مشغول به کار بودنند و حجم نمونه 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اخلاق حرفه ای پتی، پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض (CMSQ) و پرسشنامه رضایت شغلی فیلد و روث استفاده شد، روش تحقیق حاضر نیز همبستگی بوده که در حیطه تحقیقات کاربردی جای می گیرد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین رضایتمندی شغلی و اخلاق حرفه ای رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (0/391)، همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت تعارض و رضایتمندی شغلی (0/218-) و بین مدیریت تعارض و اخلاق حرفه ای (0/315-) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. ضرایب رگرسیون نشان داد که رضایتمندی شغلی 4/8 درصد از تغییرات مدیریت تعارض را پیش بینی می کند و اخلاق حرفه ای 10 درصد از تغییرات مدیریت تعارض را پیش بینی می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه گیری می شود که بین رضایتمندی شغلی، اخلاق حرفه ای و مدیریت تعارض کتابداران کتابخانه های عمومی رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: سبک های مدیریت تعارض، رضایت شغلی، اخلاق حرفه ای
 • پیمان اکبری* صفحات 47-62
  هدف
  هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب برای عوامل موثر استقرار سیستم SKM در دانشگاه پیام نور غرب کشور است.
  روش شناسی
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری در بخش کمی شامل، 425 نفر از اعضای علمی دانشگاه‏ پیام نور غرب کشور (کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام) است که با استفاده از فرمول کوکران 202 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان بود که با استفاده از مصاحبه و انجام تکنیک دلفی، عوامل اثرگذار بر استقرار سیستم SKM در دانشگاه پیام نور تعیین شدند.
  یافته ها
  عوامل موثر در 9 گروه اصلی (فرایندهای دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، جوسازمانی، یادگیری سازمانی، سرمای اجتماعی، منابع انسانی، نوآوری سازمان. رهبری و تعهد)، طبقه بندی شدند و مدل پژوهش تدوین شد. سپس پرسشنامه بین جامع آماری توزیع و به کمک Smart-Pls، داده ها تحلیل شدند. روایی (تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه ‏ها حاکی از آن داشت که ابزارهای اندازه‏گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از آماره آزمون T و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که عوامل 9گانه، رابطه مثبت و معنی داری با مدیریت دانش استراتژیک دارند.
  کلیدواژگان: عوامل نه گانه، مدیریت دانش استراتژیک، دانشگاه پیام نور
 • علی اکبر خاصه*، روزبه حبیبی صفحات 63-78
  هدف
  هدف از این پژوهش شناسایی ساختار دانش در حوزه کارآفرینی بر اساس تحلیل هم واژگانی، شناسایی برترین پژوهشگران کارآفرینی بر اساس شاخص های تعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ و مصورسازی شبکه همکاری بین المللی در شکل گیری پژوهش های کارآفرینی است.
  روش شناسی پژوهش
  در انجام این پژوهش از فنون تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل استنادی و تحلیل هم رخدادی استفاده شده است. جامعه این پژوهش را کلیه مقالاتی تشکیل می دهند که در حوزه کارآفرینی در بازه 20 ساله (1997 تا 2016) در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که پژوهش های کارآفرینی درگذر زمان روندی نسبتا صعودی داشته اند. نتایج مربوط به تحلیل هم واژگانی نشان داد که کلیدواژه های «Entrepreneurship»،   «SMEs» و «Innovation» بیشترین فراوانی را در بین کلیه کلیدواژه ها داشته اند. همچنین زوج های کلیدواژه ای «کارآفرینی-نوآوری»، «کارآفرینی-خوداشتغالی» و «کارآفرینی-توسعه اقتصادی» بیشترین هم رخدادی را داشته اند. نتایج مربوط به خوشه بندی سلسله مراتبی نشان داد که پژوهش-های انجام شده در حوزه کارآفرینی از هفت خوشه اصلی تشکیل شده اند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که Wright M پر تولیدترین پژوهشگر،  Shane S پر استنادترین پژوهشگر حوزه کارآفرینی است و Wright M بالاترین شاخص اچ را در بین کلیه پژوهشگران این حوزه دارد.   Wright M از نظر شاخص های هم تالیفی نیز برترین جایگاه را در شبکه هم تالیفی حوزه کارآفرینی به خود اختصاص داده است.
  بحث و نتیجه گیری
    به نظر می رسد ظهور و توسعه وب از دهه 1990 میلادی بر روند رو به رشد پژوهش های کارآفرینی تاثیرگذار بوده است و خوشه های موضوعی حاصل از تحلیل هم واژگانی نیز توانسته است تصویری کلان از مباحث مطرح در پژوهش های کارآفرینی ارائه نماید. همچنین با توجه به جمیع شاخص های بررسی شده در این پژوهش، به نظر می رسد Wright M شاخص ترین پژوهشگر در حوزه کارآفرینی در یک دوره بیست ساله به شمار می رود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، علم سنجی، تحلیل هم واژگانی، همکاری بین المللی، هم تالیفی
 • جمیله شه بخش*، ثریا ضیایی، مجید مصطفایی صفحات 79-90
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت های تفکر انتقادی با عادات مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1394-1393 انجام شد.
  روش شناسی پژوهش
  این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بود که در بین 237 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 94-1393 صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی و پرسشنامه عادات مطالعه (Psshi) بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  SPSSاندازه گیری شد. از روش های آماری توصیفی و تحلیلی برای پاسخ به پرسش های پژوهش و آزمون فرضیه ها استفاده شد
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد در جامعه مورد  بررسی میانگین عادت به مطالعه و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین مولفه های عادت به مطالعه بر اساس رتبه بندی فریدمن، بالاترین رتبه مربوط به مولفه حافظه و پایین ترین رتبه مربوط به تقسیم بندی زمان بوده است. بررسی های مربوط به تفکر انتقادی نیز نشان داد که بیشترین میانگین در بین مولفه های این متغیر مربوط به مولفه نوآوری  است  و این در صورتی است که رتبه بندی آزمون فریدمن نیز بالاترین رتبه را مربوط به این مولفه می داند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که ارتباط معنی دار بین مولفه های متغیر تفکر انتقادی و عادت به مطالعه وجود دارد و همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده می شود. تاکنون پژوهشی که رابطه مهارت های تفکر انتقادی با عادات مطالعه را بررسی کند انجام نشده است.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، عادات مطالعه، دانشجویان
|
 • Davood Rafiei *, Peyman Akhavan, Alireza Jahani Pages 11-24
  Purpose
  The important issue before the Knowledge Management deployment is to identify and prioritize the factors affect the level of organizational readiness for implementing the project. To adopt Knowledge Management in Iranian organizatiosn, effective implementation factors of Knowledge Management need to be identified. Hence, the main aim of this study, in order to establish an integrated system of Knowledge Management, is to propose a model to assess the level of readiness for Knowledge Management in Iranian organizations.
  Methodology
  This research consists of two parts; the first is a combination of quantitative methods, and the second is a discussion about exploratory interviews with experts on Knowledge Management. Then, the obtained data of these interviews are coded and classified. Finally, the initial model of this research with 8 main components and 43 sub-components is designed. The research tool for this part is a questionnaire with 55 questions. The internal consistencies of the answers to the questionnaire are measured by Cronbach's alpha coefficient, 0.97.
  Findings
  In this study, the coefficient R2 structural model of endogenous latent variables (dependent) of the model, with the top 0.67 is approved as a strong model. GOF indicators are tested to assess and measure both structural and measurement model together with the amount of 0.87 which confirms the overall fitness model pretty well.
  Conclusion
  The results are analyzed by using exploratory and confirmatory factor analysis and the proposed model with 8 dimensions is approved. The main components include organizational culture, organizational structure, technology, leadership, human resources, competitive position, and social conditions.
  Keywords: knowledge management adoption model, Competitive advantage, organizational readiness, knowledge management, organization, knowledge management components
 • Hasan Darvish *, Nargs Khaki Pages 25-34
  Purpose
  The aim of present research is to determine staff educational requirements of payame noor University head.
  Methodology
  The parameters in this research are career knowledge career skills & career abilities. Research method is survey base and descriptive. Statistical population sample includes official staff total 500 in which from this number total 60 valid questionnaire have been gathered. The outcomes in this research analysed with O'net model.
  Findings
  Based on the findings of the research on the training required for occupational skills, the highest percentage of employees (35%) have suggested job-related vocational training, including the training required for job skills. 15% of employees in the field of day-to-day information education, 40% considered necessary education, beliefs, seven-level subsidies, and basic education (10% each).
  Conclousion
  The result show that that training employees during Their career would highly affect on their knowledge improments but still There is long way to go.
  Keywords: Administrative Staff, Payame Noor University, Intelligence, Training Needs Assessment
 • Mohammad Khaledian *, Ehsan Esmaeilpour Pages 35-46
  Purpose
  This study aimed to investigate the relationship between job satisfaction, professional ethics and conflict management at among librarians of public libraries of Tehran city was done.
  Methodology
  The research universe consisted of among librarians of public libraries in Tehran, who are studying in the year 2017. In this research, the number of 100 librarians was selected through convenience sampling method. To collect data, professional ethics Questionnaire, conflict management styles Questionnaire (CMSQ), and Job satisfaction Questionnaire were used and to statistically analyze data, Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regressions) was applied. The method was one of correlation that falls into applied researches.
  Findings
  findings revealed that there was a significant and positive relationship between professional ethics and Job satisfaction (0/391), the results also showed that conflict management and job satisfaction (-0/218), and between conflict management and Professional ethics (-0/315) there is a significant negative relationship. Regression analysis showed that job satisfaction 4/8 percent of the predicted changes conflict management, and Professional ethics 10% of the predicted changes conflict management. Discussion and
  Conclusion
  It is concluded that there is a relationship between job satisfaction, professional ethics and conflict management in librarians of public libraries.
  Keywords: Conflict management styles, Job satisfaction, Professional ethics
 • Peyman Akbari * Pages 47-62
  Purpose
  The purpose of this study is to provide a suitable model for effective factors in the establishment of SKM system in Payam Noor University of the West.
  Methodology
  The present research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method, survey, descriptive-analytical. The statistical population in the quantitative section includes 425 scientific members of Payame Noor University of West Country (Kermanshah, Hamedan, Kurdistan and Ilam). Using Cochran formula, 202 individuals were selected as sample. In the qualitative section, 30 experts were selected. Using interviews and Delphi techniques, factors affecting the establishment of the SKM system at Payame Noor University were identified.
  Findings
  Effective factors were classified in nine main groups (knowledge processes, information technology, organizational culture, organizational climate, organizational learning, social capital, human resources, organizational innovation, leadership and commitment), and the research model was developed. Then, the questionnaire was distributed among the statistical population and analyzed using SMART-PLS. Validity (confirmatory factor analysis) and reliability (Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires indicated that the measurement tools have good validity and reliability. Discussion and
  Conclusion
  The results of hypothesis testing using t-test and path coefficients (β) showed that 9 factors have a positive and significant relationship with strategic knowledge management.
  Keywords: Nine Factors, Strategic Knowledge Management, Payame Noor University
 • Ali Akbar Khasseh *, Roozbeh Habibi Pages 63-78
  Purpose
  The purpose of this study is to investigate the knowledge structure in Entrepreneurship research using co-word analysis, to identify top authors in the field by number of articles, number of citations, and h-index, and to visualize the international collaboration network in it.
  Methodology
  Social network analysis, citation analysis, and co-occurrence analysis are used in conducting this research. The research population consists of articles published in the field of entrepreneurship that have been indexed in Web of Science in the last 20 years (1997-2016)
  Findings
  Results indicated that Iran’s international research on entrepreneurship has grown steadily during the last decades. Co-word analysis showed that “Entrepreneurship”, “SMEs”, and “Innovation” are the most frequent keywords in this research area. Moreover, “Entrepreneurship-Innovation”, “Entrepreneurship-self employment”, and “Entrepreneurship-economic development” are top co-words in this field. Results of cluster analysis led to the creation of 7 topical clusters in entrepreneurship research. Furthermore, data analysis uncovered that “Wright M” is the most prolific, “Shane S” is the most cited, and again “Wright M” has the highest h-index among all entrepreneurship researchers. Also, based on co-authorship indicators, “Wright M” owns the best position in the network.
  Conclusions
  According to the results of this research, it seems that since 1990s, the emergence and development of World Wide Web has had a positive impact of the growth of research in entrepreneurship. On the other hand, thematic clusters can give a macro view of topics in entrepreneurship. Finally, based on integrative indicators, it can be stated that “Wright M” is the most influential researcher in entrepreneurship during past 20 years.
  Keywords: Entrepreneurship, Scientometrics, Co-word analysis, Co-authorship
 • Jamileh Shahbakhsh *, Soraya Ziaei, Majid Mostafaei Pages 79-90
  purpose
  The present study was conducted to investigate the relationship between critical thinking skills and reading habits among students of Sistan and Baluchestan University in 1393-1393.
  Methodology
  This descriptive cross-sectional study was conducted among 237 students who studied at Sistan and Baluchestan University in 2012-2013. Data were collected by Critical Thinking Skills and PSSHI Questionnaires. The reliability of the questionnaire was measured using SPSS. Descriptive and analytical methods were used to answer research questions and test hypotheses.
  Findings
  The findings of this study showed that there is no significant difference between the mean reading habits and the critical thinking among male and female students. According to Friedman's ranking, Between the components of habit to study, the highest rank was related to the memory component and the lowest rank for time division. Critical thinking studies also showed that the highest mean among the components of this variable is related to the component of innovation and this is where the Friedman test rankings have the highest rank for this component.
  Conclusion
  Spearman correlation test results showed that there is a significant relationship between the variables of critical thinking and reading habits, and there is a positive and significant correlation. So far, research on the relationship between critical thinking skills and reading habits has not been done
  Keywords: Critical thinking, Reading habits, Students