فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی - شماره 0 (زمستان 1396)
 • شماره 0 (زمستان 1396)
 • پیش شماره
 • تاریخ انتشار: 1396/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهمن خسروی پور*، نصیبه پورفاتح، زهرا تیموری کوهسار صفحات 1-16
  امروزه توجه به عواملی که موجب افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان ها می‎ شوند، همواره شایان توجه بوده است. به نظر می رسد یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای، نگرش سازمانی است که می تواند نقش قابل ملاحظه ای را در ایجاد تمایل و عدم تمایل به کارآفرینی در شرکت ها ایفا کند.از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در شرکت های خدمات مشاوره ای استان گلستان است. روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان مراکز خدمات مشاوری شهرستان گلستان به تعداد 150نفر می باشد. حجم  نمونه آماری 110 نفر براساس جدول مورگان انتخاب شده است. با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. برای سنجش گرایش کارآفرینانه از پرسشنامه استاندارد دس و لامکین و تعهدسازمانی از پرسشنامه استاندارد آلن و می یر با استفاده  شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین مولفه نواوری با تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد عاطفی با خطرپدیری رابطه معناداری وجود دارد. و در نهایت بین تعهد سازمانی و گرایش کارآفرینانه رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: گرایش کار آفرینانه، تعهد سازمانی، شرکت های خدمات مشاوره ای، گلستان
 • سارا حسینی*، محمد باشکوه اجیرلو، حسین رحیمی کلور، حبیب ابراهیم پور صفحات 17-30
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد دانش بازار بر خلق فرصت های کار آفرینانه در شرکت های کار آفرینی شهر تهران بود، جامعه آماری این پژوهش را مدیران شرکت های کار آفرینی شهر تهران تشکیل می دادند. در کل 210 نفر از مدیراین این شرکتها در آزمون این پژوهش شرکت کردند. روش تحقیق بصورت پیمانی- توصیفی بود که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. که روایی آن بصورت صوری و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحلیل از معادلات ساختاری و نرم افزار Amos24 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانش بازار در ابعاد شناسایی بازار مناسب، آگاهی از روند عرضه و تقاضا و آگاهی از تکنولوژی بازار بر خلق فرصتهای کارآفرینانه تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: دانش بازار، شناسایی بازار مناسب، آگاهی از روند عرضه و تقاضا، آگاهی از تکنولوژی بازار، خلق فرصتهای کارآفرینانه
 • حسن مهرمنش، ابوالفضل ولی پور* صفحات 31-40
  هدف از این تحقیق بررسی آمادگی کارآفرینی در دانشجویان رشته های فنی و حرفه ایی دارای انگیزه کارآفرینی می باشد. جامعه آماری تحقیق250 دانشجوی دختر و پسر شرکت کننده در یک دوره آموزشی کارآفرینی  در مشهد می باشد که از میان آنها به روش توزیع پرسشنامه جهت شناسایی افراد دارای انگیزه کارآفرینی  اقدام و تعداد 92 نفر دارای انگیزه کارآفرینی  به عنوان نمونه مورد مطالعه مشخص گردید. تحقیق فوق قبل از شروع دوره آموزش کارآفرینی صورت پذیرفت. این تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و به روش میدانی انجام شده است. ابزار تحقیق شامل یک پرسشنامه اطلاعات فردی و یک پرسشنامه استاندارد شامل 25 سئوال 5 گزینه ایی در رابطه با آمادگی کارآفرینی بود. یافته های تحقیق نشان داد بین آمادگی کارآفرینی دانشجویان با جنسیت آنها رابطه معنا داری مشاهده نشد. همچنین بین آمادگی کارآفرینی و وضعیت اشتغال نیز رابطه معنا داری مشاهده نگردید. لیکن با بررسی سه بعدی بین آمادگی کارآفرینی، جنسیت و وضعیت اشتغال رابطه معناداری مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، آمادگی کارآفرینی، انگیزه کارآفرینی
 • بهاره عابدی*، سعید محمدزاده صفحات 41-56
  شناسایی موانع انجام پژوهش از ضروریات ارتقای فعالیت های پژوهشی می باشد به همین منظور پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع تحقیق و نوآوری از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بود (83 نفر). ابزار اصلی برای گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات و پیشنهادهای جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین تایید گردید و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (79 درصد) بررسی شد. یافته های حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه اعضای هیات علمی مورد مطالعه، مجموعه ای از عوامل اعم از موانع اداری- مدیریتی، مسائل مربوط به سیاست گذاری در زمینه تحقیقات و نوآوری، مسائل مالی و زیرساختی، مشکلات فردی و فرهنگی و در نهایت مشکلات مربوط به قانون گذاری در زمینه انجام پژوهش و نوآوری، بر مسیر انجام فعالیت های پژوهشی و ایجاد نوآوری تاثیر گذارند. رتبه بندی عوامل استخراج شده به وسیله تحلیل عاملی نیز نشان داد که از بین عوامل مستخرج سه اولویت نخست به موانع عوامل قانون گذاری، اداری- مدیریتی و مالی- زیرساختی اختصاص دارد. در نهایت بر اساس عمده ترین نتایج پژوهش به مدیران و برنامه ریزان دانشگاه پیشنهادهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تحقیق، نوآوری، موانع تحقیق و نوآوری، اعضای هیات علمی، رشته های کشاورزی
 • مسعود یزدان پناه*، بهمن خسروی پور، یوسف آزادی صفحات 57-72
  خوداشتغالی در بخش کشاورزی یک راه مهم به منظور برون رفت از معضل بیکاری می باشد. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی سازه های موثر بر تمایل دانشجویان کشاورزی نسبت به خوداشتغالی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بودند و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب نمونه مورد مطالعه بهره گرفته شد. تعداد 304 پرسشنامه از نمونه مورد مطالعه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی صوری آن به کمک صاحب نظران تایید شد. برای تایید پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد (70/0 تا 88/0) بود. نتایج پژوهش حاکی از همبستگی مثبت و معنی دار بین متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، هنجار اخلاقی، کنترل رفتاری درک شده و هویت فردی با متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی بود. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد، متغیرهای نگرش ، هنجار اخلاقی، کنترل رفتاری درک شده و هویت فردی دارای تاثیر مستقیم مثبت و معنی داری بر متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی می باشند. در مجموع این متغیرها قادرند، 84 درصد از تغییرپذیری متغیر تمایل نسبت به خوداشتغالی در بخش کشاورزی را پیش بینی نمایند.
  کلیدواژگان: خوداشتغالی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، تمایل
 • عبداله مخبر دزفولی، امید جمشیدی*، سید داوود حاجی میررحیمی صفحات 73-90
  امروزه بر خلاف گذشته، بازارهای سطح جهان با تغییرات روزانه و حتی لحظه به لحظه نیازهای جوامع بشری روبرو هستند و سازمان های آموزشی که عامل اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص هستند، برای جا نماندن از تغییرات سریع و بقا و رشد در این بازارها باید به سرعت و با هدف گذاری های درست حرکت کنند. یکی از اهداف نوین مراکز آموزشی، توسعه فعالیت های کارآفرینانه است. از طرفی وجود مدل توسعه کارآفرینی باعث می شود که اقدامات صورت گرفته براساس برنامه ریزی و نگرش همه جانبه صورت پذیرد. وجود آمار بالای بیکاری مخصوصا در رشته های کشاورزی لزوم اهمیت به توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی به عنوان یکی از متولیان اصلی آموزش کشاورزی در کشور را دوچندان می کند. بنابراین هدف تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه کارآفرینی مراکز آموزش کشاورزی با استفاده از مرور سیستماتیک منابع و استخراج مولفه های تاثیر گذار بود. همچنین این تحقیق به دنبال تحلیل استراتژیک وضعیت توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی بود. برای این منظور از تعداد 30 نفر از دانشجویان شرکت کننده در طرح های کارآفرینی و اساتید ایشان در چهار حوزه نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت های توسعه کارآفرینی مصاحبه به عمل آمد. در نهایت نتایج تحقیق حاضر در دو قسمت مدل پیشنهادی توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی و همچنین استراتژی های توسعه کارآفرینی مبتنی بر مدل SWOT ارائه گردید.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، مراکز آموزش کشاورزی
 • خلیل میرزایی، مرجان سپه پناه* صفحات 91-104
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تصور یا دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از کارآفرینی است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی از نوع پدیده شناسی توصیفی استفاده خواهد شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان کشاورزی دانشکده دانشگاه بوعلی سینا بوده است. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف و با استفاده از روش تصادفی هدفمند بود. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق انجام گردید. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل داده ها بر حسب میزان تکرار موضوعات استفاده شده و یافته های به دست آمده شامل بررسی دیدگاه های دانشجویان در خصوص کارآفرینی می باشد. روایی یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضاء و بررسی همکار تضمین شده، اعتبارپذیری تحقیق، از طریق هم خوانی و سازگاری بین واقعیت های مورد نظر شرکت کنندگان و یافته های پژوهش، انتقال پذیری، به وسیله توصیف و تشریح کامل شرایط و زمینه های محیطی، ارائه جزییات کامل از فرایند پژوهش و تامین پایگاهی از اطلاعات جهت قضاوت و تصمیم گیری، قابلیت اطمینان، از شیوه توصیف و تشریح دقیق شرایط، پدیده ها و زمینه در حال تغییر، تهیه مسیر ردیابی و حسابرسی، ارائه جزئیات گردآوری و تحلیل داده ها و تاییدپذیری توسط تایید توسط همتایان، منطق رسیدن به استنتاج ها و تفسیرها از داده ها انجام گردید. استنباط دانشجویان از کارآفرینی، مشتمل بر، ایجاد زمینه ها و فرصت های شغلی توسط افراد خلاق؛ نوآوری، خلاقیت و ریسک پذیری و شناسایی و به کارگیری فرصت های بالقوه و استفاده کارا و اثربخش از منابع بود. عوامل تاثیرگذار بر دیدگاه و نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی در زمینه کارآفرینی، شامل، بازدید از بنگاه های کسب و کار کارآفرینانه؛ برقراری ارتباط با مراکز رشد و کارآفرینی؛ حمایت ها و مشوق‏ها؛ ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به ویژه جوامع علمی کشور باشد. تاثیر نوع دیدگاه و تصور دانشجویان از کارآفرینی بر توسعه یا عدم گسترش کارآفرینی، همانا، وجود این اندیشه غلبه داشت که تصور و دیدگاه مثبت موجب توسعه خواهد شد.
  کلیدواژگان: تحقیق کیفی، تحقیق پدیدارشناسی، کارآفرینی، کشاورزی
|
 • Bahareh abedi*, saied mohammadzadeh Pages 41-56
  Identify barriers to research is essential to promote research activities Therefore, this study aimed to identify barriers to research and innovation from the perspective of faculty members of Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources university. The statistical population includes all faculty members of the university (83). The main instrument for data collection was a Researcher made questionnaire. Questionnaire Validity was confirmed by some of faculty members of Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources and its Reliability calculating by Alfa coronbach coefficient (79%). According to the factor analysis test it became clear through factor analysis that, From the perspective of faculty members of the study, A set of factors such as Management -administrative barriers, The policy problems in the field of research and innovation, Finance and infrastructure problems, demographic and cultural problems And finally problems in the field of research and innovation legislation influence the way of doing research and innovation activities. Ranking the factors are derived by factor analysis showed that Among the factors extracted the first three priorities hurdles dedicated to legislative, administrative- management and financial of- infrastructure. Finally, based on the main results offered the suggestions to managers and planners.
  Keywords: research, innovation, innovation barriers, faculty member, Agriculture courses
 • Masoud Yazdanpanah *, Bahman Khosravipour, Yousof Azadi Pages 57-72
  Self-employment in the agricultural sector is an important way to get out of the unemployment. The purpose of this study is to identify the factors affecting agricultural students’ self-employment intention based on the Theory of Planned Behavior. The statistical population consisted of the whole students of Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University. Then, using random sampling method a sample of 304 persons was selected. The instrument was a questionnaire which its face validity was approved by a panel of experts. To examine its reliability, a pilot study was carried out and Cronbach's alpha was calculated (coefficients of 0.70 to 0.88). Results indicated a significant positive correlation between attitude, subjective norm, moral norm, perceived behavioral control and self-identity with variable intention towards self-employment in the agriculture sector. The results also showed that the variables of attitudes, moral norms, perceived behavioral control and self-identity has direct effects on the variable intention towards self-employment in the agricultural sector. Collectively, these variables are capable of predicting 84 percent of the variability intention towards self-employment in the agricultural sector.
  Keywords: self-employment, theory of planned behavior, intention