فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 35 (آذر و دی 1383)
 • پیاپی 35 (آذر و دی 1383)
 • 40 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • روماتیسم و عفونت های تحت بالینی مزمن فعال / قسمت چهارم
  دکتر محمدرضا صادقیان صفحه 2
 • جداسازی و شناسائی آتزوموناس و...
  زهره قلاوند، دکتر محمدمهدی سلطان دلال، بهرام نیک منش صفحه 10
  آئرومونادها و پلزیومونادها باسیل های گرم منفی و اکسیداز مثبتی هستند که در آب های شیرین و شور و گاهی در خزندگان، دو زیستان، ماهی ها و حیوانات دیگر هم چنین در خاک و مواد غذایی یافت می شوند. این ارگانیسم ها طیف وسیعی از آنزیم ها و توکسین های خارج سلولی را تولید می کنند. عفونت های روده ای و خارج روده ایی (سپتی سمی، زخم، مننژیت، پنومونی و غیره) که توسط این ارگانیسم ها ایجاغد می شوند رو به افزایش می باشد. اهمیت اصلی آن ها در میکروبیولوژی پزشکی در ارتباط با بیماری اسهال است.
  کلیدواژگان: آئروموناس، پلزیوموناس، جداسازی، شناسائی، اسهال کودکان
 • روش های تشخیصی توکسوپلاسموز انسانی
  مریم نیتی، فاطمه میرهادی صفحه 16
 • پدیده تجربه DNA در آپوپتوزیس
  هانیه سید سراج صفحه 20
  آپوپتوزیس یا مرگ برنامه ریزی شده سلول پدیده فیزیولوژیکی می باشد، که در طی آن سلول های مضر و ناخواسته حذف می شوند. تجزیه DNA هسته ای به واحدهای نوکلئوزومی یکی از مشخصه های مهم در پدیده آپوپتوزیس محسوب می شود. آزمایشات بیوشیمایی دقیق، منجر به شناخت فاکتور قطعه قطعه کننده (DFF) DNA شده است که اندونوکلئاز شاخص در تجزیه DNA در شرایط آزمایشگاه به حساب می آید. مطالعات ژنتیکی بر روی موش ها حاکی از اهمیت DFF در تجزیه DNA می باشد و نقش احتمالی آن را در آپوپتوزیس محیط زنده نشان می دهد.
 • مصاحبه با دکتر محمد جواد غروی
  صفحه 25
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمد جواد غروی صفحه 31
 • جدول نتیجه ارزیابی اقلام آزمایشگاهی / آزمایشگاهی رفرانس
  صفحه 34