فهرست مطالب

مجله تاریخ ایران
سال ششم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان و پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/06/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد علی اکبری* صفحات 1-16
  جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، از زوایای مختلفی مورد بررسی محققان قرار گرفته است. با این حال این واقعه مهم از جهت انطباق با زمانه و افق تاریخی ایران کمتر مورد کندوکاو قرار گرفته است. اندک تحقیقات موجود در این زمینه به دو مشرب نظری تعلق دارد؛ در یک مشرب نظری مشروطیت وارده خارجی در نظر گرفته می شود که فاقد هر گونه تجانس مضمونی و انطباق اجتماعی با زمینه تاریخی ایران است و لذا شکست کوشش های فعالان مشروطه خواه برای برقرار ساختن چنین نظام سیاسی از ابتدا محتوم بود. در مشرب دوم ناکامی جنبش مشروطیت به عوامل بیرونی، مداخلات خارجیان و ضعف رهبران سیاسی نسبت داده می شود. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله حاضر را می توان بدین ترتیب صورت بندی کرد که ناکامی و شکست جنبش مشروطیت در برقراری نظام سیاسی دموکراتیک ناشی از ناهمزمانی تاریخی این خواست با واقعیت های عینی- ذهنی ایران بود و یا می توان الگوی تبیینی جایگزینی را در برابر این نظریه مطرح کرد؟ روش تحقیق در بحث حاضر روشی ترکیبی است و همزمان از روش تحقیق تاریخی و روش تبیین علی استفاده شده است. یافته های تحقیق دو نکته اصلی در پاسخ به پرسش تحقیق معلوم ساخت. نخست آن که الگوی ناممکنی مشروطیت علی رغم برخورداری از توانایی هایی برای تبیین ناکامی مشروطیت، به دلیل رویکرد تقلیل گرا از توضیح بخش های دیگری از واقعیت تاریخی ناتوان است. دوم این که الگوی رقیب یعنی الگوی ناتمامی، ضمن تبیین مناسب نارسایی های ساختاری موجود، پروژه مشروطیت را برنامه تحول سیاسی ای می انگارد که همچنان در افق تاریخ معاصر ایران گشوده است.
  کلیدواژگان: جنبش مشروطیت، ایران، فرجام شناسی، پروژه ناممکن، برنامه ناتمام، امتناع گرایی فلسفی، دموکراتیزاسیون، سازه گرایی
 • پدرام جم* صفحات 17-53
  مقاله حاضر به بررسی واژه ایرانی کهن āzāta، سیر تحول معنایی آن در گذر زمان از ایرانی باستان به ایرانی میانه غربی، و تا زمان رواج فارسی نو می پردازد و با ارائه شواهد مربوطه از دوره باستان (اوستا) و میانه (پارتی و فارسی میانه) زبان های ایرانی، تحول و گسترش معنایی این واژه را بررسی می کند. در این بررسی نشان داده شده که مفهوم آزاد به معنای «رها و غیرمقید» که در بیشتر اوقات بر دیگر مفاهیم این واژه سایه افکنده و به تعابیر نادرستی از منشا āzādān (گروه نجبا) در دوره ساسانی انجامیده، در حقیقت تحولی ثانویه در عرصه معناشناختی آن است و ریشه این گسترش معنایی در یک سنت کهن ایرانی نهفته است، سنتی که طی آن ممکن بود بنا به دلایل و تحت شرایطی، افراد وابسته (بندگان) به عضویت خاندان مخدوم خود درآیند.
  کلیدواژگان: آزاد، بنده، فارسی میانه، اشرافیت ساسانی، تحول و گسترش معناشناختی
 • محمد مهدی فرقانی، مهدیه حمزه ئی* صفحات 55-94
  مدرنیته در غرب، محصول جست و جوی روشنگرانه در زمینه های مختلف فکری بود. این جست وجو از رنسانس آغاز شد و پس از اصلاحات فکری و دینی و انقلاب صنعتی، مدرنیته به عنوان محصول این فرایند رخ نمود. رسانه های چاپی، به عنوان میانجی اطلاعات و آگاهی ها، نقش بسزایی در پیدایش دانش، فرهنگ و بینش جدید، و به طور کلی، شکل گیری مدرنیته ایفا کردند. در ایران، پیش از وقوع انقلاب مشروطه، مولفه های سازنده مدرنیته از سوی منابع مختلف، مطرح و در انقلاب مشروطه، برخی از آنها مانند آزادی و قانون به خواست اصلی مشروطه خواهان تبدیل شدند. یکی از منابعی که در شناخت جامعه نسبت به این مولفه ها نقش داشت، مطبوعات بودند که در این مقطع از تاریخ، رسانه اصلی کشور محسوب می شدند. از این رو، در صدد بازخوانی نحوه انعکاس مولفه های مدرنیته در نشریات سال های 1330 1320 ه.ق برآمده ایم. مقاله حاضر با استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مفهوم مدرنیته، مطالعات نظری مبتنی بر نظریه های مدرنیته و میانجی گری رسانه ها و مدرنیته بومی، با روش تحلیل محتوای کیفی، محتوای روزنامه تمدن سال 1325 ه.ق را بررسی کرده است. 12 شماره از تمدن با نمونه گیری به روش سیستماتیک انتخاب و به لحاظ متغیرهای مولفه های مدرنیته در مطلب، جهت گیری نسبت به هر یک از مولفه ها، منابع مشروعیت ساز و دلالت های ضمنی تحلیل کیفی شده است. نتایج نشان می دهد عمدتا آرمان های اجتماعی انسان مدرن در این نشریه انعکاس یافته است؛ جهت گیری نسبت به مولفه ها با آنچه در غرب پذیرفته شده است، انطباق کامل ندارد. از منابع مذهبی و سنت های ایرانی برای مشروعیت بخشی به استدلال ها پیرامون پذیرش یا طرد مولفه ها استفاده شده و دلالت های ضمنی، مبین شرایط اجتماعی کشور است که متن در آن تولید شده و هر مولفه ای، با توجه به ویژگی های این بافت اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مطبوعات، قاجار، مدرنیته، میانجی گری رسانه ها، مدرنیته بومی
 • منصوره کریمی *، نیره دلیر* صفحات 95-116
  پس از تسلط اعراب بر ایران واکنش های متفاوتی مانند مبارزه علیه اقتدار رسمی، مباحثات نظری و چالش با مسلمانان ازسوی ایرانیان بروز کرد. گروهی نیز ضمن پذیرش اسلام، کوشیدند با نفوذ در ساختار قدرت سیاسی خلافت، با رونق فرهنگی جامعه از زوال فرهنگ ایران جلوگیری کنند. مساله اصلی این مقاله بررسی رابطه تراکم قدرت در دست ایرانیان ذی نفوذ در ساختار قدرت سیاسی خلافت با تحولات فرهنگی جامعه اسلامی است. این بررسی نشان می دهد حضور گسترده خاندان های ایرانی در ساخت قدرت خلافت عباسی، موجب فعال شدن آنان در عرصه سیاست گذاری های فرهنگی شد. ایرانیان علاوه بر امور سیاسی، اقتصادی، مذهبی و تکوین زیرساخت های اداری، در رونق فرهنگی و اندیشه های علمی و توسعه صنایع وابسته به علم و کتابت مانند کاغذ و قلم نقش مهمی ایفا کردند. این مقاله بر اساس روش تبیین تاریخی بر آن است تا دستاوردها و رونق فرهنگی و علمی را به تاثیر از حضور ایرانیان در قدرت سیاسی خلافت بررسی کند.
  کلیدواژگان: ایرانیان، خلافت اسلامی، تحولات فرهنگی، مراکز علمی، ساختار قدرت
 • روزبه زرین کوب*، علی علی بابایی صفحات 117-137
  آثار مورخان قفقازی در دوره باستان، در بردارنده نشانه هایی از تقسیم بندی جوامع ساکن در قفقاز در آن دوران است. هرچند در این آثار بر ساختار اشراف محور جوامع قفقازی تاکید شده است، با این حال حاوی شواهدی از زندگی طبقات فرودست جوامع قفقازی در دوره باستان نیز می باشد. در این جستار از آثار مورخان ارمنی و گرجی، چون موسی خورنی، پاستوس بوزند، غازار پارپتسی، لئونتی مرولی و داسخورانتسی یاری گرفته شده و همچنین در کنار بررسی این منابع کوشش شده است تا با بهره گیری از منابع همزمان رومی و ایرانی میانه، ساختار جوامع قفقازی با ساختار متناظر ایران پارتی و ساسانی مقایسه شود، تا از این طریق تصویر روشن تری از جوامع قفقازی روزگار باستان به دست آید. در این بررسی، این نتیجه به دست آمد که ساختار اجتماعی سرزمین قفقاز در دوره های اشکانی و ساسانی مشابه ساختار سه گانه اجتماعی ایران در این دوره ها بوده است. ساختاری که از 3 طبقه فرمانروایان، رزمآوران و کشاورزان تشکیل شده بود.
  کلیدواژگان: قفقاز، ساختار اجتماعی، ایران، منابع گرجی و ارمنی
 • سید حسن شجاعی * صفحات 139-160
  بحران اقتصادی 1929 موجب کاهش درآمد ناشی از صدور مواد اولیه در ایران شد. در نتیجه این وضعیت ایران ناچار شد تا به منظور تامین هزینه های مورد نیاز واردات کالاهای مصرفی خود به اجرای سیاست صنعتی سازی دست بزند. در چنین شرایطی ایران به سوی برقراری روابط اقتصادی با آلمان نازی که در صدد تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع جنگی خود بود سوق داده شد تا از این طریق علاوه بر فروش مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز صنایع خود را تامین کند. درپی این نیاز متقابل بود که قرارداد تصفیه محاسبات تجاری میان ایران و آلمان منعقد شد. انعقاد این قرارداد علاوه بر بخش صنعت پیامدهای مهمی در سیاست-گذاری های حکومت پهلوی در سایر بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشت. مقاله حاضر در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی و با به کار گیری اسناد و مدارک آرشیوی، کتاب ها، روزنامه ها و مجلات عصر پهلوی اول به بررسی پیامدهای انعقاد این قرارداد بر سیاست های حکومت پهلوی در بخش کشاورزی بپردازد. اولویت یافتن بخش کشاورزی در سیاست های اقتصادی حکومت با هدف توسعه کشاورزی تجاری جهت تامین مطالبات مواد اولیه آلمان و خارج شدن سیاست صنعتی سازی از اولویت برنامه های اقتصادی حکومت از جمله پیامدهای انعقاد قرارداد تصفیه محاسبات تجاری میان دو کشور بود.
  کلیدواژگان: ایران، آلمان نازی، قرارداد تصفیه محاسبات تجاری، اقتصاد کشاورزی
 • محمد شکری * صفحات 161-210
  در این مقاله نمونه هایی از متغیرات سبکی خط مانوی در میان دست نویس های مانوی تورفان بررسی شده است. برخی واژه ها از زبان عربی در دست نویس های متون فارسی نو به خط مخصوص مانوی به کار رفته و در این مقاله معرفی می شوند. یکی از دست نویس های مانوی همزمان با کهن ترین متون به اصطلاح فارسی کلاسیک مورد توجه قرار گرفته و بررسی دیگر قطعات همسو با آن، به شناسایی کهن ترین واژگان دخیل عربی حدود 90 واژه در نخستین متون فارسی نو انجامید. همچنین بسیاری از متغیرات سبک شناختی چندنویسه در دست نویس های متاخر مانوی و به ویژه برخی از حلقه های مفقودشده در فرآیند تحول پلاستیک خط مانوی، نیز بازشناسی شده است.
  کلیدواژگان: فارسی نو، خط مانوی، زبان عربی، تورفان
 • مریم محمدی، جواد عباسی* صفحات 211-240
  گرجستان از مناطقی بود که به جهت موقعیت حساس جغرافیایی و تا حدودی مذهبی آن در امپراتوری مغول اهمیت ویژه ای یافت. با تاسیس حکومت ایلخانی و رویارویی آن با اردوی زرین در دشت قپچاق این اهمیت دوچندان شد. از سوی دیگر مجموعه ای از عوامل سیاسی، نظامی و اجتماعی در منطقه و در کل قلمرو ایلخانی موجب شد تا این حکومت به تداوم حاکمیت خاندان های محلی در این منطقه رضایت داده و از تلاش برای الحاق کامل آن به قلمرو ایلخانی پرهیز کنند. در چنین شرایطی بود که نقش حکومت محلی گرجستان، یعنی پادشاهی باگراتیدی، نوع مناسبات آن با حکومت ایلخانی و تحولات ناشی از این مناسبات نیز از اهمیت تاریخی قابل توجهی برخوردار گردید. از این رهگذر بود که تحولات سیاسی گرجستان، تابعی از وضعیت حکومت ایلخانی و به ویژه مناسبات آن با اردوی زرین شد. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال تبیین و تحلیل تحولات سیاسی گرجستان از منظر مناسبات آن با حکومت ایلخانی و در پی پاسخ به این پرسش است که گرجستان از نظر سیاسی در این دوره چه وضعیتی داشته و این وضعیت، تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که ایلخانان از یک سو برای حفظ سلطه خود بر این منطقه مهم به شاهان تابع باگراتیدی به عنوان قدرت برتر سیاسی منطقه نیاز داشتند و از طرف دیگر می کوشیدند به اشکال مختلف از قدرت یابی بیش از حد آنان جلوگیری نمایند.
  کلیدواژگان: ایلخانان، گرجستان، سلسله باگراتیدی، مناسبات سیاسی
|
 • Mohammad Ali Akbari* Pages 1-16
  Despite the fact that the issue of Iranian constitutional movement has been variously studied by researchers from different perspectives, only few studies have ever explored this significant event in its relation to the historical context of Iran. Most studies carried out in the field have taken two major theorethical stances: the first one holds that constitutionalism is believed to be a foreign import, and thus lacks any contextual congruency or social relevance to the historical context of Iran. This can suggest that from the very beginning the constitutionalists’ attempts to establish such a political order were doomed to failure. The second stance ascribes the failure of the constitutional movement to external factors, foreigners’ interventions and poor leadership.
  Accordingly, the purpose of the current study is twofold: I) To examine if the failure of the Iranian constitutional movement in establishing a democratic political order was simply due to the asynchrony of the plan and the concrete-conceptual realities of Iran II) To theorize, if possible, an alternative explanatory pattern. To this end, both historical investigation and causal explanation are used as the research methodologies. The findings of research indicate that despite its ability to explain the failure of Iranian constitutional movement, the impossibility pattern proves to be a reductive approach which cannot account for other aspects of the historical reality. The findings also reveal that the alternative pattern (the incomplete plan) offers a credible explanation for the existing structural deficiencies, and considers constitutionalism as an open-ending project of a political transformation to come – what is still a matter of concern and relevance to the contemporary history of Iran.
  Keywords: The Constitutional Movement of Iran, Teleology, Impossible project, Incomplete plan, Philosophic abstention, Democratization, Constructivism
 • Pedram Jam* Pages 17-53
  This study takes under close scrutiny the Old Iranian word āzāta, and traces back its evolution from the old period of Iranian languages through Middle-Western Iranian and up to the advent of New Persian. By producing and analyzing relevant sources from old (Avestan) and middle (Parthian and Middle Persian) Iranian languages, it aims to reconstruct the semantic evolution and expansion of this word. This study claims that āzād, meaning “free” and “unrestricted” – the meanings which usually overshadow other senses of the word, and lead to misinterpretations regarding āzādān’s (a group of Parthian and Persian nobility) origins in the Sassanid era – is in fact a secondary semantic development which has its roots in an old Iranian tradition according to which bandagān (clients), for certain reasons and under certain circumstances, were allowed to be integrated into their overlords family.
  Keywords: āzād, bandag, Middle Persian, The Sasanian nobility, semantic evolution, expansion
 • Mahdiyeh Hamzehei*, Mohammad Mahdi Forghani Pages 55-94
  In the West, Modernity was the product of the enlightenment process that took place within different schools of thought. It began with the Renaissance and continued through the religious-intellectual reformation to the Industrial Revolution. In fact, Modernity was shaped as the product of such a process. Printing, as the medium of information and awareness, played a major role not only in the emergence of the new science, culture, and insight but also in the formation of modernity. Before the Constitutional Revolution in Iran, the components of modernity were already shaped, but upon the emergence of Revolution, some like freedom and Law turned into the major demands of Constitutionalists. The major mass medium of the nation then was the press which, unsurprisingly, played a significant role in the public’s awareness of such components. This, perhaps, is why the present study takes an interest in an analysis of the representations of the components of modernity in Iranian newspapers published in the years between 1902 and 1911. Among all such publications, it is the Tamaddon newspaper which is available now, and is thus consulted in the present study. Twelve issues of the Tamaddon are selected by systematic sampling method, and are then analyzed in terms of variables like components of modernity, attitudes to each element, sources of legitimacy, and connotations. The theorethical basis of the study is a conceptual framework based on the concept of modernity as well as theoretical studies regarding modernity like Mediation Theory and Alternative Modernity. According to the findings of the study, what are chiefly reflected in the Tamaddon include social ideals of the modern man; attitudes towards the components of modernity which are at times different from the westersn models of modernity; religious sources and Iranian traditions which are used as a means of legitimizing argumentations for or against the components; and connotations which speak for the context within which the text was produced.
  Keywords: Newspapers, The Qajar, Modernity, Mediation Theory, Alternative Modernity
 • Nayere Dalir* Mansoure Karimi Pages 95-116
  After the dominance of Arabs in Iran in the early Islamic history, various types of resistances and oppositions occurred. The oppositions throughout the first few centuries of the Arab rule in Iran included political and armed confrontation against official authority, and more importantly theoretical research and debates to challenge Muslims. Furthermore, a group of Iranians who had converted to Islam, endeavored to penetrate into the political hierarchy of the Caliphate, and actively participated in cultural and scientific development of society all of which prevented the extinction of Iranian cultural presence in society. The main purpose of this article is to review of the relationship between the political power of influential Iranians in the hierarchy of political power of Caliphate and cultural development of society. This review proves that the extensive presence of Iranian influential households in the power structure of Abbasid Caliphate was the main cause for the establishment and progression of their cultural and scientific framework.
  Iranians actively participated in the development of political, economic, religious, and administrative foundations throughout Abbasid era. Furthermore, they played a significant role in the advancement of Arabic and Persian literature, philosophy, natural sciences and industries related to writing such as fabrication of paper and pencils. This article, based on the method of “historical explanation,” seeks to analyze the cultural and scientific outcome of the presence of Iranians in the political power structure of the period of Abbasid Caliphate.
  Keywords: Iranians, Abbasid Caliphate, Cultural developments, Scientific Centers, hierarchy of political power
 • Roozbeh Zarrinkoob*, Ali Alibabaee Pages 117-137
  Works of Caucasian historians in the ancient times contain evidence of Caucasian societies’ division. Although these works have emphasized on the aristocratic structure of the Caucasian societies, they also include evidence of the life of the lower classes in ancient times. The present article has invoked the works of Armenian and Georgian historians like Moses Khorenasi, Pavstos Buzand, Lazar Parapets, Leonti Mrovli and Moses Dasxurantsi. Yet, in order to compare the Caucasian social structures with the corresponding Sassanid and Parthians structures, and to give a clearer picture of the ancient Caucasian society, it has also tried to benefit from a simultaneous study of Roman and Middle Persian sources. The final findings of the research prove that the social structure of Caucasus in the Parthian and Sassanid periods is similar to the tripartite social structure of Iran in the same periods - The structure that consists of rulers, warriors and peasants.
  Keywords: Caucasus, social structure, Iran, Georgian, Armenian sources
 • Seyyd Hassan Shojaee* Pages 139-160
  The Great Depression of 1929 caused a fall in national income from raw materials export in Iran. As a result Iran had to adopt industrialization policy in order to provide budget for import of consumer goods. In this circumstances Iran was willing to make economic relationship with Nazi Germany which wanted to provide raw materials for his war industry, consequently Iran could not only sell his raw materials but also provide machinery for his industry. As a result of this mutual need, Iran and Nazi Germany signed commercial accounts clearing contract. As a result, this contract not only brought great consequences for economic policy of Pahlavi government but also for agricultural parts. This research is going to study consequences of this contract for Pahlavi`s agricultural policies according to a historical method and using archive documents, books, newspapers and magazines during Pahlavi I. One of the consequences of commercial accounts clearing contract was development of commercial agriculture for providing raw materials for Germany, it took priority over industrialization and all other policies.
  Keywords: Iran, Nazi Germany, commercial accounts clearing contract, agricultural economy
 • Mohammad Shokri* Pages 161-210
  This article surveys a number of stylistic variables in the orthography of Turfan Manichaean manuscript pages. Some Arabic words has been used in the Classical New Persian fragments that were written in Manichaean alphabet and are introduced in this article. One of the texts in Manichaean script is contemporary with the oldest Classical Persian texts and belongs to the advent of New Persian. The study of this text and other similar fragments has brought forth the identification of about 90 Arabic loanwords in early New Persian texts. This study has reviewed stylistic variables of letters in the late Manichaean fragments, and through this, has found some missing links in the development process of Manichaean script.
  Keywords: New Persian, Manichaean script, Arabic Language, Turfan
 • Javad Abbasi*, Maryam Mohammadi Pages 211-240
  Georgia was one of regions, which due to its strategic and somehow religious circumstances, had a spectacular importance in the Mongol empire. This critical position was intensified following the establishment of the Ilkhanid government and its confrontation with the Golden Horde in Qipchaq. On the other hand, a set of political, military, and social factors in the region and throughout the Ilkhanid realm forced Ilkhans to be content with the continuation of local sovereignties, avoiding direct dominance over the region. It was under such circumstances that the role of the Bageratid local kingdom, its relation with the Ilkhanids and the subsequent developments were given a historical significance. As a result, political developments in Georgia became a subset of the situation in the Ilkhanid government and its relations with the Golden Horde. This article explains and analyses political developments in Georgia based on its subordination to the Ilkanid rule. It represents how Ilkhans, on the one hand, exploited Bageratids’ supremacy in the region to maintain their own domination over the region and, on the other hand, attempted to control their power in different ways
  Keywords: Ilkhanids, Georgia, Bageratids, political relations