فهرست مطالب

بیولوژی کاربردی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1394)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید شانقی، ایرج جوادی*، ژیلا محسنی صفحه 1
  مقدمه

  هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر نیاسین بر کاهش عوارض ناشی از مصرف بلئومایسین در مدل انسانی می باشد.

  مواد و روش ها

  از 20 نفر از افراد تحت درمان با بلئومایسین، ضمن اخذ رضایت نامه و تقسیم شدن به دو گروه شاهد و افراد تحت درمان، به گروه اول دارونما به همراه بلئومایسین و به گروه دوم نیاسین به همراه بلئومایسین داده شدو نتایج حاصل از آن ثبت و تحت آنالیز با نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های t-test قرار گرفت.

  نتایج

  بیمارانی که تحت درمان با بلئومایسین قرار گرفته اند عمدتا دارای لنفوم و سپس بیضه بودند. نتایج نشان می دهد که لنفوم هوچکین در هر دو گروه بیشترین فراوانی را داشته است. در مورد سرطان بیضه گروه کنترل 2 نفر ودر گروه تیمار 1 نفر بوده است. یافته ها در مورد فروانی بیماران برحسب سابقه بیماری نشان می دهد که میانگین ابتلابه این بیماری در گروه کنترل 5 ماه و گروه تیمار 5 ماه بوده است .

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان می دهد که نیاسین می تواند عوارض حاصل از درمان بیماران سرطانی توسط بلئومایسن را از جهات مختلف از جمله عوارض پوستی،خستگی و خواب آلودگی، ، ریزش مو از طریق تاثیر بر بیان ناقل سدیم فسفات، کاهش دهد

  کلیدواژگان: نیاسین، بلئومایسن، سرطان
 • مرضیه علوی، سید رضا طباطبایی، هدی فضائلی، ناصر کلهر، محسن شیخ حسن، مهدیه غیاثی* صفحه 2
  مقدمه

  طبق تعریف ناباروری عبارت است از عدم ایجاد حاملگی با وجود یک سال نزدیکی جنسی بدون استفاده از هر گونه وسیله ممانعت از بارداری. در حدود یک سوم یا 50% موارد، ناباروری به علت فاکتوری مردانه اتفاق می افتد. عفونت می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرد را دچار مشکل ناباروری کند. بعضی از باکتری ها از طریق چسبیدن یا آگلوتیناسیون باعث بی حرکت شدن سلول های اسپرم می شوند. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع آلودگی باکتریایی در جمعیت نابارور مردان استان قم است تا بدین وسیله اهمیت انجام تست های مورد نیاز جهت تشخیص سریع آلودگی در نمونه سیمن مشخص گردد.

  مواد و روش ها

  هر نمونه توسط خود بیمار در داخل ظرف استریل جمع آوری شد. جهت کشت و جداسازی گونه باکتریایی از لوپ استاندارد (001/0 ml) استفاده و مایع منی بر روی محیط های EMB و آگار خون دار کشت داده می شد و پس از قرار دادن به مدت 24 ساعت در انکوباتور، مورد مطالعه قرار می-گرفت. چنانچه روی محیط کشت بیش از 103×1 عدد باکتری در یک میلی لیتر وجود داشت، کشت مثبت تلقی می شد.

  نتایج

  وجود باکتری در 23 نمونه از مجموع 76 نمونه مایع منی مردان نابارور تشخیص داده شد. به این ترتیب شیوع آلودگی باکتریایی در میان مردان نابارور استان قم26/30% تخمین زده شد.

  کلیدواژگان: آلودگی باکتریایی، کشت میکروبی، ناباروری
 • زهرا آقا جانی*، ملیحه هدایت شده صفحه 3

  امروزه استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره ی آن ها به عنوان منابع طبیعی که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی هستند، مورد توجه محققین قرار گرفته است. آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که به طور موثر و به طرق مختلف از واکنش رادیکال های آزاد دارای اکسیژن و نیتروژن فعال با بیومولکول ها (نظیر پروتئین، آمینو اسید، لیپید و DNA) جلوگیری کرده و منجر به کاهش آسیب و یا مرگ سلولی، بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها می شوند. در این تحقیق، پس از استخراج روغن از بذرهای گیاه بابونه کامومیل به جهت بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، از دو آزمون رادیکال 2 و ''''2- دی فنیل 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) و سامانه ی بتاکاروتن / لینولئیک اسید استفاده شد. نتایج نشان داد که در آزمون DPPH، مقدار IC50 حاصل نشان داد که قدرت آنتی اکسیدانی این روغن در مقایسه با BHT قابل توجه نیست اما در آزمون بتاکاروتن / لینولئیک اسید، فعالیت این روغن نمونه دارای درصد مهار 29% می باشد. نتایج نشان داد که اسانس این روغن قدرت آنتی اکسیدان قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد.

  کلیدواژگان: chamomilla Matricaria، فعالیت آنتی اکسیدانی، روغن دانه
 • بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل شهر قم و عوامل مرتبط با آن
  مهیندخت سعادتمند*، زهرا بزاز بنیسی صفحه 4
  زمینه و هدف

  در دهه گذشته مطالعات پزشکی تمایل زیادی به بررسی کیفیت زندگی داشته اند. کیفیت زندگی تلفیقی از ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و محیطی می باشد که بر اساس تجربیات فرد از زندگی بیان می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطوح کیفیت زندگی در ماماهای شاغل به عنوان عناصر موثر بر سلامت زنان طراحی گردید.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلی است که تحت عنوان "بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل شهر قم" انجام شده است. جمعیت مورد بررسی، 158 نفر از ماماهای شاغل شهر قم بودند که پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و بررسی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت جهت تکمیل، درا ختیار آنها قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، من ویتنی و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که اکثر واحدهای مورد پژوهش کیفیت زندگی خود را "خوب" ارزیابی نموده اند. نمرات حیطه های مختلف کیفیت زندگی، بین ماماهای شاغل در درمانگاه و زایشگاه، تفاوت آماری معنی داری نداشت(P < 0.05). بر اساس آزمون رگرسیون خطی ارتباط آماری معنی داری میان حیطه های سلامت روانی، اجتماعی و محیط با تاهل و مدرک تحصیلی، وجود داشت(P < 0.05).

  نتیجه گیری

  با آنکه مامایی از مشاغل پراسترس محسوب می شود اما اکثر واحدهای مورد پژوهش کیفیت زندگی خود را "خوب" ارزیابی نموده اند و نمرات حیطه های مختلف کیفیت زندگی، بین ماماهای شاغل در درمانگاه و زایشگاه، تفاوت آماری معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مامایی، ماما
 • بررسی اثر عصاره وارنگبو (Mellisa officinalis) بر یادگیری وابسته به وضعیت اتانول در موش های کوچک آزمایشگاهی نر تحت تیمار با نیکوتین
  رامش احمدی*، فریبرز صبوری صولتی صفحه 5
  مقدمه

  گیاه وارنگبو دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد افسردگی می باشد . علاوه بر این ، به دلیل دارا بودن ترپنوئیدها در یادگیری و حافظه موثر است. نقش احتمالی عصاره وارنگبو در یادگیری وابسته به وضعیت در موش های بالغ نر تحت تیمار با نیکوتین بررسی شده است .

  هدف از تحقیق

  در این مطالعه اثر تزریق داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر یادگیری ابسته به وضعیت اتانول در درموش های نر تحت تیمار با نیکوتین بررسی شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی از 60 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر استفاده شد (10گروه 6 تایی) . تست رفتاری توسط دستگاه یادگیری اجتنابی مهاری(غیر فعال) ، مدل Step down انجام گرفت . در این مطالعه اتانول در مرحله قبل از آموزش و قبل از آمون تزریق شد.

  نتایج

  برای داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده و سطح معنی دار داده ها 0.05p< در نظر گرفته شد .تزریق اتانول قبل از آموزش حافظه را تخریب (**p<0.01) و قبل از آزمون فراموشی القا شده را اصلاح کرد (p<0/05).

  نتیجه گیری

  تزریق عصاره وارنگبو (g/kg 25) قبل از آزمون توانست اثر کاهش اتانول (g/kg 0.25) و نیکوتین (mg/kg 0.1) تزریق شده قبل از آموزش را بر (SDL) جبران کند

  کلیدواژگان: یادگیری وابسته به وضعیت، وارنگبو، نیکوتین، وارنگبو(Melissa officinalis)، موش های کوچک آزمایشگاهی نر
 • محمد دخیلی* صفحه 6
  مقدمه

  عفونت ادراری شایعترین بیماری دستگاه تناسلی ادراری و دومین بیماری عفونی باکتریال در کودکان است. این مطالعه به منظور بررسی علل باکتریایی ، علائم بالینی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری انجام شد.

  مواد و روش

  این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی مقطعی در سال 1389 انجام شد. در این تحقیق 70 نفر از کودکان دچار عفونت دستگاه ادراری (Urinary Tract Infection) از نظر ارگانیسم دخیل در ایجاد بیماری و هچنین یافته های میکروبیولوژی ، کشت ادرار وخون و علائم بالینی مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  شایعترین جرم مشاهده شده E. Coli بود که در 7/55 درصد از موارد دیده شد. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها و سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها با سایر آنتی بیوتیک ها یکسان بود. در 6/38 درصد حساسیت آنتی بیوتیکی Intermittent وجود نداشت و مقاومت به سفالوسپورین ها بیشتر از سایر موارد بود.

  بحث

  در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چنین استنباط می شود که شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان مبتلا به UTI نسبتا بالا می باشد و لذا نیاز به اتخاذ تدابیری جهت کاهش میزان بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در این گروه از افراد به منظور کاهش عوارض عفونت دستگاه ادراری می باشد.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، کودکان، عفونت ادراری
|
 • Iraj Javadi* Page 1
  Background

  Bleomycin is a drug commonly used in cancer treatment drug that may have many complications such as pulmonary fibrosis, anemia, rash, etc.. Animal studies have shown that niacin plays an important role in reducing the effects of bleomycin. The aim of this study was to evaluate the effect of niacin to reduce the side effects of bleomycin in human models.

  Material and Methods

  Of the 20 patients treated with bleomycin, the consent and divide into two groups and treated with bleomycin and the second group received placebo group, niacin is given in combination with bleomycin and the results of which were recorded and analyzed with SPSS software by t-test and one-way ANOVA methods.

  Results

  Considering that the number of men and women studied was equal in both groups (5 male and 5 female) gender-matched individuals Selection (maching) and therefore results in tables and graphs is not. Patients treated between 77-25 years of age and the average age was 43 years. Patients who were treated with bleomycin were mostly Hodgkin's lymphoma. In the case of testicular cancer in 2 patients in the control 1group and the experimental group 1 Patient. Findings on the frequency of patients according to disease history shows that the resolutions of the disease an average of 5 months in the control group and the treatment group was 5 months.

  Conclusion

  The results show that niacin can recover bleomycin side effects of cancer treatment in different aspects, including skin reactions, fatigue and drowsiness, , hair loss.

  Keywords: Bleomycin, Niacin, cancer
 • Zahra Aghajani* Page 3

  The researchers have been attracted toward the use of herbs and active components as they are natural resources which have antioxidant activity. Antioxidants are compounds that are effective in different ways by the reaction of free radicals of oxygen and nitrogen active biomolecules (such as proteins, amino acids, lipids and DNA) to prevent and reduce damage or cell death, cardiovascular disease and cancers. In this study, after extraction of oil from seeds of chamomile to measure the antioxidant activity of radical test 2 and ''''2-diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH) and system-carotene / linoleic acid was used. The results showed that the test of DPPH, IC50 values, showed that the antioxidant power of the oil is not significant compared to BHT, but in the case of beta-carotene / linoleic acid inhibits the activity of the oil sample percentage is 29%. The results show that the oils of this plant do not show a significant antioxidant power.

  Keywords: Matricaria chamomilla, Antioxidant Activity, Seed Oil
 • Quality Of Life In Employed Midwives In Qom
  Mahindokht Saadatmand *, Zahra Bazaz Benisi Page 4
  Background and objectives

  Over the last decade, quality of life investigations have become an increasingly important part of many medical studies. Quality of life is a multi- dimensional issue, incorporating physical, psychological, social, and Environmental domains that it must be self- reported according to the person’s own experiences. The purpose of the present study was to determine the quality of life levels in employed Midwives as effective factor on women health.

  methods

  It was a descriptive cross sectional study that conducted in iran. 158 samples of employed midwives from Qom compeleted the questionnaire. The data were collected using demographic check list, and WhoQol- BREF questionnaire. Data were analyzed by SPSS- PC software and descriptive analysis, Independent- samples T test, Mann– Whitney test and linear regression.

  Results

  Findings showed that the most of subjects had "good" quality of life. There was no significant Statistical differences between quality of life in midwives work in hospitales or health centers (P < 0.05). There was significant Statistical relationship between psychological, social, and Environmental domains and education and marriage (P < 0.05).

  Conclusion

  On the results of this study; Whereas midwifery is a stressful job, there was seen higher quality of life in employed midwives and There was no significant differences between quality of life in midwives that work in hospitales or health

  Keywords: quality of life, midwives, midwifery
 • Effects of Melissa officinalis on ethanol state-dependent learning in nicotine- treated mice
  ramesh ahmadi* Page 5
  Objectives

  Melissa officinalis has antioxidant and antidepressant effects. Besides, it could be good in learning and memory due to its terpenoides. The possible role of Melissa officinalis on ethanol state – dependent learning was studied in adult nicotine-treated male mice.

  Materials 

  As a model of memory, a single –trial step- down passive avoidance task was used. In this project, ethanol (0.25, 1g/kg) and nicotine (0.01, 0.1mg/kg) was administrated 30 minutes before training and testing. Melissa officinalis extract (25 mg/kg) was administrated 30 minutes before testing, and then step down latency (SDL) was measured. Key

  finding

  The obtained results showed that administration of ethanol (0.25, 1 g/kg) and nicotine (0.1 mg/kg) before training could decrease SDL, whereas, nicotine (0.01mg/kg) increased SDL.

  Conclusion

  Pre testing administration of ethanol (1 g/kg), nicotine (0.1mg/kg) and Melissa officinalis extract (25mg/kg) could ameliorate decreasing effects of pre training ethanol (0.25, 1g/kg) and nicotine (0.1mg/kg) on SDL.

  Keywords: Mellisa officinalis extract (Varangboo), ethanol state- dependent learning, nicotine- treated mice
 • Mohammad dakhili* Page 6
  Objective

  Urinary tract infection is most common disease of reproductive system and the second of the urinary bacterial infection in children. These study investigated the bacterial causes, symptoms and antibiotic resistance in children with urinary tract infections have been done.

  Methods

  This study was performed as descriptive cross-sectional one and 70 children attending to Khorrami Hospital in Qom Province were evaluated for microbiological findings and antibiogram.

  Results

  The most common germ was E. Coli in 7/55 percent. The antimicrobial resistance pattern was similar for fluorocinolones, cephalosporines, and aminoglycosides with other antibiotics. The intermittent sensitivity was not seen; in 38.6% and the resistance was highest to cephalosporines.

  Conclusions

  Totally, according to the obtained results and comparison with other studies, it may be concluded that prevalence of anti-microbial resistance among children with UTI is relatively high and some sterategies should be developed to reduce it and its complications.Key words: Anti-microbial resistance, Children, UTI

  Keywords: Anti-microbial resistance, Children, UTI