فهرست مطالب

بازاریابی سیاسی - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1397)
  • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1397)
  • 178 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1398/06/25
  • تعداد عناوین: 27
|