فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضوان انصاری*، طاهره چنگیز، علی اکبر حق دوست صفحات 1-13
  مقدمه
  شناسایی علل و عوامل افت تحصیلی، که از ناکامی های نظام آموزشی محسوب می شود، یکی از موضوعات کاربردی و مهم در حوزه پژوهش های آموزشی است. با توجه به فقدان یک بررسی جامع، همه مستندات منتشر شده، علیرغم وجود مقالات متعدد در این زمینه در کشور ایران،  سعی شد تا  با مرور نظام مند متون منتشر یافته در مدت زمانی 15 سال گذشته، نقش شرایط تحصیلی و دانشگاهی بررسی شده را در ارتباط با  افت تحصیلی تعیین کرده شود. 
  روش کار
  در این پژوهش ابتدا مستندات به صورت نظام مند مرور و اطلاعات آنها جمع آوری گشت. مقالات منتشر شده مرتبط با  علل عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور از فروردین 1375 لغایت اسفند 1389 به صورت همه شماری 1008 مقاله  استخراج شد که  از این میان26 مقاله متن کامل قابل دسترسی و دارای کیفیت حداقل پژوهشی را داشت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های هر دو مرحله، احتمالا، جنس پسر، بالاتر بودن سن ورود به دانشگاه، وجود مشکلات مقطع تحصیلی، سهمیه قبولی، ترم تحصیلی، نوع رشته تحصیلی، عملکرد استاد درس، وضعیت آموزش و برنامه ریزی آموزشی، شرایط کلاس، سابقه انتقالی یا مهمان شدن، وجود مشاور درس، دوره شبانه/روزانه، روابط اجتماعی در دانشگاه، زندگی شهری، شرایط دیپلم(معدل)، نوع دیپلم(تجربی)، علاقه نداشتن به رشته تحصیلی، پایین تر بودن معدل دیپلم یا مقطع قبلی، بیشتر شدن فاصله دیپلم تا ورود به دانشگاه، نداشتن مطالعه در طول ترم و همچنین فعالیت های علمی و پژوهشی، از عوامل دانشگاهی و شرایط تحصیلی می باشند که می توانند منجر به افت تحصیلی در دانشجویان گردند.
  بحث و نتیجه گیری
  با وجود تحقیقات زیاد در زمینه علل افت تحصیلی، به نظر می رسد استاندارها و تعاریف مورد استفاده از پژوهش ها متفاوت بوده و برای ارتقای کیفیت کار باید استانداردسازی لازم صورت پذیرد. در مجموع دیدگاه های اعضای هیات علمی تا حدود زیادی با واقعیت های دیده شده در مقالات هماهنگی داشت و نشان می دهد که تجربه مدرسان دانشگاه در این حیطه قابل اعتماد می باشد. همچنین به نظر می رسد با توجه به علل عمده عوامل فهرست شده؛ بتوان گروه هایی که احتمال افت تحصیلی در آنها بیشتر است را شناسایی و برای ایشان اقدامات پیشگیرانه به کار برد.
  کلیدواژگان: مرور نظام مند، علوم پزشکی، دانشجو، موفقیت تحصیلی، افت تحصیلی، ایران
 • عزیزالله دهقان، مریم مردانی، علی خانی، راحله ثابت * صفحات 14-20
  مقدمه
  رعایت برخی اصول در برابر حقوق بیمار که همگی در قالب اخلاق حرفه ای تعریف می شوند، اصلی مهم و اساسی در امور بهداشتی درمانی محسوب می شود که یکی از این حقوق رعایت حریم خصوصی بیمار می باشد. بنابراین هدف از این مقاله بررسی میزان رعایت حریم خصوصی بیماران از دیدگاه پرسنل و بیماران در بخش اتاق عمل بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی فسا بوده است.
  روش کار
  در یک پژوهش مقطعی، جامعه ای از پرسنل (50 نفر) و بیماران (50 نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس دیدگاه آنها درباره رعایت حریم خصوصی با استفاده از دو پرسشنامه معتبر که هر کدام مشتمل بر12 سوال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین عملکرد پرسنل با استفاده از فهرستی توسط پژوهشگر مورد مشاهده واقع گردید. پس از جمع آوری اطلاعات،  داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیلی و نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. به گونه ای که سطح معنا داری  p≤0/05 در نظر گرفته شد.  
  یافته ها
  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق نشان داد که میانگین نمره رضایت بیماران از رعایت حریم خصوصی (4.23±21.32)، و میانگین نمره رضایت پرسنل از رعایت حریم خصوصی در بیماران (7.52± 30.60) بود. همچنین میانگین نمره عملکرد پرسنل در زمینه رعایت حریم خصوصی با استفاده از فهرست ها مشاهده (6.87± 23.56)شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مشتمل بر تفاوت دیدگاه های پرسنل و بیماران در رضایت از رعایت حریم خصوصی بود؛ که این تفاوت از نظر آماری معنا دار بود (p≤0/001). همچنین نتایج تجزیه و تحلیل مشاهدات نشان داد که میزان رعایت حفظ حریم خصوصی در اتاق عمل های مختلف، به طور معناداری متفاوت است (0≤0/001).
  نتیجه گیری
   پرسنل اتاق عمل میزان رضایت از رعایت حریم خصوصی بیماران را در سطح بالاتری نسبت به بیماران اعلام کرده بودند و در کل میزان رعایت حریم خصوصی در این بیمارستان در حد متوسط بود. همانگونه که کوتاهی در زمینه درمان می تواند ضرر جسمی و جانی جبران ناپذیری به وجود آورد، رعایت نکردن اخلاق پزشکی حرفه ای و تجاوز به حریم خصوصی بیمار نیز می تواند خسارت های روحی، روانی و گاهی جسمی و جانی نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین آموزش کادر درمانی آگاه و مسئول در برابر اهمیت سلامت جسم، جان، روح و روان بیماران و آموزش اصول اخلاق حرفه ای امری واجب و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: حریم خصوصی، اخلاق، رضایت بیمار
 • ابوالفضل فرهادی* صفحات 21-28
  مقدمه
  شیر و لبنیات به عنوان مواد غذایی، بسیار مفید هستند. به طوریکه استفاده از آن ها تاثیر قابل توجهی بر سلامت دارد. به نظر می رسد نظریه های فراتئوری و رفتار برنامه ریزی شده به عنوان یک چهارچوب مفهومی، برای درک فرایند رفتار بهداشتی در ارتقاء رفتار تغذیه ای سالم در دانشجویان موثر باشند. این تحقیق با هدف تعیین تاثیر نظریه های فراتئوری و رفتار برنامه ریزی شده در ارتقا دادن سطح رفتار تغذیه ای سالم در دانشجویان، با تاکید بر مصرف شیر و لبنیات انجام گشت.
  روش کار
  تحقیق حاضر یک پژوهش نیمه تجربی است. در این بررسی مداخله ای 300 نفر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به روش در دسترس بودن وارد تحقیق شدند و آنها به دو گروه (نظریه های فراتئوری و نه رفتار برنامه ریزی شده) بر اساس قرعه تقسیم کردند. در هر گروه، پنج جلسه آموزش به روش سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و با توجه به مراحل و سازه های این نظریه ها برگزار شدند. ابزار تحقیق شامل: پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و یادآمد میزان مصرف شیر و لبنیات بود. داده های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی - استنباطی (تی مستقل و تی زوجی) مشخص گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS  ویرایش 16 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان مصرف شیر و لبنیات در هر دو گروه  بعد از مداخله به طور معنا داری افزایش یافته است (0/001>p). همچنین میزان مصرف شیر و لبنیات در گروه مداخله بر اساس نظریه فراتئوری به طور معناداری بیشتر از میزان مصرف شیر و لبنیات در گروه مداخله بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود(0/002=p).
  نتیجه گیری
  به کارگیری نظریه های فراتئوری و رفتار برنامه ریزی شده و آموزش براساس آنها، روش مناسبی برای طراحی مداخلات جهت افزایش میزان مصرف شیر و لبنیات در میان دانشجویان می باشد؛ به گونه ای که تاثیر کاربرد نظریه فراتئوری بیشتر از نظریه رفتار برنامه ریزی شده است.

  کلیدواژگان: نظریه فرانظری، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مصرف شیر و لبنیات، دانشجویان
 • ایمانه باقری، نیر سلمانی*، زهرا ماندگاری، بهاره فلاح، بهروز پاک چشم صفحات 29-37
  مقدمه
  رعایت اخلاق حرفه ای بخش تفکیک ناپذیری از حرفه پرستاری و امر مراقبت از بیمار می باشد.کدهای اخلاق در پرستاری راهنمایی برای پرستاران است تا کیفیت مسئولیت های اخلاق حرفه ای خود را بالا ببرند از سوی دیگر هوش معنوی عامل مهمی در کارآمدی و موفقیت تیم درمان تلقی می شود.مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین هوش معنوی با  رعایت کدهای  اخلاق حرفه ایی  توسط  پرستاران انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی همبستگی 164 پرستار شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی کینگ انجام شد، داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نمره کلی هوش معنوی 12/01±70/86در سطح مطلوب ، نمره کلی رعایت کدهای اخلاق حرفه ای 10/64±84/90در سطح متوسط بود. اولویت رعایت کدهای اخلاق حرفه ای به ترتیب، تعهد به عدالت 12/81±89/5 ، احترام به همکاران 13/55± 89/06و تعهد به حفظ حیثیت پرستاری15/29±88/08بود همچنین ارتباط معناداری بین هوش معنوی و رعایت کدهای اخلاق حرفه ای وجود داشت(P=0/001).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد با توجه به وجود ارتباط معنی دار بین هوش معنوی و رعایت کدهای اخلاق حرفه ای، می توان با تقویت کردن باورهای دینی پرستاران و برگزاری کارگاه در زمینه معنویت به تقویت هوش معنوی و اثرگذاری متقابل آن بر رعایت کدهای اخلاق حرفه ای کمک نمود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، کدهای اخلاق حرفه ای، پرستاران
 • اسماعیل رعیت دوست، نوید کلانی، موسی زارع* صفحات 38-44
  مقدمه
  شان و منزلت، یکی از نیازهای اساسی انسان  است. اما اختلال در سلامتی و بیماری یکی از عوامل عمده ای می باشد که شان افراد را به شدت تهدید می کند و فرد را مستعد  از دست دادن کرامت می نماید. به طوری که بیماران از  لحظه پذیرش و بستری شدن در بیمارستان تا زمان ترخیص احساس می کنند در معرض خطر از دست دادن شان و منزلت  خود می باشند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت شان و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان جهرم در سال 1397 انجام گرفت.
  روش کار
  این تحقیق به شیوه توصیفی مقطعی بر روی 170 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان جهرم  در سال 1397 انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابزار گرداوری اطلاعات شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه رعایت شان بیماران از دیدگاه پرستاران بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از  از نرم افزار SPSS نسخه21 و آزمون های آماری توصیفی(میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه) صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی پرستاران همکاری کننده در بررسی حاضر  5.42±28  بوده است. نمره رعایت حریم بیماران در کل افراد شرکت کننده0.46±2.27 و  نمره استقلال بیماران برابر0.51±2.20 بود. میانگین نمره افراد شرکت کننده در مورد متغیر ارتباط همراه با احترام به بیماران برابر0.60+2.27 بود. بین میزان رعایت شان و کرامت بیماران بستری بر حسب جنسیت پرستاران (0/092=p)، وضعیت تاهل پرستاران (0/830F=p)، تحصیلات (0/230=p)، بیمارستان محل خدمت (0/966=p) و ردیف سنی پرستاران (0/971=p) تفاوت معنا داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  میزان رعایت شان و کرامت بیماران و زمینه های آن (یعنی سه حیطه حریم بیماران، ارتباط همراه با  احترام و استقلال بیماران و زیر مولفه های آن) در وضعیت مطلوب یا نسبتا مطلوب گزارش گردید.
  کلیدواژگان: شان، کرامت، بیماران، پرستاران
 • نوید کلانی، موسی زارع، اسماعیل رعیت دوست*، مجید وطن خواه صفحات 45-53
  مقدمه
  در محیط درمانی، جو اخلاقی به شرایطی گفته می شود که تصمیم گیری اخلاقی را آسان می کند. برخی محققان براین عقیده می باشند که ارتقاء فضای اخلاقی در موسسات بهداشتی - درمانی باعث واکنش بهتر در برابر استرس اخلاقی و سایر عوامل ایجاد کننده نارضایتی، در محیط کاری می گردد. تحقیق حاضر با هدف «بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم در 1397 »انجام پذیرفت.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی - مقطعی  بر روی 50 نفر از پرسنل هوشبری و اتاق عمل بیمارستان های شهرستان جهرم به صورت سرشماری انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: سه پرسشنامه بود. پرسشنامه اول، مربوط به اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه دوم، مربوط به بررسی جو اخلاقی Olson  و پرسشنامه سوم، تمایل به ماندگاری در کار بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آزمون های آماری توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) و آزمون های آماری استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن و کروسکال-والیس) صورت گرفت.
  یافته ها
   56 درصد افراد در این بررسی پرسنل هوشبری و 44 درصد پرسنل اتاق عمل بودند. در پرسنل اتاق عمل میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل و تمامی حیطه های آن بالاتر از 3.5 و مطلوب بود.  اما در پرسنل هوشبری میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل و تمامی زیر مجموعه های آن کمتر از 3.5 و نامطلوب گزارش گردید. در بین تمامی پرسنل، تنها میانگین نمره متغیر جو پزشکان با مقدار 3.45 کمتر از مقدار 3.5 و نامطلوب می باشد. میانگین نمره سطح ماندگاری در کار برای پرسنل اتاق عمل با میزان 13.63 بیشتر از میانگین این نمره برای پرسنل هوشبری با میانگین 13.53 است. طبق نتایج به دست آمده رابطه بین سطح تمایل به حضور فعال در کار با جو اخلاقی اتاق عمل و هیچ یک از حیطه های آن در میان  پرسنل ارتباط معنا دار مشاهده نشد (P>0/05).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، بین وضعیت جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در کار پرسنل اتاق عمل و  هوشبری تفاوت معناداری گزارش نگردید.
  کلیدواژگان: جو اخلاقی، حضور فعال در کار، پرسنل، اتاق عمل، هوشبری
 • ترانه تقوی، فاطمه نجفی* صفحات 54-65
  سابقه و هدف

  رضایتمندی بیمار به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در ارزیابی کیفیت درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقای نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این مبحث در این پژوهش میزان رضایت بیماران از مراقبت ها و خدمات پرستاری در ایران به روش مرور سیستماتیک مورد بررسی قرار می گیرد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با استفاده ازاستراتژی جستجوی کاکرین با کلمات کلیدی Patient Satisfaction, "Nursing Care" , "Iran" در پایگاه های اطلاعات  ,PubMed Scopus  , Magiran ، SID جستجو انجام شد. در نهایت تعداد 33 مقاله بدون محدودیت زمان تا  آوریل 2019 یافت شد. مرور با گامهای استخراج داده ها و ارزیابی کیفیت مطالعات و گزارش یافته ها انجام شد.

  یافته ها

   در کل از تعداد 165 مقاله، نهایتا 33 مقاله مرتبط با عنوان مورد جستجو استخراج گردید. اکثریت مطالعات سطح بالای رضایت بیماران را از خدمات مراقبتی پرستاران نشان می دهند. هرچند که مطالعات دیگری نتیجه ای مخالف این امر را گزارش کرده اند. بعلاوه از رضایت شغلی پرستاران، ویژگی های روانشناختی پرستاران، ابعاد حرفه ای شغل پرستاری ، معنویت پرستاران، نوع بیمارستان، نوع بخشی که بیمار در آن بستری شده است، سطح سواد بیماران، بیمه درمانی و جنسیت به عنوان عواملی که می توانند بر میزان رضایت بیماران از خدمات مراقبتی پرستاری تاثیر گذار باشند نام برده شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  باتوجه به نقش مهم رضایتمندی بیمار از خدمات مراقبتی در بهبود بیمار و ارتقای کیفیت درمانی، سیاست گذاران عرصه سلامت باید توجه خاصی به رفع موانع و معضلات مرتبط چه از جانب بیمار و چه از جانب پرستاران داشته باشند.

  کلیدواژگان: رضایت بیمار، مراقبت پرستاری، خدمات پرستاری، ایران
|
 • Rezvan Ansari*, Ali Akbar Haghdoost, Tahereh Changiz Pages 1-13
  Introduction
  Identifying the causes and concomitant issues of academic failure, which are considered to be failures of the educational system, is one of the practical issues in the field of educational research. Due to the lack of a comprehensive review of all published documents despite numerous papers in this field in Iran, this study attempted to systematically review published texts over the past 15 years on the role of studied academic and academic conditions in relation to academic failure.
  Materials and Methods
  In this study, the documentation was systematically reviewed and their data were collected. Published articles related to the causes of students' academic failure in the medical sciences universities from April 1996 to March 2010, a total of 1008 papers were screened, 26 of which were full text accessible and of minimal research quality.
  Results
  Based on the findings of each of the two stages, it is likely that criteria like the male gender, higher age of entering the university, the problems of the educational level, the passage quota, the term of education, the type of field of study, the performance of the professor lesson, the status of education and planning, the conditions of class, transfer or guest history, presence of curriculum consultant, night / day course, social relations at university, urban life, diploma conditions (grade), type of diploma (experimental), lack of interest in the field of study, lower grade of diploma or previous degree, increased interval between getting diploma and university entrance, lack of study during the term and lack of scientific and research activities on academic factors and academic conditions are among academic factors and educational conditions that can lead to academic failure in students.
  Conclusion
  Despite numerous studies on the causes of academic failure, it seems that standards and definitions used in different studies and standardization work should be done to improve quality. Faculty in the college is largely seen in the articles being consistent with the facts and shows that the reliable experience in this regard is the university professor. It also seems that considering the major causes listed, it is possible to identify groups that are more likely to fail in school and use preventive measures for them.
  Keywords: Systematic review, medical science, student, academic success, academic failure, country
 • Maryam Mardani, Azizallah Dehghan, Raheleh Sabet *, Ali Khani Pages 14-20
  Introduction
  Adherence to a set of principles for patient rights, all defined in the form of professional ethics, is considered to be an essential and fundamental aspect of health and safety issues, one of which is respecting patient privacy. Therefore, the aim of this study was to evaluate the privacy of patients from the viewpoint of personnel and patients in the operating room of Vali-e-Asr Hospital in Fasa University of Medical Sciences.
  Methods
  In a cross-sectional study, a community of staff (50 people) and patients (50 people) were randomly selected. Then, their views on privacy were studied using two valid questionnaires, each containing 12 questions. Also, the personnel performance was checked by a researcher using a checklist. After collecting data, data were analyzed using descriptive and analytical statistics and SPSS software. The significance level was considered as p≤0.05.
  Results
  The results of data analysis in this study showed that the mean score of satisfaction with privacy in patients was (21.32 ± 4.23) and that of operating room personnel was (30.60 ± 7.52). The results of the analysis of variance showed that there was a significant difference between the staff and the views on privacy (P≤0.001). Also, the results of the analysis of observations showed that privacy in different operating rooms was significantly different (P≤0.001).
  Conclusion
  The operating room personnel expressed a higher level of satisfaction with the privacy of patients than patients, and the overall level of privacy in this hospital was moderate. As failure to treat can cause irreparable physical and psychological damage, failure to respect professional ethics and violating the privacy of the patient can also result in psychological and, sometimes, physical damage. Therefore, training a well-informed and responsible medical staff regarding the importance of the health of the body, the soul and mind of the patients, and the teaching the principles of professional ethics is obligatory and necessary.
  Keywords: Privacy, morality, patient satisfaction
 • Abolfazl Farhadie* Pages 21-28
  Introduction
  Milk and dairy products are very useful as a food. So that their use has a significant effect on health. It seems that the transtheoretical model and theory of planned behavior are effective as a conceptual framework for understanding the process of health behavior in promoting healthy eating habits in students. The purpose of this study was to compare the effect of the transtheoretical model and the theory of planned behavior on promoting healthy eating habits in students with an emphasis on milk and dairy consumption.
  Methods and Materials
  In this quasi experimental study, 300 students of Islamic Azad University of Shirvan Branch were selected by convenience sampling and divided into two groups (the trans theoretical model group and the theory of planned behavior group) based on the lottery. In each group, five sessions of education were conducted using lecture, question and answer and group discussion, and according to the stages of these theories. The research instrument was a demographic and amount of milk and dairy intakes (by 24-hour and previous 7 days recall) questionnaire.
  Results
  The results showed that milk and dairy consumption significantly increased in both groups after intervention (p <0.05). Also, milk and dairy consumption in intervention group based on transtheoretical model was significantly higher than milk and dairy consumption in the intervention group based on the theory of planned behavior (p <0.05).
  Conclusion
  Applying the transtheoretical model and the theory of planned behavior and training on the basis of them is a suitable method for designing interventions to increase milk and dairy consumption among students. Also the effect of the application of transtheoretical model is more than the theory of planned behavior.
  Keywords: Transtheoretical Model, Theory of Planned Behavior, Milk, Dairy Consumption, Student
 • Imane Bagheri, Naiire Salmani*, Zahra Mandegari, Bahare Fallah, Behrouz Pakcheshm Pages 29-37
  Introduction
  Compliance with professional ethics is an integral part of the nursing profession and patient care. Nursing ethics codes are a guide for nurses to increase the quality of their ethical responsibilities. On the other hand, spiritual intelligence is an important factor in the efficiency and success of therapeutic team. The purpose of this study was to determine the correlation between spiritual intelligence and professional ethics codes by nurses.
  Methods and Materials
    In this descriptive correlational study, 164 nurses working in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd were randomly assigned through stratified random sampling. The data were collected using the Professional Ethics and Spiritual Intelligence Questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation), and non-inferential statistics (Pearson correlation coefficient, independent t-test and ANOVA).
  Results
  The overall score of spiritual intelligence was 70.86 ± 12.01 at the desirable level, and the overall score of the ethical codes was 10.64 ± 84.90 at the average level. The prioritization of professional ethics codes was as follows: commitment to justice 89.8 ± 12.81, respect for colleagues 13.55 ± 89.06 and commitment to preserving nursing dignity was 88.08 ± 15.29. Also, there was a significant correlation between spiritual intelligence and professional ethics codes (P = 0.001).
  Conclusion
  Given the significant relationship between spiritual intelligence and observance of professional ethics codes, it can be concluded that strengthening religious beliefs of nurses and holding workshops in the field of spirituality can strengthen spiritual intelligence and adherence to professional ethics codes.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Professional Ethics, Nurses
 • Esmaeail Rayat Dost, Navid Kalani, Musa Zare* Pages 38-44
  Introduction
  Compliance with professional ethics is an integral part of the nursing profession and patient care. Nursing ethics codes are a guide for nurses to increase the quality of their ethical responsibilities. On the other hand, spiritual intelligence is an important factor in the efficiency and success of therapeutic team. The purpose of this study was to determine the correlation between spiritual intelligence and professional ethics codes by nurses.
  Methods and Materials
    In this descriptive correlational study, 164 nurses working in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd were randomly assigned through stratified random sampling. The data were collected using the Professional Ethics and Spiritual Intelligence Questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation), and non-inferential statistics (Pearson correlation coefficient, independent t-test and ANOVA).
  Results
  The overall score of spiritual intelligence was 70.86 ± 12.01 at the desirable level, and the overall score of the ethical codes was 10.64 ± 84.90 at the average level. The prioritization of professional ethics codes was as follows: commitment to justice 89.8 ± 12.81, respect for colleagues 13.55 ± 89.06 and commitment to preserving nursing dignity was 88.08 ± 15.29. Also, there was a significant correlation between spiritual intelligence and professional ethics codes (P = 0.001).
  Conclusion
  Given the significant relationship between spiritual intelligence and observance of professional ethics codes, it can be concluded that strengthening religious beliefs of nurses and holding workshops in the field of spirituality can strengthen spiritual intelligence and adherence to professional ethics codes.
  Keywords: Respect, dignity, patients, nurses
 • Navid Kalani, Musa Zare, Esmaeail Rayat Dost* Pages 45-53
  Introduction
  In the therapeutic setting, the ethical climate refers to conditions that facilitate ethical decision making. Some scholars believe that promoting ethical climate in health care institutions will better respond to moral stress and other causes of workplace dissatisfaction. The purpose of this study was to investigate the relationship between ethical climate and tendency to stay at work in Jahrom operating room and anesthesia staff in 2018.
  Methods and Materials
   This descriptive cross-sectional study was performed on 50 anesthesia and operating room staff of Jahrom hospitals. The data collection tool consisted of three questionnaires. The first questionnaire was about demographic information, the second was about the Olson ethical climate survey and the third was about the tendency to stay in business. Data were analyzed by SPSS software version 21 and descriptive statistics (mean, percentage and standard deviation) and inferential statistics (Spearman and Kruskal-Wallis correlation coefficient).
  Results
  56% of the subjects in this study were anesthesia personnel and 44% were operating room personnel. In operating room personnel, the mean score for the operating room ethical climate and all domains was above 3.5 and desirable. But in anesthesia staff, the average score for the ethical climate of the operating room and all its areas was less than 3.5 and undesirable. Of all the staff, only the median variable score of physicians' atmosphere score of 3.45 was less than 3.5. The mean score of retention level for the operating room staff was 13.63 more than the average for the anesthesia staff with an average of 13.53. The results showed that the relationship between the level of tendency to stay at work with the ethical climate of the operating room and none of its domains was significant among the personnel (p> 0.05(.
  Conclusion
  According to the results of this study, there was no significant difference between the status of ethical climate and the tendency to persist in operating room and anesthesia staff.
  Keywords: Ethical Climate, Persistence at Work, Operating Room, Anesthesia
 • Fatemeh Najafi*, Taraneh Taghavi Pages 54-65
  Background

  Patient satisfaction is one of the most effective tools in assessing the quality of health and planning to improve the health system. Considering the importance of this issue in this research, the satisfaction of patients with nursing care and services in Iran through systematic review is examined.

  Materials and Methods

  The present systematic review study was conducted using the search strategy of Cochrane with keywords: Patient Satisfaction, "Nursing Care" , "Iran" in databases, PubMed ,Scopus, Magiran, SID search. Finally, 33 papers were found without time limits until April 2019. The review was carried out with the steps of data extraction and the evaluation of the quality of studies and the reporting of the findings.

  Results

  A total of 165 articles were finally extracted from 33 articles related to the title of the study. The majority of studies show a high level of patient satisfaction from nursing care. However, other studies have reported a controversial outcome. In addition, nurses' job satisfaction, nurses' psychological characteristics, occupational nursing dimensions, nurses' spirituality, type of hospital, type of ward that patient hospitalized, patient literacy level, health insurance and gender as factors that can affect Patients satisfaction are affected by nursing care.

  Conclusion

  Regarding the important role of patient satisfaction from care services in improving the patient and improving the quality of health care, health policy makers should pay particular attention to removing relevant barriers and problems from both the patient and the nurses.

  Keywords: Patient Satisfaction, Nursing Care, Nursing Services, Iran