فهرست مطالب

 • سال پنجاهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زینب عظیمی زاده، سید حسین کارپرورفرد*، هادی عظیمی نژادیان صفحات 253-266

  در این پژوهش از طرح جدید یک تیغه ی باریک خاک ورز با زاویه تمایل جانبی 10 درجه به منظور امکان سنجی حذف باله از آن و مقایسه با تیغه شاهد استفاده شد. عوامل آزمایشی شامل تیغه (تیغه با زاویه تمایل جانبی 10 درجه، تیغه با زاویه تمایل جانبی 10 درجه با باله و تیغه شاهد)، عمق شخم در سه سطح 20،15 و 25 سانتی متر و سرعت پیشروی در دو سطح 3 و 6 کیلومتر بر ساعتبودند. نیروی مقاومت کششی، مقاومت ویژه، سطح بهم خوردگی خاک و مصرف سوختبه عنوان صفات اندازه گیری شده در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد، نیروی مقاومت کششی تیغه های زاویه دار با و بدون باله نسبت به تیغه شاهد به طور معنی دار افزایش یافت. سطح بهم خوردگی خاک در تیغه با زاویه تمایل جانبی 10 درجه با و بدون باله نسبت به تیغه شاهد کاهش یافت. اثر نوع تیغه بر مقاومت ویژه معنی دار بود. مقاومت ویژه در تیغه 10 درجه با باله و عمق 25 سانتی متری بیش ترین مقدار و در تیغه شاهد و عمق 15 سانتی متری دارای کم ترین مقدار بود. اثر نوع تیغه، عمق شخم و سرعت پیشروی و همچنین برهم کنش این سه عامل بر مصرف سوخت در سطح احتمال یک درصد معنی دار شدند. مقدار مصرف سوخت در تیغه شاهد و 10 درجه با هم تفاوت معنی داری نداشت. بر اساس نتایج رگرسیونی حاصله عمق بهینه برای تیغه باریک خاک ورز با زاویه تمایل جانبی 10 درجه، 17/02سانتی متر و سرعت پیشروی بهینه 6/3 کیلومتر بر ساعت پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: تیغه خاک ورز، عمق شخم، سرعت شخم، مقاومت کششی، مصرف سوخت
 • موحد سپهوند، حسین مبلی*، محمد شریفی، مجید خان علی صفحات 267-279

  تحقیق حاضر به منظور مدل سازی روند مصرف انرژی و ارزیابی شاخص های اقتصادی- زیست محیطی در تولید مرغ گوشتی شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری برای یک دوره پرورش در سال 95-1394 جمع آوری شد. بر اساس نتایج، متوسط کل انرژی های ورودی و خروجی به ترتیب 163699/27و 26730/64مگاژول به ازای 1000 قطعه مرغ محاسبه شد. نتایج استفاده از تابع کاب- داگلاس نشان داد که تاثیر تمامی نهاده های انرژی بر عملکرد مثبت بود. تحلیل حساسیت نشان داد، با افزایش یک مگاژول در انرژی ورودی نهاده های نیروی انسانی، تجهیزات، سوخت، خوراک مصرفی و الکتریسیته، عملکرد به ترتیب 0/388، 0/055، 0/009، 0/016 و 0/006 کیلوگرم افزایش می یابد. نسبت فایده به هزینه 1/21 تعیین شد. شاخص های پتانسیل گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اختناق دریاچه ای به ترتیب 7/5272 کیلوگرم کربن دی اکسید معادل، 62/56کیلوگرم گوگرد دی اکسید معادل و 22/56کیلوگرم فسفات معادل به ازای یک تن وزن مرغ زنده محاسبه شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی چرخه زندگی، تابع کاب- داگلاس، تحلیل حساسیت انرژی، شاخص های اقتصادی، مرغ گوشتی
 • مرتضی زنگنه*، نرگس بناییان، سید حسین پیمان، مهدی خانی صفحات 281-292
  در این تحقیق عملکرد زنجیره تامین ماشین های کشاورزی برنج در سطح خرده فروشی در استان های گیلان و مازندران با استفاده از مدل SCOR  یا مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامین (Supply Chain Operational Reference) ارزیابی شد. نمایندگی های فروش ماشین های برنج  با استفاده از 93 گویه در پنج بعد ارزیابی شدند. بر اساس نتایج آزمون t تک نمونه ای، متغیرهای کارایی، هماهنگی و یکپارچگی در نمایندگی های فروش به طور معنی داری دارای سطح بالاتر نسبت به مقدار متوسط بودند. فرآیند خوشه بندی نمایندگی های فروش بر اساس میانگین گویه انجام شد. نتایج خوشه بندی نشان داد که عملکرد نمایندگی های فروش دو سطح اصلی، یکی مطلوب و یکی نامطلوب دارد. بدین ترتیب برای بهبود وضعیت مدیریت زنجیره تامین، عملکرد تقریبا نیمی از فروشگاه ها باید اصلاح شود. در این پژوهش DEA یا تحلیل پوششی داده ها (Data Envelopment Analysis) نیز به عنوان روشی برای ارزیابی کارایی مدل SCOR مطرح شد که از نوآوری های پژوهش حاضر است. نتایج تحلیل پوششی داده ها نیز نتایج تحلیل خوشه ایرا تایید کرد و کارایی حدود نیمی از واحدها برابر یک محاسبه شد. باتوجه به نتایج این تحقیق، برای بهبود عملکرد فروشگاه های ماشین های کشاورزی برنج، بهتر است بر اقداماتی تمرکز شود که منجر به ارتقای کیفیت ارائه خدمات و قابلیت اطمینان در مشتریان می شوند.
  کلیدواژگان: کارایی، هماهنگی و یکپارچگی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، زنجیره تامین
 • سیدالیاس رزاقی، اکبر عرب حسینی*، محمدحسین کیانمهر، فرید شمت صفحات 293-303

  فرضیه کفایت آب موجود در گیاه تازه، برای استخراج اسانس به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفت. وسیله ای برای استخراج اسانس با استفاده از یک گاز غیر قابل تقطیر به جای بخار آب، ساخته شد و مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها بر روی دستگاه ساخته شده منجر به یافتن حالت بهینه استخراج با استفاده از چرخه هوا شد و نشان داد که در سرعت های کمتر و دمای هوای بالاتر بیشترین بازده بدست می آید. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط یکسان، مقدار اسانس حاصل از این روش در مقایسه با روش بخار کمتر است. نتایج تجزیه نمونه ها با استفاده از GC/MS نشان داد که درصد ترکیبات موجود در نمونه های بدست آمده از روش چرخه گازی و روش تقطیر با آب با یکدیگر متفاوت است. بعنوان نمونه درصد ترکیب لیمونن در اسانس حاصل از کلونجر 12/24و در روش چرخه گازی 0/22 است.

  کلیدواژگان: اسانس، تقطیر، چرخه گازی، ماکروویو، نعنا
 • مهرنوش متحیر، اکبر عرب حسینی، هادی صمیمی * صفحات 305-318

  در این تحقیق تاثیر استفاده از سامانه مبدل حرارتی بر افزایش میزان کارایی جمع کننده و خشک کن خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین از روش دینامیک سیالات محاسباتی برای شبیه سازی انتقال گرما و چگونگی توزیع حرارت در خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه مبدل حرارتی با دو خروجی و صفحه متخلخل استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از مبدل حرارتی با حالت نیم دبی جرمی برای هر دو خروجی اول و دوم (kg/s 0/009) باعث افزایش میزان بازده سامانه تا 10/2 درصد نسبت به حالتی که از مبدل استفاده نشده است، می گردد. افزایش بیش از حد دبی جریان سیال در مبدل باعث کاهش کارایی خشک کن می شود. نتایج حاصل از مقایسه داده های CFD با داده های آزمایشگاهی نشان داد که روش CFD با درصد خطای 6/9 درصد همبستگی خوبی با داده های آزمایشگاهی دارند. استفاده از مبدل حرارتی در سامانه خشک کن خورشیدی هیچ اثر منفی بر کیفیت رنگ نمونه گوجه فرنگی خشک شده نداشت.

  کلیدواژگان: بازده خشک کردن، جمع کننده خورشیدی، روش دینامیک سیال محاسباتی، شار حرارتی، مبدل حرارتی
 • مصطفی جعفریان، محمود امید*، مجید خان علی، مظفر مختاری صفحات 319-329

  امروزه اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بر کسی پوشیده نیست. در میان انواع انرژی های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده است. اما جمع کننده های خورشیدی در شب و یا هوای ابری کارآیی خود را از دست می دهند. ذخیره سازی گرمای نهان توسط مواد تغییر فاز دهنده (PCMs) می تواند به عنوان یک راه حل برای مشکل فوق به کار گرفته شود. اما اکثر PCMها، دارای ضریب هدایت حرارتی پایینی هستند. در این پژوهش برای حل این مسئله، از فناوری نانو بهره گرفته شده است. از پارافین واکس به عنوان PCM و از نانوذره اکسید آلومینیوم (Al2O3) و نانوذره مس (Cu) جهت ارتقاء خواص حرارتی آن به عنوان مواد نانوساختار استفاده شدند. خواص ساختاری نانوکامپوزیت های ساخته شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی مطالعه شدند. آزمایش ها با آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 عامل اصلی، شامل درصد وزنی نانوذره (در 3 سطح)، نوع نانوذره (در 2 سطح) و اندازه قطر متوسط نانوذره (در 3 سطح) و همچنین پارافین واکس خالص به عنوان نمونه شاهد، با 3 تکرار انجام شده است. ضریب هدایت حرارتی به عنوان مهم ترین پارامتر تاثیرگذار بر انتقال حرارت نانوسیالات و PCMها، در یک گستره دمایی برای هر نمونه و در فاز جامد اندازه گیری شد. بیشترین و کمترین مقدار آن نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 442% و 122% افزایش داشته است. تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر اندازه، نوع و غلظت نانوذره آمیخته شده در PCM، بر این ضریب در سطح 1% معنی دار است، همچنین در اندازه های مختلف نانوذرات، با افزایش غلظت، مقدار آن افزایش می یابد و در اندازه های کوچک تر، ضریب هدایت حرارتی بهتری مشاهده شد.

  کلیدواژگان: انرژی های تجدیدپذیر، ضریب هدایت حرارتی، مواد تغییر فاز دهنده، مواد نانوساختار
 • ایمان محمدی، علی متولی، رضا طباطبایی * صفحات 331-342

  خشک کردن با کاهش فعالیت های میکروبی، زمان ماندگاری محصول را افزایش و با کاهش وزن و حجم مواد، بسته بندی، حمل و نقل و انبارداری محصولات را سهولت می بخشد. شاخص های کیفی و پارامترهای ترمودینامیکی از موارد مهم قابل بررسی در خشک کردن مواد غذایی و محصولات کشاورزی می باشند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات بازگردش هوا و پمپ حرارتی بر شاخص های کیفی (تغییرات رنگ، بازجذب آب و pH) و پارامترهای ترمودینامیکی (بازده حرارتی، حرارت و توان مخصوص مصرفی، ضریب خشک شدن و بازده همرفتی) خشک شدن کیوی می باشد. در این پژوهش از سه سطح بازگردش (0%، 50%، 100%)، سه سطح دمای خشک کردن (45، 55، 65 درجه سلسیوس) و دو سطح با و بدون استفاده از پمپ حرارتی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش میزان بازگردش از 0% به 50% تغییرات رنگ افزایش و از 50% به 100% تغییرات کلی رنگ کاهش یافت و با بکارگیری پمپ حرارتی میزان تغییرات کلی رنگ کاهش یافت. همچنین با افزایش بازگردش از 0% به 50% میزان pH افزایش و از 50% به 100% میزان pH  کاهش یافت. بیشترین بازجذب مربوط به بازگردش 100% و با وجود پمپ حرارتی بود. بالاترین میزان حرارت و توان مخصوص مصرفی در دمای 45 درجه سلسیوس، بازگردش 0% و با خاموش بودن پمپ حرارتی به ترتیب به میزان 73/37و 83/57مگاژول بر کیلوگرم و پایین ترین میزان این دو پارامتر در دمای 65 درجه سلسیوس، بازگردش 100% و با روشن بودن پمپ حرارتی به میزان 14/15و 27/01مگاژول بر کیلوگرم بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که ضریب خشک شدن، بازده حرارتی و همرفتی با افزایش دما و بازگردش و با بکارگیری پمپ حرارتی روند صعودی داشت.

  کلیدواژگان: کیوی، تغییرات رنگ، بازجذب آب، بازده حرارتی، توان مخصوص مصرفی
 • مهدی احمدی، محمد حجتی*، بهزاد ناصحی صفحات 343-353
  امکان جایگزینی شکر با شیره های انگور و شاه توت و تاثیر آن بر pH، اسیدیته، پلی فنول، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی، گلوکز و ویژگی های حسی کامبوچا طی 15 روز تخمیر بررسی شد. نتایج نشان داد که pH نمونه ها طی تخمیر کاهش معنی داری یافت. اسیدیته، فعالیت آنتی اکسیدانی، پلی فنول و فلاونوئیدها در همه نمونه ها طی تخمیر افزایش یافت که بیشترین مقدار آن ها به ترتیب در نمونه های حاوی شیره توت، مخلوط شیره ها، شیره انگور و شاهد بود. گلوکز نمونه ها طی روند تخمیر کاهش یافت و بیشترین کاهش گلوکز در نمونه های حاوی شیره های طبیعی مشاهده گردید . ارزیابی حسی نشان داد که نوشیدنی های کامبوچای تهیه شده از شیره ها کمی تیره و ترش مزه تر از نمونه شاهد روشن بودند ولی طبق نظر ارزیاب ها کامبوچای حاوی شیره توت قابل رقابت با نمونه شاهد بود. یافته ها نشان دهنده پتانسیل جایگزینی50% شکر با شیره توت به منظور بهبود نوشیدنی عملگرای کامبوچا با مقدار گلوکز کمتر و مقادیر بیشتر آنتی اکسیدان ها و اسیدهای آلی است.
  کلیدواژگان: کامبوچا، آنتی اکسیدان، اسید آلی، پلی فنول
 • محمود حسین نیا، هادی الماسی*، محمد علی زاده صفحات 355-365

  هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر اسانس کاکوتی ریزپوشانی شده به وسیله ایزوله پروتئین آب پنیر و پکتین بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی دوغ می باشد. در مرحله اول، با استفاده از روش سطح پاسخ، تاثیر غلظت ریزپوشینه (0 - 0/03 %) و زمان ذخیره سازی (1-21 روز) بر روی خواص دوغ مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزایش زمان ذخیره سازی، pH افزایش و اسیدیته کاهش یافت اما غلظت ریزپوشینه تاثیر معنی داری نداشت. نرخ دو فازه شدن در نمونه های غنی شده با ریزپوشینه های پکتین پایین تر از ایزوله پروتئین آب پنیر بود. فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های حاوی ریزپوشینه های پکتین پایین تر از ایزوله پروتئین آب پنیر به دست آمد. در مرحله دوم، غلظت بهینه سازی شده ریزپوشینه ها (0/004 % و 0/007 % به ترتیب برای ریزپوشینه های ایزوله پروتئین آب پنیر و پکتین) به نمونه های دوغ اضافه شدند و خصوصیات حسی و فیزیکی آنها مقایسه شد. امتیاز حسی نمونه شاهد از نمونه های اسانس- ایزوله پروتئین آب پنیر و اسانس- پکتین بیشتر شد. ریزپوشینه ها، توزیع اندازه و میانگین اندازه ذرات دوغ را افزایش دادند اما تاثیر معنی داری بر روی پتانسیل زتا نداشتند.

  کلیدواژگان: دوغ، اسانس کاکوتی، ریزپوشینه، بهینه سازی، اندازه ذرات
 • ناهید عقیلی ناطق*، مهتاب رضایی، رضا طباطبایی کلور صفحات 367-374
  خصوصیات مهندسی خاک در کنار خواص شیمیایی و بیولوژیکی می توانند وسیله ای برای توجیه رفتار خاک باشند. در این تحقیق، جرم مخصوص ظاهری خاک، رسانایی هیدرولیکی، مقاومت به نفوذ و مقاومت برشی تحت تاثیر سطوح مختلف عمق و پادلینگ با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد جرم مخصوص ظاهری خاک، مقاومت به نفوذ، مقاومت برشی و رسانایی هیدرولیکی با افزایش سطح پادلینگ کاهش و با افزایش عمق همه به غیر از رسانایی هیدرولیکی، افزایش یافتند. رنج تغییرات جرم مخصوص ظاهری(gr/cm3 32/1- 68/0) بود. کمترین و بیشترین رسانایی هیدرولیکیm/s 5/8 و 3/ 0بود که به ترتیب در تیمار P0 در عمق 10 سانتی متری و تیمار P2 در عمق 30 سانتی متری گزارش شدند. می توان گفت تیمار پادلینگ P1 برای حفظ رطوبت، کاهش تخریب خواص فیزیکی، مکانیکی خاک و کاهش انرژی مورد نیاز برای آماده سازی اراضی شالیزاری مناسب تر از تیمار P2 می باشد.
  کلیدواژگان: پادلینگ، مقاومت برشی، مقاومت به نفوذ، رسانایی هیدرولیکی، چگالی ظاهری
 • مارال سلطان زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست* صفحات 375-388

  هدف از انجام این تحقیق بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی پنیر کوارک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA) و لاکتوباسیلوس کازئی (LC) طی مدت 21 روز نگهداری بود. نتایج نشان داد که pH پنیر کوارک LC نسبت به نمونه کنترل و LA به طور معنی داری پایین تر بود. pH همه پنیر های مورد آزمون با گذشت زمان به طور معنی داری کاهش یافت. تغییرات اسیدیته بین تیمارها و تفاوت های بین آنها بارزتر از تفاوت های pH بود. ازت محلول در هفته سوم نگهداری در پنیر LC نسبت به LA و کنترل افزایش معنی داری یافت و با گذشت زمان از روز هفتم تا بیست و یکم، مقدار ازت محلول در همه نمونه های پنیر به طور معنی داری افزایش یافت. با گذشت زمان نمونه کنترل نسبت به دو نمونه پروبیوتیک LC و LA، اندیس لیپولیز بیشتری نشان داد. تعداد کلی فرم ها در همه نمونه های پنیر کنترل و بویژه پنیر های پروبیوتیک ناچیز و کمتر از 10 cfu/g بود. تعداد کپک و مخمر پنیر های کنترل به طور معنی داری بیشتر از نمونه های پروبیوتیک بود. نتایج شمارش لاکتوباسیل ها در نمونه های پنیر پروبیوتیک در روزهای نگهداری مختلف نشان داد که در روز اول ارزیابی تعداد هر دو باکتری تلقیح شده 8/5 تا8/6 log CFU/g بود. زمان ماندگاری پنیر تا 21 روز اثر معنی داری بر کاهش تعداد لاکتوباسیل ها نداشت و در مورد هر دو باکتری تعداد باکتری های شمارش شده بالاتر از 8 log CFU/g باقی ماند. پنیر کوارک بستر مناسبی برای افزودن سویه های پروبیوتیک ارائه نمود که طی مدت نگهداری تا 21 روز باعث محافظت این سویه ها شد و پنیر حاصله در این مدت ویژگی های شیمیایی مطلوب خود را حفظ نمود.

  کلیدواژگان: پنیر نرم، پروبیوتیک، کیفیت، اسید چرب آزاد
 • کرامت الله رضایی*، امیر پورفرزاد، علی ابراهیمی، روح الله کریمی، زهرا پیراوی صفحات 389-398

  در این مطالعه از دو روش استخراج به وسیله حلال هگزان نرمال با کمک امواج فراصوت و بدون کمک امواج فراصوت برای استحصال روغن از هسته انگور سیاه سردشت استفاده شد. نتایج نشان داد که حالت بهینه استخراج به وسیله حلال هگزان بدون کمک امواج فراصوت (دمای 30 درجه سلسیوس، زمان استخراج 60 دقیقه، نسبت حلال به نمونه 15 به 1 میلی لیتر به گرم، اندازه نمونه الک شده با مش 40) و (دمای 45 درجه سلسیوس، زمان 20 دقیقه، نسبت حلال به نمونه 10 به 1 میلی لیتر به گرم، اندازه نمونه الک شده با مش40) با بازده استخراج 17% و حالت بهینه استخراج به وسیله حلال هگزان با کمک امواج فراصوت (دمای 30 درجه سلسیوس، زمان استخراج 15دقیقه، نسبت حلال به نمونه 15 به 1 میلی لیتر به گرم و اندازه ذره الک شده با مش 40) با بازده استخراج 25% می باشند.

  کلیدواژگان: هسته انگور، استخراج، امواج فراصوت، ترکیب اسیدهای چرب
 • مصطفی خسروی راد، محمود امید*، فریدون سرمدیان، سلیمان حسین پور صفحات 399-414

  پیش بینی مقدار محصول نیشکر، نقش کلیدی برای گستره وسیعی از کاربردها مانند مدیریت تولید نیشکر، آماده سازی کارخانه های فرآوری نیشکر و انبار و پیش فروش فرآورده های صنعتی دارد. این تحقیق مقایسه مدل سازی عملکرد نیشکر با روش پردازش سری زمانی شاخص سبزینگی تفاضلی نرمال شده (NDVI)، شاخص سبزینگی تفاضلی سبز نرمال شده (GNDV) و شاخص سبزینگی ارتقاء یافته (EVI)که از تصاویر ماهواره ای استخراج شده اند را انجام می دهد. برای اینکار از 474 تصویر ماهواره لندست 7 بدست آمده از آرشیو سازمان نقشه برداری آمریکا مربوط به ژانویه 2001 لغایت دسامبر 2017 استفاده شد. ابتدا داده های تصاویر به انعکاس بالای جو تبدیل و سپس پیکسل های تحت تاثیر آسمان ناصاف از جمله ابر، سایه، برف و یخ حذف گردید. در مرحله بعد میانگین شاخص های سبزینگی NDVI ،GNDVI و EVI منطقه مورد مطالعه برای هر تصویر محاسبه و سری زمانی هفتگی از میانگین شاخص های سبزینگی محاسبه گردید. مقدار تجمعی شاخص سبزینگی از هفته 15 لغایت 44 و میانگین عملکرد ساقه در هکتار مشاهده شده در یک مدل رگرسیونی بررسی شد. نتایج نشان داد شاخص سبزینگی NDVI با R2=0.63, RMSE=4.71 ton/ha و شاخص سبزینگی GNDVI با R2=0.60, RMSE 4.93 ton/ha, رابطه خوبی با عملکرد ساقه در هکتار نیشکر دارند. با استفاده از مدل انتخاب شده عملکرد ساقه در هکتار مزارع کشت و صنعت میان آب در سال 1396به میزان ton/ha 86/35پیش بینی شدکه ton/ha4/16 کمتر از مقدار مشاهده شده بود.

  کلیدواژگان: الگوی رشد، زیست توده، شاخص سبزینگی، مدل سازی عملکرد
 • زهرا حاج علی اوغلی، پرویز احمدی مقدم* صفحات 415-425
  شناسایی و جداسازی محصولات کشاورزی سالم از محصولات آسیب دیده موجب کاهش تلفات و ضایعات ناشی از گسترش بیماری نمونه های ناسالم می شود. به دلیل سهم ناچیز ایران در صادرات محصولات کشاورزی،استفاده از روش های غیر مخرب مانند گرمانگاری در مراحل سورت و درجه بندی میوه به دلیل سرعت بالا و هزینه پایین ضروری می باشد. در این تحقیق از روش گرمانگاری فعال برای تشخیص و از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برای طبقه بندی لهیدگی سیب رقم رددلیشز استفاده شد. برای بررسی تغییرات دمایی سیب ها از آزمایش فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی با سه متغیر مستقل درجه لهیدگی، دمای گرم کن و مدت زمان خنک شدن استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح لهیدگی، دمای گرم کن و مدت زمان خنک شدن بر دمای سطح سیب ها دارای تاثیر معنادار در سطح احتمال 1% است. دقت طبقه بند با یک لایه مخفی و 15 نرون، 100% به دست آمد. نتایج حاصله حاکی از این است که اختلاف دمای قسمت لهیده و سالم می تواند به عنوان معیاری جهت طبقه بندی سیب ها درنظر گرفته شود.همچنین روش گرمانگاری فعال روشی کارا و دارای پتانسیل بالا در تشخیص لهیدگی سیب است.
  کلیدواژگان: سیب، کیفیت، گرمانگاری، شبکه عصبی مصنوعی
 • زهرا سیار، هدا جعفری زاده* صفحات 427-437

  نانوذرات ZnO جاذب های قوی برای جذب مواد آلی و غیرآلی می باشند. در این پژوهش نانوذرات ZnO با استفاده از کورکومین در دمای °C 160 و 10=pH سنتز شده و از آن برای حذف متیلن بلو با غلظت های اولیه مختلف، و در دما ها و pH های متفاوت مورد استفاده قرار گرفت. ویژگی های فیزیکی و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده با استفاده از تکنیک های XRD، DLS، SEM، FTIR و  BET آنالیز گردید. نتایج نشان داد با افزایش دما، ابتدا مقدار جذب تا °C 40 افزایش و سپس کاهش یافت که بیشترین جذب برابر با mg/g 320 بود. با افزایش pH نیز مقدار جذب افزایش یافت و در محیط بازی (10=pH) مقدار جذب بیشینه و برابر با mg/g 235 به دست آمد. بررسی سینتیک جذب سطحی داده ها نشان داد که سینتیک حذف رنگ از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی می کند. همچنین نتایج ایزوترم جذب نشان داد که نتایج حاصل از جذب با مدل ایزوترم جذب در حال تعادل لانگمویر تطابق خوبی نسبت به فروندلیچ دارند (0/99=R2 و 0/564= RL). حداکثر ظرفیت جذب بر مبنای ایزوترم لانگمویر در مقدار mg/g 324 حاصل گردید. مقادیر به دست آمده از پارامترهای ترمودینامیکی نیز نشان داد که جذب متیلن بلو گرماگیر و خودبخودی است.

  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسیدروی، کورکومین، حذف رنگ، پارامترهای ترمودینامیکی، سینتیک جذب
 • شیوا روفی گری *، سید احمد تقی شکرگزار، کوروش فلک رو، صغری محبیان صفحات 439-449

  دستیابی به روش مناسب فراوری چای با هدف افزایش کیفیت از اولویت های صنعت تولید چای سیاه است. به این منظور با بهره گیری از دو روش چایسازی ارتدکس و سی تی سی با عبور برگ مالش داده شده ارتدکس از غلتک سی تی سی و سپس خشک کردن چای سیاه ساخته شد. تیمارهای آزمایشی شامل تعداد دور مالش ارتدکس (یک و دو مرتبه) و دفعات عبور از غلتک سی تی سی (2 و 4 مرتبه) بود. از برگ روغربالی مالش دور اول و دوم ارتدکس پس از خشک شدن به عنوان شاهد اول و دوم استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل کیفی چای سیاه ساخته شده از روش تلفیقی شامل مقدار تئافلاوین، تئاروبیجین، نسبت تئافلاوین به تئاروبیجین و عصاره آبی نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشته است (p<0.05). تاثیر تعداد دفعات عبور از دستگاه سی تی سی بر کیفیت چای معنی دار نبود. نتایج آزمون های حسی بیانگر موثر بودن استفاده از روش تلفیقی بر بهبود خصوصیات حسی چای شامل رنگ، طعم و عطر دم کرده و مجموع امتیازات حسی بود، در حالی که بر ظاهر چای خشک تاثیر نامطلوب داشت (p<0.05). خصوصیات حسی چای در تیمار روغربالی دور اول با دو بار عبور از غلتک سی تی سی با اختلاف معنی داری بهتر از سایر تیمارها بوده است. قیمت چای های ساخته شده به روش تلفیقی بیشتر از دو شاهد بود.

  کلیدواژگان: چای سیاه، فراوری، چای روغربالی، کیفیت
 • محسن آزادبخت*، محمد جواد محمودی، محمد واحدی صفحات 451-462

  در این پژوهش با کمک آزمون غیر مخرب  توموگرافی رایانه ای به بررسی ارتباط بین مشخصه های فیزیکی گلابی در اثر نیروی بارگذاری دینامیکی و دوره انبارداری با مقدار کبودی پرداخته شده است. قبل از بارگذاری و انبارداری تعداد 45 گلابی با استفاده ازسی تی اسکن بررسی شده و تعداد 27 گلابی که درصد کبودی آن ها صفر بود انتخاب شدند و ابعاد گلابی ها (طول، عرض، ضخامت)  اندازه گیری شد و مشخصه های فیزیکی مانند قطر معادل، قطر میانگین هندسی ، ضریب کرویت، مساحت سطح رویه و ضریب رعنایی محاسبه گردید، سپس گلابی های انتخابی تحت بارگذاری دینامیکی با وزنه های به جرم 300 ، 350 و 400 گرم قرار گرفت و انبارداری 5 ،10 و 15 روزه برای بررسی تاثیر ضربه های وارده بر گلابی ها انتخاب شد. سپس بعد از بارگذاری  و انبارداری با استفاده از سی تی اسکن در هر دوره از انبارداری میزان کبودی گلابی ها محاسبه گردید. نتایج آزمایش ها نشان داد که بین قطر هندسی، حسابی و قطر معادل و نیز سطح رویه با درصد کبودی یک رابطه معکوس برقرار است. همچنین برای ضریب کرویت و رعنایی با درصد کبودی یک رابطه مستقیم و غیر معنی دار برقرار است. همچنین با توجه به نتایج  بدست آمده برای جرم وزنه های 300 گرم و کمتر از آن در دوره انبارداری 5 روزه زیاد یا کم بودن میزان قطر هندسی، حسابی و قطر معادل، ضریب کرویت و رعنایی بر روی درصد کبودی تاثیر خاصی نداشته است و تقریبا می توان درصد کبودی را صفر در نظر گرفت و با افزایش میزان جرم وزنه ها و دوره انبارداری میزان موارد فوق بر روی میزان درصد کبودی تاثیرگذار خواهد بود.

  کلیدواژگان: گلابی، توموگرافی رایانه ای، بارگذاری دینامیکی، مشخصه های فیزیکی
 • سید مهدی نصیری*، مطهره عبدی راد، داریوش زارع، محمد امین نعمت اللهی، ناصر صفر رضوی زاده صفحات 463-474

  اثر امواج مایکروویو جایگزین بخاردهی در فرآیند نیم پخت کردن بر خصوصیات مکانیکی دو رقم شلتوک نیم پخت شده از جمله مقاومت به شکست و عملکرد برنج سالم مورد مطالعه قرار گرفت. شلتوک ها به مدت دو ساعت در سه دمای 50، 60 و 70 درجه سلسیوس خیسانده شد و به مدت 15, 30، 45، 60، 75 و 90 ثانیه در معرض امواج مایکروویو با توان 800 وات قرار گرفت. نمونه ها در دو سطح صفر و 15 دقیقه بخاردهی شد و در دمای 35 درجه سلسیوس خشک شد. با افزایش مدت زمان ماکروویو مقاومت به شکست دانه ها و عملکرد برنج سالم برای هر دو رقم افزایش یافت. این افزایش در تیمارهای با مدت زمان مایکروویو بیشتر از 30 ثانیه نسبت به شاهد تغییر معنی داری داشت. بیشترین استحکام خمشی و عملکرد برنج سالم در تیمار 90 ثانیه مایکروویو و دمای خیساندن 70 درجه سلسیوس برای رقم فجر و لنجان به ترتیب 24/7مگاپاسکال و 70/7درصد، و 8/20 مگاپاسکال و 75/5درصد بود. بین مقاومت به شکست دانه ها، و عملکرد برنج سالم نمونه های بخاردهی شده به مدت 15 دقیقه و تیمار مایکروویو بدون بخاردهی برای هر دو رقم تفاوت معنی دار مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد امواج مایکروویو تاثیر قابل قبولی در فرآیند نیم پخت کردن داشته و می تواند جایگزین بخاردهی شود.

  کلیدواژگان: امواج مایکروویو، مقاومت به شکست، عملکرد برنج سالم، نیم پخت کردن، برنج
 • عادل واحدی* صفحات 475-488

  با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا و بهبود استاندارد سطح زندگی، کاربری انرژی در صنعت مرغداری رو به افزایش است. با توجه به اهمیت انرژی به عنوان نهاده موثر در مرغداری، مطالعه حاضر با استفاده از روش غیر پارامتری ، تحلیل پوششی داده ها (DEA) به منظور تجزیه و تحلیل بهره وری انرژی، شناسایی واحدهای کارآمد از ناکارآمد و همچنین بهینه سازی انرژی مصرفی واحدهای تولیدی مرغ گوشتی در استان البرز انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از 36 واحد مرغداری با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد. کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص، بازده به مقیاس و شاخص صرفه جویی انرژی نسبت به هدف با استفاده از مدل بازگشت به مقیاس ثابت (CRS) و بازگشت به مقیاس متغیر (VRS)  بر اساس شش نهاده انرژی شامل جوجه، دان مصرفی، سوخت، الکتریسیته، ماشین، نیروی انسانی و 2 ستانده انرژی شامل گوشت مرغ و کود مرغی محاسبه شد. در مدل بازگشت به مقیاس ثابت ، از  36 واحد مرغداری مورد بررسی، 8 مرغداری (22/22 درصد) دارای امتیاز کارا و 28 مرغداری (77/78درصد) دارای امتیاز ناکارا بوده اند. همچنین در مدل بازگشت به مقیاس متغیر ،20 واحد (55/56 درصد) کارا و 16 واحد (44/44 درصد) ناکارا بوده اند. میانگین کارآیی فنی، کارآیی فنی خالص و کارآیی مقیاس به ترتیب 0/952، 0/987 و 0/964 بدست آمد. بیشترین سهم بهبود مصرف انرژی از کل انرژی قابل صرفه جویی مربوط به سوخت گازوئیل 70/06درصد و سپس خوراک جوجه و الکتریسیته به ترتیب با  سهم 23/50و 6/04 درصد می باشد. مرغداران در مصرف سوخت بیشترین میزان ناکارآیی و در مصرف جوجه کمترین میزان ناکارآیی را داشته اند. ناکارآیی مصرف گازوئیل به دلیل همزمانی دوره جوجه ریزی مورد بررسی با دوره سرما، عدم مدیریت صحیح مصرف، بالاخص در سیستم گرمایشی سالن ها و استفاده از گازوئیل بعنوان سوخت گرمایشی خانه های کارگری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که با بکارگیری توصیه هایی در مصرف کارای انرژی، پتانسیل خوبی برای افزایش کارآیی انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز وجود دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده، مرغ گوشتی، کارآیی فنی، کارآیی مقیاس
 • مرضیه رشید، فرامرز خداییان، مارک گوتل، رضا طلایی * صفحات 489-497

  در پژوهش حاضر، پتانسیل عملکرد مواد طبیعی شامل عصاره های تفاله سیب، تفاله هویج، آب پنیر و ضایعات ماهی برای تولید بلاستوسپورهای دو قارچ Beauveria bassianaوMetarhizium anisopliae  مورد بررسی قرار گرفت. محیط کشت های SDB وPDB  به عنوان تیمار مقایسه ای در نظر گرفته شد. در حالت یکسان نبودن pH اولیه محیط کشت ها، بیشترین تولید بلاستوسپور برای قارچB. bassiana در محیط SDB  و برای قارچM. anisopliae  در محیط عصاره آب پنیر در مدت سه روز مشاهده گردید. در حالت دوم با pH اولیه یکسان (5/6) برای محیط کشت ها، بیشترین تولید بلاستوسپور برای قارچ B. bassiana درمحیط عصاره ضایعات ماهی (107×3 بلاستوسپور بر میلی لیتر محیط) و برایM. anisopliae  در محیط عصاره تفاله هویج (106×6 بلاستوسپور بر میلی لیتر محیط) بود. در گام بعدی، عصاره های سبوس گندم و آب پنیر(4% و 8%) به محیط کشت های منتخب ضایعات ماهی و تفاله هویج اضافه شد. افزودن عصاره آب پنیر 8% بیشترین تاثیر در افزایش تولید بلاستوسپور را داشت. در گام آخر، مخلوط نمک های مختلف اضافه شد و سبب کاهش تولید بلاستوسپور در قارچB. bassiana و افزایش بلاستوسپور درM. anisopliae  در مقایسه با محیط کشت شاهد گردید. در نهایت دو محیط کشت بهینه برای تولید دو قارچ بیمارگر حشرات معرفی شد.

  کلیدواژگان: ضایعات ماهی، تفاله هویج، تفاله سیب، آب پنیر، عملکرد
|
 • Zeynab Azimi Zadeh, Seyed Hossein Karparvarfard *, Hadi Azimi Nejadian Pages 253-266

  In this study, a new design of a narrow blade tillage with lateral tilt angle 10 degrees was used to study the possibility of removing its wing and compare it with the control blade. Three blades (blade with lateral tilt angles of 10 degrees, blade tilt angle of 10 degrees equipped with wing and blade control), plow depth in three levels, 20,15 and 25 cm and two levels of forward speeds 3 and 6 km/hr were the experimental factors. Measured characteristics were draft force, specific draft, soil surface disturbance and fuel consumption. The results showed that the draft force of the blade equipped with angle, with wing and without wing was significantly increased compared to the control blade. Soil surface disturbance in the blade with lateral tilt angle 10 degrees with and without wing decreased compared to the control blade. The effect of the blade type on specific draft was significant. Specific draft in the blade 10 degrees with wing and in depth of 25 cm and the control blade in depth of 15 cm had the highest and lowest value respectively. The effect of the blade type, plow depth and forward speed and also the interaction of these three factors on fuel consumption in probability level %1 were significant. There was no significantly different between amount of fuel consumption in the control blade and the blade equipped with lateral tilt angle. Based on the results of regression analysis, optimum depth and forward speed for narrow blade equipped with lateral tilt angle 10 degrees were proposed 17/02 cm and 3/6km / h, respectively.

  Keywords: Tillage blade, Plow depth, Plow speed, draft, Fuel consumption
 • Movahed Sepahvand, Hossein Mobli *, Mohammad Sharifi, Majid Khanali Pages 267-279

  This research was conducted to modeling of energy consumption trend and economic- environmental indexes assessment of broiler production in Khorramabad County. The data were collected through interviews and questionnaires for a growing period of 2015. According to results, the total average of input and output energies were obtained 163699.27, 26730.64 MJ/1000Birds, respectively The Cobb-Douglas function results showed that the effects all inputs were positive on the yield. The results of the sensitivity analysis showed that an increase of 1 MJ in energy inputs of human labor, equipment, fossil fuel, feed and electricity will lead to an additional increase in yield by 0.388, 0.055, 0.009, 0.016 and 0.006 kg, respectively. The benefit to cost ratio 1.21 was determined. The indexes of global warming potential, acidification and eutrophication for production of 1 ton live weight were estimated to be 5272.7 kg CO2-eq, 62.56 kg SO2-eq and 22.56 kg PO4-eq respectively.

  Keywords: Life cycle assessment, Cobb-Douglas function, Energy sensitivity analysis, Economic indexes, Broiler
 • Morteza Zanganeh *, Narges Banaeian, Seyed Hossein Payman, Mahdi Khani Pages 281-292
  In this study, the supply chain performance of rice farm machinery at retail level in Guilan and Mazandaran provinces was evaluated using SCOR model. Rice machine dealers were evaluated  in five sections using 93 items. Based on the results of single sample T-test, the variables of efficiency, coordination and integration were significantly higher than the mean value. The clustering process of sales agents was based on the average items. Clustering results showed that the performance of sales representatives two main levels: desirable and undesirable. In order to improve the supply chain management situation, the performance of nearly half of the stores should be corrected. In this study DEA was proposed as a method for evaluating the efficiency of the SCOR model, which is one of the innovations of this research. The results of the DEA confirmed the cluster analysis results and the efficiency of about half of the units was calculated equal to one. Based on the results of the study, in order to improve the performance of rice agricultural machinery stores, it’s better to focus on measures that improve quality of service delivery and increase customer reliability.
  Keywords: Efficiency, Coordination, Integration, Responsiveness, reliability, Supply chain
 • Seyedelyas Razzaghi, Akbar Arabhosseini *, Mohammad Hossein Kianmehr, Farid Chemat Pages 293-303

  The hypothesis of the sufficiency of plant water content in extraction process was studied in theory. Essential oil extraction device was manufactured using a non-distillable gas instead of water vapor and evaluated quantitatively and qualitatively. The results of experiments on the manufactured device resulted in the optimum extraction mode using the air cycle and showed that the highest efficiency was obtained at lower speeds and higher air temperatures. Also the results showed that the extracted essential oil by new method in all states is less than the essential oil obtained with steam distillation. The results of analysis of samples using GC/MS showed that the percentages of the compounds in the samples obtained from the gas cycle and water distillation methods were different. For example, the percentage of limonene in the essential oil of Clevenger was 12.24 and in the gas cycle method was 0.22.

  Keywords: Distillation, Essential oils, Gas cycle, Microwave
 • Akbar Arabhosseini, Mernush Motahayyer, Hadi Samimi* Pages 305-318

  In this study, the effect of using heat exchanger on increasing the performance of the collector and solar dryer was investigated. Moreover, computational fluid dynamics (CFD) method was used to simulate the heat transfer and distribution of thermal counters in the cabinet solar dryer equipped with heat exchanger with two outlets and porous plate. The results showed that using heat exchanger with half air mass flow rate for the first and second outlets (0.009 kg/s) increases the efficiency of the dryer up to 10.2% related to the dryer without heat exchanger. Excessive air flow rate inside the heat exchanger decreases the performance of the solar cabinet dryer. The results of the comparison between the CFD and experimental data shows that CFD method with 6.9% of relative error has a good correlation with the experimental data. Using heat exchanger has no adverse effect on the color quality of dried tomato samples.

  Keywords: CFD Method, Drying efficiency, Heat flux, Heat exchanger, Solar collector
 • Mostafa Jafarian, Mahmoud Omid *, Majid Khanali, Mozaffari Pages 319-329

  Among all kinds of renewable energies, the solar energy has the greatest application compared to the other types. However, the biggest shortage of solar collectors is their low effectiveness at night or in the cloudy weather. The latent heat storage of phase change materials (PCMs) can be utilized as a solution for the above-mentioned problem. However most PCMs have low thermal conductivities. In this research aluminum oxide (Al2O3) and copper (Cu) nanoparticles were used to enhance the thermal properties of Paraffin wax as a PCM. The morphology of the nanocomposites was studied by Field Emission Scanning Electron Microscopy. The experiments were performed in a factorial arrangement in a completely randomized design with three main factors including weight percentage (three levels), type (two levels), and size of the nanoparticles (three levels) and pure Paraffin wax used as a control sample. Thermal conductivity of nanocomposites was measured at a temperature range for each sample and in the solid phase. The highest and lowest values of thermal conductivity coefficients compared to control sample have increased 442% and 122%, respectively. Analysis of variance results showed that the size, type and concentration of nanoparticles affected thermal conductivity of nanocomposites significantly (p<0.01). In different size of nanoparticles, thermal conductivity coefficient of nanocomposites has increased with increasing of the nanoparticle concentration. Also, the highest thermal conductivity coefficient of nanocomposites was obtained at the smallest size of the nanoparticles. The highest thermal conductivity coefficients of nanocomposites were achieved by addition of Cu nanoparticles at the weight percentage of 6% and sizes of 30 and 70 nm to Paraffin wax.

  Keywords: Nano particles, Phase change materials, Renewable Energies, Thermal conductivity
 • Iman Mohammadi, Ali Motevali, Reza Tabatabaei * Pages 331-342

  Drying reduces microbial activity, increases storage time, and facilitates packaging, transportation and storage of crops by reducing weight and volume of materials. Quality indices and thermodynamic parameters are as important cases in drying food and agricultural crops. The aim of this research is investigating the effects of air recycling and heat pump on quality indices (color changes, water rehydration and pH) and thermodynamic parameters (thermal efficiency, temperature, specific power consumption, drying coefficient and convection efficiency) of kiwifruit drying. In this research, three levels of recycling (0, 50% and 100%), three drying temperatures (45, 55 and 65ºC) and two levels with and without using a heat pump were used. Results showed that by increasing recycling from 0 to 50% color changes and pH increased and from 50% to 100% both them reduced. The maximum rehydration was related to 100% recycling with heat pump. The highest temperature and specific power consumption were 73.37 and 83.57 Mj.kg-1, respectively at 45 ºC, 0% recycling and heat pump off. The lowest rate of these two parameters were 14.15 and 27.01 Mj.kg-1at 65 ºC, recycling 100% and heat pump on. Also, results showed that drying coefficient, heat efficiency and convective had an increasing trend by using heat pump and increasing air temperature and recycling.

  Keywords: Kiwifruit, color changes, rehydration, heat efficiency, specific power consumption
 • Mehdi Ahmadi, MOHAMMAD HOJJATI *, Behzad Nasehi Pages 343-353
  The possibility of replacing sugar with grape and black mulberry syrups in the production of Kombucha and its effect on pH, acidity, polyphenols, flavonoids, antioxidant activity, glucose and organoleptic properties was investigated during 15 days fermentation. The results showed that the pH of all samples decreased significantly during fermentation. The amounts of the acidity, antioxidant activity, total phenolic and flavonoid compounds of all samples increased during fermentation period, and the highest levels of them were observed in Kombucha samples containing mulberry syrup, mixed syrup, grape syrup and control, respectively. The glucose content decreased during the fermentation process and the highest reduction of glucose was observed in samples including natural syrups. Sensory analysis revealed that although Kombucha beverages made from syrups were slightly darker with sour taste than bright control sample, but based on panelists, Kombucha containing mulberry syrup was competitive with the control sample.  The findings of this study indicate the potential of replacing 50% sugar with mulberry syrup to improve the functional Kombucha with less glucose and more amounts of antioxidants and organic acids.
  Keywords: Kombucha, Antioxidant, organic acid, polyphenol
 • Mahmoud Hosseinnia, Hadi Almasi *, Mohammad Alizadeh Pages 355-365

  The aim of this study was to compare the effect of Ziziphora L. clinopodiodes essential oil (ZEO) using whey protein isolate (WPI) and pectin microencapsulated on the physicochemical properties of Doogh. At the first step, the microcapsule concentration effect (0-0.03%) and storage time (1-21 days) on the properties of Doogh was evaluated, using the response surface methodology. pH increased and acidity decreased by increasing storage time but the effect of microcapsule concentration was not significant. The rate of serum phase separation in samples fortified with pectin microcapsules was lower than WPI. Antioxidant activity of Doogh samples containing pectin microcapsules was lower than WPI. At the second step, the optimized concentration of microcapsules (0.004 and 0.007% for WPI and pectin microcapsules, respectively) were added to Doogh samples and their sensorial and physical characteristics were compared. Sensorial scores of control sample were higher than WPI-ZEO and pectin-ZEO added sample. Particle size distribution and mean diameter of Doogh particles increased after addition of microcapsules but they had no significant effect on Zeta potential values.

  Keywords: Doogh, Ziziphora essential oil, Microcapsule, Optimization, Particle size
 • Nahid Aghilinategh *, Mahtab Rezaei, Reza Tabatabaei Kolor Pages 367-374
  Engineering properties of soils besides the chemical and biological properties can be a tool for justifying the behavior of soil. In this study bulk density, hydraulic conductivity, soil penetration resistance and Shear strength were measured. Different levels of depth and puddling intensity and their interactions on the properties in randomized complete design with three replications in a factorial experiment was investigated. Results indicated puddling intensity decreased the soil hydraulic conductivity, bulk density, penetration resistance, shear strength and with increasing depth, bulk density, penetration resistance and shear strength increased. The changes in bulk density were 0.68-1.32. The highest and lowest hydraulic conductivity were reported 0.3 and 8.5 in treatment P0 depth 10 cm and treatment P2 depth 30 cm respectively. It can be said that puddling treatment P1 is more suitable than treatment P2 to keep moisture, reduce physical and mechanical damage, energy required to prepare the paddy fields.
  Keywords: Hydraulic conductivity, Bulk density, penetration resistance, puddling, shear strength
 • Maral Soltanzadeh, Javad Hesari, Seyed Hadi Peighambardoust * Pages 375-388

  The aim of this study was to investigate chemical and microbial properties of probiotic Quark cheese containing L.acidophilus (LA) and L.casei (LC) during 21 days of storage. Results showed that LC sample had significantly lower pH than that of both LA and control. pH values of all samples decreased significantly upon storage time. Treatable acidity changes in cheese sample was similar to pH change, although acidity differences between samples was more enhanced than pH variation. There was a significant increase in soluble nitrogen of LC sample compared to that of LA and control in Day 21. Increasing storage time from 7 to 21 days, significantly increased the soluble nitrogen content of all cheese samples. Increasing storage time significantly increased lipolysis index of control compared to probiotic chees samples. Coliform counts was negligible in all samples and was below 10 log CFU/g in probiotic cheese samples. Yeast and mold counts of control was significantly higher than that of probiotic samples. Lactobacilli count results indicated that the number of viable bacteria in both probiotic cheese samples was 8.5-8.6 log CFU/g in day 1. Increasing storage time up to 21 days did not significantly (p<0.05) decrease the number of lactobacilli and in both probiotic samples it remained above 8 log CFU/g. Quark cheese provided a good substance for the incorporation of probiotic strains. Storage of quark cheese until 21 days preserved probiotic bacteria and resulted in the desired chemical properties.

  Keywords: Soft cheese, Probiotic, quality, Free fatty acids
 • Karamatollah Rezaei *, Amir Pourfarzad, Rouhollah Karimi, Ali Ebrahimi, Zahra Piravi Pages 389-398

  In the present study, two methods were used to extract oil from seeds of Sardasht black grape with normal-hexane as solvent (with and without the use of ultrasonic waves). The results indicated that the optimum conditions to extract the oil when applying hexane as solvent without ultrasound were 30 °C, 60 min extraction time, 15:1 (ml/g) solvent to sample ratio, and mesh of 40 for sample size and 45 °C, 20 min extraction time, 10:1 (ml/g) solvent to sample ratio and sample size at mesh 40 when sonication is applied. The productivity rate in this method (solvent without ultrasound) was 17%. Similarly, the optimum state of extract oil by applying hexane solvent with ultrasonic included (temperature 30 °C, extraction time of 15 minutes, the ratio of solvent to the sample 15/1 (ml/g), the seeds sifted with mesh 40). The productivity rate in this method (solvent with ultrasound) was 25%.

  Keywords: Grape seed oil, extraction, ultrasonic waves, fatty acid composition
 • Mostafa Khosravirad, Mahmoud Omid *, Fereydoun Sarmadian, Soleiman Hosseinpour Pages 399-414

  Prediction of sugarcane yield is very important for a wide range of applications like, sugarcane production management, preparation of sugarcane refineries and pre-sales and warehouse industrial products. In this study, a model based on time-series processing of vegetation indices, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Green Normalized Differnce Vegetation Index (GNDVI) and Enhanced Vegetation Index (EVI) extracted from satellite images, were used to estimate sugarcane yield. Overall 474 Landsat 7 satellite images from January 2001 to December 2017 obtained from USGS (U.S. Geological Survey) were processed. At first the DN (Digital Number) of pixels were converted to TOA (Top of Atmosphere) reflectance and then the distorted pixels due to not clear sky such as cloud, shadow, snow and ice were eliminated. Consequently, the average of the vegetation indices values of study region for every images were computed. Then the weekly time-series of vegetation indices were calculated via interpolation. The accumulated vegetation indices values from 15th to 44 th week of year and average observed yields efficiency were evaluated by regression model. The result showed the NDVI and GNDVI vegetation indices with R2=0.63, RMSE=4.71 ton/ha and R2=0.60, RMSE 4.93 ton/ha, respectively, have good relations with sugarcane stem yield efficiency. The 2017 sugarcane yield of MianAB Sugarcane Agro-Industry Company efficiency was predicted as 86.35 ton/ha using the NDVI model which was 4.16 ton/ha less than observed value.

  Keywords: Growth profile, Biomass, Vegetation index, Yield modelling
 • Zahra Hajalioghli, Parviz Ahmadi Moghaddam * Pages 415-425
  Identifying and sorting healthy agricultural products from damaged products reduces casualties and losses caused by the spread of disease to unhealthy samples. Due to Iran's insignificant contribution to agricultural exports, the use of non-destructive methods, such as thermography in the sorting and grading of the fruit, is necessary. In this research, active thermography method was used to identify the Red delicious cultivars of apple. In order to study the temperature variations of apples, used a factorial experiment was conducted in a randomized complete design with three independent variables including bruises, heating temperature and cooling time. The results of variance analysis of surface temperature of healthy and bruise apples showed that the levels of bruises, heating temperature and cooling time on the surface temperature of bruises apples had a significant effect at 1% probability. Statistical and texture features were extracted from thermal images and the artificial neural network method was used to classify two healthy classes and bruised. Neural network accuracy with a hidden layer and 15 neurons was obtained 100%. The results indicate that the difference in temperature of the bruised and sound tissue can be considered as a criterion for the classification of apples. Also, Active thermography is an efficient and high-tech method for detecting apple bruises.
  Keywords: Apple, quality, thermography, artificial neural network
 • Zahra Sayyar, Hoda Jafarizadeh* Pages 427-437

  ZnO nanoparticles (NPs) are effective adsorbents in removal of various organic and inorganic contaminants. In this study, ZnO NPs were synthesized using curcumin at 160 ° C and pH = 10 and used to degradation methylene blue at different initial concentrations and at different temperatures and pHs. Physical and morphological properties of the synthesized NPs were analyzed using XRD, DLS, SEM, FTIR and BET. Obtained results indicated that by increasing the temperature up to 40 °C, adsorption was initially increased to maximum amount of 320 mg/g and then decreased. Furthermore, maximum amount of adsorption was obtained by increasing in the pH (235 mg/g at pH=10). Results revealed that adsorption kinetics in order to dye remove was well fitted using a pseudo second-order kinetic model. The obtained results were also indicated that the Langmuir equation could be predicted the dye adsorption, better than the Freundlich equation, due to its higher R2 (0.99) and RL (0.564). According to the Langmuir equation, maximum adsorption capacity was 324 mg/g. The obtained values for the thermodynamic parameters were also indicated that the dye adsorption was an endothermic and spontaneous process.

  Keywords: Zinc oxide Nanoparticles, Curcumin, Dye removal, thermodynamic parameters Adsorption kinetics
 • Ahmad Taghi Shokrgozar, Koorosh Falakro, Shiva Roofigari *, Soghra Mohebbian Pages 439-449

  The improving of black tea quality has always been in the goals of the tea industry in Iran. In this study, two tea processing techniques (Orthodox and CTC) were used to make black tea with passing Orthodox tea through CTC roller. The treatments consisted of the Orthodox rolling time (one and two times) and the time of passes CTC (two and four times). The first and second on sieve tea were used as the first and second controls after drying. Chemical quality of made tea from combining methods consisted of theaflavin, thearubigin, theaflavin to thearubigin ratio and aqueous extract were improved (p<0.05). It was no significant in time of passes through CTC. The sensory evaluation indicated the use of combination method improved sensory characteristics in made tea, including appearance, color, taste, aroma and total score, while tea appearance was undesirable (p<0.05). Made tea from first on sieve tea passed CTC has significantly better than other treatments in sensory quality. The value of made tea from combining methods were higher than two controls.

  Keywords: black tea, processing, on sieve tea, quality
 • Mohsen Azadbakht *, Mohammad Javad Mahmoodi, Mohammad Vahedi Pages 451-462

  In this research via CT scan, the relationship between physical properties of pears and storage times with bruise due to loading force was investigated. Before dynamic loading force and storing, 45 pears were examined using Scan CT and 27 pears with zero bruise percentage were selected  and dimensions of pears (length, width, thickness) were measured, then properties such as the equivalent diameter, geometric mean diameter, spherical coefficient, surface area and aspect ratio of calculus were calculated, next selected pears were subjected to dynamic loading with three  mass of weights 300, 350 and 400 g and  5, 10 and 15 days storage was used to investigate the effect of impact on pears. Then, after dynamic loading and storing, using the CT scan in each period of storage, the rate of pear bruise was calculated. The results of the experiments showed that there is an inverse relation between geometric diameter, arithmetic diameter, equivalent diameter and surface area with the bruise percentage. Also a direct and unreasonable relationship between the spherical coefficient and aspect ratio and the percentage of bruising was absorbed. Also, according to the results obtained for mass weighing 300 g or less in 5-day storage period, the amount of geometric diameter, arithmetic and equivalent diameter, spherical and aspect ratio on percentage of bruising were not significantly affected and percentage of bruising can be almost zero and with increasing amount mass weighing and storage, the above parameter's will affect the percentage of bruising.

  Keywords: Pear, Computed Tomography Scan, Dynamic loading force, physical Properties, bruise
 • Seyed Mehdi Nassiri *, Motahareh Abdirad, Dariush Zare, Mohammad Amin Nematollahi, Naser Safar Razavizadeh Pages 463-474

  The effect of using microwaves instead of steaming in parboiling step on mechnial properties of two paddy variety such as breakage strength and healthy rice yield were studied. Paddy samples were soaked in hot water at 50, 60 and 70°C for two hours and then exposed to microwave radiation for 15, 30, 45, 60, 75 and 90 seconds at the output power of 800 Watts. Sample were divided into two categories, one steamed at atmospheric pressure for 15 minutes and another was not. Finally, all the samples were dried at 35 °C. An increasing trend for breakage strength and healthy rice yield (for both paddy varieties) was observed when microwave exposure duration was increased. This increase was significantly different in treatments with microwave duration greater than 30 s as compared to control. The highest kernel bending strength and healthy rice yield in 90 s microwave treatment and soaking temperature of 70 ° C for Fajr and Lanjan varieties  were 24.7 MPa and 70.7%, and 20.8 MPa and 75.5%, respectively. There was no significant difference between breakage strength and healthy rice yield of steamed samples for 15 minutes and non-steamed microwave treatment for both varieties. According to these results, the impact of microwave on parboiling process was acceptable and can be replaced by steaming.

  Keywords: Microwave, Mechanical properties, Parboiling, Rice
 • Adel Vahedi * Pages 475-488

  By increasing population and consequently increasing demand and improving the standard of living, energy use in the poultry industry has risen. The objective of this study was the application of non-parametric method of Data Envelopment Analysis (DEA) to analyze the efficiency of broiler producers, discriminate efficient producers from inefficient ones and to identify wasteful uses of energy in order to optimize the energy inputs for broiler production in Alborz province, Iran. Data were collected from 36 broiler producers by using questionnaire and face-to-face interview method. Technical Efficiency, Net Technical Efficiency, Scale Efficiency, and Target Energy Saving Index using Constant Return to Scale (CRS) and Variable Return to Scale (VRS) model based on six energy inputs including chicken, feed, fuel , electricity, machinery, human labor and 2 energy output included broiler and manure. Based on the CRS model, 8 poultry farms (22.22%) and 28 poultry farms (77.78%) of total 36 broiler producers were efficient and inefficient respectively. Also in the VRS model, 20 units (55.56%) were efficient and 16 units (44.44%) were inefficient. The average of TE, NTE and SE were 0.952, 0.987, and 0.964, respectively. The highest share of energy efficiency improvement of total energy saving was related to diesel fuel with 70.06% and then chicken feed and electricity with 23.50% and 6.64% respectively. Broiler producers had the most inefficiency in fuel consumption and had the least inefficiency in chicken use. The inadequacy of diesel consumption due to the coincidence of the incubation period with the cold period, the lack of proper management of consumption, especially in the heating system of salons and the use of diesel as heating fuel for worker houses. The results of this study indicate that there is good potential for increasing energy efficiency of broiler production in Alborz province by following the recommendations for efficient energy use.

  Keywords: DEA, Broiler, Technical efficiency, scale efficiency
 • Marzieh Rashid, Faramarz Khodaiyan, Mark Goettel, Reza Talaei* Pages 489-497

  In the present study, the potential of natural ingredients such as extract of pug, carrot pulp, permeate and fish waste were investigated to produce blastospores of two fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. SDB and PDB culture media were considered as control. In the case of absence of the initial pH for culture media, the highest production of blastospores was recorded in SDB medium and permeate extract for B. bassiana and M. anisopliae respectively, in three days. In the second case, with the same initial pH (5.6) for culture media, the maximum production of blastospores was observed in the extract of fish waste (3 × 107 blastospore /ml medium) and in the carrot pulp extract (6 × 106 blastospore /ml medium) for B. bassiana and M. anisopliae respectively. In the next step, wheat bran and permeate (4% and 8%) extracts were added to selected medium fish waste and carrot pulp. Addition of extract of permeate (8%) had the greatest effect on increasing blastospor production. In the last step, mixed different salts were added and reduced blastospore production in fungus B. bassiana while increased in M. anisopliae compared to the control medium. Finally, two optimum media were introduced for the production of two entomopathogenic fungi.

  Keywords: fish waste, carrot pulp, apple pug, permeate, yield