فهرست مطالب

 • سال هفتاد و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مبین افتخاری*، محمد اکبری، عباس علی قزل سوفلو صفحات 279-294

  با توجه به اهمیت منابع آب های زیرزمینی و بحران کم آبی در ایران باید توجه بسیار زیادی به این منابع شود. یکی از چالش ها در این خصوص آلوده شدن این منابع است، لذا با بررسی های مناسب باید مناطقی که تحت تاثیر آلودگی قرار دارند شناسایی شده و برای رفع آلودگی اقدامات لازم صورت گیرد. در بسیاری از موارد، آلودگی آب های زیرزمینی بعد از آلوده شدن چاه های آب شرب شناسایی می شوند. شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان می تواند زمینه ساز اقدامات هدفمند پیشگیرانه از آلودگی آب های زیرزمینی گردد. روش های مختلفی برای ارزیابی آسیب پذیری ارائه شده است که یکی از پر استفاده ترین و شناخته شده ترین روش های شاخص همپوشانی به عنوان مدل SINTACS در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. هدف از این مطالعه ارزیابی آسیب پذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل SINTACS در دوره آماری سالهای 95 تا 96 می باشد. بر اساس نتایج این ارزیابی نقشه پهنه بندی آسیب پذیری SINTACS نشان می دهد که 81/12 درصد از مساحت منطقه مطالعاتی دارای آسیب پذیری در محدوده متوسط تا زیاد، 47/80 درصد از مساحت منطقه دارای آسیب پذیری زیاد و 71/6 درصد از مساحت منطقه دارای آسیب پذیری خیلی زیاد می باشد. جهت صحت سنجی مدلSINTACS به بررسی ارتباط بین شاخص آسیب پذیری و مقادیر غلظت نیترات بدست آمده از 21 نمونه آب زیرزمینی پرداخته شده است. ضریب همبستگی بدست آمده بین شاخص آسیب پذیری SINTACS و غلظت نیترات 71 درصد به دست آمده است که نشان دهنده همبستگی مناسب این مدل با غلظت نیترات به عنوان شاخص آلودگی آبهای زیرزمینی است.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، آلودگی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نیترات، SINTACS
 • آزمون فرضیه اثر خشکسالی تولید در استان های ایران: مدل فضایی SAR
  سیدپرویز جلیلی * صفحات 295-309

  اثر خشکسالی به مفهوم کمبود آب ناشی از رخداد خشکسالی، به این موضوع می پردازد که با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، یک درصد محدودیت در دسترسی به آب چند درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد. در دهه های اخیر اقتصاددانان محیط زیست درپی پاسخ به این سئوال بودند که آیا سطحی از مصرف و تخلیه منابع آب وجود دارد که تاثیر مثبت آب بر تولید را معکوس نماید؟ در این پژوهش با کاربرد مدل پانل پویای تصادفی با کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته فضایی SAR-DPD-GMM در دوره 1383-1396 در 30 استان اثر آستانه ای استخراج منابع آب زیرزمینی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی آزمون شد. نتایج نشان داد، منابع آب زیرزمینی در سطح و مجذور دارای ضریب 556/7311و 0/0065- هستند، به طوری که حد آستانه استخراج 42/825 میلیارد مترمکعب در سال برآورد شد. استخراج بیش از این حد آستانه دارای تاثیرات منفی محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بین استان ها است که منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی در بین استان های ایران می گردد. به این ترتیب فرضیه اثر خشکسالی در استان های ایران رد نمی گردد. همچنین ردپای بشر در منابع آب زیرزمینی قابل مشاهده است. متغیر فضایی SAR دارای ضریب 0/1064 است که نشان داد تخلیه یک حوضه آبریز که موقعیت جغرافیای آن از بعد محیط زیستی مستقل از تقسیمات سیاسی است، دارای تاثیرات فضایی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی استان های مجاور است. پیشنهاد می گردد با کنترل رانت مجاز و غیر مجاز آب با بهره گیری از مالکیت موقت به جای مالکیت دائمی و استفاده از ابزار بازار آب با کنترل سمت تقاضا و تقویت تولید اقتصادی آب در سمت عرضه، استخراج منابع آب زیرزمینی در بین استان ها به کمتر از حد آستانه کاهش یابد، تا تبعات منفی استخراج مازاد منابع آب زیرزمینی صفر گردد.

  کلیدواژگان: اثر خشکسالی، عرضه و تقاضای آب، فرضیه ردپای بشر، مدل فضایی SAR
 • زهرا جعفری، محمد فرزام*، منصور مصداقی، فرشید معماریانی صفحات 311-323
  نوع مدیریت و شدت بهره برداری از مناطق حفاظت شده ممکن است بر تنوع گیاهان مناطق حفاظت شده تاثیرگذار باشد. ازاین رو در این پژوهش مناطق حفاظت شده در مجاورت 3روستای دشت، رباط قره بیل و چشمه خان، به ترتیب با بهره برداری اصلی توسط انسان، دام های اهلی و وحوش، در حاشیه پارک ملی گلستان انتخاب شد. در هر منطقه با استقرار 3پلات ویتاکر تعدیل شده در اردیبهشت ماه سال 1397 تعداد گونه های موجود و درصد پوشش آن ها ثبت شد. در داخل هر پلات 1000 متربعی ویتاکر، 3 کوادرات 100 مترمربعی، 6 کوادرات 10 مترمربعی و 30 کوادرات 1 مترمربعی مستقر شد. بیشترین تنوع گونه ای و تنوع گیاهان دارویی در روستای دشت و کم ترین مقدار در روستای چشمه خان مشاهده شد. چرای دام در روستای چشمه خان باعث شد تا درصد گیاهان دارویی نسبت به کل گیاهان 7درصد بیشتر از سایر روستاها باشد، اما اکثر گیاهان دارویی آن از گونه های یکساله و کم ارزش از نظر دارویی بود. در مقابل در روستای دشت که بهره برداری اندکی توسط انسان انجام می شد و بهره برداری توسط دام های اهلی ممنوع و حضور وحوش بسیار محدود بود، بیشترین تعداد گونه های دارویی و با ارزش و پرمصرف و نیز گونه های دارویی اندمیک مشاهده شد. بطور کلی براساس نتایج این تحقیق، چرای دام های اهلی، علاوه بر کاهش تنوع گیاهی کل، باعث کاهش تنوع گیاهان دارویی کل و گیاهان دارویی با ارزش مرتع می شود و اثرات منفی ان از چرای وحوش بیشتر است.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، گیاهان دارویی، منطقه حفاظت شده
 • آرش خوشنودفر، نادر بهرامی فر*، حبیب الله یونسی صفحات 325-338

  سورفاکتانت ها یکی از مهم ترین آلاینده های منابع آب های سطحی و زیرزمینی هستند و خطرات بالقوه ای برای سلامتی انسان و محیط زیست ایجاد می نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نانو کامپوزیت گرافن مغناطیسی در حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات از محلول های آبی است. در این مطالعه تجربی از پوست پرتقال به عنوان منبع کربنی برای سنتز گرافن به روش پیرولیز استفاده شد. همچنین با استفاده از روش حلال گرمایی مغناطیسی کردن جاذب انجام گردید. ویژگی جاذب با تکنیک های FTIR، VSM، AFM، SEM و طیف سنجی رامان مورد آنالیز قرار گرفت. اثر متغیرهای مقدار جاذب، pH، غلظت اولیه آلاینده و زمان واکنش در حذف SDBS بررسی شد. پارامترهای جذب با مدل های هم دمای لانگمویر و فروندلیچ و دو مدل سینتیک شبه مرتبه اول و سینتیک شبه مرتبه دوم تعیین گردید. بر اساس یافته های پژوهش دوز جاذب 20 میلی گرم، pH معادل 3 و زمان تماس 60 دقیقه به عنوان شرایط بهینه برای حذف SDBS حاصل شد. بررسی ایزوترم و مدل های سینتیکی نشان داد که داده های تجربی فرایند حذف با مدل لانگمویر (0/9989 = R2) و سنتیک شبه مرتبه دوم (0/9992 ≥ R2) همبستگی دارند. بیشترین ظرفیت جذب تعادلی برای SDBS توسط نانوکامپوزیت گرافن مغناطیسی 276 میلی گرم برگرم به دست آمد. آزمایشات واجذب با استفاده از اتانول و متانول انجام گرفت که به ترتیب 74 و 76 درصد بازیابی جاذب را نشان دادند. نتایج نشان داد در شرایط بهینه، بررسی نانو کامپوزیت های گرافن مغناطیسی پتانسیل موثری را در حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات از محلول های آبی داشته و به دلیل خاصیت مغناطیسی، جداسازی آن از محلول آبی ساده و سریع است.

  کلیدواژگان: آلودگی آب، فرایند جذب، سورفاکتانت، سدیم دودسیل بنزن سولفونات، گرافن مغناطیسی
 • منیراحمد رسولی زاده، سامان ضیایی صفحات 339-352

  امروزه مساله محیط زیست و گرم شدن هوا از جمله موارد مطرح شده در جوامع بین المللی است. یکی از مواردی که تاثیر مستقیمی بر این امر دارد انتشار دی اکسید کربن می باشد. کشورهای مختلف در سال های گذشته تلاش کردند تا به پیوستن به پروتوکل های زیست محیطی قدمی در جهت کاهش انتشار این گاز بردارند. لازم به توضیح است که مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل متعددی بر میزان انتشار دی اکسید کربن در دنیا تاثیر گذارند و در صورتی که هر کدام از این عوامل کنترل گردد باعث کاهش انتشار این گاز در محیط زیست می گردد. از این رو و با توجه به اهمیت انتشار گاز دی اکسید کربن، در این مطالعه تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، میزان مصرف انرژی و جمعیت روستایی در کشورهای منتخب OECD که یکی از سازمان های مهم و تاثیر گذار در عرصه بین المللی است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش الگوی پانل دیتا با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی دار و جمعیت روستایی تاثیر منفی و معنی داری بر میزان انتشار دی اکسید کربن در این کشورها در بازه زمانی 2014-1990 دارد

  کلیدواژگان: انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی، الگوی پانل
 • رسول زمانی*، زینب علی میرزایی، نسرین قرهی، مریم نجفی صفحات 353-364

  آب زیرزمینی اصلی ترین منبع آب شرب در اکثر شهرها و روستاهای ایران می باشد و نیترات و فسفات به عنوان یکی از شایع ترین آلودگی های آب زیرزمینی در ایران سلامت مردم را تهدید می کند. این تحقیق با هدف تاثیر کاربری اراضی بر کیفیت آب شرب استان چهارمحال وبختیاری انجام شد. به این منظور تعداد 132 نمونه آب از 132 حلقه چاه در نقاط مختلف استان که برای تامین آب آشامیدنی استفاده می شود تهیه شد و غلظت نیترات و فسفات در نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد غلظت یون های نیترات در 92/42درصد نمونه ها پایین تر از حد مجاز بوده و در 7/58 درصد نمونه ها بالاتر از حد استاندارد است. غلظت فسفات در 100 درصد نمونه ها پایین تر از حد استاندارد جهانی و ایران می باشد. همچنین بین غلظت نیترات و فسفات در سطح 0/001 ارتباط معنی داری وجود دارد (0/29 =r). طبق نتایج به دست آمده میزان نیترات در مناطق مسکونی اختلاف معنی داری با میزان نیترات در کاربری های مرتع، جنگل و باغ دارد (0/05>p). همچنین میزان فسفات در کاربری های مسکونی، کشاورزی، مرتع و باغ اختلاف معنی داری با میزان فسفات در کاربری جنگل دارد (0/05>p). در حال حاضر کیفیت آب منطقه مورد مطالعه از نظر غلظت نیترات در اکثر نقاط استان و از نظر غلظت فسفات در تمام استان از وضعیت خوبی برخوردار می باشد هرچند در غرب استان غلظت نیترات در 10 نقطه بالاتر از حد مجاز می باشد. ازاین رو پایش، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب های تولیدی و مصرف کمتر کودهای نیتروژن دار بایستی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نیترات، فسفات، کاربری اراضی، آب زیرزمینی، استان چهارمحال وبختیاری
 • نیلوفر موجودی، محسن سلیمانی، نورالله میرغفاری* صفحات 365-377

  در این پژوهش، با استفاده از پسماند مخازن ذخیره نفت خام، جاذب های کربنی در دماهای مختلف با استفاده از بخار آب تهیه شد. پس از بررسی خصوصیات بافتی و سطح ویژه، یک جاذب بهینه برای ادامه آزمایشات انتخاب شد. آزمایش های ناپیوسته جذب نیکل با غلظت اولیهmg/L 200-25، pH 8-2، زمان ماند 240-5 دقیقه و دوز جاذب در گستره g/L 5-1 انجام شد. نتایج نشان داد از میان سه جاذب سنتز شده، جاذب به دست آمده در دمای C 900، به ترتیب با داشتن مساحت سطح ویژه m2/g 422 و حجم کل منافذ m3/g 5/0 دارای بهترین خصوصیات سطحی و ساختاری می باشد. نتایج جذب نیکل نشان داد کارایی حذف با افزایش زمان تماس و دوز جاذب، افزایش می یابد. حداکثر کارایی جذب نیکل در pH برابر با 5 ، زمان تماس 60 دقیقه و میزان دوز جاذب g/L 2 به دست آمد. بعلاوه مشاهده گردید که داده های جذب از ایزوترم لانگمویر و فرندلیچ تبعیت می کند. نتایج برازش مدل های سینتیک بیانگر تبعیت فرایند جذب از مدل شبه مرتبه دوم است. بر مبنای نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار نمود که کربن فعال تهیه شده از لجن نفتی می تواند به عنوان جاذبی کارآمد و مقرون به صرفه برای تصفیه پساب صنایع مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جذب سطحی، سنیتیک، ایزوترم، نیکل، محلول آبی
 • فاطمه سادات موسوی، تورج توکلی*، مهرداد نیک روش، اندرو کانااف، ممدو تراوره صفحات 379-388

  فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند که باید آن ها را به طریق بهداشتی جمع آوری، تصفیه و در صورت امکان، مجددا به چرخه آب در طبیعت برگرداند. آنتی بیوتیک ها آلاینده های خطرناک زیست محیطی بوده و به دلیل ساختمان فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان، به عنوان آلاینده های اضطراری نام گرفته اند. فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته یک متد قوی برای بازسازی آب های آلوده حاوی مواد آلی تجزیه ناپذیر می باشد. مکانیسم اصلی آن بر پایه تولید رادیکال های آزاد بوده که برای از بین بردن مواد شیمیایی آلی بسیار کارآمد بوده است. در این مطالعه عملکرد فرآیند فتوکاتالیست خورشیدی به منظور حذف آموکسی سیلین از فاضلاب دارویی و اثرات پارامترهای غلظت آلاینده، غلظت فتوکاتالیست و pH اولیه مورد بررسی قرار گرفته است. از انرژی اشعه فرابنفش خورشید به منظور تحریک فتوکاتالیست استفاده می شود و راکتور مورد استفاده در این پژوهش دارای کالکتور سهموی مرکب است که دارای بهترین عملکرد می باشد. در میان پارامترهای بررسی شده به ترتیب pH، غلظت فتوکاتالیست و غلظت آلاینده بیشترین تاثیر را روی بازده تخریب داشتند. بر اساس این پژوهش تخریب آموکسی سیلین در محیط قلیایی به خوبی انجام می شود. به طوری که در شرایط یکسان با افزایش pH از 3/5 به 9/5 میزان بازده به 83/51درصد می رسد. بازده بالا در pHهای قلیایی به دلیل هیدرولیز بیشتر آموکسی سیلین و عدم ثبات حلقه بتالاکتام آن، و تولید بیشتر رادیکال هیدروکسیل با توجه به ساختار فیزیکی و شیمیایی آلاینده و فتوکاتالیست است.با توجه به نتایج می توان ذکر کرد که فتوکاتالیست خورشیدی روشی مناسب برای حذف آموکسی سیلین از فاضلاب داروئی است.

  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، سنتز تیتانیوم دی اکسید، فتوراکتور خورشیدی، فتوکاتالیست، کالکتور سهموی مرکب
 • محمد نوروزیان*، مرضیه اسفندیاری، سید مهدی حسینی، شجاع موسی پور صفحات 389-402

  پنبه به علت مصارف گوناگون در دنیای امروز، اهمیت اقتصادی و تجاری زیادی دارد. همچنین این محصول یکی از مهم ترین گیاهان روغنی در سطح جهان می باشد و کشت و کار آن در کشورها به طور روزافزون افزایش می یابد. با توجه به اینکه این محصول ماده اولیه صنایع نساجی می باشد، در سال های اخیر مورد توجه ویژه ی دولت قرارگرفته است؛ لذا بررسی کارایی این محصول عامل بسیار مهم و تاثیر گذاری در افزایش تولید و عملکرد آن، بدون نیاز به هزینه اضافی، می باشد. در مطالعه حاضر انواع کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی با دو روش استاندارد و تلفیقی ویژه در دو سطح ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای تعیین کارایی مصرف آب و زیست محیطی آن در استان های تولیدکننده این محصول انجام گرفت. اطلاعات آماری این مطالعه از سالنامه 94-93 جهاد کشاورزی استخراج گردیده است. متوسط کارایی اقتصادی، متغیر نسبت به مقیاس در دو روش استاندارد و زیست محیطی به ترتیب برابر با 0/81 و 0/78درصد می باشد. در این مطالعه پس از حل مدل تحلیل پوششی نهاده گرا، نتایج حاصله برای مقایسه دو روش استاندارد و زیست محیطی در سطح متغیر و ثابت نسبت به مقیاس موردبررسی قرار گرفت. با استناد به این نتایج استان هایی که با روش استاندارد، کارا شناخته شده اند، با روش کارایی ویژه(زیست محیطی) نیز نسبتا کارا می باشند. اما برای استان های غیرکارا، مقدار برآورد شده درروش تلفیقی ویژه نسبت به مقادیر کارایی استاندارد کمتر می باشد. به عبارت دیگر کارایی زیست محیطی(تلفیقی ویژه)در این روش نتایج دقیق تری نسبت به کارایی استاندارد برآورد نموده است که نتایج حاکی از آن است که برخی استان ها از لحاظ زیست محیطی و مصرف آب کارا نبوده است. توصیه می شود با آگاهی رساندن به کشاورزان پنبه از طریق شرکت دادن آنان در کلاسهای ترویجی، اصلاح روش های آبیاری و استفاده از آب سبز (تصفیه فاضلاب) به بالا رفتن کارایی کمک شود.

  کلیدواژگان: پنبه، زیست محیطی، کارایی مصرف آب، متغیر کمبود
 • نگار هدایتی، شیرکو ابراهیمی *، حامد جنیدی صفحات 403-416

  آتش سوزی به عنوان یکی از عوامل اصلی اختلال و تغییر در اکوسیستم های طبیعی محسوب می شود. شناسایی عوامل موثر در وقوع آتش سوزی و تهیه الگوی مکانی خطر آن یکی از ابزارهای اساسی جهت دست یابی به راهکارهای کنترل و مقابله با آتش سوزی است. آمارها حاکی از وقوع 1124 مورد آتش سوزی و سوختن 7364 هکتار از جنگلها و مراتع استان کردستان تنها بین سالهای 1385 تا 1394 هستند. لذا در این پژوهش اقدام به تهیه نقشه ریسک خطر آتش سوزی در عرصه-های طبیعی استان کردستان با استفاده از روش شاخص آماری (SI) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد. در این پژوهش، به منظور ترسیم نقشه خطر آتش سوزی از 6 پارامتر شامل 3 متغیر طبیعی درصد شیب، جهت شیب، ارتفاع و سه متغیر انسانی فاصله از نزدیکترین روستا، فاصله از نزدیکترین جاده و فاصله از نزدیکترین زمین کشاورزی استفاده شد. از 1124 مورد آتش سوزی، 70 درصد داده ها (787 مورد) برای مدلسازی و 30 درصد (337 مورد) برای صحت سنجی مدل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که حدود 50 درصد از مساحت استان کردستان (14400 کیلومترمربع) در کلاس خطر آتش سوزی زیاد و خیلی زیاد قرار دارند. همچنین یافته های حاکی از دقت بالای مدل شاخص آماری در شناسایی مناطق دارای خطر آتش سوزی با دقت 93/5 درصد (315 مورد از 337 مورد آتش سوزی) بود

  کلیدواژگان: مدل شاخص آماری، آتش سوزی، جنگلها و مراتع، سیستم اطلاعات جغرافیایی، استان کردستان
|
 • Mobin Eftekhari *, Mohammad Akbari, Abbas Ali Ghezelsofloo Pages 279-294

  Given the importance of groundwater resources and the water shortage crisis in Iran, a significant attention should be paid to these resources. One of regarding challenges is the resource pollution; therefore the vulnerable resources should be revealed based on suitable assessments to eliminate pollutions by the necessary actions. In the most cases, the groundwater pollution can be detected after the drinking water wells were polluted. Detection of vulnerable zones of an aquifer can be used for the groundwater pollution preventive actions. Different vulnerability assessment methods have been presented which one of the proper and well-known methods of overlaying indicator named SINTACS has been used in this research. The study aims assessing the qualitative vulnerability of Birjand plain aquifer, using SINTACS model for a statistical period of 2016-2017. Based on the results of this assessment, the SINTACS vulnerability zoning map indicates that 12.81 percent of the zone space has a vulnerability of medium to high level, 80.47 percent of the space has a high vulnerability level and 6.71 percent of the space has a very high vulnerability level. For the SINTACS model verification, the relation between vulnerability and Nitrate density values of 21 groundwater samples have been examined. The gained correlation coefficient between vulnerability index of SINTACS and Nitrate density was 71 which shows suitable correlation of this model with Nitrate density as groundwater pollution index.

  Keywords: Groundwater, Pollution, Geographical Information System, Nitrate, SINTACS
 • Testing the Droughts Effect of Production Hypothesis in Iran's Provinces: SAR Model
  Seyyid Parviz Jalili * Pages 295-309

  The drought effect that means water shortages due to drought events, is that one percent of the water access limitations, ceteris paribus, how many percent reduces the economic growth. In the last decades environmental economists have been answering this question that is whether there is a level of consumption and discharge of water resources that reverses the positive impact of water on production. To this end, using data from 30 provinces during the period 1383-1396 and application of Spatial Aotu Regressive General Momentums Model Dynamic Panel Data A new interpretation of the drought and thresholds effect for the extraction of groundwater resources on the real GDP was presented. The results showed that groundwater resources at the surface and squared have 556/7311 and -0/0065 coefficients. The threshold was estimated at 42/825 billion cubic meters per year. Extracting over this threshold has a negative environmental, economic, social and political impact that leads to a reduction of real GDP in the provinces of Iran. Thus, the drought effect on the provinces of Iran is not rejected. Human footprints are also visible in underground water supplies. Also, the spatial lagged variable has a coefficient of 0/1064 which indicates that the discharge of basin whose geographic location is from an environmental dimension independent of political divisions has spatial effects on the real GDP of adjacent provinces. It is suggested that the authorized and unauthorized water rent is controlled with using temporary water ownership instead of permanent ownership. The demand side is controlled and the economic production of water is strengthened using water market tools. So underground water resources have been reduce until reach below the threshold to zeroing the negative consequences of resource extraction.

  Keywords: Drought Effects, Water Supply, Demand, Human Trail Hypothesis, SAR Model
 • Zahra Jafari, Mohammad Farzam *, Mansour Mesdaghi, Farshid Memariani Pages 311-323
  Management methods and utilization levels may significantly affect species diversity in the protected regions. Therefore in this research, 3 protected sites were selected in the marginal rural areas at the eastern edge of Golestan National Park, Iran. Dasht, Chashmehkhan and Robat Gharebill villages were respectively under use by human, livestock and wildlife. In May 2018, 3 modified Whitaker plots were established. Each plot included 3 quadrates of 100 m2, 6 quadrates of 10 m2 and 30 quadrates of 1 m2. Total plant diversity and diversity of medicinal plants were highest in Dasht and lowest in Chshmehkhan sites. Intense livestock grazing in Cheshmehkhan led to higher (27%) proportion of medicinal plants, but the plant species were mainly annuals and spiny with low medicinal values. In contrast, highest number of valuable medicinal plants and high number of endemic species were in Dasht site, where slight utilization were done by local inhabitants. In conclusion, livestock grazing may lead to the highest negative impacts on reducing diversity of total plants and medicinal plants as compared to the wildlife and human use.
  Keywords: species diversity, Medicinal plants, Protected erea
 • Arash Khoshnoodfar, Nader Bahramifar *, Habibollah Younesi Pages 325-338

  Surfactants are one of the most important pollutants of surface water and underground water resources, and create potential health risks for humans and environment. The purpose of present study was to synthesize the MGNCs to be used for the removal of sodium dodecyl benzenesulfonate (SDBS) from aqueous solutions. First, graphene was synthesized through pyrolysis of orange peel as carbon precursor and KOH as an activating agent. The magnetic adsorbent nanocomposite was prepared through the solvothermal method using ferric chloride hexahydrate. The absorbent characteristics were analyzed using Fourier transformed infrared (FT-IR), vibrating sample magnetometer (VSM), Atomic force microscope (AFM), scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectrometer techniques. The effects of the adsorbent amount, pH, the initial concentration of SDBS, and contact time were investigated for removal of SDBS. The adsorption isotherms were interpreted using Langmuir and Freundlich models and the kinetic data of adsorption process was also evaluated using pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models. Based on the findings of the study, the absorbent dose of 20 mg, pH 3 and the contact time of 60 min were found to be the optimal conditions for the removal of SDBS. The equilibrium isotherm data fitted well with the Langmuir model (R2 = 0.9989) and the pseudo-second-order kinetic model was found to explain the adsorption kinetics more effectively (R2 = 0.9992). The maximum adsorption capacity of SDBS onto magnetic graphene nanocomposite was attained to be about 276 mg/g. Desorption experiments of ethanol and methanol from MGNCs were performed. The percentage adsorption recoveries of ethanol and methanol were 74 and 76%, respectively. The results showed that the as-synthesized MGNCs has an efficient and cheap adsorbent for removal of SDBS because of its high adsorption capability, high porosity, and large surface area and has the advantage of easy and rapid separation from the aqueous solution via external magnetic field.

  Keywords: water contamination, Adsorption, surfactant, sodium dodecyl benzene sulfonate, graphene
 • Monirahmad Rasoolizadeh *, Saman Ziaee Pages 339-352

  Today, the issues mentioned in the international community are environmental issues and the warming of the air. One of the things that has a direct impact is carbon dioxide emissions. Different countries have been working to reduce environmental emissions in the past years by joining environmental protocols. It has to be explained that various studies have shown that several factors influence the amount of carbon dioxide emissions in the world, and if any of these factors are controlled, it will reduce the release of this gas in the environment. Therefore, considering the importance of carbon dioxide emissions, this study examined the effects of economic growth, degree of economy openness, energy consumption and rural population in selected OECD countries. The method used in this research is panel data with using of generalized least squares method. The results showed that energy consumption has a significant positive effect and rural population has a negative significant effect on carbon dioxide emissions in these countries during the period 2014-1990.

  Keywords: carbon dioxide emissions, Economic growth, Panel Data
 • Zeinab Alimirzaee, Nasrin Gharahi, Maryam Najafi, Rasool Zamani* Pages 353-364

  Groundwater is the most important source of potable water in the most of the cities and villages of Iran. Nitrate and phosphate are the greatest current groundwater pollutants that threaten the health of the people in Iran. This research was done with the aim of assessing the effect of land use on the quality of potable water. To this aim, 132 water samples from 132 wells used for drinking purposes in different locations of the province were prepared, and nitrate and phosphate concentrations in samples were measured with a spectrophotometer. The results showed nitrate concentrations in 92.42% of the samples were below the permitted limit, while 7.58% of the samples were higher than standard. Phosphate concentration in 100% of the samples was lower than both the global and Iranian standards. Also, there was significant correlation between nitrate and phosphate concentrations (r = 0.29). According to the obtained results, nitrate concentrations in residential areas were significantly different from those in rangeland, forest and garden land uses (p <0.05). Phosphate concentration in residential areas, agriculture, rangeland and garden land had significant differences with those in forest land use (p <0.05). Now, water quality with regard to nitrate concentration in most parts of the province and phosphate concentration in all parts of province were in compliance with standards, but nitrate concentration was 10 points higher than the permitted level. Therefore, monitoring, purification, wastewater generation and lower consumption of nitrate fertilizer should be considered.

  Keywords: Nitrate, Phosphate, land use, Groundwater, Chaharmahal & Bakhtiari Province
 • Niloofar Mojoudi, Nourollah Mirghaffari *, Mohsen Soleimani Pages 365-377

  In this study, the carbonaceous adsorbents were prepared from the waste of crude oil storage tanks using with steam at various temperatures. The optimum adsorbent was selected for further experiments after characterization of specific surface area and textural properties. Batch experiments of nickel adsorption were performed with initial concentration of 25-200 mg/L, pH 2-8, contact time 5-240 min and absorbent dose of 1-5 g/L. The results showed that among the three synthesized absorbents, the obtained adsorbent at 900 ˚C showed the higher surface and best structural properties with a specific surface area of 422 m2/g and a total pore volume of 0.55 m3/g. The results of nickel adsorption showed that the removal efficiency increases with increasing the contact time and absorbent dose. Maximum nickel adsorption efficiency was obtained at pH 5, contact time of 60 min and absorbance dose of 2 g/L. In addition, it was observed that the adsorption data follow the Langmuir and Freundlich isotherms. The results of fitting the kinetic models for all adsorbents indicate that the adsorption process follow the pseudo second order kinetic model. Base on the results of this study, it can be stated that the activated carbon produced from oily sludge can be considered as an efficient and cost effective adsorbent for treatment of industrial wastewater.

  Keywords: Adsorption, kinetic, isotherm, nickel, aqueous solution
 • Fatemehsadat Moosavi, Touraj Tavakoli *, Mehrdad Nikravech, Chang Khley, Andrei Kanaev Pages 379-388

  Wastewater is one of the environmental pollution that should be collected, treated and, if possible, recycled back into the water cycle. Antibiotics are hazardous environmental pollutants and have been named as emergency contaminants due to their unique physical and chemical structures. Advanced oxidation processes are a powerful method for the degradation of contaminated water containing inorganic pollutions. Its main mechanism is based on the production of free radicals that have been very effective in eliminating organic materials. In this study, the effect of solar photocatalyst in order to remove amoxicillin from contaminated water by photocatalyst have been investigated and the effects of pollutant concentrations, photocatalyst concentration and initial pH have been investigated. The sun's ultraviolet energy is used to active photocatalyst. The reactor used in this study has a combined parabolic collectors that have the best performance. Among the parameters studied, pH, photocatalytic concentration, and pollutant concentrations had the highest effect on degradation efficiency, respectively. According to this study, amoxicillin degradation in alkaline condition is well done. In the same conditions, with an increase in pH from 3.5 to 9.5, the degradation efficiency increased to 83.51 percent. High efficiency in alkaline pH due to the higher hydroxylation of amoxicillin and the instability of its beta-lactam ring, and the production of more radical hydroxyl with respect to the physical and chemical structure of the pollutant and photocatalyst. According to the results, solar photocatalyst is a suitable method for the removal of amoxicillin from wastewater.

  Keywords: Amoxicillin, Synthesis of Titanium Dioxide, Solar Photoreactor, Photocatalyst, Compound Parabolic Collector
 • Mohammad Norouzian *, Marzie Esfandiari, Shseyedmahdi Hoseyni, Shoja Musapour Pages 389-402

  Cotton has economic and commercial importance, due to the various uses in today's world. It is also one of the most important oily plants in the world, and its cultivation is increasing in countrys. In recent years the government has special attention, considering that this product is the raw material of textile industry; therefore, the evaluation of this product is a very important factor and has an impact on increasing its production and performance without the need for additional costs. In the present study, technical, allocation, economic, and technical measures were performed with two standard and combined methods, at two fixed and variable levels, in order to determine the water use efficiency and its environmental performance in the producing provinces of this product. The statistical data of this study were extracted from the Agricultural Jihad in the years 2015-2014. The average economic efficiency, variable in relation to scale in both standard and environmental methods is respectively 0.81 and 0.78% respectively. In this study, after solving the institutionalization overlay model, the results were compared to the standard scale for comparing both standard and environmental methods at constant and constant levels. Based on these results, the provinces that are well-known efficient in the standard method are also relatively efficient by the specific environmental method. But for non-efficient provinces, the estimated value of the special compilation method is lower than the standard values. It is advisable to help raise the productivity of cotton farmers through their participation in extension classes, the improvement of irrigation practices and the use of green water (sewage treatment).

  Keywords: Cotton, ecological, water use efficiency, deficit variable
 • Negar Hedayati, Hamed Joneidi, Shirko Ebrahimi * Pages 403-416

  Fire is considered as one of the main causes of disruption and change in natural ecosystems. Identifying the effective factors in the occurrence of a fire and providing a spatial pattern of its risk is one of the basic tools for achieving fire control. The statistics showed that 1124 incidents of fire caused to burning of 7364 hectares of forests and rangelands in Kurdistan province, between 2006 and 2015. Therefore, in this research, a fire risk map was developed in natural areas in Kurdistan province using statistical index method (SI) and Geographic Information System (GIS). In this study, in order to prepare a fire hazard map, six parameters including three natural variables: slope percentage, aspect, elevation and three human variables, distance from the village, distance from the road and distance from the agricultural land were used. From all of 1124 fire cases, 70% of the data (787 cases) were used for modeling and 30% (337 cases) were used for model verification. The results showed that about 50% of the area of Kurdistan province (14400 km2) is in high and very high fire hazard classes. Also, findings showed the high accuracy of the statistical index method in identifying areas with a fire hazard with a precision of 93.5% (315 out of 337 cases of fire).

  Keywords: statistical Index, fire, forest, rangeland, GIS, Kurdistan province