فهرست مطالب

 • سال سی و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رقیه بینا*، رضا حیدری، مهدی محمد زاده، مینو ایلخانی پور صفحات 1-15
  استرس تاثیرات نامطلوب زیادی بر فرآیند های زیستی موجودات زنده می گذارد. لذا جایگزین نمودن داروهای گیاهی با عوارض کمتر در درمان بیماری ها و بهبود سلامتی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه اثر عصاره آبی آویشن بر روی پارامتر های بیوشیمیایی خون و بافت کبدی در موش های صحرایی ماده تحت استرس بی حرکتی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش 24 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی 12± 173 گرم به طور تصادفی به 4 گروه 6 تایی شامل: گروه اول، کنترل، گروه دوم، گروه تحت استرس بی حرکتی و گروه های سوم و چهارم، تحت استرس بی حرکتی با تجویز خوراکی عصاره آبی آویشن به ترتیب با دوزهای mg/kg 100 و 400 وزن بدن، تقسیم شدند. در پایان دوره تیمار میزان کلسترول، LDL و HDLسرم خون و مالون دی آلدئید(MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در هموژنات بافت کبدی توسط روش های استاندارد تعیین شدند. نتایج نشان دهنده ی کاهش معنی دار میزان کلسترول،LDL و MDA و افزایش معنی دار در میزان HDL و TACدرگروه های تحت تیمار با عصاره آبی آویشن بود. عصاره آبی آویشن به دلیل خواص آنتی اکسیدانی تا حدودی باعث کاهش میزان کلسترول و LDL سرم خون و حفاظت بافت کبدی در برابر اثرات مخرب ناشی از استرس بی حرکتی می شود.
  کلیدواژگان: آویشن، استرس بی حرکتی، پارامتر های بیوشیمیایی خون، موش های صحرایی
 • منصوره ملکیان*، یزدان کیوانی، هادی خوشنام وند صفحات 16-24

  سمندر لرستان (, Schmidt 1952 Neurergus kaiseri) گونه ای از دوزیستان بومی کشور است که در رودخانه ها، چشمه ها و آبشار های مناطق کوهستانی زاگرس مرکزی، در محدوده جنوب لرستان و شمال خوزستان، دیده می شود. این مطالعه برای اولین بار در کشور بر روی لارو های گونه سمندر لرستانی انجام گرفت تا امکان استفاده از صفات ریختی در تمایزات جمعیتی این گونه بررسی شود. عکسبرداری از لاروها جهت تحلیل ریخت سنجی هندسی در هشت سایت و روی 112 نمونه انجام گرفت. صفات مورد نظر به روش لندمارک گذاری دو بعدی و با استفاده از تکنیک ریخت سنجی هندسی با 19 لندمارک انتخاب و رقومی سازی شد. داده های شکلی حاصل پس از تحلیل روی هم گذاری، با استفاده از روش های آماری چند متغیره PCA) و (CVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر شکلی، تفاوت معنی داری بین لاروها در جمعیت های مورد مطالعه وجود دارد و جمعیت های شمالی و جنوبی این گونه دو گروه مجزا را تشکیل می دهند. با توجه به تفاوت های ریختی در سایت های مورد مطالعه و لزوم حفاظت از آنها و دشواری تشخیص لاروهای این گونه با توجه به الگوهای رنگی بدن، رهاسازی لاروهای کشف شده از شکارچیان باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: سمندر لرستانی، لارو، ریخت سنجی هندسی، تبار شمالی، تبار جنوبی
 • فاطمه مرادی، سمیه ویسی، وحید اکملی* صفحات 25-35
  همنوع خواری (کانیبالیسم) ویژگی رفتاری است که در طیف وسیعی از جانوران تعریف می شود و به طور گستردهای در اکوسیستم های آبی و در بیش از 90 درصد چرخه زندگی جانوران به ویژه دوزیستان مشاهده می شود. تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده ی تنوع زیستی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که دما بر هم کنش گونه ها را تغییر داده و نرخ همنوع خواری را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه، به منظور بررسی اثر تغییرات اقلیمی نوظهور بر همنوع خواری، اثرات مستقل و متعامل سه فاکتور حرارت (حرارت بالا و پایین)، تراکم (تراکم بالا و پایین) و نوسانات سطح آب (سطح آب بالا، پایین و کاهشی) بر همنوع خواری سر، دم و کل بدن به مدت 10 ماه در لاروهای وزغ متغیر (Bufotes variabilis) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه بطورکلی بیشترین میزان همنوع خواری در تراکم پایین (59.44 درصد)، حرارت بالا (53.33 درصد) و سطح آب کم (45 درصد) مشاهده گردید. با بررسی اثر تعاملی، بیشترین درصد همنوع خواری در تیمار دمای بالا/ سطح آب کاهشی/ تراکم کم با میزان 90 درصد ثبت گردید. در مقابل پایین ترین درصد همنوع خواری در تیمار دمای پایین/ سطح آب کاهشی/ تراکم کم با میزان 20 درصد ثبت گردید. نتایج حاصل از آنالیز ANOVA نشان داد، حرارت و تراکم تاثیر معنا داری بر میزان همنوع خواری دارند. در مقابل این تاثیر برای نوسانات سطح آب بی معنا نشان داده شد. تعامل هر سه فاکتور حرارت، تراکم و سطح آب نیز تاثیر معناداری بر همنوع خواری نشان داد.
  کلیدواژگان: وزغ متغیر، تغییرات اقلیمی، حرارت، سطح آب، تراکم
 • مهدی ژندی*، مهدی انصاری، افشین سیفی صفحات 36-48

  این مطالعه برای بررسی اثر افزودن کریسین در رقیق کننده منی بر ویژگی های کیفی اسپرم خروس در شرایط نگهداری برون تنی انجام شد. نمونه های منی از پنج قطعه خروس (سویه راس 308) در سن 44 هفتگی جمع آوری شدند. پس از ارزیابی های اولیه (جنبایی بالای 60 درصد) با یکدیگر مخلوط و به پنج قسمت مساوی تقسیم شده و هر قسمت با یکی از رقیق کننده های زیر رقیق شد: 1) رقیق کننده شاهد منفی (بدون افزودنی)، 2) رقیق کننده شاهد مثبت (حاوی 4 درصد دی متیل سولفوکسید)، 3) رقیق-کننده حاوی 25 میکرومول کریسین (کریسین-25) ، 4) رقیق کننده حاوی 50 میکرومول کریسین (کریسین-50) و 5) رقیق کننده حاوی 75 میکرومول کریسین (کریسین-75). فراسنجه های مختلف اسپرم شامل جنبایی کل و پیش رونده، یکپارچگی و فعالیت غشای پلاسمایی در زمان های صفر، 6، 12 و 24 ساعت پس از نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد، ارزیابی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، سطوح مختلف کریسین نتوانست جنبایی کل و پیشرونده، یکپارچگی و فعالیت غشاء اسپرم ها طی نگهداری در دمای چهار درجه سانتیگراد را تغییر دهد (05/0p>). همچنین، اثر زمان برای همه فراسنجه ها و اثر متقابل تیمار و زمان برای فعالیت غشاء پلاسمایی معنی دار بود. بنابراین، افزودن کریسین نتوانست اثرات منفی وابسته به زمان را طی نگه داری برون تنی اسپرم خروس تعدیل کند. بهرحال، به نظر می رسد برای تایید این نتایج به مطالعات بیشتری نیاز است.

  کلیدواژگان: اسپرم، کریسین، خروس، سردسازی
 • حسنه مطوریان، نگین سلامات*، عبدالعلی موحدی نیا صفحات 49-61
  در تحقیق حاضر، 50 قطعه گربه کوسه ماهی عربی (Chiloscyllium arabicum) در دو فصل تولیدمثلی (بهار) و غیرتولیدمثلی (پاییز) از آب های بندر بحرکان واقع در شمال خلیج فارس صید شد. نمونه خون از سیاهرگ دمی ماهیان اخذ و سپس پلاسما جداسازی شد. غلظت هورمون های T3، T4 و TSH به روش الایزا در پلاسمای خون این ماهیان اندازه گیری شد. همچنین، نمونه های بافتی از غده تیروئید ماهیان اخذ و به مایع ثبوت بوئن منتقل شد. جهت مطالعات بافت شناسی، از نمونه ها به روش معمول بافت شناسی قالب های پارافینه تهیه شد. سپس برش های میکروسکوپی به ضخامت 6-5 میکرومتر از قالب های پارافینه تهیه و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین قرار گرفتند. بر اساس نتایج، غده تیروئید به صورت یک غده دارای کپسول، متراکم و تک لوبی مشاهده گردید. این غده متشکل از فولیکول های تیروئیدی کروی بود که توسط لایه ای از سلول های پوششی که شکل آنها با توجه به میزان فعالیت غده تیروئید در دو فصل متفاوت بود، پوشیده شده بود. فولیکولها توسط مایع کلوئیدی ژلاتینی دارای واکوئل پر شده بودند. در فصل تولید مثل، فولیکولهای تیروئیدی عمدتا کوچک بوده و توسط لایه ای از سلول پوششی مکعبی بلند پوشیده شده بودند و تعداد زیادی واکوئل در مایع کلوئیدی مشاهده شد. در فصل غیرتولید مثلی فولیکولها عمدتا، بزرگ بوده و دارای لایه ای از سلول های سنگفرشی و مایع کلوئیدی با تعداد کمی واکوئل بودند.
  کلیدواژگان: گربه کوسه عربی، غده تیروئید، تری یدوتیرونین، تیروکسین، هورمون محرک تیروئیدی
 • سعیده غایب، مریم راشکی*، اصغر شیروانی صفحات 62-78

  عوارض استفاده از سموم برای کنترل Tribolium castaneum شامل مقاومت این آفت و خطر بقایای آفت کش ها در محصولات انباری می باشد. بنابراین، یکی از اهداف این تحقیق مربوط به ارزیابی اثر شرایط بذر گندم یا حضور قارچ B. bassianaروی انتخاب میزبان گیاهی توسط شپشه آرد روی سه رقم چمران، چمران2 و پیشتاز بود (دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±85 درصد و تاریکی) که نشان داد که شپشه آرد قادر به تشخیص و اجتناب از قارچ بود. همچنین، میانگین نسبت افراد بدست آمده از بذرهای خسارت ندیده (0/05± 0/67) به طور معنی دار بیشتر از بذرهای خسارت دیده و بدون آلودگی قارچی (0/05± 0/33) بود. میان میانگین نسبت افراد بدست آمده در بذرهای خسارت ندیده و خسارت دیده با آلودگی قارچی تفاوت معنی داری وجود نداشت. ارزیابی اثر شرایط بذر گندم بر انتقال قارچ B. bassiana طی استقرار شپشه آرد درون بذور گندم نشان داد که انتقال قارچ B. bassiana طی استقرار شپشه آرد اتفاق افتاده است. طی استقرار، اختلاف معنی دار در میانگین اجساد شپشه آرد حاوی قارچ بدست آمده از بذر های خسارت دیده و خسارت ندیده در هر سه رقم گندم وجود داشت. بطور مثال، میانگین اجساد حاوی قارچ در رقم چمران روی بذور خسارت دیده و ندیده به ترتیب 0/85±37/25و1/25±40/75بود. نتایج نشان داد که با وجود اینکه شپشه آرد قادر به تشخیص حضور قارچ است ولی خسارت دیده بودن بذور تاثیری بر تعامل شپشه آرد و قارچ نداشت. انتقال افقی قارچ به خوبی در میان کلنی انجام شد که نشان دهنده وجود موثر اجساد حاوی اسپور قارچ است که می توانند منبع آلودگی قارچی قابل ملاحظه ای در انبارهای غلات باشد.

  کلیدواژگان: انتقال، پاسخ رفتاری، شپشه آرد، قارچ بیمارگر حشرات
 • لعیا شمسی، موسی توسلی*، ثریا نائم، الهام احمدی، علیرضا محمودیان صفحات 79-92

  برخی حلزون ها میزبان واسط ترماتودهای دو کامیان میباشند. بنابراین از نظردامپزشکی و پزشکی حایز اهمیت هستند. مطالعه انجام گرفته در مورد فون حلزون های شهرستان ارومیه در سالهای 1395 و 1396 می باشد . همچنین این مطالعه فراوانی و انتشار و پراکندگی گونه های حلزون را در شهرستان ارومیه مورد مطالعه قرار میدهد. در این بررسی از مناطق مختلف ارومیه از خاک لابلای علوفه ها، زیر سنگ، تنه درختان از حلزونها نمونه برداری صورت گرفت. حلزون های جمع آوری شده درالکل 70 درجه به همراه مشخصات محل جمع آوری و تاریخ به آزمایشگاه ارسال گردید. شناسایی حلزون ها بر اساس کلید های شناسایی و با توجه به ریخت شناسی صدفها صورت گرفت. در این مطالعه مختصات 915 حلزون از مناطق مذکور مورد بررسی قرار گرفت. درمجموع 9 گونه حلزون بشرح زیر مورد شناسایی قرار گرفت: Helicella derbentina(43.71٪)، Helicella krynickii (27/32%)، Euomphalia pisiformis (11.47%)، Helix lucorum (6.55%)، Lauria cylandrica(3.82٪)، Assyriella ceratomma(3.27٪)، Zebrina hohenackeri (2.18٪)، Succinea putris(1.09٪)، Jaminia isseliana(0.54٪). با توجه به اینکه برخی گونه های گزارش شده قادرند ترماتودهای انگلی را به دام و انسان منتقل کنند. لذا باید مطالعات جامعتری در خصوص اکولوژی حلزون ها و اپیدمیولوژی ترماتود ها صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: ایران، فون، نرمتنان، میزبان واسط، ترماتود
 • مریم معرفی* صفحات 93-105

  کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) یک آفت مهم در استان فارس بوده و در سال های طغیانی خسارت فراوانی را ایجاد می-کند. زیست شناسی این آفت تحت شرایط آزمایشگاهی و در شرایط آب وهوایی داریون در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت . در شرایط آزمایشگاهی پس از گذشت یک هفته تعداد تخم به ازای هر ماده به طور میانگین 52/66تخم بود و ، بیشترین و کمترین درصد تخم گذاری به طور میانگین به ترتیب روی خوشه ها (62/2) و روی شاخه ها (18/1) مشاهده شد. میانگین طول دوره جنینی ، لاروی و شفیرگی به ترتیب7/4 ، 18/6و5/4روز محاسبه شد. در شرایط طبیعی میانگین تعداد تخم هر شب پره ماده در نسل اول تا چهارم به ترتیب 72/4، 75/6، 84/6و 58/8عدد شمارش شد . در این شرایط میانگین دوره رشد جنینی طی نسل های اول تا چهارم به ترتیب برابر با 2/8 ، 6 ، 6/4 و 4/4 روز بود. میانگین دوره لاروی شب پره خوشه خوار انگور طی نسل های اول تا چهارم به ترتیب برابر با 25/8، 23 ،20 و 19/6روز محاسبه شد. میانگین مدت زمان تعذیه برای لاروهای نسل اول تا چهارم به ترتیب برابر با 24/4 ،21/4، 18/6و 17/4 روز به دست آمد. طول دوره شفیرگی برای نسل های اول تا سوم به ترتیب برابر با 7/2 ، 5 و 4/8 محاسبه شد و شفیره های نسل چهارم درون پیله ای سفید رنگ در پناهگاه های زمستانی از جمله پوستک های درختان مو زمستان گذرانی نمودند.

  کلیدواژگان: کرم خوشه خوار انگور، زیست شناسی، فارس
|
 • Rogayeh Bina *, Reza Heidari, Mehdi Mohammadzadeh, Minoo Ilkhanipour Pages 1-15
  Stress has different adverse effects on the biological processes of living organisms. Therefore, replacing herbal medicines with fewer side effects in the treatment of diseases and improving health is the most important. In this study the effect of aqueous extracts of thyme on blood biochemical parameters and liver tissue in female rats under immobilization stress were studied. In present experimental study, 24 adult female Wistar rats in weight range of 173±12 g were randomly divided into four groups of six rats in each: group1, Control, group2, the group immobilized stress, groups 3and 4, groups to immobilized stress by oral prescription extract of thyme the doses of 100 and 400 mg/kg respectively. At the end of the studies, serum cholesterol, LDL and HDL and MDA, TAC in liver tissue homogenates were estimated. The results indicated significant reduction in the level of cholesterol, LDL, MDA in treated groups with aqueous extract of thyme and a significant increase in HDL, TAC. The extract of Thymus vulgaris L be due their antioxidant can partly reduction the serum level of cholesterol, LDL and liver tissue protection against the damaging effects of immobilization stress.
  Keywords: Thymus vulgaris L, Immobilization stress, Blood biochemical parameter.rat
 • Mansoureh Malekian* Pages 16-24

  Feasibility of using geometric morphometrics on larvae of Loristan newt for population identifications Lorestan newt (Neurergus kaiseri, Schmidt 1952) is one of the native amphibians inhabiting streams, springs and waterfalls in the mountain regions of south and southwestern Iran. The current study was conducted, for the first time, to investigate the feasibility of using geometric morphometrics on larvae to distinguish the populations of this species. Image processing for morphometric analyses was performed on 112 larvae collected from eight sites. Two-dimensional land marking was used and 19 landmarks were selected for digitization. Morphometric data were then overlaid and analyzed using multivariate statistical methods (PCA and CVA). Results showed morphological differences between larvae of the studied populations and two morphological clusters can be distinguished within the populations. Therefore, due to differences between these populations and the difficulty of distinguishing these larvae based on the color patterns, it is recommended to be more cautious about releasing larvae to the wild.

  Keywords: Loristan newt, larval, geometric morphometrics, Northen, Southern clade
 • Fateme Moradi, Somaye Vaissi, Vahid Akmali * Pages 25-35
  Cannibalism is a behavioural characteristic that is defined in a wide range of animals and is widely seen in aquatic ecosystems and in more than 90% of the life cycle of animals, especially amphibians. Climate change is one of the most important threats to diversification. The studies show that the temperature changes the interaction of species and affects the cannibalism rate. In this study, to investigate the effect of emerging climate change on cannibalism, the independent and interactive effects of three factors including (high and low temperature), density (high and low density), and fluctuations in water levels (high, low and decreasing water levels) on head, tail and whole body cannibalism were investigated in the larval of Green toad (Bufotes variabilis) for the period of 10 months. In this study, generally, the highest rate of cannibalism was observed in low density (59.44%), high temperature (53.33%) and low water level (45%). In the interactive study, the highest percentage of cannibalism observed in the treatment of high temperature/low water level/low density with 90%. In contrast, the lowest percentages of cannibalism were recorded in low temperature/low water levels/low density with 20%. The results of ANOVA analysis indicated that temperature and density have a significant effect on the level of cannibalism. In contrast, this effect was not significant for fluctuations in the water level. The interaction of all three factors of temperature, density and water level also had a significant effect on cannibalism.
 • Afshin Seifi, Mahdi Zhandi *, Mahdi Ansar Pages 36-48

  This study was conducted to investigate the effect of Chrysin inclusion to semen extender on rooster sperm quality during in vitro storage. Semen samples were collected from five 44-week-old male broiler breeders (ROS 308). After primary evaluation (motility >60%), semen samples were pooled and divided into five equal part and each part was diluted with one of the following extenders: 1) control negative extender (without any additive), 2) control positive extender (with 4% DMSO), 3) extender containing 25 μg of Chrysin (Chrysin-25), 4) extender containing 50 μg of Chrysin (Chrysin-50) and 5) extender containing 75 μg of Chrysin (Chrysin-75). Semen quality parameters including total and forward motility, plasma membrane integrity and functionality were assessed in 0, 6, 12 and 24 hours after preservation at 4°C. Based on obtained results, different levels of Chrysin failed to alter total and forward motility, plasma membrane integrity and functionality of spermatozoa during preservation period at 4°C (p≥0.05). Also, the effect of time in all parameters and the effect of time and treatment interaction in sperm plasma membrane functionality were significant. Therefore, Chrysin inclusion failed to ameliorate the negative time-dependent detrimental effects on rooster sperm quality. However, further research is needed to confirm obtained results.

  Keywords: Chrysin, rooster, sperm, storage
 • Hasna Matorian, Negin Salamat *, Abdolali Movahedinia Pages 49-61
  In the present investigation, 50 mature Arabian carpet shark (Chiloscyllium arabicum) were caught at the Bahrakan Port, located at the north of the Persian Gulf, in both autumn (non-breeding) and spring (breeding) seasons. Blood samples were collected from the caudal vein and the plasma was separated. Triiodothyronine (T3), Thyroxin (T4) and thyroid stimulating hormone (TSH) were measured in plasma samples using ELISA method. Also, tissue samples were taken from thyroid and fixed in bouin,s solution. Tissue samples pass through the routine histological method and 5-6 μm thick sections were prepared. Tissue sections were stained using hematoxylin and eosin method. Based on the results, the thyroid gland was observed as a capsulated compact unilobed gland in C. arabicum. Thyroid gland composed of round follicles coated with follicular cells varied in shape based on the thyroid activity during two breeding and non-breeding seasons. Thyroid follicles were filled with the gelatinous colloid with vacuoles. In the reproduction season, most of the thyroid follicles were small in size with a layer of high cuboidal epithelial cells and high number of vacuolated colloid; however, the large follicles coated with squamous epithelium and less vacuolated colloid were common in the non-breeding season. On the other hand, the amounts of T3, T4 and TSH were significantly higher in the breeding than that in the non-breeding seasons.
  Keywords: Chiloscyllium arabicum, Thyroid gland, T3, T4, TSH
 • Saeeideh Ghayeb, Maryam Rashki *, Asghar Shirvani Pages 62-78

  The side effects of pesticide usage to control the Tribolium castaneum include the pest resistance and the risk of pesticide residues in stored products. Therefore, one aim of this research was to evaluate the effect of wheat seed conditions or presence of B. bassiana on host selection by the flour beetle on three wheat cultivars including the Chamran, Chamran2 and Pishtaz (at 27±1ºC, RH 85±5% and darkness). The results indicated that the beetle was able to recognize and avoid the fungus. Also, the mean proportion of obtained adults from undamaged seeds (0.67±0.05) was significantly higher than that of damaged seeds without fungal infection (0.33±0.05). There was no significant difference between the mean proportion of obtained adults from undamaged and damaged seeds with fungal infection. The evaluation of seed conditions on the B. bassiana transmission during the beetle colonization showed the occurrence of the fungal transmission. During the colonization, there was significant difference between the mean number of sporulating-cadavers obtained from damaged and undamaged seeds for all three cultivars. For instance, the mean number of sporulating-cadavers on the Chamran cultivar for damaged and undamaged seeds was 37.25±0.85 and 40.75±1.25, respectively. The results declared that the flour beetle could distinguish the presence of the fungus; however, the seed condition (being damaged or undamaged) did not have any influence on the interaction between the beetle and the fungus. The fungus was transmitted properly among the colony and it declared the efficiency of the sporulating-cadavers that can be a remarkable reservoir in grain stores.

  Keywords: Transmission, behavioral response, flour beetle, entomopathogenic fungus
 • Laya Shamsi, Mousa Tavassoli *, Soraya Naem, Elham Ahmadi, Alireza Mahmoudian Pages 79-92

  Some snails are intermediate host of digenea flukes. So they are important in veterinary and medical aspects. The study was conducted about snail fauna in Urmia in 2015 and 2016.The study also investigates the frequency and distribution of snail species in the region Snails were sampled through the soil, between vegetation, under sands and trees trunk from different regions of Urmia. Snails were collected in 70% ethanol with the profile of history obtained. Snails were identified by identification keys and based on shell morphology. In this study, 915 snails were examined. A total of nine species of snails were identified as follows: Helicella derbentina (43.71%) , Helicella krynickii(32.27%), Euomphalia pisiformis(11.47%), Helix lucorum (6.55%), Lauria cylandrica (3.82%), Assyriella ceratomma(3.27%), Zebrina hohenackeri (2.18%), Succinea putris(1.09%), Jaminia isseliana (0.54%). Some species of recorded snails were able to transmit parasitic trematodes to livestock and humans. Therefore, further studies are needed on the ecology of snails and epidemiology of trematode.

  Keywords: Iran, Fauna, Mollusks, Intermediate host, Trematode
 • Maryam Moarefi * Pages 93-105

  Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) is one of the most injurious pests during the years of outbreak in Fras province. Its biology has been studied in Daryon region at temperature of 28±2 ºC with RH 65% and photoperiod of 16:8 (L: D) h under laboratory conditions. As a result, it was determined that after one week, the average of egg per female was 52.66 with the highest and the lowest percentage of oviposition on clusters (62.2) and (18.1) on twigs respectively. The mean periods of embryonic, larval and pupal stages were 7.4, 18.6 and 5.4 days, respectively. In normal conditions, the mean number of eggs per female in the first to fourth generations is 72.4, 75.6, 84.6 and 58.8. The average of larvae growth period during these generations is 25.8, 23, 20 and 19.6 days and the larval feeding period is 24.4, 21.4, 18.6 and 17.4 days on average. In the first, second and third generation the mean pupal stage period is 7.2, 5 and 4.8 days and the fourth generation provided the overwintering stage. These results could be useful in improving the management and control of this pest.

  Keywords: Biology, Grapevine, Moth, Fars