فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 33 (بهار 1398)
 • پیاپی 33 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم اصغری، غلامعلی افروز*، پریسا تجلی، افسانه قنبری پناه صفحات 1-21
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه رضامندی زوجیت مادران دارای یک فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان عادی بود. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای بود و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل مادران کودکان عادی و مادران دارای دانش آموزان با آسیب بینایی شهر تهران و کرج در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 537 نفر بودند. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 224 نفر به دست آمد. از این تعداد در مجموع 120 نفر دارای یک فرزند با آسیب بینایی و 104 نفر نیز دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و 120 نفر نیز مادران کودکان عادی بودند. ابزار این تحقیق پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز (1395) بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش، تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) بود. نتایج نشان داد که بین سه گروه مادران در رضامندی زوجیت (نمره کل) در سطح معناداری (01/0>p) اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین سه گروه مادران در خرده مقیاس های رضامندی زوجیت در سطح معناداری (01/0> p) اختلاف معنی داری وجود دارد. بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که بین رضامندی زوجیت مادران دارای یک فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان عادی تفاوت معنادار وجود دارد و محققان می توانند با بررسی ویژگی های فوق، زمینه مداخلات روانشناختی را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: آسیب بینایی، رضامندی زوجیت، مادران
 • مهدیس مقصودلو، وحید نجاتی*، جلیل فتح آبادی صفحات 23-43
  کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی معمولا نقص در کارکردهای اجرایی دارند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی اثر توانبخشی ترمیمی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه بپردازد. در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی حاضر از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر تهران در سال 1396-1395 می شد. ابزار سنجش پرسشنامه اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (گدو و اسپرافکین، 1998) و پرسشنامه رفتاری کارکردهای اجرایی کودکان پیش از سن مدرسه (جیویا، اپسی و اسکوئیت، 2002) بود. پس از اجرای اولیه پرسشنامه اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، 32 کودک که به طور معناداری نشانه ها را داشتند، با استفاده از نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره مداخله و 17 نفره کنترل جای گرفتند. گروه مداخله برنامه توانبخشی ترمیمی آرام را در 12 جلسه 20 دقیقه ای دریافت کردند در حالیکه گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه مورد ارزیابی پس آزمون و پیگیری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بررسی شدند. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که توانبخشی ترمیمی به طور معناداری منجر به بهبود کارکردهای اجرایی و نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی شده است (001/0> p). بنابراین می توان نتیجه گرفت که توانبخشی ترمیمی با استفاده از تکالیف کامپیوتری منجر به تقویت توانایی های شناختی و در کاهش نشانه های اختلال شده است.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، توانبخشی ترمیمی، کارکردهای اجرایی
 • صدیقه عنابستانی، علی محمد ناعمی* صفحات 45-68
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مثبت نگری بر شفقت به خود و امید به زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم سبزوار انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای فرزند اختلال طیف اتیسم سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 بود. بدین منظور تعداد 36 مادر دارای فرزند مبتلا به اتیسم بر حسب شرایط ورود به پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش(18نفر) وکنترل (18نفر) جای دهی شدند. پس از انجام پیش آزمون به کمک پرسشنامه های شفقت به خود و پرسشنامه امید به زندگی، گروه آزمایشی ده جلسه (هرهفته یک جلسه) 75دقیقه ای برنامه آموزش مثبت-نگری را دریافت کرد. درحالی که گروه کنترل هیچ برنامه مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمارتوصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) باکمک نرم افزار spss) ویراست 23) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مثبت نگری بر شفقت به خود، امید به زندگی و مولفه های آن ها در مادران کودکان اختلال طیف اتیسم سبزوار تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، آموزش مثبت نگری یک برنامه مداخله ای موثر برای کمک به مادران کودکان اختلال طیف اتیسم است.
  کلیدواژگان: آموزش مثبت نگری، شفقت به خود، امید به زندگی، اختلال طیف اتیسم
 • اکرم آبباریکی، کامران یزدانبخش*، خدامراد مومنی صفحات 69-96
  اختلال یادگیری ویژه، یک اختلال عصبی رشدی است. دانش آموزان با اختلال سطح بالایی از مشکلات شناختی را دارند که منجر به افت تحصیلی آن ها می شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر توان‎بخشی شناختی رایانه ای بر کاهش اجتناب شناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم تا ششم با اختلال یادگیری شهر کرمانشاه بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 28 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و دوگاس (2008)، پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو و آزمون تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان بود. برنامه توان‎بخشی شناختی کاپیتان لاگ به مدت 12 جلسه 50-60 دقیقه ای و دو بار در هفته برای گروه آزمایش اجرا شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس با نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد برنامه توان‎بخشی شناختی کاپیتان لاگ موجب کاهش اجتناب شناختی این کودکان شده است (001/0>P). توانبخشی شناختی رایانه ای می تواند به عنوان روشی مناسب در کاهش اجتناب شناختی کودکان به کار رود و به دانش آموزان برای استفاده از راهبردهای کارآمد تر برای کنترل سطح اضطراب و کاهش حواسپرتی کمک کند و درنهایت سبب پیشرفت عملکرد تحصیلی آنها شود.
  کلیدواژگان: اجتناب شناختی، اختلال یادگیری ویژه، توان‎بخشی شناختی رایانه ای، دانش آموزان
 • فاطمه حکاک خادم*، سید سعید سید احمدی زاویه صفحات 97-116
  هنردرمانی به عنوان یکی از شیوه های روان درمانگری می تواند در تشخیص و درمان بسیاری از اختلالات راهگشا باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی هنردرمانی (هنرهای بصری)، بر روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز اعصاب و روان احبا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز روزانه اعصاب و روان احبا بود که از این جامعه، 14 بیمار مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. درمانجویان به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای، در جلسات هنردرمانی شرکت کردند. برای گردآوری داده ها از آزمون ترسیمی شخصی در حال کندن سیب از درخت PPAT)) و مقیاس عناصر صوری در هنردرمانی (FEATS) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هنردرمانی در کاهش علایم منفی (مانند اضطراب، بی توجهی، کمبود اعتماد به نفس و افسردگی) در این بیماران موثر است (05/0>p). این تحقیق نشان می دهد که از هنردرمانی می توان به عنوان راهکار درمانی موثر برای علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی سود جست.
  کلیدواژگان: هنردرمانی، علایم منفی، بیماری اسکیزوفرنی
 • محمد حاجی میرزای، افشین صلاحیان، حسن غریبی، اسماء ابراهیمی* صفحات 141-167
  یکی از مهم ترین عواملی که موجب بروز تعارض در زندگی زناشویی می گردد، مشکلات ارتباطی زوج هاست که نتیجه ی فقدان مهارت های مناسب و ضروری برای برقراری روابط سالم و صمیمانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ی غنی سازی ارتباط بر تعارض و صمیمیت والدین دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع طرح های پیش آزمون پس-آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی پژوهش، والدین دانش آموزان کم توان ذهنی شهرستان سنندج بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر که نمره ی تعارض زناشویی بالاتری داشتند، انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برنامه ی غنی سازی ارتباط برای گروه آزمایش در هشت جلسه ی 90 دقیقه ای به صورت یک جلسه در هفته برای گروه آزمایش برگزار شد اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار جمع آوری داده ها، مقیاس صمیمت واکر و تامپسون، و پرسش نامه ی تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد آموزش برنامه ی غنی سازی ارتباط باعث کاهش تعارض و افزایش صمیمیت والدین دانش آموزان کم توان ذهنی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، میتوان از برنامه ی غنی سازی ارتباط در راستای مداخلات بالینی و درمانی به ویژه برای بهبود روابط والدین کودکان استثنایی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، صمیمیت زناشویی، برنامه ی غنی سازی ارتباط، والدین کودکان کم توان ذهنی
 • مجید ابراهیم پور، زهرا ایزدی* صفحات 169-201
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی فعالیت های موسیقیایی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با کم توانی ذهنی خفیف انجام شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان با کم توانی ذهنی آموزش پذیر 14-11 ساله در دو مدرسه استثنایی شهر کرج در سال تحصیلی 96-1395بود. از میان جامعه آماری، 30 دانش آموز به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تخصیص داده شدند. در طی مدت تحقیق 4 نفر از گروه آزمایش و 4 نفر از گروه گواه از ادامه مداخله انصراف دادند (11=N). گروه آزمایش طی هشت هفته در 24 جلسه ی گروهی 1 ساعته فعالیت های موسیقیایی که هفته ای سه بار برگزار می شد، شرکت کردند. گروه گواه طی این مدت مداخله ای دریافت نکردند. همه شرکت کننده ها آزمون رایانه ای دسته بندی کارت ویسکانسین، برای ارزیابی انعطاف پذیری شناختی؛ آزمون برو/نرو برای ارزیابی کنترل مهاری؛ و خرده آزمون فراخنای ارقام از ویرایش چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان برای ارزیابی حافظه فعال را قبل و پس از اجرای مداخله انجام دادند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس، نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون در سطح 05/0= α تفاوت معنا داری وجود نداشت. بدین معنا که برنامه فعالیت های موسیقیایی مورد نظر بر بهبود عملکرد گروه آزمایش در آزمون های کارکردهای اجرایی به کار رفته تاثیر معنا داری نداشته است.
  کلیدواژگان: فعالیت های موسیقیایی، کارکردهای اجرایی، کم توانی ذهنی
 • محمد مدحی، امیر قمرانی*، احمد یارمحمدیان صفحات 203-225
  کم توانی ذهنی و تحولی، اختلالی است که بر کارکرد انطباقی و هوشی فرد در حوزه های عملی، اجتماعی و مفهومی تاثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر برنامه مدل دوگانه ای بی سی ایکس و فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی بر رابطه مادر -کودک و مشکلات رفتاری کودکان با کم توانی ذهنی و تحولی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری بود. نخست، آزمودنی ها بر اساس ملاک های ورود غربال شدند، سپس 45 مادر کودکان با کم توانی ذهنی و تحولی انتخاب شده و به طور تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه جای گرفتند (15 نفر در هر گروه). مادران در گروه مبتنی بر برنامه مدل دوگانه ای بی سی ایکس، 10 جلسه و در گروه مبتنی بر مهرورزی 8 جلسه تحت مداخله قرار گرفتند و گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نقاط قوت و ضعف و پرسشنامه رابطه مادر-کودک در هر سه مرحله برای آزمودنی ها اجرا شدند.تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با تکرار سنجش نشان داد که آموزش فرزندپروری مبتنی بر برنامه مدل دوگانه ای بی سی ایکس در مقایسه با فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی و گروه گواه بر رابطه مادر -کودک و مشکلات رفتاری کودکان با کم توانی ذهنی و تحولی تاثیرگذاری معناداری داشته است. بر اساس یافته ها، فرزندپروری مبتنی بر برنامه مدل دوگانه ای بی سی ایکس برنامه ای موثر برای فرزندپروری مادران کودکان با کم توانی ذهنی و تحولی می باشد.
  کلیدواژگان: والدگری، مدل دوگانه ای بی سی ایکس، مهرورزی و کودکان با کم توانی های ذهنی و تحولی
|
 • Maryam Asghari, .Gholam Ali Afrooz *, Parisa Tajalli, Afsaneh Ghanbari Panah Pages 1-21
  The aim of the present study was to comparing marital satisfaction between mothers with one visually impaired child, mothers with more than one visually impaired children and mothers with normal children. The present research was a causal-comparative research and the target population of this study was mothers of normal children and mothers with visually impaired children in Tehran and Karaj in the academic year of 1395-96 in 537 individuals. The sampling method was simple random sampling. The sample size was obtained using the Cochran formula, 224 people (120 mothers with one visually impaired child, 104 mothers with more than one visually impaired children and 120 mothers with normal children). The instruments of this study were Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS). Analyzing of data is performed using Multivariable Analyze of Variance (MANOVA). The results showed that there were significant differences in marital satisfaction between the three groups (p< .01). Also, the results showed that there were significant differences in Marital Satisfaction Subscales between the three groups (p< .01). On this basis, we can conclude that there were significant differences in Marital Satisfaction between the three groups and Researchers can provide a field of psychological interventions.
  Keywords: visual injury, Marital satisfaction, mothers
 • Mahdis Maghsudloo, Vahid Nejati *, Jalil Fathabadi Pages 23-43
  Executive function deficits are common in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). This research aims to assess effects of remedial rehabilitation on executive functions in preschool children with ADHD symptoms. In the current random clinical trial study pretest, posttest and follow-up design with control group were used. Statistical society includes all preschool ADHD children who referred to counselling centers in Tehran between 2016 -2017. Assessments include ADHD symptom checklist-4 (Gadow & Sprafkin, 1998) and Behavioral rating of executive function-preschool (Gioia,epsy& squith, 2002) questionnaires. After initial assessment by ADHD questionnaire, Thirty two children, who significantly had symptoms, selected by accessible sampling and randomly divided in to experimental group (N=15) and control group (N=17). Intervention group received ARAM computerized cognitive rehabilitation program for 12 sessions in 20 minute, while control group received no treatment. Both groups examined in posttest and follow-up. Data analyzed by repeated measure variance analysis. Result showed remediation rehabilitation significantly improves executive function and ADHD symptoms. We can conclude the remedial rehabilitation by computerized tasks improved cognitive abilities and reduced ADHD symptoms in preschool children.
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, remedial rehabilitation, Executive Function
 • Sedigheh Annabestani, Alimohammad Naemi * Pages 45-68
  The aim of this study was to determine the effects of positive thinking traning on self-compassion and life expectancy in mothers of children with autism spectrum disorder of Sabzevar, Iran. This study was semi -experimental and pretest-posttest with control group was used. The statistical population of the study consisted of all mothers of children with autism spectrum disorder of Sabzevar in the academic year 2017-18 that were selected according to eligibility criteria and were assigned to experimental (n = 18) and control (n = 18) groups through simple random sampling. After conducting the pre-test using the self-compassion scale and life expectancy scale, the experimental group received positive thinking traning during 10 sessions of 75 minutes, while the control group received no intervention. After the end of the program, the two groups were given a post-test. The collected data was analyzed using descriptive statistics methods (mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of covariance) with the help of version 23 of SPSS. The results showed that positive thinking traning have a significant effect on the self-Compassion and life expectancy with components of the mothers of children with autism spectrum disorder of Sabzevar. Accordingly, positive thinking training is an effective intervention program for helping mothers of children with autism spectrum disorder.
  Keywords: positive thinking, Self-Compassion, life expectancy, autism spectrum disorder
 • Akram Abbariki, Kamran Yazdanbakhsh *, Khodamorad Momeni Pages 69-96
  Specific learning disorder (SLD) is a neurodevelopmental disorder.Students with SLD have a high level of cognitive problems, resulting in their academic failure.The purpose of this study was to investigate the effect of computer-based cognitive rehabilitation on cognitive avoidance of students with specific learning disorder. This study was semi-experimental with pre-test and post-test.The population included all third grade to sixth female students with learning disorder in city of Kermanshah. A sample size of 28 were selected and divided into control and experimental groups. Research Instruments included The Cognitive avoidance Questionnaire (CAQ) of Sexton and Dugas (2008), the Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ) and the Wechsler Intelligence Scale for children. Captain Log's cognitive rehabilitation program at 12 session of 50- 60 minute twice a week for the study group was developed. For data analysis, covariance analysis with SPSS software was used. Covariance analysis indicated that the effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation caused reduction in children's cognitive avoidance (P<0/001), and a computer-based cognitive rehabilitation can be used as a convenient way to help students with learning disorders to reduce their cognitive avoidance. and help students to use more effective strategies to control anxiety levels and reduce distraction and ultimately improve their academic performance.
  Keywords: cognitive avoidance, Specific Learning Disorder, computer-based cognitive rehabilitation, Students
 • Fatemeh Hakak Khadem *, Seyed Saeid Seyed Ahmadi Zavieh Pages 97-116
  Art therapy as a psychotherapy method can be helpful in diagnosis and treatment of many disorders. The aim of this study was to determine the effectiveness of art therapy (visual arts) on the negative symptoms of a number of patients with schizophrenia in the psychiatric center (Ahebba). The method of this study is descriptive as kind of semi experimental with a pre-test/ post-test. Statistical population consisted of all schizophrenic patients in the psychiatric center (Ahebba), among them fourteen patients have been selected through available statistical sampling. The group participated in art therapy sessions for 10 serial 90-minute sessions in four (4) consecutive weeks. To assess the effectiveness of art therapy, the PPAT’s illustrative test and FEATS’s scale of formal element in art therapy have been used. The results from this research shows that art therapy is effective in reducing the negative symptoms (such as anxiety, inattention, depression, low self-steam) in patients with schizophrenia.
  Keywords: words: art therapy, Visual Arts, psychology of art, Schizophrenia, Mental disorders
 • Mohomad Hajimirzaee, Afshin Salahiyan, Hasan Gharibi, Asma Ebrahimi * Pages 141-167
  Abstract One of the most important factors that lead to conflict in marital life is relationship problem of couples, which is the result of lacking appropriate and necessary skills for establishing healthy and intimate relationships. The present research was conducted by the aim of investigating the effect of relationship enhancement program on conflicts and intimacy of the parents with Mentally retarded students. The present study was a quasi-experimental with a pre-test, post-test design with control group. The statistical population of this study was the parents of Mentally retarded students in Sanandaj city. The sample consisted of 30 parents with higher marital conflict who were selected by convenient sampling and assigned to the experimental (15) and control group (15) randomly. The experimental group received relationship enhancement program during eight 90-minute sessions but the control group did not receive any intervention. Data were collected throuth Walker and Thompson intimacy inventory, and sanai et al marital conflicts inventory. The results of data analysis using covariance test showed that the training relationship enhancement program was effective on reducing conflict and improving intimacy of the parents with Mentally retarded children. According to the results of this study, relationship enhancement program can be used in Clinical and therapeutic interventions Particularly for improving marital relationships of parents with exceptional children.
  Keywords: Marital conflict, Marital Intimacy, relationship enhancement program, Parents with mentally retarded Children
 • Majid Ebrahimpour, Zahra Izadi * Pages 169-201
  Present study aimed to determine efficacy of musical activities on executive functions students with educable intellectual disability. This study was a quasi-experimental method with pretest-posttest and a control group design. Statistical population included all students with educable intellectual disability 11-14 years of old from two exceptional schools in Karaj sity in the academic year 1395-96. 30 students were selected from the population through available sampling method and randomly allocated to either a control or experimental group (n=11). meantime the study, 4 students from experimental group and 4 from control group left the intervention(n=11). The experimental group participated at 24 group sessions of one hour musical activities 3-time per week for 8 weeks. The control group did not receive any intervention along with this period. All participants administered computerized Wisconcin Card Sorting Test (WCST), to assessing cognitive flexibility; Go/no Go Test, to assessing inhibitory control; and Digit Span Subtest of WISC-IV, to assessing working memory, befor and after the intervention. Results of data analyzing through Covariance analysis indicated that, there was no differences between post-test scores at the level of ?=0/05. This means that these musical activities program has had not a significant effect on improvement of experimental group functioning on administered executive functions tests.
  Keywords: musical activities, executive functions, Intellectual disability
 • Mohammad Madhi, Amir Ghamarani *, Ahmad YarMohammadian Pages 203-225
  Intellectual and Developmental Disability is a disorder that affects individuals’ adaptive and intelligent performance in practical, social, and conceptual areas. The present study aimed to compare the effectiveness of parenting education based on the Double ABCX model and compassion-based parenting on the mother-child relationship and behavioral problems in children was an intelligence disabilities. The present research employed an experimental research with pretest-posttest, and follow-up design. The subjects were screened based on inclusion criteria, then 45 mothers of children with intellectual disabilities were selected and randomly assigned to experimental and control groups (each group contained15 subjects). Mothers participated in 10 sessions of the Double ABCX program intervention, and in 8 sessions of compassion-based parenting, while the control group did not receive any intervention. The research instruments included The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and Mother-Child Relationship Questionnaire, performed for all subjects in each of the three stages. Data analysis was conducted using repeated measures. Follow-up tests showed that parenting education based on Double ABCX model has a significant effect on mother-child relationship and behavioral problems in children with intellectual disabilities. As the findings depicted, parenting education based on the Double ABCX model is an effective program for the parenting of mothers of children with intellectual disabilities
  Keywords: Parenting, Double ABCX model, compassion, children with Intellectual, Developmental disabilities