فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالفضل نرمانی*، مهدی ارزنلو، اسدالله بابای اهری، حسن ماستری فراهانی صفحات 1-20

  بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله ی گندم (FHB) یکی از مهم ترین بیماری های گندم بوده که هر ساله خسارت قابل توجهی ایجاد می کند. روش های رایج مدیریت بیماری از کارایی چندانی برخوردار نمی باشند، بنابراین استفاده از راهکارهای جدید در مدیریت این بیماری ضروری به نظر می رسد. در این راستا، در تحقیق حاضر کارایی جدایه های تجاری و محلی Trichoderma در کنترل بیماری سوختگی فوزاریومی خوشه ی گندم بررسی شد. به منظور جداسازی بیمارگر و آنتاگونیست ها، نمونه برداری از سنبله های آلوده و ریزوسفر گندم صورت پذیرفت. شناسایی جدایه های قارچی (Trichoderma وFusarium) بر اساس تلفیق داده های ریخت شناختی و مولکولی صورت گرفت و در نتیجه، هویت 10 جدایه ی بیمارگر و 13 جدایه ی آنتاگونیست به ترتیبFusarium graminearum  و T. harzianum تعیین گردید. بعد از غربالگری اولیه، یک جدایه ی برتر Trichoderma جداسازی شده از ریزوسفر بوته ی گندم (T. harzianum Tr5)، یک جدایه ی قارچ آنتاگونیست تجاری (T. harzianum T22) و جدایه یتهیه شده از کلکسیون قارچی دانشگاه تبریز(T. longibrachiatum N)، جهت ارزیابی خواص آنتاگونیستی بر علیه قارچ F. graminearum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه انتخاب شدند. همچنین قابلیت جدایه های آنتاگونیست در تولید آنزیم های کیتیناز و پروتئاز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی های آزمایشگاهی نشان داد که تمامی جدایه های آنتاگونیست قارچی در مقایسه با شاهد به صورت معنی داری باعث بازدارندگی رشد قارچ بیماری زا می شوند. در آزمون های کشت متقابل، بیشترین درصد بازدارندگی با استفاده از آنتاگونیست های T. harzianum Tr5و T. longibrachiatum Nمشاهده گردید. همچنین فقط جدایه T. harzianum Tr5 قادر به پارازیته کردن مستقیم ریسه های بیمارگر بود. ترکیبات فرار جدایه های آنتاگونیست کمترین اثر را روی قارچ بیمارگر از خود نشان دادند که نسبت به هم دیگر تفاوت معنی داری را نشان ندادند. در آزمون های ترکیبات غیرفرار بیشترین درصد بازدارندگی مربوط به جدایه ی T. longibrachiatum Nمشاهده گردید. همه ی آنتاگونیست ها قادر به تولید میزان قابل توجهی از آنزیم های کیتیناز و پروتئاز بودند که قابلیت جدایه های محلی بیشتر بود. در نهایت، نتایج آزمایشات گلخانه ای با بررسی های آزمایشگاهی کنترل بیماری مطابقت داشت. نتایج آزمایشات گلخانه ای نشان داد که جدایه های آنتاگونیست به طور قابل توجهی اثرات بیمارگر در کاهش وزن دانه ی گندم را مهار کردند.

  کلیدواژگان: Triticum aestivum L، سوختگی سنبله ی گندم، کنترل زیستی، استرین های تجاری و محلی Trichoderma، آنتاگونیست، شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای
 • زهرا دوستی*، ناصر معینی، عباسعلی زمانی، لیلا ندرلو صفحات 21-32

  سیستم های هوشمند به عنوان یکی از روش های نوین مدل سازی در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. این مدل ها برای پیش بینی و طبقه بندی در مواردی که روش های کلاسیک آماری به خاطر محدودیت هایشان قابل استفاده نیستند، کاربرد دارند. هدف از این مطالعه، مقایسه ی توانایی مدل های انفیس و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش بینی تراکم مراحل مختلف رشدی سن گندم Eurygaster integriceps است. داده های مربوط به نوسانات جمعیت سن گندم در دو مزرعه به مساحت یک هکتار طی سال های 1394 و 1395 در شهرستان چادگان بدست آمد. در این مدل ها از متغیرهای تاریخ نمونه برداری، متوسط دما، میانگین رطوبت نسبی، سرعت باد، جهت باد، بارش، روز- درجه و ارتفاع از سطح دریا به عنوان متغیرهای ورودی و تغییرات مجموع مراحل مختلف رشدی سن گندم به عنوان متغیر خروجی استفاده شد. در مدل انفیس 70 درصد داده ها به آموزش و 30 درصد آن ها به تعیین اعتبار مدل اختصاص یافت. سپس با آموزش شبکه و تعیین ساختار مطلوب بر اساس نوع، تعداد تابع عضویت و قوانین مربوطه به کمک نرم افزار MATLAB، مناسب ترین مدل بر اساس شاخص های آماری مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب تبیین (R2) بدست آمد. در نهایت پس از آنالیز حساسیت، نتایج نشان داد که روش انفیس (R2=0.97 , RMSE=0.051) از صحت و دقت بالاتری نسبت به روش رگرسیون خطی چند متغیره (R2=0.47 , RMSE=0.26) برخوردار است و عملکرد بهتری در پیش بینی نوسانات جمعیت سن گندم دارد.

  کلیدواژگان: انفیس، آب و هوا، رگرسیون خطی چند متغیره، سن گندم، نوسانات جمعیت
 • فرهاد نظریان فیروزآبادی*، کوشالاپا آجامادا صفحات 33-48

  گیرنده های (LysM-RLKs) Lysin Motif Receptor-like Kinases، به دلیل وجود موتیف لیزین ((LysM، به کیتین آزاد شده از دیواره ی قارچ ها متصل و سبب فعال شدن آبشاری از پروتئین ها و در نهایت سبب افزایش مقاومت به پاتوژن ها می شوند. برای بررسی بیان LysM-RLKs احتمالی ژنوم سیب زمینی در یک رقم حساس (Russet Burbank) و یک ژنوتیپ نسبتا مقاوم (F06037) به Alternaria solani، میزان بیان و توالی LysM آنها به روش های بیوانفورماتیکی و مولکولی مطالعه شد. در مجموع 35 پروتئین LysM-RLKs در ژنوم سیب زمینی شناسایی شد که از این تعداد، 26 پروتئین بدون LysM و تعداد پنج وچهار پروتئین به ترتیب دارای یک یا دو LysM بودند. از نه گیرنده LysM-RLKs ، تعداد دو گیرنده LysM-RLKs در اثر آلودگی به A. solani افزایش بیان نشان دادند. پروتئین PGSC0003DMP400061331 با دو LysM بیان بیشتری در مقایسه با پروتئین PGSC0003DMP400060418 با یک LysM داشت. این پروتئین ها به ترتیب با پروتئین CERK1 آرابیدوپسیس (AB367524) 98 و 81 درصد شباهت داشتند. همردیفی ناحیه ی LysM این دو پروتئین با یکدیگر و با ناحیه ی همولوگ در پروتئین CERK1 آرابیدوپسیس نشان داد که دو LysM پروتئین PGSC0003DMP400061331 در دو رقم تفاوتی نداشتند، اما در LysM اول پروتئین PGSC0003DMP400061331 یک ناحیه به توالی "NRD" وجود دارد که در LysM دوم همین پروتئین و پروتئین CERK1 آرابیدوپسیس دیده نمی شود و به نظر می رسد که حاصل حذف یا اضافه شدگی باشد. با انجام روش های ویرایش ژنوم می توان نقش این ژن ها را در موضوع مقاومت یا حساسیت به قارچ A. solaniمشخص نمود و از نتایج حاصل برای تولید گیاهان تراریخت مقاوم استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آلترناریا، کیتین، گیرنده های کاینازی، مقاومت ذاتی، ویرایش ژنوم
 • صدیقه خدادادی پور، مهدی مهرابی*، رضا فرخی نژاد صفحات 49-65

  در این پژوهش، 25 نمونه حاوی ریشه، ساقه و برگ گیاهان فاقد علائم متحمل به شوری و گرما در اطراف آبادان و اهواز، جمع‏آوری و قارچ های درون زی آن ها روی محیط غذائی سیب زمینی-دکستروز-آگار (PDA) جداسازی شدند. از بین 35 جدایه ی بدست آمده، تعداد 11 جدایه براساس ریخت شناسی ساختارهای جنسی و غیرجنسی جهت شناسایی مولکولی انتخاب شدند. در ارزیابی مولکولی، هویت جدایه های انتخابی با استفاده از توالی ژن های ITS-rDNAو GAPDH(برای جدایه های Curvularia) تعیین گردید. بر اساس ترکیبی از داده های ریخت شناسی و مولکولی، جدایه های انتخابی به شرح ذیل شناسایی و توصیف شدند؛ Alternaria chlamydospora، A. phragmospora،Chaetomium olivaceum، Curvularia ahvazensis، C. sp.، Fusarium chlamydosporum و Fusarium sp.. بر اساس دانش ما، این اولین گزارش از قارچ های درون زی شناسائی شده ساکن در گونه های گیاهیAeluropus littoralis، Atriplex lentiformis، Carthamus oxyacantha، Salicornia subterminalis وScirpus maritimusمی باشد.

  کلیدواژگان: درون زی های قارچی، گیاهان متحمل به شوری، شناسایی ریخت شناسی و مولکولی، استان خوزستان
 • آیدا حدادی*، شهرام آرمیده، شهرام میرفخرایی صفحات 67-80

   کنه ی گال نمدی برگ موColomerus vitis (Pagenstegher) ، از آفات مهمی است که می تواند سبب کاهش کمیت و کیفیت انگور گردد. بدین منظور برای کنترل این آفت و کاهش آلودگی های برگی، آزمایشاتی در قالب بلوک های کاملا تصادفی طی سال های 1396-1395 در تاکستانی واقع در روستای ایگدیر اورمیه با 10 تیمار و70 تکرار (درخت مو) شامل آبامکتین، دترژنت، روغن ولک، آبامکتین+ روغن ولک+ دترژنت، آبامکتین+ روغن ولک، آبامکتین+ دترژنت، روغن ولک+ دترژنت، گوگرد وتابل 5/3 و 5/4% و آب (شاهد) انجام گرفت. دز مصرفی برای آبامکتین (0/5 لیتردر 1000 لیتر آب و 8/1% (EC: ، روغن ولک (5/2 لیتر در 100 لیتر آب، 80% L:)، دترژنت (5/0 لیتر در 1000 لیتر آب) و گوگرد وتابل (5/3 و 5/4 کیلوگرم در 100 لیتر آب، 90% WP:) بود. سم پاشی در سه مرحله و نمونه برداری در هفت تاریخ با فواصل دوهفته صورت پذیرفت. درصد تاثیر مواد مذکور با فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه و سپس توسط GLM تجزیه واریانس شدند. طبق نتایج، تیمارهای حاوی سم آبامکتین در اولین مرحله ی سم پاشی (انتهای زمستان)، در کنترل آلودگی برگی حاصل از کنه تاثیری  ≥ 90% نشان دادند. همچنین درهمین مرحله سایر تیمارها مانند روغن ولک و دترژنت به ترتیب با 91-57 و 88-55% و گوگرد وتابل 5/3 و 5/4% در دومین و سومین مرحله ی سم پاشی به ترتیب با 69-48 و 65-51% کنترلی کمتر از آبامکتین نشان دادند. برای کنترل این آفت حول محور اقتصادی و جلوگیری از تزریق بی رویه ی سموم به طبیعت، سم پاشی توام روغن ولک (5/2 لیتر در 100 لیتر آب) و دترژنت (5/0 لیتر در 1000 لیتر آب) در انتهای زمستان قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: آبامکتین، روغن ولک، دترژنت، گوگرد، کنترل
 • سیدکاظم صباغ*، مرجان پیکانی، مرضیه ظاهری صفحات 83-99

  در این تحقیق تعاملات بین بیمارگر Fusarium graminearum و گندم  شامل تغییر در میزان فعالیت چند آنزیم آنتی اکسیدانی و تغیر در سطح بیان ژن‏های , PR2 (b,1-3gluconase),  PR3 (chitinase), و PR4 (wheatwin)مورد بررسی قرار گرفت. از رقم گندم تجن، آزمایش در شرایط کشت آزمایشگاهی و گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. محلول پاشی اندام هوایی گیاه توسط متیل جاسمونات با غلظت های 200، 400 و 600 میلی گرم در میلی لیتر و یک، سه وپنج روز پس از مایه زنی با اسپور قارچFusarium graminearum (غلظت 105 اسپور در هر میلی لیتر) انجام گرفت. همچنین اثر بازدارندگی متیل جاسمونات روی رشد پرگنه ی قارچ در غلظت‎های مختلف بر روی محیط کشت PDA بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان تولید فنلکل و آنزیم‎های پراکسیداز، پلی‏فنل اکسیداز، گایاکول پراکسیداز سه روز بعد از الودگی در غلظت 600 میلی گرم در میلی لیتر به بالاترین مقدار خود رسیده ولی  بعد از پنج روز کاهش معنی‎داری نشان داد. بررسی بیان ژن‎ها در بازه ی زمانی 3 روز بعد از آلودگی نشان داد که ژن بتا 1،3 گلوکوناز و کیتیناز به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح میزان بیان را داشته اند. بررسی اثر بازدارندگی رشد قارچ بوسیله ی متیل جاسمونات نشان داد که این ماده در غلظت 600 میلی گرم در میلی لیتر بیشترین بازدارندگی را دارا می‏باشد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که کاربرد خارجی متیل جاسمونات به عنوان القاگر شیمیایی در ایجاد مقاومت گیاه در برابر بیماری بلایت خوشه ی  گندم می‏تواند در مدیریت مبارزه با ییماری مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مقاومت القایی، پروتئین‏های مرتبط با بیماری‎زایی، بیان ژن در زمان واقعی، آنزیمهای آنتی اکسیدانی، فنل کل
 • مجید میراب*، بهزاد میری صفحات 101-110

  به منظور بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی تریپس پیاز Thrips tabaci (Lindeman) (Thysanoptera: Thripidae) در مزارع یونجه شهرستان ایوان (استان ایلام)، از اوایل فروردین تا اواخر شهریور ماه سال 1396، نمونه برداری ها به صورت هفتگی طی مراحل مختلف رشدی یونجه انجام گرفت. نوسانات جمعیت نشان داد که بیش ترین جمعیت مراحل بالغ و نابالغ به ترتیب با میانگین (85/0±20/6(و (44/0± 35/1) تریپس در 20 بوته در مردادماه و شهریور ماه هم زمان با چین سوم یونجه به دست آمد. بررسی ارتباط بین نوسان های جمعیتی مراحل بالغ و نابالغ با دما نشان داد که تغییرات جمعیت با دما ارتباط معنی دار و مثبتی دارد. هم چنین بررسی توزیع فضایی نشان داد که بر اساس مدل رگرسیونی تیلور، توزیع مراحل بالغ و نابالغ به صورت تصادفی اما مجموع آن ها به صورت تجمعی می باشد، اما در مدل آیوائو، رگرسیون میان Log S2 و Log m در مرحله ی نابالغ از نظر آماری معنی دار نبود (P> 0.05). با استفاده از این روش، الگوی توزیع فضایی مراحل بالغ به صورت تصادفی و مجموع آن ها به صورت تجمعی به دست آمد. پارامترهای به دست آمده از تغییرات جمعیت و الگوی توزیع فضایی این گونه می تواند در طراحی برنامه ی نمونه برداری و تخمین تراکم جمعیت این آفت در مزارع یونجه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تغییرات جمعیت، تریپس پیاز، پراکنش فضایی، یونجه، ایلام
|
 • Abolfazal Narmani *, Mehdi Arzanlo, Asadollah Babaei Ahri, Hasaan Masteri Farahani Pages 1-20

  Fusarium Head Blight (FHB) is one of the most important diseases of wheat causing considerable yield losse annually. Commonly management practices of the disease are not effective, so adopting new strategies to control are seriously needed. For this purpose, in the present study, efficiency of commercial and local Trichoderma strains was evaluated in the control of Fusarium Head Blight on wheat. For isolation of the pathogen and antagonists, samples were taken from infected wheat spicke and wheat rhizosphere, respectively. Identification of fungal isolates (Trichoderma and Fusarium isolates) was performed based on combination of morphological characteristics and molecular data. Accordingly, the identity of the 10 isolates of the pathogen and 13 isolates of the antagonists was determined as Fusarium graminearum and Trichoderma harzianum, respectively. In lab, after a preliminiary screening, a superior Trichoderma isolate from wheat rhizosphere (T. harzianum Tr5), one commercial product (T. harzianum T22) and T. longibrachiatum N(prepared from culture collection of Tabriz University,) were used to study their antagonistic activity against F. graminearum under laboratory and greenhouse conditions. Antagonistic strains were furhter assessed in the production of chitinase and protease enzymes. The results of laboratory tests showed that all fungal antagonist strains significantly inhibited the growth of the pathogen compared to control. In dual culture assay, the highest inhibitory percent was detected in the interaction of F. graminearum with T. harzianum Tr5and T. longibrachiatum N. Furthermore, only T. harzianum Tr5 was able to show mycoparasitism mechanism directly. The volatile compounds of the antagonist strains showed the lowest inhibitory against pathogen, without any significant difference between them. In non-volatile compounds assay, the highest inhibitory percentage was detected for T. longibrachiatum N and the lowest inhibitory percentage was detected for T. harzianum Tr5 and T. harzianum T22, respectively. All antagonists were able to produce chitinase and protease enzymes, with more capability for local isolates. Finally, the results of the greenhouse assay were positively in consistent with the laboratory tests. The results of greenhouse assay showed that the antagonist isolates significantly inhibited the adverse effects of the pathogen on weight loss of wheat grain.

  Keywords: Triticum aestivum L, Fusarium Head Blight, Biological control, Commercial, local Trichoderma strains, Laboratory, greenhouse conditions
 • Zahra Dusti *, Naser Moeini, Abasali Zamani, Lila Naderlo Pages 21-32

  Intelligent systems have received considerable attention as a modern modeling methods in recent years. These models is used for prediction and classification in situations where the classic statistical models are not able due to their constraints. This study is aimed to compare the ability of ANFIS and multi factor linear regression models for predicting density of all growing stages of Sunn pest. The data population fluctuation of Sunn pest in the years 2015 and 2016 on a farm with an area of one hectar in chadegan city was obtained. Predictor variables including variables sampling date, average temperature, average relative humidity, wind speed, wind direction, rainfall, height from sea level and degree- day were processed as input data to achive an output of number of developmental stages as response variable. In the ANFIS model, 70% of the data was assigned to training and 30% for validation. After network training and assessment of the best structure according to type, number of membership function and related rules with the use of MATLAB software, the appropriate model was selected based on statistical indices of, root mean square error (RMSE) and coefficient of determination (R2). After sensivity analysis the results showed that ANFIS method (RMSE= 0.051, R2= 0.97) had higher accuracy than multi linear regression (RMSE= 0.26, R2= 0.47) and better predicts the population fluctuation of Sunn pest Eurygaster integriceps.

  Keywords: ANFIS, Climate, Multi factor linear regression, Sunn pest, Population fluctuation
 • Fahad Nazariyan Firuzabadi *, Ajamada Kushalappa Pages 33-48

  The Lysin motif in receptor-like kinases (LysM-RLKs) bind to chitin or chitin components of the fungal pathogen cell wall to perceive their invasion. To study the LysM-RLK domains of potato genome involved in Alternaria solani response, the putative LysM-RLKs were bioinformatically assessed, sequenced and their expression levels were measured in a susceptible (Russet Burbank) and relatively resistant (F06037) genotypes, following inoculation of the pathogen. A total of 35 putative LysM-RLKs were detected in potato genome, of which 26, 5 and 4 LysM-RLK had none, one and two LysM motifs, respectively. Among 9 receptors containing LysM-RLK domains, two proteins showed a significant overexpression following A. solani infection.
  PGSC0003DMP400061331 protein with two LysM motifs had a higher expression level than PGSC0003DMP400060418 protein with one LysM motif. Both proteins had 98% and 81% coverage with Arabidopsis thaliana CERK1 protein, respectively. Multiple sequence alignment (MSA) of LysM motifs from both proteins of two potato genotypes with that of Arabidopsis thaliana CERK1 revealed no difference between genotypes with respect to LysM motif sequence. Interestingly, the LysM motifs from PGSC0003DMP400061331 protein had an “NRD” insertion as compared to its second LysM motif, PGSC0003DMP400060418, and Arabidopsis taliana CERK1 LysM motifs. Such changes may have occurred through deletions or duplications. Alteration of DNA sequences by genome editing methods may shed light on the role of these genes in the field of resistance or susceptibility to A. solani leading to generation of resistant transgenic plants to devastating fungal diseases.

  Keywords: Chitin, Genome editing, Innate immunity, Receptor Like Kinases, Sequencing
 • Sedigheh Khodadadipour, Mehdi Mehrabi *, Reza Farokhe Nezjad Pages 49-65

  In this study, 25 samples containing root, stem and leaf of the asymptomatic, salt- and heat-tolerant plants growing around Abadan and Ahvaz, were collected and their endophytic fungi were isolated on potato-dextrose-agar (PDA). Thirty five isolates were obtained, 11 out of them were selected based on the morphology of sexual and asexual structures for molecular identification. In molecular assay, the identity of representative isolates was determined using the sequence data of ITS-rDNA and GAPDH (for Curvularia isolates). Based on a combination of morphological and molecular data, the representative isolates were identified and described as following; Alternaria chlamydospora, A. phragmospora, Chaetomium olivaceum, Curvularia ahvazensis, Curvularia sp., Fusarium chlamydosporum and Fusarium sp.To the best of our knowledge, these fungal endophytes are here reported from Aeluropus littoralis, Atriplex lentiformis, Carthamus oxyacantha, Salicornia subterminalis and Scirpus maritimus for the first time.

  Keywords: Fungal endophytes, Salt-tolerant plants, Morphological, molecular identification, Khuzestan Province
 • Ayda Hadadi *, Shahram Aramideh, Shahram Mirfakhrie Pages 67-80

  Grape erineum mite (GEM) Colomerus vitis (Pagenstecher), is one of the major pests of grapevine which directly and indirectly influences the quality and quantity of grape annually. Hence to reduce and control the leaf infestation, a research was conducted in a completely randomized block design in an experimental vineyard in Urmia city, West-Azerbaijan province, Iran during 2016 to 2017 with 10 treatments including abamectin, volk oil, detergent, abamectin+ volk oil+ detergent, abamectin+ volk oil, abamectin+ detergent, volk oil+ detergent, sulfur 3.5 and 4.5% wp., water (testifier) with 70 replicates. Abamectin (0/5 l/1000 l of water, 1.8% EC), volk oil (2.5 l/100 l of water, 80% L), detergent (0.5 l/1000 l of water) and sulfur (3.5 and 4.5%) applied with the mentioned concentrations. Spraying operation organized in three and sampling in seven times with biweekly intervals. Percentage of efficiency, calculated with Henderson-Tilton formula then corrected with GLM. According to results, all treatments including abamectin in first spraying stage (late winter) showed ≥ 90% efficacy whereas; other treatments without abamectin like volk oil and detergent in first spraying stage showed 57-91 and 55-88% mortality, respectively. Sulfur 3.5 and 4.5% wp. in both second and third spraying stages by 48-69 and 51-65%, respectively controlled the GEM less than abamectin. To control this pest around economic threshold and also less adverse impacts to the nature, applying volk oil (2.5 l/100 l of water) with detergent (0.5 l/1000 l of water) in late winter is advisable.

  Keywords: Abamectin, Control, Detergent, Sulfur, Volk oil
 • Kazem Sabagh *, Marjan Pykani, Marziyeh Taheri Pages 83-99

  In this research, interaction between Fusarium graminearum  and wheat including the change in rate of some anti-oxidant enzyme activity and expression level of PR2 (b,1-3gluconase), PR3 (chitinase) andPR4 (wheatwin) genes was studied. Tajan cultivar was used in greenhouse and experimental condition in a completely randomized blocks design with four repetitions. Spraying of aerial parts of plants by methyl- jasmonat at 200, 400 and 600 ppm concentration was done one, three and five days after inoculation with fungal spore of Fusarium graminearum (105 spore per milliliter).Also, inhibition effect of methyl jasmonat on growth of fungal colony was investigated on PDA culture medium.The results showed that the total phenol production and peroxidase, polyphenol oxidase and guaiacol peroxidase reached to highest level three  days after inoculation at concentration of 600 ppm and reduced significantly 5 days after inoculation. Gene expression analysis at three days after inoculation time interval showed the highest and lowest expression level for b, one-three gluconase and chitnase respectively. Assay of growth inhibition effect by methyjasmonat showed that this material has the highest inhibition activity at concentration of 600 ppm. These results indicate that exogenous application of methyl jasmonat as chemical inducer to induce plant resistance against head scab disease could be considered in plant disease management.

  Keywords: Inducted resistance, Pathogenesis related protein, Antioxidant enzymes, Total Phenol, Real time PCR
 • Majid Mirab *, Behzad Miri Pages 101-110

  In order to study the population fluctuations and spatial distribution of onion thrips, Thrips tabaci (Lindeman) (Thysanoptera: Thripidae) in alfalfa fields of Eyvan city (Ilam province), sampling were done weekly in different growth stages of alfalfa from the beginning of April to late September 2017. The results of population fluctuations showed that the highest population of adult and immature thrips stages were average 6.20 ± 0.85 and 1.35 ± 0.44 in 20 plants in August and September, during the 3th cutting of alfalfa. The study of the relationship between the population dynamics of adult and immature stages with temperature showed that there was a significant and positive correlation between population changes and temperature. Based on Taylor’s power law, the spatial distribution for both adult and immature stages was randomized, but the total stages were aggregated. Whereas, based on Iwao's patchiness, regression between Log S2 and Log m in immature stage was not statistically significant (P> 0.05). The spatial distribution pattern of adult stages was randomized and for both adult and immature stages was aggregated. The parameters derived from population fluctuations and the spatial distribution pattern of this species can be used in the sampling program and estimates of population density of this pest in alfalfa fields.

  Keywords: Population fluctuation, Onion thrips, Spatial distribution, Alfalfa, Ilam