فهرست مطالب

علوم و فنون بسته بندی - پیاپی 37 (بهار 1398)
 • پیاپی 37 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شادمان پورموسی* صفحات 6-13
  توسعه و پیشرفت صنعت بسته بندی از الزامات تعالی صنعتی هر مملکتی محسوب می شود. در این میان، صنایع کارتن سازی همواره جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه با تشدید فشارها بر صنعت و محدودیت های تامین ارز و نقدینگی همراه با آشتفتگی ها در تصمیم سازی برای مدیریت صنایع در سطح کلان، صنایع کارتن سازی را با بحران هایی مواجه کرده است. برای این منظور ، پژوهش حاضر چالش های پیش روی و راهکارهای برون رفت از آن ها را در صنعت کارتن سازی بررسی می نماید. جهت نظرسنجی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده های حاصل از پرسشنامه ها با نرم افزارهای آماری متداول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تامین مواد اولیه، شتاب در جایگزینی سایر بسته بندی ها به جای بسته بندی های بر پایه کارتن، کمبود دانش تخصصی، فقدان فناوری مناسب، فرسوده بودن بسیاری از ماشین آلات در واحدهای صنعتی و عدم امکان بروز نمودن آن ها از جمله چالش های پیش روی صنعت کارتن سازی می باشد. برای برون رفت از این چالش ها می توان به بهره گیری از مزیت های نسبی منطقه ای در تامین مواد اولیه مناسب و... اشاره نمود.
  کلیدواژگان: صنایع کارتن سازی، چالش ها، راهبردها
 • فرناز معصوم زاده جوزدانی* صفحات 14-25
  طراحی بسته بندی تدبیر نهایی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی است تا به یاری طراحان گرافیک بتوانند پیام برتری و بشردوستانه کالای خود را بر کالاهای رقیب به مصرف کنندگان نشان دهند و تا حد امکان بر انتخاب و فرهنگ آنان تاثیر بگذارند. موشکافانه تر باید گفت که طراحی نشانه نوشته بخش مهمی از این تاثیرگذاری را در بر می گیرد، به ویژه در دنیای امروزین که نگاه ریشه افکن گفتار و کار واسازانه نوشتار، تمرکز معنایابی از محوریت کلام را بیرون می راند و هر تصویر را معناساز نشان می دهد. در این مقاله تلاش می شود تا با هدف ترویج فرهنگ زیست محیطی، در یک چهارچوب نظری از گرافولوژی فرهنگی به تحلیل ویژگی های تصویر نوشتار و به ویژه طراحی نشانه نوشته و در نهایت طراحی بسته بندی کالاهای مصرفی پرداخته شود. با توجه به اینکه این چهارچوب نظری پیش تر برای تحلیل ظروف گلابه ای دوره سامانی بر اساس دو نظریه گرافولوژی فرهنگی ژاک دریدا و مفهوم تمثیل در آثار والتر بنیامین بنیان نهاده شد، پرسش نخست این است که بر اساس گرافولوژی فرهنگی دریدا، از چه راه هایی در طراحی نشانه نوشته بسته بندی کالاهای مصرفی می توان یک پیام بصری زیست محیطی را به تصویر کشید؟ پرسش دیگر اینکه چگونه بر اساس خوانش تمثیلی بنیامین، پیام بصری زیست محیطی طراحی شده در نشانه نوشته را در طراحی بسته بندی گسترش باید داد؟ به طور خلاصه، اگر بر اساس گرافولوژی فرهنگی هر حرف و گاهی حروف مرکب را نشانه ای از اجزاء و بدن انسان در نظر بگیریم، در حروف هر نشانه نوشته زبان بصری نهفته است که راه هایی برای رساندن پیام ها و البته پیام زیست محیطی پیش رو می نهد. پاسخ پرسش دوم اینکه، اگر پیام زیست محیطی را هماهنگ با کالای مصرفی و همچنین متناسب با نشانه های حروف و کلمه نشانه نوشته در قالب یک مجموعه از تمثیل های فارسی گسترش دهیم، زبان بصری نوشتار (پیام زیست محیطی) در سرتاسر طراحی بسته بندی جریان خواهد داشت.
  کلیدواژگان: طراحی نشانه نوشته، طراحی بسته بندی، طراحی بصری پیام های زیست محیطی، خوانش تمثیلی، گرافولوژی فرهنگی
 • شهناز فاطمی* صفحات 26-35
  بعد از انقلاب صنعتی و تنوع ازدیاد کالاهای تولیدی، نقش بازاریابی، تبلیغات و خلاقیت در طراحی بسته بندی پررنگ شد و از آنجایی که رعایت اصول زیباشناختی در طراحی بسته بندی یکی از عوامل موثر در فروش کالاست، این امر در اولویت کار طراحان قرار گرفت. همچنین نقش مهم طراحی بسته بندی در فرآیند برندسازی و ارتباط نام تجاری با مصرف کنندگان، طراحان را برآن داشت تا از بعضی از نمادها و نقوش سنتی در طرح هایشان استفاده کنند که این عامل بازتاب دهنده فرهنگ و هنر کشور تولیدکننده نیز می باشد. در همین راستا پژوهش پیش رو با هدف معرفی بعضی از نقوش پرکاربرد استان کرمان به تاثیر زیباشناسانه استفاده از این نقوش در بسته بندی پسته صادراتی کرمان می پردازد تا ضمن ارائه طراحی هایی ملهم از این نقوش، میزان ثمربخش بودن استفاده از آن ها را در ترجیح مشتری و فروش بیشتر نشان دهد. پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای داده های کتابخانه ای صورت پذیرفته است. تلاش بر آن است در این پژوهش جنبه زیباشناختی نقوش سنتی و بومی و تاثیر، ترجیح و اعتماد مشتری بررسی شود.
  کلیدواژگان: نقش مایه، نقوش سنتی، نماد، بسته بندی، بازار فروش
 • مریم هاشمی سیگاری، ناصر صداقت*، فخری شهیدی، فرشته حسینی صفحات 36-47
  هدف از این پژوهش، بررسی اثر استفاده ترکیبی از پوشش دهی با استفاده از صمغ تراوشی از درخت زردآلو با غلظت های مختلف (0، 5، 10 و 15 درصد) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده با غلظت های اکسیژن مختلف (4، 12 و 21 درصد) بر ویژگی های کیفی و فیزیکوشیمیایی میوه توت فرنگی بود. بدین منظور، چگونگی بافت و نیز مقدار آنتوسیانین و اسیدآسکوربیک نمونه های توت فرنگی طی مدت زمان نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. همانطور که انتظار می رفت، با افزایش مدت زمان نگهداری، سفتی بافت محصول مورد بررسی کاهش یافت  (P≤0.05) که دلیل آن افزایش واکنش های متابولیکی در اثر تنفس سلولی بود. در نمونه های پوشش داده شده با صمغ تراوشی از درخت زردآلو، سفتی بافت طی مدت زمان نگهداری تا حد زیادی حفظ گردید. علاوه بر این، بسته بندی در شرایط دارای اکسیژن اندک نیز به حفظ کیفیت بافتی توت فرنگی کمک کرد. ویژگی های بافتی و رنگ محصول همچنین از نقطه نظر حسی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. همانطور که انتظار می رفت، نمونه های پوشش داده شده و نگهداری شده در حضور اکسیژن اندک دارای بالاترین امتیاز رنگ، بافت و پذیرش کلی بودند. در مورد ترکیب شیمیایی نمونه ها، مشاهده گردید که نمونه های پوشش داده شده و بسته بندی شده در شرایط اکسیژن اندک دارای بالاترین میزان اسیدآسکوربیک و آنتوسیانین بودند. به طور کلی، نتایج این پژوهش اثبات کرد که پوشش دهی توت فرنگی تازه با صمغ تراوشی از درخت زردآلو و سپس بسته بندی آن در شرایط اتمسفر اصلاح شده و دارای اکسیژن کم، روشی مفید در حفظ کیفیت این محصول طی مدت زمان نگهداری در انبار می باشد.
  کلیدواژگان: بسته بندی اتمسفر اصلاح شده، پوشش دهی توت فرنگی، صمغ درخت زردآلو
 • سمیرا برنجی اردستانی*، محمدحسین عزیزی، گیتی ظهوریان، زهرا هادیان صفحات 48-59
  قطعات ماهیچه با استخوان در محلول حاوی 5 گرم پودر آلژینات سدیم، 45 گرم مالتودکسترین و 20 گرم گلیسرول غوطه ور گردید تا تمام سطح آن با فیلم پوشیده شود. سپس آن را از محلول خارج کرده و اجازه داده شد تا محلول اضافی از آن جدا شود. در مرحله بعد، ماهیچه را 30 ثانیه در محلول دوم شامل 74/2 گرم کلرید کلسیم و 9/0 گرم کربوکسی متیل سلولز غوطه ور کرده و بعد از خارج کردن آن از این محلول، اجازه داده شد تا محلول اضافی از آن جدا شود. این قطعات از بخش انتهایی خود توسط نخی به طناب پلاستیکی آویزان شدند تا پوشش ها کاملا بسته شوند. سپس به طور تصادفی آنها را به تعداد مورد نیاز برای آزمایش در روزهای 0، 1، 3 و 5 در بسته های جداگانه قرار داده و در یخچال در دمای 4 درجه سلسیوس نگهداری شدند. سپس در روزهای مذکور اندازه گیری میزان رطوبت و ارزیابی حسی توسط 8 نفر ارزیاب انجام شد. بین نمونه های شاهد و پوشش داده شده از نظر میزان رطوبت حفظ شده در گوشت،تفاوت معنی داری وجود نداشت. در بررسی حسی متغیرهای رنگ و بو هم تفاوت معنی داری رویت نشد، اما نمونه های پوشش دار امتیاز بهتری داشتند. از نظر ویژگی آبدار بودن نمونه های پوشش داده شده، به طور معنی داری امتیاز بیشتری داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که به کارگیری پوشش خوراکی آلژینات کلسیم موجب بهبود ویژگی حسی می شود.
  کلیدواژگان: پوشش های خوراکی، آلژینات کلسیم، ویژگی های حسی، گوشت گوسفند تازه
 • زهرا طلوعی*، عبدالرسول ارومیه ای صفحات 60-67
  بسته بندی های ضد میکروبی به دلیل توانایی در مهار میکروارگانیسم های آلوده کننده غذا و در نتیجه حفظ کیفیت محصول علاوه بر افزایش زمان ماندگاری در تامین نیازهای مشتری بسیار موفق بوده و مورد توجه قرار گرفته اند. در این پروژه، فیلم های ضد میکروبی و زیست تخریب پذیر بر پایه پلی اتیلن سبک خطی / پلی اتیلن سبک /  پلی لاکتیک اسید حاوی پتاسیم سوربات به روش فیلم دمشی تهیه شدند. ابتدا آمیزه پلی اتیلن سبک خطی/ پلی اتیلن سبک به همراه درصدهای مختلفی از پلی لاکتیک اسید (10و20و30٪) و 3جزء درصد سازگارکننده پلی اتیلن مالئیک انیدرید تهیه و بر اساس نتایج حاصل از آزمون خواص مکانیکی نمونه حاوی 20 درصد پلی لاکتیک اسید به عنوان بهینه انتخاب شد. در مرحله بعدی از 4 جزء درصد پتاسیم سوربات به عنوان عامل ضد میکروب برای تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر و ضد میکروب استفاده و فیلم ها به روش فیلم دمشی تهیه شدند. نتایج آزمون خواص مکانیکی نشان داد که حضور پتاسیم سوربات باعث بهبود استحکام کششی از 93/7  به 71/11 مگاپاسکال و ازدیاد طول تا پارگی از 57/282 به 57/551 درصد شده است.همچنین نتایج آزمون میکروبی 72 ساعته نشان دادند که فیلم های حاوی 4 جزء درصد پتاسیم سوربات در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و قارچ اسپرژیلوس نایجر کاملا فعالیت ضد باکتریایی داشته و با اثرگذاری بر روی آنزیم های ضروری در رشد میکروارگانیسم ها مانع از رشد آن ها شده است. همچنین نتایج زیست تخریب پذیری 2 ماهه برای فیلم های بر پایه پلی اتیلن سبک خطی /پلی اتیلن سبک و فیلم حاوی 20٪ پلی لاکتیک اسید و فیلم حاوی 4 جزء در صد پتاسیم سوربات نشان دادند که با افزودن 20٪ پلی-لاکتیک اسید و 4 جزء در صد پتاسیم سوربات میزان زیست تخریب پذیری فیلم ها پس از گذشت 2 ماه به ترتیب 11/1 ٪ و 07/2 ٪ بهبود یافته است که پیش بینی می شود این روند با گذشت مدت زمان بیشتر ادامه یابد.
  کلیدواژگان: بسته بندی های زیست تخریب پذیر، بسته بندی های ضد میکروبی، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سبک، پلی لاکتیک اسید
 • ناهید بوستانی، مریم لاری* صفحات 68-80
  در این بررسی به وضوح قابل مشاهده است که بسته بندی انواع چای ایرانی در اکثر موارد فاقد خلاقیت، استاندارد و روش های گرافیکی به روز و مورد تقاضای بازار در ایران و بازارهای صادراتی است، بنابراین برای بهبود صنعت بسته بندی ایران، به ارزیابی و گردآوری نشان و بسته بندی یک شرکت ایرانی و تولید کننده چای و دمنوش های گیاهی پرداخته شده است، همچنین بسته بندی محصولات این شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این مقاله نقاط ضعف و قوت بسته ها مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نکات و پیشنهاداتی برای طراحان و پژوهشگرانی که در این زمینه خواستار فعالیت می باشند، درج شده است. این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی ویژگی های طراحی برندینگ و طراحی بسته بندی چای و دمنوش های گیاهی در ایران» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در پاییز 97 استخراج شده است.
  کلیدواژگان: طراحی بسته بندی، طراحی بسته بندی چای، طراحی بسته بندی دمنوش
|
 • Shademan Pourmousa * Pages 6-13
  The development of the packaging industry is one of the requirements of the industrial excellence of countries.The Corrugated box making Industries has always been a privileged position.Unfortunately, with the increasing pressures on the industry and the constraints of currency exchange and liquidity coupled with the uncertainties in decision-making for large-scale industry management, the corrugated box making Industries have faced crises.To this end, the present study examines the challenges facing them and ways to overcome them in the corrugated box making Industries.A researcher-made questionnaire was used for the survey and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha calculation method.The data of the questionnaires were analyzed by the statistical software.The results showed that the supply of raw materials accelerated the replacement of other packaging’s instead of Corrugated -based packages, lack of specialized knowledge, lack of appropriate technology, worn-out and do not updating the machinery are  the most challenges that facing the corrugated box making Industries.To overcome these challenges, one can point to the use of regional comparative advantages in the provision of suitable raw materials and so on.
  Keywords: Corrugated box making Industries, Challenges, strategies
 • Farnaz Masoumzadeh Jouzdani * Pages 14-25
  Packaging Design plays a strategic role in emphasizing messages sent by consumer goods producers. They make a contribution with a graphic designers in order to first visually position the superiority and philanthropy of their products among competitors, and then to influence choices of customers. More precisely speaking, logotype design have more to do with this influence, particularly nowadays when deconstructive perspective of speech as well as reconstructive power of writing generate the meaning from images, out of speech canon. In this paper, in order to achieve the aim of promoting environmental culture, to that end, the visual dimensions of writing, logotype design in particular was analyzed based on a theoretical framework of cultural graphology. This framework inspired of Jacques Derrida's Cultural graphology and Walter Benjamin's allegory was previously established for the analysis of Samani slipware epigraphy. The first question which is related to Derrida's cultural graphology perspective: in what ways it is possible to illustrate an environmental message in the logotype of consumer goods' packaging?. On the basis of Benjamin's allegorical reading, the other question is how graphic designers can develop an environmental message all over a package design? To briefly answer, since in graphology either letters or ligatures stands for a body member or behavior, there are an underlying visual language behinds the writing's elements that provides certain method for designing communicable environmental messages. The answer of second question is that if we develop environmental messages depending on both the name and the type of products by means of a series of Persian allegories, the underlying visual language of writing will spread throughout the packaging design.
  Keywords: Logotype Design, Packaging Design, Visual Design of Environmental Messages, Allegorical reading, Cultural Graphology
 • Shahnaz Fatemi * Pages 26-35
  After the Industrial Revolution and the increasing variety of manufactured goods, the role of marketing, advertising, and creativity in the design of packages came into focus. Due to the fact that regarding aesthetic principles in designing product packages effects the saleof goods, this theme became a high priority for package designers. Furthermore, the important role packaging design plays in the branding process and also the close link between a brands with customers made the designers apply some traditional symbols and motifs in their designs. This issue is reflective of the producing countries’ art and culture as well. In this regard, the present research, aiming at introducing some of the most commonly traditional motifs in Kerman, analyzed the aesthetic effect of using them in export pistachio packaging in this province. This study presented several designs inspired by these motifs and also discussed their effect on the consumers’ preferences and sales. The present research applied a descriptive-analytical method to do a corpus-based (library data) study. Attempts have been made to analyze the aesthetic aspect of traditional and local motifs, and the consumers’ level of preference and trust in choosing a package accordingly.
  Keywords: Motif, Traditional Motifs, Symbol, Packaging, Sale Market
 • Maryam Hashemi Sigari, Naser Sedaghat *, Fakhri Shahidi, Freshteh Hoseini Pages 36-47
  The aim of the present research was to investigate the effect of the combined use of apricot tree gum (Prunus armeniaca L gum exudates (PAGE)) coating with different concentrations (0, 5, 10 and 15%) and modified atmosphere packaging (MAP) with different oxygen concentrations (4%, 12% and 21%) on the qualitative and physicochemical properties of strawberry fruit. For this purpose, the texture and sensory properties of strawberry as well as anthocyanin and ascorbic acid contents in strawberry samples were evaluated over the storage period. As expected, with increasing storage time, hardness of the tested samples decreased (P≤0.05) which may be attributed to an increase in metabolic reactions arise from cellular respiration. In the PAGE-coated samples, the hardness of the tissue was maintained for a long period of time. Additionally, packaging of the samples at low oxygen level preserved their textural quality. From a sensory point of view, color and textural properties of the tested samples were investigated. As expected, the coated and preserved samples in the presence of low oxygen had the highest color, texture and overall acceptability ratings. Chemical analysis of the samples also revealed that the coated and packed ones that stored at the atmosphere with a low concentration of oxygen had the highest amount of ascorbic acid and anthocyanin. Overall, the results of this study confirmed that the use of combined coating process by PAGE and MAP is a useful technique to preserve the quality of strawberry during storage period.
  Keywords: modified atmosphere packaging, Coating, Strawberry, Apricot Tree Gum
 • Samira Berenji Ardestani *, Mohammadhossein Azizi, Giti Zohourian, Zahra Hadian Pages 48-59
  Boned muscle pieces were immersed in a film solution containing 5 grams of sodium alginate powder with 45 grams of maltodextrin and 20 grams of glycerol to cover the entire surface with film. Then it was brought out from the solution and allowed to remove the excess solution. Subsequently, the muscle pieces were immersed for 30 seconds in a second solution containing 2.74 g of calcium chloride and 0.9 g of carboxymethyl cellulose, and after bringing them out from the solution, it was allowed to separate the extra solution. Boned muscle pieces were roped from the end part to the thick thread, and they were hung on a plastic rope to set the covers completely. Afterward they were randomly placed in separate packages on days 0, 1, 3 and 5 and they were kept in the refrigerator at 4 ° C. Then, the moisture content and sensory evaluation were evaluated by 8 persons on the mentioned days. There were no significant difference between control and coated samples in terms of moisture content in meat. No significant differences were observed in the sensory examination of color and odor variables, but the coated specimens had better scores. The wetted and coated samples had significantly higher scores. The results of this study showed that the use of calcium alginate edible coating improves sensory properties.
  Keywords: Edible coatings, Calcium Alginate, Sensory Properties, Fresh Lamb Meat
 • Zahra Tolouei *, Abdulrasoul Oromiehie Pages 60-67
  Antimicrobial packaging has been very successful and well received due to its ability to inhibit food contaminating microorganisms and thus maintain product quality, in addition to increasing shelf life in meeting customer needs. In this project, antimicrobial and biodegradable films based on linear polyethylene/light polyethylene/poly lactic acid (blends of LLDPE/LDPE/PLA)containing potassium sorbate were prepared by blowing film method. First, linear polyethylene / light polyethylene blend was prepared with different percentages of poly lactic acid (10, 20 and 30%) and 3% component of polyethylene maleic anhydride. The sample of 20% lactic acid was selected as optimal  based on mechanical properties test. In the next step, 4% potassium sorbate was used as an antimicrobial agent to produce biodegradable and antimicrobial films and the films were prepared by blowing film method. The mechanical properties test results showed that the presence of potassium sorbate improved the tensile strength from 7.93 to 11.71 MPa and elongation to rupture from 282.57 to 551.57%. Also, the 72-hour microbial test results showed that the film contains 4% potassium sorbate against Staphylococcus aureus and Aspergillus Niger completely inhibited bacterial activity and inhibited their growth by affecting the essential enzymes in the growth of microorganisms. Also, the 2-month biodegradability results for linear polyethylene/ light polyethylene films and films containing 20% poly lactic acid and 4% potassium sorbate films showed that by adding 20% poly Lactic acid and 4% potassium sorbate improved the biodegradability of the films after 2 months by 1.11% and 2.07%, respectively, however the figure is expected to grow further if time increase.
  Keywords: Biodegradable Packaging, Antimicrobial Packaging, LDPE, LLDPE, PLA
 • Nahid Boostani, Maryam Lari * Pages 68-80
  In this study, it is noteworthy that the packaging of Iranian teas in most cases lacks the creativity, standards, and up-to-date graphic methods demanded by the Iranian market and export markets, therefore in order to improve the Iranian packaging industry, the label and packaging of an Iranian company producing tea and herbal drinking has been evaluated, as well as analyzing its products in terms of packaging. This article examines the strengths and weaknesses of packages and concludes with tips and suggestions for designers and researchers who want to work in this field. This article is extracted from a master's thesis entitled "Investigating the Branding and Packaging Design Specifications of Tea and herbal in Iran" at Islamic Azad University, Islamshahr Branch in Autumn 97.
  Keywords: Package design, Tea Packaging Design, Design of Herbal Packaging