فهرست مطالب

پژوهش در نظام های آموزشی - پیاپی 45 (تابستان 1398)
 • پیاپی 45 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منصوره مهدی زاده، محمد توکل* صفحات 7-25
  مقاله حاضر به دنبال بررسی عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در دوره دکتری در دهه اخیر در ایران بود. روش به کار گرفته شده کیفی و در چارچوب پدیدارشناسی بود. ابتدا با روش اسنادی، پیشینه تجربی و نظری پژوهش بررسی و عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی مرور شد، سپس این عوامل و پیامدها در مصاحبه ای به روش گروه متمرکز با 10 تن از صاحب نظران و مسئولین آموزش عالی، مورد پرسش قرار گرفت. درنهایت یافته های پژوهش در دو بخش عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در دوره دکتری استخراج گردید. عوامل تقاضای اجتماعی به طورکلی عبارت شدند از: «عوامل فردی- خانوادگی» و «عوامل محیطی». عوامل خانوادگی شامل آداب ورسوم و خلقیات شد و عوامل فردی عبارت شدند از ارزش تعلق، ارزش ذاتی، ارزش کارکردی و ارزش مبادله ای قائل شدن برای تحصیل در دوره دکتری. عوامل محیطی نیز شامل عوامل تاریخی، عوامل نهادی، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی- فرهنگی شد. پیامدهای این پدیده که در دو دسته مثبت و منفی قرار داده شد نیز شامل پیامدهای علمی- آموزشی، پیامدهای اجتماعی- فرهنگی و پیامدهای اقتصادی شدند. در پایان نیز با توجه به عوامل استخراج شده پیشنهادهایی جهت حل مسئله افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: ادامه تحصیل، پیامدهای جامعه شناختی، تقاضای اجتماعی، دوره ی دکتری، عوامل جامعه شناختی
 • سعید لطیفی، امید نوروزی*، جواد حاتمی، هاشم فردانش صفحات 27-44
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر روی کیفیت نگارش مقاله های کوتاه استدلالی، کیفیت بازخورد همتا و یادگیری تخصصی دانشجویان رشته علوم تربیتی بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی-واحد کرج-در سال تحصیلی 96-97 بود. از بین جامعه پژوهش 36 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. به منظور اجرای پژوهش، یک محیط یادگیری مشارکتی آنلاین طراحی و تولید گردید. در این محیط آنلاین دانشجویان دو گروه ابتدا در رابطه با یک موضوع بحث انگیز در رشته علوم تربیتی یک مقاله کوتاه استدلالی نوشتند و سپس در رابطه با جنبه های مختلف این مقاله کوتاه به همدیگر بازخورد ارائه دادند. برخلاف دانشجویان گروه کنترل، دانشجویان گروه آزمایش قبل از نگارش و ارائه بازخورد همتا در رابطه با نگارش استدلالی آموزش دریافت کردند. داده های حاصل از نگارش استدلالی و بازخورد همتای استدلالی دانشجویان با استفاده از یک طرح کدگذاری که براساس پیشینه پژوهشی مربوط به نگارش استدلالی طراحی شده بود، مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده های گرداوری شده از آزمون آماری تحلیل واریانس برای اندازه گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که ترکیبی از آموزش نگارش استدلالی و بازخورد همتا کیفیت مقاله های کوتاه استدلالی و کیفیت بازخورد همتای دانشجویان را افزایش می دهد. همچنین این محیط یادگیری مشارکتی آنلاین منجر به عملکرد بهتر دانشجویان در یادگیری تخصصی شد.
  کلیدواژگان: بازخورد همتای آنلاین، محیط های یادگیری مشارکتی آنلاین، مقاله کوتاه استدلالی، نگارش استدلال
 • علی عبدی* صفحات 45-58

  این پژوهش با هدف مقایسه کارایی آموزش به روش معکوس و روش معمول بر عملکرد درسی و میزان بار شناختی ادراک شده دانشجویان رشته روان شناسی در درس فناوری اطلاعات در روان شناسی انجام شد. در این بررسی از روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در نیم سال اول تحصیلی (1397-1396) بود. برای انتخاب نمونه ابتدا بر اساس ملاک های ورود افراد انتخاب شدند و سپس به تصادف در گروه های کنترل و آزمایش جایگزین شدند. این مطالعه در نیم سال اول تحصیلی 1396/1397 در هشت جلسه اجرا شد. قبل بعد اجرا، از آزمون پژوهشگر ساخته عملکرد درسی در درس فناوری اطلاعات در روان شناسی در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. همچنین در پایان هر جلسه تدریس در دو گروه پرسشنامه خودگزارش دهی بار شناختی پاس و ون مرینبوئر (1993) اجرا گردید. جهت تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA)، سنجش تکرار، نمره z و آزمون t مستقل به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که گروه آزمایشی، عملکرد درسی بالاتر و بار شناختی پایین تر از گروه کنترل داشتند. همچنین یافته ها نشان داد که کارایی آموزشی در گروه آزمایشی بالاتر از گروه کنترل است؛ بنابراین آموزش به روش کلاس معکوس، رویکردی مفید در آموزش عالی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: بار شناختی، روش معکوس، عملکرد درسی، کارایی آموزشی
 • سجاد ابراهیمی، اصغر پرتوی* صفحات 59-73
  هدف این پژوهش، بررسی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان پایبندی دانش آموزان دوره دوم متوسطه به ارزش های انقلاب اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن را تمامی دانش آموزان شاغل به تحصیل شهر اردبیل در مقطع دوره دوم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 تشکیل می دادند. از بین این دانش آموزان 240 دختر و پسر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی سراج زاده (1377)، فرم کوتاه پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (1390) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی با میزان پایبندی به ارزش های انقلاب رابطه مثبت معنادار وجود دارد (001/0P<). به طوری که دانش آموزانی که نگرش مذهبی آن ها بالاتر و التزام عملی آن ها به سبک زندگی اسلامی قوی تر بود، نسبت به ارزش های انقلاب علاقه مندتر بوده و پایبندی بیشتری به این ارزش ها داشتند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که 7/50 درصد از واریانس پایبندی به ارزش های انقلاب دانش آموزان به وسیله نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی قابل تبیین است. بر اساس این مطالعه می توان گفت که نگرش مذهبی بالاتر و التزام به سبک زندگی اسلامی یکی از عوامل موثر در پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی بوده است.
  کلیدواژگان: ارزش های انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی، نگرش مذهبی
 • مهتاب چنگایی، حسین سلیمی*، کیومرث فرحبخش، آسیه شریعتمدار صفحات 75-91
  این پژوهش با هدف شناسایی پیشایندهای موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی بر اساس تجارب زیسته دانشجویان موفق و مشروط با روش پژوهش کیفی پدیدارشناسی انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 12 دانشجو با وضعیت تحصیلی مشروط و 8 دانشجو با معدل تحصیلی بالای 17 بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. مصاحبه های ضبط شده به صورت مکتوب درآمده و با روش کلایزی تجزیه وتحلیل گردید. از مصاحبه های دانشجویان موفق مضامین عوامل فردی و عوامل اجتماعی و از مصاحبه های دانشجویان مشروط مضامین عوامل فردی، مشکلات آموزش، تاثیر انگیزشی منفی همسالان و مشکلات خانواده به دست آمد. هم چنین در مقایسه گروه ها 10 زیر مضمون مشترک شامل عملکرد تحصیلی قبلی، هدفمندی، علاقه به رشته تحصیلی، مهارت های مطالعه، تلاش، امیدواری، مکان کنترل، سازگاری با شرایط، تاثیر انگیزشی دوستان و شرایط خانواده از تحلیل ها انتزاع شد که می تواند در برنامه های مشاوره تحصیلی موردتوجه مشاوران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی توصیفی، تجارب زیسته، مشروطی تحصیلی، موفقیت تحصیلی
 • مرجان حسین زاده تقوایی* صفحات 93-108
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و حل مسئله اجتماعی دختران تیزهوش با موفقیت کمتر از حد انتظار بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه گواه و پیگیری دوماهه بود. جامعه هدف کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه استعدادهای درخشان کرج در سال تحصیلی 96-95 بودند. از بین 4 مدرسه فرزانگان، یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. از بین 192 دانش آموز کلاس دهم و یازدهم، تعداد 57 دانش آموز (دارای نمره ریون بالاتر از 125 و نمره زیر 50 آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته) تیزهوش ناموفق شناسایی شدند. 30 نفر از آن ها که نمره پیشرفت تحصیلی پایین تری داشتند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه حل مسئله اجتماعی (دی زوریلا و همکاران، 2002) و کیفیت زندگی فرم کوتاه (سازمان بهداشت جهانی، 1998) بود. گروه آزمایش به صورت منظم در 8 جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای یک جلسه تحت آموزش مهارت های حل مسئله قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش حل مسئله به طور معناداری کیفیت زندگی و حل مسئله اجتماعی سازگار گروه آزمایش را در مقایسه با قبل از آموزش و گروه گواه افزایش داده ولی حل مسئله اجتماعی ناسازگار گروه آزمایش را به طور معناداری کاهش نداده است. تاثیر آموزش در دوره پی گیری نیز ادامه یافت.
  کلیدواژگان: آموزش حل مسئله، تیزهوش با موفقیت کمتر از حد انتظار، حل مسئله اجتماعی، کیفیت زندگی
 • بهنوش آرام فر، سعیده سادات حسینی*، کریم افشاری نیا، کیوان کاکابرایی صفحات 109-125
  هدفپژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط موثر دانش آموزان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با روش پیش‏آزمون پس‏آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل همه دانش‏آموزان دختر پایه هشتم منطقه 12 آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 97 1396 بود . تعداد 56 نفر به روش خوشه ایچندمرحله ای به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990) و پرسشنامه مهارت‏های ارتباطی کرمی (1386) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. تحلیل آماری داده ها نشان داد 9 جلسه مداخله آموزش هوش معنوی موجب افزایش معنادار در مقابله مسئله‏مدار و ارتباط موثر دانش‏آموزان و همچنین موجب کاهش معنادار مقابله هیجان‏مدار و مقابله اجتنابی در مواجهه با استرس شده است.
  کلیدواژگان: ارتباط موثر، مقابله با استرس، هوش معنوی
 • صادق حامدی نسب، محسن آیتی* صفحات 127-140

  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه‏ای دبیران زبان انگلیسی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 170 نفر از دبیران زبان انگلیسی استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 1397-1396 بودند. تعداد 118 نفر از دبیران زبان انگلیسی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‏ای و با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه‏ی استفاده از شبکه‏های اجتماعی شی و همکاران (2014) و توسعه حرفه‏ای معلمان حسینی (1393) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس دوطرفه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری در استفاده از شبکه‏های اجتماعی با سطح تحصیلات متفاوت وجود دارد (05/0P<)؛ اما تفاوت معناداری در جنسیت و تعامل جنسیت با سطح تحصیلات در استفاده از شبکه‏های اجتماعی وجود نداشت. همبستگی بین استفاده تعاملی از شبکه‏های اجتماعی و توسعه حرفه‏ای منفی و معنادار است و استفاده تعاملی از شبکه‏های اجتماعی درصد کمی (07/0) از توسعه حرفه‏ای را تبیین می‏کند. به طورکلی استفاده از شبکه ‏های اجتماعی پیش بینی کننده توسعه حرفه‏ای دبیران نیست؛ بنابراین استفاده نابجا و غیر هدفمند از شبکه‏های اجتماعی توسعه حرفه‏ای معلمان را کاهش ‏می‏دهد.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه‏ ای، دبیران زبان انگلیسی، شبکه ‏های اجتماعی مجازی
 • شهین محمدی جاوید، منصوره شهریاری احمدی*، مژگان سپاه منصور صفحات 141-155
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی آموزش خودتنظیمی شناختی و آموزش فناوری اطلاعات بر هوش سازمانی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود (1050 نفر در سال 96-97). با توجه به نوع پژوهش نیمه آزمایشی، تعداد 60 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند و پس از کنترل براساس ملاک های سن، جنس، سابقه کار و میزان تحصیلات در سه گروه 20 نفری جایگزین شدند. به گروه اول آموزش فناوری اطلاعات (با توجه به رویکرد بایر و کیسر، 2009، دولت الکترونیک و کامپیوتر برای همه) و به گروه دوم آموزش خودتنظیمی شناختی (با توجه به رویکرد نظریه شناختی اجتماعی بندورا، 1993) داده شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. گروه های آزمایشی و کنترل در پیش-آزمون و پس-آزمون به پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تی همبسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد. داده ها به وسیله نرم افزار تحلیل آماری 22- spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت بین گروه های آزمایشی با گروه کنترل در سطح 001/0 معنادار است. بدین معنا که هر دو روش آموزشی فناوری اطلاعات و خودتنظیمی شناختی باعث افزایش هوش سازمانی شده اند و بین گروه های آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0< P). بدین معنا که هر دو گروه اثربخشی یکسانی بر هوش سازمانی داشتند.
  کلیدواژگان: خودتنظیمی شناختی، فناوری اطلاعات، هوش سازمانی
 • مارال رضایی پور الماسی، حمیدرضا مقامی* صفحات 157-171
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر یادگیری دانش آموزان پایه دهم در درس شیمی بود. روش پژوهش براساس هدف از نوع پژوهش های کاربردی بود. این پژوهش ازنظر جمع آوری اطلاعات، شبه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی و ریاضی دبیرستان پردیس شریف شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بود که از روش جایگزینی تصادفی، 40 نفر برای انجام پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها آزمون یادگیری در درس شیمی بود. برای انجام پژوهش آزمون یادگیری شیمی که توسط پژوهشگر طراحی شد، مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد استفاده از واقعیت مجازی درس شیمی در (گروه آزمایش) بر یادگیری دانش آموزان در مبحث مورد تدریس با سطح معناداری 23/ 0 و (23/0P<، 46/1 F=) تاثیر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: فناوری، واقعیت مجازی، یادگیری
|
 • Mansoureh Mahdizadeh, Mohammad Tavakol * Pages 7-25
  Abstract The present article seeks to explore the sociological factors and consequences of social demand for the PhD in the recent decade in Iran. The method used is qualitative and within the framework of phenomenology .First, by the use of documentary method, empirical and theoretical backgrounds of the research were investigated, then these factors and consequences were put in a focus group interview with 10 experts and higher education officials. Finally, the findings of the research were classified in two parts: sociological factors and sociological consequences of social demand for the PhD degree. The factors of social demand in general became: "individual-family factors" and "environmental factors". Family factors include customs and morals and individual factors include the value of belonging, intrinsic value, functional value, and the exchange value of pursuing a doctoral degree. Environmental factors include historical, institutional, economic, and socio-cultural factors. The consequences of this phenomenon include scientific-educational, socio-cultural and economic consequences, which were divided into positive and negative categories. Finally, regarding extracted factors, some solutions to the problem of high social demand for higher education were suggested. Keywords Education Continuation, Sociological Consequences, Social Demand, Ph.D, Sociological Factors.
  Keywords: Education Continuation, Sociological Consequences, Social Demand, Ph.D, Sociological Factors
 • Saeed Latifi, Omid Noroozi *, Javad Hatami, Hashem Fardanesh Pages 27-44
  This study investigates the effects of collaborative e-learning environment supported by peer feedback and argumentative instruction on students’ argumentative writing, argumentative feedback and domain-specific knowledge acquisition in the field of educational sciences. The population of the study was all bachelor students of educational sciences at Kharazmi University in Karaj in which 36 students were randomly selected as a sample and were assigned to either experimental (with instruction) or control group (without instruction) in a pre- and posttest design. They were then divided over 18 dyads and were asked to write and argumentative essay, engage in argumentative peer feedback with their learning partner, and then revise their essay based on feedback they received. To do so, a collaborative e-learning environment was designed and developed. A coding scheme was developed based on research literature to measure both argumentative essay and argumentative peer feedback quality. The results favoured students in the experimental condition in terms of their argumentative essay writing, argumentative peer feedback quality, and the acquisition of domain-specific knowledge. Implications, limitations and suggestions for future research are discussed.
  Keywords: argumentative essay, argumentative writing, collaborative e-Learning environments
 • Ali Abdi * Pages 45-58

  The purpose of this study was to compare the efficiency of the flipped classroom method and the routine method on learning performance and perceived cognitive level of psychology students in the IT course in psychology. In this study, a quasi-experimental, two-group design with pre-test and post-test was used. The statistical population included all psychology students of Payam Noor University of Kermanshah. Samples were selected based on the inclusion criteria and then randomly assigned to the control and experimental groups. The study was conducted in totally eight weeks in 2016-2017 fall semesters. Before and after the treatment, the IT course in psychology Achievement Test developed by the researcher were administrated to the groups. Also, at the end of each unit, the Subjective Rating Scale (SRS) was used to measure students’ cognitive load. One-way analysis of covariance (ANCOVA), Z score and t test were used to analyze statistical data. Results showed that students taught with the flipped classroom model reported higher learning achievements and lower cognitive loads than those taught with the traditional model. The instructional efficiency scores of the students in the experimental group were also higher than those of the students in the control group. Hence, when designed effectively, the flipped classroom method can be considered a useful approach in higher education settings.

  Keywords: Achievement, Cognitive Load, Flipped classroom, Instructional efficiency
 • Sajad Ebrahimi, Asgar Partovi * Pages 59-73
  Adhere to the values Islamic Revolution of Iran so important the balance of national interests and the survival of the Islamic Republic is considerable. The aim of this study was to investigate the role of religious attitudes and islamic lifestyle among high school students in predicting adherence to the values Islamic Revolution of Iran. The research methodology was descriptive and correlational and statistical population of all students studying in the city of Ardabil in the first semester of high school were in the 96-95 school year. Of the 240 male and female students were selected by random cluster sampling and using religious attitude questionnaire, short form Islamic lifestyle questionnaire and self-made questionnaire were evaluated adherence to the values of the Islamic Revolution. the results showed that the Islamic religious attitude and lifestyle with a commitment to the values of the Islamic Revolution there is a significant positive relationship (p<0/001). So that students' religious attitudes larger and stronger adherence to Islamic lifestyle, are more interested than the values of the Revolution. The results of regression analysis showed that 7/50 percent of the variance in the values of the revolution in students by religious attitudes and Islamic lifestyle could explain. According to the study, So higher religious attitude and commitment to Islamic lifestyle is one of the factors in adherence to the values of the Islamic Revolution is.
  Keywords: Religious Attitude, Islamic life style, Islamic Revolution
 • Mahtab Changaei, Hossein Salimi Bajestani *, Kiiumars Farah Bakhsh, Asiyeh Shariatmadar Pages 75-91
  The purpose of this study was to identify academic success and failure factors based on the lived experiences of successful students and students who were placed on academic probation. This study is a qualitative research using phenomenology method and purposive sampling. Twelve semi-structured interviews were carried out with 10 female and 2 male students who were placed on academic probation, and eight semi-structured interviews were carried out with 6 female and 2 male of students with an grade point average above 17. The interviews were recorded and transcribed and then, the data were analysed using the Colizzii analysis method. Regarding the academic success antecedent, 2 main areas of individual factors and social factors and the academic probation antecedent including individual, family,peer and educational factors were extracted from the analysis of data. Similarly, in comparing groups, 10 subthemes, but with different orientations, were obtained from analyses.These subtems are Previous academic performance, goals, interests, skills study, effort, hope, location control, compliance with the conditions, motivational impacts of friends and family circumstances, that can be considered by counselors in intervention programs.
  Keywords: Academic success, Placed on academic probation, Lived experiences, Descriptive phenomenology
 • Marjan Hosseinzadeh Taghvaie * Pages 93-108
  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of problem solving training on quality of life and social problem solving of gifted girls with less success than expected. In this research, using a semi-experimental method, two groups of experimental and control were participated in 3 phases; pre, post and follow-up (after 2 months) test. The target population was the number of all second-grade high school students in Karaj City's gifted student schools in the academic year of 95-96. One high school for gifted children was randomly selected out of 4 schools. In the statistical population, from 192 students, 57 students with Raven scores above 125, and the teacher-made achievement test score below 50 were selected .30 of them who had lower scores in academic achievement were randomly assigned to two groups. To gather the data, social problem-solving inventory (SPSI-R) (D, Zurilla & et al 2002) and the WHOQOL-BREF quality of life assessment (The World Health Organization, 1998) were used. The experimental group was regularly trained in problem solving skills during 8 sessions of 90 minutes of group counseling sessions, once in a week. In the inferential level Analysis of Covariance Test (ANCOVA) was used. Findings showed that the problem-solving education, significantly increased the quality of life and constructive social problem solving in the experimental group compared to before training and control group. The education, could not significantly decrease no adaptive social problem-solving in the experimental group. Group therapy was effective in the follow up session.
  Keywords: problem solving training, Quality of Life, social problem solving, under achieved gifted girles
 • Behnoosh Aramfar, Saeedeh Sadat Hosseini *, Karim Afsharineya, Keivan Kakabraee Pages 109-125
  The purpose of current research is to determine the effect of spiritual intelligence training on coping with stress and making effective communication among the adolescent girls.The research design was semi-experimental one with pretest-posttest with control group and follow-up stage. The statistical population includes all female students of the eighth grade of Tehran in the academic year of 1396-1397. A total of 56 people were selected randomly in a multi-stage cluster sampling and randomly replaced in two groups of experimental and control.The present research tool was Andler & Parker’s Coping with stress Questionnaire (CISS), Karami’s Communication skills Questionnaire and Bowell’s spiritual intelligence educational package. Data were analyzed using multivariate covariance analysis. The statistical analysis of the data showed that 9 sessions of spiritual intelligence training intervention caused a significant increased the problem coping and effective communication between students and that also caused a significant reduction of emotional coping and avoidance coping.
  Keywords: Adolescent Girls, Coping with Stress, Effective Communication, Spiritual Intelligence
 • Sadegh Hamedinasab, Mohsen Ayati* Pages 127-140

  The aim of this study was to investigate the role of using virtual social networks in the professional development of english language teachers. The research method used in this research is descriptive and correlational. The study population included 170 english language teachers in the academic year 2017- 2018 in South Khorasan province. A total of 118 English language teachers were selected by stratified random sampling and was selected using the Morgan table. To collect data, two questionnaires were used: using social networking Shi and Partners (2014) and the Professional Development of Teachers Hosseini (2014). In order to analyze the data, the methods of statistical correlation, two-way ANOVA and stepwise regression analysis were used. The findings showed that there was a significant difference in the use of social networks with different educational levels (P<0.05); however, there was no significant difference in gender and interaction gender with the level of education in the use of social networks. The correlation between interactive use of social networks and professional development is negative and significant, and the interactive use of social networks explains a small percentage (0.07) of professional development. In general, the use of social networks does not predict the professional development of teachers; therefore, the inappropriate and non-targeted use of social networks reduces the professional development of teachers

  Keywords: virtual social networks, Professional Development, English language teachers
 • Shahin Mohamadi Javid, Mansoureh Shahriari Ahmadi *, Mozhgan Sepahmansour Pages 141-155
  This study aims to compare the extent of effectiveness of training cognitive self-regulation and information technology on the organizational intelligence of employees in Ministry of Culture and Islamic Guidance. The statistical population consisted of all employees of Ministry of Culture and Islamic Guidance, which were 1050 staff in Tehran according to the statistics office of this ministry in 2017-2018. Given the semi-experimental nature of the research, 60 employees were chosen randomly and after matching based on the criteria of age, gender, and working background, they were assigned into three 20-indivudal groups. The first group was trained information technology(According to Bayir & Keser, 2009, the electronic government and computer for all(, while the second group was trained cognitive self-regulation(According to the sociological cognitive theory of Bandura, 1993), with the control group receiving no training. The experimental and control groups responded to Albrecht organizational intelligence questionnaire (2003). For data analysis, correlated t-test and covariance analyses were used. The data were analyzed by SPSS 22. The research findings suggested that the difference between the experimental groups and the control group is significant at 0.001 level. This means that both educational methods for training information technology and cognitive self-regulation have caused enhanced organizational intelligence, while no significant difference was observed between the experimental groups (p>0.05). This, suggests that both trainings have had the same effectiveness on organization intelligence.
  Keywords: Cognitive self-regulation education, IT training, Organizational Intelligence, Job Satisfaction
 • Maral Rezaee Pouralmasi, Hamid Reza Maghami * Pages 157-171
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the effect of virtual reality on the learning and academic achievement of the 10th grade students in the chemistry course.
  Method
  this study was based on the purpose of the applied research method. This research was a quasi-experimental study with a pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study included all 10th grade students of experimental and mathematics field of Sharif High School of Tehran in academic year 96-97, which was selected through random sampling method. The data collection tool was a test of learning in the chemistry course. To conduct the research was used learning test designed by the researcher. For analyzing data, covariance analysis was used.
  Findings
  The research findings indicate that the use of virtual reality movies in the chemistry course (test group) does not have significant impact on student learning in the subject of teaching (F=1/46, P<0/23).
  Keywords: technology, Virtual Reality, Learning