فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • شادمان اکبری *، اکبر اعتباریان خوراسگانی، مجتبی شاهنوشی صفحات 9-26

  یکی از روندهای بسیار شگفتی که در سازمان‌های امروزی در حال شکل‌گیری است، قدرتمندسازی یا مشارکت در قدرت است. برچسب‌های این روند مدیریت مشارکتی، تصمیم‌گیری مشارکتی و تفویض است. هر نامی که به این روند گذاشته شود در ماهیت فراگرد آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. ماهیت این روند عدم تمرکز در قدرت است.هدف پژوهش بررسی الگوی تلطیف روابط قدرت در سازمان‌های دولتی ایران است. تلطیف به معنی اعمال قدرت نرم و باورپذیرتر نمودن قدرت می‌باشد. پژوهش با سه روش مختلف به این موضوع پرداخته است سه روش شامل: مصاحبه، دلفی و پیمایشی است. جامعه آماری به ترتیب اساتید دانشگاهی، خبرگان و کارکنان رسمی و پیمانی سازمان‌های دولتی ایران است. همچنین روش نمونه‌گیری به ترتیب نمونه‌گیری هدفمند، مبتنی فازی و تصادفی است. برای آنالیزهای آماری پژوهش از نرم‌افزارهای Lisrel و Amus و SPSS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد از بین 4 بعد تلطیف روابط قدرت (عوامل مربوط به مهارت‌های ارتباطی مدیران، حمایت عاطفی از کارکنان، مدیریت ارزش‌ها و باورهای سازمانی، اخلاق و معنوی‌سازی محیط کار)، مهارت‌های ارتباطی مدیران با ضریب استاندارد 97/0 و آماره تی (19/26) در رتبه اول و عوامل اخلاق و معنوی‌سازی محیط کار با ضریب استاندارد 84/0 و آماره‌ تی 68/20 در رتبه چهارم قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تلطیف روابط قدرت، مهارت های ارتباطی، حمایت عاطفی
 • فرشاد بزرگی *، مجید جهانگیرفرد صفحات 27-41

  هدف این تحقیق شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی و بررسی شکاف عملکرد رهبری موجود و مطلوب در دانشگاه‌های دولتی بود. روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی) و از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی بودند که بر اساس اصل اشباع نظری 17 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و جامعه پژوهش در بخش کمی مدیران و معاونان دانشگاه‌های دولتی بودند که بر اساس فرمول کوکران 140 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS با روش تحلیل عاملی و آزمون تی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که هفت عامل شامل دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، دانش کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی به‌عنوان مولفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی شناسایی شدند که بار عاملی همه آنها بالاتر از 7/0 بود. همچنین بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رهبری کوانتومی در دانشگاه‌های دولتی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p).

  کلیدواژگان: رهبری کوانتومی، دانشگاه های دولتی، مدیران و معاونان
 • هادی ترشیزی فاروجی * ، مهدی زیرک، حسین مومنی مهمویی، علی حسین زاده صفحات 43-67

  این پژوهش بر اساس یک مدل جامع و متمرکز، به بررسی وضعیت رهبری توزیعی و مولفه‌های آن در دانشگاه فردوسی مشهد می‌پردازد. این‎ ‎پژوهش‎ ‎بر‎ ‎حسب‎ ‎هدف‎ ‎توسعه‌ای-کاربردی،‎ ‎براساس‎ ‎شیوه‎‌های‎ ‎گردآوری‎ ‎داده‌ها‎ ‎توصیفی‎ ‎از‎ ‎نوع پیمایشی، و بر ‏مبنای ماهیت داده‌ها پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) به شمار می‌آید. نمونه منتخب از بین اساتید (عضو هیئت علمی و حق التدریس) و ‏کارکنانی انتخاب می‌شوند. برای سنجش روایی پژوهش پرسشنامه در اختیار 30 نفر از خبرگان دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت، که خبرگان پایایی صوری پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند. همچنین برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای این منظور پرسشنامه در اختیار 30 نفر از جامعه آماری بخش کمی قرار گرفت که با توجه به ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده پایایی پرسشنامه مورد تایید است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که فرهنگ سازمانی، تصمیم گیری مشارکتی، توسعه کارگروهی، جو اخلاقی، ماموریت چشم انداز و اهداف، اعتماد، حمایت همه جانبه و بهبود قابلیت رهبری از عوامل تاثیر گذار بر مدل رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد

  کلیدواژگان: رهبری توزیعی، نظام آموزش عالی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزت خبازی * ، پریناز بنیسی صفحات 69-86

  هدف این تحقیق تدوین الگوی هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه برای ارائه الگوی مناسب بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش محتوای کتب درسی علوم اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم و خبرگان حوزه تعلیم و تربیت بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 9 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل روش‌های فیش‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود و اعتبار داده‌ها و یافته‌ها با روش‌های بازبینی مشارکت‌کنندگان و بررسی خبرگان تایید شد. همچنین داده‌ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مولفه‌های تشکیل دهنده هویت شامل جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، سن، مدرسه، نظام آموزشی، آینده شغلی، شخصیت فرد و معلمان بودند. علاوه بر آن بر اساس مولفه‌های مذکور الگوی مناسب هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی علوم اجتماعی در دانش‌آموزان دوره اول متوسطه طراحی شد.

  کلیدواژگان: الگوی هویت، دانش آموزان، طراحی محتوای کتب درسی
 • محمد خوب چهره *، احمد اکبری، هادی پورشافعی، مسلم چرابین صفحات 87-110

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های آموزش و پرورش استاندارد، از نظر خبرگان آموزشی انجام گرفت. روش تحقیق آمیخته و نوع تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. داده‌ها به صورت مصاحبه و میدانی گردآوری گردید. جامعه آماری کارشناسان و خبرگان در حوزه آموزش و پرورش بودند در بخش کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند گلوله برفی، تعداد 21 نفر جهت مصاحبه در بخش کمی برای گردآوری داده‌های مورد نیاز، تعداد 260 نفر از خبرگان و کارشناسان در حوزه آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 97-96 به روش نمونه گیری خوشه‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید. برای تعیین پایایی و اعتبار ابزار اندازه گیری نیز از آلفای کرونباخ، روایی محتوایی و همزمان استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی از روش داده بنیاد و برای داده‌های کمی از شاخص‌های توصیفی، آزمون فریدمن نرم افزار SPSS21 استفاده شد. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که آموزش و پرورش دارای سه بعد بنیادی، ساختاری و فرایندی است. همچنین مولفه های آموزش و پرورش استاندارد مطالعه حاضر مشتمل بر 27 مولفه به روش کدگذاری به دست آمد.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، استاندارد سازی، آموزش و پرورش استاندارد
 • محمود رحمانی *، سیداحمد هاشمی، مهدی باقری صفحات 111-128

  هدف تحقیق حاضر تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی بود. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا آمیخته (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی منابع، اسناد، کتب و مقالات و در بخش کمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان فارس به تعداد 310 نفر بودند که تعداد 185 نفر آنان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته شایستگی مدیران و پرسشنامه‌های استانداردشده رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی بودند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها با نظر متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه‌های شایستگی مدیران، رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمان با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 93/0، 87/0 و 79/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد شایستگی مدیران هشت مولفه مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری، ارتباطات کاری، مهارت‌های رهبری، مهارت‌های حرفه‌ای، بکارگیری قابلیت‌های مثبت خود و دیگران، توسعه فعالیت‌های تیمی و تشویق، تغییر و نوآوری داشت، برازش مدل مناسب بود و شایستگی مدیران از طریق مولفه‌های مذکور بر رفتارهای کارآفرینانه و اعتماد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار داشتند (05/0>P). بنابراین برای بهبود رفتارهای کارآفرینانه و اعتماد سازمانی باید مولفه‌های شایستگی مدیران را از طریق کارگاه‌های آموزشی ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: شایستگی مدیران، رفتار کارآفرینانه، اعتماد سازمانی
 • لطف الله سمندری *، محمدرضا کرمی پور، رسول داودی، نقی کمالی صفحات 129-148

  این پژوهش با هدف «ارائه مدلی برای نظام تربیت معلم ایران براساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» در نظر گرفته شد. روش پژوهش؛ از نظر هدف ترکیبی از مدل‌های کاربردی و توسعه‌ای است. از نظر جمع‌آوری داده‌ها نیز، دارای رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مجموعه آمار توصیفی و استنباطی شامل جدول و نمودار فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده(AVE)، ماتریس جذر AVE، آزمون کولموگروف‌اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی (کومو، بارتلت)، تحلیل عاملی تاییدی، رتبه‌بندی فریدمن و t تک‌نمونه‌ای از طریق نرم‌افزارهای آماری 21SPSS-v، Smart-PLS، Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: عوامل تشکیل دهنده نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد فلسفه تربیت با 5 مولفه، اهداف با 5 مولفه، برنامه درسی با 6 مولفه، ساختار سازمانی با 6 مولفه و ارزشیابی کیفیت آموزش با 7 مولفه می‌باشد.
  عوامل اثر گذاربر نظام تربیت معلم ایران دارای ابعاد سیاست‌های کلان اداری کشور با 3 مولفه و برنامه ریزی استراتژیک وزارت عتف و آ.پ با 4 مولفه و مدیریت حرفه‌ای با 5 مولفه می‌باشد.

  کلیدواژگان: نظام تربیت معلم، عوامل تشکیل دهنده، عوامل اثر گذار
 • الهه علیپور * صفحات 149-156

  هدف پژوهش ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و مدیران آموزش عالی و در بخش کمی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (16000 نفر) بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی با توجه به اصل اشباع نظری 10 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی با توجه به فرمول کوکران 540 نفر بودند که با روش نمونه‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته بود. روایی مصاحبه خبرگان تایید و پایایی آن با روش پایایی بین دو کدگذار %1/75 و روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل محتوا، مدل‌سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل بازگشت سرمایه در آموزش عالی شامل ارزشیابی، جمع‌آوری داده، تاثیر برنامه، تبدیل داده به ارزش پولی، محاسبه نرخ بازگشت، شناسایی مزایا و گزارش‌نویسی بود. همچنین مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی برازش مناسبی داشت و میانگین مشاهده‌شده بازگشت سرمایه در آموزش عالی، راهبردها، بسترها و عوامل مداخله‌گر در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

  کلیدواژگان: مدل، بازگشت سرمایه، آموزش عالی
 • محمدحسین غلامی نوقاب * ، هادی پورشافعی، بدری شاه طالبی حسین آبادی صفحات 167-181

  هدف مطالعه حاضر بررسی مولفه‌های موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران و مسئولان آموزش و پروش کشور ایران بودند. برای نمونه‌گیری در بخش کیفی 15 نفر با روش در دسترس و در بخش کمی 600 نفر با روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه 85 آیتمی محقق‌ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و خبرگان دانشگاهی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و به روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان دارای 85 شاخص و پنج مولفه دانش، نگرش و ارزش، مهارت، توانایی و ویژگی‌های شخصیتی بود و مولفه‌های مذکور به طور معناداری توانستند 19/85 درصد از رشد حرفه‌ای معلمان را تبیین نمایند. بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان نظام آموزش و پرورش برای بهبود رشد حرفه‌ای معلمان مولفه‌های فوق را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: رشد حرفه ای، معلمان، نظام آموزش و پرورش
 • غلامرضا قجاوند * ، علی رشیدپور، آذر قلی زاده، رضا ابراهیم زاده دستجردی صفحات 183-198

  هدف این تحقیق شناسایی و ارائه مدل سنجش نیازهای فرهنگی دانشجویان بود. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کمی و کیفی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و در بخش کمی کلیه دانشجویان روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان (9175 نفر) در سال تحصیلی 98-1397 بودند. در بخش کیفی 26 نفر با توجه به اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی 384 نفر بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی با روش مصاحبه فردی عمیق (بدون ساختار) و در بخش کمی با روش پرسشنامه محقق‌ساخته نیازهای فرهنگی دانشجویان (163 گویه‌ای) جمع‌آوری شدند. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش‌های تحلیل محتوا، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که 910 نیاز فرهنگی در قالب 48 طبقه و 17 خوشه شناسایی شد. بار عاملی همه خوشه‌ها یا عامل‌ها بالاتر از 5/0 و مدل برازش مناسبی داشت.

  کلیدواژگان: نیازهای فرهنگی، دانشجویان، شناسایی و ارائه مدل
 • علیرضا قربانی *، قنبر امیرنژاد صفحات 199-216

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره‌وری کارکنان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پژوهش میدانی بود. جامعه پژوهش کارکنان ستادی شامل سرپرستان، روسا و مدیران شرکت ملی حفاری ایران به تعداد 4280 نفر بودند که از میان آنان تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت دانش (رهنورد و محمدی، 1388) و بهره‌وری (میرکاظمی و همکاران، 1396) استفاده شد. روایی صوری، محتوایی و همگرای ابزارها تایید و پایایی پرسشنامه‌های مدیریت دانش و بهره‌وری با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 921/0 و 850/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که مدیریت دانش و زیرسیستم‌های مدیریت دانش یعنی توسعه منابع انسانی، جهت‌گیری دانایی‌محور، فرهنگ مشارکتی، زیرساخت سیستم اطلاعاتی، ارزیابی و انتقال دانش، الگوگیری و درگیری افراد بر بهره‌وری کارکنان تاثیر مثبت و معنادار داشتند (05/0>P). بنابراین برای افزایش بهره‌وری کارکنان می‌توان میزان مدیریت دانش آنان ارتقاء بخشید.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، بهره وری، کارکنان
 • رضا محمدزاده اول * ، فردوس یادگاری، علی اصغر شریفی صفحات 217-232

  این پژوهش با هدف بررسی مولفه‌های موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد. مطالعه حاضر کاربردی از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اساتید و در بخش کمی اساتید و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران بودند. در بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری 20 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 300 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی صوری، محتوایی و سازه آن تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرم‌افزار SPSS-19 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عدالت آموزشی در سیزده بعد و سه مولفه ساختاری (شامل شش بعد اهداف و برنامه‌های آموزشی، سبک‌های مدیریت و رهبری، ساختار دانشگاه، فرهنگ حاکم بر دانشگاه، روش‌ها و فرایندهای اجرایی و توجه به روش‌های یادگیری)، رفتاری (شامل سه بعد نیازها و ارزش‌های فردی، انگیزش و نگرش و الزامات و مهارت‌های فردی) و زمینه‌ای (شامل چهار بعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نابرابری در اجرای قوانین آموزشی و روش‌ها و فرایندها) شناسایی شد.

  کلیدواژگان: عدالت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، اساتید و دانشجویان
 • راحله معماری، فاطمه احمدبیگی * صفحات 233-247

  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر راهبردهای حل مساله در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی زمینه‌یابی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برای معلمان 100 نفر و برای مدیران 60 نفر برآورد شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و علاوه بر پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی به پرسشنامه محقق‌ساخته (40 سوالی) پاسخ دادند. روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. داده‌ها با روش آزمون تی و با نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین نظر معلمان و مدیران از نظر نقش راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبردهای حل مساله و مولفه‌های آن شامل اعتماد به حل مساله، سبک گرایش- اجتناب و کنترل شخصی تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p). بنابراین، معلمان و مدیران درباره نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبردهای حل مساله در دانش‌آموزان دختر اتفاق نظر دارند.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهبردهای حل مساله، معلمان و مدیران
 • مریم نادرزاده گوارشگی * صفحات 249-266

  پژوهش حاضر در سال 1397 باهدف طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزش پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکرد آمیخته (کیفی وکمی) انجام شد. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 35 مولفه استفاده گردید که مولفه های آن بر اساس مطالعه دلفی، مطالعات پیشین و اخذ نظر خبرگان شناسایی شدند. با توجه به ادبیات موضوع ، مولفه‌های ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ابعاد 6 گانه (عوامل فردی، عوامل مرتبط با نقش، عوامل درون گروهی، عوامل سازمانی، عوامل خارج از سازمان، عوامل کارآمدی و کارایی روش ها) دسته بندی گردید. مدل پیشنهادی ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تبیین شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه و روایی سازه از طریق تحلیل عامل اکتشافی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل عامل اکتشافی-تاییدی نشان داد که مولفه های ذکر شده به خوبی مدل ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی را تبیین می کنند. همچنین یافته های بخش کمی، مهمترین مولفه-های ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ارتباطات درون گروهی، ساختار سازمانی، توانمندسازی پرسنل، تفکر راهبردی سازمانی و قدرت یادگیری نشان داد.

  کلیدواژگان: مدل ارزیابی عملکرد، گروه های آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی
 • حسن نادعلی پورپلکی *، فریبا کریمی، محمدعلی نادی صفحات 267-284

  هدف تحقیق حاضر تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران بود. این پژوهش جزء پژوهش‌های کیفی است و با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش شامل صاحب‌نظران حوزه کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران بودند که مجموعا 24 نفر بر اساس اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گرد‌آوری شد. روایی داده‌ها با روش روایی درونی و روایی بیرونی و پایایی داده‌ها و یافته‌ها با روش‌های همکار پژوهشی و ناظر بیرونی تایید شد. داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عواملی مانند استعدادهای بالقوه با زیرمقوله‌های صلاحیت‌های شخصی و صلاحیت‌های گروهی، خط‌مشی‌های عمومی با زیرمقوله‌های رسمی‌سازی‌ها و رویه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی با زیرمقوله‌های سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های مالی به‌عنوان عوامل زمینه‌ای توسعه کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی شناسایی شدند. در نهایت، مولفه‌ها و عناصر شناسایی شده جهت کاربرد در الگوی نهایی توسعه کارآفرینی اجتماعی بکار برده شد.

  کلیدواژگان: شرایط زمینه ای، کارآفرینی اجتماعی، آموزش عالی
 • ابراهیم نظری *، بدری شاه طالبی حسین آبادی، اکبر اعتباریان خوراسگانی صفحات 285-302

  مطالعه حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن انجام شد. این مطالعه آمیخته یعنی کیفی و کمی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی اساتید هیات علمی دانشگاه جامع آزاد اسلامی در سال تحصیلی 98-1397 بودند. در بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری 28 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 387 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی و روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS با روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که در امنیت سازمانی شرایط علی شامل عوامل درون سازمانی و برون سازمانی، عوامل زمینه‌ای شامل قابلیت‌های فردی و قابلیت‌های سازمانی، عوامل مداخله‌گر شامل عوامل کلان و عوامل خرد، راهبردها شامل مدیریت حرفه‌ای، استراتژی ساختار متمایز، راهبردهای رقابتی و راهبردهای ایمنی و پیامدها شامل توسعه سازمانی و ارتقای سلامت انسانی بودند و بار عاملی همه آنها معنادار بود (001/0>p).

  کلیدواژگان: امنیت سازمانی، مدل، دانشگاه آزاد اسلامی