فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - سال هفدهم شماره 96 (مرداد و شهریور 1398)
 • سال هفدهم شماره 96 (مرداد و شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی دینی ترکمانی صفحه 6
 • آناهیتا فرجی، سحر سرخوندی* صفحات 8-22

  هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ارزشی پایدار در چرخه سازمانی با تاکید بر بسترهای ارگانیکی در اثربخشی و توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران به عنوان جزئی از سیستم و تکامل هرچه بیشتر ساختار می باشد. این پژوهش با استفاده از تحلیل عامل تاییدی و نرم افزار لیزرل در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه انجام شده است و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. داده های موردنظر با بهره گیری از پرسشنامه های محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل40 نفر مدیر شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه می باشد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مدل اثربخشی مدیریت مالی و توانمندسازی مدیران در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه قابل برازش و کاربردی می باشد و بر همین اساس بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. به این ترتیب بین متغیرهای سلامت سازمانی، اصول بودجه بندی و مانیتورینگ و شرایط احراز پست مدیران با متغیرهای توانمندی و اثربخشی مدیران در قالب یک مدل، صلاحیت لازم بر اساس داده های تجربی وجود دارد.

  کلیدواژگان: اثربخشی مدیریت مالی، توانمند سازی مدیران، سلامت سازمانی، اصول بودجه بندی و مانیتورینگ سیستم، شرایط احراز پست مدیران
 • جمال جلیلیان*، نسیم طاهرخانی صفحات 23-37

  برخی از سرمایه گذاران با استفاده از استراتژی های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت های آن ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت های سرمایه گذاری برای بازه زمانی 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی جفت سهام، دوره تشکیل یک ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگی و آزمون های هم جمعی با استفاده از نرم افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از نرم افزار Mtlab کد استراتژی نوشته شد و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژی در اکثر سال ها بود.

  کلیدواژگان: استراتژی معاملات جفتی، بازار خنثی، آربیتراژ، آزمون همجمعی
 • سید حسام وقفی*، پرویز مام صالحی، علی فیاض، سامیران خواجه زاده صفحات 38-55

  تحلیل درماندگی مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 1350 شرکت سال طی دوره 1387 الی 1395 در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران، به بررسی عوامل موثر بر درماندگی مالی و پیش بینی آن به وسیله روش های یادگیری ماشین (الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب چندهدفه و کلونی زنبور عسل) با استفاده از نرم افزار متلب 2017 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر غیرمستقیم نسبت مدیران غیرموظف و نسبت مالکان نهادی و تاثیر مستقیم مدیریت سود و اعتمادبه نفس کاذب مدیریت بر درماندگی مالی از بین سایر متغیر های مدیریتی می‎باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم هوش مصنوعی توانایی پیش بینی درماندگی مالی را با استفاده از شاخص های مدیریتی دارد و توانایی الگوریتم کلونی زنبور عسل از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب چندهدفه جهت پیش بینی درماندگی مالی بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: شاخص های مدیریتی، بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران، درماندگی مالی، الگوریتم هوش مصنوعی
 • جمال قاسمی*، سروه فرزاد صفحات 56-77

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری در حوزه مالی می باشد. الگوریتم های فر اابتکاری مورد مطالعه در این تحقیق شامل الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم تجمعی ذرات، الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم جغرافیای زیستی می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی هر یک از این الگوریتم ها به صورت مختصر، مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه انجام گرفته و کاربرد آن ها در زمینه ی امور مالی بیان شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد، پژوهش های بیشتر و در نهایت استفاده از این الگوریتم ها در پیش بینی های مربوط به مباحث مالی و بازار سرمایه می تواند تا حد قابل قبولی به افزایش عملکرد عملیات حسابداری و حسابرسی کمک کند. همچنین افزایش تحقیقات و فراهم نمودن زمینه های عملیاتی در سال های اخیر نشان دهنده ی علاقمندی محققین و مراکز تحقیقاتی در جهت توسعه ی این روش های نوین به ویژه در بحث توسعه ی نرم افزاری است.

  کلیدواژگان: الگوریتم کلونی زنبور عسل، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم جغرافیای زیستی
 • فرید احمدی، حجت تارزاده، سهیلا احمدی* صفحات 78-92
  مدیریت دانش مشتری، فرایند منظم جمع آوری، نگهداری، تسهیم و استفاده از دانش مشتری با استفاده از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری می باشد. علی رغم اینکه سازمان ها اهمیت دانش و مدیریت آن در بازار رقابتی را پذیرفته اند، اما سرعت ارتقای مدیریت دانش مشتری مطابق انتظارات نمی باشد. در پرتو این نگرش، هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری می باشد. بنابراین، بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش و هم چنین مصاحبه با افراد خبره در این حوزه، عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری در هشت عامل مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از: شناسایی و حمایت از مشتریان دانش محور، کسب و حفظ دانش مشتری، ایجاد انگیزش برای مشتری، زیرساخت های تکنولوژی اطلاعات، ارزیابی و انتقال دانش، ارتباط با سایر ارکان، مشارکت مشتریان و عوامل درون سازمانی. پس از شناسایی این عوامل و شاخص های مربوط به آن ها، چارچوب نهایی تکمیل شده در قالب پرسشنامه در میان 265 کارمند پست بانک تهران که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند توزیع گردید. تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Smart PLS برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که داده ها از شاخص های برازش مناسب برخوردارند، گویه ها در هشت عامل دارای بار مناسب می باشند. و در نهایت، عوامل با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها الویت بندی گردیدند
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت دانش مشتری، مشتریان دانش محور، زیرساخت های IT، پست بانک ایران
 • سیده معصومه میربها، علیرضا کوشکی جهرمی*، حرمت اصغری صفحات 93-104
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا انجام شد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژ کار تشکیل می دهند. تعداد نمونه ها 130 نفر، به علت تعداد محدود از تکنیک سرشماری استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)، تحلیل عاملی تاییدی(CFA) استفاده شد. نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد. نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاداتی به منظور افزایش جهت گیری کارآفرینانه، کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با برگزاری سمینارها و کنفرانس ها آموزش دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور، عملکرد سازمان، نوآوری دوجانبه گرا، شرکت شوفاژ کار
 • زهرا آقاجانی*، الناز میاندوآبچی صفحات 105-115
  فروشگاه های تخفیفی از تخصص ویژه ای در جلب رضایت مندی جامعه هدف یعنی اقشار متوسط و پایین برخوردارند که از جمله آن می توان به پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالا، برخورداری از صرفه های اقتصادی مقیاس (ارزان خریدن و ارزان فروختن)، اکتفا به سود اندک در مقابل فروش بالا و دسترسی مصرف کننده به کالاهای با قیمت مناسب (با درنظر گرفتن کیفیت قابل قبول برای کالاهای عرضه شده در قفسه فروشگاه ها) و در نهایت تامین رضایت مصرف کننده اشاره کرد. با این توصیف، شناسایی موانع توسعه فروشگاه های تخفیفی در ایران با توجه به نو بودن این مدل در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، در مقاله حاضر ضمن معرفی مفهوم فروشگاه های تخفیفی و تجربیات جهانی آن، موانع توسعه ای احصا شده این نوع فروشگاه ها در ایران، با استفاده از روش های متکثر اعم از مصاحبه، پرسشنامه و آزمون های آماری تبیین شده و در نهایت راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فروشگاه تخفیفی، موانع توسعه، راهکارهای عملیاتی
 • غلامرضا مسرور*، امیر نیکدل، محمود نعمتیان صفحات 116-128

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تاکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)) صورت پذیرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان رسمی سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره) می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از میان 177 نفر از کارکنان به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS برای برآورد ضرایب مسیر و همچنین آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده شد. جهت وارد نمودن و تجزیه و تحلیل مقدماتی داده ها از نرم افزار SPSS  و جهت مدل یابی به روش PLS از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی از طریق متغیرهای میانجی هویت سازمانی و رضایت شغلی می باشد. همچنین نتایج نشان داد، بازاریابی داخلی بر هویت سازمانی و رضایت شغلی تاثیری مثبت دارد. هویت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیری مثبت دارد و همچنین رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تاثیری مثبت دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، هویت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی
|
 • Anahita Faraji, Sahar Sarkhondi * Pages 8-22

  The present study aims at achieving to a sustainable value in the organizational cycle with emphasize on organic indices in effectiveness and empowerment of managers as a part of the system and more development of the structure. The present study has been conducted by using a confirmatory factor analysis and LISREL software in knowledge-based companies of Kermanshah and is considered as an applied study. The data is collected by using self-made questionnaire and interview. The statistical population of this study includes 40 knowledge-based companies of Kermanshah province. Findings from the research suggest that the effectiveness financial management and managers empowerment in knowledge-based companies of Kermanshah is processable and functional, and there is a direct and significant relationship among dependent (organizational health variables, budgeting) and independent varibles (monitoring principles and Characteristics Conditions with empowerment).

  Keywords: Financial Management Effectiveness, Managers Empowerment, Organizational Health, Bugeting Principle, Monitoring System, Characteristics Conditions
 • Jamal Jaliliyan *, Nasim Taherkhani Pages 23-37

  Some investors use a variety of strategies to seek and understanding of the general behavior of the stock market and to earn profits. One of these strategies in stock trading is pairs trading strategy. To find the stock’s price of two stocks wich  have been moved Same together in the Past. This study aimed to evaluate the strategy of pairs trading in the stock market in Iran. The Collected data Comes from a sample of  investment companies for the period 1384 to 1394. To identify pairs of stocks, a one-year period is considered and correlation and cointegration tests by EViews software are used. Then research questions were examined by Mtlab software and software designed for pairs trading strategy (developed by authors). the results indicate that the strategy is feasible and beneficial in most years.

  Keywords: Pairs Trading Strategy, Market Neutral, Arbitrage, Cointegration Test
 • Seyed Hesam Vaghfi *, Parviz Mamsalhi, Ali Fayaz, Samiran Khajezade Pages 38-55

  Predicting financial distress is an important phenomenon for investors, creditors and other users of financial information. Determining the probability of a company’s distress before occurrence of distress and bankruptcy is considered as a very interesting and attractive subject and can be useful for both managers, and investors and creditors. In this study, using the data of 1350 year- company in the period 2008 to 2016 in industry and mining sector in Iran, the factors affecting financial distress and predicting it through Intelligence Algorithms methods (NSGA-II,ABC) have been studied. The results of the research indicate the indirect effect of the ratio of non-executive directors and the proportion of institutional owners and the direct effect of earnings management and management overconfidence on financial distress among other management variables. Also, the results show that the artificial intelligence algorithm can predict financial distress using management indicators and the ability of the ABC algorithm from NSGA-II algorithm to predict financial distress is higher.

  Keywords: Management Variables, Financial Distress, Artificial Intelligence, Industrial, Mining Sector
 • JAMAL QASEMI *, SERVEH FARZAD Pages 56-77

  The purpose of this study is to investigate the application of Meta Heuristic Algorithms in Financial field. The studied algorithms in this study include ant colony algorithm, firefly algorithm, bee algorithm, harmony search, biogeography algorithm. while examining each of these algorithms in brief, internal and external studies are performed and their applications in the financial field are discussed. The results show that further research and ultimately the use of these algorithms in predicting financial and capital market issues can help to increase the performance of accounting and auditing operations to a researchable extent. Increasing research and providing operational backgrounds in recent years also reflect the interest of researchers and research organizations in developing these new approaches, especially in the field of software development.

  Keywords: Ant Colony Algorithm, Firefly Algorithm, Bee Algorithm, Harmony Search, Biogeography Algorithm
 • Farid Ahmadi, Hojjat Tarzade, Soheila Ahmadi * Pages 78-92
  Customer knowledge management is defined as systematic process of collecting, preserving, sharing and utilizing of customer knowledge with the help of information technologies in order to build up and maintain enduring relationship with them. Although organizations admit the importance of knowledge and its management in competitive market, customer knowledge management enhancement isn’t as fast as it is expected. The aim of this study is to identify influential factors in customer knowledge management. Based on a literature review and expert interviews, 8 influential factors in customer knowledge management are identified.  These factors include identifying and supporting knowledge- based customers, acquire and keep customer, motivating customer, IT Infrastructures, evaluating and transferring customer’s knowledge, relationship with other sections, participation of customers, and intra-organizational factors. After identifying these factors and their related components, the questionnaire were distributed among 265 employees of Tehran Post Bank that were selected by stratified random sampling.  The confirmatory factor analysis which is performed by Smart PLS software used to analysis the data. The results showe acceptable goodness of fit indices for the data. Also, the results of analysis indicate that items loaded on 8 factors. Finally, factors are prioritized on the basis of the results of the data analysis.
  Keywords: Knowledge Management, Customer Knowledge Management, Knowledge-Based Customers, IT Infrastructures, Post Bank of Iran
 • Masoomeh Mirbaha, Alireza Kooshki Jahromi *, Hormat Asghari Pages 93-104
  The purpose of the present study is to investigate the relationship between HRM capability-based and entrepreneurial orientation on the performance of the organization with respect to the role of moderating ambidextrous innovation. The research method is descriptive-survey and data collected from Shufzhkaran Company. A questionnaire is used to collect data. Results and analysis showe that HRM capability-based, entrepreneurial orientation has impact on organizational performance. The ambidextrous innovation moderate the relationship between HRM capability-based, entrepreneurial orientation and organizational performance. The results provide support for the significant effects of the interaction between EO and capability-based HRM on innovation ambidexterity. Further, the results suggest innovation ambidexterity acts as an effective mechanism through which EO and capability based HRM together contribute to firm performance.
  Keywords: Capability-Based HRM, Entrepreneurial Orientation, Innovation Ambidexterity, Firm Performance
 • Zahra Aghajani *, Elnaz Miandoabchi Pages 105-115
  Discount stores are especially targeted to low and middle income classes, by attracting and satisfying them with keeping the prices at low levels, utilizing economics of scale (buying and selling at low prices), low margins despite high volumes of sales, and providing goods with affordable prices (given their acceptable qualities).
  Due to the novelty of discount stores model in Iran, identifying the development barriers for this type of stores is of great importance. In this study, after introducing the notion of discount stores and the related experiences across the world, the major barriers to the development of these stores in Iran are identified using methods such as interview, questionnaire and statistical tests. Finally, operational solutions are developed for resolving the barriers
  Keywords: Discount Stores, Development Barriers, Operational Solutions
 • Gholamreza Masror *, Amir Nikdel, Mahmod Nematiyan Pages 116-128

  This study aimed effect of internal marketing on organizational commitment with emphasis on corporate identity and  job satisfaction   (case study: organizations ports and maritime Khuzestan province of port Imam Khomeini. This research in terms of aim is the type of applied research and in terms of research and the nature is such as applied research from opinion research and the nature of attack research is study descriptive correlation. Statistical community of this research is including staff official organization ports and maritime Khuzestan province of Imam Khomeini port. Data required to do this study is obtained by using of sampling available non-random through 177 people of employees.data analysis was performed by using of statistics descriptive and inferential that statistics description used of the average and standard deviation and part of statics inferential of modeling structural equation method PLS for estimated coefficients path and also examine hypothesis research . To enter and and analysis preliminary datas was used software SPSS for modeling method PLS software. The results obtained from the analysis of data  indicate there is a positive impact and meaningful internal  marketing on organizational commitment through vairables mediator of corporate identity and job satisfaction. Also, the results showed internal marketing has positive impact on corporate identity and job satisfaction.Corporate identity has positive impact on the job satisfaction and organizational commitment and also job satisfaction is positive impact on organizational commitment.

  Keywords: Internal marketing, Corporate Identity, Job Saticfaction, Organizationl Commitment