فهرست مطالب

انتظام اجتماعی - سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسین ابتکاری*، سیروس احمدی صفحات 1-22
  زمینه و هدف

  همه جوامع در معرض رفتارهای نابهنجار قرار دارند اما شناسایی پتانسیل نابهنجاری ظرفیت پنهان جامعه در عدم تبعیت از هنجارها، می تواند چشم انداز روشنی از زمینه ها و ظرفیت های جامعه برای بروز آسیب ها، بی نظمی ها و آشفتگی ها به تصویر بکشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فشار عمومی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار براساس تئوری پنج سنخی اگنیو می باشد.

  روش شناسی

  روش انجام این پژوهش پیمایشی و جامعه ی آماری، کلیه شهروندان نواحی شهری و روستایی 65 - 18 سال استان کهگیلویه و بویراحمد می باشند که 450 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، ترکیبی از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و استاندارد هست که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا، صوری و اعتبار سازه ای به روش تحلیل عاملی، بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر ریچاردسون مورد سنجش قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید.

  یافته ها

  مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش بیان کننده ی این است که فشار عمومی بر پتانسیل رفتار نابهنجار تاثیر مثبت دارد و قادر است 41 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. همچنین، ضریب تاثیر فشار عمومی بر روی پتانسیل رفتارهای نابهنجار (64/0) است که با توجه به مقدار تی (9/6) این ضریب، معنادار است و نشان می دهد به ازای هر واحد تغییر در فشار عمومی، 64/0 پتانسیل رفتار نابهنجار در جهت مثبت تغییر بوجود می آید. همچنین، با ورود متغیرهای جمعیتی به عنوان متغیرهای کنترل، تفاوت معنادار زنان و مردان، مجردان و متاهلان، شهری ها و روستایی ها در میزان پتانسیل رفتار نابهنجار مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  نتیجه ی تحقیق حاضر موافق با نظریه ی اگنیو می باشد و نشان می دهد که با افزایش فشار عمومی، احتمال وقوع رفتارهای نابهنجار در جامعه به طور قابل توجهی افزایش می یابد، به طوری که هر وقت محرک های ارزشمند مثبت حذف می شوند و یا محرک های منفی افزایش می یابند، فشار ایجاد می شود و این فشار منجر به پاسخ های انحرافی می گردد.

  کلیدواژگان: فشار عمومی، پتانسیل رفتار نابهنجار، کهگیلویه و بویراحمد
 • جعفر حسین پور سعادت آبادی*، اسماعیل کرم زاده صفحات 23-44
  زمینه و هدف

  کارکنان کلانتری ها به دلیل مشغله زیاد در معرض عوامل مختل کننده کار مخصوصا فرسودگی شغلی قرار می گیرند. هدف از پژوهش حاضر مشخص کردن رابطه بین فرسودگی شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی آن ها در کلانتری های شهر اسلامشهر می باشد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع زمینه یابی است به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه عملکرد سازمانی  هرسی و گلداسمیت بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0 و 93/0 بدست آمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان کلانتری های شهر اسلامشهر به تعداد 168 نفر تشکیل داده است که 59 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.

  یافته ها

  با اطمینان 95/0 همبستگی منفی معنی داری بین فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی وجود دارد و فرض صفر(H0) رد می گردد. بدین معنی که هر چقدر فرسودگی شغلی در کارکنان بالاتر باشد عملکرد سازمانی پایین تر خواهد بود.

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده نشان داد که هر چه استرس بالاتر رود فرسودگی شغلی افزایش می یابد و عملکرد سازمانی کاهش پیدا می کند کارکنان کلانتری ها به دلیل اینکه وظایفی مربوط به برقراری امنیت در جامعه را بر عهده دارند با استرس و فشار روانی زیادی در شغل خود مواجه هستند و در نتیجه استرس زیاد دچار فرسودگی شغلی می شوند. و همچنین با توجه به اینکه فرسودگی شغلی و مولفه های آن (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم کفایت شخصی) با عملکرد سازمانی رابطه منفی معنی داری داشت در نتیجه یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمانی، فرسودگی شغلی کارکنان می باشد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، عملکرد سازمانی، کلانتری ها، شهر اسلامشهر
 • سید سعید کشفی*، زهرا زارعی محمودآبادی صفحات 45-66
  زمینه و هدف

  با توجه به بالا بودن آمارهای تلفات ناشی از سوانح ترافیکی(51% در صحنه و 49% انتقال به بیمارستان) و آمارهای تخلفات جرائم راهنمایی و رانندگی، هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل جامعه شناختی موثر بر قانون گریزی راکبین موتورسیکلت شهر تهران است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه های گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. واحد تحلیل یا نمونه 90 نفر از متخلفان به قانون می باشند که در محدوده جغرافیایی شهر تهران مرتکب آن شده اند و از این رهگذر جریمه هایی متوجه آنان شده است.

  یافته ها

  براساس یافته های تحقیق از بین عوامل مورد بررسی؛ آشفتگی در رتبه اول؛ تبعیض دوم؛ رفاه اجتماعی سوم؛  فردگرایی چهارم؛ تربیت دوران کودکی پنجم؛ عدم آگاهی به قانون ششم؛ وضعیت خانوادگی هفتم؛ خشونت رفتاری هشتم؛ آگاهی به تاثیر قانون نهم و آگاهی  به تاثیر رسانه ها در رتبه دهم قرار می گیرند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصله با اعمال یک برنامه ریزی صحیح بر پایه دیدگاهی که منتج از مشکلات و معضلات موجود است و نیز با در نظر گرفتن شرایط آتی می توان شاهد ارتقای کیفی و کمی موتورسیکلت -ها و کاهش معضلات آن بود؛ ضمن آنکه مناسب سازی وضعیت جابه جایی موتورسیکلت ها، کاهش هزینه های زیادی را در ابعاد مختلف که سهم عمده آن متاثر از بهبود حجم تردد در شبکه معابر است را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: عوامل جامعه شناختی، قانون، قانون گریزی، موتورسیکلت
 • علی احتشامی، بهرام بیات*، سیدکاظم سام دلیری، ناصر شعبانی صفحات 67-88
  زمینه و هدف

  بررسی نقاط بحرانی در کلان شهرها نشان دهنده پیامدهای ناخوشایندی از شکل گیری این نقاط، مناطق یا کانون های آسیب زا است. این پژوهش با هدف شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی این پیامدها انجام شده است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی- توسعه‎ای و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی - پیمایشی ‏‏محسوب می شود که با ‏نگاهی به افق ده سال آینده در کلان شهر تهران با رویکرد کمی انجام شده است. پرسشنامه محقق ساخته ‏حاوی 31 گویه، بین خبرگان توزیع و 44 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل جمع آوری ‏شد. ‏اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیامدهایی که با آزمون t- تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد تایید شده بود، با استفاده از آزمون فریدمن، رتبه بندی گردید.

  یافته ها

  31 پیامد احصاء شده در 4 بعد فرهنگی- اجتماعی، کالبدی، کنترل و نظارت و اقتصادی مورد تایید قرار گرفت و رتبه بندی شد. خی دو آزمون فریدمن با 30 درجه آزادی در سطح معنی داری 001/0 برابر 498/149 است.

  نتیجه گیری

  ‏نتیجه رتبه بندی پیامدهای احصاء شده نشان می دهد مهم ترین پیامد تشکیل نقاط بحرانی در کلان شهرها عبارت است از: ‏«کنارهم قرار گرفتن بزهکاران و مجرمین ‏حرفه ای و سابقه دار» و در پی آن «وجود فرصت های جرم در محیط» و «ایجاد پتانسیل جرم خیزی در منطقه». این بدان معناست که هم افزایی ارتکاب جرم در اثر کنارهم قرار گرفتن مجرمین با تشکیل نقاط بحرانی بیشتر می شود و زمینه جرم خیزی نقطه بحرانی را تقویت می کند لذا لازم است پلیس و مدیریت شهری با نگاهی به این پیامدها و رصد نقاط مختلف شهر، بسترهای شکل گیری را کنترل و از تشکیل نقاط بحرانی پیشگیری کند.

  کلیدواژگان: نقاط بحرانی، کلان شهر، آسیب های اجتماعی، بحران و نقاط آلوده
 • علیرضا ادیبی*، لطفعلی بختیاری، مجید رضایی راد، فریبا شایگان صفحات 89-114
  زمینه و هدف

  توجه ویژه به تصمیم گیری صحیح، به موقع و اجرای سریع آن در ماموریت های محوله از جایگاه و اعتبار خاصی برخودار می باشد که می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد، به گونه ای که مدنظر قرار دادن مباحث مدیریتی بویژه اصول و مبانی تصمیم گیری از جایگاه خاصی برخوردار است، لذا نیروی انتظامی می بایستی در راستای پیشگیری انتظامی از جرم با درک، شناخت و تصمیم گیری مناسب، و اجرای به موقع ابعاد و شاخص های آن در جامعه اقدام لازم را به عمل آورد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه مدیران اجرایی سرکلانتری دوم تهران بزرگ) می باشد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کیفی، پس از جمع آوری اطلاعات اولیه از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و میدانی، با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 42 نفر از اساتید و مدیران اجرایی شامل؛30 نفر از اساتید گروه پیشگیری انتظامی از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین و 12 نفر از روسای سرکلانتری دوم فاتب بودندکه نظر به قابل دسترس و محدود بودن تعداد آنها، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد.

  یافته ها

  با توجه به معادله رگرسیون و ضریب استاندارد وضعیت داده ها نرمال و برابر آزمون t تک نمونه ای با سطح معنی داری کوچک تر از 05/0 با اطمینان 95 درصد بین ابعاد تصمیم گیری و پیشگیری انتظامی ازجرم رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد یافته ها نشان از آن دارد که بالاترین تاثیر مربوط به متغیر شناسایی و تشخیص مسئله در پیشگیری انتظامی از جرم است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد، بیشترین تاثیر ابعاد تصمیم گیری را به ترتیب متغیرهای، شناسایی و تشخیص مسئله، طراحی و ایجاد راه حل ها، انتخاب و گزینش راه حل ها و ارزیابی راه حل ها بر تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم را دارند. یعنی با ارتقای یک واحد از متغیرهای مدل به ترتیب متغیرهای شناسایی و تشخیص مسئله (248/0)، طراحی و ایجاد راه حل ها (220/0)، انتخاب و گزینش راه حل ها  (230/0) و ارزیابی راه حل ها (210/0) تاثیر را بر تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم خواهد داشت.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، تشخیص مسئله، پیشگیری، پیشگیری انتظامی
 • نظام الدین قاسمی*، زهره جاویدمهر، رقیه مهرآوران، جعفر حسنی صفحات 115-134
  زمینه و هدف

  جرم پدیده ای به قدمت تاریخ بشر و واقعیتی غیرقابل اجتناب است. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و مولفه های شناختی تنظیم هیجان در زنان مجرم و عادی شهرستان یاسوج می باشد.

  روش شناسی

  پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری کلیه زنان مجرم با جرم های (قتل، سرقت، مواد، حمل سلاح سرد و...) بازداشت شده در زندان شهرستان یاسوج در زمستان و پاییز سال 1396 بوده که به روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 30 زن از بین زنان مجرم و 30 زن از گروه غیرمجرم به روش همتاسازی انتخاب شدند. داده ها  بوسیله پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو[1] و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی[2]و همکاران جمع آوری و به روش تحلیل واریانس یک راهه به کمک نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

   یافته ها

  یافته ها نشان داد که میان مولفه های روان رنجوری، مسئولیت پذیری و وجدان گرایی بین دو گروه زنان عادی و مجرم تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه زنان مجرم در بعد شخصیت روان رنجوری بیشتر از زنان بهنجار بود. اما در ابعاد مسئولیت پذیری و وجدان گرایی، میانگین نمرات گروه زنان مجرم کمتر از زنان بهنجار بود. سایر نتایج نشان داد که در راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگران) بین دوگروه تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات گروه زنان مجرم بیشتر از زنان بهنجار است و در راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان میانگین نمرات گروه زنان مجرم کمتر از زنان بهنجار می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش تاکید دارد بر اینکه ویژگی های شخصیتی زنان از قبیل روان رنجورخویی بالا، مسئولیت پذیری و اخلاق گرایی ضعیف و دشواری در فهم و تنظیم واکنش های مناسب هیجانی به عنوان ویژگی های اکتسابی، می تواند در شناخت و مفهوم پردازی علت وقوع جرم و برنامه ریزی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در زنان کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، تنظیم شناختی هیجان، زنان مجرم
 • محمد رحیمی*، لیلا فتحی، فاطمه افراسیابی، رعنا اسکندری صفحات 135-160
  زمینه و هدف

  گسترش رسانه های نوین در دهه های اخیر که فرهنگ جدیدی را برای جوانان به همراه آورده است، موجب تغییر و دگرگونی در فرهنگ و زمینه های پایبندی به ارزش ها، نهادها، سبک زندگی و نظایر آن گردیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به ناهنجاری های اخلاقی با تاکید بر شبکه های اجتماعی مجازی می باشد.

  روش شناسی

  روش انجام این پژوهش پیمایشی و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان شهر تهران می باشند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و مطالعه بر روی آن ها انجام شد.

  یافته ها

  گرایش به ناهنجاری های اخلاقی بر حسب مولفه هایی همچون پایگاه اجتماعی- اقتصادی، جنسیت، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات متفاوت می باشد. همچنین یافته های حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل پژوهش (عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی، نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی) به میزان (32/0) گرایش به ناهنجاری های اخلاقی جوانان شهر تهران را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که گرایش به ناهنجاری های اخلاقی در بین جوانان شهر تهران متوسط رو به بالا می باشد. جوانانی که در شبکه های اجتماعی مجازی عضویت دارند و استفاده صحیحی از این فضا نمی کنند بیش تر در معرض گرایش به ناهنجاری های اخلاقی قرار دارند.

  کلیدواژگان: جامعه شناختی، شبکه های اجتماعی مجازی، ناهنجاری اخلاقی، جوانان، شهر تهران
 • اکبر ذوالفقاری* صفحات 161-190
  زمینه و هدف

  امنیت اجتماعی، تضمین کننده حیات جمعی انسان ها هست که پایه و اساس آن را انتظام اجتماعی تشکیل می دهد. سرمایه اجتماعی و امنیت دو مقوله درهم تنیده ای هستند که زیست جمعی، توسعه و پایداری اجتماعی را ممکن می سازند. بر این اساس هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی است.

  روش شناسی

  روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. برای این منظور از نرم افزار Cma2 استفاده شده است. جامعه آماری از میان 40 پژوهش بود که 29 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تاثیر آن انتخاب شدند پژوهش های منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین الگوی سرمایه ای (اثربخشی جمعی، بی توجهی جمعی، یاری گری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی)، الگوی مکانی (بی ثباتی سکونتی، تعلق اجتماعی، بی نظمی فیزیکی)، الگوی هنجاری (رفتار پرخطر، بی نظمی اجتماعی، همنوایی با هنجار اجتماعی)، الگوی کنترلی (کنترل اجتماعی، کارایی و عملکرد اجتماعی پلیس، جامعه پذیری)، الگوی روانی (آگاهی اجتماعی، رضایت شغلی، آگاهی از میزان جرائم اجتماعی) و الگوی جمعیتی (سن، پایگاه طبقاتی، جنسیت و وضع تاهل) با امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند (701/0) =Effect size، (341/24) = Z و (000/0)= sig از امنیت اجتماعی را تبیین نماید.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بالا، امنیت اجتماعی بالا را به ارمغان می آورد. امنیت اجتماعی با ابعاد مالی، جانی، روانی و اخلاقی و همچنین مولفه های عینی (حفاظت در برابر خطر) و ذهنی (احساس ایمنی) با سرمایه اجتماعی تعامل دارد. بر اساس نتایج پژوهش، تقویت و افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی از سازوکارهای سرمایه اجتماعی است که زمینه را برای برقراری امنیت اجتماعی فراهم می سازند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، بی نظمی اجتماعی، هنجارهای اجتماعی
|
 • Mohammd Hosein Ebtekari *, Siroos Ahmadi Pages 1-22
  Background and objectives

  All societies are subject to abnormal behaviors, but identifying the potential for abnormalities - the hidden capacity of society to abide by norms - can provide a clear perspective of the contexts and capacities of society for harm, disorder, tensions and turmoil. The purpose of this study was to investigate the effect of general pressure on the potential of abnormal behaviors based on Agnio's five-step theory.

  Methodology

  The method of this study is survey and the statistical population consisted of all 18-65-year-old citizens of rural and urban areas of Kohkiluyeh and Boyer Ahmad province. The sample size was set as 450. The samples were selected using multistage random sampling method. The research instrument was a combination of a researcher-made and a standard questionnaire whose validity was assessed by content validity, face validity, and construct validity using confirmatory factor analysis and its reliability was measured by Kuder-Richardson method. Structural equation modeling and LISREL software were used to test the hypotheses. 

  Findings

  The structural equations modelling of the research indicates that general pressure has a positive effect on the potential for abnormal behavior and is able to explain 41% of the dependent variable changes. Also, the effect size of general pressure on the potential of abnormal behaviors is 0.64 which is significant with respect to the t-value (t = 6.9) and it indicates that every per unit change in general pressure would cause 0.64 of the potential for abnormal behavior in the positive direction of change. Also, with the entry of demographic variables as control variables, there was a significant difference between men and women, single and married, urban and rural individuals in potential abnormal behavior.

  Results

  The result of the present study is along with Agnio's theory and shows that with increasing public pressure, the likelihood of abnormal behaviors in society is significantly increased, so that whenever positive stimuli are eliminated or negative stimuli are increased, pressure is created and this leads to deviant responses.

  Keywords: General pressure, Potential of abnormal behavior, Kohkiluyeh, Boyer Ahmad
 • Gafar Hossin Poor Sadat Abadi *, Esmail Karamzadeh Pages 23-44
  Background and objectives

  Due to busy work, the staff members of police stations are exposed to disruptive factors, especially job burnout. The purpose of the present study is to determine the relationship between job burnout and organizational performance in the police stations of Islamshahr.

  Methodology

  In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of methodology it is considered as a descriptive study. In order to collect data, Maslach Job Burnout Questionnaire and Hershey and Goldsmith Organizational Performance Questionnaire were employed. Reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha (0.87 and 0.93, respectively). The statistical population of the study consisted of 168 employees of the Eslamshahr police stations, 59 of whom were selected using simple random sampling method. The obtained data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and Spearman tests. 

  Findings

  With a confidence level of 0.95, there is a significant negative correlation between job burnout and organizational performance and the null hypothesis (H0) is rejected. This means that the higher the job burnout of employees is, the lower would be the organizational performance.

  Results

  The results showed that as stress increases, job burnout also increases and organizational performance decreases. The staff members of police stations face a great deal of stress and pressure in their workplace because they are responsible for maintaining community safety and security. As a result, they become overwhelmed with stress and finally job burnout. Also, considering that job burnout and its components (emotional exhaustion, depersonalization, personal inadequacy) had a significant negative relationship with organizational performance, therefore, one of the factors affecting organizational performance is the staff members' job burnout.

  Keywords: Job Burnout, organizational performance, Police Stations, Islamshahr city
 • Syyed Saeid Kashfi *, Zahra Zareie Mahmoodabadi Pages 45-66
  Background and objectives

  Due to the high number of traffic accident fatalities (51% at the scene and 49% during hospital transfer) and traffic crime statistics, it is necessary to conduct this investigation. The purpose of this study was to identify and prioritize sociological factors affecting the lawlessness of motorcycle riders in Tehran.

  Methodology

  In terms of its objectives, this study is of an applied research type and in terms of data collection procedure it is a descriptive-survey study. The analysis or sample unit consists of 90 law violators who have violated the rules in the geographical area of the city of Tehran and have thus been fined.

  Findings

  Based on the findings of the study, the factors are prioritized as follows: first, turmoil; second, discrimination; third, social welfare; fourth, individualism; fifth, childhood upbringing; sixth, law ignorance, seventh, family status, eighth, behavior violence, ninth, awareness of the law effect,  tenth, awareness of media influence.

  Results

  Based on the results obtained by applying proper planning based on the approach that results from the existing problems, as well as considering the future conditions we can witness the improvement of the quality and quantity of motorcycles and reduce its problems. In addition, optimizing the status of motorcycles displacement would cause costs reduction in different dimensions whose major contribution is to improve the traffic density in the network of passages.

  Keywords: sociological factors, law, lawlessness, Motorcycle
 • Ali Ehteshami, Bahram Bayat *, Kazem Sam Daliri, Naser Shabani Pages 67-88
  Background and objectives

  The examination of critical points in metropolises shows the unpleasant consequences of the formation of these points, traumatic areas or hotspots. The purpose of this study was to identify, classify and rank these consequences.

  Methodology

  In terms of its objectives, this study is of an applied-developmental research type and in terms of data collection procedure it is a descriptive-survey study which has been conducted using quantitative approach with the next ten-year horizon in Tehran metropolis. A researcher-made questionnaire containing 31 items was distributed among the experts and 44 analyzable questionnaires were collected. The collected data were analyzed after validation and the consequences that were confirmed by the one-sample t-test at 95% confidence level were ranked using Friedman test.

  Findings

  Thirty-one extracted consequences were endorsed and ranked in four socio-cultural, physical, control and supervision, and economic dimensions. Friedman's chi-square test with 30 degrees of freedom at the significant level 0.001 was equal to 149/498.

  Results

  The results of the ranking of the extracted consequences show that the most important consequences of the formation of critical points in the metropolis are: "the juxtaposition of professional and long-term offenders" followed by "opportunities for crime in the environment" and "the potential for creation of criminal hotspot in the region". This means that the convergence of crime commitment as the result of the juxtaposition of criminals increases with the formation of critical points and strengthens the ground for criminal hotspot in the critical points. Therefore, with a view on these consequences and monitoring different areas of the city, it is necessary for the police and urban management to monitor the formation grounds and to prevent the formation of critical points.

  Keywords: Critical points, Metropolis, social damage, Crisis, contaminated areas
 • Alireza Adibi *, Lotfali Bakhtiari, Majid Rezai Rad, Fariba Shaygan Pages 89-114
  Background and objectives

  Particular attention to the correct and timely decision and the prompt execution of that decision on assigned missions have a special status and credibility that must be taken into account so that taking the management issues, particularly the principles and foundations of decision making, into considerations is of particular relevance. Therefore, Law enforcement should take appropriate measures along with law enforcement crime prevention by properly understanding, recognizing, and making decisions, and to timely implement their dimensions and indicators in society. The purpose of this study is to investigate the effect of decision-making dimensions on law enforcement crime prevention (Case study: the executive managers of the Second Chancellery of Metropolitan Tehran).

  Methodology

  This study is of an applied research type that has been conducted using qualitative method. After collecting the primary information, the data were collected through documentary, library and field study using a questionnaire. The statistical population of the study consisted of 42 professors and executives, including 30 professors of department of Law Enforcement Crime Prevention and 12 other Chancellor Chiefs of Tehran Metropolitan Police Command. The complete sampling method was employed due to the availability and limitations of participants.

  Findings

  According to the regression equation and standard coefficient, the data normality is retained. One-sample t-test with significance level of less than 0.05 and with 95% confidence showed that there was a positive significant relationship between the dimensions of decision making and law enforcement crime prevention. The findings show that the highest impact is related to the identification and recognition of the problem variable in law enforcement crime prevention.

  Results

  The results show that the most influential aspects of decision making are related to the variables of problem identification, problem design, solution design, selection of solutions, and evaluation of solutions on police crime prevention decision making. That is, by upgrading one unit of the variables of the model to problem identification and recognition variable (0.248 units), designing solutions (0.220 units), selecting solutions (0.230 units) and evaluating solutions (0.210 units), respectively, they will have an impact on decision-making in law enforcement crime prevention.

  Keywords: Decision Making, problem recognition, prevention, law enforcement prevention
 • Nezamaddin Ghasemi *, Zohreh Javidmehr, Roghayeh Mehravaran, Jafar Hasani Pages 115-134
  Background and objectives

  Crime is a phenomenon as old as human history and an inevitable fact. The purpose of this study was to compare personality traits and cognitive components of emotion regulation among female offenders and typical females in Yasuj.

  Methodology

  This study is of a descriptive-analytical type and in the field of post-incident research. The statistical population of all female offenders detained in Yasouj prison during the winter and autumn of 2017 who were arrested by the crimes of homicide, robbery, drug, carrying cold weapons, etc. The female participants were selected among the offenders and non-offenders using matching sampling method. The data were collected using NEO five-factor personality questionnaire and Garnowski's Emotional Cognitive Questionnaire and analyzed using one-way ANOVA and SPSS software.

  Findings

  The results showed that there was a significant difference between the two groups of typical females and female offenders in terms of neuroticism, responsibility and conscientiousness. But in terms of responsibility and conscientiousness, the mean scores of the female offender group were lower than those of the normal females. Other results showed that there was a significant difference between the two groups in maladaptive cognitive emotion regulation strategies (self-blame, rumination, catastrophe, and blaming others) and mean score of female offender group was higher than normal female group and the mean score of female offender adaptive cognitive emotion regulation strategies is less than normal females.

  Results

  The results of the study emphasize that females' personality traits such as high neuroticism, poor responsiveness and morality, and difficulty in understanding and regulating appropriate emotional reactions as acquired traits can be helpful in identifying and conceptualizing the cause of crime occurrence and planning for social damage prevention.

  Keywords: Personality Traits, Cognitive emotion regulation, Female offenders
 • Mohammad Rahimi *, Leila Fathi, Fatemeh Afrasiab, Ra Na Eskandari Andalibi Pages 135-160
  Background and objectives

  The proliferation of new media in recent decades, which has brought about a new culture for young people, has led to changes in culture and areas of adherence to values, institutions, lifestyles and the like. The purpose of the present study is to investigate the sociological factors affecting the tendency to ethical anomalies with emphasis on virtual social networks.

  Methodology

  The method of this research is survey and the technique used is questionnaire. The statistical population of this research is all young people of Tehran city. 400 of them were selected as the sample size using Cochran formula.

  Findings

  The tendency to ethical anomalies is different in terms of socioeconomic status, gender, marital status, and level of education. Also, the results of multivariate regression showed that independent variables of research (membership in virtual social networks, amount of activity in virtual social networks, type of use of virtual social networks) explained 0.32 of the tendency to ethical anomalies of youth in Tehran.

  Results

  The results showed that the tendency to ethical anomalies among the youths of Tehran city is increasingly moderate. Young people who subscribe to virtual social networks and who do not make proper use of this space are more prone to ethical anomalies.

  Keywords: sociology, virtual social networks, Moral anomaly, youths, Tehran city
 • Akbar Zolfaghari * Pages 161-190
  Background and objectives

  Social security guarantees the collective life of human beings, the basis of which is social discipline. Social capital and security are two intertwined categories that make community living, development and social sustainability possible. Therefore, the purpose of this study is to explain the sociological relationship between social capital and social security.

  Methodology

  The method of conducting the research is a quantitative meta-analysis. The Cma2 software is used for this purpose. The statistical population of the study consisted of 40 studies, 29 samples of which were selected with the purpose of combination and identification of the effect size of the research; the selected studies were conducted through survey method in different statistical societies and based on reliable measures.

  Findings

  The results show that there was a significant relationship between the capital model (collective effectiveness, collective neglect, social assistance, social trust, social cohesion, social participation, social relations network), spatial model (residential instability, social belonging, physical disorder), normative model ( high risk behavior, social disorder, conformity with social norms), control model (social control, police social performance, socialization), psychological model (social awareness, job satisfaction, awareness of crime rates) and demographic model (age, class base, gender, and marital status) with social security . Overall, the above variables were able to explain 0.701 of the effect size of social security (Z=24.341, sig. = 0.000).

  Results

  The results show that high social capital brings high social security. Social security interacts with the financial, physical, psychological and moral dimensions as well as the objective (protection against risk) and subjective (sense of safety) components of social capital. According to the research results, enhancing and promoting social trust, social participation and social cohesion are social capital mechanisms that pave the way for social security.

  Keywords: social security, social capital, social disorder, social norms