فهرست مطالب

پژوهش در برنامه ریزی درسی - پیاپی 62 (پاییز 1398)
 • پیاپی 62 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نسرین نصرتی، مصطفی قادری*، فائزه ناطقی صفحات 1-19
  هدف این مطالعه، درک روند تاریخی دانش معلمان در چهار دهه گذشته است. برای این کار مقالات و کتب پژوهشگران دانش معلمان در طی دهه های 80 تا 2010 میلادی از طریق فرا تحلیل مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور مقالات و کتاب های در دسترس و شاخص دانش معلمان مربوط به سیزده پژوهشگر برتر حوزه دانش معلمان در طی چهار دهه اخیر به عنوان اسناد شاخص مورد تحلیل قرارگرفته اند. مدل ها و الگوهای دانش معلمی برحسب زمان در چهار دهه تقسیم بندی و برحسب زمان مورد تحلیل اسنادی قرارگرفته اند. روند تاریخی دانش معلمان نشان می دهد که مطالعات دانش معلمان در دهه 80 به سمت دانش عملی معلمان، در دهه 90 به سمت دانش ضروری معلمان و در دهه 2000 به سمت تولید دانش توسط خود معلمان و در سال های اخیر (2000 به بعد) مدل های دانش معلمان به سمت مدل های ترکیبی دانش عملی، دانش ضروری و پژوهش های معلمان تغییر کرده است. مهم ترین مفاهیم موردبررسی در دانش معلمان به ترتیب سیر تاریخی عبارت اند از: معلم ژرف نگر یا کار اندیش، معلم روایتگر، معلم پژوهنده، معلم حرفه ای و معلم متخصص.
  کلیدواژگان: دانش معلمان، دانش ضروری معلمان، معلم ژرف نگر، معلم روایتگر، معلم پژوهنده
 • احمد ملکی پور*، سید محمد علی میر جلیلی، معصومه مقیمی صفحات 20-39

  هدف این پژوهش، تبیین سازگاری و مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی از ایدئولوژی های برنامه درسی اسکایرو است. این تحقیق از نظر ماهیت آمیخته، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی- استنتاجی و تحلیل محتوا به شمار می رود. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست تحلیل محتوا برای انطباق با جداول شش گانه اسکایرو (2008) در کتاب نظریه های برنامه درسی: دیدگاه های متضاد و نگرانی های مداوم اثر است، در بخش کمی نیز از نمودار و فرم رتبه بندی اقتباس شده از اسکایرو (2008) برای تعیین مسیر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی در عنصر هدف برنامه درسی از مسیر کارایی اجتماعی و عناصر دیگر برنامه درسی شامل؛ محتوا، روش تدریس، فراگیر، یادگیری و ارزشیابی نیز از مسیر یادگیرنده محور تبیین می گردد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که اساتید، مولفان و طراحان برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دستیابی و کاربست چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی باید دیدگاه خود را در عنصر هدف با ایدئولوژی برنامه درسی کارایی اجتماعی و در عناصر محتوا، روش تدریس، فراگیر، یادگیری و ارزشیابی با ایدئولوژی برنامه درسی یادگیرنده محور تطبیق دهند.

  کلیدواژگان: آموزش کارآفرینی، برنامه درسی، آموزش عالی، ایدئولوژی های برنامه درسی
 • آناهیتا بحرینی زاده، مریم سیف نراقی*، عزت الله نادری صفحات 40-52
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش ذهنیت فلسفی در درس ریاضی دوره ابتدایی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه معلمان انجام شده است. این پژوهش با روش تحقیق زمینه ای انجام گرفته است. بدین منظور، ابتدا الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش ذهنیت فلسفی در درس ریاضی دوره ابتدایی در قالب چهار عنصر برنامه درسی (هدف، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی) ارائه شد. سپس این الگو توسط 326 معلم دوره ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی 951394 که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (جدول فراوانی و درصد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون خی دو) استفاده شد. یافته ها نشان داد که الگوی پیشنهادی برنامه درسی مبتنی بر پرورش ذهنیت فلسفی در درس ریاضی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی مطلوب بوده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، ذهنیت فلسفی، ریاضی
 • رامین نوظهوری، اسکندر فتحی آذر*، یوسف ادیب، حسن بافنده صفحات 53-63

  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مغز بر میزان یادگیری و آمادگی زبانی نوآموزان پیش دبستانی بوده است. این پژوهش به روش شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل همه نوآموزان دوره پیش دبستانی شهر تبریز است. آزمودنی های 40 نوآموز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (دو کلاس 20 نفره) قرار گرفتند. به مربی گروه آزمایش طی 9 جلسه و به اولیای نوآموزان طی دو جلسه آموزش مبتنی بر مغز آموزش داده شد. محیط یادگیری بر اساس مولفه های تاثیرگذار بر مغز (نور، تغذیه، اکسیژن، رنگ، موسیقی و آب) تغییر یافت. سپس در گروه آزمایش، آموزش ها با توجه به اصول برنامه درسی مبتنی بر مغز به مدت 4 ماه ارائه شد. برای هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمونی با توجه به محتوای فعالیت های در نظر گرفته شده در دوره پیش دبستانی اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون کوواریانس و تی (t) تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش مبتنی بر مغز بر افزایش میزان یادگیری و پایداری یادگیری و نیز آمادگی زبانی آنان تاثیر معنی دار دارد.

  کلیدواژگان: دوره پیش دبستانی، آموزش مبتنی بر مغز، یادگیری، یادداری، آمادگی زبانی
 • آذر مرادیان، جمال سلیمی* صفحات 64-81
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی برنامه های درسی آموزش زبان فارسی (محتوا، روش و سازوکارهای یادگیری) در دوره ابتدایی است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل معلمان پایه اول و دوم ابتدایی است که در مدارس ابتدایی شهرستان سنندج در سال تحصیلی 95-94 فعالیت داشتند که با استفاده از روش نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته در این پژوهش ابزار شامل پرسشنامه محقق ساخته ایست که مبتنی بر پرسشنامه رایج حوزه آموزش زبان با عنوان سنجش رویکردهای آموزش زبان (ALEA) است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل جداول و توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و نیز در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، ANOVA، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون t تک نمونه ای و آزمون بارتلت (با نرم افزار SPSS19) بهره گرفته شد. عوامل و مولفه های برنامه های درسی آموزش زبان فارسی در پایه اول و دوم ابتدایی از دیدگاه معلمان در برنامه درسی اجرا شده با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شدند که با توجه به بار عاملی و ساختار مفهومی و نظری گزاره های تشکیل دهنده پرسشنامه با تاکید بر گزاره های با بیشترین بار عاملی به ترتیب با عناوین روش های آموزش ذاتی؛ روش های آموزش اکتسابی؛ محتوای موضوعی اکتسابی؛ محتوای موضوعی ذاتی؛ محتوای موضوعی تعاملی؛ سازوکارهای یادگیری تعاملی؛ سازوکارهای یادگیری ذاتی؛ روش های آموزشی تعاملی؛ و سازوکارهای یادگیری اکتسابی نام گذاری شدند. نتایج نشان می دهد که دیدگاه معلمان ابتدایی برای عامل سازوکارهای آموزشی در رویکرد تعاملی در مقایسه با رویکرد اکتسابی تفاوت معنادار بیشتری داشته و دیدگاهشان احتمالا به ترتیب به رویکرد تعاملی و سپس رویکرد اکتسابی نزدیک تر است. هم چنین معلمان در عامل محتوای موضوعی دیدگاهشان به ترتیب شامل رویکردهای ذاتی، تعاملی و اکتسابی است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، برنامه درسی آموزش زبان، برنامه درسی اجرا شده، نظریه های آموزش زبان، نظریه های روان شناسی و زبان شناسی
 • شهلا حسینی، محمدحسین حیدری*، زهره سعادتمند صفحات 82-105
  هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی آموزه های مونته سوری و لوریس مالاگاتسی درزمینه تربیت اوان کودکی است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل فرارونده انجام شد. حیطه مطالعه، تمامی منابع نوشتاری و غیر نوشتاری ملی و بین المللی در حوزه موضوع پژوهش است. برای انتخاب نمونه از بین منابع و اسناد موجود از روش نمونه برداری نظری استفاده شد. در گردآوری داده ها نیز از روش فیش برداری الکترونیکی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع نظام مقوله ای قیاسی و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر وجود تشابهات زیاد بین دیدگاه مونته سوری و مالاگاتسی است. تاکید بر رشد همه جانبه کودکان، سازمان دهی تلفیقی برنامه درسی، استفاده از فعالیت های یادگیری متعدد، توجه به تفاوت های فردی کودکان، استفاده از روش های تدریس فعال و استفاده از روش های سنجش جایگزین یا اصیل از مهم ترین تشابهات بین این دو دیدگاه است. بااین حال بین دیدگاه مونته سوری و مالاگاتسی درباره عناصر برنامه درسی ازجمله هدف، روش های تدریس، نقش معلم و روش های سنجش تفاوت هایی نیز وجود دارد. در نهایت مهم ترین تلویحات دیدگاه مونته سوری و مالاگاتسی برای آموزش وپرورش پیش از دبستان ایران ارائه شد.
  کلیدواژگان: تربیت اوان کودکی، مونته سوری، لوریس مالاگاتسی، مطالعه تطبیقی
 • احمد بنی اسدی، محمد حسنی* صفحات 106-120
  پژوهش حاضر درصدد است با خوانش انتقادی متون کتاب های هدیه های آسمان، ابتدا به الگوی غالب تربیت اخلاقی در این کتاب ها دست یابد و در ادامه چالش های اصلی این الگو را معرفی نماید. برای دستیابی به این هدف روش تحلیل محتوا مد نظر قرار گرفت؛ اما ازآنجاکه این روش از گستردگی وسیعی برخوردار است از شیوه پیشنهادی (Sanger, & Osguthorpe, 2005) - و اصلاح آن بر اساس نیاز پژوهش حاضر-که بر اساس آن چهار مولفه (شیوه های تدریس، مواد آموزشی برنامه، اهداف برنامه ها، محتوی اخلاقی) در کانون توجه است، بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد اگرچه گستردگی و کمیت مضامین اخلاقی بکار گرفته شده در متون درسی این کتاب ها قابل توجه است، اما مشخص نیست این گستردگی قادر باشد دانش آموز بااخلاقی را تربیت نماید. اساسی ترین ایرادهای وارد در این زمینه عبارت است از عدم انسجام، عدم تناسب بین میزان مفاهیم و فرصت تعمق و نهادینه شدن آن ها در نزد دانش آموزان.
  کلیدواژگان: الگوی تربیت اخلاقی، دوره ابتدایی، کتاب هدیه های آسمان
 • سپیده پارسانیا، فیروز محمودی* صفحات 121-130
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل تصاویر کتب درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس روش سلوج و مک تیگو انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کتب علوم ابتدایی چاپ 95-94 است. حجم نمونه نیز برابر با جامعه انتخاب گردیده است. این پژوهش از لحاظ روش، توصیفی بوده و از نظر نوع، تحلیل محتوا (تحلیل تصاویر) است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. روایی این ابزار، روایی محتوایی و صوری بوده که به وسیله سلوج اعتبارسنجی شده است. پایایی از ضریب توافقی بین کدگذاران 87درصد محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که متون هر شش کتاب، ساختار خطی دارد، الگوی انتقال فعالانه اطلاعات، الگوی غالب بوده و فرمت متن و تصاویر بیشتر از نوع تک صفحه ای است، سهم تصاویر بیشتر از متن بوده که همگی جز تصاویر رنگی می باشند. بیشتر تصاویر عناوینی دارند که برخی از جنبه های موضوع را نشان می دهد که عمدتا در وضعیت مجاور با متن قرار دارند و به متون مربوط اشاره کرده اند، تصاویر بازنمایی بیشترین سهم را در روابط معنایی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، لازم است از ساختارهای متنی متنوع و عناصر گرافیکی با توجه به ویژگی های هر پایه استفاده شود.
  کلیدواژگان: تحلیل تصاویر، روش سلوج و مک تیگو، کتاب علوم دوره ابتدایی
 • علی نصرانی، محبوبه سلیمان، بهرنگ اسماعیلی * صفحات 131-145

  هدف پژوهش بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و باورها و ارزش های دانش آموزان بر نگرش به درس ریاضی با تاکید بر نقش واسطه ای فرهنگ مدرسه و فرایند آموزش ریاضی بود. پژوهش از لحاظ روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر آشخانه به تعداد 200 نفر است. نمونه بر اساس فرمول کوکران 132 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. در پژوهش از پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (1990)، وضعیت اجتماعی - اقتصادی قدرت نما (1392)، فرهنگ مدرسه الساندرو و ساد (1997)، فرایند آموزش تاملینسون (2001) و نگرش به درس ریاضی پهلوان (1384) استفاده گردید. پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی بوده و ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/704؛ 0/774؛ 0/739؛ 0/701 و 0/778 است. داده ها با نرم افزار SPSS22 تحلیل شد. طبق نتایج، بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و باورها و ارزش های دانش آموزان بر نگرش به درس ریاضی با تاکید بر نقش واسطه ای فرهنگ مدرسه رابطه معناداری وجود دارد و بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی، باورها و ارزش های دانش آموزان، فرهنگ مدرسه، فرایند آموزش با نگرش به درس ریاضی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی با تاکید بر نقش واسطه ای فرهنگ مدرسه و فرایند آموزش و نگرش به درس ریاضی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد و بین باورها و ارزش های دانش آموزان با تاکید بر نقش واسطه ای فرهنگ مدرسه و فرایند آموزش و نگرش به درس ریاضی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: وضعیت اجتماعی- اقتصادی، باورها و ارزش ها، نگرش به درس ریاضی، فرهنگ مدرسه، فرایند آموزش
 • عباس خضری، رحمت الله مرزوقی*، جعفر جهانی، سید آیت الله رزم جو صفحات 146-160

  پژوهش حاضر به طراحی چارچوب ارزشیابی برنامه درسی جدید زبان انگلیسی دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون پرداخته است. مشارکت کنندگان بالقوه این پژوهش سرگروه های آموزشی زبان انگلیسی دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران، مولفان کتاب های درسی زبان انگلیسی و کارشناسان ارزشیابی برنامه درسی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با رویکرد اشباع نظری داده ها صورت گرفت. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته جمع آوری، سپس کدگذاری شده و مورد تحلیل مضمون قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Nvivo10 شبکه مضامین ترسیم گردید. یافته ها نشان داد که چارچوب ارزشیابی برنامه درسی شامل ابعاد اهمیت ارزشیابی برنامه درسی، ویژگی های برنامه درسی جدید زبان انگلیسی، ابعاد، ملاک ها و معیارهای ابعاد و مشارکت کنندگان در ارزشیابی برنامه درسی می گردد که هر کدام دارای زیر ابعادی بودند که در شبکه مضامین به عنوان چارچوب ارزشیابی برنامه درسی زبان انگلیسی سازمان دهی شدند. نتیجه گیری کلی اینکه یک چارچوب جامع باید شامل همه ابعاد و زیر ابعاد ذکر شده باشد. پیشنهاد می گردد برنامه درسی جدید زبان انگلیسی دوره متوسطه با استفاده از این چارچوب مورد ارزشیابی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، چارچوب ارزشیابی، زبان انگلیسی
 • سمیه عبدلی، محسن باقری*، سعید موسوی پور صفحات 161-171

  هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 170 دانشجویان رشته علوم تربیتی-گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه تحقیق دانشجویانی بودند که درس آموزش مبتنی بر سیستم ها را انتخاب کرده بودند به منظور انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. تعداد حجم نمونه 30 نفر بود که به صورت تصادفی در دو کلاس 15 نفره جای گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود، روایی محتوایی و صوری از طریق اساتید و متخصصین در حوزه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز با فرمول کودر-ریچاردسون 20، 0/54 به دست آمد. این آزمون ها با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل برای هر دو گروه در شرایط یکسان اجرا شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر (Repeated measure ANOVA) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان تاثیر معنادار داشته است (p<0/05).

  کلیدواژگان: اصول اولیه آموزش، راهبرد تکلیف محور، مدل موج وار، یادگیری، یادداری
 • ربابه رحیمی، رقیه وحدت*، جواد کیهان صفحات 172-188
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربه زیسته دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از درس مطالعات اجتماعی بود. روش پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی بود. حوزه پژوهش دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس شهر ارومیه بود. روش نمونه گیری هدفمند بود و نمونه گیری تا حد اشباع داده ها ادامه یافت که درنهایت با تعداد 15 نفر دانش آموز این اشباع حاصل شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند و اکتشافی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی داده های 7 مرحله ای کلایزی (1987) استفاده شد. تحلیل دیدگاه دانش آموزان در 3 حوزه موضوعی (فرهنگ و هویت، نظام اجتماعی، منابع و فعالیت های اقتصادی) درس مطالعات اجتماعی به شناسایی 311 کد اولیه،30 زیر مضمون و 6 مضمون اصلی منجر شد که عبارت اند از ویژگی ها فرهنگی اسلامی (فرهنگ انتخاب دوست، پوشش اسلامی-ایرانی، فرهنگ تصمیم گیری)؛ تفکر انتقادی (مقایسه فرهنگی ایران با کشورهای همسایه، مقایسه فرهنگی مناطق مختلف ایران، وجود ادیان مختلف دینی در کشور)؛ درک و فهم مسائل جامعه (مشارکت اجتماعی، وجود هماهنگی و نظم در رژه نظامی، اتحاد در برگزاری نماز جماعت، حقوق اجتماعی، وجود مرز بین کشورها برای داشتن امنیت اجتماعی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی)؛مسئولیت پذیری در قبال خود (حقوق فردی، برنامه ریزی روزانه، داشتن نظم در انجام کارها، رعایت معیارهای انتخاب دوست، رعایت معیارهای تصمیم گیری درست)؛ شناخت استعدادهای کشور (منابع فسیلی، منابع و میدان ها نفتی، پالایشگاه گاز، انرژی های نو، توربین های بادی، نیروگاه های خورشیدی، توربین های آبی)؛ استفاده بهینه از منابع (صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی).
  کلیدواژگان: پایه ششم ابتدایی، تجربه زیسته، دانش آموزان، مطالعات اجتماعی
|
 • Nasrin Nosrati, Mostafa Ghaderi *, Faezeh Nateghi Pages 1-19
  This research investigates the chronology of teacher’s knowledge during last 4 decades. In this regard, the related through meta-analysis articles and researchers teachers knowledge textbooks during 1980-2010 have been studied. Chronological procedure of teacher knowledge show the teachers knowledge studies have been encountered great change toward teacher practical knowledge, teachers essential knowledge and knowledge production during 80th, 90th and 2000 decades, respectively. The most important concepts examined on teacher’s knowledge chronologically include: deliberate teacher, Narrator teacher, researcher teacher, skillful teacher and expert teacher.
  Keywords: Teacher knowledge, Deliberate Teacher, Narrator Teacher, Researcher Teacher
 • Ahmad Malekipour *, Seid Mohammad Ali Mirjaleli, Masoumeh Moghimi Pages 20-39

  The objective of this research is to explain adaptability and pathway of optimal framework of curriculum elements of entrepreneurship education in the higher education based upon Schiro's curriculum ideologies. This is a synthetic (quantitative and qualitative) study that using In terms of target, the method of collecting information is descriptive-deductive and content analysis. Data gathering tools is Checklist for content analysis to adapt to six tables from Schiro (2008) in Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns. The results illustrated that pathway of optimal framework of curriculum elements of entrepreneurship education in higher education are explained in goal element to Social Efficiency Ideology and Goal elements, content, teaching method, individual, learning and evaluation of Learner Centered pathway. Therefore, faculty, authors and designers of entrepreneurship education curriculum for achievement and application of optimal framework of curriculum elements of entrepreneurship education in higher education must be implemented considering their viewin goal element to Social Efficiency Ideology and in Goal elements, content, teaching method, individual, learning and evaluation to Learner Centered Ideology.

  Keywords: Entrepreneurship Education, Curriculum, Higher Education, Curriculum Ideologies
 • Anahita Bahreinizadeh, Maryam Seif Naraghi *, Ezatollah Naderi Pages 40-52
  The aim of this research was to provide the curriculum model based on the development of philosophic-mindedness in primary school mathematics course and its validation from teachers' perspective. It was done by field study research method. In this regard, first the curriculum model based on the development of philosophic-mindedness in primary school mathematics course was presented in the form of four elements (objectives, content, teaching methods and evaluation). Then, this curriculum model was validated by 326 primary school teachers in Kerman city in academic year 2015-2016 who were selected based on multi stage cluster random sampling method. A questionnaire made by researcher was used to collect data. The data was analyzed by descriptive statistics (frequency and percentage table and mean) and inferential statistics (chi-square test).The findings indicated the proposed model for the curriculum based on the development of philosophic-mindedness in primary school mathematics course was appropriate from the perspective of primary school teachers.
  Keywords: Curriculum, philosophic-mindedness, mathematics
 • Ramin Nozohouri, Eskandar Fathiazar *, Yousef Adib, Hasan Bafandeh Pages 53-63

  The purpose of this study was to determine the effect of brain-based education on preschoolers level of learning and their linguistic preparedness. This research was carried out using quasi-experimental design with pre-test and post-test design. The subjects were 40 students who were selected by multistage cluster sampling and were divided into experimental and control group (two classes of 20 people). The pre-school educator of experimental group was trained in 9 sessions moreover two sessions of brain education were given to children's parents. The learning environment was changed based on the components affecting the brain (light, nutrition, oxygen, colour, music, and water). Subsequently, in the experimental group, training was provided for four months based on the principles of the brain-based curriculum. For both groups, pre-test and post-test were performed according to the content of the activities planned for the preschool education. Data were analyzed using covariance and T tests. The findings indicated that brain-based education has a significant effect on increasing the level of learning and its sustainability as well as their linguistic preparedness.

  Keywords: Pre-school education, Brain based education, learning, Learning sustainability, linguistic preparedness
 • Azar Moradian, Jamal Salimi * Pages 64-81
  The purpose of this research was to study education curriculum (content, methods and mechanisms of learning) in elementary schools. The research in terms of purpose and method of data collection are application and descriptive- survey, respectively. The statistical population comprised first and second grade teachers in Sanandaj city primary schools. In this study, random cluster sampling was used. The instrument used in this study is a researcher- made questionnaire, which is derived from the common language education questionnaire entitled “Assessment of Language Education Approaches(ALEA)”. Data were analyzed using descriptive statistics and frequency tables, mean, and standard deviation and then, in inference statistics level, exploratory factor analysis, ANOVA, t-test one sample, and Bartlett test was used. Factors and components of the basic education curriculum in the first and second Persian language elementary teachers' views on curriculum implementation were extracted by exploratory factor analysis, which according to the load factor and the conceptual and theoretical structure of questionnaire statements with an emphasis on statements with the highest load factor were called inherent teaching methods, acquired teaching methods, acquired subject content, inherent subject content, interactive subject content, interactive learning mechanisms, inherent learning mechanisms, interactive teaching methods and learning mechanisms, respectively. The results of this research show that: the views of elementary teachers for interactive teaching mechanism in comparison with adaptive approach has been more significant and their view is likely to be closer to interactive approach and adaptive approach, respectively. Also, teachers for subject content factor, their views including the inherent, interactive and acquired approaches, respectively. Thus, their view is closer to inherent, interactive and adaptive approaches, respectively.
  Keywords: Curriculum, curriculum implemented, language teaching curriculum, language teaching theories, theories of psychology, linguistics
 • Shahla Hosseini, Mohammad Hossin Heidari *, Zohreh Saadatmand Pages 82-105
  The purpose of this study is to compare the Montessori and Loris Malaguzzi’s View in the field of early childhood education. This qualitative research utilized a transcendental analytic method. The study field, all the national and international written and non-written references in the field of the research’s subject. For selecting the sample among the existing references and documents, theoretical sampling method was used. Also, electronic note taking was used for gathering the data. Data analysis was conducted by qualitative content analysis with deductive categorical system type and in three stages of open, central and selective coding. Results of the research suggested the presence of high similarities between the views of Montessori and Loris Malaguzzi. Emphasis on comprehensive growth of children, integrative organization of curriculum, utilizing various learning activities, considering individual differences between children, using active teaching methods, and employing alternative or original assessment methods are among the most important similarities between these two views. However, there are some differences between the views of Montessori and Loris Malaguzzi on curriculum, including goal, teaching methods, teacher’s role and assessment methods. Finally, the most important implications of Montessori and Loris Malaguzzi’s views on pre-school education were discussed.
  Keywords: Early childhood education, Montessori, Loris Malaguzzi, comparative study
 • Ahmad Banyasady, Mohammad Hasani * Pages 106-120
  The aim of this study is to achieve the main challenges of this pattern by critically criticizing the textbooks of "Hedyehaye Aseman "books. To achieve this goal, the method of content analysis should be considered. Took But since this method is widely available, Senger and Szigatroup (2005) - and its modification based on the present research need-are based on four components (teaching methods, program materials, program goals, ethical content ) Is located in the analysis center. The results of this research have shown that although the scope and number of ethical themes used in the textbooks of these books are significant, it is unclear whether this extension will enable a student to develop ethically. The most fundamental mistakes made in this area are the lack of coherence, the disparity between the amount of concepts and the opportunity to contemplate and institutionalize the students.
  Keywords: Ethical Education pattern, Hedyehaye Aseman books, Elementary schools
 • Sepideh Parsania, Firooz Mahmoodi * Pages 121-130
  The purpose of the present research isacontent analysis of images in elementary science textbooks using the Slough and McTigue method.Content analysis method (image analysis) is used in this research.The sample of study comprise all elementary school science textbooks 2015 - 2016. Descriptive statistics were used to analysis the data.The validity of this test is the content validity, which has been validated by Slough. The reliability of this method is the coefficient of agreement between coders, of which the agreement rate is 87%. The findings show the texts in each of six books have a linear structure andReader interaction with more text is an active transmission of information. The format of the textbooks page is single-page The share of images is more than text, all of which are color images. Theproportion of images whit related titles, most images contain titles highlight some aspects of the subject under discussion.Most images are in adjacent text. Most images are referred to texts.In the semantic relations of text and image, images represent a larger share. According to the results, it is necessary to use a variety of text structures and graphic elements.
  Keywords: Image analysis, Elementary Science textbooks, method of Slough, McTigue
 • Ali Nasrani, Mahboube Soleimanpour, Behrang Esmaeili * Pages 131-145

  The purpose of study was to investigate the relationship between socioeconomic status and students' beliefs and values on the attitude toward mathematical education with emphasis on the role of the intermediate elements of school culture and the process of mathematical education. Methodological research is descriptive of correlation type. The statistical population includes 200 secondary boy of Ashkhaneh city. The sample was 132 according to the Coquran formula. The sampling method was stratified. Data collected with epistemological beliefs questionnaire Schommer (1990), Socio-Economic of Ghodrat Nama (2013), Alsnadro school culture and Sade (1997), Learning Process Questionnaire Tomlinson (2001), Pahlevan attitude to mathematical lessons (2007). The reliability was Face and Content and validity of the Socio-Economic 0.774, 0.704 beliefs and values of students, teaching process 0.701, 0.739 school culture and attitude towards mathematics is 0.778. Results showed there is a significant relationship between socioeconomic status and students 'beliefs and values on the attitude toward mathematical education, with emphasis on the intermediate role of school culture. Between socioeconomic status, students' beliefs and values, school culture, educational process with attitude to the lesson there is a significant relationship between mathematics and socioeconomic status with emphasis on the role of the intermediate elements of school culture and the process of teaching and attitudes toward mathematics in students and there is a significant relationship between students' beliefs and values with emphasis on the role of the intermediate elements of school culture and process teaching and attitudes to maths there is a significant relationship.

  Keywords: socioeconomic status, beliefs, values of students, attitude towards mathematics, school culture, the process of mathematical education
 • Abbas Khezri, Rahmatollah Marzooghi *, Jaafar Jahani, S Ayatallah Razmjoo Pages 146-160

  This aim of this research was to develop an evaluation framework of English language curriculum in the secondary schooling of Islamic republic of Iran using themes analysis qualitative method. Potential Participants were English language educational groups' leaders, authors of English textbooks and curriculum Evaluation Experts. Sampling was done purposive with data saturation approach. Data were collected through semi-structured interviews, open-ended questions with key informants. They changed into codes and then themes were discovered. Themes network was drawn with Nvivo 10.Findings showed that curriculum evaluation framework includes significance, characteristics, dimensions, criteria and participants which each of them had subdimentions. They were organized in themes network as curriculum evaluation framework. It is concluded that a framework of curriculum evaluation should include all of the mentioned dimensions and subdimensiones. It is suggested that New English language curriculum of secondary schooling was evaluated by using this framework.

  Keywords: Curriculum, English Language, Evaluation framework
 • Somayyeh Abdoli, Mohsen Bagheri *, Saeed Moosavi Pour Pages 161-171

  The aim of this study was to investigate the effect of education based on Pebble in the Pond instructional design model on learning and retention of the students. The research population in this study included 170 students of Educational Sciences oriented in Educational Technology at Arak university, and the study samples were students who have chosen the system- based instruction course. Purposive sampling was used for selecting the samples.Total sample size was 30 subjects randomly divided into two 15-person classes. The researcher-made instrument used in this study was learning and retention test. The validity of test consist of formal, content validity was confirmed by professors of the education sciences and its reliability with Kuder-Richardson 20 Formula was measured as 54%. This test used pretest and posttest and it was conducted for both experimental and control groups in the same condition. For data analysis, repeated measure ANOVA was used. The results showed that the method of teaching based on Pebble in the Pond instructional design model had significant effect (p <0/05) on learning and retention of the students.

  Keywords: First principles of instruction, task-center strategy, pebble in the Pond model, learning, retention
 • Robabeh Rahimi, Roghayyeh Vahdat *, Javad Keyhan Pages 172-188
  the goal of this research, The study of the living experience of the sixth grade students was a lesson in social studies. The method of qualitative research was using the phenomenological approach. The statistical population of the study was 6th grade elementary school students in Urmia. The sampling method was purposeful and continued to saturation data, which eventually saturated with 15 students. Semi-structured and exploratory interviews were used to collect data. For analyzing the data, a 7-step subject analysis Collaizzi method was used. Analyze Students' Perspective in 3 Subject Area(Culture and identity, social system, resources and) economic activities led to the identification code 311 primary, 30 sub themes and features 6 orginal themes Islamic Cultural Features (The culture of choosing a friend, the Islamic-Iranian cover, the culture of decision-making), Critical Thinking (Cultural comparison of Iran with neighboring countries, cultural comparison of different regions of Iran, existence of different religious religions in the country), Understanding community issues (Social participation, coordination and order in the military parade, unity in holding congregational prayers, social rights, The existence of a border between countries for having social security, driving traffic rules), Responsibility for yourself (personal rights, daily planning, having an order in doing things, Observe the criteria for choosing friends, respecting the right decision criteria), Understanding the talents of the country (fossil resources, resources and oilfields, gas refinery, new energy (Wind turbines, solar power plants, water turbines), Optimal use of resources (saving power, Solar energy conversion to electrical energy).
  Keywords: Life Experience, Phenomenology, The Sixth Primary, Social Studies, Students