فهرست مطالب

تحقیقات در ارولوژی - سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
  • سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1397/12/10
  • تعداد عناوین: 5
|
  • مهدی صالحی پور، فریبا ملک محمدی، حسین امیرزرگر* صفحات 1-4
    زمینه و هدف

    سرطان پروستات شایع ترین بدخیمی در میان مردان است. برای غربالگری این سرطان از اندازه گیری سطح سرمی PSA  استفاده می شود. سطح سرمی PSA تحت تاثیر عملکرد کبد قرار می گیرد. این مطالعه تغییرات سطح سرمی PSA را در میان افراد مبتلا به سیروز قبل و بعد از پیوند کبد بررسی می کند.

    مواد و روش ها

    در این مطالعه مقطعی مردان بالای 45 سال مبتلا به سیروز کبدی در لیست پیوند در فاصله سال های 1392 تا 1395 به صورت تصادفی انتخاب شدند. تاریخچه علائم ادراری و آزمایش tPSA بیماران چک شد. افراد دارای علایم بالینی و PSA غیر طبیعی از مطالعه حذف شدند. در نهایت 30 بیمار با پیوند موفق کبد و انجام tPSA سه ماه بعد از پیوند وارد مطالعه شدند. داده های قبل از پیوند بیماران و داده های بعد از پیوند از طریق آزمون Wilcoxon تحلیل شد.

    یافته ها

     در بررسی داده های 30 بیمار، میانگین سنی بیماران 57 سال، میانگین tPSA قبل از پیوند آنها، 0/4ng/dl با محدوده 1/6 تا 0/07 و بعد از پیوند، 1/6ng/dl  با محدوده 7/3 تا 0/2 به دست آمد. از طریق آزمون Wilcoxon مشخص شد که بین داده های قبل و بعد از پیوند تفاوت معناداری وجود دارد (0/001>P و Z= -4/68).

    نتیجه گیری

     در این مطالعه سطح PSA بعد از پیوند به میزان متوسط 1/2ng/dl فزایش یافت. این مطلب نشان می دهد که استفاده از tPSA به عنوان تست غربالگری سرطان پروستات در بیماران سیروزی ممکن است معیار قابل اعتماد و حساسی نباشد، و نیاز به تعیین سطوح پایین تری نسبت به افراد سالم جامعه دارد.

    کلیدواژگان: سرطان پروستات، آنتی ژن اختصاصی پروستات، نارسایی کبد، پیوند کبد
  • سید امین میرصادقی، محمد سلیمانی، امیرحسین خلیلی، عباس بصیری، مجید علی عسگری، ابوالفضل رزاق دوست، ناصر شخص سلیم* صفحات 5-12
    زمینه و هدف

    امروزه پارشیال نفرکتومی اندیکاسیون ویژه ای در جراحی تومورهای کلیوی دارد. به دلیل تمایل رو به افزایش جراحان به پارشیال نفرکتومی لاپاراسکوپیک و در نتیجه دستکاری بیشتر بافت حاشیه تومور، بحث هایی پیرامون باقی ماندن سلول های بدخیم پس از جراحی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی تهاجم به کپسول کلیوی و انفیلتراسیون چربی پری نفریک در بیماران مبتلا به رنال سل کارسینوما که تحت عمل پارشیال نفرکتومی قرار گرفته اند، بوده است.

    مواد و روش ها

     داده های بالینی و نمونه های پاتولوژیک 101 بیمار مبتلا به رنال سل کارسینوما که تحت پارشیال نفرکتومی قرار گرفته بودند، بررسی شد. تعداد 61 بیمار تحت پارشیال نفرکتومی لاپاراسکوپیک و 40 بیمار تحت پارشیال نفرکتومی باز قرار گرفتند. تمام نمونه ها توسط یک یوروپاتولوژیست بررسی شدند. درجه هسته ای فورمن، مارژین جراحی و شیوع تهاجم به کپسول کلیوی و انفیلتراسیون چربی پری نفریک مشخص شد.

    یافته ها

     میانگین اندازه تومور، 40/7 میلی متر (15 تا 120) بود. در تمامی بیماران، کپسول کلیوی و چربی پری نفریک دست نخورده، به همراه تومور برداشته شد. درگیری مارژین جراحی در 4 بیمار تحت پارشیال نفرکتومی لاپاراسکوپیک مشاهده شد. سه بیمار، در طول پیگیری عود نداشتند (مدت پیگیری 12، 16 و 24 ماه برای هر مورد). بیمار چهارم علی رغم انجام عمل رادیکال نفرکتومی طی 30 ماه پیگیری فوت شد.

    نتیجه گیری

     با توجه به نتایج این مطالعه، احتمال تهاجم به کپسول کلیوی و انفیلتراسیون چربی پری نفریک پایین است و بنابراین، دستکاری و حذف چربی پری نفریک برای دستیابی بهتر به تومور، خطر باقی ماندن سلول های بدخیم را افزایش نخواهد داد.

    کلیدواژگان: درگیری کپسول، پارشیال نفرکتومی، انفیلتراسیون چربی پری نفریک، رنال سل کارسینوما
  • رسول زارع مویدی، محسن خلیلی* صفحات 13-18
    زمینه و هدف

    نفرکتومی آخرین مرحله در درمان بیماری های کلیوی است و علت های مختلفی دارد. برداشتن کلیه ضربه ای شدید برای سلامتی بیمار است. هدف این پژوهش بررسی علل نفرکتومی در سال 1397 در شهر شیراز است.

    مواد و روش ها

    78 پرونده مربوط به نفرکتومی، در سال 1397، در مرکز درمانی نمازی شیراز بررسی شد. پرونده ها از بایگانی خارج و مشخصات مدنظر داخل پرسشنامه طراحی شده توسط پژوهشگر نوشته و اطلاعات مربوط به بیماران با نرم افزار SPSS نسخه 16 ارزیابی شد.

    یافته ها

     میانگین سن بیماران 12/46±46/29 بود. 53/85 درصد بیماران بررسی شده مرد و 69/23 درصد متاهل بودند. بیش از نیمی از موارد مربوط به کلیه چپ (52/56 درصد) بود. روش عمل نفرکتومی به ترتیب: ساده (41/03 درصد)، رادیکال (26/92 درصد) و پارشیال (23/08 درصد). علل نفرکتومی در بیماران به ترتیب: پیلونفریت مزمن (33/33 درصد)، تومورهای کلیوی (28/21 درصد)، همونفروز (19/23 درصد) و موارد متفرقه با شیوع کم (19/23 درصد) بود..

    نتیجه گیری

     پیلونفریت مزمن شایع ترین علتی است که به نفرکتومی منجر می شود. مهم ترین عوامل ایجاد کننده نفرکتومی، در بیماری کلیوی، عفونت هاست. بنابراین با تشخیص و درمان به موقع عفونت های کلیوی می توان از تخریب و از کار افتادن کلیه ها جلوگیری کرد و با کنترل عفونت های کلیوی می توان موارد نفرکتومی را کاهش داد.

    کلیدواژگان: نفرکتومی، کلیه، بیماری های کلیوی، شیراز
  • سید محمد ذوالحواریه، محمود رضایی*، نسیم کریمی، روناک حمزه ای، مژگان زراعت کار مقدم صفحات 19-27
    زمینه و هدف

    رضایت، یکی از وجوه سلامتی انسان است و در صورت عدم توجه به رضایت مردم، نظام بهداشتی بر خلاف رسالت خود عمل کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی رضایتمندی بیماران بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در نیمه دوم سال1397 به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهنمایی و خدمات درمانی با کیفیت بهتر  است.

    مواد و روش ها

    در این مطالعه مقطعی تعداد 170 بیمار بستری در بخش ارولوژی بیمارستان شهید بهشتی همدان در نیمه دوم سال 1397 مورد بررسی قرار گرفتند، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار spss-16 انجام گرفت.

    یافته ها

     نتایج حاصل از مطالعه نشان داد، میانگین میزان رضایت بیماران از کل خدمات ارائه شده 25/77% می باشد. این در حالی است که بیشترین رضایتمندی مربوط به خدمات پرستاری برابر با 8/80 و کمترین رضایتمندی مربوط به خدمات عمومی برابر با 6/72 است. بین متغیرهای دموگرافیک مانند سن، جنس و سطح تحصیلات با میزان رضایت مندی کل ارتباط معنی داری مشاهده شد.

    نتیجه گیری

     از دیدگاه بیماران در بیمارستان شهید بهشتی همدان  همه خدمات و تسهیلاتی که ارائه می شود در حد مطلوب است.

    کلیدواژگان: رضایت بیمار، خدمات پزشکی و پرستاری
  • محمدهادی رادفر، علیرضا گلشن، سپهر همدانچی، حمید پاک منش* صفحات 28-32

    ما بیماری را گزارش می کنیم که با درد و توده قابل لمس شکمی مراجعه کرد و در بررسی های رادیولوژیک کلیه لگنی راست او، سنگ های متعدد در کلینیک بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران در سال 1397 دیده شد.
    ما چگونگی درمان موفق این بیمار را از طریق سنگ شکنی و خروج سنگ کلیه از طریق پوست (PCNL) به کمک لاپاراسکوپی و البته تحت هدایت همزمان سونوگرافی شرح می دهیم. با تاکید بر کم تهاجمی بودن این روش، به خصوص به جای استفاده از فلوروسکوپی، از سونوگرافی برای ورود مطمئن و بدون آسیب به داخل سیستم جمع کننده کلیه استفاده شد.

    کلیدواژگان: سنگ کلیه، جراحی بسته سنگ کلیه از راه پوست، لاپاروسکوپی
|
  • Mehdi Salehipour, Fariba Malekmohamadi, Hossein Amirzargar* Pages 1-4
    Background & Objective

    Prostate cancer is considered to be the most prevalent malignancy among males. Prostate specific antigen (PSA) is used for screening this malignancy. Serum levels of PSA is influenced by liver function. This study evaluated variations of serum levels of PSA amongst cirrhotic patients, before and after receiving liver transplantation.

    Methods

    All cirrhotic males older than 45 y/o in the waiting list of liver transplant, were enrolled in the study. After receiving a medical history and checking a total PSA (tPSA), patients who had abnormality were excluded from the study. So, 60 patients who underwent liver transplantation surgery, with a normal 3 month follow up liver function tests (LFT) participated in this study. Thereafter the tPSA level was checked again. Ultimately 30 patients performed the tPSA after a successful liver transplant.

    Results

    The mean age of these 30 patient was 57, and average tPSA before liver transplant was 0.4 ng/dl (range: 0.07-1.6), and was 1.6 (range: 0.2-7.3) after transplant. Wilcoxon test revealed significant differences between pre and post-transplant PSA levels (P˂0.001, Z= -4.68).

    Conclusions

    Serum levels of PSA, rises after a successful liver transplant. In cirrhotic patients, PSA levels may not be authentic. In this study, PSA levels rose by 1.2 ng/dl post-transplant. This study revealed that tPSA may be neither reliable nor sensitive enough as a routine screening test for cirrhotic patients; and seems to do the screening there is a need for lower levels comparing to healthy people for the test.

    Keywords: Prostate cancer, Prostatic specific antigen, End stage liver failure, Liver transplan
  • Seyed Amin Mirsadeghi, Mohammad Soleimani, Amir, Hossein Khalili, Abbas Basiri, Majid Aliasgari, Abolfazl Razzaghdoust, Nasser Shakhssalim* Pages 5-12
    Background & Objective

    Nowadays, partial nephrectomy (PN) has specific indications in renal tumors. There are challenges regarding the remaining and seeding of malignant cells after surgery due to increasing tendency to do laparoscopic PN (LPN) and consequently increased manipulation of the surrounding tumor tissue. The objective of this study was to investigate the frequency of renal capsule invasion (RCI) and perinephric fat infiltration (PFI) in patients with renal cell carcinoma (RCC) who had underwent PN.

    Methods

    Clinical data and pathologic samples of 101 patients who underwent PN and had RCC from 2011 to 2012 were elicited. Sixty one patients underwent LPN and 40 patients underwent open PN (OPN). All pathologic samples were reviewed by an uropathologist. Fuhrman nuclear grade, surgical margin and prevalence of RCI and PFI were also determined.

    Results

    The mean tumor size was 40.7 mm (range: 15mm to 120mm). In all cases, the renal capsule and perinephric fat were left intact. Surgical margin was involved in four cases of LPN. Three patients had recurrence during follow up time (follow up durations were 12, 16, and 24 months for each). The fourth one was expired during 30 months follow up despite performing radical nephrectomy.

    Conclusions

    Based on the results obtained in this study, the probability of RCI and PFI is low and hence manipulating and removing the perinephric fat to achieve better exposure to tumor will not increase the risk of seeding malignant cells.

    Keywords: Capsular involvement, Partial nephrectomy, Prenephric fat infiltration, Renal cell carcinoma
  • Rasol Zare Moayedi, Mohsen Khalili* Pages 13-18
    Background & Objective

    Nephrectomy is the last step in the treatment of renal disease and has several causes. Removing the kidney tissue is a great blow to the patient’s health. The purpose of this study was to survey the causes of nephrectomy in 2018 in Shiraz.

    Methods

    A total of 78 records of nephrectomy were reviewed in 2018 at Shiraz Namazi Hospital. The records were extracted from the archives and the specifications were written in the researcher-designed questionnaire. Patients’ information was evaluated by SPSS 16.

    Results

    The mean age of the patients was 46.29±12.46 years. Of the patients under study, 53.85% were male and 69.23% were married. More than half of the cases were related to the left kidney (52.56%); and the nephrectomies were simple (41.03%), radical (26.92%) and partial (23.08%) respectively. In the study, the causes of nephrectomy in patients were chronic pyelonephritis (33.33%), renal tumors (28.21%), homonfrosis (19.23%), and other cases with a low prevalence (19.23%), respectively.

    Conclusions

    Chronic pyelonephritis was the most common cause of nephrectomy. The most important causes of nephrectomy in renal disease were infections. Therefore, the diagnosis and treatment of renal infections in a timely manner can prevent kidney damage and breakdown. Nephropathy can be controlled by controlling renal infections.

    Keywords: Nephrectomy, Kidney, Renal diseases, Shiraz
  • Seyed Mohammad Zolhavarieh, Mahmoud Rezaei*, Nasim Karimi, Ronak Hamzehei, Mojgan Zeraatkarmoghaddam Pages 19-27
    Introduction

     Satisfaction is one of the health aspects of human. Without attention to people's satisfaction in the health services, the health system act contrary to its mission. The aim of this study is to evaluate the patient's satisfaction in the urology ward at Shahid Beheshti Hospital in Hamadan University of Medical Sciences in second half of 2018, for investigate the strengths and weaknesses with provide guidance and better quality treatments.

    Material and Methods

    In this cross-sectional study, 170 hospitalized patients in the Urology ward in shahid beheshti hospital during the second half of 1397 were studied. Data were analyzed with spss-16 software.

    Results

    The results showed that the average satisfaction rate of all services was 77.25%. However, the highest satisfaction with nursing services is 80.8 and the lowest satisfaction with public services is 72.6. There were significant relationships between demographic variables such as age, sex and level of education with total satisfaction.

    Conclusion

    From the viewpoint of patients at Shahid Beheshti Hospital in Hamadan, the total services and facilities that report, are to be desirable.

    Keywords: Patient's Satisfaction, Medical, Nursing Services
  • Mohammad Hadi Radfar, Alireza Golshan, Sepehr Hamedanchi, Hamid Pakmanesh* Pages 28-32

    We report a patient with pain, abdominal palpable mass and a history of previous open renal stone surgery. Imaging studies showed a right pelvic kidney with multiple calyceal stones. We aim to describe the successful management through laparoscopic assisted percutaneous nephrolithotomy with ultrasonography (PCNL) in ectopic pelvic kidney, stressing that this method is a minimally invasive therapeutic option in such cases; especially ultrasound was used for locating the stones and getting access to the collecting system instead of the fluoroscopy.

    Keywords: Kidney, Percutaneous nephrolithotomy, Stone, Laparoscopy