فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 182 (مرداد 1398)
 • پیاپی 182 (مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • تورج هاشمی نصرت آباد، منصور بیرامی، علی شیری* صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  اعتیاد به اینترنت یکی از شایع ترین معضلات جوامع بشری حال حاضر است. مطالعه درباره این معضل از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تعیین روابط ساختاری راهبردهای نشخوار فکری و فاجعه انگاری و نشانه های اعتیاد به اینترنت با میانجی گری اضطراب بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع بنیادی و از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. از جامعه دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان های دولتی تبریز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایتعداد 246 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، آزمون تشخیصی 20 گویه ای اعتیاد به اینترنت و پرسشنامه اضطراب بک و برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از شاخص های آماری نشان داد که راهبردهای نشخوار فکری و فاجعه انگاری با میانجی گری اضطراب قادرند تغییرات نشانه های اعتیاد به اینترنت را تبیین نمایند، به نحوی که راهبردهای نشخوار فکری و فاجعه انگاری (متغیرهای پیش بین) و اضطراب (متغیر میانجی) به صورت مستقیم و مثبت قادر به تبیین نشانه های اعتیاد به اینترنت بودند. اثر غیرمستقیم نشخوار فکری بر اعتیاد به اینترنت به واسطه اضطراب مثبت و معنی دار ولی اثر غیرمستقیم فاجعه انگاری بر اعتیاد به اینترنت به واسطه اضطراب معنی دار نبود. شاخص های نیکویی برازش نشان داد که مدل اندازه گیری شده با مدل نظری برازش مطلوب دارد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها تلویحات عملی در عرصه های بالینی دارند که می توانند در شناسایی و درمان اعتیاد به اینترنت به کار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: نشخوار فکری، فاجعه انگاری، اعتیاد به اینترنت، اضطراب
 • فاطمه نمکی، زهرا رجبی، محمد مهدی سلطان دلال* صفحات 9-17
  زمینه و هدف
  بیماری های منتقله از غذا و مقاومت به عوامل ضدمیکروبی دو معضل جهانی بوده که روز به روز در حال گسترش در دنیا می باشد. همچنین مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها منجر به مقاومت باکتری ها به خصوص نسبت به کارباپنم ها شده است. سیتروباکتر یک باکتری فرصت طلب است که مقاومت به آنتی بیوتیک ها در این باکتری در حال ظهور بوده و درمان را دچار چالش کرده است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های سیتروباکتر جدا شده از طغیان های مواد غذایی بوده است.
  روش بررسی
  از بین 704 نمونه طغیان غذایی، 84 جدایه سیتروباکتر با استفاده از روش های میکروب شناسی، تست های افتراقی و کیت API-20E جدا سازی و شناسایی شد. حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن با آنتی بیوتیک های (Mast,UK) آمپی سیلین، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین، کلرامفنیکل، کوتریموکسازول، آزترونام، ایمی پنم، مروپنم بر روی محیط مولر هینتون آگار انجام شد.
  یافته ها: حدود 12% از موارد اسهال ناشی از سیتروباکتر با گونه غالب فروندی بود. (9/42%) 36 جدایه از مردان و (1/57%) 48 جدایه از زنان جدا شد. بیشترین و کمترین حساسیت آنتی بیوتیکی به ترتیب به مروپنم (100%) و آمپی سیلین (57%) تعلق داشت.
  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظارت بر مقاومت ضدمیکروبی در سیتروباکتر امری ضروری است. با توجه به حضور 12% سیتروباکتر در طغیان های غذایی، باید نسبت به تجویز و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها اقدام موثری انجام شود.
  کلیدواژگان: سیتروباکتر، مقاومت آنتی بیوتیکی، طغیان مواد غذایی
 • لیلا قالیچی، سیدکاظم ملکوتی*، مرتضی ناصربخت، محمدحسین کفایی مهر، امید پورنیک صفحات 18-25
  علی رغم گسترش کمی مراکز تحقیقاتی در دهه اخیر در کشور و تخصیص بودجه و منابع به این حوزه، مراکز تحقیقاتی از نظر میزان تولید دانش و بروندادهای مورد نظر سیاست گذاران، عملکردهای بسیار متفاوتی از خود نشان داده اند. شناسایی عوامل موثر بر این عملکرد می‏تواند به افزایش اثربخشی منابع توزیع شده در حوزه تحقیقات بیانجامد.
  این مطالعه بر روی 28  مرکز تحقیقات وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران که در ارزیابی سال 1396 وزارت بهداشت حاضر بوده اند و ردیف بودجه مستقل نداشته اند انجام شده است. پیامد مورد نظر امتیاز کسب شده  در ارزشیابی سالانه وزارت بهداشت است که بر اساس متغیرهایی از قبیل تعداد و کیفیت مقالات منتشره، تعداد استندادات، شاخص H مرکز تحقیقات، کتب و خلاصه مقالات مرکز محاسبه شده است.
  اگرچه در آنالیز تک متغیره سن و متراژ مرکز، تعداد پرسنل هیات علمی و غیر هیات علمی، مجموع بودجه دریافتی و تعداد دانشجویان پژوهش محور با امتیاز کسب شده رابطه معنی دار داشتند در آنالیز چند متغیره تعداد پرسنل غیر هیات علمی و مجموع بودجه ریالی تنها عوامل موثر شناخته شدند.
  به نظر می رسد کمبود نیروی انسانی کارشناسی در مراکز تحقیقاتی در کنار محدودیت های بودجه مانعی در راه استفاده کامل از ظرفیت های موجود است. تکمیل بدنه کارشناسی مراکز تحقیقاتی می‏تواند اثربخشی بودجه پژوهشی و سایر منابع تخصیص داده شده به پژوهش را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، بودجه، علم سنجی
 • مریم فراغتی، احمد برجعلی*، فرامرز سهرابی، نورعلی فرخی، حسین اسکندری صفحات 26-36
  زمینه وهدف
  اعتیاد به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی در عصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی می باشد  هدف ازپژوهش حاضر تدوین مدل مسیر پیش بینی ترک اعتیاد بر اساس متغیرهای فردی، معنوی و هیجانی انجام شده است.
   
  روش کار
  مطالعه حاضر یک پژوهش همبستگی است، 300 نفر از افراد معتاد در محدوده سنی 17 تا 69 سال مراجعه کننده به مرا کز  ترک اعتیاد استان البرز در سال 1395(150 نفر موفق و150 نفر نا موفق به ترک اعتیاد(به صورت در دسترس بر اساس جدول مورگان ،  با هدف  تعیین نقش معنویت و تنظیم شناختی هیجانی وارد مطالعه شدند. ابزار مود استفاده، پرسشنامه های  نگرش معنوی شهیدی و فرج نیا و مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان شناختی بود. برای پیش بینی ترک مواد از طریق یک معادله مسیر، از نرم افزارهای Spss-16 و lisre8.7   استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که سن، وضعیت تآهل، تنظیم هیجانی مثبت ومنفی و نگرش معنوی به صورت معنی داری موفقیت در ترک اعتیاد را پیش بینی می کنند. بالاترین ضریب پیش بینی در ترک اعتیاد مربوط به داشتن نگرش معنوی با ضریب  استاندارد62/0=β بود
  نتیجه گیری
  بنابراین از نتایج پژوهش حاضر می توان در راستای شناسایی متغیرهای دخیل در ترک اعتیاد و کاربرد آن ها در مراکز ترک اعتیاد برای موفقیت در ترک مواد استفاده نمود.
  کلیدواژگان: معنویت، تنظیم شناختی هیجانی، متغیرهای فردی، ترک اعتیاد
 • محمد امین جسمانی، محمدحسین رنجبر همقاوندی، علیرضا خوش نویسان* صفحات 37-45
  هیدروسفالی افزایش غیرطبیعی حجم مایع مغزی- نخاعی است و برخی مواقع افزایش فشار داخل مغزی نیز منجر به هیدروسفالی می شود. درمان ETV روشی جدید جهت درمان هیدروسفالی است که در این روش علاوه بر اینکه بیمار نیاز به ایمپلنت ندارد، ریسک عفونت پایین و در دراز مدت نتیجه درمانی عالی است. استفاده از روش ونتریکولوستومی بطن سوم (ETV)  در سال های اخیر جهت درمان هیدروسفالی رو به افزایش است. با توجه به عدم وجود روش استانداردی جهت انتخاب روش شانت گذاری و ETV  در درمان هیدروسفالی، ما این مطالعه مروری را جهت بررسی احتمال شکست ETV پس از شکست شانت نسبت به ETV بدون شانت گذاری قبلی به عنوان درمان هیدروسفالی انجام دادیم. نتایج حاصل از مطالعات سال های اخیر نشان می دهد که موفقیت ETV رو به افزایش می باشد و شانت گذاری به دلایل متفاوتی مانند ایجاد عفونت در ناحیه بایستی با روش هایی نظیر ETV جایگزین گردد. بعضی از بیماران، به خصوص در درجه ضعیف، می توانند بهبودی تاخیری را نشان دهند. هرچند در بعضی از بیماران به دلیل شرایط فیزیولوژیک نامناسب، پس از درمان با ETV نتیجه ضعیفی دیده و در نتیجه نیاز به استفاده از شانت گذاری می باشد. عدم بهبود پس از ETV می تواند به دلیل مسدود شدن استوما، هیدروسفالی پیچیده یا اختلالات عروقی باشد . به نظر می رسد روش ETV نسبت به شانت در بیماران هیدروسفالی موفقیت بیشتری داشته اما استفاده از روش ETV دارای محدودیت هایی می باشد. اکثر محققین شرایط خاصی را جهت موفقیت ETV عنوان کرده اند مانند: نبود سابقه عفونت مغزی، نبود سابقه خون ریزی داخل بطنی، سن بیمار، سابقه شانت گذاری، نبود سابقه بیماری های روانی، جنس بیمار، آناتومی بطن ها، سابقه و تعداد اعمال جراحی تعویض شانت و نوع هیدروسفالی.
  کلیدواژگان: هیدروسفالی، شانت، CSF، ETV
 • احمد احمدی قوزلوجه*، علی مهدی زاده تواسانی، حسین دلاوری، عاطفه رمضانی صفحات 46-55
  زمینه و هدف
  هنگامی که فرد تحت شرایط تنش زا، مانند مقابله با بیماری قرار می گیرد اغلب خود را با دیگران مقایسه می کند و این موضوع می تواند او را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس مقایسه اجتماعی در طی بیماری مزمن انجام شد.
  روش کار: روش این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی بود. از میان بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان های شهر یزد در سال 1396، 200 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای مطالعه روایی این مقیاس از روش های روایی محتوا، ملاکی و سازه استفاده شد. جهت سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و محاسبه ضریب همبستگی گویه ها و عوامل با نمره کل و برای بررسی روایی ملاکی نیز از مقیاس های حمایت اجتماعی (سهرابی و همکاران، 1386) و فرم کوتاه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1998) به عنوان ملاک استفاده شد. پایایی مقیاس نیز با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. برای تحلیل داده ها از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی با بهره گیری از نرم افزارSPSS  نسخه 21 استفاده شد.
  یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی دو عامل برداشت منفی و برداشت مثبت را نشان داد. ضریب همبستگی بین گویه ها با نمره کل بین 31/0 تا 87/0 بود که همه ضرایب معنادار و تایید کننده روایی سازه مقیاس بود. همچنین ضرایب همبستگی بین مقیاس مذکور با حمایت اجتماعی 56/0 و کیفیت زندگی 72/0 به دست آمد که تایید کننده روایی ملاکی مقیاس بود. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نیز پایایی کل مقیاس 92/0 و عامل برداشت منفی 98/0 و برداشت مثبت 86/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری: با توجه به روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی مقیاس مقایسه اجتماعی در طی بیماری مزمن می توان از آن در پژوهش های مرتبط با مقایسه اجتماعی در افراد مبتلا به بیماری مزمن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: روایی و پایایی، مقایسه اجتماعی، همانندسازی، تقابل، بیماری مزمن
 • اعظم عبدالله پور، حمید رجبی*، عباسعلی گایینی، محمد صوفی آبادی، ندا خالدی صفحات 56-66
  زمینه و هدف
  تغییر در عملکرد عروق به عنوان شاخصی برای بیماری های عروقی در نظر گرفته می شود. از عوامل موثر بر عملکرد عروق آنزیم eNOS و فاکتورهای تنظیم کننده آپوپتوز عروق شامل BAX و BCL-2 می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات هوازی در دوران بارداری بر بیان ژن BAX،BCL-2 و eNOS عروق فرزندان نر موش بود.
  روش کار
  در این پژوهش مداخله ای و روش تجربی با طرح پس آزمون با گروه کنترل 10 سر موش ماده 8 هفته ای نژاد اسپراگ داولی به طور تصادفی به دو گروه تمرینی (T) (9/8 ± 221 گرم) و کنترل (c) (8/12 ± 223 گرم) تقسیم شدند. فعالیت ورزشی هوازی بارداری بلافاصله بعد از مشاهده پلاک واژنی به مدت 21 روز و 5 جلسه در هفته با شدت متوسط (45-35 درصد VO2max) روی نوارگردان انجام شد، و 2 روز قبل از زایمان خاتمه یافت. بافت برداری از شریان فمور بچه موش های نر در سن 8 هفتگی انجام شد. آزمون t مستقل جهت مقایسه بین گروه ها در سطح معنی داری 05/0≥P با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط در حین بارداری باعث افزایش معنی دار در بیان ژن BCL-2 (004/0=p) و کاهش معنی دار در بیان ژن BAX (000/0=p) در بچه  موش های نر شد، ولی تفاوت معنی داری در بیان ژن eNOS (494/0=p) ایجاد نکرد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد فعالیت ورزشی هوازی در دوران بارداری می تواند میزان آپوپتوز و در نتیجه احتمال اختلال عملکرد عروق را در فرزندان بالغ موش کاهش دهد.
  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی هوازی، بارداری، آپوپتوز، عملکرد اندوتلیال
 • سجاد نیکخواه، حسین سازگار*، نوشا ضیاء جهرمی صفحات 67-78
  زمینه و هدف
  با توجه به آمار بالای دیابت در ایران و جهان و همچنین به علت عوارض جانبی کمتر گیاهان دارویی نسبت به داورهای صنعتی و شیمیایی در این مطالعه به بررسی اثر ماده موثر گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر بیان ژن pax4 برای تکوین و بازسازی سلول های بتای پانکراس است پرداخته شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع بنیادی و روش آن تجربی است و 42 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی انتخاب و به 7 گروه شش تایی تقسیم شدند. رت های دیابتی با ماده استرپتوزوتوزسین دیابتی شدند و هر ده روز یک بار میزان قند خون ناشتای آن ها سنجیده شد و پس از پایان دوره رت ها با داروی بی هوشی، بی هوش و تشریح شدند. مقداری از بافت پانکراس جدا سازی و برای بررسی بیان ژن pax4 به روش Real Time RT PCR استفاده شد.
  یافته ها: ماده موثره سیلی مارین باعث کاهش معنی دار قند خون در همه گروه های بیمار دریافت کننده این دارو (C، D، E، F) بود. این دارو باعث افزایش معنی دار میزان بیان ژن pax4 در گروه های دریافت کننده دوزهای mg/kg 150 و100 سیلی مارین (D، E) نسبت به گروه شاهد دیابتی (B) و سایر گروه های بیمار دریافت کننده داروهای سیلی مارین و متفورمین شد (05/0p˂). این افزایش بیان ژن وابسته به دوز نبوده و در گروه دریافت کننده ی دوز mg/kg 150 سیلی مارین (E) نسبت به گروه mg/kg 100 (D) میزان بیان کمتر است.
  نتیجه گیری: ماده موثره سیلی مارین باعث افزایش معنی دار بیان ژن pax4 شد که این ژن یکی از ژن های ترمیم و بازسازی سلول های بتا است و باعث بهبود و بازسازی سلول های بتا و جزایر لانگرهانس پانکراس می شود.
  کلیدواژگان: pax4، سیلی مارین، هیستوپاتولوژی، رت، استرپتوزوتوسین
 • نسیم امیری کجوری*، امیرحسین اسماعیلی صفحات 79-86
  زمینه و هدف
  دیابت یکی از مهم ترین بیماری های شایع و مزمن می باشد. شرایط استرس اکسیداتیو و عدم تعادل آنتی اکسیدان ها نقش عمده ای در بروز و توسعه این بیماری دارد. هدف این مطالعه ارزیابی فاکتورهای اکسیدانت-آنتی اکسیدانت مالون دی آلدئید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و ویتامین C در بیماران دیابتی تیپ یک در مقایسه با افراد سالم است.
  روش کار
  در پژوهش مورد- شاهدی حاضر، 30 بیمار مبتلا به دیابت نوع یک با 30 نفر از افراد سالم مقایسه شدند. قدرت آنتی اکسیدانی تام پلاسما با روش FRAP اندازه گیری شد. مالون دی آلدئید به عنوان فرآورده نهایی پراکسیداسیون لیپیدها بر اساس روش Hadley و Draper و ارزیابی سطح ویتامین C  با استفاده از روش Roe و Queter اندازه گیری شدند. آنالیز آماری با استفاده از آزمون آماری T و نرم افزار SPSS صورت گرفت. 05/0  p<به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم در افراد مورد 04/8 ± 11/35 و در افراد شاهد 3/2 ± 19/36 میکرومول در لیتر بود که از لحاظ آماری معنی دار بود (000/0p=).  میزان مالون دی آلدئید به عنوان شاخصی از پراکسیداسیون لیپیدها در افراد مورد 14/1±52/16 و در افراد شاهد 34/2 ± 42/15 میکرومول در لیتر بود (056/0p=). همچنین سطح ویتامین C در افراد مورد و شاهد به ترتیب برابر با 67/0± 43/7 و 86/2± 76/8 میلی گرم در دسی لیتر بود (000/0p=).
  نتیجه گیری
  در این بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم و سطح ویتامین C به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. همچنین سطح مالون دی آلدئید افزایش معنی دار را در گروه مورد نشان داد. بنابراین برای کاهش آسیب ناشی از رادیکال های آزاد توصیه می شود، افراد آنتی اکسیدان های طبیعی بیشتری مصرف نمایند.
  کلیدواژگان: دیابت تیپ یک، مالون دی آلدئید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، ویتامین C
 • طیبه نظری، عباسعلی گایینی*، رضا نوری، روح الله حق شناس صفحات 87-95
  زمینه و هدف
  چاقی شایع ترین اختلال سوخت و سازی و مهم ترین مشکل دهه اخیر به شمار می رود. فعالیت ورزشی با تاثیر بر  PGC-1α و متعاقب آن افزایش مایوکاین آیریزین موجب تغییر ساختار بافت چربی سفید و تبدیل آن به بافت چربی قهوه ای می شود و می تواند اثرات منفی چاقی را کاهش دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر مقادیر پلاسمایی PGC-1α و آیریزین زنان چاق بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توسعه ای و روش آن نیمه تجربی به صورت پیش آزمون، پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان چاق با BMI بالاتر از 30 و دامنه سنی 25 تا 35 سال شهر سمنان بودند. از این جامعه، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش پروتکل تمرین ورزشی پیلاتس که شامل انجام حرکات کششی، قدرتی، هماهنگی عصبی عضلانی و تعادل بود را به مدت 12 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 5/1 ساعت اجرا کردند. از روش الایزا برای اندازه گیری متغیرهای PGC-1α و آیریزین در 48 ساعت قبل از شروع پروتکل تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین استفاده گردید. از روش تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری (05/0p≤) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 12 هفته تمرین ورزشی پیلاتس منجر به افزایش معنادار در  PGC-1α (027/0p=) و آیریزین (001/0p=) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد 12 هفته تمرین پیلاتس می تواند موجب افزایش PGC-1α و آیریزین پلاسمایی شود و می توان بیان کرد که احتمالا این نوع تمرین تاثیر مثبتی بر تبدیل بافت چربی سفید به چربی قهوه ای و افزایش گرمازایی در بدن می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی پیلاتس، PGC1-α، آیریزین، زنان چاق
 • رقیه رئیسی، نوشا ضیاء جهرمی* صفحات 96-103
  زمینه و هدف
  دیابت قندی نوع دو، یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک در سطح جهان می باشد که در نتیجه ی نقص کامل یا نسبی یا مقاومت به عمل انسولین ایجاد می شود. در این مطالعه ارتباط سطح سرمی کروم و آهن با سطح سرمی پروتئین های حامل آن ها یعنی ترانسفرین و آلبومین در بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه از 30 بیمار دیابتی مبتلا به آترواسکلروز و 30 فرد سالم ، مقدار 5 سی سی خون گرفته شد. سطح کروم و آهن سرم خون افراد مورد بررسی به ترتیب با استفاده از روش جذب اتمی و روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  نسخه 23 آنالیز گردید.
  یافته ها: نتایج نشان داد که سطح سرمی آلبومین در افراد بیمار نسبت به افراد سالم  تا حدودی افزایش داشته است اما داری اختلاف معنی داری بود (044/0= p). در گروه بیمار ضریب همبستگی آهن و ترانسفرین (022/0R² =)  نسبت به ضریب همبستگی آهن و البومین (0053/0R² =) بیشتر بوده و از  لحاظ آماری هم معنی دار بود (05/0p˂).
  نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که در افراد دیابتی مبتلا به آترواسکلروزیس میزان آهن و آلبومین نسبت به کرم و ترانسفرین بالا بوده است اما نیازمند تحقیقات بیشتر در این زمینه هستیم امید است که با بررسی این فاکتورها و پروتئین ها راه درمانی مناسب تر از سایر درمان ها برای بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروزیس کشف شود.
  کلیدواژگان: دیابت، آترواسکلروزیس، ترانسفرین، کروم، آهن
 • بهاره اندایش گر، علیرضا خاتونی*، منصور رضایی صفحات 104-113
  زمینه و هدف
  رگرسیون لجستیک یکی از روش های مدل بندی برای متغیرهای وابسته دو حالتی است. از طرفی شبکه عصبی مصنوعی یک روش انعطاف پذیر و با کمترین محدودیت است. اهمیت رشد روز افزون جراحی های زیبایی غیر ضروری و از طرفی اهمیت پیش بینی و کلاس بندی، ما را بر آن داشت که مطالعه حاضر را، با هدف مقایسه رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی، در پیش بینی تمایل به جراحی زیبایی پرستاران انجام دهیم.
  روش کار: نمونه ها شامل 360 پرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودند. متغیر پاسخ تمایل یا عدم تمایل به جراحی زیبایی بود. ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ملاک حداقل مربعات خطای پیش بینی صورت گرفت. مجموعه داده ها،  بصورت تصادفی، به دو قسمت آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند. 70% از داده ها برای آموزش و 30% داده ها برای آزمون در نظر گرفته شدند. با استفاده از شاخص منحنی راک و صحت پیش بینی ، دو مدل با هم مقایسه شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS v.22  و Statistica v.12 و آزمون مجذور کای (Chi-square) استفاده شد.
  یافته ها: در گروه آموزش، صحت پیش بینی، حساسیت، ویژگی و سطح زیر منحنی راک برای روش رگرسیون لجستیک به ترتیب برابر با 777/0، 760/0، 798/0، 779/0  و برای روش شبکه عصبی مصنوعی847/0، 859/0 833/0، 846/0 بود. همچنین در گروه آزمون این معیارها برای روش رگرسیون لجستیک به ترتیب برابر با 813/0، 738/0، 926/0، 832/0 و برای شبکه عصبی مصنوعی 735/0، 737/0، 731/0، 735/0بود. آزمون مجذور کای، اختلاف معنی داری بین سطح زیر منحنی راک دو روش، در هیچ یک از گروه ها نشان نداد.
  نتیجه گیری: در گروه آموزش، عملکرد روش شبکه عصبی مصنوعی بهتر از روش رگرسیون لجستیک بود ولی در گروه آزمون، صحت پیش بینی و ویژگی روش رگرسیون لجستیک، بیش از روش شبکه عصبی مصنوعی بود. لذا می توان جهت پیش بینی تمایل به جراحی زیبایی در این مجموعه از پرستاران از روش رگرسیون لجستیک استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی مصنوعی، جراحی زیبایی، پرستاران، پیش بینی
 • خدیجه بعاجی، محمد پزشکی مدرس، سارا رجبی* صفحات 114-130
  امروزه بیماری های عروقی مانند بیماری تصلب شرایین یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در جهان  محسوب شده و شیوع آن در جوامع سال خورده در حال افزایش است. روش های درمانی موجود برای ترمیم عملکرد قلبی عروقی شامل پیوند اعضا، جراحی های بازساختی، استفاده از دستگاه های مکانیکی یا مصنوعی و استفاده از محصولات متابولیکی است. اگر چه به طور معمول این روش ها استفاده می شوند، اما به دلیل محدودیت اهداکنندگان و عوارض ناشی از انتقال عفونت، پس زدن بافت توسط بدن بیمار  مشکلاتی را ایجاد می کنند. در حال حاضر تحقیقات بسیاری در زمینه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی به منظور توسعه رگ های مصنوعی جدید در حال انجام است. به طور کلی می توان از نظر منبع تهیه زیست مواد را به طبیعی و مصنوعی (زیست تخریب پذیر و تخریب ناپذیر) طیف گسترده ای از خواص شیمیایی و مکانیکی را شامل می شوند، طبقه بندی کرد. هدف اصلی مهندسی بافت طراحی مواد جایگزین با ویژگی های مناسب در شرایط برون تن با استفاده از سلول های زنده به منظور بازگرداندن عملکرد فیزیولوژیک بافت بیمار است که مشابه با بافت طبیعی از دست رفته باشد. در واقع مهندسی بافت به عنوان یک رویکرد میان رشته ای، شامل ترکیب اصول روش های مهندسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی و پزشکی کلینیکی می باشد. ساختارهای مهندسی بافت از سه جز مهم تشکیل شده است عبارتند از سلول ها، مواد سازنده و فاکتورهای رشد. در این مقاله مروری به بررسی زیست مواد، روش های ساخت داربست، سلول ها و همچنین کاربردهای بالینی مهندسی بافت عروق پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: پیوندهای عروقی، مهندسی بافت، تصلب شرایین، داربست، زیست مواد
 • شهناز علیان عجم، علیرضا قاسمی زاد*، عباس قلتاش صفحات 131-141
  زمینه و هدف
  آموزش به بیمار، یکی از استانداردهای کیفیت مراقبتی و ازعوامل تاثیر گذار بر هزینه ها، بهبودی و درمان بیمار می باشد. با توجه به اهمیت آموزش به بیمار در بیمارستان ها، پژوهش حاضر در پی "طراحی مدل آموزش به بیمار، در بیمارستان از طریق مدل فرآیند محوری" می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر، کیفی و با رویکرد نظریه برخاسته از داده یا مبنایی (گراندد تئوری) صورت گرفت. انتخاب نمونه ها به صورت هدفمند و از میان پرستاران و مسولین بخش ها و کارشناسان آموزش و از طریق مصاحبه عمیق انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 12 پرستار بالینی، 5 مسئول بخش و 3 نفر ار کارشناسان و مسئولین آموزش بودند. مدت زمان مصاحبه 40 تا 50 دقیقه به طول انجامید. تجزیه و تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری آن ها با استفاده از روش کد گذاری (کدگذاری باز-محوری - گزینشی) به انجام رسید. اعتیاریابی از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری، قابلیت تایید پذیری، صورت گرفت.
  یافته ها: 75 کد اولیه، 22 طبقه اولیه و 9 طبقه در مدل آموزش بیمار استخراج گردید که عبارت اند از: فرایند گذاری آموزشی- تعیین شاخص های آموزش بیمار- تدوین شناسنامه آموزش بیمار- برنامه ریزی جهت آموزش بیمار- مواد منابع جهت آموزش به بیمار (آمادگی)، اجرای برنامه آموزشی -پایش شاخص های آموزشی-اثربخشی برنامه های آموزشی - اقدامات اصلاحی.
  نتیجه گیری: نتایج نشان دادکه برنامه های آموزش به بیمار، نیاز به الگوی منسجم، منظم، شفاف، قابل پایش؛ و اندازه گیری دارد که بتوان به وسیله آن؛ اثر بخشی فعالیت های آموزشی بیمار را پایش و اندازه گیری کرد. ترسیم فعالیت ها بر مبنای فرایند از محورهای اصلی بهبود کیفیت است.
  کلیدواژگان: آموزش، بیمار، مراقبت های پرستاری، گراندد تئوری
|
 • Touraj Hashemi Nosrat Abad, Mansour Bayrami, Ali Shiri* Pages 1-8
  Background
  Internet Addiction is one of the commonest problems in human communities. Studying this problem is of paramount importance. The aim of this study was to investigate the structural relations of rumination and catastrophizing and the symptoms of Internet addiction by the mediation of anxiety.
  Methods
  In this study, the sample included 246 4th-grade male students from state high schools in Tabriz, selected through random cluster sampling. For the collection of data, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Young’s Internet Addiction Test (YIAT20), and Beck Anxiety Inventory (BAI) were used. Then, the gathered data were analyzed through structural equation modeling.
  Results
  The analysis of data showed that rumination and catastrophizing by the mediation of anxiety could explain Internet addiction symptoms. Rumination, catastrophyzing and anxiety could explain Internet addiction symptoms directly. The indirect effect of rumination on Internet addiction by the mediation of anxiety was positive and significant; however, the indirect effect of catastrophizing on Internet addiction by the mediation of anxiety was not significant. The goodness of fit indices showed that the measured model fits with the theoretical model.
  Coclusion: The findings have practical implications for clinical psychologists and can be useful in diagnosis and therapy of Internet addition disorder.
  Keywords: Rumination, Catastrophizing, Internet Addiction, Anxiety
 • Fatemeh Namaki, Zahra Rajabi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal* Pages 9-17
  Background
  Foodborne diseases and resistance to antimicrobial agents are two of the world's most widespread global issues. Also, the excessive use of antibiotics has led to the resistance of bacteria belonging to the Enterobacteriaceae family to antibiotics, especially in carbapenems. Citrobacter is an opportunistic bacterium that is resistant to antibiotics in the emerging bacteria and has been challenging the treatment.
  Methods
  From 704 rectal swabs sent to the microbiological laboratory, 84 isolates of Citrobacter were isolated and identified using microbiological methods, differential tests and the API-20E kit. Antibiotic susceptibility was performed by disc diffusion method.
  Results
  Of the 84 isolates of Citrobacter isolated from patients with diarrhea, the dominant species was Citrobacter Ferrandi. (42.9%), 36 isolates from men and (57.1%) were isolated from 48 isolates. The highest and lowest antibiotic susceptibility belonged to meropenem (100%) and ampicilin (57%) respectively.
  Conclusion
  Recently, antibiotic-resistant citrobacters have emerged in hospital infections. The results of this study indicate that monitoring of antimicrobial resistance in Citrobacter is necessary. The policy of using antibiotics should be developed in hospitals, so that effective antibiotics can be prescribed and administered uncontrolledly.
  Keywords: Citrobacter, antibiotic resistance, food outbreaks
 • Leila Ghalichi, Kazem Malakouti*, Morteza Naserbakht, Mohammad Hosein Kafaee Mehr, Omid Pournik Pages 18-25
  Background
  In recent decade, there has been an increase in the number of research centers and the allocated budget and resources to research in Iran. These research centers show widely different performance and research impacts. Identifying the sources of such differences can help the research sector managers improve the effectiveness of distributed resources.
  Methods
  This study was performed on 28 research centers that were evaluated in Iran’s Ministry of health’s annual ranking of research centers and received their budget from research deputy of Iran University of medical sciences. The outcome of interest was the score gained in the ranking that is calculated based on number and quality of the articles, number of citations, H index of the research center, books and abstracts.
  Results
  In univariate analysis, tenure of the research center, its total allocated space, number of faculty members, number of non-faculty employees and total budget and number of research-based students (PhD by research, post-doctorate and clinical Scientists) were significantly correlated with the score. In regression model, number of non-faculty employees and total budget were the significant predictor variables of the score.
  Conclusion
  The results suggest that lack of human resources in research centers as well as budget limitations can hinder the optimum performance of research centers. Providing the necessary personnel in research centers can increase the effectiveness of the allocated research budget in research centers.
  Keywords: Evaluation, Budget, Scientometrics
 • Maryam Faraghati, Ahmad Borjali*, Faramarz Sohrabi, Noorali Farrokhi, Hossein Skandari Pages 26-36
  Background
  Addiction is one of the most complex social problems at present that causes many social problems and social deviations. The purpose of this study was to develop a prediction model for addiction trap based on individual, spiritual and emotional variables.
  Methods
  The present study was a correlational study in which 300 drug addicts with age rangeof 17 and 69 years that had referred to Alborz addiction treatment center in 2016 (150 successful and 150 unsuccessful addicted people) (on available) were selected with the aim of determining the role of spirituality and cognitive-emotional regulation. The tools of study were Shahidi and Farajnia's spiritual attitude questionnaires and the scale of emotional cognitive regulation strategies. Spss-16 and lisre8.7 software were used.
  Results
  In this study, age, marital status, emotional status and spiritual attitude significantly predict the success of quitting the addiction. Also, positive emotional setting with coefficient β=0.44 and spiritual attitude with coefficientβ=0.62, significantly predict success in addiction quit.
  Conclusion
  The results of this study can be used in identifying variables engaged in addiction quit and their application can be used in addiction treatment centers for successfully quitting addiction.
  Keywords: Spirituality, Cognitive regulation, Individual variables, Withdrawal
 • Mohammad Amin Jesmani, Mohammad Hosein Ranjbar Hameghavandi, Alireza Khoshnevisan* Pages 37-45
  Hydrocephalus is an abnormal increase in the volume of cerebrospinal fluid (CSF). Sometimes increased intracerebral pressure also may lead to hydrocephalus. Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) treatment is a new method for hydrocephaly treatment. In this method, in addition to the fact that the patient does not need an implant, the risk of infection is low and in the long term the result is excellent treatment. ETV has been increasingly used in recent years to treat hydrocephaly. Lack of a standardized criteria/algorithm for choosing ETV for hydrocephalic patients, we conducted this review study to investigate the likelihood of ETV failures after shunt failure compared to ETV without previous shunting as hydrocephaly treatment. The results of recent studies show that ETV's success is increasing and shunting for different reasons such as site infection, should be replaced by other methods, such as ETV. Some patients, especially in poor grades, can show a delayed recovery. However, in some patients due to inappropriate physiological conditions, after ETV treatment, there is a poor result and hence the need for shunting. Failure to improve after ETV can be due to obstruction of the stoma, complicated hydrocephalus, or vascular disorders. The ETV approach seems to be more successful in hydrocephaly patients, but the use of the ETV method has limitations. Most researchers have identified certain conditions for the success of ETV such as: no history of brain infections, no history of ventricular hemorrhage, patient age, history of shunting, history of mental illness, gender, ventricular anatomy, history and number of actions Shunt replacement surgery and hydrocephalus type.
  Keywords: Hydrocephaly, Shunt, CSF, ETV
 • Ahmadi Ahmadi Ghozlojeh*, Hosein Delavari, Atefeh Ramazani Pages 46-55
  Background
  Under stressful circumstances, such as confrontation with a life-threatening disease, people often make comparisons with each other, which can have effects on their psychological and physical well-being. This research aimed to evaluate the validity and reliability of Persian version of social comparisons during chronic illness scale.
  Methods
  The study was descriptive with a correlational design. Among the diabetic patients referring to the Goodarz and Sadoghi hospital hospitals of Yazd in 1396, 200 subjects were randomly selected. Validity of this scale was determined by using content, criterion and construct validity methods. In order to assess the construct validity, exploratory factor analysis and calculating the correlation coefficient of factors and items with total score, and to assess of criterion validity, the social support (Sohrabi et al, 2007) and world health organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment scales as a criterion were used. Also, the reliability of the scale was evaluated using the Cronbach's alpha coefficient. Cronbach's alpha coefficient, Pearson correlation coefficient and exploratory factor analysis methods were used and data was analyzed using SPSS version 21software.
  Results
  Negative interpretation and Positive interpretation factors were extracted as using principal components analysis method. The correlation coefficient between the items with the total score was between 0.31 to 0.87, which were significant and confirms coefficients construct validity of the scale. Also, the correlation coefficients between this scale with social support and quality of life were 0.56 and 0.72, which confirmed the criterion validity. Cronbach's alpha coefficients of negative interpretation factor, positive interpretation factor and total scale were found to be 0.98, 0.86, and 0.92 respectively.
  Conclusion
  According to the results of this research, the Persian version of the social comparison scale during chronic illness can be used as a valid and reliable tool for researchers in the field of social comparison in people with chronic disease.
  Keywords: validity, reliability, social comparison, identification, contrast, chronic illness
 • Azam Abdollahpour, Hamid Rajabi*, Abbasali Gaeini, Mohammad Sofi, Abadi, Neda Khaledi Pages 56-66
  Background
  Change in vascular function is considered to be an indicator for vascular disease. Effective factors on vascular function are enzyme eNOS and apoptotic regulator factors including BCL-2 and BAX. The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise during pregnancy on vascular gene expression of BCL-2, BAX, and eNOS in Sprague dawley rats offspring
  Methods
  Ten 8-week-old females Sprague Dawley rats were randomly divided into two groups of exercise during pregnancy (T) (221±9.9) and sedentary (C) (223.8±8). The aerobic exercise training was performed immediately after observation of the vaginal plaque for 21 days and 5 sessions per week with moderate intensity (35-45% vo2 max). About 2 days before delivery, their training program was terminated. Femoral artery samples were collected at 8 weeks of male offspring age. Data was analyzed with independent t-test for between group comparisons. The level of significance was set at p<0.05. Statistical analyses were carried out using the SPSS software (version 16).
  Results
  The results of the study showed that 21 days of aerobic exercise training with moderate intensity during pregnancy increased significantly mRNA of the BCL-2 gene(P=0.004), decreased significantly mRNA of the BAX gene in male offspring (p=0.000), but there was no significant change in mRNA of the eNOS gene (p=0.494).
  Conclusion
  It seems that moderate aerobic exercise during pregnancy can reduce apoptosis as a result of vascular dysfunction in adult offspring.
  Keywords: Aerobic exercise, Pregnancy, Apoptosis, Endothelial function
 • Sajad Nikkhah, Hosein Sazgar*, Noosha Zia, Jahromi Pages 67-78
  Background
  Considering the high rates of diabetes in Iran and the world and also due to the lower side effects of medicinal plants compared to industrial and chemical arbitrators, this study examined the effect of the active ingredient of tall moss (silymarin) on the expression of pax4 gene, one of the key genes for development and reconstruction of pancreatic beta cells.
  Methods
  The present study was of a fundamental type and its experimental method. 42 male Wistar rats were randomly selected and divided into 7 groups of sixths. Diabetic rats with diabetes mellitus straptozotocin have been diagnosed with fasting blood glucose every 10 days and then anesthetized and described after the end of the rats with anesthetics. A portion of the pancreatic tissue was isolated and the pax4 gene expression was analyzed using Real Time RT PCR.
  Results
  The active ingredient of silymarin caused a significant decrease in blood glucose levels in all of the patient groups receiving the drug (C, D, E, F). This drug significantly increased the expression of pax4 gene in the doses of mg/kg 150 and 100 silymarin (D, E) compared to diabetic controls (B) and other groups receiving silymarin and metformin (p<0.05). This increase in the gene expression is not dose-dependent and in the group treated by 150 mg/kg (D) dose of silymarin, the gene expression is lower than the group treated by 100 mg/kg (D) dose of silymarin.
  Conclusion
  The active ingredient of silymarin significantly increased the expression of the pax4 gene, and this gene, one of the beta cells repair and upkeep genes, improves and restores beta cells and pancreatic islets.
  Keywords: Pax4, Silymarin, Histopathology, Rat, Streptozotocin
 • Nasim Amiri Kojuri*, Amir Hossein Esmaeili Pages 79-86
  Background
  One of the most important prevalent and chronic diseases is diabetes. The conditions of oxidative stress and missing equilibrium of antioxidants have an important and main role in emerging and development of this disease. Evaluating the factors of oxidant – antioxidant Malondialdehyde, plasma total antioxidant and Vitamin C in type 1 diabetes patients is the main purpose of the present study.
  Methods
  In the present case – control study, 30 patients suffering from type 1 diabetes were compared with 30 healthy persons. The capacity of plasma total antioxidant was measured with FRAP method. Malondialdehyde was measured as final production of lipids peroxidation based on Hadley and Draper method and evaluation of vitamin C level using Roe and Queter method. Statistical analysis was done using T statistical test and SPSS soft ware. P <0.05 was considered as significant level.
  Results
  The mean and standard deviation of plasma total antioxidant in persons with case 35.11±8.04 and in persons with control 36.19±2.3 µmol/L that statistically was significant (p= 0.000). The amount of MAD as a factor lipids peroxidation in persons with case 16.52±1.14 and in persons with control 15.42±2.34 µmol/L (p= 0.056). Vitamin C level in persons with case and control 7.43±0.67 and 8.76±2.86 mg/dl (p= 0.000).
  Conclusion
  In the present research, the level of plasma total antioxidant and vitamin C in patients suffering diabetes has been significantly less than control group. Malondialdehyde level showed a significant increase in the case group. Therefore, it is recommended to consume and use natural antioxidants much more in order to reduce damages originate from free radicals.
  Keywords: Type 1 diabetes_Malondialdehyde_plasma total antioxidant_Vitamin C
 • Tayebe Nazari, Abbas Ali Gaeini*, Reza Nori, Roholah Haghshenas Pages 87-95
  Background
  Obesity is the most common metabolic disorder and important problem of the last decade. Exercise activity can reduce the negative effects of obesity by affecting PGC-1α and subsequent increases in Irisin, it can change the white adipose tissue and convert it into brown adipose tissue. The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks Pilates training on the plasma values of PGC-1α and Irisin in obese women.
  Methods
  the research method was semi-experimental with pre-test, post-test. The statistical population was all obesity women with BMI higher than 30 and age range 25-35 in Semnan. 30 people were selected as available statistical sample from this population and were randomly assigned into two groups: experimental group and control group. The experimental group performed Pilates training protocol, which included stretching tensile exercises, neuromuscular coordination and balance, for 12 weeks, three sessions per week, and every session of 1.5 hours. The ELISA method was used to measure PGC-1α and Irisin variables 48 h before the start of the exercise protocol and 48 hours after the last exercise session. To analyze the data, covariance analysis was used at the significant level (p≤0.05).
  Results
  The results showed that 12 weeks Pilates training can lead to a significant increase in PGC-1α (p=0.027) and Irisin (p=0.001) in the experimental group compared to the control group.
  Conclusion
  The results show that 12 weeks Pilates training can lead to increase PGC-1α and plasma Irisin and it can be stated that this type of training has a positive effect on converting white adipose tissue into brown adipose tissue and increasing exothermicity in the body.
  Keywords: Pilates training, PGC1-α, Irisin, Obese women
 • Roghaye Raeisi, Noosha Zia Jahromi* Pages 96-103
  Background
  Type 2 diabetes mellitus is one of the most common metabolic diseases in the world, resulting in complete or partial deficiency or resistance to insulin action. In this study, the association between serum levels of chromium and iron with serum levels of their carriers, transferrin and albumin in diabetic patients with atherosclerosis was investigated.
   
  Methods
  In this study, 5 cc blood samples was taken from 30 diabetic patients with atherosclerosis and 30 healthy subjects. Serum chromium and iron levels of serum were measured by atomic absorption method and spectrophotometric method, respectively. Finally, the data were analyzed using SPSS (version 23).
  Results
  The results showed that serum albumin level in patients was slightly increased compared to healthy subjects, but there was a significant difference (p=0.444). In the patient group, the correlation coefficient of iron and transferrin (R2=0.022) was higher than the correlation coefficient of iron and albumin (R²=0.0053) and statistically significant (p=0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that in diabetic patients suffering from atherosclerosis, iron and albumin levels were higher than chromium and transferrin, but further research is needed. We hope that by studying these factors and proteins, this treatment gets more appropriate than other treatments for diabetic patients with atherosclerosis.
  Keywords: Diabetes mellitus, Atherosclerosis, Transferrin, Chromium, Iron
 • Bahare Andayeshgar, Alireza Khatony*, Mansour Rezaei Pages 104-113
  Background
  Logistic regression is one of the modeling methods for bipartite dependent variables. On the other hand, artificial neural network is a flexible method with the least limitation. The importance of growing unnecessary beauty surgeries and the importance of prediction and classification made us consider the present study, with the aim of comparing logistic regression and artificial neural network, to predict the tendency for nurses to crack down.
  Methods
  The sample consisted of 360 nurses working in hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences. The response variable was a tendency or unwillingness to cure. An artificial network evaluation was performed based on the least squares prediction error. Using the rock curve index and prediction accuracy, two models were compared. SPSS22, statistica12 and chi-square test were used to analyze the data.
  Results
  In the training group, predictive accuracy, sensitivity, specificity, and surface area under the rock curves for the logistic regression method were 0.777, 0.760, 0.779, 0.779, respectively, and artificial neural network method was 0.847, 0.859, 0.833, 0.846. Also, in the test group, the criteria for logistic regression were 0.813, 0.738, 0.926, 0.832 and 0.735, 0.737, 0.731, 0.735, respectively. Chi-square test did not show any significant difference between the two levels under the rock curve in any of the groups.
  Conclusion
  In the training group, the performance of the ANN was better than the logistic regression method, but in the experimental group, the prediction accuracy and logistic regression characteristics were more than the artificial neural network. Therefore, logistic regression can be used to predict the tendency for surgical intervention in nurses.
  Keywords: Logistic regression, Artificial neural network, Surgery, Nurses, Prediction
 • Khadijeh Baaji, Mohammad Pezeshki Modares, Sarah Rajabi* Pages 114-130
  Today, vascular diseases such as atherosclerosis are one of the leading causes of death in the world and the prevalence of it in older societies is rising. The current treatments for repair of cardiovascular function include organ transplantation, surgical reconstruction, mechanical or artificial devices, or the use of metabolic products. Although these methods are commonly used, they did not grow significantly due to the shortage of donors and transmission of infection complications, rejection tissue by the patient's body. Currently, many researches are underway in the field of tissue and medical engineering for the development of new artificial vessels for small diameter vessels. In general, it can be classified as a source of biomaterials for natural and synthetic (biodegradable and non-degradable) broad spectrum of chemical and mechanical properties. The main purpose of tissue engineering is the design of alternative materials in vitro condition using live cells in order to restore the physiological function of the patient's tissue, which is similar to the natural tissue lost. In fact, tissue engineering as an interdisciplinary approach involves incorporating the principles of engineering, cellular and molecular biology, and clinical medicine. The tissue engineering structures consist of three major components: cells, materials, and growth factors. In this article, a review of the biomaterials, fabrication of scaffold, cells, as well as clinical applications in vascular tissue engineering are presented herein.
  Keywords: Vascular grafts, Tissue engineering, Atherosclerosis, Scaffold, Biomaterials
 • Shahnaz Olyan Ajam, Alireza Ghasemizad*, Abbas Gholtash Pages 131-141
  Background
  Patient’s education is one of the standards of the quality of care and a factor affecting the cost, recovery and treatment of the patient. Considering the importance of patient’s education in hospitals, the present study aimed at designing the patient’s instruction model in a hospital through process-based model.
  Methods
  The present study was qualitative and based on the grounded theory. The statistical society included nurses, department heads and education employees who were chosen purposefully. The interview was conducted in the form of open and deep questions. The interview was conducted in the form of open and deep questions. The participants included 12 clinical nurses, 5 department heads and 3 education experts. Data was analyzed using open-axial-selective coding method. The methods of credibility, transportability, reliability and verifiability were used for certifying the data.
  Results
  The components of the patient's education process included the assessment of need for education, index development, process identification, educational planning, material provision, resources, educational equipment, training program conducting, process monitoring, training effectiveness, process improvement and corrective actions. The patient’s education process began with the assessment of need for education and was followed up to process monitoring.
  Conclusion
  To succeed in patient’s instruction in hospitals, a systematic approach is needed. Process-based education is a regular and transparent, verifiable and evaluable method; a process that continues to promote and improve. This method requires the identification of educational needs, educational planning, conducting of educational programs and the evaluation of the educational process.
  Keywords: Patient education, Surgical patients, Process-Base, Grounded theory