فهرست مطالب

شهر پایدار - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1398)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هوشنگ سرور* صفحات 1-14
  شهرها به عنوان سیستم های پویای اقتصادی- اجتماعی و زنده، به ناچار در طول حیات خود شاهد فرسودگی های کالبدی در بافت خود می شوند که از این بافت ها می توان به عنوان عضو بیمار شهرها نام برد. محدودیت های فضایی موجود در حریم شهرها مانعی برای توسعه افقی شهرها محسوب می شود و از طرف دیگر توسعه های جدید در پیرامون شهرها هزینه های بالایی را در مقایسه با توسعه میان افزا طلب می کند. با این اوصاف توجه به بافت های فرسوده و نوسازی و بهسازی آن ها از اولویت های مجموعه مدیریت شهری به حساب می رود. پژوهش حاضر بر اساس شاخص های کالبدی، درصدد شناسایی و تعیین میزان بافت های فرسوده در منطقه 1 شهر تبریز هست. در این راستا ابتدا معیارها و شاخص های مرتبط با بافت های فرسوده در کالبد شهر شامل نفوذپذیری، پایداری وزیرشاخص های آن ها شامل؛ کیفیت ابنیه، عمر ابنیه، تعداد طبقات ساختمانی و نوع مصالح ساختمانی، و ریزدانگی) مشخص گردید و سپس با بهره گیری از نظرات کارشناسان و با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی این معیارها و شاخص ها وزن دهی شدند در مرحله بعد با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار ARC GIS نقشه فرسودگی منطقه موردمطالعه تولید و در نهایت هم با همپوشانی نقشه های معیارها مورداستفاده، نقشه نهایی بافت فرسوده منطقه موردمطالعه تولید و میزان مناطق بافت فرسوده مشخص گردید. است. نتایج حاصله نشان می دهد که 27% محدوده این منطقه شهری از فرسودگی متوسط به بالا برخوردار می باشد. در واحد تحلیل نواحی منطقه موردمطالعه نیز ناحیه 5، با دارا بودن 45.3% از بیشترین محدوده فرسودگی برخوردار هست. در مقابل ناحیه 1 (محدوده شهرک ولیعصر)، با 12%فرسودگی کمترین میزان فرسودگی را در میان نواحی به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، شاخص های کالبدی، منطقه 1 شهر تبریز
 • ملیحه ایزدی*، مهشید گرجی صفحات 15-27

  فضاهای سبز در محیط شهری به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری جوامع مطرح بوده و درعین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند. ازاین رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهر اهمیتی بسیار دارد. در پژوهش حاضر با رویکرد «توصیفی-کمی و تحلیلی» تلاش شده است که ضمن ارزیابی وضعیت موجود، اولویت های توسعه این فضاها در سطح مناطق شهر مشخص شود. نتیجه بررسی ها نشان داد که طی یک دهه گذشته سرانه فضای سبز شهری شهر اصفهان از 5/15 مترمربع در سال 1382 به 4/27 مترمربع در سال 1390 افزایش یافته است. ولی هم زمان با این افزایش سرانه، اختلاف سرانه بین نواحی برخوردار و محروم از فضای سبز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته و عدم تعادل موجود در توزیع فضایی پارک های شهری، شدیدتر شده است. جامعه آماری پژوهش، مناطق چهارده گانه شهر اصفهان را شامل می شود که بر اساس 12 شاخص رتبه بندی شده اند. ازاین جهت شاخص های موردمطالعه با استفاده از مدل TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه مورداستفاده قرارگرفته و درنهایت با بهره گیری از GIS نقشه سطوح توسعه مناطق در پنج سطح (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، نسبتا توسعه یافته، محروم، بسیار محروم) ترسیم گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع کاربری فضاهای سبز در مناطق شهری اصفهان متعادل نمی باشد.

  کلیدواژگان: فضای سبز شهری، توسعه فضای سبز، توسعه پایدار شهری، مناطق شهر اصفهان
 • زهره فنی* صفحات 29-44

  امروزه موضوع ارتقای امنیت، سلامت و آرامش مردم در فضاهای شهری، به ضرورتی در برنامه های توسعه پایدار شهری تبدیل شده است و همواره انتظار می رود که این فضاها بتوانند سرزندگی اجتماعی و حضور و فعالیت گروه های مختلف را ممکن و تسهیل کنند. این پژوهش با تاکید بر موضوع و ضرورت حضور، فعالیت و رعایت حقوق زنان، به ویژه زنان باردار، شاخص های شهر پایدار دوستدار خانواده، میزان آسایش و مطلوبیت فضاهای شهری برای حضور زنان باردار بررسی کرده است. این مطالعه اکتشافی باهدف ارزیابی تناسب فضاهای شهری با نیازهای جسمی و روانی بانوان باردار انجام شده و روش تحقیق آن، توصیفی - تحلیلی و روش های گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شرایط کالبدی و خدماتی منطقه، جوابگوی نیازهای جسمی و روانی (حقوق ویژه) زنان باردار نیست و آن ها از شرایط تردد و خدمات شهری برای حضور و فعالیت در محیط بیرون خانه، ناراضی هستند. همچنین کالبد و مجموعه شرایط محله از لحاظ بهداشت جسمی و روانی بسیار ضعیف تا متوسط و نامناسب برای زندگی خانواده ها ارزیابی شده است. مدیریت شهری منطقه نوزده، در تامین نیازهای اولیه خانواده ها به ویژه زنان باردار در فضاهای عمومی عملکرد موثری ندارد؛ درحالی که با تامین و تدارک حداقل شاخص های زیست سالم انسانی می تواند سهم چشمگیری در افزایش کیفیت زندگی آن ها داشته باشد.

  کلیدواژگان: شهر پایدار، شهر دوستدار خانواده، زنان باردار، فضاهای عمومی، منطقه 19 تهران
 • طاها ربانی، ابوالفضل مشکینی*، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مجتبی رفیعیان صفحات 45-62
  پیچیدگی های عملکردی، ساختاری و ذاتی شهرهای امروزی و انبوه عدم قطعیت های ناشی از این پیچیدگی ها در کنار رشد برق آسای شهرها در همه ابعاد، پرداختن به آینده های بلندمدت آن ها را بسیار دشوار کرده است. در این بستر است که سناریو نگاری در مدیریت شهری رواج پیداکرده و اخیرا با استقبال گسترده ای از طرف مدیران، تصمیم گیران و تحلیل گران موضوعات شهری روبه رو شده است. باوجوداین، کاربردی ساختن سناریوها در برنامه ریزی و مدیریت شهری یک دغدغه کلیدی است که در پاسخ به این دغدغه استفاده روش های ترکیبی سناریو نگاری و تبدیل داستان های سناریوها به مدل های کمی و قابل ارزیابی موردتوجه قرارگرفته است. گرچه تمرکز بیشتر مطالعات صورت گرفته بر استفاده از روش های ترکیبی برای ساخت سناریوهای محیطی (تغییر اقلیم، آب، تغییر کاربری اراضی و..) بوده است، اما از ظرفیت این رویکرد برای بهره گیری در سناریوهای حکمروایی شهری نباید غافل بود. در این پژوهش سناریوهای کیفی حکمروایی شهری کلان شهر تهران با استفاده از روش نقشه شناختی فازی مدل سازی شده و میزان تاثیرگذاری هر سناریو بر مسائل کلیدی حکمروایی شهری به صورت کمی ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس سه عدم قطعیت بحرانی: 1- مشارکت سمن ها و نهادهای مدنی در مدیریت شهری، 2- تاثیر فرآیند جهانی شدن بر کلان شهر تهران و 3- میزان تغییر و اصلاحات در نظام اداره کشور، هشت سناریوی ممکن شکل خواهد گرفت، که دراین بین پنج سناریوی سازگار آینده های متفاوتی برای حکمروایی کلان شهر تهران رقم خواهند زد. میزان تاثیرگذاری هرکدام بر هفت مسئله کلیدی حکمروایی شهری متفاوت است و بر اساس مدل سازی صورت گرفته، غیر از سناریوی اول که حکمروایی شهری تهران در وضعیت ایده ال قرار دارد، در همه سناریوهای باقی مانده مسائل حکمروایی تشدید خواهند شد.
  کلیدواژگان: حکمروایی آینده نگر، سناریو نگاری ترکیبی، نقشه شناختی فازی، کلان شهر تهران
 • مهدی یعقوبی، مجید شمس* صفحات 63-77
  تغییر و تحول بافت های شهری امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. یکی از این تحولات فرسودگی بافت های شهری با گذشت زمان است که امروزه به یک معضل در اکثر شهرها تبدیل شده. در راستای کاهش مشکلات و معضلات بافت های فرسوده شهری موضوع ساماندهی از طریق رویکردهای متفاوتی چون بازسازی، بازنده سازی، نوسازی، توسعه مجدد و درنهایت بازآفرینی مطرح شده است. ازاین رو با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر سعی دارد از طریق تدوین استراتژی های به موضوع بازآفرینی شهری در بافت فرسوده شهر ایلام بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان (اساتید دانشگاهی و مسئولین) آشنا با شهر ایلام تشکیل می دهند که از میان آن ها 15 نفر به روش گلوله برفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل سازی تفسیری- ساختاری ISM بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که عامل های ایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب به منظور مدیریت محدوده های محله های هدف در ذیل مدیریت یکپارچه شهری، توانمندسازی و ظرفیت سازی در شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر (از منظر بودجه ریزی مالی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلات و نهادسازی) از تاثیرگذارترین استراتژی های بازآفرینی بافت فرسوده شهر ایلام به حساب می آیند.
  کلیدواژگان: بازآفرینی، بافت فرسوده، توسعه پایدار، شهر ایلام
 • بهرام کرمی خواه، محمد سلیمانی مهرنجانی*، اسماعیل علی اکبری صفحات 79-92
  در کشور ایران بعد از اصلاحات اراضی و طرح های توسعه ای و سیاست های اتخاذ شده تحولات چشمگیری در نظام های شهری به وجود آمد که منجر به شکاف و فاصله فزاینده بین شهرهای بزرگ و مراکز استان ها  شده است. وجود چنین شکافی موجب مسائل و مشکلات در سطح مناطق و شهرها شده است. این پژوهش با هدف بررسی تحولات نظام شهری مناطق جنگ زده غرب کشور به بررسی  تحولات نظام شهری استان کرمانشاه پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از داده های سرشماری سال های 55 تا 95 از مرکز آمار برای داده های کمی و بهره گیری از نظرات خبرگان برای داده های کیفی پژوهش بوده است. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی شهری و روش سوارا می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر کرمانشاه و اسلام آباد غرب به عنوان شهر اول و دوم در سلسله مراتب شهرهای استان  در طی این سال های مورد بررسی بوده است. شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب در سال های جنگ تحمیلی در رده های آخر قرار می گیرند. اما بعد از جنگ دوباره تقریبا به حال اولیه خود بر می گیرند. به طور کلی ساختار و و نظام شهری استان کرمانشاه همانند سایر استان های کشور و کشورهای در حال توسعه کاملا نامتعادل می باشد و با شرایط نخست شهری مواجه است. نتایج حاصل از روش سوارا نیز نشان داد که عامل اداری - سیاسی و جنگ تحمیلی از مهمترین عوامل موثر بر تحولات نظام شهری استان کرمانشاه در چند دهه اخیر بوده اند.
  کلیدواژگان: نظام شهری، توزیع فضایی، نخست شهری، استان کرمانشاه
 • اسماعیل دویران* صفحات 93-108
  امروزه ارزیابی کیفیت خدمات شهری، ازجمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقاء کیفیت محسوب می شود. سنجش کیفیت در مقیاس شهری، به ویژه مقیاس محلات محروم، در تبیین فاصله و عدالت توزیع منابع در فضای جغرافیایی نقش تعیین کننده دارد. این مقاله باهدف بررسی میزان شکاف ادراکی و انتظاری کیفیت خدمات شهری در محلات اسکان غیررسمی زنجان با مدل سروکوال تدوین یافته است. روش تحقیق پژوهش از نوع تحلیلی- تطبیقی با ماهیت کاربردی بوده که با روش میدانی -کتابخانه ای (اسنادی) گردآوری داده ها صورت پذیرفته است. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS پیاده شده و با استفاده از مدل سروکوال و آزمون های آماری اسپیرمن، تی زوجی و فریدمن تجزیه وتحلیل داده ها صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد میزان شکاف ادراکی و انتظاری کیفیت خدمات شهری در محلات اسکان غیررسمی بالا می باشد و معیارهای مدل سروکوال عمدتا بر یکدیگر اثرگذار و دارای ارتباط معنادار می باشند. همچنین در رتبه بندی معیارهای ادراکی و انتظاری، ضمن وجود تفاوت رتبه ای بین معیارهای پنج گانه سروکوال، معیار اطمینان بخشی در اولویت اول کیفیت خدمات شهری در محلات موردمطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: محلات شهری، مدل سروکوال، خدمات شهری، اسکان غیررسمی، شهر زنجان
 • صدیقه لطفی*، عامر نیک پور، محمد سلیمانی صفحات 109-122
  رشد شتابان و فزاینده شهرنشینی و در پی آن افزایش جمعیت شهرها، پیامدهای مختلفی را در زمینه های گوناگون به دنبال داشته است. یکی از این پیامدها، رشد صعودی حدود 20 درصدی میزان مصرف و تقاضای انرژی در شهرها در سه دهه اخیر بوده است. طبق آمار منتشرشده از سوی آژانس بین المللی انرژی، ایران نهمین کشور تولیدکننده انرژی و دهمین کشور مصرف کننده انرژی در جهان است. به این گونه که متوسط مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران 6/2 برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشور، این رقم به حدود 4 برابرمی رسد. با روند چنین شرایطی شاید باگذشت چند سال و اندی دیگر قادر به صادرات نفت نباشیم. پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر فرم و بافت شهر بر الگوی مصرف انرژی در شهر همدان صورت گرفته است. پژوهش ازنظر ماهیت توصیفی - تحلیلی و بنا بر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شهر همدان می باشد. تعداد نمونه های موردنظر جهت بررسی میزان مصرف انرژی، 388 واحد مسکونی موجود در محلات منتخب می باشد. جهت تعیین فرم محلات شهر از 5 متغیر و 3 شاخص اصلی تراکم، اتصال و اختلاط کاربری در محیط نرم افزار GIS استفاده شد. در ادامه به بررسی وجود ارتباط بین متغیرهای تحقیق (مشخصه های فرم شهری و ساختمانی به عنوان متغیر مستقل و اطلاعات میزان مصرف گاز و برق خانوارها به عنوان متغیر وابسته) با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین فرم شهر و میزان مصرف انرژی رابطه معناداری وجود دارد. به گونه ای که فرم های فشرده شهری با میانگین 66/13422298 کیلوژول مصرف انرژی، کارآمدترین فرم ازنظر مصرف انرژی هستند. در مقابل فرم های پراکنده با میانگین 10/18289848 کیلوژول مصرف انرژی، ناکارآمدترین نوع فرم شهری هستند.
  کلیدواژگان: فرم شهر، الگوی مصرف انرژی، محلات شهری، شهر همدان
|
 • Hoshang Sarvar * Pages 1-14
  Urban texture as one of the main components of the urban systems, in period of time and contemporaneous with socio-economic transition should be consider by planners, until to meet various needs residents, including residence, transport, security, leisure, and so on. the neglect of this issue can causes to fatigue and inefficiency of them in the urban system. currently This is clearly in big and historical cities in the world, including the Iranian cities. City development in suburbs due to the profiting motives for real estate owners and economic justification for urban management cause the neglect of a wide range of inner areas in the cities and getting rid of them from development cycle. The research method in this stud is developmental Applied and study method is Documentary and descriptive- analytical. The required data to indexes of rusty texture According to the indicators approved by the Ministry of Road and Urban Planning Through documental method Were collected. In order to grading Exhaustion of fatigue texture areas using Analytic Hierarchy Process(AHP) and The Polls of experts Intended indexes in the next stage Using Geographic Information System(GIS) for each physical Sub-index a layer Was prepared. Eventually by determining weights to each index and using weighted overlay toll in geographic information system, final map for Rusty texture based on selected indexes Was drawn and dose of frazzle for areas of selected zone Determined.The results show 27% of this urban zone have Medium to high fatigue. also in area analysis unit of under study zone, area5 with having 45.3% have the most fatigue. versus area1 with having 12% fatigue have the Lowest   fatigue Among all areas.
  Keywords: worn-out urban textures_physical indices_area 1 in Tabriz city
 • Malihe Izadi *, Mahshid Gorji Pages 15-27


  Green spaces in urban environments are considered as one of the criteria for sustainable urban development of communities and at the same time they are criteria for improving the quality of living space. Therefore, its balanced distribution and distribution throughout the city is very important. In the present study, a descriptive-quantitative and analytical approach has been attempted to assess the current status and identify priorities for the development of these spaces in urban areas. The results showed that per capita urban green space in Isfahan has increased from 15.5 m 2 in 2003 to 27.4 m 2 in 2011. But with this per capita increase, the per capita gap between the affluent and deprived areas has also dramatically increased and the imbalance in the spatial distribution of urban parks has worsened. The statistical population of the study consists of 14 areas of Isfahan city which are ranked based on 12 indicators. Therefore, the indices studied using TOPSIS model are used as a multi-criteria decision making method and are finally mapped using GIS at five levels (highly developed, developed, relatively developed, deprived, highly deprived). The results show that land use distribution in urban areas of Isfahan is not balanced

  Keywords: Urban green space, Development of green space, Sustainable urban development, Isfahan city areas
 • Zohreh Fanni Pages 29-44

  Today, the issue of promoting the safety, health and wellbeing of people in urban spaces has become a necessity in sustainable urban development programs, and it is always expected that these spaces can facilitate and facilitate the social vitality and presence and activity of different groups. This research has emphasized the issue and necessity of presence, activity and observance of women's rights, especially pregnant women, indicators of sustainable family-friendly city, comfort and desirability of urban spaces for pregnant women. The purpose of this exploratory study was to evaluate the suitability of urban spaces with the physical and psychological needs of pregnant women. The research method was descriptive-analytical and data collection methods were library and field study. The results of this study show that the physical and service conditions of the region do not meet the physical and psychological needs of pregnant women and they are dissatisfied with the conditions of traffic and urban services for presence and activity in the home environment. Also, the body and set of neighborhood conditions have been assessed as poor to moderate and inadequate for family life in terms of physical and mental health. Urban management in the nineteen districts does not perform well in meeting the basic needs of families, especially pregnant women in public spaces, while providing and maintaining at least human biomass indicators can significantly increase their quality of life.

  Keywords: Sustainable city, family friendly, city pregnant women, public spaces, Tehran 19 district
 • Taha Rabbani, Abolfazl Meshkini *, Abdolreza Roknoldin Eftekhari, Mojtaba Rafieian Pages 45-62
  The functional, structural and inherent complexities of today's cities and the massive uncertainties caused by these complexities, along with the rapid growth of cities in all respects, make it very difficult to address their long-term future. In this context, scenario planning has become prevalent in urban management. However, the application of scenarios in urban planning and management is a key concern in responding to this concern about the use of synergistic scenario methods and the conversion of scenario stories into models Quantitative and measurable evaluations have been considered. In this research, the city-governor-city qualitative scenarios of Tehran metropolis have been modeled using fuzzy cognitive map method and the impact of each scenario on the key issues of urban governance has been quantitatively evaluated. The findings of this research show that based on the three critical uncertainties: 1- Participation of semen and civil institutions in urban management; 2- Impact of globalization process on Tehran metropolis; 3. The amount of changes and reforms in the country's governance system; eight scenarios It will probably take shape, in which five scenarios will fit into the future of the Tehran metropolis. The impact of each of these is different on the seven key issues of urban governance. Based on the modeling, other than the first one, which is located in the ideal state of Tehran, in all of the remaining scenarios, governance issues will intensify.
  Keywords: Anticipatory governance, hybrid scenario, governance issues, Fuzzy cognitive map, Tehran Metropolis
 • Mehdi Yaghoubi, Majid Shams * Pages 63-77
  The transformation of urban textures is inevitable and natural. One of these developments is the degradation of urban fabric over time, which today has become a problem in most cities. In order to alleviate the problems and dilemmas of worn-out urban textures, the subject of organizing has been raised through different approaches such as reconstruction, loss, renovation, redevelopment and finally recreation. Therefore, considering the importance of the present study, it is attempted to formulate strategies to address urban regeneration in the worn-out context of Ilam. The research method in this study is descriptive-analytical and survey and applied. The statistical population of this study was composed of experts (academic professors and authorities) familiar with the city of Ilam among whom 15 people were selected by snowball method as sample size. ISM has used interpretive-structural modeling to analyze the information. The results show that creating the right institutional and legal frameworks for managing targeted neighborhoods under integrated urban management, empowerment and capacity building in municipalities and Islamic city councils (from the perspective of financial budgeting, staffing, organizational structure, and institutionalization) are the most effective reuse strategies. Worn out in the city of Ilam.
  Keywords: Recreation, Worn Texture, sustainable development, Ilam City
 • Bahram Karami Kah, Mohammad Soleimani Mehranjani *, Esmaeil Aliakbari Pages 79-92
  In the country after the land reforms and development plans and policies adopted there have been significant changes in the urban systems that have led to the widening gap between the major cities and the provincial capitals. The existence of such a rift has caused problems and problems at the district and city level. The purpose of this study was to investigate the urban system developments in the war-torn areas of the west of the country in Kermanshah province. The research method was descriptive-analytical, using census data from 55 to 95 from the statistics center for quantitative data and using expert opinions for qualitative data of the research. Information analysis methods are urban planning models and techniques and the Surah method. The results show that Kermanshah and Islamabad West as the first and second cities in the hierarchy of cities in the province during these years. The cities of Qasr-e Shirin and Sar-e-Pol-Zahab are in the last years of the imposed war. But after the war, they are almost back to their original form. In general, the urban structure and system of Kermanshah province, like other provinces and developing countries, is completely unbalanced and faces prime urban conditions. The results of Savara method showed that the administrative - political factor and the imposed war were the most important factors affecting the urban system changes in Kermanshah province in recent decades.
  Keywords: urban system, spatial distribution, prime urban, Kermanshah province
 • Smaeil Daviran * Pages 93-108
  Abstract Today, the assessment of the urban services quality is one of the essential steps in developing quality improvement programs. Measurement of quality on a city scale, especially on the scale of deprived quarters, has a decisive role in explaining the distance and equity of resource allocation in geographic space. This paper aims to investigate the institutional and expected gap between the qualities of urban services in Zanjan informal settlements quarters with the SERVQUAL model. The research method is an analytical-comparative type with a practical nature in which data are collected by field-library (documentary) method. The collected data were analyzed using SPSS software. Data analysis was performed using SERVQUAL model and Spearman, T-pair and Friedman statistical tests. The results of the study show that the level of perceived and expected gap in the quality of urban services is high in informal settlements quarters, and the SERVQUAL model criteria are mainly affecting each other and have a significant relationship among each other. Also, in the ranking of cognitive and anticipatory criteria, while there is a difference between the five SERVQUAL criteria, the confidence criterion has the first priority of the urban services quality in the studied quarters.
  Keywords: Urban Neighborhoods, SERVQUAL model, Utilities, Informal Settlement, Zanjan city
 • Sedigheh Lotfi *, Amer Nikpour, Mohammad Suleimani Pages 109-122
  Abstract
  The rapid growth of urbanization and the consequent increase in the population of cities has had various impacts in different perspectives. One of the consequences has been a 20% rise in energy consumption and demand in cities over the last three decades. According to statistics released by the International Energy Agency, Iran is the ninth energy-producing country and the tenth-most energy-consuming country in the world. Thus, the average energy consumption per square meter in Iran is 2.6 times the average consumption in industrial countries, which in some cities of the country, this figure is about 4 times. The purpose of this study is to investigate the impact of city form and structure on energy consumption pattern in Hamadan. The methodology of the research is based on descriptive- analytical approaches and the data was collected by conducting a field work to complete the questionnaires. Three different forms of neighborhoods were selected with the help of urban managers and field surveys from the city of Hamadan to answer the research questions. The distribution of samples was also determined by percentage method according to different neighborhoods, which included 388 residential units in the selected neighborhoods. Seven variables and three main indices of density, connectivity and mixed use in GIS were used to determine city neighborhood form. Then, the relationship between the research variables (urban and building form characteristics as independent variables and household gas and electricity consumption data as dependent variables) was investigated using SPSS software. The results showed that there is a significant relationship between city form and energy consumption. Compact urban forms, with an average energy consumption of 13422298/66 kJ, are the most efficient form of energy consumption. In contrast, scattered forms with the average energy consumption of 18,289,848/10 kJ are the most inefficient urban forms.
  Keywords: City form, Energy consumption pattern, Urban Neighborhoods, Hamadan city